Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
09.11.2012 N 882/3812

Про затвердження Примірного договору про надання на
праві господарського відання державного майна, яке
використовується для забезпечення розподілу природного
газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі
господарського товариства із газопостачання та газифікації
і не може бути відокремлене від його основного виробництва

Відповідно до Господарського кодексу України, Закону України "Про управління об'єктами державної власності", постанов Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 р. N 757 "Про проведення інвентаризації державного майна, яке не увійшло до статутних фондів акціонерних товариств, створених у процесі корпоратизації та приватизації" та від 20 серпня 2012 р. N 770 "Деякі питання використання державного майна для забезпечення розподілу природного газу" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Примірний договір про надання на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації та обліковується на балансі господарського товариства із газопостачання та газифікації і не може бути відокремлене від їх основного виробництва, що додається.

2. Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України" спільно з Фондом державного майна України вжити заходів щодо припинення дії Угоди від 4 лютого 1999 р. N 76 "Про використання державного майна, яке не підлягає приватизації" в частині державного майна, яке не підлягає приватизації і знаходиться на балансі товариств по газопостачанню та газифікації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості - керівника апарату Макуху В.О. та заступника Голови Фонду державного майна Хотея І.І.

Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ю. Бойко

Голова Фонду державного майна України О. Рябченко

Затверджено
Наказ Міненерговугілля
та Фонду держмайна
09.11.2012 N 882/3812

Примірний договір
про надання на праві господарського відання державного
майна, яке використовується для забезпечення розподілу
природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на
балансі господарського товариства із газопостачання та
газифікації і не може бути відокремлене від його основного
виробництва

м. Київ "___" ___________ 20__ р.

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, далі - ОРГАН УПРАВЛІННЯ, в особі ___________________________________________________, з однієї сторони, та ___________________________________________________, далі - ПІДПРИЄМСТВО, в особі __________________________________________, який діє на підставі ___________________________________, іншої сторони, разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір про таке:

Преамбула

Цей договір укладено з метою забезпечення ефективного використання, збереження та відновлення державного майна, яке не підлягає приватизації, його цільової безаварійної експлуатації, покращення/відновлення, реконструкції і модернізації, а також надійності розподілу природного газу на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2012 р. N 770 "Деякі питання використання державного майна для забезпечення розподілу природного газу".

1. Предмет Договору

1.1. Предметом цього Договору є надання ПІДПРИЄМСТВУ на праві господарського відання державного майна, яке використовується для забезпечення розподілу природного газу, не підлягає приватизації, обліковується на балансі ПІДПРИЄМСТВА і не може бути відокремлене від їх основного виробництва (далі - державне майно).

1.2. Перелік державного майна, яке перебуває на балансі ПІДПРИЄМСТВА та надається йому на праві господарського відання, зазначається у додатку 1, який є невід'ємною частиною Договору.

2. Правовий режим державного майна

2.1. Наявність державного майна на балансі ПІДПРИЄМСТВА на праві господарського відання не означає набуття ПІДПРИЄМСТВОМ права власності на це майно. Власником державного майна, право господарського відання щодо якого має ПІДПРИЄМСТВО за цим Договором, є держава в особі ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ.

2.2. Протягом строку дії Договору ПІДПРИЄМСТВУ забороняється відчужувати державне майно, здавати його в оренду, в оперативний або фінансовий лізинг, концесію, позичати, передавати речові права (користування та/або володіння) щодо нього у заставу, передавати його в управління та вчиняти будь-які інші дії, що пов'язані із зміною його цільового призначення.

Будь-які дії щодо державного майна можуть здійснюватися у порядку та спосіб, що передбачені умовами цього договору та нормами чинного законодавства.

На державне майно не може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів, а також воно не може бути використане на інші, не передбачені цим Договором, цілі.

2.3. Будь-які поліпшення (в тому числі невід'ємні) державного майна, здійснені Підприємством під час дії цього договору, є власністю держави (в особі ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ) та не підлягають компенсації.

