Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законів України щодо
Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими
документами на зерно

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

1. У Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258; 2004 р., N 33-34, ст. 403; 2005 р., N 26, ст. 351; 2007 р., N 12, ст. 104, N 33, ст. 440; 2009 р., N 27, ст. 350):

1) у статті 1:

а) доповнити пунктами 2-1, 2-2, 19-1 і 23-1 такого змісту:

"2-1) власник зернового складу - фізична особа - підприємець, яка є власником зерносховища, учасник повного, командитного товариства, товариства з додатковою відповідальністю, що здійснює діяльність зернового складу, або учасник інших видів товариств (у тому числі акціонер акціонерного товариства), частка якого перевищує 10 відсотків у статутному капіталі юридичної особи - зернового складу;

2-2) Гарантійний фонд виконання зобов'язань за складськими документами на зерно (далі - Гарантійний фонд) - державна спеціалізована непідприємницька установа, яка створена з метою забезпечення та захисту прав і законних інтересів володільців складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу та виконує функції державного управління у сфері гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно";

"19-1) неспроможність зернового складу - неможливість зернового складу, що є учасником (тимчасовим учасником) Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, здійснити виконання своїх зобов'язань перед поклажодавцями за складськими документами на зерно через неможливість повернути вказану у складських документах кількість зерна відповідної якості та/або відшкодувати в повному обсязі вартість такого зерна незалежно від причин виникнення цієї неможливості";

"23-1) система гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно - комплекс організаційно-правових заходів, спрямованих на забезпечення належного виконання зобов'язань зерновими складами перед власниками зерна, збереження стабільності ринку послуг із зберігання зерна та на захист прав і законних інтересів володільців складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу чи у разі невиконання зерновим складом зобов'язань за складськими документами на зерно";

б) пункт 15 викласти в такій редакції:

"15) зерновий склад - суб'єкт підприємництва, що є власником зерносховища і надає фізичним та юридичним особам послуги із зберігання зерна з видачею складських документів на зерно та в передбаченому законом порядку отримав право на здійснення такої діяльності шляхом участі в Гарантійному фонді виконання зобов'язань за складськими документами на зерно та одержання сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки";

2) статтю 5 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:

"Гарантійний фонд".

У зв'язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим;

3) доповнити статтею 33-1 такого змісту:

"Стаття 33-1. Система гарантування виконання зобов'язань
за складськими документами на зерно

Систему гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно формує діяльність суб'єктів ринку зерна з організації і здійснення належного виконання зобов'язань зерновими складами перед власниками зерна, збереження стабільності ринку послуг із зберігання зерна та із захисту прав і законних інтересів володільців складських документів на зерно.

Гарантійний фонд здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України.

Головним елементом системи гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно є діяльність Гарантійного фонду, який у порядку, передбаченому цим Законом, координує діяльність зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду.

Ефективність системи гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно досягається за рахунок обов'язкової участі зернових складів у Гарантійному фонді в порядку, передбаченому цим Законом.

Гарантійний фонд несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду";

4) включити статті 47-62 такого змісту:

"Стаття 47. Статус Гарантійного фонду виконання зобов'язань
за складськими документами на зерно

Гарантійний фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом права державної власності.

Гарантійний фонд має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках.

Гарантійний фонд має печатку із своїм найменуванням, веде бухгалтерський і податковий облік, складає та подає звітність відповідно до законодавства і є неприбутковою організацією.

У своїй діяльності Гарантійний фонд керується цим Законом, іншими актами законодавства та діє на підставі Положення про Гарантійний фонд виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.

Місцезнаходження Гарантійного фонду - місто Київ.

Стаття 48. Функції та основні завдання Гарантійного фонду
виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

Основними завданнями Гарантійного фонду є:

мінімізація ризиків суб'єктів ринку зерна;

забезпечення захисту прав володільців складських документів на зерно у разі невиконання зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду своїх зобов'язань внаслідок неспроможності зернового складу;

гарантування відшкодування вартості зерна за складськими документами на зерно, виданими зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду, у разі неспроможності зернових складів.

