Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 грудня 2012 р. N 1145
Київ

Про затвердження Порядку видачі та анулювання
спеціального дозволу на зайняття народною
медициною (цілительством)

Відповідно до статті 74-1 Основ законодавства України про охорону здоров’я Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством), що додається;

розмір плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) згідно з додатком.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2012 р. N 1145

Порядок
видачі та анулювання спеціального дозволу на зайняття
народною медициною (цілительством)

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дубліката та анулювання МОЗ спеціального дозволу на зайняття народною медициною (цілительством) (далі - спеціальний дозвіл).

2. Особа, яка не має спеціальної медичної освіти, зареєстрована в установленому законом порядку як фізична особа - підприємець та має намір займатися народною медициною (цілительством), або уповноважена нею особа (далі - заявник) для отримання спеціального дозволу подає МОЗ заяву про видачу спеціального дозволу за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку (далі - заява).

3. До заяви в одному примірнику додаються:

відомості про місце зайняття народною медициною (цілительством) та облаштування приміщення, призначеного для зайняття народною медициною (цілительством), за встановленою МОЗ формою;

завірені в установленому порядку копії:

- висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

- отриманого в установленому МОЗ порядку атестаційно-експертного висновку, що підтверджує наявність в особи цілительських здібностей.

4. Заява та документи, зазначені в пункті 3 цього Порядку, приймаються згідно з описом документів за формою, встановленою МОЗ.

Копія опису таких документів видається заявнику з відміткою про дату та номер їх реєстрації, про що робиться запис у журналі реєстрації заяв.

5. Після отримання заяви та документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку, проводиться їх перевірка в установленому МОЗ порядку, за результатами якої оформляється відповідний висновок, що додається до отриманих документів.

6. Для розгляду питань про видачу або відмову у видачі, переоформлення, видачу дубліката та анулювання спеціального дозволу утворюється постійно діюча комісія.

Положення про зазначену комісію та її склад затверджується МОЗ.

7. Рішення про видачу спеціального дозволу або відмову в його видачі приймається протягом тридцяти робочих днів з дня подання заяви та документів, зазначених у пункті 3 цього Порядку.

8. Рішення комісії про видачу спеціального дозволу або відмову в його видачі оформлюється протоколом засідання комісії та затверджується МОЗ.

9. Підставою для відмови у видачі спеціального дозволу є:

подання заявником неповного пакета документів, необхідних для одержання спеціального дозволу згідно з пунктом 3 цього Порядку;

виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей;

негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі спеціального дозволу;

невідповідність заявника кваліфікаційним вимогам для зайняття народною медициною (цілительством) згідно з поданими документами.

10. Після усунення причин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі спеціального дозволу, заявник може повторно подати МОЗ заяву разом з документами, що засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі спеціального дозволу.

11. Рішення про відмову у видачі спеціального дозволу може бути оскаржене в установленому законом порядку.

12. У разі прийняття МОЗ рішення про видачу спеціального дозволу відповідна інформація вноситься до реєстру спеціальних дозволів.

13. Письмове повідомлення про видачу спеціального дозволу або про відмову в його видачі із зазначенням передбачених законодавством підстав для такої відмови видається заявнику особисто або надсилається поштовим відправленням протягом тридцяти робочих днів з дня подання документів.

14. Заявник, щодо якого прийнято рішення про видачу спеціального дозволу, подає МОЗ документ про внесення плати за видачу такого дозволу в установленому розмірі, яка зараховується до державного бюджету.

15. Спеціальний дозвіл оформлюється за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

16. Факт отримання спеціального дозволу засвідчується у журналі реєстрації заяв особистим підписом заявника у разі пред’явлення документа, що засвідчує його особу.

17. Строк дії спеціального дозволу становить п’ять років.

18. Після закінчення строку дії спеціального дозволу його видача здійснюється в установленому порядку.

19. Особи, які мають дозвільні документи на зайняття народною медициною (цілительством), видані за межами України, отримують спеціальний дозвіл відповідно до цього Порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

20. Переоформлення спеціального дозволу здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

21. Видача дубліката спеціального дозволу здійснюється відповідно до Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

22. Спеціальний дозвіл може бути анульований.

Підставою для анулювання спеціального дозволу є:

заява особи, яка має спеціальний дозвіл, про анулювання спеціального дозволу;

припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця;

повторне порушення особою, яка має спеціальний дозвіл, умов для зайняття народною медициною (цілительством);

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для видачі спеціального дозволу;

встановлення факту передачі спеціального дозволу іншій особі для зайняття народною медициною (цілительством);

невиконання розпорядження про усунення порушень умов для зайняття народною медициною (цілительством);

неможливість особи, яка має спеціальний дозвіл, забезпечити дотримання умов для зайняття народною медициною (цілительством);

відмова такої особи від проведення перевірки дотримання умов для зайняття народною медициною (цілительством);

смерть фізичної особи - підприємця.

23. Рішення щодо анулювання спеціального дозволу приймається МОЗ після розгляду комісією відповідної заяви або акта про результати планової або позапланової перевірки, що проводиться відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

24. Рішення про анулювання спеціального дозволу видається заявникові особисто або надсилається поштовим відправленням із зазначенням підстав протягом п’яти робочих днів з дня затвердження МОЗ такого рішення.

25. Дія спеціального дозволу припиняється через десять робочих днів з дня прийняття рішення про його анулювання.

26. Запис про дату і номер рішення про анулювання спеціального дозволу вноситься до реєстру не пізніше наступного робочого дня після прийняття такого рішення.

27. Заявник може отримати відповідно до цього Порядку спеціальний дозвіл не раніше ніж через шість місяців з дати прийняття рішення про анулювання такого дозволу.

28. Рішення про анулювання спеціального дозволу може бути оскаржене в установленому законом порядку.

Додаток 1
до Порядку

Заява
про видачу спеціального дозволу на зайняття
народною медициною (цілительством)

З Додатком 1 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2
до Порядку

Спеціальний дозвіл
на зайняття народною
медициною (цілительством)

З Додатком 2 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 грудня 2012 р. N 1145

Розмір
плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката
спеціального дозволу на зайняття народною
медициною (цілительством)

Видача спеціального дозволу - одна мінімальна заробітна плата, розмір якої установлений законом на відповідний період
Переоформлення спеціального дозволу - п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
Видача дубліката спеціального дозволу - п’ять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян