Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 6 березня 2013 р. N 139
Київ

Про затвердження Порядку державної реєстрації
(перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, що додається.

2. Установити, що до завершення здійснення заходів з утворення територіальних органів Міністерства доходів і зборів функції таких органів, що передбачені Порядком державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання, затвердженим цією постановою, покладаються на органи державної податкової служби.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2013 р. N 139

Порядок
державної реєстрації (перереєстрації) іноземних
інвестицій та її анулювання

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання.

2. Державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями (далі - органи державної реєстрації) у семиденний строк з дня подання іноземним інвестором документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій або її анулювання.

3. Органи державної реєстрації подають до п’ятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, Мінекономрозвитку і Держстату за встановленими ними формами інформацію про зареєстровані (перереєстровані) іноземні інвестиції та анулювання державної реєстрації таких інвестицій.

Державна реєстрація іноземних інвестицій

4. Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі - заявник) подає органу державної реєстрації такі документи:

інформаційне повідомлення згідно з додатком 1 до цього Порядку у трьох примірниках з відміткою територіального органу Міністерства доходів і зборів за місцем здійснення інвестицій про їх фактичне здійснення. Зазначене повідомлення заповнюється згідно з додатком 2 до цього Порядку;

документи, що підтверджують форму здійснення іноземних інвестицій (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо);

документи, які підтверджують вартість іноземних інвестицій, що визначається відповідно до статті 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування".

5. Орган державної реєстрації зазначає дату надходження документів у журналі обліку державної реєстрації іноземних інвестицій (далі - журнал обліку), форма якого затверджується Мінекономрозвитку, та протягом семи днів розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземних інвестицій або про відмову в їх реєстрації.

6. Державна реєстрація іноземних інвестицій здійснюється шляхом присвоєння органом державної реєстрації інформаційному повідомленню реєстраційного номера, який на всіх трьох примірниках засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою органу державної реєстрації, та внесення таким органом відповідного запису до журналу обліку.

Перший примірник інформаційного повідомлення повертається заявникові як підтвердження факту державної реєстрації іноземних інвестицій, другий - надсилається до п’ятого числа місяця, що настає за звітним кварталом, поштовим відправленням Мінекономрозвитку, третій - залишається в органі державної реєстрації.

7. Реєстраційний номер інформаційного повідомлення складається з:

коду системи позначень адміністративно-територіальних одиниць, до яких належить регіон, в якому розміщується орган державної реєстрації, що зареєстрував іноземні інвестиції;

порядкового номера за видом іноземних інвестицій, визначеного відповідно до пункту 8 цього Порядку;

порядкового номера за формою внесених іноземних інвестицій, визначеного відповідно до пункту 9 цього Порядку;

порядкового номера реєстрації іноземних інвестицій у журналі обліку.

Складові частини реєстраційного номера відокремлюються одна від одної дефісом.

8. За видами іноземних інвестицій визначаються такі порядкові номери:

1) іноземна валюта, що визнається конвертованою Національним банком України - 1;

2) валюта України - відповідно до законодавства України - 2;

3) будь-яке рухоме і нерухоме майно та пов’язані з ним майнові права - 3;

4) акції, облігації, інші цінні папери, а також корпоративні права (права власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражені у конвертованій валюті - 4;

5) грошові вимоги та права вимоги щодо виконання договірних зобов’язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно із законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями - 5;

6) будь-які права інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, у тому числі легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо - 6;

7) права на провадження господарської діяльності, у тому числі права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із законами (процедурами) країни-інвестора або міжнародними торговельними звичаями - 7;

8) інші цінності відповідно до законодавства - 8.

9. За формами іноземних інвестицій визначаються такі порядкові номери:

1) часткова участь у підприємствах, створюваних спільно з українськими юридичними та фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств - 1;

2) створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю - 2;

3) придбання не забороненого законами нерухомого чи рухомого майна, у тому числі будинків, квартир, приміщень, обладнання, транспортних засобів та інших об’єктів власності, шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів - 3;

4) придбання самостійно чи за участю українських юридичних або фізичних осіб прав на користування землею та використання природних ресурсів на території України - 4;

5) придбання інших майнових прав - 5;

6) господарська (підприємницька) діяльність на основі угод про розподіл продукції - 6;

7) інші форми іноземних інвестицій, не заборонені законами, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб’єктами господарської діяльності України - 7.

10. У разі втрати (знищення) інформаційного повідомлення заявникові на його вимогу видається дублікат зазначеного документа.

Для отримання дубліката інформаційного повідомлення заявник подає органові державної реєстрації опубліковане в офіційних друкованих засобах масової інформації оголошення про визнання недійсним втраченого інформаційного повідомлення.

Орган державної реєстрації повинен протягом п’яти робочих днів видати дублікат інформаційного повідомлення.

11. Державна реєстрація іноземних інвестицій діє протягом усього періоду використання інвестицій.

Перереєстрація іноземних інвестицій

12. Перереєстрація іноземних інвестицій здійснюється у зв’язку із зміною власника таких інвестицій шляхом скасування попередньої державної реєстрації іноземних інвестицій, про що органом державної реєстрації проставляється відмітка на двох примірниках попереднього інформаційного повідомлення і відповідний запис у журналі обліку, а також шляхом здійснення заходів щодо нової державної реєстрації іноземних інвестицій.

