Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 липня 2013 р. N 771
Київ

Про затвердження Порядку видачі,
використання та припинення дії гарантії походження
електричної енергії для суб'єктів господарювання, що
виробляють електричну енергію з альтернативних
джерел енергії

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України "Про електроенергетику" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2013 р. N 771

Порядок
видачі, використання та припинення дії гарантії
походження електричної енергії для суб’єктів господарювання,
що виробляють електричну енергію з альтернативних
джерел енергії

1. Цей Порядок визначає механізм видачі, використання та припинення дії гарантії походження електричної енергії для суб’єктів господарювання, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями) (далі - альтернативні джерела енергії).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

гарантія походження електричної енергії (далі - гарантія) - електронний документ, виданий відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" на безоплатній основі на запит виробника електричної енергії, який підтверджує, що частка або визначена кількість електричної енергії вироблена в Україні з альтернативних джерел енергії;

операційний період - період часу, протягом якого була вироблена електрична енергія з альтернативних джерел енергії. Операційний період дорівнює одному календарному року;

електронний реєстр - електронна веб-система, яка використовується для ведення обліку відомостей про видачу, використання та припинення дії гарантій, а також надання інформації про них.

3. Гарантія видається Держенергоефективності на обсяг відпущеної в електричну мережу електричної енергії за операційний період для кожної установки окремо та на кожний вид альтернативного джерела енергії і містить дані про вид альтернативного джерела енергії, з якого була вироблена електрична енергія, дату видачі, місце розміщення установки для виробництва електричної енергії та кількість виробленої електричної енергії за операційний період, яка зазначається з точністю до 1 МВт. Залишкові кВт•г переносяться на наступний операційний період.

Строк дії гарантії - 12 місяців з дня видачі.

4. Гарантія може бути використана виробником для:

надання інформації кінцевим споживачам продукції, під час вироблення якої була використана електрична енергія, вироблена з альтернативних джерел енергії;

статистичної звітності.

5. Гарантії видаються для генеруючих установок, зареєстрованих в електронному реєстрі. Реєстрація здійснюється Держенергоефективності на підставі поданої суб’єктом господарювання заявки, яка повинна містити:

1) найменування, місцезнаходження та контактні дані заявника;

2) найменування, місцезнаходження, номінальну потужність та дату введення в експлуатацію генеруючої установки;

3) детальну інформацію про прилади, що вимірюють кількість виробленої, відпущеної та спожитої на власні потреби електричної енергії;

4) види джерел енергії, які можуть бути використані генеруючою установкою для виробництва електричної енергії, з посиланням на види джерел енергії та технологій, зазначені у додатку 1;

5) спрощену лінійну діаграму генеруючої установки, включаючи розташування:

приладів вимірювання виробленої та відпущеної в електричну мережу електричної енергії для генеруючої установки;

приладів вимірювання електричної енергії, спожитої генеруючою установкою;

трансформаторних підстанцій генеруючої установки;

6) опис того, як буде розраховуватися кількість відпущеної генеруючою установкою в електричну мережу електричної енергії, враховуючи зчитані дані з приладів комерційного обліку;

7) методику обчислення частки у відпущеній в електричну мережу електричній енергії енергетичних складових за видами палива, що були використані під час виробництва (у разі використання комбінованих джерел енергії для виробництва електричної енергії).

6. Електронний реєстр створюється та ведеться Держенергоефективності з урахуванням вимог законодавства щодо забезпечення електронного документообігу та захисту інформації в інформаційних системах.

7. Після завершення обстеження на місці Держенергоефективності не пізніше 20 днів з моменту подання зазначеної в пункті 5 цього Порядку заявки створює обліковий запис для заявника в електронному реєстрі, листом повідомляє заявнику про успішне завершення реєстрації і вхідні параметри, необхідні для доступу до електронного реєстру.

У разі коли подані у заявці дані змінюються, суб’єкт господарювання, генеруюча установка якого зареєстрована, повинен повідомити про це Держенергоефективності, яке оцінює зазначені у повідомленні дані і виконує необхідні модифікації реєстраційних даних в електронному реєстрі.

8. Реєстрація генеруючої установки в електронному реєстрі скасовується через п’ять років від реєстраційної дати, якщо суб’єкт господарювання, генеруюча установка якого зареєстрована, не звернувся за оновленням її реєстрації. Заявка на оновлення реєстрації генеруючої установки повинна бути подана щонайменше за два місяці до дати закінчення поточної реєстрації. Оновлення реєстрації генеруючої установки здійснюється відповідно до пунктів 5 і 7 цього Порядку.

9. Для видачі гарантії суб’єкт господарювання, що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, подає протягом 25 днів з дня закінчення операційного періоду, за який вимагається гарантія, Держенергоефективності в електронній формі заявку, яка повинна містити:

1) ідентифікаційний код генеруючої установки;

2) види джерел енергії, які були використані генеруючою установкою для виробництва електричної енергії, з посиланням на види джерел енергії та технологій, зазначені у додатку 1;

3) дані про декларування споживання палива відповідно до додатка 2 (у разі використання традиційних видів палива з посиланням на види джерел енергії та технологій, зазначені у додатку 1);

4) дані про декларування гідроакумулюючої електростанції відповідно до додатка 3 (у разі, коли генеруючою установкою є гідроакумулююча електростанція);

5) загальну кількість відпущеної генеруючою установкою в електричну мережу електричної енергії протягом операційного періоду;

6) інформацію про те, чи була відпущена в електричну мережу електрична енергія, продана безпосередньо державному підприємству "Енергоринок" чи іншому постачальнику/покупцю;

7) заплановані та фактичні обсяги електричної енергії, а також найменування, місцезнаходження та контактні дані відповідних покупців електричної енергії, про продаж якої було укладено договір та/або яку було продано безпосередньо постачальнику/покупцю.