Основними функціями Гарантійного фонду є:

здійснення організаційних заходів з метою відшкодування вартості зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду в порядку, передбаченому цим Законом та іншими актами законодавства;

забезпечення накопичення фінансових ресурсів, призначених для відшкодування володільцям складських документів на зерно вартості зерна у разі неспроможності зернового складу в порядку та спосіб, що передбачені цим Законом та актами Гарантійного фонду;

здійснення організаційних заходів з оцінки вартості зерна володільців складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду;

перевірка діяльності зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду з метою запобігання зростанню ризиків настання неспроможності зернових складів;

перевірка правильності обрахування та сплати зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду внесків до Гарантійного фонду.

Гарантійний фонд не має права на будь-яку іншу діяльність, крім передбаченої законодавством.

Стаття 49. Обсяг відповідальності Гарантійного фонду
виконання зобов'язань за складськими документами на зерно
за зобов'язаннями зернових складів

Гарантійний фонд гарантує кожному володільцю складських документів на зерно відшкодування вартості зерна у разі неспроможності зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду в розмірі, що не перевищує 90 відсотків вартості зерна, переданого та зберігання такому зерновому складу і неповернутого у зв'язку з неспроможністю, на суму, що залишається невідшкодованою в результаті самостійного відшкодування вартості неповернутого зерна таким зерновим складом, визначеною на підставі оцінки, порядок і спосіб проведення якої встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Щороку, до 30 липня, розмір відшкодування вартості зерна встановлюється Адміністративною радою Гарантійного фонду, але він не може бути більшим розміру, встановленого відповідно до частини першої цієї статті шляхом затвердження ціни одиниці зерна кожного класу і виду, що буде використовуватися для оцінки вартості зерна при обрахуванні сум відшкодування.

Затверджена таким чином ціна не може бути змінена до початку наступного календарного року.

Виключними підставами для відмови у відшкодуванні вартості зерна, переданого учаснику (тимчасовому учаснику) Гарантійного фонду на зберігання за складськими документами на зерно і неповернутого у зв'язку з неспроможністю зернового складу - учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду, є надходження вимоги здійснити відшкодування:

членам органів управління такого зернового складу, власникам (акціонерам), частка яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу такого зернового складу, та/або подружжю, дітям, батькам, рідним брату, сестрі, діду, бабі, онуку, усиновлювачу, усиновленому, будь-якій іншій особі, яка спільно проживає, пов'язана спільним побутом і має взаємні права та обов'язки із зазначеними особами, а також особі, яка отримала складський документ від зазначених осіб;

працівникам незалежних аудиторських компаній (аудиторам), які здійснювали аудиторські перевірки зернового складу протягом останніх трьох років, а також членам органів управління або власникам таких аудиторських компаній;

якщо вартість зерна за складськими документами на зерно становить менше 100 гривень;

якщо зерновий склад перебуває у стані санації, банкрутства та/або ліквідації чи ліквідований, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців міститься зазначена інформація, і складські документи на зерно були придбані після порушення провадження у справі про банкрутство зернового складу, початку процедури його ліквідації. При цьому не може бути відмовлено у відшкодуванні вартості зерна, якщо після придбання такими особами складських документів на зерно провадження у справі про банкрутство зернового складу було припинено або справа про банкрутство закрита.

Ціна одиниці зерна кожного класу і виду, що обраховується відповідно до частини другої цієї статті, не може бути меншою за середню ціну зерна в Україні за період з 30 липня попереднього року до дня затвердження.

Якщо ціна одиниці зерна, визначена відповідно до частини другої цієї статті, буде вищою за ринкові ціни на зерно у місцевості, де розташовано зерносховище зернового складу, що перебуває у стані неспроможності, Гарантійний фонд має право відступити від порядку відшкодування втрат володільцю складських документів на зерно, передбачених частиною першою цієї статті, та здійснити відшкодування втрат володільцю складських документів на зерно, виданих зерновим складом у стані неспроможності, шляхом придбання на ринку та передачі в натурі зерна того самого виду і класу в розмірі 90 відсотків його кількості, що залишається неповернутою та невідшкодованою самостійно зерновим складом.

У момент надання відшкодування втрат володільцю складських документів на зерно в порядку, передбаченому частинами першою і шостою цієї статті, до Гарантійного фонду переходить право регресної вимоги до зернового складу, що допустив неспроможність, на суму відшкодування, наданого власнику виконання зобов'язань за складськими документами на зерно.

Стаття 50. Повноваження Гарантійного фонду виконання зобов'язань
за складськими документами на зерно

Для виконання своїх повноважень Гарантійний фонд здійснює перевірки учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду, у тому числі шляхом залучення фізичних та юридичних осіб, на предмет підтвердження неспроможності зернового складу та своєчасності і повноти сплати внесків, під час яких має право витребовувати та одержувати від юридичних і фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для виконання його функцій, у порядку, затвердженому Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Гарантійний фонд має право брати участь у перевірках, здійснюваних іншими органами державної влади, з питань, що належать до його повноважень, одержувати від юридичних і фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для виконання його функцій.

Інші органи державної влади мають право в передбаченому законом порядку залучати Гарантійний фонд до здійснення ними перевірок суб'єктів ринку зерна.

Органи державної влади надають Гарантійному фонду необхідні інформацію та документи безоплатно.

Обсяг, форма та порядок надання інформації учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійному фонду, обсяг та порядок надання інформації про діяльність учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду, у тому числі інформації з Реєстру зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно третім особам, встановлюються Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Орган сертифікації на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки зобов'язаний у десятиденний строк поінформувати Гарантійний фонд про:

видачу зерновому складу сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки;

застосування до зернового складу заходів впливу, у тому числі зупинення дії сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, позбавлення зернового складу сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки.

Гарантійний фонд зобов'язаний додержуватися вимог законодавства про збереження комерційної таємниці щодо інформації, яка стала йому відома у процесі діяльності.

Гарантійний фонд зобов'язаний порушити перед органами державної влади відповідно до їх компетенції, у тому числі суду, питання про застосування до учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду заходів впливу у разі порушення ним вимог законодавства.

Орган чи посадова особа, перед якими порушено питання про застосування до учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду заходів впливу, зобов'язаний розглянути звернення Гарантійного фонду та поінформувати його про прийняте рішення протягом 10 днів з дня одержання такого звернення.

Гарантійний фонд має право застосовувати до учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду такі заходи впливу:

переводити учасників Гарантійного фонду до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду;

виключати з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду;

вносити подання про позбавлення учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки до органу, що його видав;

здійснювати стягнення в регресному порядку суми погашеної Гарантійним фондом заборгованості зернового складу перед володільцями складських документів;

здійснювати стягнення з учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду суми простроченої заборгованості із сплати внесків;

інші заходи, передбачені законодавством.

Виключення зернового складу з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду є підставою для позбавлення зернового складу сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки.

Гарантійний фонд публікує річний звіт станом на 1 січня, а також інформацію про свою діяльність станом на 1 липня протягом двох місяців після цих дат в офіційних друкованих виданнях Кабінету Міністрів України.

Річний звіт разом з аудиторським висновком Гарантійний фонд подає Кабінету Міністрів України до 1 липня року, наступного за звітним.

Достовірність річного звіту Гарантійного фонду має бути підтверджена незалежною аудиторською організацією.

Стаття 51. Створення Гарантійного фонду виконання
зобов'язань за складськими документами на зерно

Засновником Гарантійного фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України.

Гарантійний фонд вважається створеним з дня його державної реєстрації як юридичної особи.

Зернові склади, зареєстровані на момент створення Гарантійного фонду, стають учасниками Гарантійного фонду шляхом направлення повідомлення Гарантійному фонду про таке рішення до 1 березня року, наступного за роком створення Гарантійного фонду.

Зернові склади, зареєстровані на 1 січня року, наступного за роком створення Гарантійного фонду, стають тимчасовими учасниками Гарантійного фонду шляхом направлення повідомлення Гарантійному фонду про таке рішення до 1 січня наступного календарного року.

Такі повідомлення є підставою для сплати учасником (тимчасовим учасником) Гарантійного фонду вступного внеску та укладення договору між ним та Гарантійним фондом про забезпечення зобов'язань учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду за виданими ним складськими документами на зерно.

Зернові склади, які до 1 січня другого року за роком створення Гарантійного фонду не уклали договору про участь у Гарантійному фонді, втрачають право здійснювати діяльність зернового складу, дія їх сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки припиняється.

