Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 3 червня 2013 р. N 483
Київ

Про затвердження Порядку
інформаційної взаємодії між кадастрами
та інформаційними системами

Відповідно до статті 31 Закону України "Про Державний земельний кадастр" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2013 р. N 483

Порядок
інформаційної взаємодії між кадастрами
та інформаційними системами

1. Цей Порядок визначає механізм обміну інформацією між кадастрами та інформаційними системами і перелік відомостей, обмін якими може здійснюватись у процесі такої взаємодії, та спрямований на:

формування єдиної картографічної основи для геоінформаційних систем;

забезпечення взаємного поповнення даними інформаційних систем;

забезпечення обов'язковості передачі геопросторових даних до Державного земельного кадастру у випадках, передбачених законодавством;

забезпечення об'єктивності, достовірності та повноти відомостей у Державному земельному кадастрі;

визначення переліку відомостей, обмін якими може здійснюватись у процесі взаємодії між інформаційними системами;

запобігання дублюванню робіт з інформаційного наповнення інформаційних систем;

уніфікацію інформаційних систем;

забезпечення актуальними геопросторовими даними органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб.

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

адаптація інформації - підготовка інформації інших інформаційних систем до внесення до Державного земельного кадастру, що включає проведення аналізу інформації, виділення з неї геопросторових об'єктів, інформаційних шарів і атрибутів, переведення в електронний формат, сумісний з Державним земельним кадастром, прив'язка до єдиної державної системи координат тощо;

атрибут - дані, що визначають кількісні чи якісні характеристики конкретного геопросторового об'єкта;

база геопросторових даних - іменована сукупність геопросторових даних, що відображає стан геопросторових об'єктів та їх відношень у визначеній предметній області, яка не є геоінформаційною системою;

інформаційна система - кадастр, геоінформаційна система чи база геопросторових даних;

інформаційний шар - сукупність однорідних геопросторових даних, що одночасно відображаються на картографічній основі;

публічна інформаційна система - державна чи комунальна інформаційна система;

суб'єкт інформаційного обміну - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, власник приватної інформаційної системи, юридична чи фізична особа, що відповідає за ведення інформаційної системи;

уніфікація інформаційних систем - формування єдиного методологічного підходу до створення, функціонування геоінформаційних систем, зберігання геопросторових даних, визначення ступеня їх точності, забезпечення можливості автоматизованого обміну даними між геоінформаційними системами в режимі реального часу, усунення розбіжностей та забезпечення достовірності геоінформаційних систем.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законах України "Про Державний земельний кадастр" та "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність".

3. Обмін інформацією між кадастрами та іншими інформаційними системами ведеться на електронних, а на вимогу суб'єкта інформаційного обміну - паперових носіях.

4. Взаємодія між кадастрами та інформаційними системами здійснюється шляхом надання картографічної основи та іншої інформації Державного земельного кадастру для інших кадастрів та інформаційних систем, а також шляхом надання до Державного земельного кадастру геопросторових даних та інших матеріалів кадастрів та інформаційних систем.

Перелік відомостей, обмін якими здійснюється в процесі інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, наведено у додатку.

5. Взаємодія з інфраструктурою геопросторових даних ЄС (INSPIRE), а також геоінформаційними системами та базами геопросторових даних інших країн здійснюється відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

6. Обмін інформацією для формування картографічної основи:

1) Державного земельного кадастру здійснюється шляхом:

надання до Державного земельного кадастру картографічної основи картографо-геодезичного фонду України;

створення документів під час ведення Державного земельного кадастру;

передачі до Державного земельного кадастру картографічної основи інших інформаційних систем;

2) суб'єкта інформаційного обміну здійснюється шляхом:

безпосереднього автоматизованого обміну даними між Державним земельним кадастром та іншими геоінформаційними системами;

надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання;

забезпечення можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства;

надання викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру;

взаємодії із суб'єктами інформаційного обміну іншими узгодженими способами з урахуванням вимог законодавства.

7. Порядок обміну даними та їх зміст між Державним земельним кадастром та іншими геоінформаційними системами встановлюється спільними рішеннями Мінагрополітики та держателями інформаційних систем органів виконавчої влади або договорами між держателем Державного земельного кадастру та держателями інших публічних і приватних інформаційних систем.

