Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ
ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
13.11.2003 N 118

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 січня 2004 р. за N 25/8624

Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності
з адміністрування недержавних пенсійних фондів

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженнями Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг
N 5226 від 29.12.20
05
N 968 від 16.12.20
10
N 413 від 30.06.20
11

Розпорядженням Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
N 2421 від 27.11.20
12 )

Відповідно до вимог статті 34 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), статті 27 Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) та вимог пункту 4 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 4 квітня 2003 року N 292, а також з метою вдосконалення державного регулювання діяльності з надання послуг з недержавного пенсійного забезпечення Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України постановила:

1. Затвердити Ліцензійні умови провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (додаються).

2. Департаменту нагляду за недержавними пенсійними фондами (Рибальченко А.А.) забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реїстрації.

3. Відділу взаїмодії із засобами масової інформації та зв'язків з громадськістю (Нагорняк М.В.) забезпечити опублікування цього розпорядження в засобах масової інформації після його державної реєстрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження залишити за Головою Комісії.

Голова Комісії В.Суслов

Затверджено
Розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України
13.11.2003 N 118

(у редакції розпорядження
Державної комісії
з регулювання ринків
фінансових послуг України
від 29.12.2005 N 5226)

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 січня 2004 р. за N 25/8624

Ліцензійні умови
провадження діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів

( У тексті Ліцензійних умов, крім пункту 1.4, абзацу другого пункту 1.6, пункту 1.13 розділу 1, абзацу другого підпункту 2.1.7, абзацу другого підпункту 2.1.8 пункту 2.1 розділу 2, абзацу п'ятого пункту 4.1, абзацу четвертого пункту 4.3 розділу 4, та у додатку 5 до них після слова "установленим" слово "Держфінпослуг" замінено словом "Нацкомфінпослуг" згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до вимог Законів України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 ) (далі - Закон), Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Положення про Державний реєстр фінансових установ, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 28.08.2003 N 41, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2003 за N 797/8118 (із змінами) (далі - Положення про Реєстр), та інших нормативно-правових актів, які регламентують відносини, що виникають у сфері здійснення діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів. ( Преамбула із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

Розділ 1. Загальні положення

1.1. Ці Ліцензійні умови встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання на момент отримання ліцензії та під час провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів (далі - пенсійні фонди).

1.2. У цих Ліцензійних умовах нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

заявник - юридична особа, яка подає документи для одержання або анулювання ліцензії, переоформлення ліцензії, видачі дубліката ліцензії;

кваліфікований працівник - працівник адміністратора, який відповідає кваліфікаційним вимогам до фахівців з питань адміністрування недержавних пенсійних фондів, установленим Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг; ( Абзац третій пункту 1.2 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

ліцензіат - юридична особа (одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, професійний адміністратор або компанія з управління активами), яка одержала ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів;

ліцензування - видача, переоформлення та анулювання ліцензій, видача дублікатів ліцензій, ведення ліцензійних справ;

ліцензія - документ установленого зразка, який засвідчує право ліцензіата провадити діяльність з адміністрування пенсійних фондів за умови виконання цих Ліцензійних умов;

представник заявника - особа, яка зобов'язана або має право вчиняти правочин від імені заявника відповідно до Цивільного кодексу України ( 435-15 ).

Інші терміни вживаються у цих Ліцензійних умовах відповідно до Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ), Закону ( 1057-15 ), Положення про Реєстр.

1.3. Ліцензування діяльності з адміністрування пенсійних фондів здійснюється Нацкомфінпослуг.

1.4. На момент подання заяви про видачу ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів професійний адміністратор або компанія з управління активами повинні бути внесені до Державного реєстру фінансових установ (далі - Реєстр) згідно з Положенням про Реєстр та Положенням про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 22.02.2005 N 3617, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.03.2005 за N 336/10616.

1.5. Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів дає право ліцензіату здійснювати діяльність з адміністрування пенсійних фондів на всій території України.

1.6. У разі провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів через відокремлений підрозділ адміністратора такий підрозділ повинен здійснювати діяльність відповідно до цих Ліцензійних умов.

Інформація про такий підрозділ (для професійного адміністратора та компанії з управління активами) повинна бути внесена до Реєстру згідно з Положенням про Реєстр та Положенням про внесення до Державного реєстру фінансових установ інформації про адміністраторів недержавних пенсійних фондів, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 22.02.2005 N 3617, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.03.2005 за N 336/10616.

1.7. Ліцензія на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів є безстроковою.

1.8. Ліцензія втрачає чинність після визнання її недійсною або анулювання.

1.9. Здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів після анулювання ліцензії або визнання її недійсною не дозволяється (з урахуванням вимог частини п'ятої статті 28 Закону ( 1057-15 ).

1.10. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії або видачі дубліката ліцензії адміністратор зобов'язаний виконати дії відповідно до вимог цих Ліцензійних умов.

1.11. У разі виділу, а також припинення юридичної особи - адміністратора з правонаступництвом шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення він повинен отримати нову ліцензію відповідно до цих Ліцензійних умов.

1.12. У разі анулювання або визнання недійсною, або закінчення строку дії ліцензії компанії з управління активами на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності з управління активами, компанія з управління активами для здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів повинна привести свою діяльність у відповідність до пункту 2.1 цих Ліцензійних умов протягом трьох місяців з дати анулювання, визнання недійсною або закінчення строку дії зазначеної ліцензії.

1.13. За видачу ліцензії, переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії справляється плата, розмір та порядок унесення якої встановлюються нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг. ( Пункт 1.13 розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

1.14. Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі для провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

1.15. Ліцензіат повинен дотримуватись установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (укладання трудового договору з найманим працівником). ( Розділ 1 доповнено пунктом 1.15 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 968 від 16.12.2010 )

Розділ 2. Вимоги до заявника при отриманні
ліцензії на провадження діяльності
з адміністрування пенсійних фондів

2.1. Вимоги до професійного адміністратора

2.1.1. Професійний адміністратор може створюватися у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю.

2.1.2. Професійний адміністратор, утворений як акціонерне товариство, має право випускати виключно прості іменні акції.

2.1.3. Засновником адміністратора не може бути зберігач того пенсійного фонду, з радою якого він уклав договір про обслуговування пенсійного фонду.

2.1.4. Найменування професійного адміністратора повинне відображати його організаційно-правову форму, містити слова "адміністратор пенсійного фонду" та відрізнятися від найменувань будь-яких інших адміністраторів пенсійних фондів.

2.1.5. Професійний адміністратор повинен мати сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 2,5 мільйона гривень на день подання документів до Нацкомфінпослуг для отримання ліцензії. ( Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 968 від 16.12.2010 )

2.1.6. Органи управління професійного адміністратора повинні бути утворені відповідно до законодавства з питань регулювання діяльності господарських товариств з урахуванням вимог Закону ( 1057-15 ).

2.1.7. Особи, які входять до складу виконавчих і контролюючих органів професійного адміністратора, повинні відповідати вимогам частини другої статті 24 Закону ( 1057-15 ).

Головний бухгалтер заявника має відповідати Професійним вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 13.07.2004 N 1590, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554.

2.1.8. Професійний адміністратор (крім осіб, що входять до складу виконавчих та контролюючих органів) повинен мати не менше трьох кваліфікованих працівників (у тому числі керівника структурного підрозділу, на якого покладено функції з ведення персоніфікованого обліку учасників фонду) та по два кваліфікованих працівники в кожному відокремленому підрозділі (у тому числі керівника відокремленого підрозділу).

Професійний адміністратор повинен розробити та затвердити рішенням свого органу управління, якому статутом надані повноваження щодо прийняття відповідних рішень, порядок обліку руху архівних документів з урахуванням вимог Положення про провадження діяльності з адміністрування недержавного пенсійного фонду, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 20.07.2004 N 1660 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.08.2004 за N 990/9589.

Права доступу до системи персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів повинні бути визначені в посадових інструкціях відповідних працівників.

2.2. Вимоги до одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду

2.2.1. Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду повинен бути зареєстрований як суб'єкт підприємницької діяльності (юридична особа).

2.2.2. Установчі документи, подані на отримання ліцензії, повинні відповідати вимогам законодавства з питань регулювання діяльності господарських товариств та передбачати здійснення діяльності з адміністрування пенсійних фондів.

2.2.3. Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду для здійснення адміністрування свого корпоративного фонду повинен утворити відповідний структурний підрозділ. У разі, якщо такий одноосібний засновник планує провадити діяльність з адміністрування пенсійного фонду через свій відокремлений підрозділ, він повинен утворити відповідний структурний підрозділ у складі такого відокремленого підрозділу.

2.2.4. Керівник структурного підрозділу повинен відповідати вимогам частини другої статті 24 Закону ( 1057-15 ) та безпосередньо підпорядковуватися керівнику юридичної особи - одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду.

2.2.5. Одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду повинен мати не менше двох кваліфікованих працівників у структурному підрозділі з адміністрування свого пенсійного фонду (у тому числі керівника такого структурного підрозділу) та по два кваліфікованих працівники в структурних підрозділах з адміністрування пенсійного фонду кожного відокремленого підрозділу (у тому числі керівника структурного підрозділу відокремленого підрозділу, на який покладено функції з ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду).

2.3. Вимоги до компанії з управління активами

2.3.1. Компанія з управління активами на момент подання заяви про отримання ліцензії повинна отримати ліцензію на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності з управління активами.

2.3.2. Компанія з управління активами повинна мати сплачений грошовими коштами статутний капітал у розмірі не менш як 2,5 мільйона гривень на день подання документів до Нацкомфінпослуг для отримання ліцензії. ( Підпункт 2.3.2 пункту 2.3 розділу 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 968 від 16.12.2010 )

2.3.3. Компанія з управління активами для провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів повинна утворити відповідний структурний підрозділ.

2.3.4. Керівник вищезазначеного структурного підрозділу безпосередньо підпорядковується керівнику юридичної особи - компанії з управління активами та повинен відповідати таким вимогам:

бути дієздатним;

не мати обмежень щодо виконання покладених на нього функцій, які виникають через його пов'язаних осіб;

відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим Нацкомфінпослуг;

не бути засудженим за умисні злочини;

протягом останніх семи років не бути керівником юридичних осіб, визнаних банкрутами або підданими процедурі примусової ліквідації у період перебування цієї особи на керівній посаді.

2.3.5. Компанія з управління активами повинна мати не менше трьох кваліфікованих працівників у структурному підрозділі з адміністрування пенсійних фондів (у тому числі керівника такого структурного підрозділу) та по два кваліфікованих працівники в структурних підрозділах з адміністрування пенсійного фонду кожного відокремленого підрозділу (у тому числі керівника структурного підрозділу, на який покладено функції з ведення персоніфікованого обліку учасників фонду).

Розділ 3. Умови провадження діяльності
з адміністрування пенсійних фондів

3.1. Адміністратор повинен сформувати резервний фонд відповідно до Закону ( 1057-15 ) та законодавства з питань регулювання діяльності господарських товариств.

3.2. Адміністратор повинен мати належне технічне забезпечення та інформаційні системи для ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійного фонду (далі - інформаційна система персоніфікованого обліку), які відповідають вимогам, установленим Нацкомфінпослуг, і дають змогу провадити діяльність з адміністрування пенсійних фондів відповідно до вимог законодавства, що регулює діяльність з адміністрування пенсійних фондів.

3.3. Адміністратор розробляє та затверджує рішенням свого органу управління, якому статутом надані повноваження щодо прийняття відповідних рішень, внутрішнє положення про здійснення адміністрування пенсійних фондів (далі - Внутрішнє положення), яке містить:

1) організаційно-функціональну структуру юридичної особи, у тому числі представлену в графічному вигляді, а також її структурного підрозділу, який провадитиме діяльність з адміністрування недержавних пенсійних фондів та вестиме персоніфікований облік учасників пенсійного фонду;

2) опис взаємодії структурних підрозділів адміністратора та організації внутрішнього контролю за виконанням завдань, що на них покладені;

3) вимоги до працівників адміністратора;

4) схему та порядок взаємодії адміністратора з іншими суб'єктами недержавного пенсійного забезпечення в межах організаційно-функціональної структури адміністратора;

5) функціональну схему процесу адміністрування недержавного пенсійного фонду з розбивкою за функціями окремих підрозділів адміністратора;

6) порядок укладення пенсійних контрактів;

7) порядок укладення договорів про виплату пенсії на визначений строк;

8) порядок ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів;

9) порядок надання інформації учасникам пенсійних фондів;

10) порядок формування та використання резервного фонду, а також інвестування коштів резервного фонду;

11) порядок ведення реєстру осіб, які надають агентські послуги.

3.4. Адміністратор повинен розміщуватися у власному приміщенні або в приміщенні, яке орендоване ним за договором (договорами) з власником на строк не менше тридцяти шести місяців.

3.5. Приміщення адміністратора має бути обладнане сертифікованою охоронно-пожежною сигналізацією та забезпечене цілодобовою охороною.

3.6. Адміністратор повинен забезпечити зберігання архівних документів з дотриманням режиму обмеженого доступу. Для цього він повинен обладнати спеціальну кімнату (приміщення) для зберігання архівних документів у приміщенні, у якому він або його відокремлений підрозділ розміщується, або укласти договір з іншою юридичною особою для отримання права користуватися її архівними приміщеннями, а також користуватися послугами архівних установ.

3.7. У разі виникнення в ліцензіата факту зменшення визначеної цими Ліцензійними умовами кількості кваліфікованих працівників він повинен відновити потрібну кількість у строк не більше як трьох місяців від дати виникнення цього факту.

3.8. Ліцензіат повідомляє ради пенсійних фондів, з якими укладено договори про адміністрування пенсійних фондів відповідно до умов цих договорів, а також вкладників та учасників таких пенсійних фондів відповідно до умов пенсійних контрактів про зміну свого місцезнаходження та зміну місцезнаходження своїх відокремлених підрозділів.

3.9. Ліцензіат повідомляє Нацкомфінпослуг про зміну програмного продукту, що використовується в інформаційних системах персоніфікованого обліку протягом десяти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.

Після того, як ліцензіат подав до Нацкомфінпослуг повідомлення про зміну програмного продукту, що використовується в інформаційних системах персоніфікованого обліку, йому призначається перевірка на відповідність технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів вимогам, установленим Нацкомфінпослуг. Такий програмний продукт дозволяється використовувати в інформаційних системах персоніфікованого обліку ліцензіата, якщо протягом 30 днів з дати подання такого повідомлення, не надійшло обґрунтованого заперечення Нацкомфінпослуг.

3.10. У разі виникнення змін в інформації, зазначеній у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії, ліцензіат зобов'язаний протягом десяти робочих днів подати до Нацкомфінпослуг відповідне повідомлення в письмовій формі разом з документами, які підтверджують зазначені зміни, або копіями таких документів, засвідченими підписом керівника адміністратора та скріпленими печаткою ліцензіата, а саме:

інформація про кваліфікованих працівників згідно з додатками 1, 2, 3;

зміни до Внутрішнього положення;

копія ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності з управління активами (у разі переоформлення, видачі дубліката ліцензії або отримання нової ліцензії), та повідомлення щодо анулювання, визнання недійсною такої ліцензії;

зміни та доповнення до установчих документів, які зареєстровані в установленому порядку (для одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду);

засвідчені печаткою заявника та підписом його керівника копії документа, який підтверджує право власності на нерухоме майно, або договору оренди приміщення, у якому розміщується адміністратор, з урахуванням вимог пункту 3.4 цього Положення.

3.11. Ліцензіат зобов'язаний звітувати перед Нацкомфінпослуг та радами пенсійних фондів, з якими він уклав договори про адміністрування пенсійних фондів, у терміни та в порядку, що встановлені законодавством.

3.12. Особа, яка отримала ліцензію, зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.

У разі зменшення визначеного абзацом першим цього пункту розміру власного капіталу особа, яка отримала ліцензію, зобов'язана вжити заходів, передбачених частиною четвертою статті 27 Закону ( 1057-15 ). ( Пункт 3.12 розділу 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 968 від 16.12.2010 )

3.13. У разі провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів ліцензіат зобов'язаний відповідати вимогам цих Ліцензійних умов як на дату подання заяви та документів для отримання ліцензії, так і протягом усього строку дії такої ліцензії.

Розділ 4. Документи, які подаються для отримання
ліцензії на провадження діяльності
з адміністрування пенсійних фондів

4.1. Для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів юридична особа, яка має намір надавати послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів (професійний адміністратор), подає до Нацкомфінпослуг заяву про видачу зазначеної ліцензії згідно з додатком 6.

До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав оригінал документа;

2) інформація про кваліфікованих працівників заявника - професійного адміністратора згідно з додатком 1;

3) аудиторський висновок, що підтверджує формування і розмір сплаченого статутного капіталу та розмір власного капіталу за станом на останню звітну дату, що передує даті подання документів для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів. Аудиторський висновок має бути складений аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24.06.2005 N 4239, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2005 за N 768/11048);

4) відомості про відповідність технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів вимогам, установленим Нацкомфінпослуг, згідно з додатком 5;

5) документація до інформаційної системи персоніфікованого обліку, а саме:

опис інформаційної системи персоніфікованого обліку;

інструкція користувача з використання програмного продукту з ведення інформаційної системи персоніфікованого обліку;

інструкція системного адміністратора з використання програмного продукту з ведення інформаційної системи персоніфікованого обліку;

копії ліцензій, виданих розробнику програмного продукту та заявнику на всі програмні засоби, які використовуються в інформаційній системі персоніфікованого обліку;

копії ліцензій Департаменту спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України (далі - ДСТСЗІ), виданих заявнику на здійснення господарської діяльності з використання й експлуатації криптосистем і засобів криптографічного захисту;

сертифікати відповідності засобів забезпечення технічного захисту інформації, що використовуються в інформаційній системі персоніфікованого обліку;

копії ліцензій ДСТСЗІ, виданих розробнику програмного продукту на здійснення господарської діяльності з розроблення, використання, експлуатації криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації та надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації;

6) Внутрішнє положення, яке відповідає вимогам пункту 3.3 цих Ліцензійних вимог;

7) засвідчені печаткою заявника та підписом його керівника копії документа, який підтверджує право власності на нерухоме майно, або договору оренди приміщення, у якому розміщується адміністратор, з урахуванням вимог пункту 3.4 цього Положення.

4.2. Для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів юридична особа - одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який прийняв рішення про самостійне здійснення адміністрування такого фонду, подає до Нацкомфінпослуг заяву про видачу зазначеної ліцензії згідно з додатком 6.

До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав оригінал документа;

2) копія рішення вищого органу управління або власника засновника корпоративного пенсійного фонду про самостійне здійснення адміністрування фонду, засвідчена в установленому законодавством порядку;

3) копії зареєстрованих установчих документів та змін до них, засвідчені нотаріально;

4) інформація про кваліфікованих працівників заявника - одноосібного засновника корпоративного недержавного пенсійного фонду згідно з додатком 3;

5) відомості про відповідність технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів вимогам, установленим Нацкомфінпослуг, згідно з додатком 5;

6) копія наказу про створення відповідного структурного підрозділу з адміністрування корпоративного пенсійного фонду;

7) інформація про засновників та пов'язаних осіб юридичної особи - одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду згідно з додатком 11;

8) документація до інформаційної системи персоніфікованого обліку, а саме:

опис інформаційної системи персоніфікованого обліку;

інструкція користувача з використання програмного продукту з ведення інформаційної системи персоніфікованого обліку;

інструкція системного адміністратора з використання програмного продукту з ведення інформаційної системи персоніфікованого обліку;

копії ліцензій, виданих розробнику програмного продукту та заявнику на всі програмні засоби, які використовуються в інформаційній системі персоніфікованого обліку;

копії ліцензій ДСТСЗІ, виданих заявнику на здійснення господарської діяльності з використання й експлуатації криптосистем і засобів криптографічного захисту;

сертифікати відповідності засобів забезпечення технічного захисту інформації, що використовуються в інформаційній системі персоніфікованого обліку;

копії ліцензій ДСТСЗІ, виданих розробнику програмного продукту на здійснення господарської діяльності з розроблення, використання, експлуатації криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації та надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації;

9) Внутрішнє положення, яке відповідає вимогам пункту 3.3 цих Ліцензійних умов;

10) засвідчені печаткою заявника та підписом його керівника копії документа, який підтверджує право власності на нерухоме майно, або договору оренди приміщення, у якому розміщується адміністратор, з урахуванням вимог пункту 3.4 цього Положення.

4.3. Для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів компанія з управління активами, яка має намір надавати послуги з адміністрування недержавних пенсійних фондів, подає до Нацкомфінпослуг заяву про видачу зазначеної ліцензії згідно з додатком 6.

До заяви про видачу ліцензії додаються такі документи:

1) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, засвідчена нотаріально або органом, що видав оригінал документа;

2) аудиторський висновок, що підтверджує формування і розмір сплаченого статутного капіталу та розмір власного капіталу за станом на останню звітну дату, що передує даті подання документів для отримання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів. Аудиторський висновок має бути складений аудитором, інформація про якого внесена до реєстру аудиторів відповідно до Порядку ведення реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 19.02.2004 N 86 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.04.2004 за N 489/9088 (у редакції розпорядження Держфінпослуг від 24.06.2005 N 4239, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.07.2005 за N 768/11048);

3) інформація про кваліфікованих працівників заявника - компанії з управління активами згідно з додатком 2;

4) відомості про відповідність технічного забезпечення та інформаційних систем для ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів вимогам, установленим Нацкомфінпослуг згідно з додатком 5;

5) документація до інформаційної системи персоніфікованого обліку, а саме:

опис інформаційної системи персоніфікованого обліку;

інструкція користувача з використання програмного продукту з ведення інформаційної системи персоніфікованого обліку;

інструкція системного адміністратора з використання програмного продукту з ведення інформаційної системи персоніфікованого обліку;

копії ліцензій, виданих розробнику програмного продукту та заявнику на всі програмні засоби, які використовуються в інформаційній системі персоніфікованого обліку;

копії ліцензій ДСТСЗІ, виданих заявнику на здійснення господарської діяльності з використання й експлуатації криптосистем і засобів криптографічного захисту;

сертифікати відповідності засобів забезпечення технічного захисту інформації, що використовуються в інформаційній системі персоніфікованого обліку;

копії ліцензій - ДСТСЗІ, виданих розробнику програмного продукту на здійснення господарської діяльності з розроблення, використання, експлуатації криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації та надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації;

6) копія ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів, а саме діяльності з управління активами;

7) копія наказу про створення відповідного структурного підрозділу з адміністрування пенсійних фондів;

8) Внутрішнє положення, яке відповідає вимогам пункту 3.3 цих Ліцензійних умов;

9) засвідчені печаткою заявника та підписом його керівника копії документа, який підтверджує право власності на нерухоме майно, або договору оренди приміщення, у якому розміщується адміністратор, з урахуванням вимог пункту 3.4 цього Положення.

4.4. У разі наявності в адміністратора відокремлених підрозділів, які внесені до Реєстру (для підрозділів фінансових установ) та мають намір провадити діяльність з адміністрування пенсійних фондів на підставі отриманої ним ліцензії, заявник повинен зазначити в заяві про видачу ліцензії інформацію про кожний такий підрозділ.

До заяви обов'язково додаються щодо кожного відокремленого підрозділу документи, визначені пунктом 6.2 цих Ліцензійних умов.

4.5. Документи, що подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог цих Ліцензійних умов, повинні бути викладені державною мовою.

4.6. Документи, що подаються до Нацкомфінпослуг відповідно до вимог цих Ліцензійних вимог, разом з описом (переліком) поданих документів повинні бути наскрізно пронумеровані, прошнуровані та засвідчені відбитком печатки та підписом керівника заявника і подаються у швидкозшивачі. Опис (перелік) поданих документів повинен містити посилання на номери сторінок згідно з наскрізною нумерацією. ( Пункт 4.6 розділу 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 968 від 16.12.2010 )

4.7. Заявник несе відповідальність згідно з вимогами законодавства за достовірність інформації, указаної у заяві про видачу ліцензії та документах, що додаються до неї.