2.4. Ризик випадкового знищення або пошкодження державного майна несе ПІДПРИЄМСТВО з дати набрання чинності Договору та до моменту повернення державного майна ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ.

2.5. Списання державного майна здійснюється за погодженням з ОРГАНОМ УПРАВЛІННЯ у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.6. Облік державною майна, яке надано Договором для використання на праві господарського відання, здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

2.7. Щорічна інвентаризація державною майна здійснюється за рішенням ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ в установленому законодавством порядку.

3. Права і обов'язки Сторін

3.1. ОРГАН УПРАВЛІННЯ має право:

3.1.1. Контролювати облік державного майна, проведення інвентаризації державного майна за участі уповноважених представників ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ, його технічний та експлуатаційний стан, цільове використання та ефективність використання, дотримання ПІДПРИЄМСТВОМ вимог нормативно-правових актів, у тому числі шляхом здійснення перевірок. Порядок здійснення таких перевірок визначає ОРГАН УПРАВЛІННЯ.

ОРГАН УПРАВЛІННЯ має право залучати для здійснення перевірок та контролю інші підприємства галузі.

3.1.2. У випадку погіршення з вини ПІДПРИЄМСТВА стану державного майна або неналежної експлуатації державного майна вимагати від ПІДПРИЄМСТВА відшкодування заподіяних втратою (знищенням) державного майна збитків у повному обсязі та вжиття відповідних заходів щодо усунення допущених порушень.

3.1.3. Залучати ПІДПРИЄМСТВО до участі у розробленні та прийнятті рішень з питань організації та забезпечення безаварійної експлуатації державного майна.

3.1.4. Брати участь у роботі комісій з розслідування аварій та нещасних випадків на виробництві, аварій та нещасних випадків під час використання газу у побуті.

3.2. ОРГАН УПРАВЛІННЯ зобов'язаний:

3.2.1. Не вчиняти дій, що перешкоджають ПІДПРИЄМСТВУ виконувати свої договірні зобов'язання.

3.2.2. Надавати методичну допомогу з питань технічного обслуговування, організації експлуатації, ремонту та модернізації державного майна.

3.2.3. Здійснювати контроль за належним виконанням ПІДПРИЄМСТВОМ умов Договору та ефективним використанням і збереженням державного майна згідно з вимогами чинного законодавства.

3.3. ПІДПРИЄМСТВО має право:

3.3.1. Використовувати державне майно, закріплене за ним на праві господарського відання, в обсязі, визначеному цим Договором, відповідно до мети, визначеної у преамбулі.

3.3.2. Приймати рішення з питань організації діяльності щодо безаварійної експлуатації державного майна, включаючи технічні питання та ті, що пов'язані з поточним його ремонтом, поліпшенням/відновленням, реконструкцією та модернізацією у порядку, визначеному цим Договором.

3.3.3. Залучати спеціалізовані організації для виконання будівельних, монтажних, ремонтних чи інших робіт з державним майном, які необхідні для здійснення належного виконання умов цього Договору.

3.4. ПІДПРИЄМСТВО зобов'язане:

3.4.1. Використовувати державне майно відповідно до мети, визначеної у преамбулі.

3.4.2. Забезпечувати цілісність державного майна.

3.4.3. Здійснювати страхування державного майна.

3.4.4. Відшкодовувати збитки, заподіяні знищенням (втратою) державного майна з вини ПІДПРИЄМСТВА.

3.4.5. Виконувати роботи, пов'язані з поліпшенням, відновленням, ремонтом, реконструкцією та технічним обслуговуванням державного майна, відповідно до вимог чинного законодавства України, а також забезпечувати умови безпечної та безаварійної його експлуатації.

Перелік та напрямки зазначених робіт визначаються Інвестиційними програмами ПІДПРИЄМСТВА на наступний календарний рік.

