Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 21 листопада 2012 р. N 1156
Київ

Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2012 р. N 1156

Зміни,
що вносяться до постанов
Кабінету Міністрів України

1. У Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2004 р. N 830 (Офіційний вісник України, 2004 р., N 27, ст. 1770; 2005 р., N 34, ст. 2046; 2012 р., N 67, ст. 2738, N 90, ст. 3651):

1) пункт 7 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

"5) відомості про випуск заставної або її відсутність (у разі проведення державної реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів).";

2) у пункті 8:

абзац другий підпункту 3 виключити;

доповнити пункт підпунктом 4-1 такого змісту:

"4-1) відомості про випуск заставної або її відсутність (у разі проведення державної реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів);";

3) пункт 18 доповнити абзацом такого змісту:

"У разі передачі, анулювання, видачі дубліката заставної та видачі нової заставної у заяві також зазначаються відомості, передбачені підпунктом 1 пункту 8 цього Порядку, та відомості про особу, якій передається заставна, дата передачі, анулювання, видачі дубліката заставної та видачі нової заставної.";

4) перше речення пункту 28 після слів "на предмет обтяження" доповнити словами ", передачу, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної (у разі застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів)";

5) пункт 34 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі реєстрації застави повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання, космічних об’єктів у витягу також зазначаються відомості про випуск заставної або її відсутність, у разі реєстрації заставної - її реквізити, відмітка про те, що застава є наступною.".

У зв’язку з цим абзаци другий і третій вважати відповідно абзацами третім і четвертим.

2. У пункті 4 Порядку присвоєння об’єкту нерухомого майна реєстраційного номера, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2010 р. N 1117 "Про ідентифікацію об’єктів нерухомого майна для державної реєстрації прав на них" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 94, ст. 3347), слова "житловий будинок, квартира, будівля, споруда, приміщення, підприємство як єдиний майновий комплекс" замінити словами "підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівля, споруда або їх окремі частини, квартира, житлове та нежитлове приміщення".

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. N 703 "Про затвердження Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень і Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 51, ст. 2035):

1) у назві та абзаці третьому пункту 1 постанови слово "витягів" замінити словом "інформації";

2) у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1:

абзац третій замінити абзацами такого змісту:

"Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

органи державної реєстрації прав - структурні підрозділи територіальних органів Мін’юсту, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру;

реконструкція - реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єкта містобудування.".

У зв’язку з цим абзаци четвертий і п’ятий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

пункти 2 і 3 викласти у такій редакції:

"2. Державну реєстрацію прав шляхом внесення записів до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) проводять орган державної реєстрації прав та нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - нотаріус).

Орган державної реєстрації прав проводить:

державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно за місцем розташування такого майна;

державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно незалежно від місця розташування такого майна;

облік безхазяйного нерухомого майна.

Якщо нерухоме майно розміщене в межах території, на якій діє два і більше органів державної реєстрації прав, державна реєстрація права власності та інших речових прав, облік безхазяйного нерухомого майна проводяться одним з таких органів, обраним заінтересованою особою або уповноваженою нею особою (далі - заявник).

Нотаріус проводить державну реєстрацію прав:

реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва (нотаріус, яким вчиняється така дія);

у результаті вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об’єктом незавершеного будівництва (нотаріус, яким вчинено таку дію).

3. Рішення щодо державної реєстрації прав, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, форму та вимоги до оформлення яких встановлює Мін’юст, приймає державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор).

Державний реєстратор оформляє рішення за допомогою Державного реєстру прав у двох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком.";

у пункті 4:

в абзаці другому слово "законом" замінити словом "законодавством";

абзац третій викласти у такій редакції:

"Державна реєстрація права власності на підприємство як єдиний майновий комплекс, житловий будинок, будівлю, споруду або їх окремі частини проводиться незалежно від того, чи зареєстроване право власності на земельну ділянку, на якій вони розташовані.";

абзац четвертий після слів "споруду або їх окремі частини" доповнити словами ", в яких вони розташовані";

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

"Державна реєстрація речових прав на земельні ділянки проводиться після державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий і шостий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

доповнити пункт 5 абзацом такого змісту:

"Електронні документи оформляються згідно з вимогами законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.";

пункт 6 викласти у такій редакції:

"6. Державна реєстрація прав, надання відмови в ній проводяться у строк, що не перевищує 14 робочих днів з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (далі - заява про державну реєстрацію), крім випадків, передбачених цим Порядком.

Державна реєстрація прав власності, реєстрація яких проведена відповідно до законодавства, що діяло на момент їх виникнення, під час вчинення нотаріальної дії та державна реєстрація прав у результаті вчинення нотаріальної дії, надання відмови в ній проводяться одночасно з вчиненням такої дії.

Державна реєстрація іпотеки, обтяжень речових прав на нерухоме майно, надання відмови в ній проводяться у день прийняття заяви про державну реєстрацію.

У разі коли після прийняття заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої проводиться державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно, подана заява про державну реєстрацію, відповідно до якої державній реєстрації підлягає обтяження речового права, іпотека щодо такого майна, державна реєстрація права власності та інших речових прав на таке майно, надання відмови в ній проводяться у строк, що не перевищує 10 робочих днів з моменту прийняття заяви про державну реєстрацію, відповідно до якої проводиться державна реєстрація права власності та інших речових прав на нерухоме майно.

Положення абзацу четвертого цього пункту не застосовуються у разі, коли державна реєстрація прав, надання відмови в ній проводяться у строк, визначений в абзаці другому цього пункту.

Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, надання відмови в такому обліку здійснюється у день прийняття заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.";

у пункті 7:

абзац перший після слів "органові державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріусові";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі коли виникнення, перехід або припинення права власності на житловий будинок, будівлю або споруду відбувається одночасно з виникненням, переходом або припиненням у відповідної заінтересованої особи речових прав на земельну ділянку, на якій вони розташовані, подається одна заява про державну реєстрацію щодо таких об’єктів.";

абзаци перший і третій пункту 8 після слів "Орган державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріус";

у пункті 9:

абзац перший після слів "органові державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріусові";

абзаци четвертий і п’ятий викласти у такій редакції:

"Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові, крім документа, що зазначений в абзаці другому або третьому цього пункту, документ, що підтверджує її повноваження.";

у пункті 10:

абзац перший після слів "органові державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріусові";

в абзаці другому слова "документ про сплату державного мита не подається" замінити словами "плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита та документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, не подаються";

абзац четвертий після слів "Орган державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріус";

пункт 11 викласти у такій редакції:

"11. У разі коли після прийняття органом державної реєстрації прав, нотаріусом заяви про державну реєстрацію до органу державної реєстрації прав, нотаріуса подано інші заяви про державну реєстрацію на те саме майно, орган державної реєстрації прав, нотаріус приймає такі заяви. При цьому заява про державну реєстрацію розглядається після прийняття державним реєстратором рішення щодо попередньо розглянутої заяви про державну реєстрацію на те саме майно.

Державний реєстратор у день прийняття заяви про державну реєстрацію на те саме майно приймає рішення про її розгляд після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви про державну реєстрацію, що прийнята раніше, яке орган державної реєстрації прав, нотаріус видає або надсилає рекомендованим листом заявникові.

У разі коли заявник отримує таке рішення особисто, він пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, яку орган державної реєстрації прав, нотаріус повертає заявникові з відміткою про отримання рішення про розгляд заяви про державну реєстрацію після прийняття державним реєстратором рішення щодо заяви про державну реєстрацію, що прийнята раніше, яка підписується заявником із зазначенням дати та часу отримання такого рішення.";

у пункті 12:

у підпункті 2 слова "та сторін (сторони) правочину, згідно з яким відбувається державна реєстрація виникнення, переходу, припинення прав на нерухоме майно або обтяження таких прав" виключити;

підпункт 4 викласти у такій редакції:

"4) наявності обтяжень прав на нерухоме майно, зареєстрованих відповідно до закону;";

у пункті 13:

в абзаці другому слова "не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором" замінити словами ", нотаріус у день прийняття", а після слів "рекомендованим листом" доповнити словами "з повідомленням про вручення";

в абзаці третьому слова "документи, що зазначені в абзацах першому та п’ятому пункту" замінити словами ", нотаріусові документи, що зазначені в пункті", а після слів "орган державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріус";

у першому реченні абзацу п’ятого слова "не пізніше наступного робочого дня" виключити;

в абзаці шостому слова "не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором" замінити словами ", нотаріус у день прийняття";

в абзаці сьомому слова "документи, що зазначені в абзацах першому та п’ятому пункту" замінити словами ", нотаріусові документи, що зазначені в пункті", а після слів "орган державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріус";

пункт 14 викласти у такій редакції:

"14. У разі подання додаткових документів, необхідних для проведення державної реєстрації прав, до раніше прийнятої заяви про державну реєстрацію, розгляд якої зупинено, заявник пред’являє органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку, та подає картку прийому заяви про державну реєстрацію. Після прийняття додаткових документів орган державної реєстрації прав, нотаріус повертає заявникові картку прийому заяви про державну реєстрацію, до якої внесені відомості про прийняті документи.";

у пункті 15:

в абзаці першому слова "державним реєстратором" виключити;

в абзаці другому слова "абзацах першому та п’ятому пункту" замінити словом "пункті";

абзац п’ятий викласти у такій редакції:

"Державний реєстратор розглядає заяву про відкликання заяви про державну реєстрацію в день її прийняття.";

в абзаці одинадцятому слова "не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором" замінити словами "в день прийняття";

в абзаці дванадцятому слова "державним реєстратором" виключити;

в абзаці тринадцятому слова "абзацах першому та п’ятому пункту" замінити словом "пункті";

слова "орган державної реєстрації прав" у всіх відмінках замінити словами "орган державної реєстрації прав, нотаріус" у відповідному відмінку;

доповнити Порядок пунктом 15-1 такого змісту:

"15-1. Проведення державної реєстрації прав зупиняється у разі прийняття рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав.

На підставі рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, державний реєстратор приймає рішення про зупинення або відмову у зупиненні державної реєстрації прав.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову у зупиненні державної реєстрації прав, якщо рішення суду про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією прав, не набрало законної сили або не завірене належним чином відповідно до законодавства.

Державна реєстрація прав зупиняється до скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав. Загальний строк розгляду заявленого права продовжується з урахуванням часу, що минув до його зупинення.

На підставі рішення суду про скасування рішення суду, що було підставою для прийняття рішення про зупинення державної реєстрації прав, державний реєстратор приймає рішення про відновлення державної реєстрації прав.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про зупинення або відмову у зупиненні державної реєстрації прав або відновлення державної реєстрації прав надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові таке рішення.";

пункт 18 доповнити абзацами такого змісту:

"Під час проведення державної реєстрації права власності на нерухоме майно, заявленого вперше, щодо якого у спеціальному розділі Державного реєстру прав містяться записи про речові права, обтяження таких прав, державний реєстратор переносить відповідні записи до розділу Державного реєстру прав, відкритого на такий об’єкт нерухомого майна.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день перенесення записів із спеціального розділу Державного реєстру прав надсилає повідомлення про перенесення записів органові державної реєстрації прав, нотаріусові, яким проведено відповідну державну реєстрацію прав у спеціальному розділі.";

у пункті 20:

слова "(крім випадків, передбачених цим Порядком)" виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі проведення державної реєстрації іпотеки, обтяжень речових прав на нерухоме майно державний реєстратор оформляє витяг з Державного реєстру прав у трьох примірниках, крім випадків, передбачених цим Порядком.

