Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 5 червня 2013 р. N 398
Київ

Про затвердження Порядку
визнання статусу саморегулівної організації
у сфері землеустрою

Відповідно до статті 63 Закону України "Про землеустрій" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 червня 2013 р. N 398

Порядок
визнання статусу саморегулівної
організації у сфері землеустрою

1. Цей Порядок встановлює процедуру визнання статусу саморегулівної організації у сфері землеустрою (далі - саморегулівна організація) Держземагентством.

2. Саморегулівні організації є юридичними особами, які діють на засадах самоврядування і діяльність яких не має на меті отримання прибутку.

3. Громадська організація фізичних осіб, визнаних сертифікованими інженерами-землевпорядниками (далі - громадська організація), що претендує на визнання її статусу саморегулівної організації, повинна відповідати таким критеріям:

її кількісний склад повинен налічувати не менш як 250 сертифікованих інженерів-землевпорядників;

не менш як 90 відсотків членів її загального кількісного складу повинні бути сертифікованими інженерами-землевпорядниками;

наявність встановленої процедури внутрішньої сертифікації своїх членів з метою здійснення контролю за якістю проведених ними робіт із землеустрою.

Процедура внутрішньої сертифікації членів громадської організації (далі - процедура внутрішньої сертифікації) повинна передбачати:

утворення експертної ради, склад і порядок діяльності якої затверджується рішенням громадської організації;

здійснення контролю за підвищенням кваліфікації її членів;

підготовку звітності про виконання вимог процедури внутрішньої сертифікації;

встановлення порядку розв’язання спорів, в тому числі пов’язаних з отриманням негативних результатів внутрішньої сертифікації її членами;

вжиття заходів, спрямованих на недопущення невиконання членами громадської організації вимог процедури внутрішньої сертифікації.

4. Для визнання статусу саморегулівної організації громадська організація подає Держземагентству такі документи:

заяву, форма якої затверджується Мінагрополітики;

копії статуту та свідоцтва про реєстрацію громадської організації;

перелік членів громадської організації, складений за формою згідно з додатком;

копії документів, якими встановлено процедуру внутрішньої сертифікації своїх членів з метою здійснення контролю за якістю проведених ними робіт із землеустрою.

5. За результатами розгляду та перевірки поданих документів Держземагентство приймає протягом місяця з дня реєстрації заяви рішення про надання громадській організації статусу саморегулівної організації або відмову у наданні такого статусу.

Про прийняте рішення Держземагентство повідомляє громадській організації протягом п’яти робочих днів з дня його прийняття.

6. У наданні статусу саморегулівної організації може бути відмовлено за наявності хоча б однієї з таких підстав:

подання документів не в повному обсязі або подання документів, що містять недостовірну інформацію;

невідповідність громадської організації критеріям, зазначеним у пункті 3 цього Порядку;

припинення діяльності громадської організації.

Після усунення недоліків, що стали причиною відмови у наданні статусу саморегулівної організації, громадська організація може повторно подати документи для його отримання. Розгляд повторно поданої громадською організацією заяви про надання їй статусу саморегулівної організації здійснюється відповідно до цього Порядку.

7. У разі внесення змін до статуту саморегулівної організації, процедури внутрішньої сертифікації чи складу її членів така організація подає Держземагентству відповідні документи протягом десяти робочих днів починаючи від дати, коли такі зміни відбулися.

8. Статус саморегулівної організації анулюється Держземагентством у разі:

невідповідності саморегулівної організації критеріям, зазначеним у пункті 3 цього Порядку;

неподання або несвоєчасного подання документів, передбачених пунктом 7 цього Порядку;

припинення діяльності зазначеної організації;

невиконання нею повноважень щодо громадського регулювання землеустрою, визначених статтею 63 Закону України "Про землеустрій";

прийняття саморегулівною організацією рішення про припинення її повноважень щодо громадського регулювання землеустрою.

9. Спори, пов’язані з визнанням (відмовою у визнанні чи анулюванням) Держземагентством статусу саморегулівної організації, розв’язуються у судовому порядку.

10. Держземагентство забезпечує інформування громадськості про визнання або анулювання статусу саморегулівної організації.

Додаток
до Порядку

Перелік
членів громадської організації

____________________________________________________
(найменування громадської організації згідно із статутними документами)

Порядковий номер Прізвище, ім’я, по батькові члена громадської організації Рік вступу до громадської організації Кваліфікаційний сертифікат інженера-землевпорядника (номер і дата видачі) у разі наявності такого* Поштова адреса, номер контактного телефону

________________________________
(посада керівника громадської організації)
_______________
(підпис)
_____________________
(ініціали та прізвище)

___ ___________ 20__ р.

М.П.

__________

* До уваги беруться кваліфікаційні сертифікати, видані навчальним закладом, на базі якого складається кваліфікаційний іспит за рішенням кваліфікаційної комісії, та кваліфікаційні сертифікати, видані Держземагентством.