Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 4 липня 2012 р. N 656
Київ

Питання державного фонду регіонального розвитку

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 30 від 23.01.20
13)

Відповідно до частини четвертої статті 24-1 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити такі, що додаються:

Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку;

Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку.

2. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім абзацу третього пункту 1, який набирає чинності з 1 січня 2013 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2012 р. N 656

Порядок
підготовки, оцінки та відбору інвестиційних
програм (проектів), що можуть реалізуватися за
рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки, проведення оцінки та конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - бюджетні кошти).

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

інвестиційна програма - комплекс заходів, що визначені на основі національної системи цінностей і завдань інноваційного розвитку економіки, спрямовані на розвиток окремих галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів, здійснюються з використанням коштів державного та/або місцевих бюджетів чи для здійснення яких надаються державні та/або місцеві гарантії;

інвестиційний проект - комплекс організаційно-правових, фінансових та інженерно-технічних заходів, що здійснюються суб'єктами інвестиційної діяльності відповідно до планово-розрахункових документів, які містять обґрунтування необхідності здійснення таких заходів.

3. Мінекономрозвитку в двотижневий строк після набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України про схвалення прогнозу Державного бюджету України на наступні за плановим два бюджетні періоди доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям у межах індикативного прогнозного обсягу розрахунковий обсяг бюджетних коштів на плановий бюджетний період з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною Республікою Крим, областями та мм. Києвом і Севастополем:

70 відсотків бюджетних коштів - відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;

30 відсотків бюджетних коштів - з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких зазначений показник становить менш як 75 відсотків середнього показника по Україні). Ця частина коштів спрямовується на підвищення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості регіонів та окремих адміністративно-територіальних одиниць, зокрема на фінансування інвестиційних програм (проектів), які сприяють розвитку інфраструктури, створенню нових робочих місць, енергозбереженню та захисту навколишнього природного середовища.

4. Основними критеріями конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів) (далі - конкурсний відбір) є:

1) відповідність пріоритетам розвитку регіонів, визначеним державною стратегією регіонального розвитку та регіональними стратегіями розвитку;

2) створення, приріст чи оновлення основних засобів комунальної власності або спільної власності територіальних громад;

3) зменшення обсягів незавершеного будівництва - першочерговість спрямування коштів на фінансування пускових об'єктів будівництва і реконструкції та об'єктів з високим ступенем будівельної готовності;

4) пріоритетність фінансування інвестиційних програм (проектів), які мають важливе значення для соціально-економічного розвитку двох і більше регіонів;

5) відповідність вимогам енергозбереження та захисту навколишнього природного середовища, встановленим законодавством;

6) оптимізація мережі соціальної інфраструктури з урахуванням під час будівництва нових об'єктів показника фактичного забезпечення об'єктами соціального призначення на одного мешканця відповідної адміністративно-територіальної одиниці порівняно із середньою в регіоні;

7) ефективність реалізації інвестиційної програми (проекту) (строк окупності, створення нових робочих місць, надходження до державного та місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів), приріст або оновлення основних засобів, введення в дію потужностей, інші показники оцінки успішності реалізації).

5. Умовами фінансування інвестиційних програм (проектів) за рахунок бюджетних коштів є:

1) наявність затвердженої в установленому законодавством порядку проектної документації на будівництво та реконструкцію об'єктів соціально-культурного, житлово-комунального призначення та інфраструктури, що підвищує конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість регіону, окремих районів та населених пунктів;

2) мінімальна кошторисна вартість:

для інвестиційних програм (проектів) регіонального (міжрегіонального) значення та тих, що реалізуються у містах обласного значення, - не менш як 1000 тис. гривень;

(Абзац другий підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 30 від 23.01.2013)

для інвестиційних програм (проектів) районного значення та тих, що спрямовані на розв'язання проблем однієї або декількох територіальних громад (міст районного значення, сіл, селищ), - не менш як 200 тис. гривень;

(Абзац третій підпункту 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 30 від 23.01.2013)

3) середньостроковий період фінансування;

