Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
08.11.2012 N 1450

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2012 р. за N 1920/22232

Про затвердження Порядку проведення
аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності
міждержавних електричних мереж України
для експорту електричної енергії

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, постановляє:

1. Затвердити Порядок проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії (додається).

2. Управлінню енергоринку в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії С. Тітенко

Затверджено
Постанова Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики
08.11.2012 N 1450

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 листопада 2012 р. за N 1920/22232

Порядок
проведення аукціонів щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних електричних мереж України
для експорту електричної енергії

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 30 Закону України "Про електроенергетику", визначає процедуру організації та проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

аукціон - форма проведення торгів, які відбуваються на конкурентній основі з метою продажу доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії;

аукціонна комісія - комісія, що утворюється для організації та проведення аукціонів;

вільна пропускна спроможність міждержавних електричних мереж України - доступна пропускна спроможність міждержавних електричних мереж України, величина якої визначається системним оператором окремо для кожного з міждержавних перетинів, за винятком пропускної спроможності, що на відповідний період є вже реалізованою та використовується згідно з договорами, укладеними за результатами попередніх аукціонів;

гарантійний внесок - грошовий внесок, який уноситься на рахунок системного оператора учасником аукціону як засіб забезпечення його добросовісності та фінансової гарантії оплати ним доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

договір з ОПЕЕ - договір між енергопостачальником та оптовим постачальником електричної енергії на купівлю-продаж електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України для подальшого її експорту;

договір про доступ до пропускної спроможності - договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, який укладається за результатами аукціону між переможцем аукціону й системним оператором та визначає технічні умови забезпечення експорту електричної енергії;

доступна пропускна спроможність - величина максимально допустимої пропускної спроможності міждержавного перетину у відповідному напрямку за умови обов’язкового забезпечення запасу надійності передачі;

кінцевий термін - час останнього дня строку, до спливу якого системному оператору має надійти заява на участь в аукціоні від учасника аукціону;

крок аукціону - величина, на яку змінюється ціна за лот під час проведення аукціону та яка не може перевищувати 10% від початкової ціни лота;

лот - обсяг доступу до вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії з установленими аукціонною комісією в оголошенні про аукціон характеристиками, що виставляється на продаж на аукціоні як самостійний об'єкт продажу;

міждержавний перетин - сукупність міждержавних ліній електропередачі, що з’єднують об’єднану енергетичну систему України (або її частину) з енергосистемами інших держав та/або енергооб’єднаннями;

неналежний учасник аукціону - суб’єкт господарювання, який у випадках, передбачених цим Порядком, позбавлений права на участь в аукціонах протягом наступних шести місяців з дати прийняття відповідного рішення аукціонної комісії;

оголошення про аукціон - інформація про умови аукціону за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку, яка оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті системного оператора в строк, установлений графіком проведення аукціонів;

оголошення про початкові ціни - інформація про ціни кожного окремого лота, з яких буде розпочинатись аукціон, яка оприлюднюється шляхом розміщення на офіційному веб-сайті системного оператора в строк, що встановлений графіком проведення аукціонів;

ОПЕЕ - суб'єкт господарювання, який отримав ліцензію на оптове постачання електричної енергії та здійснює ліцензовану діяльність;

переможець аукціону - учасник аукціону, заява на участь в аукціоні якого не була відхилена та який запропонував найвищу ціну щонайменше за один з виставлених на аукціон лотів і за результатами аукціону зобов’язаний укласти з системним оператором договір про доступ до пропускної спроможності за ціною продажу;

початкова ціна - ціна лота, яка визначається аукціонною комісією як максимальна з усіх цінових пропозицій учасників аукціону по кожному окремому лоту і яка може бути змінена за рішенням аукціонної комісії відповідно до цього Порядку;

пропускна спроможність міждержавних електричних мереж України - величина потужності перетоку електричної енергії (у мегаватах), що протягом визначеного періоду може бути передана на експорт через міждержавний перетин за умови гарантованого забезпечення безпеки і надійності функціонування об’єднаної енергетичної системи України;

системний оператор - суб'єкт електроенергетики, який здійснює передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами України;

уповноважена особа учасника аукціону - особа, яка відповідно до вимог законодавства має повноваження вчиняти правочини від імені учасника аукціону на суму, не меншу за суму цін лотів, зазначених у заяві на участь в аукціоні, щодо яких цей учасник аукціону подає заяву на участь в аукціоні;

учасник аукціону - суб’єкт господарювання, який відповідає визначеним цим Порядком вимогам та подав свою заяву на участь в аукціоні та був допущений до участі в аукціоні;

ціна продажу - найвища з цін за лот, яка під час аукціону була запропонована учасником аукціону;

цінова пропозиція - ціна, за яку суб’єкт господарювання, який подав свою заяву на участь в аукціоні, готовий придбати виставлений на продаж на аукціоні лот, а якщо лотів виставлено декілька - на всі, декілька або будь-який з них.

Терміни "міждержавна електрична мережа", "об’єднана енергетична система України" вживаються у значенні відповідно до Закону України "Про електроенергетику".

1.3. Аукціон проводиться системним оператором.

1.4. Для організації та проведення аукціону системним оператором утворюється аукціонна комісія.

1.5. Персональний склад аукціонної комісії затверджується наказом системного оператора.

1.6. Голова аукціонної комісії обирається членами аукціонної комісії на першому її засіданні шляхом відкритого голосування, про що складається відповідний протокол. Рішення аукціонної комісії є правомочними за умови участі в її роботі не менше 2/3 її складу. Рішення аукціонної комісії приймаються на її засіданнях шляхом відкритого голосування більшістю голосів. Рішення аукціонної комісії оформлюються протоколами засідання аукціонної комісії, які підписуються усіма її членами.

