Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 27 грудня 2006 р. N 1828
Київ

Питання проходження служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації особами
рядового і начальницького складу

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 197 від 19.03.20
08
N 787 від 29.07.20
09
N 1432 від 08.12.20
09
N 136 від 17.02.20
10
N 315 від 30.03.20
11
N 1126 від 02.11.20
11
N 412 від 23.05.20
12
N 868 від 19.09.20
12
N 248 від 10.04.20
13)

Відповідно до частини п'ятої статті 10 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про проходження служби в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації особами рядового і начальницького складу, що додається.

2. Поширити на осіб рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації дію постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 р. N 393 "Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей" (ЗП України, 1992 р., N 7, ст. 182; 1994 р., N 1, ст. 23; 1995 р., N 8, ст. 191; Офіційний вісник України, 1997 р., число 36, с. 28; 1999 р., N 15, ст. 609; 2000 р., N 7, ст. 275; 2001 р., N 31, ст. 1393, N 47, ст. 2071; 2003 р., N 37, ст. 1981, N 47, ст. 2442; 2004 р., N 46, ст. 3017; 2005 р., N 25, ст. 1441; 2006 р., N 7, ст. 371, N 22, ст. 1609) - з доповненням, внесеним постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1995 р. N 1009, та від 4 березня 1994 р. N 150 "Про затвердження переліку сімейних обставин та інших поважних причин, що можуть бути підставою для звільнення з військової служби військовослужбовців, які проходять службу за контрактом" (ЗП України, 1994 р., N 7, ст. 166).

3. Установити, що військовослужбовці, які продовжують проходження військової служби відповідно до пункту 3 розділу IX "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" і станом на 31 грудня 2007 р. не призначені на відповідні посади осіб рядового чи начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації в порядку переатестації, підлягають звільненню з військової служби згідно з пунктом 8 частини другої статті 12 зазначеного Закону як такі, які не належать до особового складу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, або направляються в установленому порядку для подальшого проходження військової служби до Служби безпеки, Збройних Сил та інших військових формувань.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2007 року.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 грудня 2006 р. N 1828

Положення
про проходження служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації
особами рядового і начальницького складу

Загальні питання

1. Це Положення визначає порядок проходження служби в Держспецзв'язку особами рядового і начальницького складу.

2. Особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку є громадяни України, які прийняті на службу за контрактом та яким присвоєні відповідно до цього Положення спеціальні звання.

Час проходження служби осіб рядового і начальницького складу зараховується до стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби.

3. Громадяни, які вперше приймаються на службу до Держспецзв'язку і призначаються на посади рядового і начальницького складу, складають Присягу, передбачену Законом України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України".

Стосовно таких громадян проводиться спеціальна перевірка у порядку, встановленому законодавством.

(Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1432 від 08.12.2009)

Для призначення на відповідну посаду громадяни подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою, передбаченою Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

(Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1432 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 02.11.2011)

(Абзац четвертий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1126 від 02.11.2011)

4. На службу до Держспецзв'язку приймаються відповідно на конкурсній та контрактній основі громадяни України, які досягли 18-річного віку, спроможні за своїми особистими, діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров'я виконувати відповідні службові обов'язки та володіють державною мовою.

Порядок добору громадян на службу до Держспецзв'язку за контрактом встановлюється Адміністрацією Держспецзв'язку.

Громадяни України, які вступають на службу до Держспецзв'язку, проходять обов'язковий медичний огляд у порядку, що затверджується Адміністрацією Держспецзв'язку, за погодженням із центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

Критерії професійної придатності, фахової підготовленості, інші вимоги до осіб рядового і начальницького складу для прийняття їх на службу визначаються Адміністрацією Держспецзв'язку.

Не можуть бути прийняті на службу громадяни України, які підлягають призову на строкову військову службу до Збройних Сил та інших військових формувань, крім випадків, передбачених законодавством, а також особи, які мають не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину, крім реабілітованих, або на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Стосовно осіб, які приймаються на службу до Держспецзв'язку, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка, передбачена Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

(Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

5. (Абзац перший пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

(Абзац другий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

До вищих навчальних закладів, які утримуються повністю або частково за рахунок Адміністрації Держспецзв'язку (далі - спеціалізовані навчальні заклади), за денною формою навчання приймаються громадяни України віком від 17 до 25 років, у тому числі ті, яким 17 років виповнюється в рік зарахування на навчання, які мають повну загальну середню освіту, успішно склали вступні заліки (іспити), пройшли конкурсний відбір, відповідають вимогам щодо професійної придатності і не мають військових звань офіцерського складу або спеціальних звань середнього, старшого і вищого начальницького складу чи класних чинів.

(Абзац пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008)

Правові відносини між Держспецзв'язку та особами віком до 18 років, які прийняті до зазначених навчальних закладів за денною формою навчання, регулюються законодавством.

(Абзац п'ятий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

(Абзац шостий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

6. На посади рядового і молодшого начальницького складу призначаються особи, які мають повну загальну середню або професійно-технічну чи вищу освіту, не досягли граничного віку перебування на службі в Держспецзв'язку, що встановлений для осіб рядового і молодшого начальницького складу, та які не мають військових звань офіцерського складу або спеціальних звань середнього чи старшого начальницького складу або класних чинів.

(Пункт 6 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

7. На посади середнього, старшого та вищого начальницького складу призначаються особи, які:

закінчили спеціалізовані навчальні заклади і яким присвоєно спеціальне звання середнього, старшого чи вищого начальницького складу;

мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра і вище, споріднену з профілем службової діяльності на відповідній посаді, та не досягли граничного віку перебування на службі в Держспецзв'язку, що встановлений для осіб середнього, старшого чи вищого начальницького складу.

(Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

8. Особи, які проходять службу в Збройних Силах, інших військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах, приймаються на службу до Держспецзв'язку за їх згодою в порядку переатестації із звільненням з попередньої служби.

(Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

Порядок проведення переатестації визначається Адміністрацією Держспецзв'язку, яким, зокрема, передбачається:

прийняття на службу за контрактом з призначенням на відповідні посади осіб рядового чи начальницького складу;

присвоєння спеціального звання особам рядового чи начальницького складу, які мають військове або спеціальне звання (класний чин);

зарахування вислуги років на військовій службі, службі на посадах осіб рядового чи начальницького складу в Збройних Силах, інших військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах до вислуги років у Держспецзв'язку.

(Абзац п'ятий пункту 8 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

9. У Держспецзв'язку встановлюються такі види служби:

служба за контрактом осіб рядового і начальницького складу;

навчання за контрактом курсантів (слухачів) спеціалізованих навчальних закладів.

Курсант - особа, яка в установленому порядку зарахована до спеціалізованого навчального закладу і навчається за денною формою з метою здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, уклала контракт на навчання і якій присвоєно під час призначення на посаду спеціальне звання рядового чи сержанта Держспецзв'язку, або таке звання вона мала на час вступу до навчального закладу і не перебувала на службі в Держспецзв'язку.

(Абзац четвертий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

Слухач - особа, яка в установленому порядку зарахована до спеціалізованого навчального закладу і навчається за денною формою з метою здобуття певного освітнього та освітньо-кваліфікаційного рівня, уклала контракт на навчання або продовжує навчання за раніше укладеним контрактом з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра і має присвоєне під час проходження попередньої служби або навчання спеціальне звання від рядового до лейтенанта Держспецзв'язку включно.

(Абзац п'ятий пункту 9 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

10. Початком проходження служби в Держспецзв'язку є день призначення на посаду.

Закінченням проходження служби в Держспецзв'язку є день виключення із списків особового складу.

(Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

Загальний строк служби особи рядового чи начальницького складу становить час її перебування на службі в Держспецзв'язку, який установлюється в календарному обчисленні, а у випадках, визначених законодавством, - у пільговому обчисленні.

(Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

Особи, які прийняті на службу, в тому числі курсанти (слухачі) спеціалізованих навчальних закладів, на час проходження служби (навчання) знімаються з військового обліку і перебувають на спеціальному обліку Держспецзв'язку.

11. Особи рядового і начальницького складу вважаються такими, що виконують свої службові обов'язки під час:

перебування їх на місцях служби або занять у будівлях і на прилеглих територіях Адміністрації Держспецзв'язку чи регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ (далі - підпорядковані органи) або на інших місцях служби або занять, визначених приписами чи розпорядженнями Голови Держспецзв'язку або начальників відповідних підпорядкованих органів, включаючи установлені розпорядком (розкладом занять) перерви;

(Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

прямування до місця служби або із служби, перебування у службових поїздках, повернення до місця служби;

виконання завдань за наказом прямого начальника;

виконання громадського обов'язку, пов'язаного з врятуванням людського життя, охорони правопорядку, охорони державної власності, підтримання службової дисципліни.

12. У Держспецзв'язку встановлено такий граничний вік перебування на службі для осіб:

рядового, молодшого і середнього начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від рядового до капітана Держспецзв'язку, - до 50 років;

старшого начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання від майора до полковника Держспецзв'язку, - до 55 років;

вищого начальницького складу, яким присвоєні спеціальні звання генерал-майор, генерал-лейтенант Держспецзв'язку, - до 60 років.

13. У разі потреби особи рядового і начальницького складу, які мають високий рівень професійної підготовки, досвід практичної роботи на займаній посаді, визнані придатними за станом здоров'я для проходження служби та здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями надалі виконувати службові обов'язки, можуть бути залишені на їх прохання на службі понад граничний вік строком до п'яти років у порядку, що визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

(Абзац перший пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

Звільнення зазначених осіб із служби до закінчення строку, на який вони залишені, здійснюється згідно з підпунктами 2-10 пункту 92 цього Положення.

(Абзац другий пункту 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

14. Особи рядового і начальницького складу можуть вступати (без відриву від служби) до спеціалізованих навчальних закладів та інших вищих навчальних закладів на підставі мотивованих рапортів, що подаються на ім'я прямих начальників. У рапорті зазначається спеціальне звання, прізвище, ім'я, по батькові, займана посада, освіта, назва вищого навчального закладу, до якого бажає вступити особа, та факультету, спеціальність. Основою мотивації у виборі вищого навчального закладу та спеціальності є підвищення професійного рівня та використання отриманих знань для потреб служби. Навчання не повинне перешкоджати виконанню такими особами службових обов'язків.