Розділ 5. Порядок подання та розгляду документів
для отримання ліцензії

5.1. Для отримання ліцензії заявник подає до Нацкомфінпослуг заяву про видачу ліцензії та інші документи відповідно до розділу 4 цих Ліцензійних умов.

5.2. Документи подаються представником заявника, який пред'являє паспорт або інший документ, який дає змогу встановити особу, та документ, що засвідчує повноваження представника, оформлений в установленому законодавством порядку.

5.3. Заява про видачу ліцензії та документи, що додаються до неї, приймаються за описом, копія якого видається заявнику з відміткою про дату прийняття документів Нацкомфінпослуг та підписом відповідальної особи Нацкомфінпослуг.

5.4. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду, якщо:

1) заява підписана особою, яка не має на це повноважень;

2) відсутній хоча б один з документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії;

3) документи оформлені з порушенням вимог Ліцензійних умов.

5.5. Про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду заявник повідомляється в письмовій формі із зазначенням підстав залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду в строки, передбачені для видачі ліцензії. Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати заяву про видачу ліцензії.

5.6. Нацкомфінпослуг приймає рішення про видачу ліцензії або рішення про відмову в її видачі у строк не більше ніж тридцять календарних днів з дати надходження заяви про видачу ліцензії та документів, що додаються до заяви.

5.7. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються підстави такої відмови.

5.8. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:

1) недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;

2) невідповідність заявника згідно з поданими документами Ліцензійним умовам.

5.9. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі виявлення недостовірних даних у документах, поданих заявником, він може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії не раніше ніж через три місяці з дати прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.

5.10. У разі відмови у видачі ліцензії на підставі невідповідності заявника цим Ліцензійним умовам заявник може подати до Нацкомфінпослуг нову заяву про видачу ліцензії після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі ліцензії.

5.11. Рішення про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено в суді.

5.12. У разі потреби Нацкомфінпослуг має право в межах своєї компетенції вимагати від заявника надання пояснень, необхідної інформації та документів, що підтверджують відомості, які містяться в документах, поданих заявником.

5.13. З метою перевірки інформації, наданої для отримання ліцензії, Нацкомфінпослуг має право здійснити перевірку заявника.

5.14. У разі прийняття рішення про видачу ліцензії Нацкомфінпослуг повинна оформити ліцензію протягом п'яти робочих днів з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.

5.15. Відповідальна особа Нацкомфінпослуг робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують унесення заявником плати за видачу ліцензії, на копії опису, яку було видано заявнику при прийнятті заяви про видачу ліцензії.

5.16. Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня направлення йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до Нацкомфінпослуг для отримання оформленої ліцензії, Нацкомфінпослуг має право скасувати рішення про видачу ліцензії або прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною.

5.17. Після видачі заявнику ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, протягом трьох робочих днів з дати видачі ліцензії інформація про видану ліцензію вноситься Нацкомфінпослуг до Реєстру стосовно тих осіб, які зареєстровані як фінансові установи.

Розділ 6. Вимоги до провадження діяльності
відокремленими підрозділами

6.1. Адміністратор має право здійснювати діяльність з адміністрування пенсійних фондів через свої відокремлені підрозділи на підставі отриманої ним ліцензії за умови виконання таких вимог:

1) інформація про такі відокремлені підрозділи має бути внесена до Реєстру (для професійного адміністратора та компанії з управління активами);

2) повноваження щодо здійснення діяльності або операцій (функцій) з адміністрування пенсійних фондів має бути передбачене в положенні про відокремлений підрозділ адміністратора;

3) дотримання відокремленим підрозділом адміністратора вимог, установлених у пунктах 3.2, 3.4-3.7 цих Ліцензійних умов (за винятком відокремленого підрозділу адміністратора, що надає виключно рекламні послуги);

4) подання адміністратором інформації про відокремлений підрозділ у порядку, визначеному Ліцензійними умовами (за винятком відокремленого підрозділу адміністратора, що надає виключно рекламні послуги).

6.2. У разі створення ліцензіатом відокремленого підрозділу для провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів через такий відокремлений підрозділ (за винятком відокремленого підрозділу адміністратора, що надає виключно рекламні послуги) ліцензіат зобов'язаний подати до Нацкомфінпослуг заяву про розгляд документів відокремлених підрозділів, які провадитимуть діяльність на підставі ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів згідно з додатком 7.

До заяви додаються такі документи:

1) примірник положення про відокремлений підрозділ адміністратора;

2) інформація про кваліфікованих працівників відокремленого підрозділу заявника згідно з додатком 4;

3) відомості про відповідність технічного забезпечення та інформаційних систем, що використовуються відокремленим підрозділом адміністратора для ведення персоніфікованого обліку учасників пенсійних фондів, вимогам, установленим Нацкомфінпослуг згідно з додатком 5;

4) засвідчені печаткою адміністратора та підписом його керівника копії документа, який підтверджує право власності на нерухоме майно, або договору оренди приміщення, у якому розміщується відокремлений підрозділ адміністратора, з урахуванням вимог пункту 3.4 цього Положення.

6.3. Відокремлений підрозділ у своїй діяльності керується Положенням про відокремлений підрозділ та Внутрішнім положенням.

6.4. Після подання адміністратором заяви та відповідних документів Нацкомфінпослуг може призначити перевірку щодо дотримання відокремленим підрозділом цих Ліцензійних умов.

6.5. Нацкомфінпослуг протягом тридцяти календарних днів після подання заяви та відповідних документів надсилає адміністратору повідомлення про відокремлені підрозділи, які можуть провадити діяльність з адміністрування пенсійних фондів, або відповідну обґрунтовану письмову відмову.

6.6. У разі, якщо змінюється місцезнаходження відокремленого підрозділу, ліцензіат зобов'язаний повідомити про це Нацкомфінпослуг письмово протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення керівництвом ліцензіата. У такому повідомленні повинно бути зазначено нове місцезнаходження відокремленого підрозділу. Датою відправлення такого повідомлення є дата відправлення за штемпелем поштового відділення за місцезнаходженням ліцензіата.

Ліцензіат повідомляє ради пенсійних фондів, з якими ліцензіатом укладено договори про адміністрування пенсійних фондів відповідно до умов цих договорів, а також вкладників та учасників таких пенсійних фондів відповідно до умов пенсійних контрактів про зміну місцезнаходження свого відокремленого підрозділу.

У разі зміни приміщення, у якому розміщується відокремлений підрозділ, ліцензіат має повідомити про це Нацкомфінпослуг письмово протягом трьох робочих днів з дати отримання документа, який підтверджує право власності на нерухоме майно або укладення договору оренди приміщення, та надати засвідчені копії відповідних підтверджувальних документів.

6.7. У разі ліквідації відокремленого підрозділу, який провадив діяльність з адміністрування пенсійних фондів у межах отриманої адміністратором ліцензії, або в разі припинення провадження відокремленим підрозділом такої діяльності в межах отриманої ліцензії адміністратор зобов'язаний протягом семи робочих днів з дати ліквідації такого відокремленого підрозділу або з дати припинення діяльності з адміністрування таким відокремленим підрозділом подати до Нацкомфінпослуг відповідне повідомлення в письмовій формі. Нацкомфінпослуг уносить відповідну інформацію до Реєстру.

Розділ 7. Переоформлення ліцензії

7.1. Підставами для переоформлення ліцензії є:

зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов'язана з виділом, а також припиненням юридичної особи - адміністратора з правонаступництвом шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення);

зміна місцезнаходження юридичної особи.

7.2. У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії адміністратор зобов'язаний протягом семи робочих днів після реєстрації в установленому порядку таких змін подати до Нацкомфінпослуг заяву про переоформлення ліцензії згідно з додатком 8.

