Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
19.02.2013 N 211

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
7 березня 2013 р. за N 379/22911

Про затвердження форм посвідчень
про підвищення кваліфікації оцінювачів

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна
N 799 від 10.06.20
13 -
Наказ скасовано на підставі Постанови КМ
N 358 від 21.08.20
14)

Відповідно до частини третьої статті 14 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні", постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 2013 року N 231 "Деякі питання проведення оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства", з метою встановлення єдиних форм посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів НАКАЗУЮ:

(Преамбула із змінами, внесеними згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

1. Затвердити такі форми посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів, що додаються:

посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом оцінки майна: "Оцінка об'єктів у матеріальній формі",

посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за напрямом оцінки майна: "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності";

посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачів за спеціалізацією 1.8 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 1 "Оцінка об’єктів у матеріальній формі" або спеціалізацією 2.3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" у межах напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" або напрямом 3 "Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства" (ОДЦО).

(Пункт 1 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)

2. Підписання посвідчень про підвищення кваліфікації оцінювачів покласти на голову Екзаменаційної комісії.

3. Начальнику Управління з питань оціночної діяльності забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому законодавством порядку.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об'єктами державної власності.

Голова Фонду О. Рябченко

Затверджено
Наказ Фонду державного
майна України
19.02.2013 N 211

----------------------------------------------------------------------------------
|                               Державний Герб України                           |
|  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ _______________________________________________ |
|                                      (найменування навчального закладу)        |
|                                                                               |
|                ПОСВIДЧЕННЯ ПРО ПIДВИЩЕННЯ КВАЛIФIКАЦIЇ ОЦIНЮВАЧА               |
|                                                                                |
| МФ N ______- ПК                                 "___"_______________ 20 ___ р. |
|                                                                                |
|      Видане                                                                    |
| ______________________________________________________________________________ |
|                       (прiзвище, iм'я та по батьковi)                          |
|                                                                                |
| про те, що ним(нею) пiдвищено квалiфiкацiю оцiнювача за напрямом оцiнки майна: |
| "Оцiнка об'єктiв у матерiальнiй формi" та спецiалiзацiями в межах напряму:     |
| ______________________________________________________________________________ |
|                            (зазначається необхiдне)                            |
|                                                                                |
| Це посвыдчення є невiд'ємною частиною квалiфiкацiйного  свiдоцтва  оцiнювача i |
| пiдтверджує  те,  оцiнювач  виконав  вмоги  частини  третьої статтi 14  Закону |
| України  "Про  оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в |
| Українi",  та  дiйсне  протягом  чергового  дворiчного  перiоду  з дати видачi |
| квалiфiкацiйного свiдоцства оцiнювача (або з 07 вересня 2001 року для базового |
| квалiфiкацiйного  документа  оцiнювача,  виданого  до  набрання  чинности  цим |
| Законом).                                                                     |
|                                                                               |
| Голова                                                                        |
| Екзаменацiйної                                                                |
| комiсiї    ________ __________ ___________ _____________ ________ __________   |
|            (пiдпис) (iнiцiали    (посада   (найменування (пiдпис) (iнiцiали    |
|                      прiзвище)   керiника   навчального            прiзвище)   |
|                                навчального    закладу)                         |
|                                  закладу)                                      |
|             М.П.                                          М.П.                 |
----------------------------------------------------------------------------------

Затверджено
Наказ Фонду державного
майна України
19.02.2013 N 211

----------------------------------------------------------------------------------
|                               Державний Герб України                           |
|  ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ _______________________________________________ |
|                                      (найменування навчального закладу)        |
|                                                                                |
|                ПОСВДЧЕННЯ ПРО ПIДВИЩЕННЯ КВАЛИФИКАЦIХ ОЦIНЮВАЧА                |
|                                                                               |
|  ЦМК N ____ - ПК                                        "___"___________20__Р. |
|                                                                               |
|     Видане                                                                     |
| ______________________________________________________________________________ |
|                       (прiзвище, iм'я та по батьковi)                          |
| про те, що ним (нею) пiдвищено квалiфiкацiю оцiнювача за напрямом оцiнки майна |
| "Оцiнка  цiлiсних  майнових комплеквiв, паїв, цiнних паперiв, майнових прав та |
| нематерiальних   активiв,   у   тому   числi   прав на об'єкти iнтелектуальної |
| власностi" та спецiалiзацiями в межах напряму:                                 |
| ______________________________________________________________________________ |
|                            (зазначається необхiдне)                            |
|                                                                               |
|   Це посвiдчення є невiд'ємною частиною квалiфiкацiйного свiдоцтва оцiнювача i |
| пiдтверджує  те,  що  оцiнювач виконав вимоги частини третьої статтi 14 Закону |
| України  "Про  оцiнку майна, майнових прав та професiйну оцiночну дiяльнiсть в |
| Українi",  та  дiйсне  протягом  чергового  дворiчного  перiоду  з дати видачi |
| квалiфiкайцiйного свiдоцтва цiнювача (або з 07 вересня 2001 року для  базового |
| квалiфiкацiйного  документа  оцiнювача,  виданого  до  набрання  чинностi  цим |
| Законом).                                                                     |
|                                                                               |
| Голова                                                                        |
| Екзаменацiйної                                                                |
| комiсiї    ________ __________ ___________ _____________ ________ __________   |
|            (пiдпис) (iнiцiали    (посада   (найменування (пiдпис) (iнiцiали    |
|                      прiзвище)   керiника   навчального            прiзвище)   |
|                                навчального    закладу)                         |
|                                  закладу)                                      |
|             М.П.                                          М.П.                 |
----------------------------------------------------------------------------------

Посвідчення
про підвищення кваліфікації оцінювача

(Наказ доповнено новою формою посвідчення згідно з Наказом Фонду державного майна N 799 від 10.06.2013)