Розмір вступного внеску учасника і тимчасового учасника Гарантійного фонду, які прийняли рішення про участь у Гарантійному фонді в порядку, передбаченому частиною третьою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України під час прийняття рішення про створення Гарантійного фонду.

Стаття 52. Учасники Гарантійного фонду виконання
зобов'язань за складськими документами на зерно

Учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду можуть бути суб'єкти підприємництва, які є власниками зерносховища і надають або планують надавати фізичним та юридичним особам послуги із зберігання зерна з обов'язковою видачею складських документів на зерно.

Участь зернових складів у Гарантійному фонді є обов'язковою.

Надання фізичним та юридичним особам послуг із зберігання зерна з видачею складських документів на зерно особами, що не є учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду, забороняється.

Щоб стати учасником (тимчасовим учасником) Гарантійного фонду та отримати право здійснювати діяльність зернового складу, особа зобов'язана звернутися до Гарантійного фонду із заявою, форма якої розробляється Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Виключними підставами для відмови у прийнятті до складу тимчасових учасників Гарантійного фонду є наявність однієї з таких ознак:

невідповідність зерносховища заявника загальнообов'язковим вимогам;

невідповідність заявника вимогам до фінансової стабільності учасників Гарантійного фонду, встановлених Гарантійним фондом не раніше ніж у попередньому календарному році;

власник заявника, члени органу управління заявника чи особи, які є близькими до них відповідно до частини четвертої статті 49 цього Закону, були власником, членом органу управління іншого зернового складу на момент припинення провадження у справі про його банкрутство у зв'язку з набранням законної сили рішенням суду про ліквідацію;

заявнику було відмовлено у прийнятті до складу тимчасових учасників Гарантійного фонду або заявник був виключений з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду раніше ніж за один календарний рік до дня подання заяви.

При включенні заявника до числа тимчасових учасників Гарантійного фонду вноситься відповідний запис до Реєстру зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, який Гарантійний фонд веде самостійно, а також заявникові видається свідоцтво тимчасового учасника Гарантійного фонду, форма та порядок видачі якого встановлюються Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Якщо протягом трьох років з дня прийняття зернового складу до числа тимчасових учасників Гарантійного фонду такий зерновий склад не допустив порушення обов'язків, передбачених частиною восьмою цієї статті, тимчасовий учасник вважається включеним до числа учасників Гарантійного фонду, про що Гарантійний фонд вносить запис до Реєстру зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно і видає свідоцтво учасника Гарантійного фонду, форма та порядок видачі якого встановлюються Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Учасники (тимчасові учасники) Гарантійного фонду зобов'язані:

при здійсненні діяльності зернового складу дотримуватися вимог законодавства України, вимог Гарантійного фонду до своїх учасників, належно виконувати свої зобов'язання перед поклажодавцями та здійснювати добросовісну конкуренцію на ринку послуг із зберігання зерна;

своєчасно та в повному обсязі сплачувати внески до Гарантійного фонду;

повідомляти фізичних та юридичних осіб, яким надаються послуги із зберігання зерна з обов'язковою видачею складських документів на зерно, про свою участь (тимчасову участь) у Гарантійному фонді та про обсяг гарантій, що надаються Гарантійним фондом власникам складських документів на зерно, в порядку, передбаченому Гарантійним фондом.

За порушення обов'язків, передбачених частиною восьмою цієї статті, Гарантійний фонд може притягти учасника (тимчасового учасника) до відповідальності шляхом вжиття до зернового складу одного з таких заходів:

попередження про неприпустимість порушення та вимога його усунення в установлений строк;

установлення додаткового контролю за діяльністю зернового складу;

переведення до числа тимчасових учасників Гарантійного фонду;

виключення з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду.

Після переведення до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду зерновий склад зобов'язаний сплачувати внески до Гарантійного фонду до повного виконання зобов'язань перед володільцями складських документів на зерно.

У разі позбавлення зернового складу сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки Адміністративна рада Гарантійного фонду приймає рішення про виключення його з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду.

Виключення зернового складу з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду не позбавляє володільців складських документів на зерно, що передане на зберігання до дня виключення його з числа учасників (тимчасових учасників), права на отримання від Гарантійного фонду відшкодування вартості зерна.