У разі обміну інформацією між містобудівним кадастром та Державним земельним кадастром склад та зміст, порядок формування запиту на інформацію, порядок та структура формування відповіді, встановлення форми обміну інформацією, визначення обмінного формату даних, вимоги до коректності, відповідності та повноти інформації, процедура взаємодії інформаційних систем, порядок внесення змін до встановлених вимог обміну інформацією визначаються спільним рішенням Мінрегіону і Мінагрополітики.

8. Надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання, пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування відомостей Державного земельного кадастру, оприлюднених на офіційному веб-сайті Держземагентства, а також викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної документації Державного земельного кадастру здійснюється згідно з Порядком ведення Державного земельного кадастру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. N 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., N 89, ст. 3598).

9. У разі коли суб'єкти інформаційного обміну, відповідальні за ведення публічних інформаційних систем, виявлять, що картографічна основа їх інформаційних систем має вищу якість, ніж надана їм картографічна основа Державного земельного кадастру, вони за письмовим зверненням Держземагентства передають йому свою картографічну основу для потреб Державного земельного кадастру.

10. Передача до Державного земельного кадастру геопросторових даних про кількісні чи якісні характеристики об'єктів Державного земельного кадастру здійснюється шляхом:

1) безпосереднього автоматизованого обміну даними між Державним земельним кадастром та іншими геоінформаційними системами;

2) відображення геопросторових даних інших інформаційних систем безпосередньо на картографічній основі Державного земельного кадастру у режимі доступу Державного кадастрового реєстратора до такої інформаційної системи або у паперовому вигляді з наступною передачею до Державного земельного кадастру;

3) надсилання геопросторових даних в електронному чи паперовому вигляді до Державного земельного кадастру одночасно з їх внесенням до відповідних інформаційних систем;

4) періодичного надсилання накопичених нових геопросторових даних в електронному чи паперовому вигляді до Державного земельного кадастру;

5) надання геопросторових даних в електронному чи паперовому вигляді на запит Держземагентства;

6) взаємодії із суб'єктами інформаційного обміну іншими узгодженими ними способами.

11. Безпосередній автоматизований обмін геопросторовими даними може здійснюватися за умови уніфікації геоінформаційних систем з Державним земельним кадастром і попередньої адаптації інформації відповідними суб'єктами інформаційного обміну.

12. Держатель Державного земельного кадастру надає суб'єктам інформаційного обміну доступ до Державного земельного кадастру для безпосереднього відображення геопросторових даних інших інформаційних систем на картографічній основі Державного земельного кадастру у вигляді інформаційних шарів і атрибутів. У разі створення суб'єктами інформаційного обміну таких геопросторових даних та їх атрибутів розпорядження ними визначається спільними рішеннями Мінагрополітики та держателями інформаційних систем органів виконавчої влади або договорами між держателем Державного земельного кадастру та держателями інших публічних і приватних інформаційних систем, в яких передбачається, зокрема, платна або безоплатна передача такої інформації.

13. З метою здійснення обміну інформацією необхідно провести її адаптацію, що включає:

1) проведення аналізу інформації, виділення з неї геопросторових об'єктів, інформаційних шарів і атрибутів;

2) визначення взаємозв'язків виявлених інформаційних шарів і атрибутів з наявними інформаційними шарами і атрибутами, запитами, вибірками тощо;

3) з'ясування питання щодо можливості безпосереднього внесення геопросторових даних до наявних інформаційних шарів і атрибутивних таблиць;

4) переведення інформації в електронний формат, сумісний з Державним земельним кадастром;

5) визначення картографічної основи для нанесення геопросторових даних;

6) внесення до Державного земельного кадастру геопросторових даних у режимі непідтвердженої інформації шляхом поновлення наявних інформаційних шарів і атрибутивних таблиць або створення нових;

7) створення у разі потреби нових запитів, вибірок тощо;

8) формування у разі потреби аналітичних інформаційних шарів на базі існуючих чи нових запитів, вибірок тощо;

9) прив'язку геопросторових даних до єдиної державної системи координат;

10) проведення інших узгоджених необхідних дій.