1.7. Комісія на своїх засіданнях:

складає та затверджує річний графік проведення аукціонів;

визначає день і час проведення аукціону з урахуванням графіка проведення аукціонів;

затверджує оголошення про аукціон щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії;

затверджує протокол прийому заяв на участь в аукціоні;

затверджує регламент проведення аукціонів;

призначає ведучого для проведення аукціону;

приймає рішення щодо визначення лотів, розбивки та/або об’єднання непридбаних лотів;

визначає початкову ціну;

розраховує розмір гарантійного внеску;

розглядає заявки сторонніх організацій щодо участі в аукціоні як спостерігачів;

затверджує величину кроку аукціону;

підписує відповідні аукціонні документи за підсумками проведеного аукціону;

приймає оперативні рішення з усіх спірних питань, що виникають у процесі проведення аукціону;

приймає рішення про визнання аукціону таким, що не відбувся;

установлює відсутність в учасників аукціону простроченої заборгованості за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку електричної енергії України, шляхом направлення відповідного запиту ОПЕЕ;

установлює наявність в учасників аукціону статусу члена оптового ринку електричної енергії України шляхом направлення відповідного запиту до ОПЕЕ.

1.8. На продаж на аукціоні виставляються доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії потужністю, що відповідає величині вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України на відповідному міждержавному перетині, зі строком надання доступу протягом календарного року з 1 січня по 31 грудня включно відповідного календарного року (річний аукціон) або протягом календарного місяця з першого по останнє число включно відповідного календарного місяця (місячний аукціон).

При проведенні аукціонів не підлягає продажу доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України потужністю, яка використовується для виконання умов зовнішньоекономічних договорів (контрактів), що укладені на виконання міжнародних договорів України.

1.9. Аукціон проводиться не рідше одного разу на місяць за умови наявності вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж. Аукціони проводяться відповідно до графіка проведення аукціонів, який установлюється аукціонною комісією щороку за формою, наведеною в додатку 2 до цього Порядку, та оприлюднюється системним оператором не пізніше 1 листопада поточного року шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті. У графіку проведення аукціонів зазначаються для кожного з аукціонів: строк оприлюднення оголошення про аукціон, кінцевий термін для подання заяв на участь в аукціоні, дата та час розкриття заяв на участь в аукціоні, строк оприлюднення оголошення про початкові ціни, строк оприлюднення результатів аукціону.

1.10. Результати аукціону можуть бути оскаржені в суді.

1.11. Лот, що не був реалізований на аукціоні, підлягає виставленню на продаж на наступному аукціоні відповідно до графіка проведення аукціонів разом з іншими лотами, можливість продажу яких з’явилась унаслідок:

розірвання або закінчення строку дії договору про доступ до пропускної спроможності;

визнання результатів аукціону недійсними;

надання переможцем річного аукціону системному оператору повідомлення про припинення використання отриманої в результаті річного аукціону пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України за всіма або окремими лотами у відповідному місяці;

появи відповідної технічної можливості.

За наявності зазначених підстав аукціонна комісія може прийняти рішення щодо проведення позачергового аукціону, що не передбачений графіком проведення аукціонів. Позачерговий аукціон проводиться відповідно до вимог цього Порядку.

1.12. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України за результатами аукціону надається виключно для передачі на експорт електричної енергії, придбаної на оптовому ринку електричної енергії України.

1.13. Системний оператор щомісяця не пізніше 5 числа оприлюднює шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті інформацію щодо пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, їх поточного завантаження, а також вільної пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для кожного з міждержавних перетинів.

1.14. У разі неспроможності системного оператора надати переможцю аукціону, що уклав з системним оператором договір про доступ до пропускної спроможності, доступ в обсязі, передбаченому договором, системний оператор зобов’язаний повернути переможцю аукціону кошти, на суму яких не було надано доступ. При цьому пріоритетними до виконання системним оператором є договори про доступ до пропускної спроможності, укладені за результатами річного аукціону, а договори, укладені за результатами місячного аукціону, виконуються системним оператором пропорційно наявній пропускній спроможності відповідного міждержавного перетину з урахуванням обсягу її непередбачуваного скорочення.

При необхідності проведення скорочення пропускної спроможності за декількома договорами про доступ до пропускної спроможності, укладеними на однаковий строк, таке скорочення проводиться системним оператором пропорційно наявній пропускній спроможності відповідного міждержавного перетину з урахуванням обсягу її непередбачуваного скорочення.

1.15. Переможець річного аукціону має право у строк не пізніше ніж за 3 робочих дні до дати оприлюднення оголошення про місячний аукціон надати системному оператору погоджене ОПЕЕ повідомлення про тимчасове припинення використання отриманої в результаті річного аукціону пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України за всіма або окремими лотами у відповідному місяці.

У разі отримання такого повідомлення системний оператор припиняє надання переможцю річного аукціону доступу до пропускної спроможності, що зазначена в повідомленні, та виставляє її на продаж на відповідному місячному аукціоні. При цьому переможець річного аукціону не звільняється від виконання своїх грошових зобов'язань за укладеним з системним оператором договором про доступ до пропускної спроможності, якщо додатково виставлений на продаж лот не був придбаний на відповідному місячному аукціоні, якщо це передбачено договором. У разі якщо ціна продажу додатково виставленого лота на відповідному місячному аукціоні менша вартості лота за укладеним із системним оператором договором про доступ до пропускної спроможності міждержавних мереж, переможець річного аукціону сплачує системному оператору різницю вартості у строк, визначений договором.

1.16. Мовою проведення аукціонів, відповідного листування та діловодства є українська мова.

ІІ. Підготовка до проведення аукціону

2.1. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії виставляється на продаж на аукціоні лотами.