3.4.6. За рахунок власних коштів ПІДПРИЄМСТВА забезпечити фінансування робіт, передбачених у підпункті 3.4.5 Договору, у розмірі, не меншому 100% (ста відсотків) амортизаційних відрахувань, передбачених у тарифах на розподіл природного газу.

Амортизаційні відрахування, які визначають розмір фінансування зазначених робіт, розраховуються, як сума амортизації, передбаченої в тарифах на розподіл природного газу, затверджених НКРЕ, зменшена на частину амортизації, яка віднесена на майно підприємства, побудованого (отриманого) за власні кошти підприємства або безоплатно отриманого від третіх осіб, крім держави.

3.4.7. Вести відокремлений аналітичний облік державного майна за єдиною системою кодування об'єктів державної власності та забезпечувати проведення щорічних і позачергових інвентаризацій державного майна у порядку, встановленому чинним законодавством.

3.4.8. Щокварталу, не пізніше 30 числа місяця, наступного за звітним кварталом, та за підсумками року не пізніше 25 лютого року, наступного за звітним роком, надавати ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ:

а) звіт про рух державного майна за формою згідно з Додатком 2, який є невід'ємною частиною цього Договору;

б) звіт щодо виконання Інвестиційної програми ПІДПРИЄМСТВА в частині державного майна за формою, встановленою НКРЕ.

3.4.9. Створювати належні умови та забезпечувати вільний доступ уповноважених представників ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ до об'єктів державного майна, у т.ч. що будуються, реконструюються та знаходяться в капітальному ремонті, інших об'єктів, що технологічно пов'язані з експлуатацією та технічним обслуговуванням державного майна, а також аналітичного та бухгалтерського обліку ПІДПРИЄМСТВА в частині, що стосується обліку державного майна.

3.4.10. Повідомляти письмово у триденний строк ОРГАН УПРАВЛІННЯ про ліквідацію, реорганізацію, порушення провадження у справі про банкрутство ПІДПРИЄМСТВА.

4. Відповідальність Сторін

4.1. За невиконання або неналежне виконання договірних зобов'язань СТОРОНИ несуть відповідальність у розмірі та у порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Договором.

4.2. ПІДПРИЄМСТВО несе відповідальність відповідно до чинного законодавства України за пошкодження/втрату державного майна (в т.ч. внаслідок аварії), що сталася з його вини.

4.3. Відповідальність за достовірність інформації, наданої ПІДПРИЄМСТВОМ ОРГАНУ УПРАВЛІННЯ відповідно до умов цього Договору, покладається на керівника та головного бухгалтера ПІДПРИЄМСТВА.

5. Форс-мажор

5.1. СТОРОНИ погодилися, що у разі виникнення форс-мажорних обставин вони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором.

5.2. До форс-мажорних обставин належать обставини непереборної сили або події надзвичайного характеру, такі як: війни, військові дії, блокади, терористичні акти; пожежі, землетруси, повені, усі інші надзвичайні ситуації, стихійні лиха чи природні явища; заборонні заходи вищих законодавчих та/або виконавчих органів державної влади, які виникли після підписання цього Договору та які СТОРОНИ не могли передбачити або запобігти їм прийнятими заходами, якщо ці обставини вплинули на виконання СТОРОНАМИ своїх зобов'язань.

5.3. У випадку виникнення форс-мажорних обставин СТОРОНИ протягом 5 (п'яти) календарних днів письмово повідомляють одна одну про наявність таких обставин, підтверджуючи це відповідними офіційними документами. Якщо СТОРОНИ без поважних причин не повідомили у зазначений строк про виникнення і наявність форс-мажорних обставин, то вони у подальшому не мають права вимагати зміни строків виконання цього Договору.

6. Вирішення спорів

6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей СТОРОНИ зобов'язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

6.2. У випадку недосягнення згоди шляхом переговорів та консультацій, СТОРОНА, право якої порушено, має право звернутися до суду для розгляду спору.

7. Строк дії Договору

7.1. Договір є укладеним і набирає чинності з дати підписання його СТОРОНАМИ та скріплення печатками і діє до моменту відчуження майна, зазначеного у п. 1.2 Договору, з державної власності.