Права, обов'язки та відповідальність

15. Особи рядового і начальницького складу користуються правами і виконують службові обов'язки відповідно до законодавства та цього Положення.

16. Одним з основних принципів діяльності Держспецзв'язку є принцип єдиноначальності та централізації управління, який полягає в:

наділенні начальника повним обсягом розпорядчої влади стосовно підлеглих і покладенні на нього персональної відповідальності за організацію службової діяльності очолюваного підрозділу;

наданні начальникові права одноособово приймати рішення, віддавати накази чи розпорядження (далі - накази);

забезпеченні виконання прийнятих рішень і відданих наказів, виходячи із всебічної оцінки умов і обставин та керуючись вимогами законодавства.

17. За своїм службовим становищем особи рядового і начальницького складу можуть бути начальниками або підлеглими стосовно інших осіб.

Начальники, яким особи рядового і начальницького складу підпорядковані за службовим становищем, у тому числі тимчасово, є прямими начальниками для таких осіб. У разі тимчасового виконання обов'язків, якщо про це оголошено наказом, начальник користується дисциплінарною владою, передбаченою посадою, яку він займає тимчасово. Найближчий за ієрархією до підлеглого прямий начальник є його безпосереднім начальником.

(Абзац другий пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

Начальник має право віддавати підлеглому усні або письмові накази, які є обов'язковими для виконання, і зобов'язаний перевіряти їх виконання.

(Абзац третій пункту 17 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

Підлеглий зобов'язаний неухильно виконувати накази начальника, крім випадків віддання явно злочинного наказу, і ставитися до начальника з повагою.

18. За своїми спеціальними званнями начальниками є:

сержанти Держспецзв'язку - стосовно рядових Держспецзв'язку;

прапорщики та старші прапорщики Держспецзв'язку - стосовно рядових і сержантів Держспецзв'язку;

особи середнього начальницького складу - стосовно рядових і сержантів Держспецзв'язку;

особи старшого начальницького складу, крім полковників Держспецзв'язку, - стосовно осіб рядового і молодшого начальницького складу;

полковники Держспецзв'язку - стосовно осіб рядового, молодшого та середнього начальницького складу;

особи вищого начальницького складу - стосовно осіб рядового і начальницького складу.

19. Особа рядового складу, яка за своїм службовим становищем не є підлеглою особі начальницького складу, є молодшою стосовно неї за спеціальним званням.

Особа начальницького складу, яка за своїм службовим становищем і спеціальним званням не є начальником або підлеглою стосовно інших осіб, може бути старшою чи молодшою стосовно цих осіб за спеціальним званням.

Старші за спеціальним званням та посадою начальники в усіх випадках зобов'язані вимагати від молодших за званням та посадою осіб рядового і начальницького складу дотримання службової дисципліни. Молодші за спеціальними званнями особи рядового і начальницького складу повинні виконувати зазначені вимоги старших за спеціальними званнями осіб.

(Абзац третій пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

У разі спільного виконання службових обов'язків особами рядового і начальницького складу, не підпорядкованими одна одній по службі, старшою вважається особа, яка визначена начальником або займає вищу посаду. При рівнозначних посадах начальником є особа, старша за спеціальним званням.

(Абзац четвертий пункту 19 в редакції Постанови КМ N 787 від 29.07.2009)

20. У разі відсутності начальника виконання його службових обов'язків покладається на одного із заступників. За відсутності заступників виконання зазначених обов'язків покладається на старшого за посадою і спеціальним званням, у разі відсутності якого - на старшого за спеціальним званням.

21. Начальник відповідно до повноважень, визначених за посадою, яку він займає, повинен діяти самостійно і вимагати від підлеглих дотримання Конституції і законів України, Присяги, що складається особами рядового і начальницького складу відповідно до закону, і наказів начальників.

(Пункт 21 в редакції Постанови КМ N 787 від 29.07.2009)

22. Для забезпечення виконання покладених на очолюваний підрозділ завдань чи провадження на належному рівні його діяльності начальник віддає підлеглим накази, які є обов'язковими для виконання. Наказом визначаються мета і предмет завдання, строк його виконання та відповідальна особа, яка повинна виконати завдання.

(Пункт 22 в редакції Постанови КМ N 787 від 29.07.2009)

23. Підлеглий виконує накази начальників відповідно до Дисциплінарного статуту Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

24. Особи рядового і начальницького складу самостійно відрекомендовуються своєму безпосередньому начальникові у разі:

призначення на посаду та звільнення з посади;

присвоєння спеціального звання;

вручення нагороди;

відбуття у відрядження, відпустку або на лікування чи повернення з них.

25. Особи рядового і начальницького складу, що отримали призначення на проходження служби до Адміністрації Держспецзв'язку чи до підпорядкованих органів, відрекомендовуються відповідному начальнику та його заступникам, а після призначення до структурного підрозділу - начальнику цього підрозділу та його заступникам.

26. Для осіб рядового і начальницького складу встановлюється п'ятиденний 41-годинний робочий тиждень з двома вихідними днями, для курсантів (слухачів) спеціалізованих навчальних закладів - шестиденний робочий тиждень з одним днем відпочинку. Несення служби особами рядового і начальницького складу Держспецзв'язку у варті та добовому наряді, яка пов'язана з охороною об'єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового і спеціального зв'язку, ключових документів до засобів криптографічного захисту, та в інших випадках, визначених наказами Адміністрації Держспецзв'язку, може здійснюватися понад установлену тривалість робочого часу. У разі виконання службових обов'язків понад установлену тривалість робочого часу надається час для відпочинку, як правило, протягом наступного робочого дня.

(Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

За виконання службових обов'язків у вихідні, святкові або неробочі дні надається інший день відпочинку, як правило, протягом наступного тижня.

Для осіб начальницького складу, які постійно виконують службові обов'язки у підземних спорудах зв'язку Держспецзв'язку, встановлюється 36-годинний робочий тиждень.

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 136 від 17.02.2010)

Виконання службових обов'язків особами начальницького складу в зоні відчуження здійснюється вахтовим методом.

(Пункт 26 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 136 від 17.02.2010)

27. Особи рядового і начальницького складу заохочуються за сумлінне та бездоганне виконання службових обов'язків. За мужність, відвагу, героїзм, особливі заслуги перед державою у службовій діяльності особи рядового і начальницького складу можуть бути представлені до присвоєння почесних звань, нагородження державними нагородами та відзнаками Президента України.

(Пункт 27 в редакції Постанови КМ N 787 від 29.07.2009)

28. За порушення службової дисципліни на осіб рядового і начальницького складу можуть накладатися дисциплінарні стягнення у порядку, передбаченому Дисциплінарним статутом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

29. Особи рядового і начальницького складу залежно від характеру вчиненого правопорушення чи провини несуть також адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність згідно із законодавством. Особи рядового і начальницького складу, які притягаються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності, не звільняються від матеріальної відповідальності.

(Пункт 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

30. Внутрішній розпорядок дня в Адміністрації Держспецзв'язку встановлюється Головою Держспецзв'язку, у підпорядкованих органах - їх начальниками з урахуванням особливостей діяльності цих органів.

31. Особи рядового і начальницького складу зобов'язані проходити службу в тих органах, підрозділах, закладах та установах Держспецзв'язку і в тих місцях, де це викликано інтересами України.

Особи начальницького складу направляються для проходження служби в зоні відчуження за їх згодою за умови, що вони не мають медичних протипоказань до перебування у зазначеній зоні.

(Пункт 31 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 136 від 17.02.2010)

32. Особи рядового і начальницького складу мають право зберігати, носити, використовувати та застосовувати зброю на підставах і в порядку, передбачених статтями 15 і 15-1 Закону України "Про міліцію", іншими нормативно-правовими актами.

33. Особи рядового і начальницького складу зобов'язані:

чесно і сумлінно дотримуватися Присяги, виконувати закони України;

добросовісно і в повному обсязі виконувати покладені згідно із займаною посадою службові обов'язки;

бути ініціативними і дисциплінованими, неухильно виконувати накази начальників;

дотримуватися норм професійної та службової етики;

(Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

стійко переносити всі труднощі та обмеження, пов'язані із службою;

(Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

дотримуватися вимог антикорупційного законодавства;

(Пункт 33 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1432 від 08.12.2009; в редакції Постанови КМ N 1126 від 02.11.2011)

виявляти повагу до колег по службі, дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, носіння встановленої форми одягу, вітання та етикету;

(Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

з гідністю і честю поводитися в позаслужбовий час;

(Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

берегти та підтримувати в належному стані передані їм у користування майно і техніку;

(Пункт 33 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

постійно підвищувати рівень професійних знань, удосконалювати свою майстерність;

зберігати державну таємницю;

(Абзац пункту 33 виключено на підставі Постанови КМ N 787 від 29.07.2009)

сприяти начальникам і старшим за спеціальними званнями у підтриманні порядку і дисципліни;

звертатись із службових питань до свого безпосереднього начальника і з його дозволу - до наступного за ієрархією старшого начальника, з особистих питань - до свого безпосереднього начальника, а у разі його нездатності їх вирішити - до наступного за ієрархією старшого начальника;

доповідати своєму безпосередньому начальникові про все, що сталося і стосується виконання службових обов'язків, а також про зроблені їм іншими начальниками зауваження;

дотримуватися вимог безпеки, вживати заходів до запобігання захворюванню, травматизму, підвищувати повсякденно фізичну загартованість і тренованість, утримуватися від шкідливих для здоров'я звичок;

перебувати на обліку та проходити щороку диспансеризацію (комплексний медичний огляд) у військовому або іншому медичному закладі, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку. У разі прийняття рішення про переміщення по службі в іншу місцевість, призначення на іншу посаду за станом здоров'я або надання відпустки у зв'язку з хворобою - проходити медичну комісію за місцем обліку;

(Абзац вісімнадцятий пункту 33 в редакції Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

повідомляти безпосереднього начальника про місце свого перебування під час відпустки та у разі виїзду за межі населених пунктів, у яких вони проживають.