Кількість лотів, їх характеристики, у тому числі величини пропускної спроможності міждержавних електричних мереж для експорту електричної енергії (у мегаватах) для кожного лота, розмір гарантійного внеску за кожним лотом та інші умови чергового аукціону встановлюються аукціонною комісією шляхом затвердження оголошення про аукціон за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку, не пізніше дня, що передує дню публікації оголошення про черговий аукціон відповідно до графіка проведення аукціонів.

2.2. Початкова ціна визначається аукціонною комісією і оприлюднюється на офіційному веб-сайті системного оператора протягом одного робочого дня після підписання протоколу прийому заяв на участь в аукціоні.

2.3. Розмір гарантійного внеску (Гв) для місячного та річного аукціону розраховується за формулою

Гв = Ц х t x P (грн),

де

Ц - тариф на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затверджений НКРЕ, станом на перший день місяця, в якому оприлюднено оголошення про аукціон відповідно до графіка проведення аукціонів, грн за 1 МВт*год;

t - строк надання послуг за лотом, годин;

P - величина пропускної спроможності міждержавних електричних мереж для експорту електричної енергії за лотом, МВт.

2.4. Оголошення про аукціон оприлюднюється системним оператором у встановлений графіком проведення аукціонів строк шляхом розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

ІІІ. Вимоги до учасника аукціону

3.1. До участі в аукціоні допускається суб’єкт господарювання, який подав заяву на участь в аукціоні та відповідає таким вимогам:

має чинну ліцензію на здійснення діяльності з постачання електричної енергії;

є членом оптового ринку електричної енергії України;

має укладений договір з оптовим постачальником електричної енергії України, погоджений системним оператором в частині технічного забезпечення, на купівлю-продаж електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України для подальшого експорту на строк, не менший періоду, на який планується отримати право доступу до міждержавних електричних мереж України;

не має простроченої заборгованості за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку електричної енергії України, на кінцевий термін подачі заяв;

має укладені та погоджені системним оператором в частині технічного забезпечення зовнішньоекономічні договори (контракти) на поставку електричної енергії, строк дії яких не повинен бути меншим, ніж період, на який учасник планує отримати право доступу до міждержавних електричних мереж України;

уніс згідно з вимогами Порядку повну суму гарантійного внеску за кожним із лотів, які він має бажання придбати на аукціоні, шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок системного оператора;

не є неналежним учасником аукціону на день розкриття заяв на участь в аукціоні.

3.2. Суб’єкт господарювання у заяві на участь в аукціоні підтверджує, що погоджується з умовами проведення аукціону, відповідає всім установленим цим Порядком вимогам та згоден придбати виставлений(і) на продаж на аукціоні лот (лоти) шляхом укладення з системним оператором договору про доступ до пропускної спроможності за ціною продажу.

IV. Вимоги до оформлення та
подання заяви на участь в аукціоні

4.1. Суб’єкт господарювання, який має ліцензію на здійснення діяльності з постачання електричної енергії, не пізніше дня подання своєї заяви на участь в аукціоні сплачує відповідно до оголошення про аукціон на рахунок системного оператора гарантійний внесок за кожним з лотів, який він має бажання придбати на аукціоні.

4.2. Заява на участь в аукціоні оформляється суб’єктом господарювання за формою, наведеною у додатку 3 до цього Порядку. Усі реквізити заяви на участь в аукціоні мають бути заповнені. Заява на участь в аукціоні не може містити будь-яких застережень суб’єкта господарювання. У заяві на участь в аукціоні зазначаються кількість лотів за напрямками експорту, які він готовий та бажає придбати на аукціоні, та запропонована учасником аукціону ціна, за яку він готовий придбати виставлений на продаж на аукціоні лот.

4.3. Заява на участь в аукціоні має бути підписана уповноваженою особою суб’єкта господарювання, що бажає взяти участь в аукціоні, та скріплена його печаткою. До заяви на участь в аукціоні додаються засвідчені підписом уповноваженої особи та печаткою суб’єкта господарювання, що подав заяву на участь в аукціоні:

копія ліцензії суб’єкта господарювання на здійснення діяльності з постачання електричної енергії;

копія договору з оптовим постачальником електричної енергії України на купівлю-продаж електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України для подальшого експорту;

копії укладених зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на поставку електричної енергії;

копія платіжного документа з відміткою банку, що підтверджує сплату гарантійних внесків відповідно до вимог цього Порядку. Комерційна винагорода (плата за здійснення операцій) банку при перерахуванні гарантійних внесків сплачується за рахунок суб’єкта господарювання.

4.4. Заява та документи, необхідні для участі в аукціоні, надаються системному оператору в запечатаному конверті.

4.5. Заява на участь в аукціоні має надійти системному оператору від суб’єкта господарювання до спливу кінцевого терміну. Заяви на участь в аукціоні, які надійшли системному оператору після спливу кінцевого терміну, або які не відповідають установленим цим Порядком вимогам, або подані особами, які не відповідають установленим цим Порядком вимогам, відхиляються.

V. Організація проведення аукціону

5.1. Загальні вимоги та умови до проведення аукціонів:

жодному із учасників аукціону не надаються переваги;

зміст заяви на участь в аукціоні є конфіденційною інформацією.

5.2. Суб’єкти господарювання, які подали заяви на участь в аукціоні та не відповідають установленим цим Порядком вимогам або заяви яких на участь в аукціоні підписані не уповноваженою особою, до участі в аукціоні не допускаються, про що зазначається в протоколі прийому заяв на участь в аукціоні. Гарантійні внески таких суб’єктів господарювання повертаються їм системним оператором протягом п’яти банківських днів з дня підписання аукціонною комісією протоколу прийому заяв.