7.3. До заяви про переоформлення ліцензії повинні додаватися такі документи:

1) копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, що містить відповідні зміни, засвідчена нотаріально або органом, що видав таке свідоцтво;

2) нотаріально засвідчені копії змін до установчих документів щодо зміни найменування та/або місцезнаходження, зареєстрованих у встановленому порядку (для одноосібного засновника корпоративного пенсійного фонду);

3) копія документа про внесення плати за переоформлення ліцензії;

4) оригінал ліцензії.

7.4. Нацкомфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов'язана видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про переоформлення ліцензії.

7.5. Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним бланка ліцензії, що була переоформлена.

Протягом трьох робочих днів після прийняття такого рішення відповідна інформація щодо переоформлення ліцензії, виданої фінансовій установі, уноситься Нацкомфінпослуг до Реєстру.

7.6. Адміністратор, який подав заяву про переоформлення ліцензії та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про переоформлення ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, яка видається Нацкомфінпослуг у разі подання заяви про переоформлення ліцензії.

Розділ 8. Видача дубліката ліцензії

8.1. Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата бланка ліцензії або пошкодження бланка ліцензії.

8.2. Для отримання дубліката ліцензії адміністратор зобов'язаний звернутися до Нацкомфінпослуг із заявою про видачу дубліката ліцензії згідно з додатком 9.

До заяви про видачу дубліката ліцензії мають додаватися такі документи:

1) копія документа про внесення плати за видачу дубліката ліцензії;

2) оригінал ліцензії (у разі наявності пошкодженого бланка ліцензії) або примірник друкованого засобу масової інформації, у якому опубліковано повідомлення про втрату бланка ліцензії.

8.3. Нацкомфінпослуг протягом десяти робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії та документів, що додаються до заяви, зобов'язана видати заявникові дублікат ліцензії.

8.4. У разі видачі дубліката ліцензії Нацкомфінпослуг приймає рішення про визнання недійсним бланка ліцензії, що був утрачений або пошкоджений.

У разі видачі дубліката ліцензії фінансовій установі відповідна інформація вноситься до Реєстру протягом трьох робочих днів після прийняття відповідного рішення Нацкомфінпослуг.

8.5. Адміністратор, який подав заяву про видачу дубліката ліцензії та відповідні документи, провадить свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів, яка видається Нацкомфінпослуг у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.

Розділ 9. Анулювання ліцензії

9.1. Підставами для анулювання ліцензії можуть бути:

заява адміністратора про анулювання ліцензії;

рішення про скасування державної реєстрації адміністратора як суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи);

виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих для отримання ліцензії заявником (ліцензіатом) відповідно до цих Ліцензійних умов;

установлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів;

неспроможність адміністратора забезпечити виконання цих Ліцензійних умов;

початок процедури ліквідації адміністратора відповідно до законодавства;

неспроможність адміністратора привести розмір власного капіталу у відповідність до обов'язкового розміру в строки, що визначені Законом ( 1057-15 );

невиконання адміністратором розпорядження (припису) Нацкомфінпослуг, що було направлене такій особі для усунення виявлених порушень законодавства про фінансові послуги;

неукладення адміністратором договорів про адміністрування пенсійного фонду протягом 12 місяців з дати видачі ліцензії;

застосування протягом року до адміністратора трьох або більше заходів впливу.

9.2. У разі прийняття адміністратором рішення про анулювання ліцензії адміністратор повинен подати до Нацкомфінпослуг заяву про анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування недержавних пенсійних фондів згідно з додатком 10.

До заяви про анулювання ліцензії повинні додаватися такі документи:

1) копія рішення відповідного органу управління адміністратора про анулювання ліцензії, засвідчена керівником адміністратора;

2) форма N 1 "Баланс" (додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 396/3689) адміністратора за останній звітний період;

3) оригінал (дублікат) ліцензії.

9.3. Нацкомфінпослуг протягом тридцяти робочих днів з дати виявлення підстав для анулювання ліцензії приймає рішення про анулювання ліцензії, яке видається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.

9.4. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено в суді.

9.5. Рішення про анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів надається письмово Нацкомфінпослуг усім радам пенсійних фондів, з якими адміністратором укладено договори про адміністрування пенсійного фонду, протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рішення та підлягає обов'язковому оприлюдненню.

Рішення про анулювання ліцензії оприлюднюється протягом одного робочого дня з дати прийняття такого рішення на веб-сайті Нацкомфінпослуг та протягом п'яти робочих днів - у друкованих засобах масової інформації, визначених Нацкомфінпослуг.

9.6. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів адміністратор зобов'язаний забезпечити передачу в повному обсязі системи персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних фондів та відповідної документації новому адміністратору в порядку, установленому Нацкомфінпослуг.

9.7. Адміністратор, ліцензію якого анульовано, припиняє виконання функцій з адміністрування пенсійного фонду з дня передачі системи персоніфікованого обліку новому адміністратору та зобов'язаний безоплатно надавати допомогу новому адміністратору у виконанні зобов'язань, що виникли до передачі цьому адміністратору системи персоніфікованого обліку.

9.8. У разі анулювання ліцензії на провадження діяльності з адміністрування пенсійних фондів одноосібний засновник корпоративного пенсійного фонду, який одночасно є і адміністратором такого фонду, має право на повторне отримання такої ліцензії не раніше ніж через рік після дати анулювання ліцензії, а професійний адміністратор пенсійних фондів та компанія з управління активами - у будь-який час.

Розділ 10. Державний контроль

10.1. Державний контроль за дотриманням цих Ліцензійних умов здійснюється Нацкомфінпослуг, її територіальними управліннями відповідно до законодавства.

Інші державні органи контролюють діяльність адміністраторів у межах своєї компетенції.

10.2. Адміністратор зобов'язаний протягом десяти робочих днів після накладання іншими органами державної влади санкцій, пов'язаних із здійсненням діяльності з адміністрування пенсійних фондів, письмово повідомити про це Нацкомфінпослуг та надати копії відповідних підтверджувальних документів.

10.3. У разі виявлення порушень при здійсненні контролю за дотриманням цих Ліцензійних умов застосовуються заходи впливу, передбачені законодавством України.

( Ліцензійні умови в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5226 від 29.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 968 від 16.12.2010 )

Член Комісії - Директор департаменту нагляду за
недержавними пенсійними фондами А.Рибальченко

Додаток 1
до Ліцензійних умов
провадження діяльності з
адміністрування недержавних
пенсійних фондів

              ІНФОРМАЦІЯ
про кваліфікованих працівників
заявника - професійного адміністратора

         _____________________________
(повне найменування заявника)

   1. Інформація  про  виконавчі  та  контролюючі  органи
професійного адміністратора

---------------------------------------------------------------------------------
| N |П.І.Б.|Поса-|Осві- |Зага-| Стаж |Теле-|Квалі- |Відомо-|Відомості| Назва |
|з/п | | да | та, |льний|роботи|фони | фіка- | сті | щодо |документа|
| | | |спеці-|стаж | на | | ційне | щодо |юридичних| (дата, |
| | | |альні-|робо-|керів-| |свідоц-|фактів | осіб, | номер), |
| | | | сть | ти | них | | тво: |засуд- |визнаних | яким |
| | | | | |поса- | |номер, | ження |банкрута-| призна- |
| | | | | | дах | | дата | за | ми або | чена |
| | | | | | | |видачі,|умисні |підданих |(звільне-|
| | | | | | | | строк |злочини|процедурі| на) |
| | | | | | | | дії | |примусо- |посадова |
| | | | | | | | | | вої |особа, із|
| | | | | | | | | |ліквіда- |зазначен-|
| | | | | | | | | | ції у |ням дати |
| | | | | | | | | | період | її |
| | | | | | | | | |перебува-|призначе-|
| | | | | | | | | |ння особи| ння |
| | | | | | | | | | на |(звільне-|
| | | | | | | | | |керівній | ння) |
| | | | | | | | | | посаді | |
|----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------+---------+---------|
| 1 | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------

   2. Інформація  про  інших  кваліфікованих  працівників
професійного адміністратора*

--------------------------------------------------------------------
| N |П.І.Б.|Посада| Освіта, |Телефони|Кваліфіка-| Назва документа|
|з/п| | |спеціальні-| | ційне | (дата, номер), |
| | | | сть | |свідоцтво:|яким призначений|
| | | | | | номер, | (звільнений) |
| | | | | | дата | спеціаліст, |
| | | | | | видачі, | із зазначенням |
| | | | | |строк дії | дати його |
| | | | | | | призначення |
| | | | | | | (звільнення) |
|---+------+------+-----------+--------+----------+----------------|
| 1 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------

---------------
* У таблиці також обов'язково зазначається інформація про
керівника структурного підрозділу, на який покладено провадження
діяльності з адміністрування, та головного бухгалтера.

