Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо оптимізації повноважень органів виконавчої влади у сфері
екології та природних ресурсів, у тому числі на місцевому рівні

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

1) у статті 82-4 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

2) статтю 231-1 виключити;

3) статтю 239 викласти в такій редакції:

"Стаття 239. Центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 57, 58 цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право уповноважені на те посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

4) статтю 242-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 242-1. Центральний орган виконавчої влади,
що реалізує державну політику із здійснення
державного нагляду (контролю) у сфері
охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47-50, 52-53-1, 53-3-54, 59-77-1, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 78-1-79, статтями 80-83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), частинами першою і третьою статті 85, статтями 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91-1-91-4, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 цього Кодексу.

Від імені центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, старші державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори України з охорони навколишнього природного середовища, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного і Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища відповідних територій";

5) у статті 255:

а) абзац "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі екології та природних ресурсів (статті 85, 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91)" пункту 1 частини першої викласти в такій редакції:

"центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів (частини друга, четверта та п'ята статті 85, статті 85-1, 88, 88-1, 88-2, 90, 91, 164 - в частині порушення порядку провадження господарської діяльності, пов'язаної з раціональним використанням, відтворенням та охороною природних ресурсів (земля, надра, поверхневі води, атмосферне повітря, тваринний та рослинний світ, природні ресурси територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України, добування і використання риби та інших водних живих ресурсів), поводження з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами), небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами";

у пункті 2 цифри "149-154" замінити цифрами "149-152, 154", а слова та цифри "статті 78-84 (крім порушень санітарно-гігієнічних правил і норм по охороні атмосферного повітря, а також правопорушень, пов'язаних з перевищенням нормативів рівня шуму, утворюваного автомототранспортними засобами під час роботи)" виключити;

б) у частині другій:

у пункті 2 слово і цифри "65, 66, 70, 73, 77, 82, 89, 90-1, 153 та 202" замінити словом і цифрами "(стаття 202)";

пункт 7 викласти в такій редакції:

"7) громадський інспектор з охорони довкілля (статті 48, 63-70, 73, 76-77-1, 78, 82, частини перша і третя статті 85, стаття 89 (щодо диких тварин), статті 91-4, 153)";

пункт 14 виключити;

у пункті 16 слова та цифри "частини перша і третя статті 85" виключити.

2. У Лісовому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99):

1) у частині третій статті 17 слова "територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про надання лісів у постійне користування обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";

2) у частинах четвертій та п'ятій статті 18 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальних органах центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";

3) статтю 28 викласти в такій редакції:

"Стаття 28. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері лісового господарства

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства:

1) визначає пріоритетні напрями та стратегію розвитку у сфері лісових відносин;

2) забезпечує формування державної політики у сфері лісових відносин;

3) розробляє та організовує виконання державних цільових, галузевих та інших програм охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

4) забезпечує нормативно-правове регулювання з ведення лісового господарства;

5) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";

4) доповнити статтею 28-1 такого змісту:

"Стаття 281. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері лісового господарства

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства:

1) вносить пропозиції щодо формування державної політики;

2) здійснює державний контроль за додержанням нормативно-правових актів щодо ведення лісового господарства;

3) організовує ведення лісовпорядкування, обліку лісів, державного лісового кадастру та моніторингу лісів;

4) організовує ведення лісового господарства і раціональне використання лісових ресурсів;

5) забезпечує функціонування державної лісової охорони, координує діяльність лісової охорони інших постійних лісокористувачів і власників лісів;

6) координує здійснення заходів з охорони лісів від пожеж та захисту від шкідників і хвороб;

7) координує роботу з ведення лісового господарства підпорядкованими йому науково-дослідними установами;

8) бере участь у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації кадрів для лісового господарства;

9) видає ліцензії відповідно до закону;

10) вносить пропозиції щодо обмеження або тимчасового припинення діяльності підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності у разі порушення ними лісового законодавства;

11) приймає рішення про віднесення лісів до відповідної категорії;

12) здійснює міжнародне співробітництво з питань ведення лісового господарства;

13) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";

5) у статті 29:

а) у частині першій:

у пункті 1 слова "вносить пропозиції щодо формування та реалізації" замінити словами "забезпечує формування";

пункти 3, 6 та 10-13 виключити;

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";

б) частину другу виключити;

6) доповнити статтями 29-1 та 29-2 такого змісту:

"Стаття 29-1. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони навколишнього природного
середовища, у сфері лісових відносин

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері лісових відносин:

1) погоджує матеріали лісовпорядкування;

2) забезпечує погодження проектів відведення земельних лісових ділянок;

3) організовує проведення екологічної експертизи щодо впливу промислових та інших об'єктів, хімічних речовин на ліси, затверджує переліки пестицидів, дозволених для застосування в лісах, установлює регламенти їх застосування;

4) вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.

Стаття 29-2. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного
середовища, раціонального використання,
відтворення і охорони природних ресурсів,
у сфері лісових відносин

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері лісових відносин:

1) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням вимог природоохоронного законодавства у сфері охорони, захисту, використання та відтворення лісів;

2) розглядає справи про адміністративні правопорушення;

3) обмежує чи зупиняє (тимчасово) в установленому порядку діяльність підприємств, установ та організацій незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо вона здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів;

4) застосовує у випадках, передбачених законом, економічні санкції до підприємств, установ та організацій, їх посадових і службових осіб, громадян за порушення вимог законодавства, подає позови до суду про відшкодування збитків і втрат, завданих унаслідок такого порушення;

5) вирішує інші питання, визначені законом та покладені на нього актами Президента України";

7) у частині третій статті 38 слова "центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";

8) у статті 41:

у частині другій слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

у частині четвертій слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити відповідно словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";

9) частину третю статті 42 викласти в такій редакції:

"Вік стиглості деревостанів затверджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

10) частину четверту статті 43 викласти в такій редакції:

"Розрахункова лісосіка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";

11) у частині першій статті 47 слова "центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";

12) у частині четвертій статті 48 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

13) в абзаці першому частини першої статті 52 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";

14) частину другу статті 56 викласти в такій редакції:

"Організація та проведення лісової сертифікації здійснюються відповідно до порядку, який встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики економічного розвитку, та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

15) у частині третій статті 57 слова "територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення щодо зміни цільового призначення земельних лісових ділянок обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Зміна цільового призначення земельних лісових ділянок Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";

16) у частині четвертій статті 58 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення щодо вирубування дерев і чагарників обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";

17) у статті 59 слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про переведення земельних лісових ділянок до нелісових земель у цілях, пов'язаних із веденням лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує погоджень з іншими органами";

18) у частині першій статті 61 слова "органами виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства, охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

19) у частині першій статті 62 слова "територіальних органів центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства та охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій. У разі прийняття рішення про надання земельних лісових ділянок для видобування корисних копалин (крім видобування корисних копалин місцевого значення для власних потреб), прокладання кабельних ліній, трубопроводів та інших комунікацій, здійснення бурових, підривних та інших робіт, не пов'язаних із веденням лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями висновок надається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища. Прийняття рішень Кабінетом Міністрів України не потребує надання висновків іншими органами";

20) у частині другій статті 66 слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про встановлення максимальних норм безоплатного збору дикорослих трав'яних рослин, квітів, ягід, горіхів, грибів тощо обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

21) у частині другій статті 69 слова "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";

22) у статті 70:

а) у частині шостій слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині сьомій слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

23) у частині третій статті 72 слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями. У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при заготівлі другорядних лісових матеріалів обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

24) у частині четвертій статті 73 слова "органу виконавчої влади з питань лісового господарства Автономної Республіки Крим, територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" та "органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства" та "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі прийняття рішення про встановлення ліміту використання лісових ресурсів при здійсненні побічних лісових користувань обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями таке рішення погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

25) у частині другій статті 80 слова "відповідними територіальними органами центрального органу виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";

26) у статті 86:

а) у частинах другій і четвертій слова "центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового господарства";

б) у частині п'ятій слова "органи виконавчої влади з питань лісового господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства";

27) у статті 87 слова "територіальними органами центральних органів виконавчої влади з питань лісового господарства, охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

28) абзац другий частини першої статті 89 викласти в такій редакції:

"державна лісова охорона, яка діє у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління";

29) текст статті 94 викласти в такій редакції:

"Державний контроль за охороною, захистом, використанням та відтворенням лісів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, іншими органами виконавчої влади у межах повноважень, визначених законом";

30) у частинах першій, третій і п'ятій статті 103 слова "органи виконавчої влади з питань лісового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів" у відповідному відмінку;

31) у частині першій статті 104 слова "органів виконавчої влади з питань лісового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

32) текст статті 109 викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, місцеві органи виконавчої влади, уповноважені органи державної влади, органи місцевого самоврядування у межах своєї компетенції в порядку, визначеному законодавчими актами, припиняють роботи, що здійснюються підприємствами, установами, організаціями і громадянами, якщо під час їх проведення не виконуються встановлені технологічні, санітарні та інші спеціальні вимоги щодо безпеки природного стану лісів та їх відтворення";

33) у тексті Кодексу:

слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

слова "центральний орган виконавчої влади з питань лісового господарства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового господарства" у відповідному відмінку.

3. У Кодексі України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340):

1) у частині першій статті 4 слова "народ України" в усіх відмінках замінити словами "Український народ" у відповідному відмінку;

2) частину шосту статті 5 після слів "корисних копалин" доповнити словами "та резерв цього фонду";

3) у статті 6 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

4) у статті 7:

пункти 3-4-1 виключити;

пункт 5 доповнити словами "відповідно до Конституції України";

5) у статті 8:

пункт 14 виключити;

доповнити пунктом 15-1 такого змісту:

"15-1) затвердження переліку ділянок надр, що становлять особливу наукову, культурну або природно-заповідну цінність і не можуть надаватися у користування на умовах угод про розподіл продукції";

6) у статті 11 слова "Міністерство охорони навколишнього природного середовища України, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, Державний комітет України по нагляду за охороною праці, Рада Міністрів Республіки Крим, інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, органи влади Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування";

7) текст статті 12 викласти в такій редакції:

"Громадяни та їх об'єднання мають право на участь у розробленні та здійсненні заходів з питань раціонального використання та охорони надр, які здійснюють органи виконавчої влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування";

8) статтю 16 після частини сьомої доповнити новою частиною такого змісту:

"Переоформлення спеціальних дозволів на користування надрами, внесення до них змін, видача дублікатів, продовження терміну дії спеціальних дозволів на користування надрами, зупинення їх дії або анулювання, поновлення їх дії у разі зупинення здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр у встановленому законодавством порядку".