5.3. Аукціонна комісія розкриває заяви на участь в аукціоні виключно в місці і в термін розкриття заяв, визначені в оголошенні про проведення аукціону. При розкритті заяв мають право бути присутніми уповноважені особи суб’єктів господарювання, що їх подали. Аукціонна комісія перевіряє розкриті заяви на участь в аукціоні на предмет їх комплектності та відповідності оформлення установленим цим Порядком вимогам, а також зазначені в них відомості щодо відповідності суб’єктів господарювання, що подали заяви на участь в аукціоні, установленим цим Порядком вимогам до учасників аукціонів. Заява на участь в аукціоні суб’єкта господарювання може бути відхилена виключно у випадках невідповідності його вимогам, зазначеним у пункті 3.1 розділу ІІІ та пункті 4.5 розділу IV цього Порядку.

5.4. За результатами розгляду заяв на участь в аукціоні та документів, що додаються до них, аукціонна комісія в день розкриття заяв приймає рішення щодо участі в аукціоні суб’єктів господарювання, що подали заяви на участь в аукціоні.

5.5. Для визначення початкової ціни за кожним окремим лотом аукціонна комісія групує (ранжує) цінові пропозиції всіх учасників від максимальної до мінімальної ціни за кожним окремим лотом. Початковою ціною лота визначається максимальна з усіх цінових пропозицій учасників аукціону за кожним окремим лотом.

5.6. Рішення аукціонної комісії оформлюється протоколом прийому заяв за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку.

5.7. У протоколі прийому заяв наводиться перелік поданих заяв із зазначенням найменування (прізвища, ім’я, по батькові) суб’єктів господарювання, яких було допущено до участі в аукціоні, їх цінових пропозицій за кожним окремим лотом, а також найменування (прізвища, ім’я, по батькові) суб’єктів господарювання, чиї заяви на участь в аукціоні були відхилені, із зазначенням підстав відхилення.

5.8. Початкові ціни кожного окремого лота, з яких буде розпочинатись аукціон щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії, зазначаються в оголошенні про початкові ціни кожного окремого лота, з яких буде розпочинатись аукціон щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії (додаток 5).

5.9. Системний оператор вживає заходів щодо збереження заяв та документів, що додаються до них. Заяви разом з документами, що додавались до них, повинні зберігатися у спеціальному сейфі.

5.10. Суб’єкти господарювання, які були допущені до участі в аукціоні, та суб’єкти господарювання, чиї заяви на участь в аукціоні були відхилені, повідомляються про відповідні рішення аукціонної комісії в день розкриття заяв безпосередньо після підписання аукціонною комісією протоколу прийому заяв письмово з дублюванням повідомлення електронною поштою або засобами факсимільного зв’язку із доданням копії протоколу прийому заяв.

VI. Проведення аукціону

6.1. У день проведення аукціону системний оператор здійснює реєстрацію учасників аукціону (їх уповноважених осіб) (далі - учасник аукціону), яка розпочинається за годину і закінчується за 15 хвилин до призначеного часу початку аукціону. Учасники аукціону не допускаються до участі в аукціоні без реєстрації.

6.2. Проведення аукціону здійснює ведучий, який розпочинає аукціон з оголошення порядку та правил проведення аукціону, кроку аукціону, регламенту проведення аукціону, доводить до відома рішення аукціонної комісії, що стосуються проведення поточного аукціону, а також іншу інформацію, необхідну для проведення аукціону.

Ведучий оголошує черговість проведення аукціонів за напрямками експорту. Якщо за окремим напрямком експорту не надійшло жодної заяви, ведучий оголошує про те, що аукціон за цим напрямком експорту вважається таким, що не відбувся, а всі лоти за цим напрямком будуть виставлені на продаж на наступному чи позачерговому аукціоні.

6.3. Ведучий оголошує про відкриття аукціону одночасно з ударом аукціонного молотка та пропонує для продажу почергово лоти за напрямками експорту, починаючи з найбільших за обсягом, початкову ціну лота і крок аукціону.

6.4. У процесі проведення аукціону з продажу відповідного лота ціна за лот змінюється ведучим послідовно.

6.5. Учасник аукціону повідомляє про готовність купити лот підняттям своєї аукціонної картки.

6.6. Якщо учасник аукціону, цінова пропозиція якого була визначена аукціонною комісією відповідно до пункту 5.4 розділу V цього Порядку як початкова ціна лота, не зареєструвався або під час першого оголошення ведучим аукціону початкової ціни відповідного лота не підняв свою аукціонну картку, він вважається неналежним учасником аукціону та позбавляється права участі в чергових аукціонах протягом наступних шести місяців.

При цьому аукціонна комісія приймає рішення щодо визначення нової початкової ціни лота, що відповідає наступній ціновій пропозиції, яка зазначена у протоколі прийому заяв за цим лотом.

6.7. У разі якщо після оголошення ведучим початкової ціни за лот жоден з учасників аукціону не підняв картку, аукціонна комісія приймає рішення щодо визначення нової початкової ціни лота, що відповідає наступній ціновій пропозиції, яка зазначена у протоколі прийому заяв за цим лотом. За необхідності такий механізм зменшення початкової ціни лота застосовується до підняття хоча б одним з учасників аукціону своєї аукціонної картки.

У разі якщо після оголошення ведучим ціни за лот, що відповідає останній ціновій пропозиції, яка зазначена у протоколі прийому заяв за цим лотом, жоден з учасників аукціону не підняв картку, аукціонна комісія приймає рішення щодо зняття такого лота з аукціону та виставлення його на наступному або позачерговому аукціоні.

6.8. У разі якщо після оголошення ведучим запропонованого лота кілька учасників аукціону підняли свої аукціонні картки, ведучий послідовно називає нову ціну за лот, збільшену на відповідний крок аукціону, доки не визначиться останній учасник аукціону, який залишив піднятою свою аукціонну картку. Ведучий називає аукціонний номер цього учасника аукціону як переможця аукціону.

6.9. Якщо при послідовному збільшенні ціни за лот двоє або більше учасників аукціону залишають свої аукціонні картки постійно піднятими, а після чергового кроку по збільшенню ціни за лот їх опустили, що засвідчило неприйняття ними цієї ціни за лот, ведучий оголошує передостанню ціну за лот та аукціонні номери тих учасників аукціону, картки яких у той час були підняті.