4) співфінансування з місцевих бюджетів та інших джерел у таких розмірах:

для інвестиційних програм (проектів), що реалізуються у м. Києві, - не менш як 20 відсотків загальної суми коштів, передбачених для їх фінансування за рахунок усіх джерел у поточному бюджетному періоді;

для інвестиційних програм (проектів), що реалізуються у м. Севастополі та обласних центрах, - не менш як 10 відсотків загальної суми коштів, передбачених для їх фінансування за рахунок усіх джерел у поточному бюджетному періоді;

для інвестиційних програм (проектів), що реалізуються у містах республіканського Автономної Республіки Крим, обласного та районного значення, а також для об'єктів, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст і перебувають в управлінні обласних рад, - не менш як 5 відсотків загальної суми коштів, передбачених для їх фінансування за рахунок усіх джерел у поточному бюджетному періоді.

Реалізація інвестиційних програм (проектів) у селах та селищах може здійснюватися без співфінансування з місцевих бюджетів.

6. У конкурсному відборі можуть брати участь підготовлені органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями та обласними, районними, районними у містах, міськими, селищними, сільськими радами (далі - заявники) інвестиційні програми (проекти), які затверджені в установленому законодавством порядку.

7. Формування узагальненого переліку інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися на відповідній території за рахунок бюджетних коштів, здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

8. Для оцінки, забезпечення проведення конкурсного відбору, а також подання пропозицій щодо формування узагальнених переліків інвестиційних програм (проектів) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації утворюють регіональні комісії.

Положення про регіональну комісію та її склад затверджуються зазначеними органами.

Примірне положення про регіональну комісію затверджується Мінекономрозвитку.

9. До складу регіональної комісії включаються представники органу, який її утворив, органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, громадських організацій, наукових та інших установ. До роботи регіональної комісії можуть залучатися незалежні експерти.

10. Оголошення про проведення конкурсного відбору розміщується регіональною комісією на офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій не пізніше ніж за два тижні до початку проведення оцінки та конкурсного відбору.

Відповідна інформація може бути поширена також в інший спосіб.

В оголошенні зазначаються місце прийому документів, умови проведення конкурсного відбору, адреса електронної пошти та номер телефону, за яким надаються роз'яснення.

11. Для участі у конкурсному відборі заявники подають відповідній регіональній комісії заяву за формою згідно з додатком 1, перелік інвестиційних програм (проектів) за формою, встановленою Мінекономрозвитку, та документи за переліком згідно з додатком 2.

Зазначені документи підписуються керівником заявника та подаються в трьох примірниках.

12. За результатами проведення оцінки інвестиційних програм (проектів) регіональні комісії до 1 квітня року, що передує плановому, подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям пропозиції щодо формування узагальнених переліків інвестиційних програм (проектів).

13. Про результати проведеного Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями конкурсного відбору регіональні комісії до 1 травня року, що передує плановому, інформують заявника.

14. Сформовані узагальнені переліки інвестиційних програм (проектів) разом з документами, зазначеними у пункті 11 цього Порядку, та відповідними пропозиціями регіональної комісії Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подають до 1 травня року, що передує плановому, Мінекономрозвитку, заінтересованим центральним органам виконавчої влади, Мінрегіону.

Одночасно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації інформують Мінекономрозвитку про те, яким заінтересованим центральним органам виконавчої влади подані узагальнені переліки інвестиційних програм (проектів).

У двотижневий строк після отримання зазначених документів центральні органи виконавчої влади подають Мінекономрозвитку висновок щодо доцільності та ефективності реалізації інвестиційних програм (проектів) за рахунок бюджетних коштів, а Мінрегіон - щодо наявності затвердженої в установленому порядку проектної документації на будівництво та реконструкцію об'єктів.

15. Мінекономрозвитку проводить перевірку відповідності поданих Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями документів вимогам пунктів 11 і 14 цього Порядку.

