Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 12 грудня 2002 р. N 1877
Київ

Про затвердження Порядку декларування
зерна суб'єктами зберігання зерна

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 554 від 28.03.20
07
N 1115 від 20.10.20
11
N 387 від 03.06.20
13 )

Відповідно статті 19 до Закону України "Про зерно та ринок зерна в Україні" ( 37-15 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок декларування зерна суб'єктами зберігання зерна (далі - Порядок), що додається.

2. Міністерству фінансів передбачати в проектах Державного бюджету на наступні роки кошти Міністерству аграрної політики та продовольства для виготовлення бланків декларацій про обсяги зберігання зерна та запровадження Порядку. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

3. Організацію та забезпечення проведення декларування зерна покласти на державні інспекції сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах. ( Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 1115 від 20.10.2011 )

4. Уповноважити Міністерство аграрної політики та продовольства давати роз'яснення щодо застосування Порядку. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

( Пункт 5 виключено на підставі Постанови КМ N 1115 від 20.10.2011 )

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2002 р. N 1877

Порядок
декларування зерна суб'єктами зберігання зерна

1. Цей Порядок визначає механізм декларування зерна суб'єктами зберігання зерна, форму декларації про його обсяги, відповідальних за організацію і забезпечення проведення декларування та подання узагальнених даних органам виконавчої влади.

2. Декларація подається суб'єктами зберігання зерна: ( Абзац перший пункту 2 в редакції Постанови КМ N 554 від 28.03.2007 )

зерновим складом - щодо обсягів зерна державного продовольчого резерву, державного резервного насіннєвого фонду, регіональних ресурсів, іншого зерна, що перебуває на зберіганні (крім зерна, закладеного до державного матеріального резерву); ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 554 від 28.03.2007 )

суб'єктом виробництва зерна - щодо обсягів власного зерна, що зберігається ним у власних або орендованих зерносховищах; ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 554 від 28.03.2007 )

іншими суб’єктами господарювання. ( Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 387 від 03.06.2013 )

Декларація подається за формою згідно з додатком 1. ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 554 від 28.03.2007 )

Декларації за підписом керівника та головного бухгалтера суб'єкта зберігання зерна - юридичної особи, а для суб'єкта зберігання зерна - фізичної особи - за підписом такої особи подаються державним інспекціям сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районах за місцем зберігання зерна щомісяця до 5 числа наступного звітного періоду станом на 1 число наростаючим підсумком. ( Абзац пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1115 від 20.10.2011 )

Суб'єкти зберігання зерна, які не мали зерна на початок або кінець звітного періоду, але здійснювали операції із зерном у період між звітними датами, подають декларацію з відображенням обсягів зберігання зерна протягом цього періоду.

Декларація складається в двох примірниках. Перший примірник знаходиться у суб'єкта зберігання зерна - юридичної або фізичної особи, другий - в державній інспекції сільського господарства. Термін зберігання декларації 3 роки. ( Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

Інформація про власників зерна є конфіденційною.

3. Державні інспекції сільського господарства: ( Абзац перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1115 від 20.10.2011 )

подають у п'ятиденний термін зведені матеріали за формою зведеної інформації згідно з додатком 2 з пояснювальною запискою Держсільгоспінспекції, а також Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним держадміністраціям; ( Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 554 від 28.03.2007, N 1115 від 20.10.2011 )

безоплатно видають бланки декларації, дають роз'яснення щодо її заповнення та проводять їх реєстрацію.

4. Суб'єкти зберігання зерна - юридичні і фізичні особи несуть відповідальність за своєчасність, повноту і достовірність даних, зазначених у декларації, згідно із законодавством.

