Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 26 жовтня 2011 р. N 1141
Київ

Про затвердження Порядку ведення
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

(Із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ
N 1156 від 21.11.20
12
N 50 від 05.02.20
14)

Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1141

Порядок
ведення Державного реєстру речових прав
на нерухоме майно

Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав).

2. У цьому Порядку під терміном "іменований об’єкт" слід розуміти гідрографічний, соціально-економічний, природно-заповідний або інший подібний об’єкт.

Інші терміни у цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до Закону.

(Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

3. Ведення Державного реєстру прав здійснюється державною мовою.

4. Ведення Державного реєстру прав передбачає:

1) реєстрацію заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів Державного реєстру прав (далі - база даних про реєстрацію заяв і запитів);

2) пошук відомостей у Державному реєстрі прав;

3) оформлення рішень, свідоцтв про право власності на нерухоме майно;

4) відкриття розділів Державного реєстру прав та/або внесення записів до нього;

5) внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення записів про скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (далі - державна реєстрація прав), скасування записів Державного реєстру прав;

(Підпункт 5 пункту 4 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

6) надання інформації з Державного реєстру прав;

7) закриття розділів Державного реєстру прав.

Ведення Державного реєстру прав здійснюється за допомогою технічних і програмних засобів, які забезпечують формування та присвоєння номерів (реєстраційного номера об'єкта нерухомого майна, реєстраційного номера заяви (запиту), номера запису, індексного номера рішення, витягу, інформаційної довідки, виписки, свідоцтва тощо), формування картки прийому заяви (запиту), витягів, інформаційних довідок, виписок, оформлення рішень, свідоцтв про право власності на нерухоме майно, захист відомостей, що містяться у Державному реєстрі прав, від несанкціонованих дій, оновлення, архівування та відновлення записів, внесених до Державного реєстру прав, їх пошук, документальне відтворення процедури державної реєстрації прав, надання інформації з Державного реєстру прав.

(Абзац дев’ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Номери, що формуються та присвоюються за допомогою програмних засобів Державного реєстру прав, складаються з цифр, що утворюють числа натурального ряду, та не повторюються на всій території України у межах нумерації об'єктів нерухомого майна, заяв (запитів), записів, документів, які формуються за допомогою Державного реєстру прав (рішень, витягів, інформаційних довідок, виписок, свідоцтв тощо).

Реєстрація заяв (запитів) у базі даних
про реєстрацію заяв і запитів

5. Реєстрацію заяв (запитів) у базі даних про реєстрацію заяв і запитів проводить орган державної реєстрації прав, нотаріус як спеціальний суб’єкт, на якого покладаються функції державного реєстратора прав на нерухоме майно (далі - нотаріус), шляхом внесення відомостей, зазначених в заяві (запиті), до такої бази даних.

(Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

6. Під час реєстрації заяв (запитів) кожній заяві (запиту) присвоюється реєстраційний номер, фіксується дата і час її (його) реєстрації.

Реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяв (запитів) є ідентифікатором відповідної заяви (запиту).

7. Під час реєстрації заяви (запиту) орган державної реєстрації прав у випадках, передбачених законодавством, формує картку прийому відповідної заяви (запиту) та оформляє її у двох примірниках.

(Абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1156 від 21.11.2012, N 50 від 05.02.2014)

Один примірник картки прийому заяви (запиту) орган державної реєстрації прав долучає до документів, поданих заявником, а другий примірник - надає заявнику відповідно до законодавства.

(Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1156 від 21.11.2012, N 50 від 05.02.2014)

8. Під час розгляду заяви (запиту) державний реєстратор прав на нерухоме майно (далі - державний реєстратор) вносить до відповідного запису в базі даних про реєстрацію заяв і запитів відомості про реквізити прийнятого ним рішення (дата та індексний номер рішення).

9. За результатом розгляду заяви (запиту) державний реєстратор робить у відповідному записі в базі даних про реєстрацію заяв і запитів відмітку про розгляд такої заяви (запиту) та зазначає реквізити прийнятого ним рішення (дата та індексний номер рішення) або реквізити сформованого витягу, інформаційної довідки або виписки з Державного реєстру прав (індексний номер, дата та час формування).