Державний реєстратор використовує бланк витягу з Державного реєстру прав, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.";

у пункті 21:

в абзаці першому слова "Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором" замінити словами "Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття";

в абзаці другому:

у першому реченні слова "органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п’ятому пункту" замінити словами "органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті";

друге речення після слів "органові державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріусові";

абзац третій після слів "Орган державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріус";

пункт 22 після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі прийняття нотаріусом рішення про державну реєстрацію заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття такого рішення передає органові державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом, для долучення їх до реєстраційної справи.".

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

у пункті 24:

в абзаці першому слова "Орган державної реєстрації прав не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором" замінити словами "Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття";

в абзаці другому:

у першому реченні слова "органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в абзацах першому та п’ятому пункту" замінити словами "органові державної реєстрації прав, нотаріусові документи, що зазначені в пункті";

друге речення після слів "органові державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріусові";

абзац третій після слів "Орган державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріус";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі прийняття нотаріусом рішення про відмову в державній реєстрації заяву про державну реєстрацію, копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, документ про сплату державного мита, а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час проведення державної реєстрації прав, нотаріус долучає до облікової справи.";

доповнити Порядок після розділу "Загальні засади проведення державної реєстрації прав" розділом такого змісту:

"Особливості державної реєстрації прав за заявами
про державну реєстрацію в електронній формі

24-1. У випадках, передбачених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", органові державної реєстрації прав можуть подаватися заяви про державну реєстрацію в електронній формі (далі - заяви в електронній формі).

Заявником під час подання заяви в електронній формі є державний виконавець та Державний кадастровий реєстратор (далі - кадастровий реєстратор).

Орган державної реєстрації прав приймає заяви в електронній формі в порядку черговості їх надходження, у тому числі відповідних заяв у паперовій формі, у порядку, передбаченому для заяв у паперовій формі.

На підтвердження прийняття заяви в електронній формі орган державної реєстрації прав надає заявникові картку прийому заяви в електронній формі.

24-2. Під час подання заяви в електронній формі на таку заяву накладається електронний цифровий підпис заявника.

24-3. Заявник разом із заявою в електронній формі подає органові державної реєстрації прав визначені цим Порядком наявні оригінали електронних документів або наявні електронні копії оригіналів документів, що виготовлені шляхом сканування таких документів у паперовій формі.

У разі відсутності документа, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав, та документа про сплату державного мита, крім випадків, передбачених цим Порядком, орган державної реєстрації прав повертає заяву в електронній формі без реєстрації її у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

24-4. Рішення за результатом розгляду заяви в електронній формі, а також інші документи, що видані, оформлені державним реєстратором під час її розгляду відповідно до цього Порядку, державний реєстратор у день прийняття рішення надає заявникові в електронній формі відповідно до законодавства у сфері електронних документів та електронного документообігу, а також електронного цифрового підпису.

У разі коли за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію, поданої кадастровим реєстратором, державним реєстратором прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на земельну ділянку, орган державної реєстрації прав у день прийняття такого рішення надсилає рекомендованим листом з описом вкладення свідоцтво про право власності на нерухоме майно та витяг з Державного реєстру прав кадастровому реєстраторові для подальшої їх видачі правонабувачеві земельної ділянки.

24-5. Заява в електронній формі та інші документи, подані заявником для проведення державної реєстрації прав в електронній формі, заявникові не повертаються.

Із заяви та документів в електронній формі державний реєстратор виготовляє копії в паперовій формі, які засвідчує своїм підписом, скріплює печаткою та долучає до реєстраційної або облікової справи.

Інші документи, що видані, оформлені або отримані державним реєстратором під час проведення державної реєстрації прав, долучаються державним реєстратором до реєстраційної або облікової справи відповідно до цього Порядку.";

у пункті 25:

після слів "особою є" доповнити словами "власник (власники), інший";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У випадку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державна реєстрація прав проводиться на підставі заяви кадастрового реєстратора, який є уповноваженою особою правонабувача земельної ділянки.

Для уповноваження кадастрового реєстратора на подання органові державної реєстрації прав заяви про державну реєстрацію правонабувач земельної ділянки подає кадастровому реєстраторові, який здійснив державну реєстрацію відповідної земельної ділянки, заяву про державну реєстрацію в паперовій формі та інші документи, визначені цим Порядком.";

пункт 28 викласти у такій редакції:

"28. Для проведення державної реєстрації права власності та інших речових прав на нерухоме майно заявник, крім документів, що зазначені у пункті 27 цього Порядку, подає копії документів, що зазначені в пункті 9 цього Порядку (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

У разі подання документів заінтересованою особою особисто така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає копію реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків (далі - реєстраційний номер облікової картки платника податку), крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.

У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.";

у пунктах 30, 31, абзаці першому пункту 32 і пункті 35 слова "органові державної реєстрації прав" виключити;

у пункті 33 слова "органові державної реєстрації прав завірену в установленому порядку копію примірника кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії" замінити словами "витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документах, що зазначені у пункті 27 цього Порядку, відсутні відомості про кадастровий номер земельної ділянки)";

доповнити Порядок пунктом 33-1 такого змісту:

"33-1. Для проведення державної реєстрації права користування на земельні ділянки, сформовані шляхом поділу або об’єднання раніше сформованих земельних ділянок, які перебувають у користуванні, заявник, крім документів, що зазначені у пункті 28 цього Порядку, подає документ, що підтверджує виникнення права користування на раніше сформовану земельну ділянку і зазначений у пункті 27 цього Порядку.";

у пункті 34:

в абзаці першому слова "органові державної реєстрації прав" виключити;

підпункт 4 виключити;

підпункт 5 викласти у такій редакції:

"5) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли предметом іпотеки є земельна ділянка та в документах, що зазначені у пункті 27 цього Порядку, відсутні відомості про її кадастровий номер);";

пункт 36 виключити;

у пункті 37:

абзац перший після слів "Орган державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріус";

в абзаці третьому слова "Орган державної реєстрації прав", "не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором" і "органу державної реєстрації прав" замінити відповідно словами "Орган державної реєстрації прав, нотаріус", "у день прийняття" і "органу державної реєстрації прав, нотаріуса";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі прийняття нотаріусом рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи на об’єкт нерухомого майна, який поділено або частку з якого виділено, розділ Державного реєстру прав закриває нотаріус та у день прийняття зазначеного рішення передає відповідні документи органові державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом, для долучення їх до реєстраційної справи та подальшого її закриття.";

у пункті 38:

абзац перший після слів "Орган державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріус";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"У разі прийняття нотаріусом рішення про закриття розділів Державного реєстру прав та реєстраційних справ на об’єкти нерухомого майна, що об’єднано, розділи Державного реєстру прав закриває нотаріус та у день прийняття зазначеного рішення передає відповідні документи органові державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом, для долучення їх до реєстраційних справ та подальшого їх закриття.";

в абзаці п’ятому пункту 39 слова "не пізніше наступного робочого дня з моменту" замінити словами "у день";

у пункті 40 слова "не пізніше наступного робочого дня з моменту" замінити словами "у день";

у пункті 41 слова "не пізніше наступного робочого дня з моменту прийняття державним реєстратором" замінити словами ", нотаріус у день прийняття";

у пункті 42 слова "щодо об’єкта нерухомого майна, розташованого на земельній ділянці," виключити;

в абзаці першому пункту 43 слова "бланки свідоцтв" замінити словами "бланк свідоцтва", а слова "єдиного зразка, форму із зазначенням опису, а також вимоги до оформлення" - словами ", зразок та опис";

пункт 44 доповнити абзацом такого змісту:

"Державна реєстрація права власності на земельну ділянку з видачею свідоцтва про право власності на таке майно проводиться за наявності державної реєстрації земельної ділянки у Державному земельному кадастрі.";

у пункті 46:

в абзаці другому слова "та завірену в установленому порядку копію примірника кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії" виключити;

доповнити пункт після абзацу другого новим абзацом такого змісту:

"витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документі, що посвідчує речове право на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер);".

У зв’язку з цим абзаци третій - восьмий вважати відповідно абзацами четвертим - дев’ятим;

абзац четвертий після слів "цього Порядку" доповнити словами "та підтверджує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці";

в абзаці п’ятому слова "відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам" замінити словами "прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта";

в абзацах сьомому - дев’ятому слова "абзацах першому - п’ятому цього пункту" замінити словами "цьому пункті";

в абзаці першому пунктів 47-49 слово "п’ятому" замінити словом "шостому";

доповнити Порядок пунктом 55-1 такого змісту:

"55-1. Для проведення державної реєстрації прав з видачею свідоцтва про право власності на нерухоме майно у зв’язку з набуттям права власності на новосформовану земельну ділянку заявник подає органові державної реєстрації прав документи, що зазначені у пункті 28 цього Порядку.

У разі формування земельної ділянки у порядку відведення земельної ділянки із земель державної та комунальної власності заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав рішення органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та надання її у власність або про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у разі підготовки лотів до проведення земельних торгів).

У разі формування земельної ділянки шляхом поділу або об’єднання раніше сформованих земельних ділянок заявник, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає органові державної реєстрації прав документ, що підтверджує виникнення права власності на раніше сформовану земельну ділянку і зазначений у пункті 27 цього Порядку.";

пункт 56 після слова "іпотекодержатель" доповнити словами "та у випадку, передбаченому Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", державний виконавець";

у пунктах 58-62 слова "органові державної реєстрації прав" виключити;

пункт 63 викласти у такій редакції:

"63. Для проведення державної реєстрації припинення обтяження нерухомого майна іпотекою заявник у разі подання заяви про державну реєстрацію в паперовій формі подає документи, що зазначені у пункті 28 цього Порядку.

Для проведення державної реєстрації припинення обтяження нерухомого майна іпотекою у разі придбання (передачі) за результатом прилюдних торгів (аукціонів) нерухомого майна, що є предметом іпотеки, державний виконавець подає органові державної реєстрації прав примірник акта про реалізацію предмета іпотеки.";

абзаци другий і третій пункту 64 викласти у такій редакції:

"Орган державної реєстрації прав, нотаріус, яким проведено державну реєстрацію іпотеки майнових прав на нерухомість, будівництво якої не завершене, у спеціальному розділі Державного реєстру прав, зберігає документи, що зазначені у пункті 22 цього Порядку, до відкриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи на такий об’єкт нерухомого майна.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання повідомлення про перенесення записів із спеціального розділу Державного реєстру прав передає документи, що зазначені в абзаці другому цього пункту, органові державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом, для долучення їх до реєстраційної справи.";

абзац перший пункту 65 викласти у такій редакції:

"65. У разі проведення державної реєстрації іпотеки примірники витягу з Державного реєстру прав надаються відповідно до вимог цього Порядку заявникові та іпотекодавцеві.";

пункт 68 викласти у такій редакції:

"68. Для проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно заявник, крім документів, що зазначені у пункті 67 цього Порядку, подає копії документів, що зазначені в пункті 9 цього Порядку (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

У разі подання документів заінтересованою особою особисто така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає копію реєстраційного номера облікової картки платника податку, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.