Додаток 1
до Порядку

              ДЕКЛАРАЦІЯ
про обсяги зберігання зерна
станом на _________________

   1. Найменування суб'єкта зберігання зерна - юридичної особи
та її місцезнаходження або прізвище, ім'я, по батькові фізичної
особи та її місце проживання _____________________________________
__________________________________________________________________

2. Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ юридичної особи або
ідентифікаційний номер фізичної особи ____________________________

3. Вид зернових ресурсів ____________________________________
__________________________________________________________________

4. Обсяг зберігання зерна

                              (тонн)
----------------------------------------------------------------------
|Найменування культури|Перебуває на | Надход-| Вико- |Перебуває |
| |зберіганні на|ження за|ристання | на збері-|
| | початок | звітний|(реалізація)| ганні на |
| | звітного | період | за звітний | кінець |
| | періоду | | період | звітного |
| | | | | періоду |
----------------------------------------------------------------------
1. Пшениця м'яка,
усього

у тому числі:

2-го класу

3-го класу

4-го класу

5-го класу

6-го класу

некласифікована

2. Пшениця тверда

 3. Жито, усього

у тому числі:

група "А"

група "Б"

4. Ячмінь, усього

у тому числі

пивоварний

5. Овес

6. Кукурудза

7. Зернобобові,
усього

у тому числі
горох

8. Просо

9. Гречка

10. Рис

11. Тритикале

12. Зерносуміш

13. Сортове та
гібридне
насіння, усього

у тому числі:

озимих зернових

культур

ярих зернових і
зернобобових
культур
кукурудзи

 Усього зерна ___________________

 Насіння олійних
культур, усього

у тому числі:

соняшник

соя

ріпак

інше

 Керівник суб'єкта
зберігання зерна -
юридичної особи ________ ____________ ___ __________20__ р.
(підпис) (ініціали та
прізвище)

М.П.

 Головний бухгалтер
суб'єкта
зберігання зерна -
юридичної особи ________ ____________ ___ __________20__ р.
(підпис) (ініціали та
прізвище)

М.П.

 Суб'єкт зберігання
зерна - фізична
особа ________ ____________ ___ __________20__ р.
(підпис) (ініціали та
прізвище)

М.П.

 Реєстраційний номер  ______________    ___ __________20__ р.

Посада та підпис
особи, яка
зареєструвала
декларацію ________ ____________ ___ __________20__ р.
(підпис) (ініціали та
прізвище)

М.П.

( Додаток в редакції Постанови КМ N 554 від 28.03.2007 )

Додаток 2
до Порядку

            ЗВЕДЕНА ІНФОРМАЦІЯ
про декларування зерна суб'єктами його зберігання по
____________________ станом на _____________20___ р.
(регіон)

------------------------------------------------------------------
|Найменування культури|Кількість зерна (насіння), що перебуває на|
| | зберіганні на кінець звітного періоду, |
| | тис. тонн |
| |------------------------------------------|
| | усього | у тому числі продовольчого |
------------------------------------------------------------------
1. Пшениця м'яка,
усього

у тому числі:

2-го класу

3-го класу

4-го класу

5-го класу

6-го класу

некласифікована

2. Пшениця тверда

3. Жито, усього

у тому числі:

група "А"

група "Б"

4. Ячмінь, усього

у тому числі

пивоварний

5. Овес

6. Кукурудза

7. Зернобобові,
усього

у тому числі
горох

8. Просо

9. Гречка

10. Рис

11. Тритикале

12. Зерносуміш

13. Сортове та
гібридне
насіння, усього

у тому числі:

озимих зернових
культур

ярих зернових і
зернобобових

кукурудзи

 Усього зерна ___________________

Насіння олійних
культур, усього

у тому числі:

соняшник

соя

ріпак

інше

       Декларування за видами зернових ресурсів

 Усього, тис. тонн            _________________________

у тому числі:

державний продовольчий резерв (зерно
Аграрного фонду) _________________________

державний резервний насіннєвий фонд _________________________

регіональні ресурси _________________________

власні ресурси, усього _________________________

у тому числі в Аграрному фонді
в режимі заставних закупівель _________________________

інше зерно, що зберігається

         Розподіл обсягів задекларованого
зерна за місцем зберігання

 Усього зерна, тис. тонн         _________________________

у тому числі те, що зберігається:

на зернових складах _________________________

у суб'єктів виробництва зерна, які
зберігають його у власних або
орендованих зерносховищах _________________________

в інших суб'єктів господарювання _________________________


Кількість зареєстрованих
декларантів _____________________________________________

Кількість декларантів, що подали
декларації ______________________________________________

 Начальник інспекції ______________   _________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

( Додаток в редакції Постанови КМ N 554 від 28.03.2007 )