Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
11.01.2012 N 39/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 січня 2012 р. за N 28/20341

Про затвердження Положення про Єдиний державний
реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення

(Із змінами, внесеними згідно з
Наказами Міністерства юстиції
N 450/5 від 23.03.20
12
N 1757/5 від 29.11.20
12
N 1863/5 від 04.09.20
13)

Відповідно до статті 21 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 14.07.99 N 1272 "Про державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції" наказую:

1. Затвердити Положення про Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі - Реєстр), що додається.

2. Функції держателя Реєстру покласти на Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя.

3. Державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.) здійснити заходи щодо забезпечення створення програмного забезпечення Реєстру до 1 лютого 2012 року.

4. Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя (Фесенко І.М.), державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.) забезпечити впровадження Реєстру з 1 лютого 2012 року.

5. Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя (Фесенко І.М.):

5.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03.10.92 N 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

5.2. Довести цей наказ до відома Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, регіональних філій державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України.

6. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі визначити осіб, відповідальних за здійснення реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сєдова А.Ю.

Міністр О. Лавринович

Затверджено
Наказ Міністерства
юстиції України
11.01.2012 N 39/5

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 січня 2012 р. за N 28/20341

Положення
про Єдиний державний реєстр осіб,
які вчинили корупційні правопорушення

I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає порядок формування та ведення Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі - Реєстр), а також надання відомостей з нього.

1.2. Реєстр - це електронна база даних, яка містить відомості про осіб, які вчинили корупційні правопорушення.

1.3. Реєстр ведеться з метою:

забезпечення єдиного обліку осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

забезпечення в установленому порядку проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

аналізу відомостей про осіб, які вчинили корупційні правопорушення, з метою визначення сфер державної політики та посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, з найбільшими корупційними ризиками;

забезпечення проведення звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, в порядку, визначеному чинним законодавством.

(Пункт 1.3 розділу I доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1757/5 від 29.11.2012)

1.4. Держатель Реєстру - Міністерство юстиції України (далі - Держатель).

1.5. Держатель розробляє нормативно-правову базу для функціонування Реєстру, затверджує методичні рекомендації щодо його ведення, здійснює безпосередній контроль за її створенням та за дотриманням вимог цього Положення.

1.6. Адміністратор Реєстру - державне підприємство "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (далі - Адміністратор).

1.7. Адміністратор забезпечує технічне і технологічне створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру, надання реєстраторам доступу до нього, збереження і захист даних, що містяться у Реєстрі, проводить навчання щодо наповнення та користування Реєстром, а також виконує інші функції, передбачені цим Положенням.

1.8. Реєстраторами Реєстру (далі - Реєстратор) є:

Держатель через Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя, який вносить або вилучає відомості про особу, яку притягнуто до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності за корупційне правопорушення;

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі, які вносять або вилучають відомості про особу, яку притягнуто до дисциплінарної відповідальності за корупційне правопорушення.

1.9. Реєстратори вносять або вилучають в установленому порядку відомості про осіб, які вчинили корупційні правопорушення, надають інформаційні довідки щодо наявності відомостей про осіб у Реєстрі та виконують інші функції, передбачені цим Положенням.

1.10. Реєстр ведеться державною мовою.

1.11. Реєстратори забезпечують відповідність відомостей, що вносяться до Реєстру, даним документів, на підставі яких здійснюється їх внесення.

1.12. Право доступу до інформації, яка міститься у Реєстрі, мають Держатель через Департамент антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя, Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі через спеціалістів з питань запобігання та виявлення корупції.

II. Формування та ведення Реєстру

2.1. Внесенню до Реєстру підлягають відомості про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, крім відомостей про особовий склад органів, що провадять оперативно-розшукову або розвідувальну чи контррозвідувальну діяльність.

(Пункт 2.1 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1863/5 від 04.09.2013)

2.2. Підставою для внесення Реєстратором відомостей про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, є:

електронна копія рішення суду, яке набрало законної сили;

завірена в установленому порядку паперова копія наказу про накладання або зняття дисциплінарного стягнення.

2.3. Електронна копія рішення суду про притягнення до кримінальної, адміністративної та цивільно-правової відповідальності особи за вчинення корупційного правопорушення, яке набрало законної сили надсилається Реєстратору у порядку, визначеному спільним наказом Державної судової адміністрації та Міністерства юстиції.

(Пункт 2.3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1863/5 від 04.09.2013)

2.4. Кадрові служби державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій, посадові особи яких є суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення, в день підписання наказу про накладання на особу або зняття з неї дисциплінарного стягнення за вчинення корупційного правопорушення зобов'язані передати Реєстратору електронну та завірену в установленому порядку паперову копію відповідного наказу разом з інформаційною карткою до наказу про накладання (зняття) дисциплінарного стягнення на особу за вчинення корупційних правопорушень (додаток 1).

(Пункт 2.4 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства юстиції N 1863/5 від 04.09.2013)

2.5. Реєстратор вносить до Реєстру відомості в день отримання електронної копії рішення суду, завіреної паперової копії наказу про накладання чи зняття дисциплінарного стягнення або наступного робочого дня.