13. Для скасування державної реєстрації іноземних інвестицій заявник подає органові державної реєстрації такі документи:

письмове повідомлення про припинення іноземним інвестором своєї діяльності у зв’язку з передачею (продажем) своїх інвестицій іншим суб’єктам інвестиційної діяльності;

інформаційне повідомлення про попередню державну реєстрацію іноземних інвестицій;

довідку територіального органу Міністерства доходів і зборів про сплачені іноземним інвестором в Україні податки.

14. Інформаційне повідомлення, подане заявником відповідно до пункту 13 цього Порядку, з відміткою органу державної реєстрації про скасування попередньої державної реєстрації іноземних інвестицій залишається в органі державної реєстрації.

15. Нова державна реєстрація іноземних інвестицій у зв’язку із зміною власника таких інвестицій здійснюється відповідно до пунктів 4-6 цього Порядку.

Анулювання державної реєстрації
іноземних інвестицій

16. У разі вилучення (репатріації) іноземних інвестицій державна реєстрація підлягає анулюванню.

17. Для анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій заявник подає органові державної реєстрації такі документи:

письмове повідомлення про вилучення (репатріацію) іноземних інвестицій;

інформаційне повідомлення про проведену державну реєстрацію іноземних інвестицій;

довідку територіального органу Міністерства доходів і зборів про сплачені іноземним інвестором в Україні податки.

18. Інформаційне повідомлення, подане заявником відповідно до пункту 17 цього Порядку, з відміткою органу державної реєстрації про анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій повертається заявнику для подання відповідним органам, банкам у разі вивезення (переказу) іноземних інвестицій за кордон відповідно до законодавства.

19. Орган державної реєстрації надсилає територіальному органові Міністерства доходів і зборів копію письмового повідомлення про вилучення (репатріацію) іноземних інвестицій разом із копією інформаційного повідомлення з відміткою органу державної реєстрації про анулювання державної реєстрації іноземних інвестицій.

Додаток 1
до Порядку

_______________________________________
(відмітка територіального органу
Міністерства доходів і зборів)

Інформаційне повідомлення

Відповідно до статті 13 Закону України "Про режим іноземного інвестування" ___________________________________________

                                     (найменування іноземного інвестора)

інформує про здійснену іноземну інвестицію і просить зареєструвати її в установленому порядку.


   
Іноземний інвестор Вид інвестицій Форма здійснення інвестицій Об’єкт здійснення інвестицій Обсяг інвестицій Період використання інвестицій
1 2 3 4 5 6

  
Іноземний інвестор ___________________
(підпис)
_____________________
(посада, прізвище та ім’я)
______ ___________________ р. МП
_____________________________________
(відмітка про анулювання (скасування) державної реєстрації іноземних інвестицій із зазначенням їх обсягу)
Реєстраційний номер ______________________
від _____ _______________ 20__ р.
_____________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи органу державної реєстрації іноземних інвестицій)
_____________________________________
(посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи органу державної реєстрації іноземних інвестицій)
___________________
(підпис)
___________________
(підпис)
МП МП

Додаток 2
до Порядку

Правила
заповнення інформаційного повідомлення

1. В інформаційному повідомленні зазначаються:

1) у графі 1 - відомості про іноземного інвестора:

для фізичної особи - прізвище, ім’я;

для іноземної держави, міжнародної урядової чи неурядової організації, юридичної особи, створеної відповідно до законодавства іншої держави, а також іншого іноземного суб’єкта інвестиційної діяльності, який визнається таким відповідно до законодавства України, - найменування іноземного інвестора повне та скорочене, правовий статус відповідно до законодавства країни реєстрації;

державна приналежність іноземного інвестора, місцезнаходження;

2) у графі 2 - вид іноземних інвестицій відповідно до статті 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування". У разі здійснення майнових інвестицій зазначається інформація про вид майна, його кількість та вартість;

3) у графі 3 - форма здійснення іноземних інвестицій відповідно до статті 3 Закону України "Про режим іноземного інвестування";

4) у графі 4 - конкретний об’єкт іноземних інвестицій. У разі коли це юридична особа, зазначається її найменування, форма власності та організаційно-правова форма, місцезнаходження, галузь економіки, до якої належить така юридична особа відповідно до статистичної звітності; якщо майно - його назва, власник, місцезнаходження майна тощо;

5) у графі 5 - обсяг іноземних інвестицій, оцінений в іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України. Перерахування інвестиційних сум провадиться за офіційним курсом валюти України, визначеним Національним банком на дату фактичного внесення інвестицій;

6) у графі 6 - запланований період використання інвестицій. Якщо строк використання іноземних інвестицій не визначений, робиться запис "безстрокова".

2. Інформаційне повідомлення повинне бути підписане іноземним інвестором або уповноваженою ним в установленому порядку особою. Якщо заявником є юридична особа, іноземна держава, міжнародна урядова або неурядова організація, зазначається посада, прізвище та ім’я особи, яка підписує повідомлення, а підпис такої особи скріплюється печаткою.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 березня 2013 р. N 139

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 7 серпня 1996 р. N 928 "Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 439).

2. Пункт 7 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 р. N 158 (Офіційний вісник України, 2002 р., N 8, ст. 344).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. N 627 "Про внесення змін до Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій" (Офіційний вісник України, 2004 р., N 19, ст. 1339).

4. Пункт 1 змін, що вносяться до Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій та Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. N 743 (Офіційний вісник України, 2011 р., N 55, ст. 2184).

5. Пункт 1 постанови Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. N 555 "Деякі питання державної реєстрації іноземних інвестицій" (Офіційний вісник України, 2012 р., N 47, ст. 1840).