Учасник (тимчасовий учасник), виключений з Гарантійного фонду, зобов'язаний повідомити про своє виключення всіх володільців виданих ним складських документів на зерно з роз'ясненням у письмовій формі наслідків такого виключення.

Переведення зернових складів до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду здійснюється на строк, що не перевищує 30 днів, у порядку, встановленому Адміністративною радою Гарантійного фонду, у разі порушення учасниками Гарантійного фонду вимог цього Закону, нормативно-правових актів Гарантійного фонду.

Повідомлення про прийняття такого рішення надсилається в день його прийняття зерновому складу.

На час переведення зернового складу до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду встановлюється додатковий контроль за діяльністю зернового складу в обсязі та порядку, що визначаються Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Неусунення тимчасовим учасником Гарантійного фонду виявлених порушень є підставою для позбавлення зернового складу сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки.

Виключення з тимчасових учасників Гарантійного фонду означає виключення з числа учасників Гарантійного фонду.

Зерновий склад, переведений до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду, зобов'язаний:

на наступний день після одержання від Гарантійного фонду повідомлення про переведення його до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду розмістити в усіх приміщеннях, до яких мають доступ поклажодавці та володільці складських документів на зерно, інформацію про переведення його до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду;

попереджати в письмовій формі поклажодавців під час укладення з ними нових договорів на зберігання зерна про переведення зернового складу до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду.

Учасники (тимчасові учасники) Гарантійного фонду зобов'язані розміщати у приміщеннях, до яких мають доступ поклажодавці та володільці складських документів на зерно, інформацію про їх участь у системі гарантування виконання зобов'язань за складськими документами на зерно.

Учасникам (тимчасовим учасникам) Гарантійного фонду забороняється використовувати інформацію про участь у Гарантійному фонді та його гарантії в рекламі з метою залучення нових поклажодавців.

Стаття 53. Реєстр зернових складів - учасників (тимчасових
учасників) Гарантійного фонду виконання зобов'язань
за складськими документами на зерно

Гарантійний фонд веде Реєстр зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно (далі - Реєстр учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду) у порядку, встановленому Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Електронна форма Реєстру учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду є відкритою.

Гарантійний фонд зобов'язаний двічі на рік, станом на 1 січня та 1 липня, публікувати в офіційних друкованих виданнях Кабінету Міністрів України Реєстр учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду протягом одного місяця після настання зазначених строків.

Інформація про зміни в Реєстрі учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду додатково публікується в офіційних друкованих виданнях Кабінету Міністрів України протягом 14 календарних днів після внесення змін до нього.

Стаття 54. Акти Гарантійного фонду виконання зобов'язань
за складськими документами на зерно

Гарантійний фонд самостійно керує своєю діяльністю, затверджує в передбаченому законом порядку правила, положення та інші акти, обов'язкові для виконання учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду.

Учасники (тимчасові учасники) Гарантійного фонду мають право оскаржувати акти Гарантійного фонду у разі, якщо вони прийняті всупереч вимогам законодавства.

Нормативні акти Гарантійного фонду підлягають державній реєстрації і набирають чинності з дня їх опублікування.

Гарантійний фонд забезпечує відкритість і доступність своїх нормативних актів.

Стаття 55. Кошти Гарантійного фонду виконання зобов'язань
за складськими документами на зерно

Джерелами формування майна та коштів Гарантійного фонду є:

вступні внески тимчасових учасників Гарантійного фонду;

регулярні внески учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду;

спеціальні внески учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду;

доходи, одержані від інвестування коштів Гарантійного фонду в державні цінні папери;

кредити, у тому числі з державного бюджету;

пеня, яку сплачують зернові склади - учасники (тимчасові учасники) Гарантійного фонду за несвоєчасне або неповне перерахування внесків;

доходи від депозитів Гарантійного фонду, розміщених у банках;

суми регресного відшкодування виплат за зобов'язаннями учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду;

інші не заборонені законом доходи.

У разі виплати відшкодування володільцю складського документа на зерно чи заставодержателю Гарантійний фонд відшкодовує виплачені кошти за рахунок зернового складу відповідно до законодавства.

Гарантійний фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.

Кошти Гарантійного фонду використовуються лише в цілях, передбачених цим Законом і річним фінансовим планом Гарантійного фонду.