Для визначення переможця аукціону по цьому лоту ведучий пропонує учасникам аукціону протягом 5 хвилин подати до аукціонної комісії в закритих конвертах свої пропозиції за формою, наведеною в додатку 6 до цього Порядку, щодо визначення ціни за лот, але не нижчої, ніж була зафіксована та оголошена ведучим. Ведучий оголошує запропоновані ціни за лот, і переможцем аукціону визнається той, у якого ціна за лот є найвищою.

6.10. У разі якщо у двох або більше учасників аукціону ціни виявились однаковими, ведучий пропонує цим учасникам аукціону повторно подати до аукціонної комісії в закритих конвертах свої пропозиції щодо визначення ціни за лот, але не нижчої, ніж була попередньо оголошена, і з розрядністю не менше чотирьох знаків після коми.

Якщо за результатами цієї процедури виявиться, що у двох або більше учасників аукціону ціни за лот однакові, то дії цих учасників аукціонна комісія може визнати як змову з метою зриву проведення аукціону і оголосити попередження цим учасникам аукціону. Торги по цьому лоту визнаються такими, що не відбулись, і він повторно виставляється на продаж.

За повторні такі дії в процесі проведення аукціону ведучий не допускає цих учасників аукціону до подальшої участі в аукціоні.

6.11. У разі коли після оголошення ведучим запропонованого лота учасник аукціону засвідчив готовність його придбати підняттям своєї картки і при цьому обсяг потужності (у МВт) у цьому лоті або сумарний обсяг уже придбаних лотів та цього лота перевищує загальний обсяг, визначений у його заяві, то такому учаснику аукціону ведучий робить попередження, а його пропозиція не приймається. За повторні такі дії ведучий не допускає цього учасника аукціону до подальшої участі в аукціоні.

6.12. Переможцем торгів за відповідний лот визнається учасник аукціону, аукціонний номер якого ведучий назвав останнім у торгах за цей лот. Торги з продажу відповідного лота вважаються закінченими, якщо після триразового оголошення ціни за лот ведучим одночасно з ударом аукціонного молотка буде проголошено, що зазначений лот продано учаснику аукціону під відповідним номером.

6.13. Якщо в процесі проведення аукціону лоти залишилися непридбаними, вони за рішенням аукціонної комісії в межах обсягу потужності (у МВт), що міститься в них, можуть бути розбиті на лоти з меншими обсягами потужності (у МВт), може бути здійснено об’єднання декількох лотів в один або вони знімаються з аукціону.

6.14. Після проведення торгів за всіма запропонованими лотами ведучий оголошує про закриття аукціону.

VII. Оформлення аукціонних документів

7.1. Після проведення аукціону аукціонна комісія на своєму засіданні затверджує його підсумки та складає протокол за формою, наведеною в додатку 7 до цього Порядку.

7.2. На наступний день після проведення аукціону системний оператор оприлюднює результати проведення аукціону шляхом їх розміщення на своєму офіційному веб-сайті.

7.3. Переможцям аукціону в день оприлюднення результатів аукціону за формою, наведеною в додатку 8 до цього Порядку, системним оператором засобами факсимільного зв’язку надсилається повідомлення про необхідність укладення договору про доступ до пропускної спроможності.

7.4. Переможець аукціону зобов’язаний:

протягом трьох робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про результати аукціону укласти з системним оператором договір про доступ до пропускної спроможності за ціною продажу;

відповідно до умов договору з ОПЕЕ не пізніше 25 числа (включно) місяця, що передує місяцю, у якому переможець здійснюватиме експортну поставку електроенергії, надати ОПЕЕ погоджене системним оператором повідомлення про замовлені обсяги купівлі електроенергії, що відповідають обсягам придбаних на аукціоні лотів, а також перелік міждержавних ліній електропередач та попередні типові добові погодинні графіки експортної поставки електроенергії, погоджені системним оператором. При цьому коефіцієнт нерівномірності між обсягами мінімальної та максимальної середньочасової потужності протягом доби (Рмін/Рмакс) не повинен бути меншим за 0,7.

7.5. Гарантійні внески учасникам аукціону, які не стали переможцями аукціону, повертаються протягом п’яти банківських днів з дня оприлюднення повідомлення про результати аукціону. Гарантійний внесок переможця аукціону зараховується в рахунок платежів за відповідним договором про доступ до пропускної спроможності.

Якщо гарантійний внесок переможця аукціону перевищує ціну продажу, різниця між сумою гарантійного внеску та ціною продажу повертається переможцю аукціону протягом п’яти банківських днів з дня оприлюднення повідомлення про результати аукціону.

7.6. Оплата за доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину у відповідному напрямку здійснюється переможцем річного аукціону відповідно до умов договору про доступ до пропускної спроможності. У разі якщо переможець аукціону не вносить у встановлений договором строк плату за доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину у відповідному напрямку за відповідний місяць, такий переможець аукціону втрачає право доступу до пропускної спроможності міждержавного перетину у відповідному напрямку протягом відповідного місяця, а таке право виставляється на продаж на аукціон з продажу місячних прав на доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину у відповідному напрямку.

7.7. Оплата за доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину у відповідному напрямку здійснюється переможцем місячного аукціону відповідно до умов договору про доступ до пропускної спроможності. У разі якщо переможець аукціону не вносить у встановлений договором строк плату за доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину, такий переможець аукціону втрачає право на доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину. Переможцем аукціону оголошується учасник аукціону, пропозиція якого була найкращою після пропозиції переможця аукціону та єдиною, за його згодою, про що складається протокол за формою, затвердженою аукціонною комісією. У разі якщо учасників аукціону, пропозиція яких була найкращою після пропозиції переможця аукціону, є два та більше, право на доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину у відповідному напрямку виставляється на позачерговий аукціон, рішення про проведення якого приймається аукціонною комісією.