У разі подання заяви про державну реєстрацію уповноваженою особою, яка діє від імені фізичної особи, така особа, крім документів, що зазначені в абзаці першому цього пункту, подає копію документа, що посвідчує особу, яку вона представляє, та копію реєстраційного номера облікової картки платника податку такої фізичної особи, крім випадків, коли фізична особа через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку, офіційно повідомила про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України.";

у пункті 69:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Орган державної реєстрації прав, нотаріус, яким проведено державну реєстрацію обтяжень речових прав на нерухоме майно у спеціальному розділі Державного реєстру прав, зберігає документи, що зазначені у пункті 22 цього Порядку, до відкриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи на такий об’єкт нерухомого майна.";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Орган державної реєстрації прав, нотаріус не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання повідомлення про перенесення записів із спеціального розділу Державного реєстру прав передає документи, що зазначені в абзаці другому цього пункту, органові державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна у порядку, встановленому Мін’юстом, для долучення їх до реєстраційної справи.";

у пункті 70:

в абзаці першому після слів "орган державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріус", а слова "державним реєстратором" виключити;

абзац другий виключити;

абзаци перший і другий пункту 71 викласти у такій редакції:

"71. У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно примірники витягу з Державного реєстру прав надаються відповідно до вимог цього Порядку заявникові та власникові нерухомого майна, речові права якого обтяжено (боржникові).

У разі коли обтяження речового права на нерухоме майно стосується також іншого правонабувача такого майна, відмінного від власника, примірник витягу з Державного реєстру прав надається такому правонабувачеві.";

у пункті 74:

в абзаці першому слова "органові державної реєстрації прав" виключити;

у підпункті 1 слова ", та завірену в установленому порядку копію примірника кадастрового плану земельної ділянки на паперовому носії" виключити;

доповнити пункт підпунктом 1-1 такого змісту:

"1-1) витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (у разі, коли в документі, що посвідчує речове право на земельну ділянку, відсутні відомості про її кадастровий номер);";

у пунктах 75 і 76 слова "органові державної реєстрації прав" виключити;

пункт 80 після слів "їх копії" доповнити словами "(крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування)";

у пункті 82:

в абзацах шостому і тринадцятому слова "не пізніше наступного робочого дня з моменту" замінити словами "у день";

в абзаці п’ятнадцятому цифри "81" замінити цифрами "80";

в абзаці першому пунктів 87 і 89 слова "не пізніше наступного робочого дня з моменту" замінити словами "у день";

у пункті 88:

у підпункті 2 слово "більша" виключити;

доповнити пункт після абзацу шостого новим абзацом такого змісту:

"Відмова у взятті на облік безхазяйного нерухомого майна з підстави, зазначеної у підпункті 2 цього пункту, не може здійснюватися у разі, коли об’єкт нерухомого майна розміщений у межах території, на якій діють два і більше органів державної реєстрації прав, одним з таких органів на вибір заявника.".

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

у пункті 92 слова "права власності або іншого речового права на нерухоме майно" замінити словом "прав", а після слів "обтяжень рухомого майна" доповнити словами "для цілей справляння державного мита та/або перенесення записів про обтяження речових прав на нерухоме майно під час проведення державної реєстрації права власності або іншого речового права на таке майно";

пункти 93 і 94 викласти у такій редакції:

"93. Державний реєстратор встановлює наявність (відсутність) записів про:

1) державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно;

2) обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек;

3) обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна;

4) обтяження податковою заставою речових прав на нерухоме майно у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, порядок доступу до якого встановлює Мін’юст.

94. У разі наявності записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державному реєстрі іпотек та/або Державному реєстрі обтяжень рухомого майна державний реєстратор переносить відповідні записи до розділу Державного реєстру прав, відкритого на об’єкт нерухомого майна.

Орган державної реєстрації прав, нотаріус у день прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень надсилає рекомендованим листом органові або посадовій особі, якими встановлено обтяження речових прав на нерухоме майно, особі, в інтересах якої встановлено обтяження, письмове повідомлення про прийняте державним реєстратором рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав та перенесення ним відомостей про обтяження речових прав на таке нерухоме майно до даного Реєстру (за наявності у зазначених реєстрах відомостей про місцезнаходження (адресу) органу (особи).

Порядок використання та перенесення державним реєстратором записів з Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна, Державного реєстру іпотек та Державного реєстру обтяжень рухомого майна до Державного реєстру прав встановлює Мін’юст.";

3) Порядок надання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затверджений зазначеною постановою, викласти у такій редакції:

"Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 червня 2011 р. N 703

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2012 р. N 1156)

Порядок
надання інформації з Державного реєстру
речових прав на нерухоме майно

Загальна частина

1. Цей Порядок визначає процедуру надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), перелік документів, необхідних для її отримання, права та обов’язки суб’єктів, що є учасниками зазначеної процедури.

Дія цього Порядку не поширюється на процедуру надання витягу з Державного реєстру прав під час проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також під час взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, яка здійснюється відповідно до Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Закону.

2. Інформація з Державного реєстру прав надається державним реєстратором прав на нерухоме майно органу державної реєстрації прав (далі - державний реєстратор) у формі витягу, інформаційної довідки та виписки.

3. Інформація з Державного реєстру прав надається державним реєстратором незалежно від місця розташування нерухомого майна.

4. Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав формуються за допомогою програмного забезпечення зазначеного Реєстру та оформляються з використанням бланка, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.