Кошти Гарантійного фонду не включаються до Державного бюджету України.

Кошти, що використовуються відповідно до річного фінансового плану Гарантійного фонду для покриття поточних витрат, не повинні перевищувати 10 відсотків річного бюджету Гарантійного фонду.

Кошти Гарантійного фонду, не використані у звітному році, не можуть бути відкликані та переносяться на наступний рік і використовуються для формування резервів Гарантійного фонду в установленому порядку, затвердженому загальними зборами учасників Гарантійного фонду.

Кошти Гарантійного фонду розподіляються відповідно до цього Закону, річного бюджету і фінансового плану Гарантійного фонду, що затверджуються загальними зборами учасників Гарантійного фонду.

Порядок використання коштів Гарантійного фонду встановлюється загальними зборами учасників Гарантійного фонду.

Кошти Гарантійного фонду повинні покривати не менше 10 відсотків і не більше 20 відсотків загальної вартості зерна за складськими документами на зерно, виданими зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду за попередній рік.

Якщо обсяг коштів Гарантійного фонду перевищує 20 відсотків загальної вартості зерна за складськими документами на зерно, виданими зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду за попередній рік, за рішенням Адміністративної ради Гарантійного фонду сплата регулярних внесків зерновими складами зупиняється. Якщо обсяг коштів Гарантійного фонду стане нижчим за цей рівень, сплата регулярних внесків поновлюється.

Стаття 56. Внески до Гарантійного фонду виконання
зобов'язань за складськими документами на зерно

Усі учасники (тимчасові учасники) Гарантійного фонду сплачують внески до Гарантійного фонду в порядку та на умовах, визначених цим Законом.

Розмір внесків визначається загальними зборами учасників Гарантійного фонду.

Внески учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду поділяються на вступні, регулярні та спеціальні.

Вступні внески одноразово сплачуються особами, які виявили бажання стати тимчасовими учасниками Гарантійного фонду, у фіксованому розмірі.

Регулярні внески сплачуються учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду у розмірі, що залежить від кількості і вартості зерна, принятого на зберігання за складськими документами на зерно. Порядок ведення електронного реєстру складських документів на зерно, визначення розміру та сплати регулярного внеску визначається Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Спеціальні внески учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду сплачуються для покриття витрат Гарантійного фонду на відшкодування втрат володільців складських документів на зерно у разі недостатності для цього резервів Гарантійного фонду.

Рішення про сплату спеціальних внесків, порядок визначення їх розміру та сплати приймаються загальними зборами учасників Гарантійного фонду.

Порядок сплати внесків встановлюється Адміністративною радою Гарантійного фонду.

За несвоєчасне або неповне перерахування вступного, регулярного або спеціального внесків зернові склади - учасники (тимчасові учасники) Гарантійного фонду сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру неперерахованої суми за кожний день прострочення.

Несплата внесків до Гарантійного фонду є підставою для переведення зернового складу до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду чи позбавлення його сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки.

Стаття 57. Кредити з державного бюджету

Для формування Гарантійного фонду держава надає кредит з державного бюджету у розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України.

Якщо зобов'язання Гарантійного фонду щодо відшкодування вартості зерна володільцям складських документів перевищують суму накопичених ним коштів (крім коштів на покриття поточних витрат), така різниця покривається за рахунок кредиту на відповідну суму з державного бюджету.

Кредит з державного бюджету надається Гарантійному фонду на безвідсотковій основі на строк, що не перевищує 12 поточних календарних місяців.

Розмір плати за користування кредитом після спливу цього строку, а також порядок укладення кредитного договору та надання кредиту визначаються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 58. Органи управління Гарантійного фонду виконання
зобов'язань за складськими документами на зерно

Органами управління Гарантійного фонду є загальні збори учасників Гарантійного фонду, Адміністративна рада Гарантійного фонду та Дирекція Гарантійного фонду (далі - Дирекція).

Вищим органом Гарантійного фонду є загальні збори учасників Гарантійного фонду. У період між проведенням загальних зборів учасників Гарантійного фонду вищим органом управління Гарантійного фонду є Адміністративна рада Гарантійного фонду.