(Абзац дев'ятнадцятий пункту 33 в редакції Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

34. Особа рядового чи начальницького складу у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку, подає в письмовому вигляді безпосередньому начальникові та в підрозділ кадрового забезпечення відомості, що мають значення для проходження служби, а саме про:

зміну сімейного стану та інших облікових даних;

особисті зв'язки з іноземцями, крім тих, що зумовлені службовою потребою чи родинними стосунками (діди, баби, батьки, брати, сестри і діти, а також діди, баби, батьки, брати, сестри і діти іншого з подружжя);

випадки приводу (доставлення) до міліції або інших правоохоронних органів;

факти втрати службових посвідчень, печаток, засобів зв'язку і табельної зброї;

випадки притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності;

випадки притягнення до кримінальної відповідальності (судимості) осіб, з якими перебуває у родинних стосунках (батьки, подружжя, брати, сестри і діти, а також батьки, брати, сестри і діти іншого з подружжя);

факти погроз особисто їй чи членам її сім'ї, що пов'язані з виконанням особою службових обов'язків;

працюючих у Держспецзв'язку близьких їй осіб.

(Пункт 34 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1432 від 08.12.2009)

Особа рядового чи начальницького складу повинна в письмовій формі повідомити:

(Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

негайно у випадку, передбаченому частиною першою статті 16 Закону України "Про правила етичної поведінки", - безпосереднього начальника та/або одного з визначених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції;

(Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

невідкладно (але не пізніше одного робочого дня) у випадку, передбаченому частиною третьою статті 16 Закону України "Про правила етичної поведінки", - свого безпосереднього начальника;

(Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

негайно у разі отримання для виконання наказу, який вважає незаконним або таким, що становить загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, - Голову Держспецзв'язку (начальника відповідного підпорядкованого органу).

(Пункт 34 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

35. На начальників та інших службових осіб Держспецзв'язку покладається персональна відповідальність за суворе дотримання вимог цього Положення та інших нормативно-правових актів з питань проходження служби. Порушене право осіб рядового або начальницького складу повинне бути поновлене. Особи, з вини яких допущене таке порушення, притягаються до відповідальності в установленому законодавством порядку.

У разі виявлення порушень законодавства, зловживань чи інших правопорушень у службовій діяльності особа рядового або начальницького складу повинна вжити заходів до припинення зазначених порушень та доповісти про це безпосередньому або старшому прямому начальнику.

(Пункт 35 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

Голова Держспецзв'язку або особа, яка його заміщає, начальники підпорядкованих органів Держспецзв'язку у разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення особою рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку зобов'язані в межах своїх повноважень вжити заходів до припинення такого правопорушення та негайно у письмовій формі повідомити про його вчинення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

(Пункт 35 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1432 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

Прийняття на службу. Укладення контракту

36. Контракт про проходження служби в Держспецзв'язку особами рядового і начальницького складу - письмова угода, що укладається між громадянином України і державою, від імені якої виступає Адміністрація Держспецзв'язку або підпорядкований орган, та встановлює правові відносини між зазначеними сторонами.

Контракт укладається за визначеною у додатку формою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, підписується особою, яка приймається на службу або продовжує її, і відповідною посадовою особою Держспецзв'язку згідно з пунктом 37 цього Положення. Контракт скріплюється гербовою печаткою Адміністрації Держспецзв'язку або відповідного підпорядкованого органу. Один примірник контракту зберігається у особи, яка приймається на службу або продовжує її, а другий - у підрозділі кадрового забезпечення (залучається до особової справи співробітника).

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття особи на службу і призначення її на посаду, передбачену штатним розписом, а також наказу про продовження служби за новим контрактом.

(Абзац третій пункту 36 в редакції Постанови КМ N 787 від 29.07.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 315 від 30.03.2011, N 248 від 10.04.2013)

37. Право підписання контракту від імені Адміністрації Держспецзв'язку або підпорядкованого органу мають:

Голова Держспецзв'язку - з особами, які призначаються на посади заступників Голови Держспецзв'язку, та особами, які приймаються на службу на посади (мають намір продовжити службу на посадах), за якими штатним розписом передбачені спеціальні звання полковника Держспецзв'язку, генерал-майора Держспецзв'язку або генерал-лейтенанта Держспецзв'язку;

(Абзац другий пункту 37 в редакції Постанови КМ N 315 від 30.03.2011)

заступники Голови Держспецзв'язку - з випускниками спеціалізованих навчальних закладів;

начальники, до повноважень яких належить прийняття на службу або призначення на посади, за якими штатним розписом передбачені спеціальні звання осіб рядового, молодшого, середнього та старшого начальницького складу (крім полковника) Держспецзв'язку - з особами, які приймаються на службу на зазначені посади (мають намір продовжити службу на цих посадах);

ректори (начальники) спеціалізованих навчальних закладів - з особами, прийнятими до цих закладів.

(Абзац п'ятий пункту 37 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008)

38. Контракт про проходження служби укладається на строк:

від 3 до 10 років - з особами, які приймаються на службу (мають намір продовжити службу) на посади осіб рядового і начальницького складу;

навчання - з особами, прийнятими до спеціалізованих навчальних закладів;

(Абзац третій пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008)

5 років - з випускниками спеціалізованих навчальних закладів;

менше ніж 3 роки - у разі укладення контракту до досягнення граничного віку перебування особи на службі в Держспецзв'язку, а з особами, які досягли граничного віку перебування на службі і залишені на ній, - на строк не більш як 5 років.

(Пункт 38 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

Контракт на навчання укладається з особами, які прийняті на навчання до спеціалізованих навчальних закладів і яким виповнилося 18 років, а у разі, коли вони на час прийняття не досягли зазначеного віку, - після закінчення першого курсу. При цьому однією з умов контракту на навчання є зобов'язання проходити службу в Держспецзв'язку протягом п'яти років після закінчення навчання. У разі відмови укласти контракт на навчання особа відраховується із спеціалізованого навчального закладу.

(Абзац пункту 38 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

Особи, з якими укладено контракт на навчання, призначаються на посади курсантів чи слухачів.

(Абзац пункту 38 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

(Абзац восьмий пункту 38 виключено на підставі Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

(Абзац дев'ятий пункту 38 виключено на підставі Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

Новий контракт укладається не пізніш як за 2 місяці до закінчення строку чинного контракту.

(Абзац десятий пункту 38 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

Строк контракту, що укладається згідно з абзацом другим або четвертим цього пункту, обчислюється повними роками.

(Пункт 38 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

39. Контракт набирає чинності з дня, зазначеного у наказі про:

призначення на посаду при прийнятті на службу;

зарахування на навчання за контрактом;

продовження випускником спеціалізованого навчального закладу служби за контрактом осіб рядового і начальницького складу;

продовження служби за новим контрактом.

Про день набрання чинності контрактом робиться відповідний запис в обох примірниках контракту.

(Пункт 39 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

40. Днем припинення дії контракту вважається:

день закінчення його строку - в разі, коли особі рядового або начальницького складу продовжено службу за новим контрактом;

день, зазначений у наказі про виключення із списків особового складу Держспецзв'язку особи рядового або начальницького складу;

(Абзац третій пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

день закінчення навчання курсантом чи слухачем у спеціалізованому навчальному закладі, який передує дню продовження ним служби за контрактом осіб рядового і начальницького складу.

(Абзац четвертий пункту 40 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

41. Строк контракту продовжується:

особам начальницького складу, які перебувають у довготерміновому відрядженні, якщо контракт закінчується під час такого відрядження, на один рік після закінчення довготермінового відрядження з додаванням часу від закінчення строку контракту до закінчення довготермінового відрядження;

жінкам із числа осіб рядового і начальницького складу, які перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, а також таким, що перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, по догляду за дитиною у разі, коли дитина потребує домашнього догляду, - на період, визначений у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку (далі - відпустка по догляду за дитиною), якщо контракт закінчується під час таких відпусток, на один рік після закінчення зазначених відпусток з додаванням часу від закінчення строку контракту до закінчення відпустки.".

(Пункт 41 в редакції Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

Спеціальні звання

42. Спеціальні звання рядового і начальницького складу присвоюються особам, які проходять службу в Держспецзв'язку, з урахуванням посад, що вони займають (на які призначаються прийняті на службу до Держспецзв'язку громадяни), та інших умов, передбачених цим Положенням.

Особам рядового і начальницького складу відповідно до частини другої статті 10 Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" присвоюються такі спеціальні звання:

(Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

рядовий склад - рядовий Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

(Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

молодший начальницький склад - сержант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, прапорщик Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, старший прапорщик Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

(Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

середній начальницький склад - молодший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, старший лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, капітан Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

(Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

старший начальницький склад - майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, підполковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, полковник Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України;

(Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

вищий начальницький склад - генерал-майор Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, генерал-лейтенант Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

(Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

Вживається також скорочене найменування спеціальних звань з використанням замість слів "Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України" слова "Держспецзв'язку".

(Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

До спеціальних звань осіб середнього і старшого начальницького складу Держспецзв'язку, які мають вищу медичну або юридичну освіту та займають відповідну штатну посаду, після слів "молодший лейтенант", "лейтенант", "старший лейтенант", "капітан", "майор", "підполковник", "полковник" додаються відповідно слова "медичної служби" або "юстиції".

(Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

Якщо особу середнього або старшого начальницького складу Держспецзв'язку, якій присвоєно спеціальне звання з додаванням відповідних слів "медичної служби" або "юстиції", призначено на посаду, за якою штатним розписом передбачено спеціальне звання без додавання відповідних слів "медичної служби" або "юстиції", їй присвоюється спеціальне звання без додавання зазначених слів.

(Пункт 42 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

43. Особам, які проходять службу в Збройних Силах, інших військових формуваннях, правоохоронних та інших державних органах або перебувають у запасі Збройних Сил чи інших військових формувань (далі - запас) і приймаються на службу до Держспецзв'язку, присвоюються в порядку переатестації спеціальні звання Держспецзв'язку, відповідні тим військовим або спеціальним званням (класним чинам), які вони мають на час прийняття на службу до Держспецзв'язку.