 ___ ____________ 200_ року

Керівник юридичної особи _____________ (П. І. Б.)

(підпис)

М. П.

( Додаток 1 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5226 від 29.12.2005 )

Додаток 2
до Ліцензійних умов
провадження діяльності з
адміністрування недержавних
пенсійних фондів

              ІНФОРМАЦІЯ
про кваліфікованих працівників
заявника - компанії з управління
активами*

         _____________________________
(повне найменування заявника)

---------------------------------------------------------------------------------
| N |П.І.Б.|Поса-|Осві- |Зага-| Стаж |Теле-|Квалі- |Відомо-|Відомості| Назва |
|з/п | | да | та, |льний|роботи|фони | фіка- | сті | щодо |документа|
| | | |спеці-|стаж | на | | ційне | щодо |юридичних| (дата, |
| | | |альні-|робо-|керів-| |свідоц-|фактів | осіб, | номер), |
| | | | сть | ти | них | | тво: |засуд- |визнаних | яким |
| | | | | |поса- | |номер, | ження |банкрута-| призна- |
| | | | | | дах | | дата | за | ми або | чена |
| | | | | | | |видачі,|умисні |підданих |(звільне-|
| | | | | | | | строк | зло- |процедурі| на) |
| | | | | | | | дії |чини** |примусо- |посадова |
| | | | | | | | | | вої |особа, із|
| | | | | | | | | |ліквіда- |зазначен-|
| | | | | | | | | | ції у |ням дати |
| | | | | | | | | | період | її |
| | | | | | | | | |перебува-|призначе-|
| | | | | | | | | |ння особи| ння |
| | | | | | | | | | на |(звільне-|
| | | | | | | | | |керівній | ння) |
| | | | | | | | | | посаді**| |
|----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------+---------+---------|
| 1 | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------

---------------
* У таблиці також обов'язково зазначається інформація про
голову виконавчого органу, керівника структурного підрозділу, на
який покладено провадження діяльності з адміністрування, та
головного бухгалтера.
** Зазначається інформація тільки для керівника структурного
підрозділу.

 ___ ____________ 200_ року

Керівник юридичної особи _____________ (П. І. Б.)

(підпис)

М. П.

( Додаток 2 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5226 від 29.12.2005 )

Додаток 3
до Ліцензійних умов
провадження діяльності з
адміністрування недержавних
пенсійних фондів

              ІНФОРМАЦІЯ
про кваліфікованих працівників
заявника - одноосібного засновника
корпоративного недержавного
пенсійного фонду*

         _____________________________
(повне найменування заявника)

---------------------------------------------------------------------------------
| N |П.І.Б.|Поса-|Осві- |Зага-| Стаж |Теле-|Квалі- |Відомо-|Відомості| Назва |
|з/п | | да | та, |льний|роботи|фони | фіка- | сті | щодо |документа|
| | | |спеці-|стаж | на | | ційне | щодо |юридичних| (дата, |
| | | |альні-|робо-|керів-| |свідоц-|фактів | осіб, | номер), |
| | | | сть | ти | них | | тво: |засуд- |визнаних | яким |
| | | | | |поса- | |номер, | ження |банкрута-| призна- |
| | | | | | дах | | дата | за | ми або | чена |
| | | | | | | |видачі,|умисні |підданих |(звільне-|
| | | | | | | | строк | зло- |процедурі| на) |
| | | | | | | | дії |чини** |примусо- |посадова |
| | | | | | | | | | вої |особа, із|
| | | | | | | | | |ліквіда- |зазначен-|
| | | | | | | | | | ції у |ням дати |
| | | | | | | | | | період | її |
| | | | | | | | | |перебува-|призначе-|
| | | | | | | | | |ння особи| ння |
| | | | | | | | | | на |(звільне-|
| | | | | | | | | |керівній | ння) |
| | | | | | | | | | посаді**| |
|----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------+---------+---------|
| 1 | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------

---------------
* У таблиці також обов`язково зазначається інформація про
голову виконавчого органу, керівника структурного підрозділу, на
який покладено провадження діяльності з адміністрування, та
головного бухгалтера.
** Зазначається інформація тільки для керівника структурного
підрозділу, на який покладено провадження діяльності з
адміністрування.

 ___ ____________ 200_ року

Керівник юридичної особи _____________ (П. І. Б.)

(підпис)

М. П.

( Додаток 3 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5226 від 29.12.2005 )

Додаток 4
до Ліцензійних умов
провадження діяльності з
адміністрування недержавних
пенсійних фондів

              ІНФОРМАЦІЯ
про кваліфікованих працівників
відокремленого підрозділу заявника*

         _____________________________
(повне найменування заявника)

       1. Інформація про керівника структурного
підрозділу, на який покладено провадження
діяльності з адміністрування (у разі наявності)

---------------------------------------------------------------------------------
| N |П.І.Б.|Поса-|Осві- |Зага-| Стаж |Теле-|Квалі- |Відомо-|Відомості| Назва |
|з/п | | да | та, |льний|роботи|фони | фіка- | сті | щодо |документа|
| | | |спеці-|стаж | на | | ційне | щодо |юридичних| (дата, |
| | | |альні-|робо-|керів-| |свідоц-|фактів | осіб, | номер), |
| | | | сть | ти | них | | тво: |засуд- |визнаних | яким |
| | | | | |поса- | |номер, | ження |банкрута-| призна- |
| | | | | | дах | | дата | за | ми або | чена |
| | | | | | | |видачі,|умисні |підданих |(звільне-|
| | | | | | | | строк |злочини|процедурі| на) |
| | | | | | | | дії | |примусо- |посадова |
| | | | | | | | | | вої |особа, із|
| | | | | | | | | |ліквіда- |зазначен-|
| | | | | | | | | | ції у |ням дати |
| | | | | | | | | | період | її |
| | | | | | | | | |перебува-|призначе-|
| | | | | | | | | |ння особи| ння |
| | | | | | | | | | на |(звільне-|
| | | | | | | | | |керівній | ння) |
| | | | | | | | | | посаді | |
|----+------+-----+------+-----+------+-----+-------+-------+---------+---------|
| 1 | | | | | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------

2. Інформація про інших кваліфікованих працівників*

--------------------------------------------------------------------
| N |П.І.Б.|Посада| Освіта, |Телефони|Кваліфіка-| Назва документа|
|з/п| | |спеціальні-| | ційне | (дата, номер), |
| | | | сть | |свідоцтво:|яким призначений|
| | | | | | номер, | (звільнений) |
| | | | | | дата | спеціаліст, |
| | | | | | видачі, | із зазначенням |
| | | | | |строк дії | дати його |
| | | | | | | призначення |
| | | | | | | (звільнення) |
|---+------+------+-----------+--------+----------+----------------|
| 1 | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------

---------------
* У таблиці також обов'язково зазначається інформація про
керівника відокремленого підрозділу.

 ___ ____________ 200_ року

Керівник юридичної особи _____________ (П. І. Б.)

(підпис)

М. П.