У разі потреби на вмотивовану вимогу Держенергоефективності подається також інша інформація та документи, необхідні для того, щоб переконатися, що обсяг електричної енергії, на який видається гарантія, вироблений з альтернативних джерел енергії.

10. Держенергоефективності видає гарантію в електронному вигляді відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" за формою згідно з додатком 4.

11. Держенергоефективності порівнює подані заявником дані про загальну кількість відпущеної в електричну мережу електричної енергії з відповідними даними, які подаватимуться державним підприємством "Енергоринок".

У разі коли генеруюча установка використовувала лише паливо з альтернативних джерел енергії протягом операційного періоду, гарантія видається на підставі загальної кількості відпущеної в електричну мережу електричної енергії.

Якщо генеруюча установка для виробництва електричної енергії використовувала протягом операційного періоду поряд з альтернативними джерелами енергії також традиційні види палива, гарантія видається на обсяг відпущеної в електричну мережу електричної енергії, що вироблена з альтернативних джерел енергії. Такий обсяг розраховується на основі загальної кількості відпущеної в електричну мережу електричної енергії, помноженої на фактор джерела енергії, який обчислюється за формулою, наведеною в додатку 2.

Якщо генеруюча установка є гідроакумулюючою електростанцією, гарантія повинна бути видана з урахуванням даних, поданих згідно з додатком 3.

12. Держенергоефективності може не пізніше 20 календарних днів з дати подання зазначеної в пункті 9 цього Порядку заявки прийняти обґрунтоване рішення про відмову у видачі гарантії.

Підставами для відмови у видачі гарантії є подання не в повному обсязі документів та/або виявлення в поданих документах недостовірних відомостей.

13. Гарантія видається протягом 30 календарних днів з дати реєстрації заявки на видачу гарантії.

14. У разі виявлення того, що гарантію було видано на основі непідтверджених або неточних даних, Держенергоефективності анулює таку гарантію та видає гарантію на основі нових даних.

15. Підставою для припинення дії гарантії можуть бути такі обставини:

закінчення строку дії гарантії;

анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.

Додаток 1
до Порядку

Види
джерел енергії та технологій

Джерело Технологія Тип Підтип Альтернативне джерело енергії Код
Вітер вітрові турбіни наземні так 01
офшорні 02
Сонце фотовольтаїка 03
термальна 04
Енергія води (виключаючи електричну енергію, вироблену на насосних гідростанціях) гідроенергія 05
Геотермальна 10
Біомаса спалювання твердого палива деревне паливо, включаючи продукти лісового господарства, субпродукти та відходи продукти лісового господарства 18
субпродукти та відходи лісового господарства 19
сільськогосподарська біомаса, включаючи субпродукти та відходи сільськогосподарські продукти 20
сільськогосподарські субпродукти та відходи 21
відходи, що підлягають біологічному розкладу муніципальні 22
промислові та комерційні 23
спалювання рідкого палива біопаливо 24
відходи, що підлягають біологічному розкладу муніципальні 25
промислові та комерційні 26
спалювання газоподібного палива біогаз газ сміттєзвалищ 27
газ стічних вод 28
інше 29
Викопне паливо тверде паливо антрацит ні 50
коксівне вугілля 51
коксівне вугілля 52
(використане в коксівній печі)
коксівне вугілля (використане у ватержакетній печі) 53
інше бітумінозне вугілля 54
підбітумне вугілля 55
коксівна піч /коксівний газ 57
брикети лігніту 59
брикети торфу 60
газ природний газ 61
чадний газ 62
метан 63
водень (у твердих джерелах) 64
фосфорний газ 65
газ кисню 66
доменний газ 67
коксівний газ 68
рідке паливо нафта газ/дизельне паливо 70
мазут 71
зріджений природний газ 72
інші нафтові продукти бензин 76
невідновлювані залишки 99
Інші види палива 95

Додаток 2
до Порядку

Декларування споживання палива

Початок операційного періоду ________________________________________________________________________________________

Кінець операційного періоду _________________________________________________________________________________________

Джерело енергії Код Кількість Запас палива на початок періоду Закуплене паливо протягом періоду Запас палива на кінець періоду Споживання палива на виробництво протягом періоду,
Мі
Середнє чисте (найнижче) теплотворення,
Сі
Відновлювані джерела енергії
Невідновлювані джерела енергії

Фактор джерела енергії визначається за такою формулою:

L = Sji Mi x Ci / Sni Mi x Ci

де

від i до j - альтернативні джерела енергії;

від i до n - всі джерела.

Додаток 3
до Порядку

Декларування гідроакумулюючої електростанції

З Додатком 3 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

Додаток 4
до Порядку

Гарантія походження

З Додатком 4 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".