(Абзац перший пункту 43 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

У разі прийняття на службу до Держспецзв'язку на посади рядового чи начальницького складу осіб, які перебувають у запасі та мають, крім військових, спеціальні звання (класні чини), їм присвоюються в порядку переатестації спеціальні звання Держспецзв'язку, рівноцінні вищому із зазначених військових звань запасу або спеціальних звань (класних чинів) згідно з пунктами 44-53 і 59 цього Положення.

(Абзац другий пункту 43 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

Строк вислуги у спеціальних званнях особам, яким присвоєні спеціальні звання у порядку переатестації, обчислюється від дня видання наказу про присвоєння військового або спеціального звання (класного чину), яке вони мали до переатестації.

44. Спеціальне звання рядового Держспецзв'язку присвоюється особам, які не мають військових чи спеціальних звань або мають військове звання солдата, матроса, старшого солдата (старшого матроса) чи відповідне спеціальне звання та прийняті на службу на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання рядового Держспецзв'язку, чи прийняті (навчаються) до спеціалізованих навчальних закладів та уклали контракт на навчання і призначені на посаду курсанта.

(Пункт 44 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

45. Спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку присвоюється:

особам, які не мають військових чи спеціальних звань або мають військове звання не вище за звання старшини (головного корабельного старшини) чи відповідне спеціальне звання та прийняті на службу на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку;

особам, які мають спеціальне звання рядового Держспецзв'язку, одночасно з призначенням на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку;

особам, які прийняті (навчаються) до спеціалізованих навчальних закладів, уклали контракт на навчання, мають військове звання запасу від старшого солдата (старшого матроса) до старшини (головного корабельного старшини) включно чи відповідне спеціальне звання та призначені на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання сержанта Держспецзв'язку.

(Пункт 45 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

46. Спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку присвоюється:

особам, які не мають військових звань запасу або вищих за зазначене звання військових чи спеціальних звань та прийняті на службу на посади молодшого і середнього начальницького складу, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання не нижче прапорщика Держспецзв'язку;

особам, які мають спеціальні звання рядового або сержанта Держспецзв'язку, одночасно з призначенням на посади, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку.

47. Спеціальне звання старшого прапорщика Держспецзв'язку присвоюється:

особам, які мають військове чи спеціальне звання старшого прапорщика та прийняті на службу на посади молодшого або середнього начальницького складу, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання не нижче прапорщика Держспецзв'язку;

особам, які мають спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку та прослужили не менше одного року на посадах, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання старшого прапорщика Держспецзв'язку та вище.

48. Особам, які мають спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку, за бездоганну і безперервну службу протягом 15 років на посадах, за якими штатним розписом передбачено спеціальне звання прапорщика Держспецзв'язку, може бути присвоєне спеціальне звання старшого прапорщика Держспецзв'язку. До зазначеного строку служби належить також строк вислуги в інших центральних органах виконавчої влади у військових чи спеціальних званнях, що відповідають званню прапорщика Держспецзв'язку.

49. Спеціальне звання молодшого лейтенанта Держспецзв'язку присвоюється:

курсантам (слухачам) спеціалізованих навчальних закладів, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра та підписали контракт про подальше проходження служби в Держспецзв'язку чи продовжують навчання у зазначених закладах з метою здобуття кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра;

особам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра, та проходять службу в Держспецзв'язку на посадах (призначаються на посади) середнього або старшого начальницького складу чи приймаються на службу до Держспецзв'язку за контрактом і не мають при цьому вищих за зазначене військових або спеціальних звань.

(Абзац третій пункту 49 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

(Пункт 49 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

50. Спеціальне звання лейтенанта Держспецзв'язку присвоюється:

курсантам (слухачам) спеціалізованих навчальних закладів, які здобули вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та підписали контракт про подальше проходження служби в Держспецзв'язку;

молодшим лейтенантам Держспецзв'язку, в яких закінчився строк вислуги у такому званні;

особам, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, та проходять службу в Держспецзв'язку на посадах (призначаються на посади) середнього або старшого начальницького складу чи приймаються на службу до Держспецзв'язку за контрактом і не мають при цьому вищих за зазначене військових або спеціальних звань (класних чинів).

(Абзац четвертий пункту 50 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

(Пункт 50 в редакції Постанови КМ N 197 від 19.03.2008)

51. Перші, а також чергові спеціальні звання присвоюються особам рядового і молодшого начальницького складу начальниками, до повноважень яких належить прийняття на службу або призначення на посади цих осіб.

52. Спеціальні звання особам середнього і старшого начальницького складу присвоюються Головою Держспецзв'язку.

(Пункт 52 в редакції Постанови КМ N 787 від 29.07.2009)

53. Спеціальні звання присвоюються особам вищого начальницького складу Президентом України відповідно до його повноважень.

54. Чергові спеціальні звання присвоюються після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому спеціальному званні особам середнього і старшого начальницького складу в послідовному порядку в разі відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому штатною посадою. Додавання до спеціального звання слів "медичної служби" або "юстиції" не впливає на строк вислуги у відповідному спеціальному званні.

(Абзац перший пункту 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

Головою Держспецзв'язку в порядку заохочення може бути присвоєно спеціальне звання до полковника Держспецзв'язку включно:

(Абзац другий пункту 54 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008; в редакції Постанови КМ N 315 від 30.03.2011)

достроково - не раніше закінчення половини встановленого строку вислуги у попередньому спеціальному званні за умови проходження служби строком не менш як один рік на посадах, штатно-посадова категорія яких відповідає черговому спеціальному званню;

(Абзац третій пункту 54 в редакції Постанови КМ N 315 від 30.03.2011)

вище на один ступінь від звання, передбаченого за займаною посадою, - після закінчення встановленого строку вислуги років у попередньому спеціальному званні.

(Абзац четвертий пункту 54 в редакції Постанови КМ N 315 від 30.03.2011)

55. Чергові спеціальні звання до полковника Держспецзв'язку включно присвоюються аспірантам (ад'юнктам) і докторантам спеціалізованих навчальних закладів під час навчання, якщо чергове спеціальне звання відповідає званню за посадою, яку особа займала перед вступом до аспірантури (ад'юнктури) чи докторантури незалежно від змін (підвищення чи пониження), внесених до штатного розпису за цією посадою, згідно з пунктом 52 цього Положення.

56. Подання про присвоєння чергового спеціального звання у порядку заохочення достроково або вище на один ступінь від звання, передбаченого займаною штатною посадою, розглядається колегією Держспецзв'язку.

(Пункт 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

(Пункт 57 виключено на підставі Постанови КМ N 787 від 29.07.2009)

58. Для осіб середнього і старшого начальницького складу встановлюється такий строк вислуги у спеціальному званні:

молодший лейтенант Держспецзв'язку - 1 рік;

лейтенант Держспецзв'язку - 2 роки;

старший лейтенант Держспецзв'язку - 3 роки;

капітан Держспецзв'язку - 3 роки;

майор Держспецзв'язку - 4 роки;

підполковник Держспецзв'язку - 5 років.

59. Особам, які закінчили спеціалізовані навчальні заклади, а також вищі навчальні заклади СБУ, Збройних Сил, МВС, Міністерства надзвичайних ситуацій та інших військових формувань, установлюється строк вислуги у спеціальному званні лейтенанта Держспецзв'язку один рік.

(Абзац перший пункту 59 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

Строк вислуги у спеціальному званні рядового, сержанта, старшого прапорщика, полковника Держспецзв'язку і вище не встановлюється.

Строк вислуги у спеціальному званні обчислюється від дня видання наказу про присвоєння цього спеціального звання або дня, зазначеного в наказі.

(Абзац третій пункту 59 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

Особам, які перебували в запасі, після прийняття на службу до строку вислуги у спеціальному званні зараховується пропорційно час перебування їх у військовому званні в запасі у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку.

(Абзац четвертий пункту 59 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

60. Особам, які перебувають у розпорядженні начальника у зв'язку з відстороненням від посади, а також стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, чергові спеціальні звання не присвоюються.

(Абзац перший статті 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 від 19.09.2012)

Особі начальницького складу, якій чергове спеціальне звання не було присвоєно у зв'язку з тим, що стосовно неї здійснювалося кримінальне провадження і така особа перебувала у розпорядженні відповідного начальника, але у подальшому кримінальне провадження було закрито, крім випадків його закриття за нереабілітуючими обставинами, чи судом ухвалено виправдувальний вирок, чергове спеціальне звання присвоюється з дня закриття кримінального провадження або набрання законної сили виправдувальним вироком суду.

(Пункт 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011; в редакції Постанови КМ N 868 від 19.09.2012)

До строку вислуги у спеціальному званні зараховується час, коли особі чергове спеціальне звання не було присвоєно у зв'язку з тим, що стосовно неї здійснювалося кримінальне провадження і така особа перебувала у розпорядженні відповідного начальника, але у подальшому кримінальне провадження було закрито, крім випадків його закриття за нереабілітуючими обставинами, чи судом ухвалено виправдувальний вирок, а також час перерви у службі у зв'язку з незаконним засудженням особи начальницького складу або незаконним звільненням із служби у Держспецзв'язку.

(Пункт 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011; в редакції Постанови КМ N 868 від 19.09.2012)

До строку вислуги у спеціальному званні не зараховуються:

(Пункт 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

строк відбування покарання, не пов'язаного з позбавленням чи обмеженням волі, особами начальницького складу, залишеними на службі в Держспецзв'язку;

(Пункт 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

час перебування особи начальницького складу у відпустці по догляду за дитиною.

(Пункт 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

У разі пониження особи начальницького складу у спеціальному званні час перебування у такому званні не зараховується до строку вислуги у поновленому спеціальному званні.