Якщо Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації подали документи не в повному обсязі або оформлені з порушенням вимог, Мінекономрозвитку протягом п'яти робочих днів з дня надходження зазначених документів приймає рішення про відмову в розгляді документів з наданням письмової відповіді з відповідним обґрунтуванням.

У разі усунення виявлених Мінекономрозвитку недоліків Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації мають право подати документи повторно протягом п'яти робочих днів з дня одержання рішення про відмову в розгляді документів.

16. Для оцінки інвестиційних програм (проектів), забезпечення проведення конкурсного відбору, узгодження позицій заінтересованих центральних органів виконавчої влади та надання відповідних пропозицій Мінекономрозвитку утворює конкурсну комісію.

Головою конкурсної комісії є Міністр економічного розвитку і торгівлі. До складу конкурсної комісії залучаються перші заступники (заступники) керівників заінтересованих центральних органів виконавчої влади. До роботи конкурсної комісії можуть залучатися незалежні експерти.

Положення про конкурсну комісію та її склад затверджуються Мінекономрозвитку.

Конкурсна комісія за результатами своєї роботи подає Мінекономрозвитку до 1 липня року, що передує плановому, відповідні пропозиції.

17. Конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів) розвитку транскордонного співробітництва здійснюється відповідно до Положення про порядок проведення конкурсного відбору проектів (програм) транскордонного співробітництва, які можуть бути включені до державної програми розвитку транскордонного співробітництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 травня 2005 р. N 339 (Офіційний вісник України, 2005 р., N 19, ст. 1000).

18. За результатами конкурсного відбору Мінекономрозвитку до 1 серпня року, що передує плановому, подає в установленому порядку Кабінетові Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу бюджетних коштів з переліком відповідних інвестиційних програм (проектів).

Додаток 1
до Порядку підготовки, оцінки та відбору
інвестиційних програм (проектів), що
можуть реалізуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

Заява
________________________________________________________
________________________________________________________
(найменування заявника)

подає для участі в конкурсному відборі інвестиційні програми (проекти), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у _________ році.

Додаток: 1. Перелік інвестиційних програм (проектів) на ______ арк.
2. Документи, які подаються для участі в конкурсному відборі інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, на ______ арк.
________________________________
(Найменування посади керівника)
________________
(підпис)
________________________
(ініціали та прізвище)
________________________________
(Прізвище та ініціали контактної особи)
________________
(посада)
________________________
(телефон)

Додаток 2
до Порядку підготовки, оцінки та відбору
інвестиційних програм (проектів), що
можуть реалізуватися за рахунок коштів
державного фонду регіонального розвитку

Перелік
документів, які подаються для участі у конкурсному
відборі інвестиційних програм (проектів), що можуть
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду
регіонального розвитку

1. Копії рішень, що підтверджують наявність затвердженої в установленому порядку проектної документації на об'єкти будівництва та реконструкції, або інформація про стан її підготовки.

2. Стислий опис інвестиційної програми (проекту), в якому зазначаються:

основні проблеми, що спричинили необхідність реалізації інвестиційної програми (проекту), та обґрунтування мети і доцільності їх реалізації, очікувані результати реалізації інвестиційної програми (проекту);

територія, на якій буде реалізовано інвестиційну програму (проект);

строк реалізації інвестиційної програми (проекту) (дата початку і дата завершення);

наявність експертних висновків, погоджень, сертифікатів, документів дозвільного характеру;

орієнтовний обсяг витрат (тис. гривень) для реалізації інвестиційної програми (проекту);

обсяг використаних ресурсів, їх опис; ступінь будівельної готовності об'єкта;

прогнозні джерела фінансування, обґрунтування необхідності фінансування за бюджетні кошти; прогнозні показники співфінансування інвестиційної програми (проекту) за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. У разі реалізації інвестиційної програми (проекту) міжрегіонального значення подається інформація про його спільне фінансування іншими заінтересованими сторонами;

інноваційна спрямованість інвестиційної програми (проекту);

вплив реалізації інвестиційної програми (проекту) на навколишнє природне середовище;

відповідність інвестиційної програми (проекту) програмним і прогнозним документам економічного і соціального розвитку держави, відповідного регіону, міста, району державним цільовим програмам, а також пріоритетам розвитку регіонів, визначеним державною та регіональними стратегіями розвитку регіонів.