14. З метою уніфікації інформаційних систем суб'єкти інформаційного обміну узгоджують єдині методологічні підходи щодо:

1) створення геоінформаційних систем та їх подальшого функціонування;

2) запобігання дублюванню робіт з наповнення інформаційних систем, а саме:

отримання суб'єктами інформаційного обміну під час планування робіт з інформаційного наповнення інформаційних систем відомостей Державного земельного кадастру;

перевірки отриманих відомостей Державного земельного кадастру стосовно наявності інформації, яку передбачалось отримати за результатми робіт, що планується виконати;

прийняття рішення про:

- необхідність проведення повторних робіт;

- необхідність проведення робіт для отримання додаткових відомостей;

- відмову у проведенні повторних робіт та використанні для інформаційного наповнення відповідної інформаційної системи відомостей, наявних у Державному земельному кадастрі;

3) зберігання геопросторових даних;

4) визначення ступеня їх точності;

5) забезпечення можливості автоматизованого обміну даними між геоінформаційними системами в режимі реального часу;

6) усунення розбіжностей та забезпечення достовірності інформаційних систем.

15. В усіх геоінформаційних системах повинна застосовуватись єдина державна система координат.

У разі виявлення розбіжностей у геопросторових даних різних інформаційних систем уточнюються дані Державного земельного кадастру, містобудівного кадастру та кадастрів інших природних ресурсів шляхом звірки з іншими документами, які містять більш детальні геопросторові дані. Після уточнення даних Державного земельного кадастру Держземагентство повідомляє уточнені дані суб'єктам інформаційного обміну, які відповідають за ведення інформаційних систем, з якими виникли розбіжності.

Додаток
до Порядку

Перелік відомостей,
обмін якими здійснюється в процесі інформаційної
взаємодії між кадастрами та інформаційними системами

1. Планово-картографічна основа Державного земельного кадастру.

2. Дані про державний кордон і межі адміністративно-територіальних одиниць.

3. Межі кадастрових зон і кварталів.

4. Обмеження у використанні земель та земельних ділянок.

5. Земельні угіддя (із зазначенням контурів будівель, споруд, розташованих на земельних ділянках).

6. Межі економіко-планувальних зон нормативної грошової оцінки земель.

7. Межі земельних ділянок.

8. Кадастрові номери земельних ділянок.

9. Цільове призначення земельних ділянок.

10. Розподіл земель між власниками і користувачами (форма власності, вид речового права).

11. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

12. Геопорострові відомості інформаційних ресурсів системи містобудівного кадастру відповідно до пункту 7 Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами та згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. N 559 "Про містобудівний кадастр" (Офіційний вісник України, 2011 р., N 41, ст. 1673).

13. Матеріали поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок.

14. Грошова оцінка лісів.

15. Плани лісових ділянок, лісовпорядні карти, тематичні лісові карти та інший топографо-геодезичний і картографічний матеріал державного лісового кадастру.

16. Картографічні матеріали державного кадастру родовищ і проявів корисних копалин і Державного інформаційного геологічного фонду.

17. Геопросторові відомості, кількісні та якісні характеристики об'єктів, щодо яких ведеться інформаційна система.

18. Картографічні матеріали державного кадастру тваринного світу.

19. Картографічні матеріали державного кадастру водних біоресурсів.

20. Картосхеми поширення видів рослин.

21. Архівна та поточна геопросторова інформація з дистанційного зондування землі, у тому числі аерокосмічні дані.

22. Картографічний матеріал державного еколого-геологічного картування території України.

23. Дані про річки, водосховища, канали, зрошувальні системи і водойми у межах водогосподарських систем комплексного призначення, систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання.

24. Дані про місця розташування та характеристики звалищ промислових і побутових відходів.

25. Планово-картографічні матеріали агрохімічного стану сільськогосподарських угідь.

26. Планово-картографічні матеріали розташування територій та об'єктів природно-заповідного фонду.

27. Картографічний матеріал державного кадастру природних територій курортів.

28. Дані про зонування та площу округу санітарної охорони курортів.

29. Картографічні матеріали Державного кадастру природних лікувальних ресурсів.

30. Картографічні матеріали інформаційних систем транспорту, енергетики, зв'язку.

31. Картографічні матеріали інформаційних систем охорони культурної спадщини.

32. Відомості Державного реєстру нерухомих пам'яток України.

33. Межі, правовий режим, характеристики охоронюваних археологічних територій.

34. Межі та режими використання зон охорони пам'яток культурної спадщини.