7.8. У випадку відмови переможця аукціону від укладання відповідного договору про доступ до пропускної спроможності за ціною продажу або неоплати у строк першого платежу за цим договором гарантійний внесок не повертається, якщо це передбачено умовами договору. При цьому відповідний договір про доступ до пропускної спроможності розривається, а відповідний переможець аукціону вважається неналежним учасником аукціону та позбавляється права участі в чергових аукціонах протягом наступних шести місяців, про що аукціонною комісією складається протокол.

VIII. Умови відмови в доступі до пропускної
спроможності міждержавних
електричних мереж України

8.1. Доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України може бути достроково припинений, а укладений за результатами аукціону договір про доступ до пропускної спроможності може бути розірваний, якщо переможець аукціону, що уклав такий договір:

прострочив виконання своїх грошових зобов’язань за укладеним з системним оператором договором про доступ до пропускної спроможності;

не виконав умови за укладеним договором з ОПЕЕ в частині порядку розрахунків.

При цьому відповідний переможець аукціону, що уклав договір про доступ до пропускної спроможності, вважається неналежним учасником аукціону та позбавляється права на участь у чергових аукціонах протягом наступних шести місяців, про що аукціонною комісією складається протокол.

8.2. Якщо переможець аукціону, що уклав відповідний договір про доступ до пропускної спроможності, не надав ОПЕЕ до 25 числа (включно) місяця, що передує місяцю, у якому він здійснюватиме експорт електричної енергії, погоджене системним оператором повідомлення про замовлені обсяги купівлі електроенергії, що не перебільшують обсяги придбаних на аукціоні лотів, а також перелік міждержавних ліній електропередач та попередні типові добові погодинні графіки експортної поставки електроенергії, погоджені системним оператором, договір про доступ до пропускної спроможності може бути достроково розірваний.

8.3. Якщо протягом двох календарних місяців поспіль переможець річного аукціону використовує отриману в результаті аукціону пропускну спроможність міждержавних електричних мереж України менше ніж на сімдесят відсотків у середньому за місяць, така пропускна спроможність міждержавних електричних мереж України знову виставляється на місячний аукціон.

При розрахунку відсотка використання переможцем річного аукціону отриманої в результаті аукціону пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України не враховуються:

пропускна спроможність, яка була виставлена на продаж на місячний аукціон з використанням механізму, що зазначений у пункті 1.15 розділу І цього Порядку;

пропускна спроможність, яку переможець річного аукціону не мав змоги використовувати через припинення надання системним оператором доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України;

пропускна спроможність, яку переможець річного аукціону не мав змоги використовувати через настання аварійних ситуацій та обставин форс-мажору.

IX. Перехід права на укладання договору про доступ
до міждержавних електричних мереж України

9.1. Обов’язки та права переможця аукціону не можуть бути передані іншим особам, за винятком випадків, установлених цим Порядком.

9.2. У разі розірвання договору про доступ до пропускної спроможності, укладеного за результатами місячного аукціону, з підстав, зазначених у пункті 7.8 розділу VII або пункті 8.1 розділу VIIІ цього Порядку, право на укладення договору про доступ до пропускної спроможності набуває учасник місячного аукціону, запропонована ціна якого є найвищою після ціни продажу, про що аукціонною комісією складається протокол за формою, наведеною в додатку 9 до цього Порядку, а такий учасник аукціону повідомляється системним оператором у той самий день засобами факсимільного зв’язку. У такому випадку протягом трьох робочих днів після затвердження аукціонною комісією відповідного протоколу учасник, що набув право укласти договір про доступ до пропускної спроможності, має укласти його або повідомити системного оператора про відсутність такого наміру.

X. Визнання результатів аукціону недійсними

10.1. У разі проведення аукціону з порушенням вимог цього Порядку результати такого аукціону можуть бути визнані недійсними частково або в повному обсязі в порядку, установленому законодавством.

10.2. Визнання результатів аукціону недійсними є підставою для припинення дії договорів про доступ до пропускної спроможності, укладених за результатами такого аукціону. При цьому грошові кошти, сплачені переможцями аукціону за такими договорами, підлягають поверненню в 5-денний строк з дня прийняття аукціонною комісією рішення щодо повернення цих коштів або в 5-дений строк з дня надходження до системного оператора відповідної вимоги переможців такого аукціону.

10.3. У разі визнання результатів аукціону недійсними аукціонна комісія приймає рішення щодо проведення повторного аукціону.

Начальник управління енергоринку С. Вишинський

Додаток 1
до Порядку проведення
аукціонів щодо доступу до
пропускної спроможності
міждержавних електричних
мереж України для експорту
електричної енергії

Оголошення
про аукціон щодо доступу до пропускної спроможності
міждержавних електричних мереж України
для експорту електричної енергії
в період з ____________ до _____________ включно

Системний оператор відповідно до Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 08 листопада 2012 року N 1450, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _______________ за N ______/______(далі - Порядок), оголошує про проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії в період з ____________ до _____________ включно.

Заява на участь в аукціоні, оформлена відповідно до вимог Порядку, надається системному оператору поштою, кур’єрською поштою або нарочно не пізніше спливу кінцевого терміну о ___ год. ____ хв. _______________ року за адресою: вул. ______________, ____, м. Київ, ________.

Термін розкриття заяв на участь в аукціоні: ___________ року о __ год. ___ хв.

Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни: _____________ року.

Термін оприлюднення результатів аукціону: ______________ року.