(Пункт 60 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

(Пункт 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

61. Особам начальницького складу, які перебувають у розпорядженні начальника (крім зазначених у пункті 60 цього Положення), чергове спеціальне звання присвоюється після закінчення встановленого строку вислуги у попередньому спеціальному званні за умови відповідності чергового спеціального звання спеціальному званню, передбаченому штатним розписом за посадою, яку займала особа до зарахування у розпорядження.

62. Особи рядового і начальницького складу можуть бути позбавлені спеціальних звань за вироком суду.

63. Пониження осіб середнього і старшого начальницького складу в спеціальних званнях на один ступінь у порядку накладення дисциплінарного стягнення здійснюється Головою Держспецзв'язку.

Пониження осіб молодшого начальницького складу в спеціальних званнях на один ступінь у порядку накладення дисциплінарного стягнення здійснюється начальниками, до повноважень яких належить присвоєння таких спеціальних звань.

Не накладаються дисциплінарні стягнення у вигляді пониження у спеціальному званні на один ступінь на осіб, які мають спеціальні звання сержант Держспецзв'язку або молодший лейтенант Держспецзв'язку.

(Пункт 63 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

Порядок накладення дисциплінарного стягнення визначається Дисциплінарним статутом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.

64. Особи, які понижені у спеціальних званнях на один ступінь, поновлюються у попередньому спеціальному званні з урахуванням займаної посади за умови, що після пониження їх заохочено шляхом дострокового зняття дисциплінарного стягнення, нагороджено державною нагородою чи відзнакою Президента України або минув рік з дня накладення дисциплінарного стягнення.

(Пункт 64 в редакції Постанови КМ N 787 від 29.07.2009)

Призначення на посади та переміщення по службі.
Зарахування у розпорядження начальників

65. Перелік посад, що підлягають заміщенню особами вищого начальницького складу, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Адміністрації Держспецзв'язку.

Перелік посад, що підлягають заміщенню особами рядового, а також молодшого, середнього і старшого начальницького складу, і відповідних цим посадам за штатним розписом спеціальних звань затверджується Адміністрацією Держспецзв'язку.

66. Окремі посади осіб рядового і начальницького складу можуть заміщатися державними службовцями та іншими працівниками Держспецзв'язку згідно із строковим трудовим договором у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку.

67. Призначення осіб рядового і начальницького складу на посади та переміщення їх по службі здійснюється з додержанням таких вимог:

1) посади рядового і начальницького складу комплектуються особами, придатними за станом здоров'я для проходження служби, з урахуванням їх ділових та моральних якостей, рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи;

2) призначення на посади та переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу здійснюється з урахуванням основної або спорідненої спеціальності чи досвіду практичної роботи, освіти, наукового ступеня;

3) переміщення по службі здійснюється, як правило, без зарахування в розпорядження начальників. Призначення на посади осіб рядового і начальницького складу, які перебувають у розпорядженні начальників, здійснюється в якомога коротший строк, що не перевищує строк, зазначений у пункті 71 цього Положення.

Переміщення по службі осіб рядового і начальницького складу між Адміністрацією Держспецзв'язку, підпорядкованими органами здійснюється за рішенням Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує.

(Підпункт 3 пункту 67 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

Випускники спеціалізованих навчальних закладів призначаються на відповідні вакантні посади після закінчення цих закладів, а зараховані в розпорядження начальників - безпосередньо після їх прибуття з відпустки, наданої у зв'язку із закінченням вищого навчального закладу, до Адміністрації Держспецзв'язку або підпорядкованого органу.

Особи, які приймаються на службу, призначаються на посади з дня їх прибуття до Адміністрації Держспецзв'язку або підпорядкованого органу для проходження служби, але не раніше дня, що настає за днем звільнення їх з попереднього місця роботи або з дати, зазначеної в приписі;

4) у разі потреби на особу рядового чи начальницького складу за її згодою наказом може бути покладено тимчасове виконання обов'язків за іншою рівнозначною або вищою посадою (за вакантною - строком до шести місяців, за не вакантною - у разі тимчасової відсутності особи, яка її займає, - строком до чотирьох місяців, а у разі перебування особи, яка її займає, у відпустці по догляду за дитиною - на час перебування такої особи у зазначеній відпустці);

(Підпункт 4 пункту 67 в редакції Постанови КМ N 315 від 30.03.2011)

5) переміщення по службі в іншу місцевість осіб рядового і начальницького складу, які не досягли граничного віку перебування на службі та визнані комісією медичного закладу придатними або обмежено придатними до служби, але мають потребу за станом свого здоров'я або за станом здоров'я членів сім'ї змінити місце служби (проживання), здійснюється за рішенням начальників на підставі висновку (постанови) комісії медичного закладу;

Переміщення осіб рядового чи начальницького складу на рівнозначні посади в іншу місцевість для більш доцільного використання в інтересах служби за фахом чи досвідом роботи здійснюється без їх згоди.

(Підпункт 5 пункту 67 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011; в редакції Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

Не допускається переміщення в іншу місцевість осіб рядового чи начальницького складу в разі:

(Підпункт 5 пункту 67 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

Не допускається переміщення в іншу місцевість осіб рядового чи начальницького складу в разі:

(Підпункт 5 пункту 67 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

неможливості проходження особою рядового чи начальницького складу служби у місцевості, в яку її переводять, згідно з висновком (постановою) військово-лікарської комісії;

(Підпункт 5 пункту 67 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

неможливості проживання членів сім'ї особи рядового чи начальницького складу за станом здоров'я в місцевості, до якої її переводять, згідно з висновком (постановою) комісії медичного закладу;

(Підпункт 5 пункту 67 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

потреби у догляді за непрацездатними чи хворими батьками, дружиною (чоловіком) або особами, які виховували особу рядового чи начальницького складу з дитинства замість батьків і були визнані опікунами та мешкають окремо від сім'ї цієї особи у тому ж населеному пункті, згідно з висновком (постановою) відповідної комісії.

6) особи рядового і начальницького складу не можуть перебувати з близькими особами, до яких належать особи, зазначені в абзаці другому частини першої статті 1 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням.

(Абзац перший підпункту 6 пункту 67 в редакції Постанови КМ N 1126 від 02.11.2011)

Особа, яка претендує на зайняття посади в підрозділі Держспецзв'язку, зобов'язана повідомити начальника такого підрозділу про працюючих у ньому близьких їй осіб.

У разі виникнення обставин, що порушують вимоги абзацу першого цього підпункту, особи рядового і начальницького складу та близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п'ятнадцятиденний строк. Якщо в зазначений строк такі обставини добровільно не усунуто, особи рядового і начальницького складу та/або близькі їм особи підлягають переведенню в місячний строк в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особи рядового і начальницького складу, які перебувають в підпорядкуванні, підлягають звільненню із займаної посади.

(Абзац четвертий підпункту 6 пункту 67 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 02.11.2011)

Особі рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їй осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення;

(Підпункт 6 пункту 67 в редакції Постанови КМ N 1432 від 08.12.2009)

7) призначення на посади, пов'язані з педагогічною та науковою діяльністю, за службовим сумісництвом здійснюється у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку;

8) особи рядового і молодшого начальницького складу, які мають вищу освіту (навчаються у вищих навчальних закладах), можуть призначатися на посади середнього начальницького складу з урахуванням їх ділових та моральних якостей за умови, що за цими посадами штатним розписом не передбачена наявність підлеглих осіб середнього начальницького складу. В разі потреби у заміщенні цих посад особами середнього начальницького складу особи рядового або молодшого начальницького складу переміщуються на посади, які вони займали до такого призначення або інші посади, але не нижчі за ті, які вони займали перед призначенням на посади середнього начальницького складу;

9) призначення на нижчі посади з використанням вакантних за штатним розписом вищих посад здійснюється у порядку, визначеному Адміністрацією Держспецзв'язку. Призначення на посади, що не є керівними, з використанням вакантних за штатним розписом керівних посад забороняється;

10) на осіб, які займають посади найнижчого рівня у відповідних категоріях молодшого і середнього начальницького складу, не накладаються дисциплінарні стягнення у вигляді пониження в посаді;

(Пункт 67 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

11) особа рядового або начальницького складу, яка має дисциплінарне стягнення, не може бути призначена на вищу посаду.

(Пункт 67 доповнено підпунктом 11 згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

12) особи начальницького складу, які проходять службу в зоні відчуження, у разі встановлення захворювання, причина виникнення якого пов'язана із впливом радіаційного фактору, переводяться до підрозділів, з яких вони направлялися для виконання службових обов'язків у зазначеній зоні, на посади не нижче тих, що вони займають.

(Пункт 67 доповнено підпунктом 12 згідно з Постановою КМ N 136 від 17.02.2010)

13) особа рядового чи начальницького складу, якій в установленому порядку скасовано допуск до державної таємниці, призначається на посаду, що не передбачає надання допуску до державної таємниці. У разі неможливості призначення на таку посаду або відмови особи рядового чи начальницького складу зайняти таку посаду зазначена особа підлягає звільненню із служби згідно з підпунктом 8 пункту 92 цього Положення за службовою невідповідністю.

(Пункт 67 доповнено підпунктом 13 згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

68. Призначення осіб рядового і начальницького складу здійснюється з урахуванням вимог пункту 67 цього Положення:

1) на вищі посади - у порядку просування по службі;

2) на рівнозначні посади:

у разі проведення планової заміни;

за особистим проханням з урахуванням ділових та моральних якостей, рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи;

у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

в інтересах служби для більш доцільного використання за фахом чи досвідом роботи;

за сімейними обставинами;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) комісії медичного закладу;

3) у зв'язку із вступом до спеціалізованого навчального закладу із звільненням з посади, а також у разі призначення на посаду після закінчення навчання;

4) на нижчі посади:

у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) комісії медичного закладу;

з урахуванням ділових та моральних якостей, рівня професійної підготовки і досвіду практичної роботи - за результатами атестації;

за особистим проханням;

у порядку накладення дисциплінарного стягнення.

Посада вважається вищою, якщо за цією посадою передбачено вище спеціальне звання, а за умови рівних спеціальних звань - більший розмір посадового окладу. У разі коли за керівною посадою передбачено нижче спеціальне звання, але вищий посадовий оклад порівняно з посадою, що не є керівною, вищою вважається керівна посада.