У разі коли заяву у випадках, установлених законодавством, відкликано, державний реєстратор робить у відповідному записі в базі даних про реєстрацію заяв і запитів відмітку про відкликання заяви та зазначає реквізити прийнятого ним рішення про залишення заяви без розгляду у зв'язку з її відкликанням (дата та індексний номер рішення).

Пошук відомостей у Державному реєстрі прав

10. Під час розгляду заяви (запиту) державний реєстратор здійснює пошук у Державному реєстрі прав відомостей про:

нерухоме майно;

право власності та суб'єкта цього права;

інші речові права та суб'єкта цих прав;

іпотеку та суб’єкта цього права;

(Пункт 10 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав.

11. Пошук у Державному реєстрі прав відомостей здійснюється за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна. У разі коли відомості про реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна у заяві (запиті) не зазначаються, пошук у Державному реєстрі прав відомостей здійснюється за такими ідентифікаторами:

1) за ідентифікаційними даними фізичної або юридичної особи:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства) - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, податковий номер;

для фізичної особи (громадянина України, який через свої релігійні або інші переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомив про це відповідні органи державної влади та має відмітку в паспорті громадянина України) - прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові, номер і серія паспорта громадянина України;

для юридичної особи (резидента та нерезидента) - найменування юридичної особи та податковий номер;

2) за адресою об'єкта нерухомого майна/місцезнаходженням земельної ділянки - назва адміністративно-територіальної одиниці (Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, м. Севастополь), району, населеного пункту або селищної, сільської ради.

(Абзац перший підпункту 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 50 від 05.02.2014)

У разі здійснення пошуку з використанням назви населеного пункту зазначається адреса в межах такого населеного пункту - назва вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо) або іменованого об'єкта (садове товариство, кооператив, природоохоронна установа тощо), номер об'єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди), номер корпусу та/або номер окремої частини об'єкта нерухомого майна (квартири, приміщення тощо).

У разі здійснення пошуку за назвою селищної, сільської ради зазначається назва селищної або сільської ради, назва іменованого об'єкта (садове товариство, кооператив, природоохоронна установа тощо), номер об'єкта нерухомого майна (будинку, будівлі, споруди), номер корпусу та/або номер окремої частини об'єкта нерухомого майна (квартири, приміщення тощо).

Якщо у складі іменованого об'єкта міститься вулиця, зазначається також назва такої вулиці (проспекту, бульвару, площі, провулку тощо);

3) за кадастровим номером земельної ділянки;

4) за номером запису.

12. Під час проведення державної реєстрації прав державний реєстратор додатково здійснює пошук інших заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на те саме майно та рішень судів про заборону вчинення дій, пов’язаних з державною реєстрацією таких прав, у базі даних про реєстрацію заяв і запитів.

(Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 50 від 05.02.2014)

13. Пошук заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у базі даних про реєстрацію заяв і запитів здійснюється за реєстраційним номером об'єкта нерухомого майна та ідентифікаторами, визначеними у підпунктах 2 і 3 пункту 11 цього Порядку.

14. Під час розгляду заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень у випадках, установлених законодавством, державний реєстратор здійснює пошук у базі даних про реєстрацію заяв і запитів відповідного запису за ідентифікатором зазначеної заяви.

Внесення записів до Державного реєстру прав

15. Після здійснення пошуку у Державному реєстрі прав відомостей державний реєстратор розглядає заяву (запит) та оформляє відповідне рішення, якому присвоюється індексний номер, фіксується дата та час його формування.

16. На підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державний реєстратор відкриває розділ Державного реєстру прав та вносить записи до Державного реєстру прав.

У випадках, установлених законодавством, державний реєстратор на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень вносить записи до спеціального розділу Державного реєстру прав.

(Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

17. Розділ Державного реєстру прав відкривається державним реєстратором на кожний окремий об'єкт нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше.

18. Розділ Державного реєстру прав складається з чотирьох частин, які містять відомості про:

нерухоме майно;

право власності та суб'єкта цього права;

інші речові права та суб'єкта цих прав;

обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав.

19. Після відкриття державним реєстратором розділу Державного реєстру прав та внесення до нього запису державний реєстратор присвоює об'єкту нерухомого майна реєстраційний номер.