5. Документи, що подаються для отримання інформації з Державного реєстру прав, повинні відповідати вимогам, встановленим законом, цим Порядком та іншими нормативно-правовими актами.

6. Надання інформації з Державного реєстру прав або відмова в її наданні здійснюється у день прийняття органом державної реєстрації прав заяви (запиту) про надання інформації з Державного реєстру прав (далі - заява (запит).

Надання інформації
з Державного реєстру прав

7. Для отримання інформації з Державного реєстру прав особа, зазначена у статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (далі - заявник), подає органові державної реєстрації прав заяву (запит), форму та вимоги до заповнення якої (якого) встановлює Мін’юст.

8. Орган державної реєстрації прав приймає заяву (запит) шляхом її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів з автоматичним присвоєнням їй (йому) реєстраційного номера, фіксацією дати та часу її (його) реєстрації.

Моментом прийняття заяви (запиту) вважається дата та час її (його) реєстрації у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

Орган державної реєстрації прав видає заявникові картку прийому заяви (запиту), форму та вимоги до оформлення якої встановлює Мін’юст.

9. Під час подання заяви (запиту) заявник пред’являє органові державної реєстрації прав документ, що посвідчує його особу.

Документом, що посвідчує особу, є паспорт громадянина України, посвідка на проживання особи, яка мешкає в Україні, національний, дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його заміняє.

Документом, що посвідчує особу, яка не досягла 16-річного віку, є свідоцтво про народження.

Документом, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування, є службове посвідчення.

У разі подання заяви уповноваженою особою така особа пред’являє органові державної реєстрації прав, крім документа, що посвідчує її особу, документ, що підтверджує її повноваження.

10. Заявник подає органові державної реєстрації прав разом із заявою (запитом) документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав та копії документів, що зазначені в пункті 9 цього Порядку (крім документа, що посвідчує посадову особу органу державної влади або органу місцевого самоврядування).

У разі коли заявник відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" звільнений від плати за надання інформації з Державного реєстру прав, документ про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав не подається.

Орган державної реєстрації прав не приймає заяву (запит) у разі відсутності документа про внесення плати за надання інформації з Державного реєстру прав, крім випадку, передбаченого абзацом другим цього пункту.

11. Під час розгляду заяви (запиту) державний реєстратор перевіряє наявність підстав для отримання заявником інформації з Державного реєстру прав.

12. За результатами розгляду заяви (запиту) державний реєстратор формує витяг, інформаційну довідку чи виписку або приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту, форму та вимоги до оформлення яких встановлює Мін’юст.

Державний реєстратор приймає рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав виключно за наявності таких підстав:

із заявою (запитом) звернулася неналежна особа;

у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження (у разі розгляду заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу).

Державний реєстратор приймає рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту виключно за наявності таких підстав:

у Державному реєстрі прав відсутні відомості про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;

у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек наявні записи про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження.

13. Витяг, інформаційна довідка та виписка з Державного реєстру прав, рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту оформляються державним реєстратором у двох примірниках, крім випадку, передбаченого абзацом третім цього пункту.

Один примірник витягу, інформаційної довідки та виписки з Державного реєстру прав, рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту державний реєстратор долучає до облікової справи.

У разі прийняття рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав у формі витягу з підстав відсутності у Реєстрі відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор оформляє витяг з Державного реєстру прав в одному примірнику, який долучає до облікової справи.

14. Орган державної реєстрації прав у день прийняття заяви (запиту) видає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення заявникові витяг, інформаційну довідку чи виписку з Державного реєстру прав або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту в один із способів, що зазначений у заяві (запиті).

У разі коли заявник особисто отримує витяг, інформаційну довідку чи виписку або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту, він пред’являє органові державної реєстрації прав документи, що зазначені в пункті 9 цього Порядку. Після отримання витягу, інформаційної довідки чи виписки або рішення про відмову в наданні інформації з Державного реєстру прав чи рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту заявник повертає органові державної реєстрації прав картку прийому заяви (запиту) з відміткою про їх отримання, яка підписується ним із зазначенням дати та часу отримання.

15. Державний реєстратор долучає до облікової справи заяву (запит), документи, подані разом із заявою (запитом), а також інші документи, що видані, оформлені або отримані ним під час розгляду заяви (запиту).

Використання реєстраційних даних
Реєстру прав власності на нерухоме майно,
Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів
нерухомого майна та Державного реєстру іпотек

16. Під час розгляду заяви (запиту) про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу чи інформаційної довідки державний реєстратор у разі відсутності відомостей у Державному реєстрі прав використовує реєстраційні дані Реєстру прав власності на нерухоме майно, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та Державного реєстру іпотек.

17. Під час розгляду заяви про надання інформації з Державного реєстру прав у формі витягу державний реєстратор встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або записів про обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек.

У разі наявності таких записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек державний реєстратор рекомендує заявникові у рішенні про відмову у наданні інформації з Державного реєстру прав у формі витягу з підстав відсутності відомостей у Державному реєстрі прав звернутися до органу державної реєстрації прав із заявою про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у Державному реєстрі прав.

18. Під час розгляду запиту про надання інформації з Державного реєстру прав у формі інформаційної довідки державний реєстратор встановлює наявність записів про державну реєстрацію права власності або іншого речового права на нерухоме майно у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, записів про обтяження речових прав на нерухоме майно в Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або записів про обтяження нерухомого майна іпотекою в Державному реєстрі іпотек.

У разі наявності таких записів у Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Єдиному реєстрі заборон відчуження об’єктів нерухомого майна та/або Державному реєстрі іпотек державний реєстратор оформляє інформаційні довідки з таких реєстрів у двох примірниках з використанням бланка, зразок та опис якого встановлює Мін’юст.