Призначення з вищих посад на нижчі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів здійснюється прямими начальниками в межах наданих їм прав щодо призначення на посади за умови відсутності можливості призначити осіб рядового і начальницького складу на рівнозначні посади в цьому ж підрозділі.

Призначення осіб рядового і начальницького складу на нижчі посади у випадках, передбачених абзацами четвертим і шостим підпункту 4 цього пункту, здійснюється без їх згоди.

(Пункт 68 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

Особи рядового і начальницького складу, які є учасниками ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або учасниками бойових дій, у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів мають переважне право на те, щоб залишитися за місцем служби, та першочергове право під час призначення на вакантні посади.

У разі призначення у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів на посади з меншим посадовим окладом за особами рядового і начальницького складу зберігаються посадові оклади за попередніми посадами.

У разі призначення особи рядового або начальницького складу на нижчу посаду в порядку накладення дисциплінарного стягнення зміст наказу доводиться до її відома під особистий підпис із врученням витягу з цього наказу.

(Пункт 67 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

Особи рядового і начальницького складу, переміщені з вищих посад на нижчі, можуть просуватися по службі з урахуванням вимог пункту 67 цього Положення, а понижені у посаді в порядку дисциплінарного стягнення - після того, як воно буде зняте. Особи, які переміщені на нижчі посади у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів і відповідають вимогам для заміщення вищих посад, протягом одного року повинні бути призначені на посади, не нижчі за ті, з яких були переміщені (за наявності вакансій та згоди осіб, які переміщені на нижчу посаду).

69. З урахуванням досягнутих результатів, стану дисципліни і висновків атестаційних комісій в Адміністрації Держспецзв'язку та підпорядкованих органах формується щороку до 30 листопада резерв осіб середнього і старшого начальницького складу для призначення на вищі посади.

70. Особи рядового і начальницького складу, які переміщуються по службі, повинні вибути до нового місця служби після передачі справ і посад, але не пізніше ніж через 20 днів з дня одержання підпорядкованим органом витягу з наказу про переміщення по службі. У разі коли особа рядового або начальницького складу на момент одержання витягу з наказу перебуває у відпустці, відрядженні або на лікуванні, строк вибуття до нового місця служби продовжується на кількість днів її відсутності на службі.

71. Особи рядового чи начальницького складу у випадках, передбачених у цьому пункті, зараховуються в розпорядження начальників як такі, що тимчасово виконують службові завдання без призначення на посади.

Право зараховувати у розпорядження мають:

Голова Держспецзв'язку - стосовно осіб рядового і начальницького складу Держспецзв'язку у своє розпорядження або у розпорядження начальників підпорядкованих органів;

(Абзац третій пункту 71 в редакції Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

начальники регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ - стосовно підлеглих осіб рядового і начальницького складу, крім осіб начальницького складу, які займають посади, за якими штатним розписом передбачені спеціальні звання полковника Держспецзв'язку та вище.

(Абзац четвертий пункту 71 в редакції Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

Зарахування осіб рядового і начальницького складу в розпорядження начальників допускається:

у разі закінчення такою особою спеціалізованого навчального закладу - до одного місяця;

у разі скорочення штатів або проведення організаційних заходів - до трьох місяців;

у разі здійснення кримінального провадження стосовно особи рядового чи начальницького складу - до закриття кримінального провадження чи набрання законної сили вироком суду;

(Абзац восьмий пункту 71 в редакції Постанови КМ N 868 від 19.09.2012)

після повернення з довготермінового відрядження - до двох місяців;

(Абзац дев'ятий пункту 71 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

у разі складення стосовно особи рядового чи начальницького складу протоколу про вчинення адміністративного корупційного правопорушення - до розгляду справи судом;

(Абзац десятий пункту 71 в редакції Постанови КМ N 868 від 19.09.2012)

у разі притягнення особи рядового чи начальницького складу до відповідальності як обвинуваченого за вчинення злочину - до закриття в установленому порядку кримінальної справи чи набрання законної сили вироком суду або у разі складення протоколу про вчинення адміністративного корупційного правопорушення - до розгляду справи судом;

у разі відсутності відомостей про місце перебування особи рядового чи начальницького складу строком понад десять днів - до її повернення до місця проходження служби або до дня виключення її із списків особового складу Держспецзв'язку;

у разі відсторонення особи рядового чи начальницького складу від посади - на період, необхідний для проведення службового розслідування;

у разі позбавлення особи рядового чи начальницького складу допуску до державної таємниці - на період вирішення питання щодо подальшого проходження служби, але не більше двох місяців;

у разі відсутності рівнозначних або вищих посад для осіб, зазначених у підпункті 12 пункту 67 цього Положення, - до трьох місяців.

Особи рядового чи начальницького складу зараховуються в розпорядження начальників відповідними наказами.

За особами рядового чи начальницького складу, зарахованими у розпорядження начальників, зберігається право на всі види грошового та іншого забезпечення за посадами, які вони безпосередньо обіймали перед зарахуванням у розпорядження.

Начальники зобов'язані організувати службову діяльність осіб рядового і начальницького складу, зарахованих у їх розпорядження, та здійснювати контроль за виконанням покладених на них завдань.

(Пункт 71 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 197 від 19.03.2008, N 787 від 29.07.2009, N 1432 від 08.12.2009, N 136 від 17.02.2010; в редакції Постанови КМ N 315 від 30.03.2011)

71-1. У разі коли особі рядового чи начальницького складу повідомлено про підозру у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг, та/або злочину, пов'язаного із зловживанням своїм службовим становищем, така особа підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом. У разі коли стосовно особи рядового чи начальницького складу складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, така особа може бути відсторонена від виконання службових повноважень керівником відповідного органу, підрозділу, закладу чи установи Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації до закінчення розгляду справи судом.

(Положення доповнено пунктом 71-1 згідно з Постановою КМ N 1126 від 02.11.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 від 19.09.2012)

72. Переведення осіб рядового і начальницького складу з Держспецзв'язку до СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Міноборони, МВС, інших державних органів та військових формувань може здійснюватися за рішенням Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує, за погодженням з керівництвом цих державних органів або військових формувань.

(Абзац перший пункту 72 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008)

Переведення осіб, які проходять службу в СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Міноборони, МВС, інших державних органах та військових формуваннях, до Держспецзв'язку може здійснюватися за рішенням керівництва цих державних органів або військових формувань і за погодженням з Головою Держспецзв'язку або особою, яка його заміщує.

Атестація

73. Для визначення рівня професійної підготовки, ділових та моральних якостей, відповідності осіб рядового і начальницького складу займаним посадам атестаційні комісії, які утворюються в Адміністрації Держспецзв'язку та в підпорядкованих органах, проводять атестацію цих осіб. Склад зазначених комісій затверджується відповідно Головою Держспецзв'язку або особою, яка його заміщує, начальником підпорядкованого органу.

74. Атестація осіб рядового і начальницького складу проводиться:

один раз на 5 років;

(Абзац другий пункту 74 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

перед закінченням навчання випускників вищих навчальних закладів Держспецзв'язку.

(Абзац четвертий пункту 74 виключено на підставі Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

Позачергова атестація осіб рядового і начальницького складу може проводитися:

(Абзац п'ятий пункту 74 в редакції Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

за рішенням Голови Держспецзв'язку;

(Пункт 74 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009; в редакції Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

у випадку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 15 Закону України "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України".

(Абзац пункту 74 в редакції Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

75. Атестація осіб рядового і начальницького складу не проводиться:

у разі перебування на займаній посаді менше одного року;

(Абзац другий пункту 75 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

у разі перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустці по догляду за дитиною (атестація проводиться не раніше ніж через один рік після початку виконання службових обов'язків; строк перебування у зазначених відпустках не зараховується до періоду атестації);

у разі перебування особи начальницького складу у довготерміновому відрядженні (атестація проводиться через рік після закінчення відрядження).

(Пункт 75 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

76. Висновки і рекомендації за результатами атестації особи рядового чи начальницького складу заносяться до її атестаційного листа і затверджуються головою атестаційної комісії. На начальників, які атестують своїх підлеглих, покладається персональна відповідальність за об'єктивність та обґрунтованість викладених у атестаційних листах висновків і рекомендацій.

(Абзац перший пункту 76 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008)

З висновками і рекомендаціями, занесеними до атестаційного листа, атестовану особу ознайомлює її безпосередній начальник у десятиденний строк. Особа ставить свій підпис на такому листі із зазначенням дати ознайомлення з результатами атестації.

Атестована особа може подати в установленому порядку не пізніше місяця з дня оголошення атестації скаргу на ім'я начальника, що призначив атестаційну комісію, про порушення порядку атестації та необ'єктивність комісії. Рішення за скаргою приймається зазначеним начальником у місячний строк. Це рішення може бути оскаржене атестованою особою в установленому порядку. У разі визнання скарги обґрунтованою до атестаційного листа особи вносяться відповідні зміни або проводиться нова атестація цієї особи.

Особи рядового і начальницького складу зобов'язані за результатами атестації вжити заходів до виправлення зазначених у їх атестаційних листах недоліків. Безпосередні начальники повинні вимагати від підлеглих виправлення недоліків та надавати їм у цьому допомогу.

Порядок атестації осіб рядового і начальницького складу визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

Відпустки

77. Особам рядового і начальницького складу надаються такі відпустки:

1) щорічні:

чергові;

додаткові - за роботу в шкідливих та важких умовах служби;

(Абзац третій підпункту 1 пункту 77 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

інші додаткові, передбачені законодавством;

2) у зв'язку із закінченням спеціалізованих навчальних закладів;

3) у зв'язку з навчанням у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі без відриву від служби;

4) додаткові - за сімейними обставинами та з інших поважних причин;

5) творчі;

6) соціальні:

у зв'язку з вагітністю та пологами;

по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

додаткові - особам, які мають дітей;

7) для лікування у зв'язку із хворобою;

8) у разі коли дитина потребує домашнього догляду, - тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, коли дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більше ніж до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.