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна є ідентифікатором розділу Державного реєстру прав, відкритого державним реєстратором на такий об'єкт.

Після внесення державним реєстратором запису про речове право на нерухоме майно, обтяження такого права до Державного реєстру прав такому запису присвоюється номер, який є його ідентифікатором.

Дата і час державної реєстрації виникнення, переходу, припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна фіксуються автоматично та відповідають даті і часу реєстрації заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень або заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна у базі даних про реєстрацію заяв і запитів, відповідно до якої заявлено державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень, взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

20. З метою проведення державної реєстрації виникнення права власності державний реєстратор вносить до запису про нерухоме майно такі відомості:

1) щодо земельної ділянки:

дата державної реєстрації земельної ділянки;

найменування органу, що провів державну реєстрацію земельної ділянки;

кадастровий номер земельної ділянки;

площа земельної ділянки;

цільове призначення земельної ділянки;

(Підпункт 1 пункту 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

місцезнаходження земельної ділянки;

(Підпункт 1 пункту 20 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 50 від 05.02.2014)

підстава для внесення запису про нерухоме майно:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

(Абзац підпункту 1 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли на земельній ділянці розташований об'єкт нерухомого майна, право власності на який зареєстровано в установленому законодавством порядку, державний реєстратор додатково вносить відомості про реєстраційний номер такого об'єкта;

2) щодо об'єкта нерухомого майна:

тип об'єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо);

призначення об'єкта нерухомого майна (житловий або нежитловий);

площа об'єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);

відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна (найменування та/або присвоєння літера, загальна та (за наявності) житлова площа об'єкта нерухомого майна, який є складовою частиною складної речі та призначений для обслуговування іншої (головної) речі, пов'язаний з нею спільним призначенням та є її приналежністю);

адреса об'єкта нерухомого майна;

підстава для внесення запису про нерухоме майно:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

(Абзац дванадцятий підпункту 2 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

У разі коли право власності на земельну ділянку, на якій розташований такий об'єкт нерухомого майна, зареєстровано в установленому законодавством порядку, державний реєстратор додатково вносить відомості про реєстраційний номер такої земельної ділянки;

3) щодо підприємства як єдиного майнового комплексу:

найменування підприємства;

місцезнаходження підприємства;

дата проведення державної реєстрації підприємства;

код згідно з ЄДРПОУ;

склад підприємства (перелік нерухомого майна, що входить до єдиного майнового комплексу (земельні ділянки, будівлі, споруди), із зазначенням їх реєстраційних номерів);

підстава для внесення запису про нерухоме майно:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу;

(Абзац дванадцятий підпункту 3 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

4) щодо об'єкта незавершеного будівництва:

технічна характеристика об'єкта незавершеного будівництва;

місце розташування об'єкта незавершеного будівництва;

реєстраційний номер земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва;

(Абзац четвертий підпункту 4 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

(Абзац п’ятий підпункту 4 пункту 20 виключено на підставі Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

підстава для внесення запису про нерухоме майно:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

(Абзац одинадцятий підпункту 4 пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

21. У разі проведення державної реєстрації виникнення права власності на нерухоме майно державний реєстратор вносить до запису про право власності та суб'єкта цього права такі відомості:

1) щодо суб'єкта права власності:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує особу власника (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для територіальної громади:

- відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району в місті;

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для держави:

- відомості про державу Україна;

- найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном;

- податковий номер органу державної влади;

2) форма власності;

3) вид спільної власності (у разі, коли майно належить на праві спільної власності);

4) розмір частки у праві спільної власності (у разі, коли майно належить на праві спільної часткової власності);

5) підстава для виникнення права власності:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

6) підстава для внесення запису про право власності та суб'єкта цього права:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

7) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

8) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

9) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

(Підпункт 9 пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

22. У разі проведення державної реєстрації виникнення інших речових прав на нерухоме майно, відмінних від права власності, державний реєстратор вносить до запису про інші речові права та суб'єкта цих прав такі відомості:

1) щодо суб'єкта речового права:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для органів місцевого самоврядування:

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади:

- найменування органу державної влади;