2.6. До Реєстру вносяться такі відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення:

прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього);

число, місяць, рік народження;

місце народження;

паспортні дані (серія та номер паспорта, ким і коли виданий);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

місце проживання (для іноземців, осіб без громадянства - місце проживання за межами України);

сфера діяльності;

(Пункт 2.6 розділу ІІ доповнено новим абзацом восьмим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1757/5 від 29.11.2012)

місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення;

стаття (частина статті) Кримінального кодексу України або Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності;

склад корупційного правопорушення;

характер корупційного правопорушення, що стало підставою для притягнення до цивільно-правової відповідальності;

дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення;

дата, номер судового рішення, номер судової справи, найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення;

вид покарання (стягнення), суть задоволення позовних вимог;

підстава та дата зняття, погашення судимості;

реквізити наказу про накладання дисциплінарного стягнення;

спосіб вчинення дисциплінарного проступку;

вид дисциплінарного стягнення;

підстава та дата зняття дисциплінарного стягнення.

2.7. Реєстратор зобов'язаний протягом десяти робочих днів з дня включення до Реєстру відомостей про особу, яка вчинила корупційне правопорушення, повідомити таку особу про її права, визначені Законом України "Про захист персональних даних" (додаток 2).

2.8. Підставою для вилучення з Реєстру відомостей про особу, яка вчинила корупційне правопорушення, є ухвала суду про скасування вироку, винесення виправдувального вироку, відновлення пропущеного строку на апеляційне оскарження, скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне правопорушення, а також наказ про скасування наказу про накладання дисциплінарного стягнення.

(Пункт 2.8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1863/5 від 04.09.2013)

2.9. У разі виявлення особою стосовно себе помилок у відомостях, що містяться у Реєстрі, така особа письмово звертається до Реєстратора, який вживає заходів щодо перевірки інформації та у разі підтвердження такого факту помилки здійснює заходи щодо її усунення, про що письмово повідомляє особу.

III. Надання інформації з Реєстру

3.1. Відомості з Реєстру надаються у вигляді витягу з Реєстру та інформаційної довідки.

Інформація з Реєстру також надається під час звіряння переліку осіб, звільнених з посад у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення, з відомостями, що містяться в Реєстрі.

(Пункт 3.1 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1863/5 від 04.09.2013)

3.2. Витяг з Реєстру - документ, який свідчить про внесення відомостей про особу до Реєстру або про відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі, отриманих за параметрами пошуку, визначеними в пункті 3.5 цього розділу.

3.3. Міністерство юстиції України надає безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі письмового запиту Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (додаток 3), до якого додається ксерокопія паспорта особи, що перевіряється.

(Пункт 3.3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом першим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 450/5 від 23.03.2012)

Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головні управління юстиції в областях, містах Києві та Севастополі надають безоплатно витяг з Реєстру протягом семи робочих днів на підставі письмового запиту про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення (додаток 3):

(Абзац другий пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1863/5 від 04.09.2013)

державних органів, органів місцевого самоврядування з метою проведення спеціальної перевірки відомостей про осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування (до запиту додається ксерокопія паспорта особи, що перевіряється);

(Абзац третій пункту 3.3 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1863/5 від 04.09.2013)

правоохоронних органів - у разі необхідності отримання такої інформації в рамках кримінального або адміністративного провадження;

прокурора - в рамках здійснення нагляду за додержанням вимог і застосуванням законів.

(Пункт 3.3 розділу ІІІ доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1863/5 від 04.09.2013)

3.4. Витяг з Реєстру містить таку інформацію:

номер витягу, дата формування;

відомості про заявника, який звернувся за наданням витягу;

відомості, за якими здійснювався пошук інформації у Реєстрі (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього), місце народження та число, місяць, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього), місце народження, число, місяць, рік народження, серія та номер паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків);

стаття (частина статті) Кримінального кодексу України та/або Кодексу України про адміністративні правопорушення, відповідно до якої особу притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, в тому числі до цивільно-правової відповідальності;

дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення та/або цивільно-правової відповідальності;

дата, номер судового рішення, номер судової справи, найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення;

реквізити наказу про накладання дисциплінарного стягнення;

вид дисциплінарного стягнення;

інформація про погашення, зняття судимості, зняття дисциплінарного стягнення;

відмітка про відсутність у Реєстрі відомостей, зазначених у запиті;

відомості про Реєстратора, який надав витяг.

3.5. Пошук у Реєстрі здійснюється за такою сукупністю відомостей - прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього), реєстраційний номер облікової картки платника податків, місце народження та число, місяць, рік народження.

3.6. Реєстратор відмовляє у наданні витягу з Реєстру в строки, встановлені для надання витягу, у разі відсутності у запитувача підстав в отриманні запитуваної інформації або якщо у запиті про видачу витягу відсутні, неповністю, нечітко або нерозбірливо визначені відомості, передбачені пунктом 3.5 цього розділу.