У зв'язку з цим частини восьму - десяту вважати відповідно частинами дев'ятою - одинадцятою;

9) у частині третій статті 17 слова "органах державного гірничого нагляду" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

10) у статті 21 слова "органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями", а слова "Міністерства охорони здоров'я України на місцях" - словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

11) у частині другій статті 23 слова "органами Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на місцях" замінити словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

12) статтю 39 викласти в такій редакції:

"Стаття 39. Державна реєстрація та облік робіт і досліджень,
пов'язаних з геологічним вивченням надр, геологічна інформація

Роботи і дослідження, пов'язані з геологічним вивченням надр, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку з метою узагальнення і максимального використання результатів вивчення надр, а також запобігання дублюванню зазначених робіт.

Державну реєстрацію та облік робіт і досліджень, пов'язаних з геологічним вивченням надр, здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Порядок розпорядження геологічною інформацією встановлюється Кабінетом Міністрів України";

13) у частині другій статті 42 слово "здійснюється" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

14) у статті 45:

у частинах другій і четвертій слова "Державною комісією України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

у частині третій слова "Державною комісією України по запасах корисних копалин" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

15) у статті 49 слова "органами державного гірничого нагляду, охорони навколишнього природного середовища, державного санітарного нагляду, з територіальними геологічними підприємствами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями";

16) у частині другій статті 51 слова "Міністерством охорони навколишнього природного середовища України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр", а слова "або з постійно діючою міжвідомчою комісією у разі укладення угоди про розподіл продукції" виключити;

17) частину п'яту статті 54 викласти в такій редакції:

"Ліквідація і консервація гірничодобувних об'єктів або їх ділянок здійснюються за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, та іншими заінтересованими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гірничого нагляду та промислової безпеки";

18) у частині третій статті 55 слова "органами державного гірничого нагляду чи іншими спеціально уповноваженими на те" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, чи іншими";

19) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:

"У разі порушення вимог статті 56 та інших статей цього Кодексу користування надрами може бути обмежено, тимчасово заборонено (зупинено) або припинено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, або іншим державним органом, уповноваженим на застосування таких заходів реагування, в порядку, встановленому законодавством";

20) у статті 58:

а) частину другу викласти в такій редакції:

"Забудова площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення, а також будівництво на ділянках їх залягання споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, допускаються у виняткових випадках лише за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці. При цьому повинні здійснюватися заходи, які забезпечать можливість видобування з надр корисних копалин";

б) у частині четвертій слова "відповідними місцевими Радами народних депутатів" замінити словами "відповідними місцевими радами";

21) статтю 61 викласти в такій редакції:

"Стаття 61. Органи, що здійснюють державний
контроль і нагляд за веденням робіт з геологічного
вивчення надр, їх використанням та охороною

Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний геологічний контроль) та раціональним і ефективним використанням надр України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Державний нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх використанням та охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини (державний гірничий нагляд) здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці.

Державний контроль за використанням і охороною надр у межах своєї компетенції здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

22) у статті 62:

а) у назві і тексті статті слова "органи державного геологічного контролю" в усіх відмінках замінити словами "орган державного геологічного контролю" у відповідному відмінку;

б) частину першу викласти в такій редакції:

"Орган державного геологічного контролю перевіряє:

1) виконання вимог щодо охорони надр під час ведення робіт з їх вивчення;

2) виконання державних програм геологорозвідувальних робіт, геологічних завдань і замовлень;

3) обґрунтованість застосування методик і технологій, якість, комплексність, ефективність робіт з геологічного вивчення надр;

4) виконання рішень з питань методичного забезпечення робіт з геологічного вивчення та використання надр;

5) дотримання нормативів, стандартів та інших вимог щодо геологічного вивчення та використання надр, умов спеціальних дозволів на користування надрами та угод про умови користування надрами;

6) повноту вивчення геологічної будови надр, гірничо-технічних, інженерно-геологічних, геолого-екологічних та інших умов вивчення родовищ корисних копалин;

7) відповідність геологорозвідувальних робіт і наукових досліджень державним контрактам і замовленням, а також проектам щодо проведення таких робіт;

8) використання технічних засобів і методів ведення робіт з геологічного вивчення надр, які виключають невиправдані втрати корисних копалин і погіршення їх якості;

9) своєчасність та відповідність установленим вимогам введення в експлуатацію розвіданих родовищ корисних копалин;

10) дотримання під час дослідно-промислової експлуатації родовищ корисних копалин технологій, які забезпечують необхідне їх вивчення, не знижуючи при цьому промислову цінність;

11) збереження розвідувальних гірничих виробок і свердловин для розробки родовищ корисних копалин, збереження геологічної документації, зразків порід, дублікатів проб, які можуть бути використані при подальшому вивченні надр;

12) обґрунтованість напрямів пошукових, розвідувальних та інших робіт з геологічного вивчення надр;

13) своєчасність і правильність державної реєстрації робіт з геологічного вивчення і використання надр, наявність спеціальних дозволів на користування надрами і виконання передбачених ними умов;

14) повноту і вірогідність вихідних даних про кількість та якість запасів основних та спільнозалягаючих корисних копалин, компонентів, що містяться в них, а також надання підприємствами та організаціями звітних балансів запасів корисних копалин;

15) облік видобування нафти, газу та супутніх компонентів;

16) ведення пошуково-розвідувальних та інших робіт з геологічного вивчення підземних вод";

в) у частині другій слово "забезпечують" замінити словом "забезпечує";

г) в абзаці першому частини третьої слово "мають" замінити словом "має";

23) у статті 63:

а) у назві і тексті слова "органи державного гірничого нагляду" в усіх відмінках замінити словами "орган державного гірничого нагляду" у відповідному відмінку;

б) у частині першій:

в абзаці першому слово "перевіряють" замінити словом "перевіряє";

пункт 2 виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) виконання вимог щодо охорони надр при встановленні кондицій на мінеральну сировину та експлуатації родовищ корисних копалин";

доповнити пунктом 9-1 такого змісту:

"9-1) готовність державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій";

в) в абзаці першому частини другої слово "мають" замінити словом "має";

24) частини першу - четверту статті 64 викласти в такій редакції:

"Спори з питань користування надрами розглядаються органом державного геологічного контролю, органом державного гірничого нагляду, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, місцевими радами або судом у порядку, встановленому законодавством України.

Місцеві ради вирішують спори з питань користування надрами, пов'язані з розробкою родовищ корисних копалин місцевого значення, торфу, прісних підземних вод.

Позивачі - центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, - звільняються від сплати державного мита у справах про стягнення коштів та відшкодування збитків, завданих державі внаслідок порушення законодавства про надра.

Спори з питань користування надрами, які виникають з іншими державами, а також між іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами та власником надр, розглядаються відповідно до законодавства України";

25) у тексті Кодексу:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку;

слова "Державний комітет України по нагляду за охороною праці" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці" у відповідному відмінку;

слова "Ради народних депутатів" в усіх відмінках замінити словом "ради" у відповідному відмінку;

слова "органи державної виконавчої влади", "спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

слова "органи виконавчої влади на місцях" в усіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

слова "іноземні юридичні особи та громадяни", "іноземні юридичні особи і громадяни" в усіх відмінках замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи" у відповідному відмінку.

4. У Водному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189):

1) в абзаці першому преамбули слова "народу України" замінити словами "Українського народу";

2) у статті 6:

а) у частині першій слова "народу України" замінити словами "Українського народу";

б) у частині другій слова "Народ України" замінити словами "Український народ";

3) у статті 7:

пункти 4-6 виключити;

пункт 7 доповнити словами "відповідно до Конституції України";

4) у пункті 7 статті 8 слова "державними органами охорони здоров'я та охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

5) у статтях 9 і 10 слово "Рад" замінити словом "рад";

6) у статті 11:

у пунктах 1 і 2 слово "іншими" виключити;

у пункті 3 слова "спеціально уповноваженими державними органами управління у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

7) у статті 13:

а) у частині другій слова "Уряд Автономної Республіки Крим, місцеві Ради та їх виконавчі комітети, спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, районні, обласні ради, органи виконавчої влади";

б) частину третю викласти в такій редакції:

"Органами виконавчої влади у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, та інші органи відповідно до законодавства";

8) у пункті 5 статті 14 слова "та регіональних", "затвердження регіональних програм" виключити;

9) у статті 15:

а) у частині першій:

пункт 1 викласти в такій редакції:

"1) забезпечення формування державної політики у сфері охорони та відтворення вод (поверхневих, підземних, морських), раціонального використання водних ресурсів";

пункти 2, 4 та 6-9 виключити;

пункт 3 викласти в такій редакції:

"3) розроблення державних цільових, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів";

б) у частині другій слова "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

10) доповнити статтями 15-1 і 15-2 такого змісту:

"Стаття 15-1. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони навколишнього природного
середовища, в галузі управління і контролю за
використанням і охороною вод та
відтворенням водних ресурсів

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:

1) реалізація державної політики у сфері охорони та відтворення вод (поверхневих, підземних, морських), раціонального використання водних ресурсів;

2) участь у реалізації державних цільових, міждержавних програм використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів;

3) організація та здійснення державного моніторингу вод;

4) здійснення державної екологічної експертизи;

5) видача, анулювання, здійснення переоформлення та видача дублікатів дозволів на проведення робіт на землях, зайнятих морями;

6) розроблення і запровадження у встановленому порядку організаційно-економічних заходів щодо забезпечення охорони і використання вод та відтворення водних ресурсів;

7) вирішення інших питань у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 15-2. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони і раціонального використання вод та
відтворення водних ресурсів, у галузі управління і
контролю за використанням і охороною вод та
відтворенням водних ресурсів

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:

1) здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів;

2) прийняття у встановленому порядку рішення про обмеження, тимчасову заборону (зупинення) діяльності підприємств, установ, організацій і об'єктів у разі порушення ними вимог водного законодавства;

3) вирішення інших питань у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів";

11) у частині першій статті 16:

пункти 1, 5, 9 та 11 викласти в такій редакції:

"1) реалізація державної політики у сфері розвитку водного господарства і меліорації земель, управління, використання та відтворення поверхневих водних ресурсів";

"5) забезпечення функціонування системи державного моніторингу довкілля в частині проведення радіологічних і гідрохімічних спостережень на водних об'єктах комплексного призначення, транскордонних водотоках, водогосподарських системах міжгалузевого і сільськогосподарського водопостачання, в зонах впливу атомних електростанцій";

"9) погодження клопотань щодо використання поверхневих вод";