( Додаток 4 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5226 від 29.12.2005 )

Додаток 5
до Ліцензійних умов
провадження діяльності з
адміністрування недержавних
пенсійних фондів

 ___ _____________ 200_ року N____
(дата написання)

              ВІДОМОСТІ
про відповідність технічного
забезпечення та інформаційних систем
для ведення персоніфікованого обліку
учасників пенсійних фондів вимогам,
установленим Нацкомфінпослуг

       ________________________________________,
(повне найменування заявника/ліцензіата)


Я, _________________________________________________________,
(посада, ПІБ керівника заявника)

підтверджую, що інформаційна система для ведення персоніфікованого
обліку учасників недержавних пенсійних фондів, розроблена ________

_________________________________________________________________
(назва розробника)

та технічне забезпечення системи, яка використовуватиметься,

_________________________________________________________________
(назва заявника/ліцензіата)

відповідають вимогам законодавства та дають змогу здійснювати
ведення персоніфікованого обліку учасників недержавних пенсійних
фондів відповідно до вимог нормативно-правових актів
Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг.

Достовірність інформації підтверджую.

 Керівник юридичної особи         _____________ (П. І. Б.)

               (підпис)

                М. П.

( Додаток 5 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5226 від 29.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг N 2421 від 27.11.2012 )

Додаток 6
до Ліцензійних умов
провадження діяльності з
адміністрування недержавних
пенсійних фондів

 ___ __________________ 200_ року N ____
 (дата написання заяви)

               ЗАЯВА
        про видачу ліцензії на провадження
       діяльності з адміністрування недержавних
             пенсійних фондів

   Заявник ____________________________________________________,
            (повне найменування)

   місцезнаходження ___________________________________________,

   телефон ________________, факс ___________,

   ідентифікаційний код юридичної особи _______________________,

   банківські реквізити:

   назва банку ________________________________________________,

   місцезнаходження банку _____________________________________,

   МФО, поточний рахунок ______________________________________,

   просить видати
 _________________________________________________________________
 (професійному адміністратору, компанії з управління активами,

 _________________________________________________________________
   одноосібному засновнику корпоративного пенсійного фонду)

ліцензію на провадження діяльності з адміністрування пенсійних
фондів.

   Відокремлені підрозділи,  які провадитимуть діяльність на
підставі ліцензії на провадження діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів:

------------------------------------------------------------------
|Найменування| Місцезнаход-|Прізвище, ім'я, по|Прізвище, ім'я, по|
| відокрем- |ження, номери|батькові керівника|батькові головного|
|  лених  | телефонів, | відокремленого |  бухгалтера  |
|підрозділів |  e-mail  |  підрозділу  | відокремленого |
| заявника |       |         |  підрозділу  |
|------------+-------------+------------------+------------------|
|      |       |         |         |
------------------------------------------------------------------

   Два примірники опису (переліку) документів додаються.

   Додаток на ____ арк.

 Керівник юридичної особи         _____________ (П. І. Б.)

               (підпис)

                М. П.

( Додаток 6 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5226 від 29.12.2005 )

Додаток 7
до Ліцензійних умов
провадження діяльності з
адміністрування недержавних
пенсійних фондів

 ___ __________________ 200_ року N____
 (дата написання заяви)

               ЗАЯВА
        про розгляд документів відокремлених
      підрозділів, які провадитимуть діяльність
        на підставі ліцензії на провадження
       діяльності з адміністрування недержавних
             пенсійних фондів

   Заявник ____________________________________________________,
            (повне найменування)

   місцезнаходження ___________________________________________,

   телефон ________________, факс ___________,

   ідентифікаційний код юридичної особи _______________________,

   банківські реквізити:

   назва банку ________________________________________________,

   місцезнаходження банку _____________________________________,

   МФО, поточний рахунок ______________________________________,

   дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _________

 ________________________________________________________________,

   серія та номер ліцензії ____________________________________,

   дата видачі ліцензії _______________________________________.

   Відокремлені підрозділи, які провадитимуть діяльність  на
підставі ліцензії на провадження діяльності з адміністрування
недержавних пенсійних фондів:

------------------------------------------------------------------
|Найменування| Місцезнаход-|Прізвище, ім'я, по|Прізвище, ім'я, по|
| відокрем- |ження, номери|батькові керівника|батькові головного|
|  лених  | телефонів, | відокремленого |  бухгалтера  |
|підрозділів |  e-mail  |  підрозділу  | відокремленого |
| заявника |       |         |  підрозділу  |
|------------+-------------+------------------+------------------|
|      |       |         |         |
------------------------------------------------------------------

   Два примірники опису (переліку) документів додаються.

 Керівник юридичної особи         _____________ (П. І. Б.)

               (підпис)

                М. П.

( Додаток 7 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5226 від 29.12.2005 )

Додаток 8
до Ліцензійних умов
провадження діяльності з
адміністрування недержавних
пенсійних фондів

 ___ __________________ 200_ року N ____
 (дата написання заяви)

               ЗАЯВА
          про переоформлення ліцензії
      на провадження діяльності з адміністрування
          недержавних пенсійних фондів

   Заявник ____________________________________________________,
            (повне найменування)

   місцезнаходження ___________________________________________,

   телефон ________________, факс ___________,

   ідентифікаційний код юридичної особи _______________________,

   банківські реквізити:

   назва банку ________________________________________________,

   місцезнаходження банку _____________________________________,

   МФО, поточний рахунок ______________________________________,

   дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _________

 ________________________________________________________________,

   серія та номер ліцензії ____________________________________,

   дата видачі ліцензії _______________________________________.

   просить переоформити ліцензію на провадження діяльності з
адміністрування  недержавних  пенсійних  фондів  у  зв'язку

з ________________________________________________________________
            (зазначити причину)

   Два примірники опису (переліку) документів додаються.

   Додаток на ____ арк.

 Керівник юридичної особи         _____________ (П. І. Б.)

               (підпис)

                М. П.

( Додаток 8 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5226 від 29.12.2005 )

Додаток 9
до Ліцензійних умов
провадження діяльності з
адміністрування недержавних
пенсійних фондів

 ___ __________________ 200_ року N ____
 (дата написання заяви)

               ЗАЯВА
         про видачу дубліката ліцензії
      на провадження діяльності з адміністрування
          недержавних пенсійних фондів

   Заявник ____________________________________________________,
            (повне найменування)

   місцезнаходження ___________________________________________,

   телефон ________________, факс ___________,

   ідентифікаційний код юридичної особи _______________________,

   банківські реквізити:

   назва банку ________________________________________________,

   місцезнаходження банку _____________________________________,

   МФО, поточний рахунок ______________________________________,

   дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _________

 ________________________________________________________________,

   серія та номер ліцензії ____________________________________,

   дата видачі ліцензії _______________________________________.

   просить видати дублікат ліцензії на провадження діяльності з
адміністрування  недержавних  пенсійних  фондів  у зв'язку з

 _________________________________________________________________
            (зазначити причину)

   Два примірники опису (переліку) документів додаються.

   Додаток на ____ арк.

 Керівник юридичної особи         _____________ (П. І. Б.)

               (підпис)

                М. П.

( Додаток 9 в редакції Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5226 від 29.12.2005 )

Додаток 10
до Ліцензійних умов
провадження діяльності
з адміністрування
недержавних
пенсійних фондів

 ___ __________________ 200_ року N ____
 (дата написання заяви)

               ЗАЯВА
       про анулювання ліцензії на провадження
       діяльності з адміністрування недержавних
             пенсійних фондів

   Заявник ____________________________________________________,
              (повне найменування)

   місцезнаходження ___________________________________________,

   телефон ________________, факс ___________,

   ідентифікаційний код юридичної особи _______________________,

   банківські реквізити:

   назва банку ________________________________________________,

   місцезнаходження банку _____________________________________,

   МФО, поточний рахунок ______________________________________,

   дата прийняття та номер рішення про видачу ліцензії _________

 ________________________________________________________________,

   серія та номер ліцензії ____________________________________,

   дата видачі ліцензії _______________________________________.

   просить анулювати  ліцензію  на провадження діяльності з
адміністрування  недержавних  пенсійних  фондів  у  зв'язку

з ________________________________________________________________
            (зазначити причину)

------------------------------------------------------------------
|Найменування| Місцезнаход-|Прізвище, ім'я, по|Прізвище, ім'я, по|
| відокрем- |ження, номери|батькові керівника|батькові головного|
|  лених  | телефонів, | відокремленого |  бухгалтера  |
|підрозділів |  e-mail  |  підрозділу  | відокремленого |
| заявника |       |         |  підрозділу  |
|------------+-------------+------------------+------------------|
|      |       |         |         |
------------------------------------------------------------------

   Два примірники опису (переліку) документів додаються.