3.7. Не приймаються запити з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, а також із пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст.

3.8. Витяг на підставі письмового запиту Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, надається на бланку Міністерства юстиції України в одному примірнику та скріплюється підписом заступника Міністра - керівника апарату.

(Пункт 3.8 доповнено новим абзацом першим згідно з Наказом Міністерства юстиції N 450/5 від 23.03.2012)

Витяг надається на бланках Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі в одному примірнику та скріплюється підписом керівника або його заступника відповідно до розподілу функціональних обов’язків відповідного управління юстиції.

(Пункт 3.8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 450/5 від 23.03.2012)

3.9. Витяг з Реєстру надсилається поштою або отримується запитувачем (уповноваженою ним особою) особисто, про що робиться відповідний запис у журналі видачі витягів з Реєстру.

3.10. Інформаційна довідка з Реєстру (далі - довідка) - це документ, який безоплатно надається Реєстратором за зверненням фізичної особи (уповноваженої нею особи) на отримання відомостей про себе з Реєстру та свідчить про наявність або відсутність відомостей про таку особу в Реєстрі.

3.11. У довідці зазначаються:

відомості про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності останнього), місце народження, число, місяць, рік народження, серія та номер паспорта);

дата набрання законної сили судовим рішенням про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення та/або цивільно-правової відповідальності;

дата, номер судового рішення, номер судової справи, найменування суду, який ухвалив (постановив) судове рішення про притягнення особи до відповідальності за корупційне правопорушення;

реквізити наказу про накладання дисциплінарного стягнення;

відмітка про відсутність у Реєстрі відомостей, зазначених у запиті.

3.12. Довідка надається Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головними управліннями юстиції в областях, містах Києві та Севастополі протягом п'яти робочих днів на письмовий запит фізичної особи (уповноваженої нею особи), в якому мають бути обов'язково вказані дані, необхідні для пошуку інформації відповідно до пункту 3.5 цього розділу.

3.13. Довідка з Реєстру видається на бланку Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі за умови пред'явлення посвідчення особи особисто фізичній особі або уповноваженій нею особі та довіреності на представлення інтересів (для уповноваженої нею особи), про що робиться відповідний запис у журналі видачі інформаційних довідок.

3.14. Безоплатний цілодобовий доступ до відомостей з Реєстру здійснюється через офіційний веб-сайт Міністерства юстиції України шляхом пошуку та перегляду такої інформації про осіб, яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення:

1) прізвище, ім'я, по батькові;

2) місце роботи, посада на час вчинення корупційного правопорушення;

3) склад корупційного правопорушення;

4) вид покарання (стягнення);

5) спосіб вчинення дисциплінарного проступку;

6) вид дисциплінарного стягнення.

Розміщення інформації на веб-сайті здійснюється протягом трьох робочих днів з дня внесення відповідної інформації до Реєстру.

Відомості про осіб, виключені з Реєстру з підстав, визначених пунктом 2.8 цього Положення, не підлягають розміщенню на веб-сайті.

Пошук інформації про особу, яку притягнуто до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення, здійснюється за прізвищем, ім’ям, по батькові такої особи.

(Розділ ІІІ доповнено пунктом 3.14 згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1863/5 від 04.09.2013)

IV. Відповідальність

4.1. Адміністратор здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо захисту відомостей, що містяться у Реєстрі, від несанкціонованого доступу.

4.2. Відповідальними за достовірність відомостей, що вносяться до Реєстру, відповідно до законодавства є особи, які надали цю інформацію.

4.3. Посадові особи Реєстратора є відповідальними за повноту та достовірність внесення інформації до Реєстру.

4.4. Адміністратор відповідно до законодавства є відповідальним за втрату інформації, допущену з вини Адміністратора.

Директор Департаменту антикорупційного
законодавства та законодавства про правосуддя І.М. Фесенко

Додаток 1
до Положення про Єдиний
державний реєстр осіб,
які вчинили корупційні
правопорушення

Інформаційна картка
до наказу про накладання (зняття) дисциплінарного стягнення
на особу за вчинення корупційних правопорушень

З Додатком 1 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2
до Положення про Єдиний
державний реєстр осіб,
які вчинили корупційні
правопорушення

Повідомлення

Відповідно до Закону України "Про захист персональних даних"
____________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
який (яка) народився(лась) в ___________________________________________________,
(місце народження)
___________________________________________________________________________,
(число, місяць, рік народження)
повідомляється про те, що згідно зі статтею 21 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" відомості про Вас внесено до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. Ваші права як суб'єкта персональних даних визначені статтею 8 Закону України "Про захист персональних даних".
Реєстратор ____________
(підпис)
___________________
(прізвище та ініціали)

Додаток 3
до Положення про Єдиний
державний реєстр осіб,
які вчинили корупційні
правопорушення

Запит
про видачу витягу з Єдиного державного реєстру осіб,
які вчинили корупційні правопорушення

З Додатком 3 (зі змінами від 04.09.2013 р.) можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

(Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції N 1863/5 від 04.09.2013)