"11) здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням шкідливій дії вод і ліквідацією її наслідків, включаючи протипаводковий захист сільських населених пунктів та сільськогосподарських угідь";

у пункті 3 слова "і регіональних" виключити;

доповнити пунктами 9-1 та 12-1-12-10 такого змісту:

"9-1) видача дозволів на проведення днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду (крім будівельних робіт і робіт на землях прибережних захисних смуг морів і на землях, зайнятих морями)";

"12-1) узагальнення та аналіз звітів водокористувачів щодо використання водних ресурсів;

12-2) погодження нормативів водопостачання;

12-3) здійснення моніторингу якості вод у контрольних створах у районах основних водозаборів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання;

12-4) здійснення моніторингу водних об'єктів за радіологічними показниками на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення;

12-5) здійснення заходів щодо екологічного оздоровлення поверхневих вод та догляду за ними;

12-6) розроблення спільно з іншими органами виконавчої влади комплексу заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, зменшення руйнівних наслідків повеней, забезпечення безаварійного пропуску паводкових вод та льодоходу;

12-7) організація виконання робіт, пов'язаних з мінімізацією наслідків шкідливої дії вод, у тому числі захистом від підтоплення, протипаводковим і протиповеневим захистом сільських населених пунктів та сільськогосподарських земель;

12-8) розроблення схем комплексного використання та охорони водних ресурсів, формування довгострокових прогнозів водогосподарських балансів, участь у вирішенні питань, пов'язаних з міждержавним розподілом стоку річок і використанням прикордонних вод;

12-9) здійснення паспортизації річок і джерел питного водопостачання;

12-10) розроблення заходів щодо забезпечення централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, що користуються привізною водою";

12) у пункті 1 статті 17 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, охорони здоров'я та нагляду за охороною праці" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

13) доповнити статтею 17-2 такого змісту:

"Стаття 17-2. Компетенція обласних, Київської,
Севастопольської міських державних адміністрацій,
органу виконавчої влади Автономної Республіки
Крим з питань охорони навколишнього
природного середовища у галузі управління і
контролю за використанням і охороною вод та
відтворенням водних ресурсів

До компетенції обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів належить:

1) видача дозволів на спеціальне водокористування в разі використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення;

2) погодження проектів водоохоронних зон;

3) погодження дозволів на проведення робіт на землях водного фонду (крім робіт, що проводяться у прибережних захисних смугах уздовж морів, морських заток і лиманів, у внутрішніх морських водах і територіальному морі), пов'язаних з проведенням днопоглиблювальних робіт та робіт з прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;

4) вирішення інших питань у галузі регулювання водних відносин, визначених законом";

14) частину першу статті 19 викласти в такій редакції:

"Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, іншими державними органами відповідно до законодавства України";

15) у статті 20 слова "охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "з охорони довкілля";

16) статтю 25 викласти в такій редакції:

"Стаття 25. Державний облік водокористування

Державний облік водокористування ведеться з метою систематизації даних про забір та використання вод, скидання зворотних вод та забруднювальних речовин, наявність систем оборотного водопостачання та їх потужність, а також про діючі системи очищення стічних вод та їх ефективність.

Державний облік та аналіз стану водокористування здійснюються шляхом подання водокористувачами звітів про водокористування.

Організація ведення державного обліку водокористування здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства.

Порядок ведення державного обліку водокористування затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

17) у статті 26 слова "цим органом" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері гідрометеорологічної діяльності";

18) текст статті 27 викласти в такій редакції:

"Державний облік підземних вод здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, шляхом спостережень за кількісними і якісними характеристиками підземних вод за програмою, яка затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

19) у частині третій статті 36:

в абзаці другому слова "та Національною комісією з радіаційного захисту населення України" виключити;

в абзаці третьому слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в галузях рибного господарства";

20) частину другу статті 41 викласти в такій редакції:

"Скидання таких речовин у виняткових випадках може бути дозволено центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику в галузях рибного господарства та рибної промисловості, за умови, що протягом встановленого ними періоду ці нормативи будуть розроблені та затверджені";

21) у статті 44:

пункти 10 та 12 викласти в такій редакції:

"10) безперешкодно допускати на свої об'єкти державних інспекторів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, а також громадських інспекторів з охорони довкілля, які здійснюють перевірку додержання вимог водного законодавства, і надавати їм безоплатно необхідну інформацію";

"12) своєчасно інформувати центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування про виникнення аварійних забруднень";

22) у частині другій статті 47 слова "Ради за поданням державних органів охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, санітарного нагляду" замінити словами "ради за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", а слова "спеціально уповноважених" виключити;

23) у статті 49:

а) у частині другій:

в абзаці другому слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

в абзаці третьому слова "Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими Радами за погодженням з державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за погодженням із Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

б) у частині третій слова "державними органами водного господарства", "державними органами геології" та "державними органами охорони здоров'я" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань водного господарства", "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я";

24) у статті 51:

а) у частинах третій та четвертій слова "обласні Ради" замінити словами "обласні ради";

б) у частині четвертій слова "органам виконавчої влади на місцях чи іншим державним органам" замінити словами "органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевим органам виконавчої влади";

в) у частині сьомій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища. У разі укладення договору обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, Радою міністрів Автономної Республіки Крим такий договір погоджується центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а договір, укладений органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, - Радою міністрів Автономної Республіки Крим. Договори, що укладаються Кабінетом Міністрів України, не потребують погоджень з іншими органами";

25) у статті 53 слова "Радами за поданням відповідних державних органів водного господарства або охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "радами за поданням відповідних органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";

26) у частині третій статті 58 слова "державних органів санітарного нагляду" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

27) у частині другій статті 59 слова "державні органи санітарного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, водного господарства" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";

28) у частині другій статті 60 слова "державними органами санітарного нагляду" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

29) у частині другій статті 62 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань геології та використання надр і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері розвитку водного господарства";

30) у частині третій статті 65 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища за погодженням з державними органами санітарного і ветеринарного нагляду" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

31) у частині другій статті 66 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

32) у частині п'ятій статті 67 слова "Радами за погодженням з Українською державною інспекцією Регістру і безпеки судноплавства" замінити словами "радами за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері безпеки на морському та річковому транспорті";

33) у частині четвертій статті 68 слова "державними органами рибного і мисливського господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства";

34) у частині другій статті 72 слова "органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

35) у частині другій статті 73 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

36) у частині другій статті 74 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

37) у статті 75:

а) у частині першій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я, з питань нагляду за охороною праці" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці";

б) у частині другій слова "відповідними органами виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

38) у частині другій статті 76 слова "водогосподарськими органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";

39) у статті 77 слова "органами водного господарства" та "державними органами охорони навколишнього природного середовища та санітарного нагляду" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

40) у частині другій статті 82 слова "державними органами водного господарства, охорони навколишнього природного середовища та геології" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

41) у частині третій статті 85 слова "іноземним юридичним та фізичним особам" замінити словами "іноземцям та особам без громадянства, іноземним юридичним особам";

42) у статті 86:

а) назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 86. Проведення робіт на землях водного фонду

На землях водного фонду можуть проводитися роботи, пов'язані з будівництвом гідротехнічних, лінійних та гідрометричних споруд, поглибленням дна для судноплавства, видобуванням корисних копалин (крім піску, гальки і гравію в руслах малих та гірських річок), розчисткою русел річок, каналів і дна водойм, прокладанням кабелів, трубопроводів, інших комунікацій, а також бурові та геологорозвідувальні роботи";

б) у частині другій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства (крім робіт на землях, зайнятих морями), та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

43) у статті 87:

а) у частині четвертій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

б) у частині сьомій слова "місцевих Рад" замінити словами "сільських, селищних, міських рад";

в) у частині восьмій слова "місцевих Рад" та "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "сільських, селищних, міських рад" та "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

44) у статті 91:

а) у частині другій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища та водного господарства" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";

б) у частині третій слова "органам водного господарства" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";

45) у частині другій статті 93 слова "державними органами санітарного нагляду, охорони навколишнього природного середовища, водного господарства та геології" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

46) у статті 105:

а) у частині другій слова "державні органи геології, охорони навколишнього природного середовища і санітарного нагляду" замінити словами "обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

б) у частині п'ятій слова "державними органами геології" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

в) у частині шостій слова "визначених Державною комісією України по запасах корисних копалин" виключити, а слова "державних органів геології і охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

47) у частині третій статті 106 слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

48) у статті 108:

а) у частині другій слова "державні органи охорони навколишнього природного середовища, санітарного нагляду, водного господарства, геології" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласні, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині третій слова "Державні органи водного господарства повинні" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, повинен";

49) у статті 109:

а) у частині першій слова "державними органами охорони навколишнього природного середовища, водного господарства, геології" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

б) у частині другій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства і їх органи на місцях" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства";

в) у частині третій слова "іноземними юридичними особами і громадянами" замінити словами "іноземцями, особами без громадянства, іноземними юридичними особами";

50) у тексті Кодексу:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань гідрометеорології", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань водного господарства" та "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань геології та використання надр" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері гідрометеорологічної діяльності", "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері розвитку водного господарства" та "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку;

слова "місцева Рада" та "відповідна Рада" в усіх відмінках та числах замінити відповідно словами "місцева рада" та "відповідна рада" у відповідному відмінку та числі;

слова "органи державної виконавчої влади" та "спеціально уповноважені органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

слова "міністерства і відомства" в усіх відмінках замінити словами "центральні органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

слова "іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства" в усіх відмінках замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи" у відповідному відмінку.

5. У Законі України "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546 із наступними змінами):

1) у статті 2 слова "розроблюваними відповідно до нього" виключити;

2) статтю 4 викласти в такій редакції:

"Стаття 4. Право власності на природні ресурси

Природні ресурси України є власністю Українського народу.

Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування у межах, визначених Конституцією України, цим та іншими законами України.