Один примірник інформаційної довідки державний реєстратор долучає до облікової справи, а другий примірник до рішення щодо отримання інформації з Державного реєстру прав за результатом розгляду запиту.".

4. У Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. N 1141 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 86, ст. 3145):

1) пункт 2 викласти у такій редакції:

"2. У цьому Порядку під терміном "іменований об’єкт" слід розуміти гідрографічний, соціально-економічний, природно-заповідний або інший подібний об’єкт.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.";

2) у пункті 4:

підпункт 5 викласти у такій редакції:

"5) внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), скасування записів Державного реєстру прав;";

в абзаці дев’ятому слова "речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав)" замінити словом "прав";

3) пункт 5 після слів "орган державної реєстрації прав" доповнити словами ", нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - нотаріус),";

4) абзаци перший і другий пункту 7 після слів "орган державної реєстрації прав" доповнити словом ", нотаріус";

5) пункт 10 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:

"іпотеку та суб’єкта цього права;".

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом шостим;

6) в абзаці другому пункту 16 після слова "вносить" доповнити словом "записи", а слова "запис про виникнення іншого речового права, відмінного від права власності, обтяжень речових прав на нерухоме майно, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна" виключити;

7) у пункті 20:

у підпункті 1:

доповнити підпункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

"цільове призначення земельної ділянки;".

У зв’язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;

абзац дванадцятий після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

абзац дванадцятий підпунктів 2 і 3 після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

у підпункті 4:

в абзаці четвертому слова "(крім земельної ділянки, яка перебуває у складі земель державної або комунальної власності, розмежування яких не проведено, та право власності на яку не зареєстровано в Державному реєстрі прав)" виключити;

абзац п’ятий виключити;

абзац одинадцятий після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

8) підпункт 9 пункту 21, підпункт 8 пункту 22, підпункт 9 пункту 23, підпункт 9 пункту 24 після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

9) пункт 25 виключити;

10) у пункті 26:

в абзаці першому слова "Якщо речовим правом на нерухоме майно є іпотека" замінити словами "У разі проведення державної реєстрації виникнення іншого речового права на нерухоме майно, відмінного від права власності";

підпункт 10 після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

11) у пункті 27:

у підпункті 1:

в абзаці двадцять четвертому слова "(крім земельної ділянки, яка перебуває у складі земель державної або комунальної власності, розмежування яких не проведено, та право власності на яку не зареєстровано в Державному реєстрі прав)" виключити;

абзац двадцять п’ятий виключити;

підпункт 10 викласти у такій редакції:

"10) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.";

12) підпункт 5 пункту 32 після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

13) у пункті 36:

підпункт 1 викласти у такій редакції:

"1) щодо нерухомого майна:

щодо земельної ділянки:

- дата державної реєстрації земельної ділянки;

- найменування органу, що провів державну реєстрацію земельної ділянки;

- кадастровий номер земельної ділянки;

- площа земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

щодо об’єкта нерухомого майна:

- тип об’єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо);

- площа об’єкта нерухомого майна (загальна та житлова (за наявності);

- адреса об’єкта нерухомого майна;";

підпункти 2 і 3 виключити;

14) назву розділу "Внесення змін до записів та скасування записів Державного реєстру прав" викласти у такій редакції:

"Внесення змін до записів
Державного реєстру прав, внесення записів
про скасування державної реєстрації прав та
скасування записів Державного реєстру прав";

15) підпункт 4 пункту 39, підпункт 5 пункту 40 після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

16) пункти 41 і 42 викласти у такій редакції:

"41. Державний реєстратор вносить записи до Державного реєстру прав про скасування державної реєстрації прав у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

Для внесення записів про скасування державної реєстрації прав державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для скасування державної реєстрації прав:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться записи про скасування державної реєстрації прав;

3) підстава для внесення записів про скасування державної реєстрації прав:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

У результаті внесення записів про скасування державної реєстрації прав у відповідному розділі Державного реєстру прав державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав.

У разі коли внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється щодо державної реєстрації переходу чи припинення речових прав, державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав та поновлює записи про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, що існували до проведення державної реєстрації прав.

У разі коли внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється щодо державної реєстрації прав на об’єкт нерухомого майна, який поділено чи частку з якого виділено, або на об’єкти нерухомого майна, що об’єднано, державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав та відкриває закритий (закриті) розділ (розділи) Державного реєстру прав та відповідну (відповідні) реєстраційну (реєстраційні) справу (справи) на підставі прийнятого ним рішення про відкриття закритого розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

42. Державний реєстратор скасовує записи Державного реєстру прав у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або про внесення змін до запису Державного реєстру прав.

Скасування записів Державного реєстру прав здійснюється державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

Для скасування записів державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для скасування запису:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви, на підставі якої скасовується запис;

3) підстава для внесення відомостей про скасування запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

У разі коли на підставі рішення суду скасовано рішення державного реєстратора про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, державний реєстратор робить у відповідному записі відмітку про його скасування.