На продаж на аукціоні виставляються лоти:

N лота Міждержавний перетин/напрямок передачі електричної енергії Потужність передачі електричної енергії (величина пропускної спроможності міждержавного перетину), МВт Примітки щодо умов передачі електричної енергії Сума гарантійного внеску, грн
1 2 3 4 5

Сума гарантійного внеску за кожним із лотів, щодо якого подається заява на участь в аукціоні, має бути перерахована відповідно до вимог Порядку на рахунок системного оператора за такими реквізитами:

Одержувач платежу: ____________, код згідно з ЄДРПОУ N _____________________;

Банківські реквізити: рахунок N________________ в ________________, МФО _____;

Призначення платежу: сума гарантійного внеску (без ПДВ) згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 08 листопада 2012 року N 1450 "Про затвердження Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України _______________ за N ______/______.

Інформація щодо аукціону оприлюднюється на офіційному веб-сайті системного оператора.

Контактні особи системного оператора з проведення аукціону:

_______________________, тел. _____________, e-mail:_______________;
______________________, тел. _____________, e-mail:_______________.

Додаток 2
до Порядку проведення аукціонів
щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних
електричних мереж України для
експорту електричної енергії

Графік
проведення аукціонів щодо доступу до
пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж України для експорту
електричної енергії у ____ році

Річний аукціон щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України в період з 01 січня____ року до 31 грудня____ року включно
Дата оприлюднення оголошення про аукціон
Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні
Термін та час розкриття заявок на участь в аукціоні
Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни
Термін оприлюднення повідомлення про результати аукціону
Місячні аукціони щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України:
у період з 01 січня_____ року до 31 січня______ року включно:
Дата оприлюднення оголошення про аукціон
Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні
Термін та час розкриття заявок на участь в аукціоні
Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни
Термін оприлюднення повідомлення про результати аукціону
у період з 01 лютого_____ року до ___лютого______ року включно:
Дата оприлюднення оголошення про аукціон
Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні
Термін та час розкриття заявок на участь в аукціоні
Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни
Термін оприлюднення повідомлення про результати аукціону
у період з 01 березня_____ року до 31 березня______ року включно:
Дата оприлюднення оголошення про аукціон
Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні
Термін та час розкриття заявок на участь в аукціоні
Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни
Термін оприлюднення повідомлення про результати аукціону
у період з 01 квітня_____ року до 30 квітня______ року включно:
Дата оприлюднення оголошення про аукціон
Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні
Термін та час розкриття заявок на участь в аукціоні
Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни
Термін оприлюднення повідомлення про результати аукціону
у період з 01 травня_____ року до 31 травня______ року включно:
Дата оприлюднення оголошення про аукціон
Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні
Термін та час розкриття заявок на участь в аукціоні
Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни
Термін оприлюднення повідомлення про результати аукціону
у період з 01 червня_____ року до 30 червня______ року включно:
Дата оприлюднення оголошення про аукціон
Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні
Термін та час розкриття заявок на участь в аукціоні
Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни
Термін оприлюднення повідомлення про результати аукціону
у період з 01 липня_____ року до 31 липня ______ року включно:
Дата оприлюднення оголошення про аукціон
Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні
Термін та час розкриття заявок на участь в аукціоні
Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни
Термін оприлюднення повідомлення про результати аукціону
у період з 01 серпня _____ року до 31 серпня______ року включно:
Дата оприлюднення оголошення про аукціон
Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні
Термін та час розкриття заявок на участь в аукціоні
Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни
Термін оприлюднення повідомлення про результати аукціону
у період з 01 вересня_____ року до 30 вересня ______ року включно:
Дата оприлюднення оголошення про аукціон
Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні
Термін та час розкриття заявок на участь в аукціоні
Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни
Термін оприлюднення повідомлення про результати аукціону
у період з 01 жовтня_____ року до 31 жовтня______ року включно:
Дата оприлюднення оголошення про аукціон
Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні
Термін та час розкриття заявок на участь в аукціоні
Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни
Термін оприлюднення повідомлення про результати аукціону
у період з 01 листопада_____ року до 30 листопада ______ року включно:
Дата оприлюднення оголошення про аукціон
Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні
Термін та час розкриття заявок на участь в аукціоні
Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни
Термін оприлюднення повідомлення про результати аукціону
у період з 01 грудня_____ року до 31 грудня______ року включно:
Дата оприлюднення оголошення про аукціон
Кінцевий термін подання заявок на участь в аукціоні
Термін та час розкриття заявок на участь в аукціоні
Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни
Термін оприлюднення повідомлення про результати аукціону

Додаток 3
до Порядку проведення аукціонів
щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних
електричних мереж України для
експорту електричної енергії

___________ N ________
        (дата)

Заява
на участь в аукціоні щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних електричних мереж України
для експорту електричної енергії,
розкриття за яким відбудеться
______________ року
(дат
а)

Заявник ______________________________________________________________________,

          (найменування/прізвище, ім'я, по батькові) 

місцезнаходження (місце проживання)

_____________________________________________________________________________,

   (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця, провулок тощо) 

код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті))

_____________________________________________________________________________,

поточний рахунок N ___________________________________________________________,

в _________________________________________________, МФО _____________________

тел. ____________________, факс ______________________, e-mail ____________________,

в особі _______________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої особи заявника)

що діє на підставі ______________________________________________________________,

підтверджує свою відповідність вимогам до учасників аукціону, установленим Порядком проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії, затвердженим постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 08 листопада 2012 року N 1450, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України ___________________ за N _____/_______ (далі - Порядок);

ознайомлений з умовами проведення аукціонів згідно з Порядком та зобов'язується їх виконувати;

бажає придбати на аукціоні лот(и) за такими цінами *:

N лота Запропонована ціна, грн

;

перерахував на рахунок системного оператора гарантійний внесок (гарантійні внески) у сумі

______________________________________________________________________ грн;

            (цифрами та словами) 

зобов’язується протягом трьох робочих днів з дня оголошення результатів аукціону та визнання його переможцем аукціону укласти з системним оператором за ціною продажу договір про доступ до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України та згоден на зарахування сплаченої ним суми гарантійного внеску (гарантійних внесків) у рахунок виконання ним своїх зобов’язань за зазначеним договором.