Громадяни України мають право користуватися природними ресурсами України відповідно до цього та інших законів";

3) у частині першій статті 5 слова "в народному господарстві" замінити словами "в економіці";

4) у частині першій статті 6 слова "регіональні, місцеві та інші територіальні" замінити словом "місцеві";

5) у частині другій статті 9 слово "Законодавством" замінити словом "Законами", а слово "республіки" виключити;

6) у пункті "б" частини першої статті 10 слова "народногосподарських об'єктів" замінити словами "об'єктів економіки";

7) у частині другій статті 11 слова "Ради, спеціально уповноважені державні органи управління" замінити словами "Місцеві ради, органи державної влади";

8) у частині другій статті 12 слово "законодавства" замінити словом "законів";

9) у статті 13:

а) у частині першій:

пункти "в" та "г" викласти в такій редакції:

"в) затвердження указів Президента України про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації;

г) вирішення інших питань у галузі охорони навколишнього природного середовища відповідно до Конституції України";

пункт "д" виключити;

б) частину другу виключити;

10) у статті 14:

а) пункти "б" та "ж" частини першої виключити;

б) частину другу викласти в такій редакції:

"Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює й інші повноваження, визначені цим та іншими законами України";

11) у статті 15:

а) пункти "й" та "к" частини першої виключити;

б) у частині другій слово "законодавства" замінити словами "цього та інших законів";

12) у статті 16:

а) у частині другій слова "і уповноважені нею органи, Ради та їх виконавчі і розпорядчі органи, а також спеціально уповноважені на те" замінити словами "місцеві ради та виконавчі органи сільських, селищних, міських рад";

б) у частині третій:

слова "Спеціально уповноваженими державними органами" замінити словами "Державними органами";

слова "у республіці є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях" замінити словами "є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", а слово "законодавством" - словом "законами";

слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;

в) частину четверту викласти в такій редакції:

"Громадські об'єднання можуть брати участь в управлінні галуззю охорони навколишнього природного середовища, якщо така діяльність передбачена їх статутами, зареєстрованими відповідно до законодавства України";

13) у статті 17:

а) у частині першій:

у пункті "б" слова "і регіональних" виключити;

пункт "з" виключити;

б) у частині другій слово "законодавства" замінити словами "цього та інших законів";

14) у статті 18:

а) у назві та абзаці першому частини першої та частині другій слово "Уряд" в усіх відмінках замінити словами "Рада міністрів" у відповідному відмінку;

б) у частині першій:

у пункті "а" слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;

пункт "в" викласти в такій редакції:

"в) спрямовує, координує та здійснює відповідно до закону контроль за діяльністю органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, підприємств, установ та організацій в Автономній Республіці Крим незалежно від форми власності та підпорядкування у питаннях охорони навколишнього природного середовища";

у пункті "ж" слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

в) у частині другій слова "що не входять до компетенції республіканських органів державного управління України" замінити словами "відповідно до цього та інших законів України";

15) у статті 19:

а) у назві і тексті слова "і розпорядчих органів місцевих Рад" замінити словами "органів сільських, селищних, міських рад", а слова "та розпорядчі органи місцевих Рад", "і розпорядчі органи Рад" - словами "органи сільських, селищних, міських рад";

б) у частині першій:

у пункті "б" слова "місцевих органів управління" виключити, а слова "території місцевої Ради" замінити словами "території відповідно села, селища, міста";

у пункті "д" слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", а слова "території цієї Ради" - словами "відповідно села, селища, міста";

в) у частині другій слово "законодавства" замінити словами "цього та інших законів";

16) у статті 20:

а) у назві слова "спеціально уповноважених органів державного управління" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині першій:

пункт "а" викласти в такій редакції:

"а) забезпечення формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів";

пункти "б", "д", "є", "ж", "з", "и" та "н" виключити;

в) частину другу викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, виконує й інші функції, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України";

г) частини третю - шістнадцяту виключити;

17) доповнити статтями 20-1, 20-2, 20-3 і 20-4 такого змісту:

"Стаття 20-1. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони навколишнього природного середовища,
в галузі охорони навколишнього природного
середовища та використання природних ресурсів

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі охорони навколишнього природного середовища та використання природних ресурсів належить:

а) реалізація державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів;

б) здійснення державної екологічної експертизи стосовно об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;

в) одержання безоплатно від центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

г) видача дозволів на захоронення (складування) небезпечних відходів, викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, на спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства України.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, виконує також інші функції, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.

Стаття 20-2. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони
природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього
природного середовища

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:

а) організація і здійснення у межах компетенції державного нагляду (контролю) за додержанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства:

про екологічну та радіаційну безпеку;

про використання та охорону земель;

про охорону і раціональне використання вод та відтворення водних ресурсів;

про охорону атмосферного повітря;

про охорону, захист, використання та відтворення лісів;

про охорону, утримання і використання зелених насаджень;

про використання, охорону і відтворення рослинного світу;

про охорону, раціональне використання та відтворення тваринного світу;

щодо дотримання правил створення, поповнення, зберігання, використання та державного обліку зоологічних, ботанічних колекцій і торгівлі ними;

під час ведення мисливського господарства та здійснення полювання;

про збереження об'єктів рослинного та тваринного світу, занесених до Червоної та Зеленої книг України, формування, збереження і використання екологічної мережі;

про природно-заповідний фонд;

про охорону, використання і відтворення риби та інших водних живих ресурсів;

у сфері хімічних джерел струму в частині забезпечення екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію;

щодо дотримання вимог реєстрації в суднових документах операцій із шкідливими речовинами та сумішами;

про поводження з відходами;

щодо наявності дозволів, лімітів та квот на спеціальне використання природних ресурсів, дотримання їх умов;

про біологічну та генетичну безпеку щодо біологічних об'єктів природного середовища при створенні, дослідженні та практичному використанні генетично модифікованих організмів у відкритій системі;

б) здійснення екологічного та радіологічного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України.

У пунктах пропуску через державний кордон України екологічний контроль окремих товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), здійснюється митними органами у формі попереднього документального контролю. Перелік цих товарів та порядок здійснення попереднього документального контролю затверджуються Кабінетом Міністрів України;

в) обмеження чи зупинення (тимчасове) діяльності підприємств і об'єктів незалежно від їх підпорядкування та форми власності, якщо їх експлуатація здійснюється з порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозволів на використання природних ресурсів, з перевищенням нормативів гранично допустимих викидів впливу фізичних та біологічних факторів і лімітів скидів забруднюючих речовин;

г) складання протоколів про адміністративні правопорушення та розгляд справ про адміністративні правопорушення, накладення адміністративних стягнень у випадках, передбачених законом;

ґ) пред'являти претензії про відшкодування збитків і втрат, заподіяних державі в результаті порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища;

д) одержання безоплатно в установленому порядку необхідних для виконання покладених на нього завдань інформації, документів і матеріалів від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, фізичних осіб;

е) надання обов'язкових до виконання приписів щодо усунення виявлених порушень вимог законодавства з питань, що належать до його компетенції, та здійснення контролю за їх виконанням;

є) зупинка транспортних (у тому числі плавучих) засобів та проведення їх огляду, огляд знарядь добування об'єктів рослинного та тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів) у місцях їх добування, зберігання, переробки та реалізації;

ж) вилучення у встановленому порядку в осіб знарядь добування об'єктів тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), транспортних (у тому числі плавучих) засобів, обладнання та предметів, що є знаряддям добування об'єктів тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), незаконно добутих природних ресурсів і продукції, що з них вироблена, а також відповідних документів (ліцензій, дозволів тощо);

з) здійснення відповідно до закону фотографування, звукозапису, кіно- і відеозйомки, у тому числі з літальних апаратів та із застосуванням космічних технологій, як допоміжного засобу для запобігання та розкриття правопорушень;

и) виконання відбору проб та інструментально-лабораторні вимірювання показників складу та властивостей викидів стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря, вод лляльних, баластних, зворотних, поверхневих, морських, вимірювання показників складу та властивостей підземних вод у пробах із спостережувальних свердловин на об'єктах, що обстежуються; вимірювання показників складу та властивостей викидів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря та екологічних показників нафтопродуктів (бензину автомобільного і дизельного палива), які реалізуються шляхом оптової та роздрібної торгівлі суб'єктами господарювання;

і) внесення в установленому порядку до органів державної влади та органів місцевого самоврядування вимог щодо приведення у відповідність із законодавством прийнятих ними рішень у сфері охорони навколишнього природного середовища, використання, відтворення та охорони природних ресурсів;

ї) надання центральним органам виконавчої влади, їх територіальним органам, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування приписів щодо зупинення дії чи анулювання в установленому законодавством порядку дозволів, ліцензій, сертифікатів, висновків, рішень, лімітів, квот, погоджень, свідоцтв на спеціальне використання природних ресурсів, викиди і скиди забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, розміщення відходів, поводження з небезпечними хімічними речовинами, транскордонне переміщення об'єктів рослинного і тваринного світу (у тому числі водних живих ресурсів), ліцензій на проведення землевпорядних та землеоціночних робіт, а також щодо встановлення нормативів допустимих рівнів шкідливого впливу на стан навколишнього природного середовища;

й) вживати в установленому порядку заходів досудового врегулювання спорів, виступати позивачем та відповідачем у судах;

к) викликати громадян для одержання усних та письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог законодавства про охорону, використання та відтворення тваринного світу;

л) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України.

Повноваження, визначені у пункті "в" частини першої цієї статті, не застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності (інвесторів), що здійснюють свою діяльність на умовах угод про розподіл продукції.

У структурі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, можуть створюватися спеціальні підрозділи, працівники яких мають право носити форму встановленого зразка і вогнепальну зброю.

Перелік категорій посадових осіб спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, які підлягають обов'язковому державному особистому страхуванню, а також порядок та умови такого страхування визначаються Кабінетом Міністрів України.

У разі загибелі посадової особи спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків сім'ї загиблої особи або її утриманцям виплачується одноразова допомога у розмірі десятирічної заробітної плати загиблої особи за останньою посадою, яку вона обіймала, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

У разі нанесення посадовій особі спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, що перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою, яку вона обіймала, за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб і в установленому порядку призначається пенсія по інвалідності.

У разі нанесення посадовій особі спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, що не перешкоджають надалі займатися професійною діяльністю, їй виплачується одноразова допомога в розмірі однорічної заробітної плати за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Шкода, заподіяна майну посадової особи спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, або членів її сім'ї у зв'язку з виконанням нею посадових обов'язків, відшкодовується в повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету з наступним стягненням цієї суми з винних осіб.

Річна заробітна плата посадової особи спеціального підрозділу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, що береться для розрахунку розміру одноразової допомоги, включає всі види грошових виплат, які отримала посадова особа за час роботи у спеціальному підрозділі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, за рік, що передував року загибелі або ушкодження здоров'я.

Законодавством України передбачається охорона честі, гідності, здоров'я і життя працівників спеціальних підрозділів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів.