   Додаток на ____ арк.

 Керівник юридичної особи         _____________ (П. І. Б.)

               (підпис)

                М. П.

( Ліцензійні умови доповнено додатком 10 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5226 від 29.12.2005 )

Додаток 11
до Ліцензійних умов
провадження діяльності
з адміністрування
недержавних
пенсійних фондів

              ІНФОРМАЦІЯ
        про засновників та пов'язаних осіб
         юридичної особи - одноосібного
      засновника корпоративного пенсійного фонду

         _______________________________
         (повне найменування заявника)

         1. Інформація про засновників

-----------------------------------------------------------------------------
| N |Повна назва юридичної|  Код за ЄДРПОУ  | Місцезнаходження |Частка в|
|з/п|особи (засновника) чи|юридичної особи або |юридичної особи чи | статут-|
|  | П. І. Б. фізичної | ідентифікаційний | паспортні дані  | ному |
|  |особи (засновника) - |номер фізичної особи| фізичної особи, |капіталі|
|  |заявника та посадові |  - засновників  |щодо якої подається|заявника|
|  |  особи заявника  |   заявника   |  інформація   |  %  |
|---+---------------------+--------------------+-------------------+--------|
|  |Засновники - юридичні|          |          |    |
|  |особи        |          |          |    |
|---+---------------------+--------------------+-------------------+--------|
| 1 |           |          |          |    |
|---+---------------------+--------------------+-------------------+--------|
|  |Засновники - фізичні |          |          |    |
|  |особи        |          |          |    |
|---+---------------------+--------------------+-------------------+--------|
| 1 |           |          |          |    |
|---+---------------------+--------------------+-------------------+--------|
|  |       Усього:|          |          | 100  |
-----------------------------------------------------------------------------

    2. Інформація про пов'язаних осіб засновників заявника -
фізичних осіб

--------------------------------------------------------------------------------
| N | П. І. Б. |Іденти-| Символ | Код за | Повна |Місцезна-|Частка в|Посада|
|з/п| фізичної | фіка- |юридич- | ЄДРПОУ | назва |ходження |статут- | в  |
|  |  особи  |ційний | ної  |юридичної|юридичної|юридичної| ному  |пов'я-|
|  |-засновника| номер | особи, | особи, | особи, | особи, |капіталі|заній |
|  |заявника та| фізич-| щодо |щодо якої|щодо якої|щодо якої|пов'яза-|особі |
|  | прямих  | ної | якої | існує | існує | існує | ної  |   |
|  | родичів, | особи | існує |пов'яза- |пов'яза- |пов'яза- |особи, %|   |
|  |пов'язаних |    |пов'яза-| ність | ність | ність |    |   |
|  |  осіб  |    | ність* |     |     |     |    |   |
|---+-----------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------|
|  |Засновники |    |    |     |     |     |    |   |
|  |- фізичні |    |    |     |     |     |    |   |
|  |особи   |    |    |     |     |     |    |   |
|---+-----------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------|
| 1 |      |    |    |     |     |     |    |   |
|---+-----------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------|
|  |  Усього:|    |    |     |     |     |    |   |
|---+-----------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------|
|  |Пов'язані |    |    |     |     |     |    |   |
|  |особи   |    |    |     |     |     |    |   |
|  |засновників|    |    |     |     |     |    |   |
|  |- фізичних |    |    |     |     |     |    |   |
|  |осіб    |    |    |     |     |     |    |   |
|---+-----------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------|
| 1 |      |    |    |     |     |     |    |   |
|---+-----------+-------+--------+---------+---------+---------+--------+------|
|  |  Усього:|    |    |     |     |     |    |   |
--------------------------------------------------------------------------------

---------------
   * п - інший пенсійний фонд, т - торговці цінними паперами,
з - зберігачі, к - компанія з управління активами, а - аудитори,
адм - адміністратор, і - інше господарське товариство (якщо частка
особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20%).

        3. Інформація про юридичних осіб,
        у яких засновники заявника (юридичні
            особи) беруть участь

---------------------------------------------------------------------------
| N | Код за  |  Символ |  Код за  |Повна назва| Місцезна- |Частка |
|з/п| ЄДРПОУ  | юридичної |  ЄДРПОУ  | юридичної | ходження |  у  |
|  |засновника |особи, щодо| юридичної |особи, щодо| юридичної |статут-|
|  |      | якої існує|особи, щодо |якої існує | особи, щодо| ному |
|  |      |пов'язаніс-| якої існує |пов'язаніс-| якої існує |капіта-|
|  |      |  ть*  |пов'язаність|  ть   |пов'язаність|лі, % |
|---+-----------+-----------+------------+-----------+------------+-------|
| 1 |Засновник 1|      |      |      |      |    |
|---+-----------+-----------+------------+-----------+------------+-------|
| 2 |Засновник 2|      |      |      |      |    |
---------------------------------------------------------------------------

---------------
   * п - інший пенсійний фонд, т - торговці цінними паперами,
з - зберігачі, к - компанія з управління активами, а - аудитори,
адм - адміністратор, і - інше господарське товариство (якщо частка
особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20 %).

       4. Інформація про осіб, які володіють
        більш ніж 20% статутного капіталу
            засновників заявника

--------------------------------------------------------------------------
| N | Код за  | Код за ЄДРПОУ | Повна назва |Місцезнаходження|Частка|
|з/п| ЄДРПОУ  |юридичної особи |юридичної особи| юридичної особи|  у |
|  |засновника |   або    | або П. І. Б. | або паспортні | ста- |
|  |      |ідентифікаційний|  фізичної  | дані фізичної | тут- |
|  |      | номер фізичної |  особи -  |  особи -   | ному |
|  |      |особи - учасника|  учасника  |  учасника  |капі- |
|  |      |  засновника  |  засновника |  засновника  |талі, |
|  |      |        |        |        | %  |
|---+-----------+----------------+---------------+----------------+------|
| 1 |Засновник 1|        |        |        |   |
|---+-----------+----------------+---------------+----------------+------|
| 2 |Засновник 2|        |        |        |   |
--------------------------------------------------------------------------

          5. Інформація про пов'язаних
         осіб посадової особи заявника

-------------------------------------------------------------------------------
| N |П. І. Б.|Іденти- | Символ | Код за | Повна | Місцез- |Частка в|Поса- |
|з/п|керівни-|фікацій-|юридичної| ЄДРПОУ | назва | наход- |статут- | да в |
|  |  ка  | ний  | особи, |юридичної|юридичної| ження | ному |пов'я-|
|  |заявника| номер |щодо якої| особи, | особи, | юридич- |капіталі|заній |
|  |та його |фізичної| існує |щодо якої|щодо якої|  ної  |пов'яза-|особі |
|  | прямих | особи |пов'яза- | існує | існує | особи, | ної  |   |
|  |родичів |    | ність* | пов'яза-| пов'яза-|щодо якої|особи, %|   |
|  |    |    |     | ність | ність | існує |    |   |
|  |    |    |     |     |     |пов'яза- |    |   |
|  |    |    |     |     |     | ність |    |   |
|---+--------+--------+---------+---------+---------+---------+--------+------|
| 1 |Поса-  |    |     |     |     |     |    |   |
|  |дова  |    |     |     |     |     |    |   |
|  |особа  |    |     |     |     |     |    |   |
|  |заявника|    |     |     |     |     |    |   |
-------------------------------------------------------------------------------

---------------
   * п - інший пенсійний фонд, т - торговці цінними паперами,
з - зберігачі, к - компанія з управління активами, а - аудитори,
адм - адміністратор, і - інше господарське товариство (якщо частка
особи чи групи пов'язаних з нею осіб у ньому перевищує 20%).

   Достовірність поданих даних про пов'язаних осіб засвідчую.

 ___ ____________ 200_ року

 Керівник юридичної особи         _____________ (П. І. Б.)

               (підпис)

                М. П.

( Ліцензійні умови доповнено додатком 11 згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 5226 від 29.12.2005; із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг N 413 від 30.06.2011 )