3. Розрахунки економічної та соціальної ефективності реалізації інвестиційної програми (проекту).

4. Висновок державної експертизи з енергозбереження.

5. Звіт заявника про стан фінансування та освоєння коштів (виконання робіт) для реалізації інвестиційної програми (проекту) на момент поданя заяви.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2012 р. N 656

Порядок
використання коштів державного фонду
регіонального розвитку

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного фонду регіонального розвитку (далі - бюджетні кошти).

2. Головний розпорядник бюджетних коштів, який затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік, визначає мережу розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та відповідального виконавця бюджетної програми "Державний фонд регіонального розвитку".

3. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування інвестиційних програм (проектів), що забезпечують виконання:

державної стратегії регіонального розвитку та регіональних стратегій розвитку;

державних цільових програм та інвестиційних програм (проектів) у частині виконання заходів регіонального розвитку;

угод щодо регіонального розвитку та програм подолання депресивності територій;

державних програм розвитку транскордонного співробітництва;

програм і заходів соціально-економічного розвитку регіонів, включаючи програми і заходи розвитку окремих адміністративно-територіальних одиниць (зокрема малих міст, гірських населених пунктів, населених пунктів зон спостереження тощо).

4. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування інвестиційних програм (проектів) за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України.

Не допускається спрямування бюджетних коштів на фінансування інвестиційних програм (проектів), видатки на які передбачені у державному бюджеті за іншими бюджетними програмами.

5. У разі коли обсяг бюджетних коштів, затверджений законом про Державний бюджет України на відповідний рік, відрізняється від їх індикативного прогнозного обсягу, Мінекономрозвитку у двотижневий строк після набрання чинності зазначеним законом доводить Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям уточнений розрахунковий обсяг бюджетних коштів з дотриманням критеріїв розподілу, визначених статтею 24-1 Бюджетного кодексу України.

6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації в двотижневий строк після отримання уточненого розрахункового обсягу бюджетних коштів коригують в його межах в установленому порядку узагальнені переліки інвестиційних програм (проектів), затверджені Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України, та подають їх Мінекономрозвитку.

7. Мінекономрозвитку розробляє та подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проект рішення щодо внесення змін до переліків інвестиційних програм (проектів), затверджених Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 24-1 Бюджетного кодексу України, з урахуванням необхідності погашення за рахунок бюджетних коштів бюджетної заборгованості місцевих бюджетів.

8. Видатки, пов'язані з фінансуванням об'єктів капітального будівництва, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 p., N 52, ст. 2374), та постанови Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2006 р. N 1404 "Питання попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2006 p., N 41, ст. 2752).

9. Відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов'язань в органах Казначейства та проведення операцій з використанням бюджетних коштів, а також відображення у первинному та бухгалтерському обліку отриманих (створених) оборотних і необоротних активів здійснюються у встановленому законодавством порядку.

10. Закупівля товарів, робіт і послуг здійснюється в установленому законом порядку.

11. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації щомісяця до 15 числа подають Мінфіну, Мінекономрозвитку та Мінрегіону інформацію про використання бюджетних коштів у розрізі інвестиційних програм (проектів).

12. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації проводять моніторинг стану реалізації інвестиційних програм (проектів).

Для проведення моніторингу Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міська держадміністрації аналізують стан фінансування та освоєння бюджетних коштів, створення, приріст чи оновлення за їх рахунок основних засобів комунальної власності, введення в дію потужностей і до 1 лютого року, що настає за звітним, подають Мінекономрозвитку для узагальнення відповідну інформацію в розрізі інвестиційних програм (проектів).

13. Казначейство щомісяця до 16 числа інформує Мінфін, Мінекономрозвитку та Мінрегіон про обсяги фінансування та касові видатки за рахунок бюджетних коштів у розрізі адміністративно-територіальних одиниць, інвестиційних програм (проектів).

14. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.