Стаття 20-3. Компетенція органу виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища у сфері
охорони навколишнього природного середовища

До компетенції органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:

а) здійснення управління у сфері охорони навколишнього природного середовища, забезпечення реалізації єдиної науково-технічної політики з питань охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, координація діяльності підприємств, установ та організацій у цій сфері, розташованих на території Автономної Республіки Крим;

б) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

в) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

г) проведення державної екологічної експертизи;

ґ) одержання безоплатно від центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформації, необхідної для виконання покладених на нього завдань;

д) видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних), викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства;

е) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на території Автономної Республіки Крим;

є) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного середовища відповідно до закону.

З питань, зазначених у частині першій цієї статті, та інших питань щодо здійснення державних функцій та повноважень у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки та використання природних ресурсів орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища підзвітний і підконтрольний центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 20-4. Компетенція обласних, Київської та
Севастопольської міських державних адміністрацій у
сфері охорони навколишнього природного середовища

До компетенції обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері охорони навколишнього природного середовища належить:

а) забезпечення реалізації державної політики у сфері заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі, здійснення управління та регулювання у сфері охорони і використання територій та об'єктів природно-заповідного фонду України на відповідній території;

б) участь у проведенні моніторингу стану навколишнього природного середовища;

в) участь у розробленні стандартів щодо регулювання використання природних ресурсів і охорони навколишнього природного середовища від забруднення та інших шкідливих впливів;

г) проведення державної екологічної експертизи;

ґ) затвердження за поданням центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, для підприємств, установ і організацій лімітів використання природних ресурсів (крім природних ресурсів загальнодержавного значення), скидів забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище (крім скидів, що призводять до забруднення природних ресурсів загальнодержавного значення, навколишнього природного середовища за межами відповідної території) та лімітів на утворення і розміщення відходів;

д) видача дозволів на захоронення (складування) відходів (крім небезпечних), викиди шкідливих речовин у навколишнє природне середовище, спеціальне використання природних ресурсів відповідно до законодавства;

е) вирішення інших питань у сфері охорони навколишнього природного середовища відповідно до закону";

18) у частині першій статті 21:

в абзаці першому слово "об'єднання" замінити словом "організації";

у пункті "в" слова "спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

у пункті "е" слово "республіканського" замінити словом "всеукраїнського";

19) у статті 22:

а) у частині першій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині четвертій слова "Спеціально уповноважені державні органи" замінити словами "Державні органи", а слово "республіки" - словом "України";

20) у частині третій статті 24 слова "за єдиною для республіки системою" виключити;

21) у частині першій статті 25-1 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

22) у пункті "а" частини першої статті 27 слова "народного господарства" замінити словом "економіки";

23) у статті 28:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Державна екологічна експертиза проводиться відповідно до Закону України "Про екологічну експертизу";

б) у пункті "в" частини другої слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

в) у частині третій слова "органи державного управління України" замінити словами "органи виконавчої влади";

24) у частині першій статті 29 слова "після затвердження спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" виключити;

25) частину першу статті 30 після слів "місцевих органів" доповнити словом "виконавчої";

26) у частині шостій статті 33, частині першій статті 36, частині четвертій статті 64 та частині третій статті 66 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

27) у статті 35:

а) назву та частину першу викласти в такій редакції:

"Стаття 35. Державний контроль у сфері охорони
навколишнього природного середовища

Державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів. Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад здійснюють державний контроль у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині другій слово "республіки" замінити словом "України";

в) у частині третій слова "іншим законодавством" замінити словами "іншими законами";

28) в абзаці третьому статті 44 слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

29) у статті 47:

а) у частині третій слова "Радами за поданням органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "радами за поданням обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині сьомій слова "відповідними Радами" замінити словами "відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, місцевими радами";

30) у частині четвертій статті 52 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

31) у частинах другій та четвертій статті 53 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

32) у частині другій статті 59 слова "міські Ради" замінити словами "міські ради", а слово "Радами" - словами "місцевими радами";

33) у статті 61:

а) у частині першій слово "народногосподарську" замінити словом "економічну";

б) у частині третій слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;

34) у частині четвертій статті 62 слово "Урядом" замінити словами "Радою міністрів";

35) у частині третій статті 63 слова "та Автономної Республіки Крим" виключити;

36) у статті 66:

а) у частині другій слова "Державні органи по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості і атомній енергетиці разом із спеціально уповноваженими державними органами управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з промислової безпеки, і центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпеки використання ядерної енергії, спільно з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

б) у частині четвертій слова "місцевої ради, органам охорони здоров'я, спеціально уповноваженим державним органам управління в галузі охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів" замінити словами "сільської, селищної, міської ради, центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, відповідній обласній, Київській, Севастопольській міській державній адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

37) у частині першій статті 67 слова "Радами народних депутатів" замінити словами "місцевими радами";

38) у частині сьомій статті 68 слова "державних органів охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слова "управлінських органів" - словами "органів управління";

39) у статті 71:

а) у частині першій слова "і громадському рівнях" замінити словом "рівні";

б) у частині другій слова "укладеним Україною" замінити словами "згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України";

40) у назві та тексті статті 72 слова "іноземні юридичні особи і громадяни та особи без громадянства" в усіх відмінках замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи" у відповідному відмінку;

41) у тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

слова "міністерств, відомств" замінити словами "центральних органів виконавчої влади";

слова "громадські об'єднання" та "громадські об'єднання і організації" в усіх відмінках замінити словами "громадські організації" у відповідному відмінку;

слова "інспектори охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку;

слова "місцеві Ради", "відповідні Ради" в усіх відмінках замінити відповідно словами "місцеві ради", "відповідні ради" у відповідному відмінку;

слова "і його органів на місцях", "його органи на місцях", "та його органів на місцях", "і розпорядчі", "республіканські" у всіх відмінках виключити.

6. У Законі України "Про екологічну експертизу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 8, ст. 54):

1) у статті 1 слово "спеціально" виключити;

2) у пункті 1 статті 9 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його органи на місцях" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

3) у статті 13:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Державна екологічна експертиза організовується і проводиться еколого-експертними підрозділами, спеціалізованими установами, організаціями обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, із залученням інших органів виконавчої влади. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, проводить державну екологічну експертизу стосовно об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України. Експертиза проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності";

б) у частині третій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";

4) пункти 2 і 3 статті 18 виключити;

5) статтю 20 викласти в такій редакції:

"Стаття 20. Органи управління в галузі
екологічної експертизи

Управління в галузі екологічної експертизи здійснюють Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві ради, місцеві органи виконавчої влади, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, інші органи виконавчої влади відповідно до законодавства";

6) у частині другій статті 23 слова "місцеві Ради можуть делегувати" замінити словами "сільські, селищні, міські ради можуть надавати";

7) у частині першій статті 24:

пункти 1, 3-6 та 8 виключити;

пункт 9 викласти в такій редакції:

"9) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України";

8) доповнити статтями 24-1 і 24-2 такого змісту:

"Стаття 24-1. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони навколишнього природного середовища,
в галузі екологічної експертизи

До відання центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, належить:

1) здійснення державної екологічної експертизи, в тому числі додаткової;

2) створення у встановленому порядку спеціалізованих установ і організацій, необхідних для науково-технічного забезпечення державної екологічної експертизи;

3) залучення спеціалістів і науковців до проведення державної екологічної експертизи;

4) здійснення заходів щодо забезпечення еколого-експертних підрозділів, установ і організацій висококваліфікованими фахівцями, вдосконалення експертної діяльності, форм і методів еколого-експертного аналізу та оцінки об'єктів екологічної експертизи;

5) узагальнення практики проведення екологічної експертизи, застосування новітніх форм і методів еколого-експертного аналізу та оцінки;

6) здійснення інших повноважень, визначених законами України та покладених на нього Президентом України. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює покладені на нього повноваження самостійно і через свої органи на місцях (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - через орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища.

Стаття 24-2. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів

Державний нагляд (контроль) за виконанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, за додержанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог висновків державної екологічної експертизи здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

9) у частині першій статті 37:

у пункті 1 слова "органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, із залученням інших органів виконавчої влади";

пункт 3 виключити;

10) у частині першій статті 38:

у пункті 1 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, із залученням інших органів виконавчої влади";

у пункті 2 слова "міжгалузевими еколого-експертними комісіями чи іншими" виключити;

11) у частині другій статті 39 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів чи його органами на місцях" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

12) у частині третій статті 47 слова "бюджету Автономної Республіки Крим" виключити;

13) у тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

слова "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

слова "органи виконавчої влади на місцях" в усіх відмінках замінити словами "місцеві органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

слова "органи державної виконавчої влади" в усіх відмінках замінити словами "органи виконавчої влади" у відповідному відмінку;

слова "уряд Автономної Республіки Крим", "Уряд Автономної Республіки Крим" в усіх відмінках замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим" у відповідному відмінку;

слова "народне господарство" в усіх відмінках замінити словом "економіка" у відповідному відмінку;

слова "Ради чи їх виконавчі комітети" в усіх відмінках замінити словами "виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад" у відповідному відмінку;

слова "місцеві Ради" та "відповідні Ради" в усіх відмінках замінити словами "місцеві ради" та "відповідні ради" у відповідному відмінку.

7. У Законі України "Про пестициди і агрохімікати" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 14, ст. 91 із наступними змінами):

1) у преамбулі слова "органів державної виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади";

2) у частині дев'ятій статті 7 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";

3) у частині другій статті 9 слова "спеціально уповноважені центральні" виключити;

4) у частині другій статті 13 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

5) текст статті 16 викласти в такій редакції:

"Державна політика у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, реалізується Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та іншими органами виконавчої влади відповідно до їх компетенції";

6) у статті 16-1:

а) у назві і тексті слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) абзаци другий - четвертий та шостий - восьмий частини першої виключити;

7) частину першу статті 16-2 доповнити абзацом п'ятим такого змісту:

"реєстрація технічних засобів застосування пестицидів та агрохімікатів";

8) у частині першій статті 16-3:

абзац другий виключити;

в абзаці шостому слово "затвердження" замінити словом "розроблення";

9) доповнити статтями 16-4-16-7 такого змісту:

"Стаття 16-4. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері охорони навколишнього природного середовища,
у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

організація державних випробувань пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва, формування і затвердження плану їх проведення;

проведення державної екологічної експертизи матеріалів, поданих для реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

здійснення в установленому порядку державної реєстрації пестицидів і агрохімікатів;

затвердження переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні;

видача дозволів на ввезення на митну територію України незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, обробленого ними насіннєвого (садивного) матеріалу, на використання залишків пестицидів і агрохімікатів, термін реєстрації яких закінчився.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

Стаття 16-5. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони здоров'я,
у сфері діяльності, пов'язаної з
пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

встановлення санітарно-гігієнічних вимог до транспортування, зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;

затвердження гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

Стаття 16-6. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної аграрної політики, у сфері діяльності,
пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить:

затвердження програми навчання працівників, робота яких пов'язана з організацією та безпосередньо проведенням робіт із транспортування, зберігання, застосування, торгівлі пестицидами і агрохімікатами;

затвердження порядку застосування пестицидів і агрохімікатів на території, що зазнала радіоактивного забруднення, а також у зоні надзвичайної екологічної ситуації.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, відповідно до закону.