Адміністративна рада координує роботу Гарантійного фонду щодо захисту інтересів поклажодавців та володільців складських документів на зерно, власників зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду, здійснює контроль і нагляд за діяльністю Гарантійного фонду, приймає рішення в межах своїх повноважень і несе відповідальність за виконання покладених на Гарантійний фонд завдань та здійснення ним своїх функцій.

Управління поточною діяльністю Гарантійного фонду здійснює Дирекція.

Контроль за діяльністю Гарантійного фонду здійснює Ревізійна комісія.

Стаття 59. Загальні збори учасників та Адміністративна рада
Гарантійного фонду виконання зобов'язань за
складськими документами на зерно

Адміністративна рада Гарантійного фонду:

затверджує Регламент роботи Адміністративної ради Гарантійного фонду;

затверджує організаційну структуру Гарантійного фонду;

затверджує порядок відшкодування Гарантійним фондом вартості зерна володільцям складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу;

затверджує акти Гарантійного фонду;

призначає на посади директора і членів Дирекції та приймає рішення про їх звільнення;

затверджує положення про Дирекцію Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно та порядок оплати праці її членів;

здійснює нагляд за діяльністю Дирекції;

розглядає і затверджує звіти Дирекції;

вносить пропозиції органам державної влади щодо запобігання негативним явищам, які можуть загрожувати інтересам володільців складських документів на зерно, власників зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду;

приймає рішення про залучення кредитів;

щороку визначає аудиторську організацію, яка проводитиме аудит діяльності Гарантійного фонду;

призначає у разі потреби позачергові аудиторські перевірки Гарантійного фонду;

приймає рішення про збільшення розміру відшкодування вартості зерна у разі неспроможності зернового складу за рахунок коштів Гарантійного фонду;

приймає рішення про застосування до учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду заходів реагування на виявлені порушення, переведення зернового складу - учасника Гарантійного фонду до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду;

приймає рішення про виключення зернового складу з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду;

приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції відповідно до цього Закону;

розробляє та подає на затвердження загальних зборів учасників Гарантійного фонду вимоги до здійснення учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду господарської діяльності із зберігання зерна, їх фінансового стану;

подає на розгляд загальних зборів учасників Гарантійного фонду пропозиції щодо прийняття осіб до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду;

скликає загальні збори учасників Гарантійного фонду не менше одного разу на календарний рік.

Адміністративна рада Гарантійного фонду складається з трьох осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України.

Загальні збори учасників Гарантійного фонду є колегіальним органом управління, до складу якого входять всі учасники Гарантійного фонду (крім тимчасових учасників), що приймає рішення з питань діяльності Гарантійного фонду.

Рішення загальних зборів учасників Гарантійного фонду обов'язкові для інших органів управління Гарантійного фонду та всіх учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду.

До виключної компетенції загальних зборів учасників Гарантійного фонду належать:

затвердження кошторису витрат Гарантійного фонду;

погодження форми і розміру оплати праці працівників Гарантійного фонду;

прийняття рішення встановлення про сплату спеціального внеску зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду;

прийняття рішення про затвердження і порядок розміщення резервів Гарантійного фонду;

прийняття тимчасових учасників до Гарантійного фонду.

Під час голосування на загальних зборах учасників Гарантійного фонду кожен учасник Гарантійного фонду має кількість голосів, пропорційну до його частки у загальній кількості зерна, прийнятого на зберігання за складськими документами на зерно у попередньому календарному році.

Порядок підрахунку кількості голосів учасників затверджує Адміністративна рада Гарантійного фонду.

Підрахунок голосів кожного з учасників Гарантійного фонду щорічно проводить Дирекція, про що учасникам надається відповідна довідка.

Щорічні загальні збори учасників Гарантійного фонду скликаються на вимогу Адміністративної ради Гарантійного фонду.

У разі потреби на вимогу Адміністративної ради або учасників Гарантійного фонду, які в сукупності володіють не менше ніж 30 відсотками голосів, можуть бути скликані позачергові загальні збори учасників Гарантійного фонду.

Загальні збори учасників Гарантійного фонду є правоможними, якщо в них беруть участь учасники Гарантійного фонду, які в сукупності володіють більш як 60 відсотками голосів.

