Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 22 грудня 2010 р. N 1214
Київ

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України з питань надання
державної допомоги підприємствам
та організаціям громадських організацій інвалідів

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 171 від 20.03.20
13 )

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань надання державної допомоги підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2010 р. N 1214

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань надання державної допомоги підприємствам
та організаціям громадських організацій інвалідів

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 171 від 20.03.2013 )

( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 171 від 20.03.2013 )

3. У Порядку надання дозволу на право користування пільгами з оподаткування для підприємств та організацій громадських організацій інвалідів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 р. N 1010 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 60, ст. 2377):

1) у пункті 3:

абзац восьмий викласти в такій редакції:

"довідку про середньооблікову чисельність інвалідів, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), в організації, видану територіальним відділенням Фонду соціального захисту інвалідів, за період, встановлений законодавством;";

абзац одинадцятий замінити абзацами такого змісту:

"розрахунок суми витрат підприємства, організації, понесених на переробку (обробку, інші види перетворення) сировини, комплектувальних виробів, складових частин, інших покупних товарів для визначення товарів, які безпосередньо виготовляються підприємством;

довідку про розмір середньомісячної заробітної плати працівників, у тому числі інвалідів в еквіваленті повної зайнятості, що працюють на підприємстві (у філії, відокремленому підрозділі), в організації, за попередній звітний період, визначений законодавством;

копії податкових та фінансових звітів (податковий звіт про прибуток, що звільняється від оподаткування, підприємств та організацій, майно яких є їх власністю, отриманий від продажу товарів (робіт) послуг, крім підакцизних товарів; декларацію з податку на прибуток підприємства; звіт "Про суми пільг в оподаткуванні юридичних осіб та фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності" (форма 1-ПП); баланс підприємства, організації (форма 1) та звіт про фінансові результати (форма 2) за попередній звітний період).

Зазначений перелік документів для отримання дозволу є вичерпним.";

2) в абзацах другому і третьому пункту 4 слова "два місяці" замінити словами "один місяць";

3) доповнити пункт 10 абзацами такого змісту:

"Рішення про надання дозволу на строк менше року може прийматися Комісією у разі:

надходження від засновника заяви з обґрунтуванням щодо надання дозволу на строк менше року;

виявлення на підприємстві (організації) простроченої заборгованості із виплати заробітної плати.";

4) абзац перший пункту 13 після слів "скасування дозволу" доповнити словами ", строк дії якого не закінчився,";

5) у пункті 14 цифри і слова "15-денний строк" замінити словами "семиденний строк після підписання протоколу засідання Комісії".