У разі коли на підставі рішення суду скасовано рішення державного реєстратора про внесення змін до запису Державного реєстру прав, державний реєстратор поновлює записи, які існували до внесення відповідних змін.";

17) у пункті 43 після слів "Дата та час внесення змін до записів," доповнити словами "внесення записів про скасування державної реєстрації прав та", слова "про внесення змін до Державного реєстру прав або заяви про скасування запису Державного реєстру прав" виключити;

18) у пункті 44 слова "розгляд заяв про внесення змін до запису та заяв про" замінити словами "розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав та";

19) пункт 45 виключити;

20) у підпункті 2 пункту 47 слова "з Державного реєстру прав у формі інформаційної довідки" замінити словами "у формі інформаційної довідки та витягу про державну реєстрацію іпотеки, обтяження";

21) пункт 48 викласти у такій редакції:

"48. У Державному реєстрі прав передбачено формування таких витягів:

витяг, який надається власнику нерухомого майна, його спадкоємцям (правонаступникам);

витяг, який надається особі, яка має речові права на нерухоме майно;

витяг про державну реєстрацію іпотеки;

витяг про державну реєстрацію обтяження речових прав на нерухоме майно;

витяг, який надається в процедурі державної реєстрації прав;

витяг, який надається в процедурі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Витяг, який надається власнику нерухомого майна, його спадкоємцям (правонаступникам), містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав, наявну у розділі Державного реєстру прав, відкритому на такий об’єкт, на дату та час його формування.

Витяг, який надається особі, що має речові права на нерухоме майно, містить інформацію про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно, яке належить такій особі, на дату та час його формування.

Витяг про державну реєстрацію іпотеки містить інформацію про державну реєстрацію іпотеки, наявну у Державному реєстрі прав щодо запитуваного суб’єкта або об’єкта нерухомого майна, на дату та час його формування.

Витяг про державну реєстрацію обтяження речових прав на нерухоме майно містить інформацію про державну реєстрацію обтяження речових прав на нерухоме майно, наявну у Державному реєстрі прав щодо запитуваного суб’єкта або об’єкта нерухомого майна, на дату та час його формування.

Витяг, який формується в процедурі державної реєстрації прав, містить інформацію про проведену державну реєстрацію права власності, іншого речового права чи обтяження таких прав на нерухоме майно за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Витяг, який формується в процедурі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, містить інформацію про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна за результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.";

22) доповнити Порядок пунктом 49-1 такого змісту:

"49-1. У разі потреби заявник може отримати витяг, який містить деталізовану інформацію про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.

Власник нерухомого майна, його спадкоємці (правонаступники) можуть отримати витяг, який містить деталізовану інформацію про державну реєстрацію припинення речових прав інших осіб на нерухоме майно, що належить заявнику на праві власності; про державну реєстрацію припинення обтяжень речових прав на таке нерухоме майно; про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.";

23) у пункті 55:

після слів "державний реєстратор" доповнити словами "органу державної реєстрації прав", а слово "ним" виключити;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень нотаріусом реєстраційну справу відкриває державний реєстратор органу державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна на підставі документів, що були видані, оформлені або отримані нотаріусом, які він передає органу державної реєстрації прав у порядку, встановленому Мін’юстом.

Державний реєстратор, який відкриває реєстраційну справу на підставі переданих нотаріусом документів, вносить до розділу Державного реєстру прав, відкритого на відповідний об’єкт нерухомого майна, відомості про найменування органу державної реєстрації прав, державним реєстратором якого ведеться реєстраційна справа.";

24) у пункті 56:

в абзаці першому слова "органом державної реєстрації прав та державним реєстратором" та "а також документи, що були видані, оформлені або отримані органом державної реєстрації прав та державним реєстратором під час надання інформації з Державного реєстру прав щодо такого об’єкта," виключити;

в абзаці другому слова "; про надання витягу з Державного реєстру прав; про надання виписки з Державного реєстру прав" виключити;

в абзаці третьому слова "Порядку надання витягів з Державного реєстру речових прав," виключити, слова "зазначених порядків" замінити словами "зазначеного Порядку";

в абзаці п’ятому слова "органом державної реєстрації прав та державним реєстратором" і "та надання інформації з Державного реєстру прав" виключити;

абзац сьомий після слів "Державного реєстру прав" доповнити словами "(крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав)";

доповнити пункт абзацами такого змісту:

"У разі проведення державної реєстрації прав нотаріусом з документів, які він передає органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна, нотаріус виготовляє електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав).

У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно не за місцем розташування такого майна державний реєстратор, який провів відповідні реєстраційні дії, з документів, які він передає органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна, виготовляє електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав).";

25) пункт 59 викласти у такій редакції:

"59. Облікова справа є формою групування документів, що були видані, оформлені або отримані під час розгляду заяв (запитів), яка відкривається у разі:

коли за результатом розгляду заяв відмовлено у їх задоволенні;

розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно не за місцем розташування такого майна для долучення копій документів, які державний реєстратор органу державної реєстрації прав передає органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна;

проведення державної реєстрації прав нотаріусом для долучення копій документів, які нотаріус передає органу державної реєстрації прав за місцем розташування нерухомого майна;

розгляду заяв (запитів) про надання інформації з Державного реєстру прав.

Державний реєстратор присвоює кожній обліковій справі реєстраційний номер, який відповідає реєстраційному номеру заяви (запиту), щодо якої така справа відкрита.";

26) абзац восьмий пункту 60, абзац сьомий пункту 61 після слів "органу державної реєстрації прав" доповнити словами "або найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу";

27) доповнити Порядок розділом такого змісту:

"Доступ до інформації про стан розгляду
заяв (запитів) за допомогою Інтернету

62. Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту) може бути отримана заявником через веб-сайт, ведення якого здійснюється адміністратором Державного реєстру прав.

Пошук та перегляд інформації про стан розгляду заяви (запиту) в Інтернеті здійснюється за ідентифікатором відповідної заяви (запиту).".

5. Підпункт 3 пункту 11 Порядку надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані речові права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 р. N 118 "Про інформаційну взаємодію органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 15, ст. 544), доповнити абзацом такого змісту:

"У разі проведення державної реєстрації права оренди (суборенди) земельної ділянки зазначаються також відомості про цільове призначення такої земельної ділянки;".