Додаються:

1. Копія ліцензії на здійснення діяльності з постачання електричної енергії на ___ арк.

2. Копія платіжного документа з відміткою банку, що підтверджує сплату суми гарантійних внесків, на ___ арк.

3. Копія договору з оптовим постачальником електричної енергії України на купівлю-продаж електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України для подальшого її експорту на ___ арк.

4. Копії укладених зовнішньоекономічних договорів (контрактів) на експорт електричної енергії на ___ арк.

Уповноважена особа заявника

М.П.
___________
(підпис)
_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________

* Запропоновані заявником ціни зазначаються:

в цілих числах;

у національній грошовій одиниці (гривня);

без урахування податку на додану вартість.

Додаток 4
до Порядку проведення аукціонів
щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних
електричних мереж України
для експорту електричної енергії

Протокол
прийому заяв на аукціон щодо доступу до
пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж України для
експорту електричної енергії
в період з ____________ до _____________ включно

о ______ год. _____ хв. _________ року

1. Заяви, що були відхилені та не беруть участь в аукціоні:

N з/п Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) заявника Підстава відхилення заяви

2. Заяви, що беруть участь в аукціоні:

N з/п Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника аукціону Номери лотів, щодо яких подані заяви Запропонована ціна, грн

Голова комісії

____________________________

Члени комісії:

____________________________

____________________________

____________________________

Додаток 5
до Порядку проведення аукціонів
щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних
електричних мереж України для
експорту електричної енергії

Оголошення
про початкові ціни кожного окремого лота,
з яких буде розпочинатись аукціон щодо доступу
до пропускної спроможності міждержавних електричних
мереж України для експорту електричної енергії
в період з ____________ по _____________ включно

N лота Початкова ціна, грн

Додаток 6
до Порядку проведення
аукціонів щодо доступу до
пропускної спроможності
міждержавних електричних
мереж України для експорту
електричної енергії

Для закритого конверта

Пропозиція
від учасника аукціону під N ____
__________________________________________________

(найменування лота)

Ціна за лот (без ПДВ), грн
зафіксована ведучим аукціону пропонується

Уповноважена особа
учасника аукціону під N ____

_____________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)

Додаток 7
до Порядку проведення аукціонів
щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних
електричних мереж України
для експорту електричної енергії

Протокол
проведення аукціону щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних електричних мереж України
для експорту електричної енергії
в період з ____________ до _____________ включно

Лот N ___________

Характеристики лота:

Міждержавний перетин/напрямок передачі електричної енергії Потужність передачі електричної енергії (величина пропускної спроможності міждержавного перетину), МВт Примітки щодо умов передачі електричної енергії Початкова ціна, грн

Заяви, що беруть участь в аукціоні за лотом:

N з/п Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника аукціону

Перелік учасників аукціону, що визнані неналежними учасниками аукціону та позбавляються права участі в аукціонах протягом наступних шести місяців:

N з/п Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) заявника Підстава для визнання заявника неналежним учасником аукціону

Переможцем (переможцями) аукціону за лотом є _______________________________ з ціною продажу ___________________ грн.

Учасником аукціону, що може бути запрошений до укладання договору про доступ до пропускної спроможності в разі переходу права на його укладання, є_______________________з ціною ________________грн.*

Голова комісії

____________________________

Члени комісії:

____________________________

____________________________

____________________________

__________

* Зазначається у разі проведення місячного аукціону.

Додаток 8
до Порядку проведення аукціонів
щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних
електричних мереж України
для експорту електричної енергії

Повідомлення
про результати аукціону щодо доступу до
пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж України для експорту
електричної енергії
в період з ____________ до _____________ включно

N лота Міждержавний перетин/напрямок передачі електричної енергії Потужність передачі електричної енергії (розмір пропускної спроможності між державного перетину), МВт Примітки щодо умов передачі електричної енергії Початкова ціна, грн Переможець (переможці) аукціону (найменування/ прізвище, ім'я, по батькові) Ціна продажу, грн Учасник (учасники) аукціону, що може (можуть) бути запрошений(і) до укладання договору в разі переходу права на його укладання (найменуван-ня/прізвище, ім’я, по батькові), та запропонована ним(и) ціна, грн

Заяви, що були відхилені та не брали участь в аукціоні:

N з/п Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) заявника Підстава відхилення заяви

Перелік осіб, що визнані неналежними учасниками аукціону та позбавляються права участі в чергових аукціонах протягом наступних шести місяців:

N з/п Найменування/прізвище, ім’я, по батькові учаснику аукціону Підстава для визнання неналежним учасником аукціону

Переможці аукціону запрошуються до укладання договору про доступ до пропускної спроможності у строк не пізніше __________ року.

Додаток 9
до Порядку проведення аукціонів
щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних
електричних мереж України
для експорту електричної енергії

Протокол
про перехід прав на укладання договору

______________ р.

Аукціонна комісія встановила, що ____________________________________________

є неналежним учасником унаслідок _______________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________ та позбавляється права на участь у чергових аукціонах протягом наступних шести місяців.

Сума гарантійного внеску (гарантійних внесків) _______________________ грн, сплачених _______________, не повертається. *

Право на укладання договору про доступ до пропускної спроможності в період з ____________ до ___________ включно за ціною ______________ грн на умовах __________________________ переходить до _________________________________.

Голова комісії

____________________________

Члени комісії:

____________________________

____________________________

____________________________

__________

* Не зазначається у випадку переходу права на укладання договору про доступ до пропускної спроможності внаслідок обставин, зазначених у пункті 8.1 розділу VIII Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 08 листопада 2012 року N 1450, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України _______________ за N ______/______.