Рішення загальних зборів учасників Гарантійного фонду вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники Гарантійного фонду, які в сукупності володіють більш як 50 відсотками голосів.

Стаття 60. Дирекція Гарантійного фонду виконання
зобов'язань за складськими документами на зерно

Повноваження, штат Дирекції, кваліфікаційні вимоги до її працівників затверджуються Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Дирекцію очолює директор Гарантійного фонду, який призначається на посаду та звільняється з посади Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Директор Гарантійного фонду:

керує поточною діяльністю Гарантійного фонду;

керує Дирекцією Гарантійного фонду;

діє від імені Гарантійного фонду і представляє його інтереси без доручення у відносинах з фізичними та юридичними особами в межах повноважень, встановлених Адміністративною радою Гарантійного фонду;

приймає на посади та звільняє з посад працівників Дирекції Гарантійного фонду;

несе персональну відповідальність за діяльність Гарантійного фонду та виконання покладених на нього завдань;

бере участь у засіданнях Адміністративної ради Гарантійного фонду з правом дорадчого голосу;

виконує інші обов'язки відповідно до законодавства, цього Закону та обов'язків, делегованих йому Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Стаття 61. Контроль за діяльністю Гарантійного фонду
виконання зобов'язань за складськими документами на зерно

Органом, що контролює діяльність Гарантійного фонду, є Ревізійна комісія, до складу якої входять три члени, обрані строком на три роки Адміністративною радою Гарантійного фонду з числа осіб, запропонованих учасниками Гарантійного фонду.

Порядок роботи Ревізійної комісії встановлюється Адміністративною радою Гарантійного фонду.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Дирекції та Адміністративної ради Гарантійного фонду.

До повноважень Ревізійної комісії належать:

контроль за дотриманням Гарантійним фондом, його органами управління вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів, про що вона складає відповідні звіти та надає їх Адміністративній раді Гарантійного фонду та загальним зборам учасників Гарантійного фонду;

участь у роботі загальних зборів учасників Гарантійного фонду, а також у засіданнях Адміністративної ради Гарантійного фонду без права голосу;

призначення позачергових засідань Адміністративної ради Гарантійного фонду, а у разі неможливості їх проведення - скликання позачергових загальних зборів учасників Гарантійного фонду;

внесення змін до порядку денного засідання Адміністративної ради Гарантійного фонду;

затвердження річних фінансових звітів (баланс, звіт про фінансові результати) Гарантійного фонду;

розроблення загальних звітів за річними фінансовими звітами і представлення їх Адміністративній раді Гарантійного фонду.

Стаття 62. Припинення Гарантійного фонду виконання
зобов'язань за складськими документами на зерно

Гарантійний фонд припиняється за рішенням загальних зборів учасників Гарантійного фонду за погодженням з Кабінетом Міністрів України, а також за рішенням суду у випадках, встановлених законом.

Кошти та інше майно Гарантійного фонду, що залишилися після розрахунків з його кредиторами, передається державі та зараховується до доходу Державного бюджету України".

2. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України від 22 грудня 2011 року N 4212-VI (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32-33, ст. 413):

1) статтю 16 доповнити частиною сімнадцятою такого змісту:

"17. При розгляді справи про банкрутство суб'єкта господарювання, який є учасником (тимчасовим учасником) Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, до справи залучається Гарантійний фонд виконання зобов'язань за складськими документами на зерно";

2) статтю 42 доповнити частиною десятою такого змісту:

"10. Зерно, що зберігається на зерновому складі, включається до складу його майна лише після повного повернення зерна поклажодавцям за всіма складськими документами на зерно, виданими таким суб'єктом господарювання";

3) пункт 1 частини першої статті 45 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту:

"витрати Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами на зерно, пов'язані з набуттям ним права регресної вимоги щодо зернового складу, - у розмірі всієї виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна".

II. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.

2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.

3. Кабінету Міністрів України:

відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

забезпечити реєстрацію Гарантійного фонду та надання йому приміщення у місті Києві;

забезпечити протягом 30 днів з дня реєстрації Гарантійного фонду проведення першого засідання Адміністративної ради Гарантійного фонду;

до завершення формування фінансових ресурсів Гарантійного фонду забезпечити його діяльність за рахунок коштів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну аграрну політику.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ, 20 листопада 2012 року
N 5493-VI