7.2. Одностороння зміна чи розірвання Договору не допускається, крім випадків, передбачених підпунктах "б", "в" п. 7.3 цього Договору. Розірвання Договору у випадку, визначеному в підпунктах "в" п. 7.3, здійснюється в судовому порядку на вимогу однієї із СТОРІН.

7.3. Договір може бути достроково розірваний:

а) за взаємною згодою СТОРІН;

б) у випадку ліквідації ПІДПРИЄМСТВА;

в) у випадку невиконання ПІДПРИЄМСТВОМ зобов'язань, визначених пп. 3.4.1, 3.4.5, 3.4.8 цього Договору.

8. Прикінцеві положення

8.1. Договір укладено у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу, один з яких зберігається в ОРГАНІ УПРАВЛІННЯ, другий - у ТОВАРИСТВІ.

8.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору оформляються додатковими угодами до Договору.

8.3. Додаткові угоди, додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу, якою вони викладені у письмовій формі та підписані уповноваженими представниками СТОРІН.

8.4. СТОРОНИ зобов'язуються вчасно повідомляти одна одну про зміни свого місцезнаходження, поштових та банківських реквізитів, номерів телефонів, факсів, установчих документів, посадових осіб, а також про усі інші зміни, які можуть вплинути на реалізацію та на виконання зобов'язань за цим Договором шляхом направлення листа.

8.5. Договір, його зміст та доповнення до нього є інформацією, яка не підлягає розголошенню чи використанню СТОРОНАМИ в будь-яких цілях, за винятком надання цієї інформації державним органам відповідно до чинного законодавства України.

8.6. Усі виправлення за текстом цього Договору вважаються дійсними лише за взаємного їх засвідчення уповноваженими представниками СТОРІН у кожному окремому випадку.

9. Реквізити та місцезнаходження сторін

ОРГАН УПРАВЛІННЯ:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
ПІДПРИЄМСТВО:
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
_________________
"___" ___________ 2012 р.
_________________
"___" ___________ 2012 р.

Додаток 1
до Договору
__________ N ___

Перелік
державного майна, яке перебуває на балансі підприємства
та надається йому на праві господарського відання

N
з/п
Найменування об'єкта державного майна Інвентарний номер Вартість майна
Первісна,
грн.
Залишкова, грн.
1
2
РАЗОМ

Перелік державного майна, яке перебуває у використанні підприємства на праві господарського відання, після підписання Договору може змінюватися шляхом укладення додаткових угод до договору та визначається за даними щорічної інвентаризації державного майна, яка буде проводитися відповідно до норм чинного законодавства.

ОРГАН УПРАВЛІННЯ _____________________________________
_____________________________________
ПІДПРИЄМСТВО _____________________________________
_____________________________________

Додаток 2
до Договору
__________________

Підприємство ______________________
Код ЄДРПОУ ______________________
Виконавець ________________________
Тел. _______________________________

Звіт
про рух державного майна
за ______________________________
(квартал, півріччя, 9 місяців, рік)

код інв. N Перелік основних фондів за групами Вартість державного майна на початок звітного періоду Рух державного майна за _________ Вартість державного майна на кінець
введення в експлуатацію вибуття основних засобів нарахування зносу разом рух державного майна звітного періоду
Первісна Знос Залишкова (баланс) списання безоплатна передача продаж Первісна Знос Залишкова (баланс)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
23020 Розподільні газопроводи, споруди на них:
* * * * * *
ВСЬОГО * * * * * *
23040 Транспортні засоби спеціального призначення
* * * * * *
ВСЬОГО * * * * * *
інші
* * * * * *
ВСЬОГО * * * * * *
23050 РАЗОМ

Довідково: Залишкова вартість майна, що законсервоване, складає _______________ тис.грн.

Керівник підприємства ___________________________

Головний бухгалтер ______________________________

М.П.