Стаття 16-7. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів, у сфері діяльності,
пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, належить здійснення державного нагляду (контролю) за поводженням з пестицидами і агрохімікатами.

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, можуть належати також інші види діяльності, пов'язаної з пестицидами і агрохімікатами, визначені законами України та покладені на нього Президентом України";

10) у статті 17:

а) у частині першій:

в абзаці першому слова "органів державної виконавчої влади" замінити словами "органів виконавчої влади", а слово "законодавством" - словом "законами";

в абзаці сьомому слова "міністерств, відомств" замінити словами "центральних органів виконавчої влади";

б) у частині третій слова "спеціально уповноваженим органам виконавчої влади з охорони здоров'я та у сфері аграрної політики" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику";

11) у частині другій статті 18 слова "органи державної санітарно-епідеміологічної служби і державної ветеринарної медицини" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

12) у частині другій статті 24 слова "укладеними Україною" замінити словами "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України";

13) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у відповідному відмінку.

8. У Законі України "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 36-37, ст. 242 із наступними змінами):

1) в абзаці шістнадцятому статті 1 та частині другій статті 7 слово "спеціально" виключити;

2) у статті 12:

а) частини четверту, дев'яту та дванадцяту виключити;

б) в абзаці четвертому частини восьмої слова "територіальних органів центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

в) у частині десятій слова "комісія зобов'язана" замінити словами "Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а також органи місцевого самоврядування зобов'язані";

3) у пункті "в" частини першої статті 15 слово "законодавством" замінити словом "законами";

4) у пунктах "в", "ї" та "о" частини першої статті 17 слово "спеціально" виключити;

5) у статті 20:

а) пункт "к" частини першої викласти в такій редакції:

"к) затвердження за погодженням з органами виконавчої влади, визначеними цим Законом, лімітів на утворення та розміщення відходів для підприємств, установ та організацій - суб'єктів господарської діяльності";

б) після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:

"Крім повноважень, зазначених у частині першій цієї статті, до повноважень обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій у сфері поводження з відходами належить:

а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, крім об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;

б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

в) погодження районним, районним у містах Києві та Севастополі державним адміністраціям проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);

г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів)".

У зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою;

6) доповнити статтею 20-1 такого змісту:

"Стаття 20-1. Повноваження органу виконавчої
влади Автономної Республіки Крим з питань охорони
навколишнього природного середовища у
сфері поводження з відходами

До повноважень органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у сфері поводження з відходами належить:

а) проведення в установленому законодавством порядку державної екологічної експертизи науково-дослідних і технологічних розробок та проектно-кошторисної документації на будівництво і реконструкцію підприємств, установок, полігонів, комплексів, споруд, інших спеціально відведених місць чи об'єктів щодо дотримання вимог законодавства та нормативів під час утворення, оброблення, утилізації та видалення відходів, крім об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України;

б) видача відповідно до закону дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами (крім небезпечних відходів);

в) погодження районним державним адміністраціям в Автономній Республіці Крим проектів лімітів на утворення та розміщення відходів (крім небезпечних відходів);

г) погодження місць розміщення об'єктів поводження з відходами (крім небезпечних відходів)";

7) статтю 22 викласти в такій редакції:

"Стаття 22. Уповноважені органи виконавчої
влади у сфері поводження з відходами

Уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами є центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, інші органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції";

8) у статті 23:

а) у назві і тексті слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

б) у частині першій:

в абзаці першому слова "та його органів на місцях" виключити;

пункти "а", "б", "д", "є", "ї" та "л" виключити;

пункт "в" доповнити словами "стосовно об'єктів, рішення щодо затвердження (схвалення) яких приймається Кабінетом Міністрів України";

пункти "ж" та "і" після слів "поводження з" та "розміщення" доповнити відповідно словами "небезпечними" та "небезпечних";

пункт "и" викласти в такій редакції:

"и) погодження проектів лімітів на утворення та розміщення інших відходів обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям";

в) у частині другій слова "його органи на місцях здійснюють" замінити словом "здійснює";

9) доповнити статтями 23-1 і 23-2 такого змісту:

"Стаття 23-1. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері охорони навколишнього природного
середовища, у сфері поводження з відходами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері поводження з відходами належить:

а) координація роботи інших уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами та контролю за дотриманням вимог екологічної безпеки;

б) встановлення відповідно до закону порядку здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

в) участь у розробленні та погодженні нормативних документів, що регулюють питання поводження з відходами;

г) укладення в передбаченому законом порядку міжвідомчих міжнародних договорів України щодо співробітництва у сфері поводження з відходами та контролю за транскордонним перевезенням відходів;

ґ) забезпечення обміну інформацією з відповідними органами влади інших держав та міжнародними організаціями у сфері поводження з відходами;

д) затвердження переліку небезпечних властивостей відходів за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, здійснює також інші функції, передбачені законом.

Стаття 23-2. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері поводження з відходами належить здійснення державного нагляду (контролю) за виконанням центральними органами виконавчої влади та їх територіальними органами, місцевими органами виконавчої влади, іншими органами, органами місцевого самоврядування делегованих їм повноважень органів виконавчої влади, за додержанням підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і господарювання, громадянами України, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами - нерезидентами вимог законодавства про поводження з відходами щодо:

а) дотримання вимог виданих дозволів на здійснення операцій у сфері поводження з відходами;

б) дотримання вимог виданих лімітів на утворення та розміщення відходів;

в) складання і ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та реєстру місць видалення відходів;

г) перевезення небезпечних відходів територією України та за транскордонним перевезенням відходів;

ґ) збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, видалення, захоронення відходів;

д) ведення первинного обліку кількості, типу і складу відходів, що утворюються, збираються, перевозяться, зберігаються, обробляються, утилізуються, знешкоджуються та видаляються, подання відповідної статистичної звітності в установленому порядку та паспортизації таких відходів;

е) дотримання вимог нормативно-технічної і технологічної документації, погодженої в установленому порядку, при виробництві продукції (крім дослідних зразків) з відходів чи з їх використанням;

є) недопущення змішування та захоронення відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія;

ж) дотримання правил і режиму експлуатації установок, виробництв з оброблення та утилізації відходів;

з) дотримання правил зберігання, транспортування, знешкодження, ліквідації, захоронення пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних речовин, небезпечних речовин;

и) дотримання вимог екологічної безпеки при транспортуванні, зберіганні, використанні, знешкодженні та захороненні хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив, токсичних речовин і відходів;

і) своєчасного та повного виконання заходів із захисту земель від засмічення та забруднення відходами.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює також інші повноваження, передбачені законом";

10) у назві та абзаці першому статті 24 слова "державної санітарно-епідеміологічної служби України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

11) у статті 25:

у назві та абзаці першому слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

пункт "а" викласти в такій редакції:

"а) формування державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами";

у пункті "е" слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

12) доповнити статтею 25-1 такого змісту:

"Стаття 25-1. Компетенція центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері житлово-комунального господарства,
у сфері поводження з відходами

До компетенції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері житлово-комунального господарства, у сфері поводження з відходами належить:

а) реалізація державної політики у сфері поводження з побутовими відходами, забезпечення розроблення та виконання державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, планів та заходів у сфері поводження з побутовими відходами;

б) погодження республіканських Автономної Республіки Крим, обласних, міст Києва та Севастополя програм у сфері поводження з побутовими відходами;

в) інші повноваження, передбачені законами України";

13) у частині третій статті 26 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

14) у частині другій статті 27 та частині другій статті 28 слово "спеціально" виключити;

15) у частині першій статті 29 слова "спеціально уповноважені органи виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

16) у статті 30 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, державна санітарно-епідеміологічна служба України, їх органи на місцях та інші спеціально" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та інші";

17) у пункті "а" частини першої статті 32 слово "спеціально" виключити;

18) у частині третій статті 33 та частині другій статті 34 слова "державною санітарно-епідеміологічною службою України" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення", "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

19) у частині першій статті 34-1 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

20) у частині шостій статті 35-1 слова "центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово-комунального господарства";

21) у статті 35-2:

а) у частині сьомій слова "їх органи на місцях" виключити;

б) у частині восьмій слово "спеціально" виключити;

в) у тексті слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики" у відповідному відмінку, а слова "Державна служба ветеринарної медицини України" - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

22) у статті 37:

а) частину першу викласти в такій редакції:

"Державний контроль у сфері поводження з відходами здійснюють центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань контролю у сфері житлово-комунального господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, інші органи виконавчої влади";

б) у частині третій слова "навколишнього природного середовища" замінити словом "довкілля";

23) у пункті "г" частини першої статті 40 слова "республіканського бюджету Автономної Республіки Крим" виключити;

24) у пункті "є" частини першої статті 42 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "уповноваженого органу";

25) у статті 43 слова "іноземні юридичні і фізичні особи та особи без громадянства" замінити словами "іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи";

26) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках і числах замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

9. У Законі України "Про рослинний світ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 22-23, ст. 198; 2012 р., N 2-3, ст. 3):

1) у статті 6 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

2) у частині п'ятій статті 9 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища, іншими спеціально" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, іншими";

3) у частині третій статті 11 слова "спеціально уповноважених місцевих органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

4) у частині третій статті 23 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

5) частину третю статті 27 викласти в такій редакції:

"Випалювання сухої природної рослинності або її залишків без дозволу обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища забороняється";

6) у статті 33:

а) у частині першій слова "спеціально уповноважених місцевих органів виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "місцевих органів виконавчої влади", а слова "державної служби з карантину рослин" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину та захисту рослин";

б) у частині третій слова "Головною державною інспекцією з карантину рослин України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері карантину та захисту рослин";

7) у статті 34 слово "спеціально" виключити;

8) у частині другій статті 35 слова "Головною державною інспекцією із карантину рослин України, Державною митною службою України" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у сферах карантину та захисту рослин, державної митної справи";

9) у статті 36 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища і його органами на місцях" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слова "а на території Автономної Республіки Крим - органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища" та "спеціально" виключити;

10) у частині першій статті 37 слова "навколишнього природного середовища" замінити словом "довкілля";

11) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

10. У Законі України "Про державну геологічну службу України" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 51, ст. 456 із наступними змінами):

1) текст статті 1 викласти в такій редакції:

"До складу державної геологічної служби України належать центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери його управління";

2) у статті 4:

абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:

"забезпечення розвитку мінерально-сировинної бази, організації геологічного, геофізичного, геохімічного, гідрогеологічного, інженерно-геологічного та еколого-геологічного, сейсмічного вивчення надр, пошуку і розвідки корисних копалин на території України, у межах територіальних вод, континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони України;

моніторинг мінерально-сировинної бази, геологічного середовища та підземних вод";

3) текст статті 5 викласти в такій редакції:

"Державну геологічну службу України складають:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр;

державні підприємства, установи та організації, які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

4) у статті 6:

а) у частині другій:

в абзаці третьому слова "єдиного" та "головного" виключити;

доповнити абзацами тринадцятим - сімнадцятим такого змісту:

"внесення керівнику центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, пропозицій щодо переліку корисних копалин України загальнодержавного та місцевого значення, а також щодо встановлення квот на видобування окремих видів корисних копалин загальнодержавного значення;

ведення банку гідрогеодеформаційної та геофізичної інформації;

виконання робіт із стандартизації, метрології, сертифікації у сфері геологічного вивчення, охорони та використання надр;

затвердження в установленому законодавством порядку пооб'єктних планів спеціалізованих підприємств, установ та організацій, які виконують геологорозвідувальні роботи за кошти державного бюджету на території України, внесення за потреби змін до зазначених планів;

погодження норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини і гідромінеральні ресурси";

б) частину третю викласти в такій редакції:

"Керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, здійснює координацію діяльності державної геологічної служби України";

5) у статті 7:

а) назву викласти в такій редакції:

"Стаття 7. Державні підприємства, установи та
організації, які входять до сфери управління
центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері геологічного
вивчення та раціонального використання надр";

б) частини другу, п'яту - восьму, десяту та одинадцяту виключити;

в) у частині четвертій слова "державної геологічної служби України" замінити словами "які входять до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";

г) частину дев'яту викласти в такій редакції:

"Кабінет Міністрів України затверджує порядок розпорядження геологічною інформацією";

6) розділ II доповнити статтею 7-1 такого змісту:

"Стаття 7-1. Орган державного геологічного
контролю за веденням робіт з геологічного
вивчення та використання надр України

Державний контроль за веденням робіт з геологічного вивчення та раціональним і ефективним використанням надр здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр.

Порядок здійснення державного геологічного контролю за веденням робіт з геологічного вивчення та раціональним і ефективним використанням надр затверджується Кабінетом Міністрів України";

7) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з геологічного вивчення та використання надр" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр" у відповідному відмінку.

11. У Законі України "Про мораторій на проведення суцільних рубок на гірських схилах в ялицево-букових лісах Карпатського регіону" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 13, ст. 99):

1) у частині другій статті 7 слова "органами виконавчої влади з питань навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

2) у статті 8 слова "Органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та лісового господарства" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства".

12. У Законі України "Про охорону атмосферного повітря" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 48, ст. 252 із наступними змінами):

1) абзаци третій і четвертий статті 3 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я".

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом сьомим;

2) у статті 11:

а) у частині другій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, і центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я";

б) у частинах третій і четвертій слова "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони здоров'я" та "територіальних органів спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів та з питань охорони здоров'я" замінити словами "обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

в) частину п'яту замінити трьома частинами такого змісту:

"Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися після отримання дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до другої або третьої групи, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами можуть здійснюватися на підставі дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення.

До першої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і мають виробництва або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До другої групи належать об'єкти, які взяті на державний облік і не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися екологічно безпечні технології та методи керування. До третьої групи належать об'єкти, які не належать до першої і другої груп".

У зв'язку з цим частини шосту - дев'яту вважати відповідно частинами восьмою - одинадцятою;

частину десяту викласти в такій редакції:

"Якщо за результатами спостережень за станом атмосферного повітря або розрахунковими даними встановлено зони, де внаслідок причин об'єктивного характеру встановлено перевищення нормативів екологічної безпеки, приймається рішення про поетапне зниження викидів забруднюючих речовин підприємствами, установами, організаціями та громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності. Тривалість кожного етапу та необхідне зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин на кожному етапі встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

3) текст статей 13 і 14 викласти в такій редакції:

"Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання зобов'язані вживати необхідних заходів для запобігання та недопущення перевищення встановлених санітарними нормами рівнів впливу фізичних та біологічних факторів на середовище життєдіяльності людини";

"Викиди забруднюючих речовин, для яких не встановлено відповідних нормативів екологічної безпеки, допускаються у виняткових випадках лише з дозволу, виданого суб'єкту господарювання, об'єкт якого належить до першої групи, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а до другої або третьої групи, - обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

4) у частині першій статті 16 слова "або його територіальними органами" виключити;

5) у частині другій статті 23 слова "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань містобудування та архітектури" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архітектури та містобудування", а слова "природоохоронних, санітарних" - словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

6) у частині першій статті 28 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, його територіальними органами" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слова "спеціально уповноваженими на це" виключити;

7) у статті 30 слова "громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "громадськими інспекторами з охорони довкілля";

8) у тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення" у відповідному відмінку.

13. У Законі України "Про тваринний світ" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 14, ст. 97; 2010 р., N 10, ст. 108; 2012 р., N 2-3, ст. 3):

1) у частині третій статті 8 слова "органів контролю в галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

2) у частині першій статті 11 слова "спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та їх територіальні органи, інші спеціально уповноважені на це органи" замінити словами "уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу, до яких належать центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, інші уповноважені органи";

3) в абзаці восьмому статті 12 слово "спеціально" виключити;

4) у статті 13:

а) у назві та тексті слово "спеціально" виключити;

б) у частині першій:

в абзаці одинадцятому слова "центральним органом виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:

"вирішення інших питань, визначених законами України та покладених на них актами Президента України";

5) у частині третій статті 23 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання і його територіальними органами та" та "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, а на території Автономної Республіки Крим" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері лісового та мисливського господарства";

6) у частині четвертій статті 28 слово "спеціально" виключити;

7) у частині четвертій статті 31 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

8) у частині третій статті 32:

слова "територіальними органами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "територіальними органами інших спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади" замінити відповідно словами "обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями" та "іншими уповноваженими центральними органами виконавчої влади";

доповнити другим реченням такого змісту: "Інформація щодо видів диких тварин, чисельність яких підлягає регулюванню, порядок проведення відповідних заходів щодо регулювання їх чисельності надається уповноваженими органами центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

9) у статті 39:

а) частину шосту викласти в такій редакції:

"Випалювання сухої рослинності або її залишків допускається лише в разі господарської необхідності за відповідним дозволом обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині дев'ятій слова "спеціально уповноважених органів" замінити словами "уповноважених органів", а слова "спеціально уповноваженими органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

10) у статті 42 слова "територіальними органами спеціально уповноважених центральних органів" замінити словами "уповноваженими центральними органами";

11) у частині другій статті 45, частині першій статті 46 та частині першій статті 47 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

12) у статті 47:

а) у частині другій слова "спеціально уповноважених органів виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а на території Автономної Республіки Крим - органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині п'ятій слова "центральними органами виконавчої влади з питань ветеринарної і санітарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини", а слово "спеціально" виключити;

13) у частині третій статті 48 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань охорони здоров'я та з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення";

14) текст статті 49 викласти в такій редакції:

"З метою запобігання загибелі тварин і погіршенню середовища їх існування обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, а на території Автономної Республіки Крим - орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну аграрну політику, можуть визначати окремі території, на яких обмежується або забороняється застосування пестицидів і агрохімікатів";

15) у частині першій статті 50 слова "спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

16) у статті 56:

а) у частині другій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

б) у частині третій слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань статистики" та "спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання, рибного господарства" замінити відповідно словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

17) частину першу статті 57 викласти в такій редакції:

"Державний контроль у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу здійснюється Кабінетом Міністрів України, місцевими державними адміністраціями, сільськими, селищними, міськими радами та їх виконавчими органами, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і мисливського господарства та полювання, іншими державними органами відповідно до закону";

18) у статті 58:

а) у частині першій слова "громадськими інспекторами охорони навколишнього природного середовища" та "спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання і рибного господарства" замінити відповідно словами "громадськими інспекторами з охорони довкілля" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

б) у частині другій слова "відповідними спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики";

19) у статті 59:

а) у назві слово "спеціально" виключити;

б) у частинах першій та другій слова "Спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів, мисливського господарства та полювання та їх територіальні органи (у разі їх утворення), а на території Автономної Республіки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства та його територіальні органи (у разі їх утворення)" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, а на території Автономної Республіки Крим - органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і мисливського господарства та полювання";

20) у статті 60:

а) у назві, частинах першій і третій слово "спеціально" виключити;

б) у частині третій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

21) у назві і тексті статті 62 слово "спеціально" виключити;

22) у частині шостій статті 63 слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної та санітарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

23) у тексті Закону:

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань мисливського господарства та полювання", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань рибного господарства" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства", "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства" у відповідному відмінку;

слова "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового і мисливського господарства та полювання", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань екології та природних ресурсів і мисливського господарства та полювання" в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань лісового та мисливського господарства", "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища і лісового та мисливського господарства" у відповідному відмінку і числі;

слова "територіальними органами", "та їх територіальні органи", "та їх територіальних органах", "і його територіальними органами" виключити.

14. У Законі України "Про Червону книгу України" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 30, ст. 201; 2009 р., N 19, ст. 259; із змінами, внесеними Законом України від 5 липня 2012 року N 5072-VI):

1) у частині першій статті 7 слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

2) у частині першій статті 8 слова "центральні органи виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань мисливського господарства та полювання, з питань рибного господарства та їх територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів", а слово "спеціально" виключити;

3) доповнити статтею 8-1 такого змісту:

"Стаття 8-1. Державний нагляд (контроль) у сфері
використання та відтворення рідкісних і таких,
що перебувають під загрозою зникнення,
видів тваринного і рослинного світу,
занесених до Червоної книги України

Державний нагляд (контроль) у сфері використання та відтворення рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

4) у статті 12:

а) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині сьомій слова "Центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

5) частину п'яту статті 14 викласти в такій редакції:

"Рішення про занесення видів тваринного і рослинного світу до Червоної книги України приймається центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, за поданням Національної комісії з питань Червоної книги України";

6) у статті 15:

а) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині третій слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Національною академією наук України";

в) у частині четвертій слова "центральних органів виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань лісового і мисливського господарства та полювання, з питань рибного господарства" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері лісового та мисливського господарства, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері рибного господарства";

г) у частині п'ятій слова "Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Національною академією наук України";

ґ) у частині шостій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Національною академією наук України";

7) у статті 19:

а) у частині першій слова "центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

б) у частині третій слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища".