78. Тривалість щорічної чергової відпустки для осіб рядового і начальницького складу, які мають на момент її надання вислугу в календарному обчисленні до 10 років, становить 30 діб, від 10 до 20 років - 35 діб, від 20 до 25 років - 40 діб, 25 і більше календарних років - 45 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад.

(Абзац перший пункту 78 в редакції Постанови КМ N 315 від 30.03.2011)

У разі надання щорічних чергових відпусток, відпусток за сімейними обставинами та з інших поважних причин, відпусток у зв'язку із закінченням спеціалізованих навчальних закладів додатково надається час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України з розрахунку тривалості руху транспорту, яким особа прямує до місця проведення відпустки та назад (до 6 годин руху в обидва боки час для проїзду до місця проведення відпустки і назад не надається, від 6 до 24 годин надається одна доба, від 24 до 48 годин - дві доби, понад 48 годин - три доби). Максимальний час, який надається для проїзду до місця проведення відпустки і назад, становить три доби.

Час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і назад, не може перевищувати час, обчислений за розкладом руху залізничного транспорту. У разі коли особа не використала час, необхідний для проїзду до місця проведення відпустки і назад частково (у повному обсязі), вона зобов'язана самостійно прибути з відпустки раніше з урахуванням невикористаного часу. В разі поділу чергової відпустки на дві частини зазначений час надається при використанні однієї з частин відпустки за бажанням особи.

Учасникам бойових дій та прирівняним до них особам щорічні чергові відпустки надаються незалежно від вислуги років тривалістю 45 діб у зручний для них час.

Для визначення тривалості щорічних відпусток святкові та неробочі дні не враховуються.

Наказ про надання щорічної чергової відпустки видається не пізніше ніж за один тиждень до встановленого графіком строку відпустки на підставі рапорту особи рядового чи начальницького складу, який надсилається за місяць до початку відпустки до підрозділу кадрового забезпечення.

(Пункт 78 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

Наказ про надання особі рядового чи начальницького складу відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин видається не пізніше ніж у день початку такої відпустки на підставі рапорту зазначеної особи. Обставини, на підставі яких особі рядового чи начальницького складу надається відпустка за сімейними обставинами та з інших поважних причин, повинні бути документально підтверджені.

(Пункт 78 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

Особам рядового чи начальницького складу, які є подружжям, відпустка надається за їх бажанням одночасно.

(Пункт 78 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

79. Щорічні чергові відпустки надаються за календарний рік служби з таким розрахунком, щоб вони були використані протягом календарного року. Як виняток, з дозволу Голови Держспецзв'язку чергова відпустка (або невикористана її частина) може бути надана у I кварталі наступного року.

На прохання особи рядового чи начальницького складу чергова відпустка може бути поділена на дві частини будь-якої тривалості.

(Абзац другий пункту 79 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008)

Щорічні чергові відпустки надаються рівномірно протягом календарного року з дотриманням вимог щодо забезпечення належного функціонування підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку та підпорядкованих органів.

Особам, кандидатури яких затверджені для виїзду в довготермінові відрядження або для направлення на навчання, щорічна чергова відпустка надається з урахуванням можливості її повного використання до їх відбуття у відрядження або вступу до навчального закладу, аспірантури (ад'юнктури), докторантури.

(Абзац четвертий пункту 79 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 315 від 30.03.2011, N 248 від 10.04.2013)

Особам, які перебувають у довготермінових відрядженнях, дозволяється за їх бажанням об'єднувати щорічні чергові відпустки за минулі роки та рік, в якому береться відпустка. У разі переміщення зазначених осіб по службі невикористана ними об'єднана відпустка (або її невикористана частина) надається на новому місці служби.

(Абзац п'ятий пункту 79 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011, N 248 від 10.04.2013)

Перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами або безпосередньо після неї особам надається щорічна чергова відпустка згідно з пунктом 78 цього Положення.

У рік закінчення відпустки по догляду за дитиною щорічна чергова відпустка обчислюється пропорційно часу з дня закінчення цієї відпустки і до кінця календарного року з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку вони мають право згідно з пунктом 78 цього Положення, за кожний повний місяць служби. У разі коли тривалість відпустки становить 10 і більше діб, оплачується проїзд до місця проведення відпустки і назад у межах України та додатково надається час, необхідний для зазначеного проїзду.

80. У рік прийняття на службу щорічна чергова відпустка обчислюється пропорційно часу з дня прийняття і до кінця календарного року з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку особи рядового і начальницького складу мають право згідно з пунктом 78 цього Положення, за кожний повний місяць служби. Особам, які мають право на відпустку тривалістю 10 і більше діб, оплачується проїзд та надається додатково час до місця проведення відпустки і назад в межах України.

Особам, які звільняються із служби після закінчення строку контракту, за віком, станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів та із систематичним невиконанням умов контракту з боку Держспецзв'язку, надається в рік звільнення чергова відпустка тривалістю, встановленою пунктом 78 цього Положення. В інших випадках чергова відпустка надається зазначеним особам з розрахунку 1/12 тривалості відпустки, на яку вони мають право згідно з пунктом 78 цього Положення, за кожний повний місяць служби в році звільнення. При цьому оплачується проїзд до місця проведення відпустки і назад до місця служби чи обраного місця проживання та надається додатково час на дорогу з урахуванням вимог, установлених абзацом першим цього пункту.

(Абзац другий пункту 80 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008)

У рік звільнення особам рядового і начальницького складу, які звільняються із служби після закінчення строку контракту, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів, у разі невикористання ними щорічної основної або додаткової відпустки виплачується грошова компенсація за всі невикористані дні щорічної основної відпустки, а також дні додаткової відпустки, у тому числі особам рядового і начальницького складу, які мають дітей.

(Пункт 80 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

Відпустка за період служби у році звільнення не надається тим особам, накази про звільнення яких підписано у минулому році.

81. Відкликання осіб рядового і начальницького складу з щорічної чергової відпустки дозволяється лише у разі крайньої службової потреби і здійснюється за наказом:

Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщує, - стосовно осіб, які проходять службу в Адміністрації Держспецзв'язку, та начальників підпорядкованих органів;

(Абзац другий пункту 81 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

начальників регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ - стосовно підлеглих осіб.

(Абзац третій пункту 81 в редакції Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

Невикористана частина відпустки надається, як правило, у тому самому році. У разі коли невикористана частина відпустки становить 10 і більше діб, особі оплачується проїзд до місця проведення відпустки, з якого її було відкликано, і назад, а також надається додатково час для проїзду до місця проведення відпустки і назад у межах України.

82. Щорічні додаткові відпустки за роботу в шкідливих та важких умовах служби надаються особам рядового і начальницького складу тривалістю та у порядку, що визначаються Адміністрацією Держспецзв'язку. Ці відпустки можуть бути використані одночасно з щорічними черговими відпустками або в інший строк з урахуванням бажання особи, інтересів служби та вимог пункту 79 цього Положення.

Перелік посад на об'єктах (спорудах) Держспецзв'язку, на яких особовий склад виконує службові обов'язки, що дають право на щорічну додаткову відпустку за роботу в шкідливих та важких умовах служби, та порядок надання таких відпусток визначаються Адміністрацією Держспецзв'язку.

(Абзац другий пункту 82 в редакції Постанови КМ N 315 від 30.03.2011)

Особам, які мають право на щорічну додаткову відпустку за роботу в шкідливих та важких умовах служби, а також на додаткову відпустку з інших підстав, передбачених законодавством, відпустка надається за їх вибором за наявності однієї з підстав.

(Пункт 82 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

83. Особам, що належать до 1 і 2 категорії громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, надається додаткова щорічна оплачувана відпустка із збереженням грошового забезпечення строком 14 робочих днів на рік у зручний для них час.

Учасники бойових дій та прирівняні до них особи мають право на додаткову щорічну відпустку без збереження грошового забезпечення строком до двох тижнів на рік у зручний для них час.

Зазначені в абзацах першому і другому цього пункту відпустки не можуть бути використані у наступному календарному році.

84. Відпустки у зв'язку із закінченням спеціалізованих навчальних закладів надаються особам, яким присвоєно перше спеціальне звання середнього начальницького складу, до направлення їх до місця проходження служби тривалістю 30 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки та від місця проведення відпустки до місця проходження служби. Ці відпустки зараховуються як щорічні чергові відпустки.

85. Особам рядового і начальницького складу, які допущені до складення вступних іспитів у вищі навчальні заклади за вечірньою та заочною формою навчання, надається відпустка тривалістю до 15 діб без урахування часу, необхідного для проїзду до місця розташування навчального закладу і назад. Зазначена відпустка надається на підставі повідомлення за підписом уповноваженої особи вищого навчального закладу про допуск особи до складення вступних іспитів.

Особам рядового і начальницького складу, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах без відриву від служби, надаються додаткові відпустки:

1) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складення заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах: I-II рівня акредитації за вечірньою формою навчання - 10 діб; III-IV рівня акредитації за вечірньою формою навчання - 20 діб; незалежно від рівня акредитації за заочною формою навчання - 30 діб;

2) на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах: I-II рівня акредитації за вечірньою формою навчання - 20 діб; III-IV рівня акредитації за вечірньою формою навчання - 30 діб; незалежно від рівня акредитації за заочною формою навчання - 40 діб;

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних закладах незалежно від рівня акредитації - 30 діб;

4) на період підготовки та захисту дипломного проекту (роботи) особам, які навчаються у вищих навчальних закладах за вечірньою та заочною формою навчання I-II рівня акредитації - два місяці, а у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації - чотири місяці.

Тривалість додаткових оплачуваних відпусток особам рядового і начальницького складу, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації.

Особам рядового і начальницького складу, які допущені до складення вступних іспитів до аспірантури з відривом або без відриву від служби, для підготовки та складення іспитів надається один раз на рік додаткова оплачувана відпустка з розрахунку 10 діб на кожний іспит.

Особам рядового і начальницького складу, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі (ад'юнктурі) та успішно виконують індивідуальний план підготовки, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 30 діб.

