Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
07.11.2013 N 1410

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2013 р. за N 1981/24513

Про затвердження Змін
до Порядку проведення аукціонів
щодо доступу до пропускної спроможності
міждержавних електричних мереж України
для експорту електричної енергії

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 08 листопада 2012 року N 1450, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2012 року за N 1920/22232, що додаються.

2. Управлінню енергоринку в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії С. Тітенко

Затверджено
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
07.11.2013 N 1410

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 листопада 2013 р. за N 1981/24513

Зміни
до Порядку проведення аукціонів
щодо доступу до пропускної спроможності
міждержавних електричних мереж України
для експорту електричної енергії

1. У розділі І:

1) пункт 1.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

"Зміни, внесені до цього Порядку, застосовуються з місяця, наступного після місяця, у якому вони набрали чинності.";

2) у пункті 1.2:

після абзацу третього доповнити пункт новим абзацом четвертим такого змісту:

"банківська гарантія - спосіб забезпечення виконання зобов’язань, відповідно до якого банк-гарант приймає на себе грошове зобов’язання перед бенефіціаром (системним оператором) сплатити кошти за принципала (учасника аукціону) в разі невиконання останнім своїх зобов’язань у повному обсязі або їх частину в разі пред’явлення бенефіціаром вимоги. Банківська гарантія надається у формі гарантійного листа;".

У зв’язку з цим абзаци четвертий - двадцять п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим - двадцять шостим;

після абзацу двадцять третього доповнити пункт новим абзацом двадцять четвертим такого змісту:

"фінансова гарантія - засіб забезпечення учасником аукціону оплати доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України (банківська гарантія або гарантійний внесок);".

У зв’язку з цим абзаци двадцять четвертий - двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять п’ятим - двадцять сьомим;

3) абзац десятий пункту 1.7 викласти в такій редакції:

"розраховує розмір фінансової гарантії;";

4) у пункті 1.14:

друге речення абзацу першого викласти в такій редакції: "Договори, укладені за результатами річного та місячного аукціонів, виконуються системним оператором пропорційно наявній пропускній спроможності відповідного міждержавного перетину з урахуванням обсягу її непередбачуваного скорочення.";

абзац другий виключити.

2. У розділі ІІ:

1) в абзаці другому пункту 2.1 слова "гарантійного внеску" замінити словами "фінансової гарантії";

2) пункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. Розмір фінансової гарантії (Фг) розраховується за формулою:

для місячного аукціону:

Фг=ЦхtхP (грн),

для річного аукціону:

де

Ц - тариф на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, встановлений НКРЕ, станом на перший день місяця, в якому оприлюднено оголошення про аукціон відповідно до графіка проведення аукціонів, грн за 1 МВт•год;

t - строк надання послуг за лотом, години;

P - величина пропускної спроможності міждержавних електричних мереж для експорту електричної енергії за лотом, МВт.".

3. Абзац сьомий пункту 3.1 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

"уніс згідно з вимогами цього Порядку повну суму гарантійного внеску за кожним із лотів, які він має бажання придбати на аукціоні, шляхом перерахування відповідної суми грошових коштів на рахунок системного оператора або надав документальне підтвердження наявності банківської гарантії, розмір яких розраховується відповідно до пункту 2.3 розділу ІІ цього Порядку;".

4. У розділі IV:

1) пункт 4.1 після слів "придбати на аукціоні" доповнити словами та цифрами "або оформляє банківську гарантію у розмірі, який розраховується відповідно до пункту 2.3 розділу ІІ цього Порядку.";

2) перше речення абзацу п’ятого пункту 4.3 викласти в такій редакції: "копія платіжного документа з відміткою банку, що підтверджує сплату гарантійних внесків відповідно до вимог цього Порядку, або документальне підтвердження наявності банківської гарантії, розмір якої розраховується відповідно до пункту 2.3 розділу ІІ цього Порядку.".

5. Пункт 5.5 розділу V доповнити новим абзацом такого змісту:

"Якщо за окремим лотом цінова пропозиція надійшла лише від одного учасника, аукціонна комісія приймає рішення щодо визначення початкової ціни за цим лотом такою, що відповідає запропонованій ним ціні за цей лот.".