15. У Законі України "Про екологічний аудит" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 500):

1) в абзаці третьому частини другої статті 16 слова "відповідні органи з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

2) у частині першій статті 22 та частині першій статті 23 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

3) у статті 25 слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища".

16. У Законі України "Про екологічну мережу України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 502):

1) пункт "е" статті 10 виключити;

2) статтю 12 виключити;

3) у частині першій статті 15 слова "територіальними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності" замінити словами "обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями";

4) у частині першій статті 22 слова "територіальні органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності" замінити словами "обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації";

5) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:

"1. Державний нагляд (контроль) за формуванням, збереженням та використанням екомережі, розробленням та виконанням регіональних і місцевих схем екомережі здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів";

6) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, екологічної безпеки, заповідної справи, а також гідрометеорологічної діяльності та його територіальні органи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку.

17. У Законі України "Про захист тварин від жорстокого поводження" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 27, ст. 230; 2010 р., N 9, ст. 76):

1) у частині другій статті 3 слова "центрального органу виконавчої влади у справах охорони державного кордону, центрального органу виконавчої влади в галузі митної справи" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері захисту державного кордону, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи";

2) у частині третій статті 8, назві та абзаці першому статті 29 слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку, а у частині четвертій статті 23 слова "центральним органом виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища";

3) в абзаці третьому частини сьомої статті 9 слова "органами державної санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

4) у частині п'ятій статті 15 слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";

5) у частині першій статті 21 слова "центральним органом виконавчої влади з питань аграрної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";

6) у частині другій статті 24 слова "органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення, та центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

7) у статті 25:

а) у частині першій слова "центральним органом виконавчої влади з питань ветеринарної медицини" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини";

б) частину третю виключити;

8) у статті 26:

а) у частині другій слова "центральним органом виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки";

б) у частині третій слова "Комітетом з питань етики (біоетики) центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері наукової діяльності";

в) частину четверту виключити;

9) частину другу статті 28 викласти в такій редакції:

"Управління у сфері захисту тварин від жорстокого поводження в межах своєї компетенції здійснюють:

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини;

центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки;

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини;

інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування";

10) абзац четвертий статті 29 виключити;

11) доповнити статтями 29-1 і 29-2 такого змісту:

"Стаття 29-1. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони навколишнього
природного середовища, у сфері захисту
тварин від жорстокого поводження

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належить затвердження порядку утримання та розведення диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах.

Стаття 29-2. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику із
здійснення державного нагляду (контролю) у
сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони
природних ресурсів, у сфері захисту тварин
від жорстокого поводження

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належить:

контроль за утриманням та розведенням диких тварин, які перебувають у стані неволі або в напіввільних умовах;

контроль за наявністю у юридичних чи фізичних осіб документів, що підтверджують законність набуття диких тварин, у тому числі занесених до Червоної книги України;

контроль за наявністю дозвільних документів на утримання, розведення та використання диких тварин у видовищних заходах, у спорті, під час організації дозвілля;

здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції";

12) у статті 30:

у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та ветеринарної медицини" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини";

в абзаці другому слово "реалізація" замінити словами "забезпечення формування";

абзаци третій і четвертий виключити;

13) доповнити статтею 30-1 такого змісту:

"Стаття 30-1. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері ветеринарної медицини, у сфері захисту
тварин від жорстокого поводження

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належить:

забезпечення реалізації державної політики у сфері захисту сільськогосподарських тварин від жорстокого поводження;

здійснення контролю за розведенням та утриманням сільськогосподарських тварин, що виключає жорстоке поводження з ними;

надання дозволу на використання тварин у видовищних заходах, у спорті, під час організації дозвілля;

здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції";

14) у статті 31:

а) у назві та абзаці першому слова "центрального органу виконавчої влади з питань науки та освіти" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки";

б) абзаци п'ятий і шостий виключити;

15) доповнити статтею 31-1 такого змісту:

"Стаття 31-1. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти і науки,
у сфері захисту тварин від жорстокого поводження

До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки, у сфері захисту тварин від жорстокого поводження належить:

установлення порядку проведення наукових дослідів, експериментів на тваринах;

затвердження альтернативних методів та об'єктів для отримання наукових даних;

здійснення інших повноважень у сфері захисту тварин від жорстокого поводження відповідно до своєї компетенції";

16) у статті 33:

а) у частинах першій - третій слова "громадські інспектори з охорони навколишнього природного середовища" в усіх відмінках замінити словами "громадські інспектори з охорони довкілля" у відповідному відмінку;

б) у частині другій слова "відповідними органами виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів".

18. У Законі України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (Відомості Верховної Ради України, 2007 р., N 35, ст. 484; 2010 р., N 9, ст. 90; із змінами, внесеними Законом України від 23 лютого 2012 року N 4441-VI):

1) у статті 8:

у назві та абзаці першому слова "центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки" у відповідному відмінку;

абзаци третій, шостий і сьомий виключити;

2) доповнити статтями 8-1 і 8-2 такого змісту:

"Стаття 8-1. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері освіти і науки

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки:

здійснює ліцензування генетично-інженерної діяльності у замкнених системах;

з урахуванням результатів державної екологічної та державної санітарно-епідеміологічної експертиз щодо біологічної і генетичної безпеки ГМО, які здійснюються відповідно до міжнародних договорів України, надає дозволи на ввезення незареєстрованих ГМО, якщо вони використовуються виключно для науково-дослідних цілей у замкнених та відкритих системах, а також з метою їх державних випробувань.

Стаття 8-2. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері інтелектуальної власності

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері інтелектуальної власності, забезпечує захист міжнародних і національних патентів та інших видів інтелектуальної власності в галузі поводження з ГМО, генетичної інженерії та генетично-інженерної діяльності";

3) у статті 9:

у назві слова "центрального органу державного управління виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

абзац перший викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

абзаци третій та п'ятий виключити;

4) доповнити статтями 9-1 та 9-2 такого змісту:

"Стаття 9-1. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері охорони
навколишнього природного середовища

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, на основі наукових принципів та міжнародного досвіду розробляє критерії оцінки ризику потенційного впливу ГМО на навколишнє природне середовище.

Стаття 9-2. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної
політики із здійснення державного нагляду (контролю)
у сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і
охорони природних ресурсів

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо біологічних об'єктів природного середовища під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі";

5) у статті 10:

у назві та абзаці першому слова "центральний орган виконавчої влади з питань охорони здоров'я" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я" у відповідному відмінку;

абзаци третій - шостий і восьмий виключити;

6) доповнити статтями 10-1 і 10-2 такого змісту:

"Стаття 10-1. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони здоров'я

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я:

здійснює державну реєстрацію косметичних засобів, лікарських засобів, які містять ГМО або отримані з їх використанням;

здійснює моніторинг харчових продуктів, отриманих із застосуванням ГМО, за критерієм наявності в них тільки зареєстрованих ГМО джерел.

Стаття 10-2. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення:

здійснює державний нагляд і контроль за дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки стосовно людини під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритій системі;

здійснює державну санітарно-епідеміологічну експертизу ГМО, які використовуються у відкритих системах, для обґрунтування висновку щодо їх біологічної і генетичної безпеки стосовно людини з метою їх державної реєстрації;

здійснює державну санітарно-епідеміологічну експертизу продукції, отриманої з використанням ГМО, для обґрунтування висновку щодо її безпечності для здоров'я і життя людини";

7) статті 11 і 11-1 викласти в такій редакції:

"Стаття 11. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері ветеринарної медицини,
безпечності харчових продуктів

Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері ветеринарної медицини, безпечності харчових продуктів:

здійснює нормативно-правове забезпечення у сфері нагляду (контролю) за:

дотриманням вимог стандартів, технічних умов, інших нормативних документів, пов'язаних з наявністю ГМО, під час заготівлі, зберігання, переробки, переміщення територією України сільськогосподарської продукції та здійснення експортно-імпортних операцій підприємствами всіх форм власності;

дотриманням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності;

затверджує перелік кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО;

забезпечує державну апробацію (випробування) та державну реєстрацію створених на основі ГМО сортів сільськогосподарських рослин, порід тварин, мікробіологічних сільськогосподарських препаратів.

Стаття 11-1. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері безпечності харчових продуктів

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері безпечності харчових продуктів:

здійснює державну реєстрацію ГМО джерел харчових продуктів, кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, які містять ГМО або отримані з їх використанням;

затверджує перелік відповідних методик детекції та ідентифікації ГМО;

готує пропозиції щодо затвердження переліку кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, у яких здійснюється контроль вмісту ГМО;

проводить моніторинг кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих з використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел;

уповноважує акредитовані лабораторії на проведення моніторингу кормів, кормових добавок та ветеринарних препаратів, отриманих із використанням ГМО, за критерієм наявності в них зареєстрованих ГМО джерел";

8) розділ II доповнити статтею 11-2 такого змісту:

"Стаття 11-2. Повноваження центрального органу
виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, організовує та здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності";

9) у частинах третій та п'ятій статті 12 та частині другій статті 17 слова "центральний орган виконавчої влади з питань освіти і науки" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері освіти і науки", а у частині шостій статті 12 та частині другій статті 16 - словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері освіти і науки" у відповідному відмінку;

10) у частині четвертій статті 13 слова "центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

11) у частині п'ятій статті 13, частині восьмій статті 14 та частині другій статті 17 слова "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища" у відповідному відмінку;

12) у частині першій статті 14, частині третій статті 16 та частині першій статті 19 цифри "11-1" замінити цифрами "11-2".

19. У Законі України "Про мораторій на видалення зелених насаджень на окремих об'єктах благоустрою зеленого господарства м. Києва" (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 18, ст. 121):

1) у частині другій статті 3 слова "органів виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій" та "виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері цивільного захисту" та "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";

2) у статті 4 слова "Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища та його органи на місцях здійснюють" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення і охорони природних ресурсів, здійснює".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім положень, які стосуються передачі повноважень від територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям, органам виконавчої влади Автономної Республіки Крим, які набирають чинності через шість місяців з дня набрання чинності цим Законом.

2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 16 жовтня 2012 року
N 5456-VI