Відпустки, передбачені підпунктами 1 і 2 цього пункту, надаються протягом навчального року.

86. Творчі відпустки надаються особам рядового і начальницького складу для закінчення дисертаційних робіт, написання підручників та в інших випадках, передбачених законодавством.

87. Курсантам (слухачам) спеціалізованих навчальних закладів, які навчаються за денною формою, за умови виконання ними навчального плану надаються згідно з цим планом такі відпустки:

зимова - до 14 діб;

літня - до 30 діб.

Літня навчальна відпустка є основною, зимова - додатковою. Час, необхідний для проїзду до місця проведення цих відпусток і назад, не надається.

88. Порядок надання соціальних відпусток особам рядового і начальницького складу регулюється законодавством України.

89. Відпустки для лікування у зв'язку з хворобою надаються особам рядового і начальницького складу на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії.

Тривалість відпустки для лікування у зв'язку з хворобою визначається з урахуванням характеру захворювання. Час безперервного перебування на лікуванні у медичних закладах і у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою не повинен перевищувати чотирьох місяців, крім випадків, коли нормативно-правовими актами передбачено більший строк перебування на лікуванні за деякими захворюваннями. Після закінчення зазначеного строку безперервного перебування на лікуванні та у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою особи підлягають огляду комісією медичного закладу для вирішення питання щодо придатності їх до служби. У разі визнання осіб рядового і начальницького складу не придатними до служби вони можуть бути звільнені в запас або у відставку до виписки з медичного закладу.

Час перебування на лікуванні осіб рядового і начальницького складу у зв'язку з одержанням ними при виконанні службових обов'язків поранень, контузій або каліцтва не обмежується. На огляд військово-лікарської комісії зазначені особи направляються після закінчення лікування.

Особам рядового чи начальницького складу, які захворіли під час чергової щорічної відпустки або додаткової відпустки (за роботу в шкідливих та важких умовах служби), невикористані дні відпустки надаються в інший час протягом поточного року.

(Пункт 89 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

Після одужання та завершення перебування у відпустці особа рядового чи начальницького складу повертається до місця служби і подає рапорт на ім'я Голови Держспецзв'язку чи керівника підпорядкованого органу про хворобу з наданням медичних документів, які це підтверджують. Голова Держспецзв'язку чи керівник підпорядкованого органу приймає в установленому порядку рішення про надання в інший час невикористаних днів відпустки.

(Пункт 89 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 315 від 30.03.2011)

(Абзац шостий пункту 89 виключено на підставі Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

90. Додаткові відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин можуть надаватися строком до 10 діб із збереженням грошового забезпечення без урахування часу, необхідного для проїзду до місця проведення відпустки і назад у порядку, встановленому Адміністрацією Держспецзв'язку.

Звільнення із служби

91. Звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби здійснюється:

у запас Збройних Сил, якщо звільнені особи не досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, і за станом здоров'я придатні до військової служби;

(Абзац другий пункту 91 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008)

у відставку, якщо звільнені особи досягли граничного віку перебування у запасі, встановленого законом, або визнані військово-лікарськими комісіями не придатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби здійснюється згідно з пунктом 92 цього Положення, як правило, без зарахування в розпорядження начальників та у плановому порядку.

Рішення про звільнення із служби згідно з підпунктом 4 пункту 92 цього Положення доводиться до відома особи не пізніше ніж за два місяці до дати виключення із списків особового складу.

(Абзац п'ятий пункту 91 в редакції Постанови КМ N 248 від 10.04.2013)

Безпосередній начальник особи, яка звільняється, проводить з нею індивідуальну бесіду, під час якої роз'яснюються підстави і строк внесення подання щодо звільнення, пільги та переваги з працевлаштування і матеріально-побутового забезпечення, визначається військовий комісаріат для направлення особи на військовий облік.

(Абзац шостий пункту 91 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008)

Зміст проведеної бесіди заноситься до аркуша бесіди, що підписується безпосереднім начальником та особою, яка звільняється, долучається і зберігається в особовій справі.

У разі коли під час бесіди особа, яка звільняється, порушує питання, що не можуть бути вирішені її безпосереднім начальником, він доповідає про них старшому прямому начальникові з викладенням довідкових даних для їх вирішення. До участі у бесіді у разі потреби можуть бути також залучені співробітники підрозділу кадрового забезпечення, фінансового та юридичного підрозділів.

(Абзац восьмий пункту 91 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

92. Особи рядового і начальницького складу звільняються із служби:

1) після закінчення строку контракту (у тому числі військовослужбовці СБУ, які проходили кадрову військову службу, були переведені на службу до Держспецзв'язку і достроково припиняють контракт за власною ініціативою);

(Підпункт 1 пункту 92 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

2) за віком - у разі досягнення граничного віку перебування на службі;

3) за станом здоров'я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до служби;

4) у зв'язку із скороченням штатів - у разі неможливості задіяння на службі у зв'язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів;

5) через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України;

6) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту особою рядового чи начальницького складу;

(Підпункт 6 пункту 92 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008)

6-1) у разі неможливості їх переведення, у зв'язку з обставинами, передбаченими підпунктом 6 пункту 67 цього Положення;

(Пункт 92 доповнено підпунктом 6-1 згідно з Постановою КМ N 1432 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 02.11.2011)

7) у зв'язку із систематичним невиконанням умов контракту з боку Держспецзв'язку;

8) за службовою невідповідністю;

9) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або рішенням суду про притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення - у триденний строк з дня отримання органом або підрозділом Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації копії відповідного судового рішення;

(Підпункт 9 пункту 92 в редакції Постанови КМ N 1126 від 02.11.2011)

10) у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі.

(Пункт 92 доповнено підпунктом 10 згідно з Постановою КМ N 1432 від 08.12.2009; в редакції Постанови КМ N 1126 від 02.11.2011)

(Підпункт 11 пункту 92 виключено на підставі Постанови КМ N 1126 від 02.11.2011)

За кожним фактом невиконання умов контракту може проводитись службове розслідування.

(Пункт 92 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008)

Звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби за підпунктами 6 і 8 цього пункту не може здійснюватися без попередньо проведеного службового розслідування.

(Пункт 92 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008)

Звільнення осіб рядового і начальницького складу із служби здійснюється начальником, до повноважень якого належить прийняття цих осіб на службу відповідно до займаних ними посад або посад, за якими вони зараховані у розпорядження.

(Пункт 92 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008)

З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання норм Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" за рішенням Голови Держспецзв'язку або особи, яка його заміщає, стосовно особи, що вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

(Пункт 92 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1432 від 08.12.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1126 від 02.11.2011)

93. Особи рядового і начальницького складу, стосовно яких прийнято рішення про дострокове розірвання контракту, мають право оскаржити це рішення у порядку, встановленому законодавством. Оскарження не припиняє виконання рішення.

У разі визнання рішення про дострокове розірвання контракту незаконним особи рядового і начальницького складу поновлюються на посадах, які займали раніше, або на рівнозначних посадах.

У разі звільнення особи рядового або начальницького складу у порядку накладення дисциплінарного стягнення зміст наказу доводиться до її відома під особистий підпис з врученням витягу з цього наказу.

(Пункт 93 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 787 від 29.07.2009)

94. Особи рядового і начальницького складу, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, не підлягають звільненню із служби за підпунктами 6 і 8 пункту 92, якщо підставою для звільнення є ті дії осіб, стосовно яких здійснюється кримінальне провадження, до закриття кримінального провадження чи ухвалення вироку суду.

(Абзац перший пункту 94 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008; в редакції Постанови КМ N 868 від 19.09.2012)

Особи рядового і начальницького складу, звільнені із служби у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, поновлюються на службі, якщо його скасовано в установленому порядку і закрито кримінальне провадження.

(Абзац другий пункту 94 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 868 від 19.09.2012)

(Абзац третій пункту 94 виключено на підставі Постанови КМ N 1126 від 02.11.2011)

(Абзац четвертий пункту 94 виключено на підставі Постанови КМ N 1126 від 02.11.2011)

95. Виключення із списків особового складу Держспецзв'язку осіб рядового чи начальницького складу здійснюється:

Головою Держспецзв'язку - у разі визнання особи безвісно відсутньою чи оголошення померлою на підставі рішення суду про таке визнання чи оголошення;

керівником, до повноважень якого належить прийняття зазначених осіб на службу, - у зв'язку із звільненням у запас (відставку) чи смертю особи.

Особи рядового і начальницького складу не можуть бути виключені із списків особового складу в період перебування їх на лікуванні у медичних закладах і у відпустці для лікування у зв'язку з хворобою в межах строків, передбачених пунктом 89 цього Положення.

(Пункт 95 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 248 від 10.04.2013)

(Пункт 95 в редакції Постанови КМ N 315 від 30.03.2011)

96. Звільнення з посади Голови Держспецзв'язку та його заступників здійснюється відповідно до закону Президентом України.

(Пункт 96 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 197 від 19.03.2008; в редакції Постанови КМ N 315 від 30.03.2011)

97. Виключення із списків особового складу у зв'язку із звільненням у запас або відставку осіб, яким чергова відпустка надана при звільненні, здійснюється після закінчення чергової відпустки з урахуванням часу, необхідного для передачі справ і посади. Час для передачі справ і посади не повинен перевищувати 20 днів.

Порядок передачі справ і посади визначається Адміністрацією Держспецзв'язку.

98. Особам начальницького складу, які мають обчислену відповідно до законодавства вислугу строком 20 і більше років, за умови відсутності у них дисциплінарних стягнень на момент підписання наказу про звільнення із служби, а тим, хто має державні нагороди, незалежно від вислуги років при звільненні у запас або відставку наказами начальників, які здійснюють звільнення, надається право носіння форменого одягу, крім осіб, які звільняються із служби згідно з підпунктами 6, 8 і 9 пункту 92 цього Положення.

Днем закінчення проходження служби особами рядового і начальницького складу вважається день виключення із списків особового складу.

Додаток
до Положення

Контракт
про проходження служби в Державній службі
спеціального зв'язку та захисту інформації
особами рядового і начальницького складу

З Додатком можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".