6. Пункт 6.6 розділу VІ викласти в такій редакції:

"6.6. Якщо учасник аукціону, цінова пропозиція якого була визначена аукціонною комісією відповідно до пункту 5.5 розділу V цього Порядку як початкова ціна лота, не зареєструвався або під час першого оголошення ведучим аукціону початкової ціни відповідного лота не підняв свою аукціонну картку, ведучий не допускає цього учасника аукціону до подальшої участі в аукціоні.

При цьому аукціонна комісія приймає рішення щодо визначення нової початкової ціни лота, що відповідає наступній ціновій пропозиції, яка зазначена у протоколі прийому заяв за цим лотом.".

7. Абзац другий пункту 7.5 розділу VІІ викласти в такій редакції:

"Якщо сума гарантійного внеску переможця аукціону перевищує розмір плати за доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину у відповідному напрямку, різниця між сумою гарантійного внеску та розміром плати за доступ до пропускної спроможності міждержавного перетину у відповідному напрямку повертається переможцю аукціону протягом п’яти банківських днів з дня оприлюднення повідомлення про результати аукціону.".

8. Додаток 1 викласти в такій редакції:

"Додаток 1
до Порядку проведення аукціонів
щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних
електричних мереж України
для експорту електричної енергії

Оголошення
про аукціон щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних електричних мереж
України для експорту електричної енергії
в період з ____________ до _____________ включно

Системний оператор відповідно до Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 08 листопада 2012 року N 1450, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2012 року за N 1920/22232 (далі - Порядок), оголошує про проведення аукціону щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії в період з ____________ до _____________ включно.

Заява на участь в аукціоні, оформлена відповідно до вимог Порядку, надсилається системному оператору поштою, кур’єрською поштою або надається нарочним не пізніше спливу кінцевого терміну о ______ год. ____ хв. "___" ________ ____ року за адресою: вул. ________, буд.____, м. Київ, ________.

Термін розкриття заяв на участь в аукціоні: "___" ________ ___ року о ___ год. ____ хв.

Термін оприлюднення оголошення про початкові ціни: "___" __________ ____ року.

Термін оприлюднення результатів аукціону: "___" __________ ____ року.

На продаж на аукціоні виставляються лоти:

N лота Міждержавний перетин/напрямок передачі електричної енергії Потужність передачі електричної енергії (величина пропускної спроможності міждержавного перетину), МВт Примітки щодо умов передачі електричної енергії Розмір фінансової гарантії, грн
1 2 3 4 5

У разі надання фінансової гарантії у вигляді гарантійного внеску сума гарантійного внеску за кожним із лотів, щодо якого подається заява на участь в аукціоні, має бути перерахована відповідно до вимог Порядку на рахунок системного оператора за такими реквізитами:

Одержувач платежу: ____________________, код згідно з ЄДРПОУ N ____________;

Банківські реквізити: рахунок N _________________ в _________________, МФО ____;

Призначення платежу: сума гарантійного внеску (без ПДВ) згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 08 листопада 2012 року N 1450 "Про затвердження Порядку проведення аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України для експорту електричної енергії", зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2012 року за N 1920/22232.

Інформація щодо аукціону оприлюднюється на офіційному веб-сайті системного оператора.

Контактні особи системного оператора з проведення аукціону:

__________________, тел.: ______________, e-mail: ____________________;

__________________, тел.: ______________, e-mail: ____________________.".

9. Додаток 3 викласти в такій редакції:

"Додаток 3
до Порядку проведення аукціонів
щодо доступу до пропускної
спроможності міждержавних
електричних мереж України
для експорту електричної енергії

Заява
на участь в аукціоні щодо доступу
до пропускної спроможності міждержавних
електричних мереж України для експорту
електричної енергії, розкриття за яким
відбудеться ______________ року

З Додатком 3 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Постанови".

10. У тексті Порядку та додатках до нього слова "протягом наступних шести місяців" замінити словами "протягом наступних трьох місяців".

Заступник начальника управління енергоринку Т. Гриб