35. Межі та режими використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на територіях історичних ареалів населених місць.

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2013 р. N 483

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. Пункт 9 Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 1995 р. N 75 (ЗП України, 1995 р., N 4, ст. 99; 1996 р., N 5, ст. 154; Офіційний вісник України, 1997 р., число 35, с. 84; 2004 р., N 51, ст. 3345; 2006 р., N 22, ст. 1635; 2011 р., N 67, ст. 2572), доповнити абзацом такого змісту:

"Відомості (зміни до відомостей) про об'єкти Державного земельного кадастру, які включені до державного обліку, що веде Держгеонадра, передаються до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483.".

2. У Порядку ведення державного водного кадастру, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1996 р. N 413 (ЗП України, 1996 р., N 10, ст. 292; Офіційний вісник України, 1999 р., N 39, ст. 1943; 2000 р., N 40, ст. 1687; 2004 р., N 25, ст. 1650; 2011 р., N 67, ст. 2572; 2012 р., N 22, ст. 834, N 81, ст. 3257):

1) в абзаці четвертому пункту 3 слова "використання вод" замінити словом "водокористування";

2) пункт 5 після слів "державного водного кадастру" доповнити словами ", які обмініються інформацією з Державним земельним кадастром (крім розділу "Водокористування")";

3) пункт 7 доповнити абзацами такого змісту:

"ДСНС за результатами робіт із складання державного водного кадастру за розділом "Поверхневі води" передає відомості (зміни до відомостей) про земельні ділянки до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483.

Держгеонадра за результатами робіт із складання державного водного кадастру за розділом "Підземні води" передає відомості (зміни до відомостей) про обмеження у використанні земель до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483.";

4) у тексті Порядку слово "МНС" замінити словом "ДСНС".

3. Пункт 6 Порядку створення і ведення Державного кадастру природних лікувальних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 872 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 31, ст. 1397; 2012 р., N 77, ст. 3120), доповнити абзацом такого змісту:

"Обмін інформацією між кадастрами та іншими інформаційними системами здійснюється відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483.".

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 р. N 1781 "Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 1, ст. 10; 2009 р., N 69, ст. 2384; 2012 р., N 77, ст. 3120):

1) у пункті 2 постанови:

в абзаці першому слова "Міністерству охорони навколишнього природного середовища" замінити словами "Міністерству екології та природних ресурсів України";

в абзаці другому слова "Державного комітету лісового господарства, Державного комітету по водному господарству, Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державного агентства лісових ресурсів, Державного агентства водних ресурсів, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства", а слова "Державним комітетом статистики" - словами "Державною службою статистики";

в абзаці третьому слова "Державним комітетом лісового господарства, Державним комітетом по водному господарству, Державним комітетом будівництва, архітектури та житлової політики" замінити словами "Державним агентством лісових ресурсів, Державним агентством водних ресурсів, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства";

2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 3:

в абзаці другому слова "і правовий режим", "оцінку," та ", розподіл серед власників і землекористувачів" виключити;

в абзаці четвертому слова "груп, категорій захисності" замінити словом "категорій";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Дані про об'єкти регіональних кадастрів базуються на відомостях Державного земельного кадастру.";

пункт 5 доповнити абзацом такого змісту:

"Відомості (зміни до відомостей) про об'єкти Державного земельного кадастру, які включені до відповідних розділів регіональних кадастрів, передаються до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483.".

5. Абзац другий пункту 10 Порядку ведення державного лісового кадастру та обліку лісів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 червня 2007 р. N 848 (Офіційний вісник України, 2007 р., N 46, ст. 1885; 2012 р., N 1, ст. 21), доповнити реченням такого змісту: "(Відомості (зміни до відомостей) про об'єкти Державного земельного кадастру, які включені до лісового кадастру, передаються до Державного земельного кадастру відповідно до Порядку інформаційної взаємодії між кадастрами та інформаційними системами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 червня 2013 р. N 483)".

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2013 р. N 483

Перелік
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 грудня 1997 р. N 1355 "Про Програму створення автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру".

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449 "Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 14, ст. 753).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 2008 р. N 1019 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2002 р. N 449" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 90, ст. 3008).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2009 р. N 774 "Питання видачі державних актів на право власності на земельну ділянку" (Офіційний вісник України, 2009 р., N 56, ст. 1958).