- податковий номер органу державної влади;

2) вид речового права;

3) строк дії речового права (ознака безстроковості);

4) підстава для виникнення речового права:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

5) підстава для внесення запису про інші речові права та суб'єкта цих прав, змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

6) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

7) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

8) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

(Підпункт 8 пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

23. Якщо речовим правом на нерухоме майно є іпотека, державний реєстратор вносить до запису про інші речові права та суб'єкта цих прав такі відомості:

1) щодо суб'єкта речового права (іпотекодавець (майновий поручитель), іпотекодержатель, боржник (якщо він не є іпотекодавцем):

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для органів місцевого самоврядування:

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади:

- найменування органу державної влади;

- податковий номер органу державної влади;

2) розмір основного зобов'язання (відомості про розмір основної суми заборгованості та процентів за основним зобов'язанням та/або посилання на правочин, в якому встановлено основне зобов'язання у разі, коли іпотекою забезпечується задоволення вимог, які можуть виникнути в майбутньому);

3) строк виконання основного зобов'язання (відомості про строк повного виконання основного зобов'язання або строк дії іпотечного договору в разі, коли іпотекою забезпечується задоволення вимог, які можуть виникнути в майбутньому);

4) реквізити заставної, відомості про видачу дубліката заставної, анулювання заставної (у разі, коли іпотечним договором передбачено видачу заставної);

5) підстава для виникнення речового права:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

6) підстава для внесення запису про інші речові права та суб'єкта цих прав:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

7) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

8) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

9) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

(Підпункт 9 пункту 23 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

24. У разі проведення державної реєстрації виникнення обтяжень речових прав на нерухоме майно державний реєстратор вносить до запису про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав такі відомості:

1) щодо суб'єкта обтяжень речових прав (обтяжувач, боржник та (за наявності) особа, в інтересах якої встановлено обтяження):

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує таку особу (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для органів місцевого самоврядування:

- найменування органу місцевого самоврядування;

- посадова особа органу місцевого самоврядування (у разі, коли обтяжувачем є посадова особа);

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для органів державної влади:

- найменування органу державної влади;

- посадова особа органу державної влади (у разі, коли обтяжувачем є посадова особа);

- податковий номер органу державної влади;

2) вид обтяження речового права (податкова застава, арешт, заборона, інші обтяження, визначені законом);

3) зміст обтяження речового права;

4) строк дії обтяження речового права (за його наявності);

5) підстава для виникнення обтяження речового права:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

6) підстава для внесення запису про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта (суб'єктів) цих прав:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

7) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

8) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

9) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

(Підпункт 9 пункту 24 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

(Пункт 25 виключено на підставі Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

26. У разі проведення державної реєстрації виникнення іншого речового права на нерухоме майно, відмінного від права власності, до спеціального розділу Державного реєстру прав вносяться відомості, передбачені пунктами 20, 22 і 23 цього Порядку.

(Пункт 26 в редакції Постанови КМ N 50 від 05.02.2014)

27. У разі проведення державної реєстрації виникнення обтяжень речових прав на нерухоме майно до спеціального розділу Державного реєстру прав вносяться відомості, передбачені пунктами 20 і 24 цього Порядку.

(Пункт 27 в редакції Постанови КМ N 50 від 05.02.2014)

28. У разі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна до спеціального розділу Державного реєстру прав вносяться такі відомості:

1) щодо об'єкта нерухомого майна:

тип об'єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо);

призначення об'єкта нерухомого майна (житловий або нежитловий);

площа об'єкта нерухомого майна (загальна та (за наявності) житлова);

відомості про складові частини об'єкта нерухомого майна (найменування та/або присвоєння літера, загальна та (за наявності) житлова площа об'єкта нерухомого майна, який є складовою частиною складної речі та призначений для обслуговування іншої (головної) речі, пов'язаний з нею спільним призначенням та є її приналежністю);

адреса об'єкта нерухомого майна;

2) підстава для взяття на облік безхазяйного нерухомого майна:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

3) підстава для внесення запису про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

5) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

6) найменування органу державної реєстрації прав.

29. У випадках, передбачених законодавством, державний реєстратор вносить до записів Державного реєстру прав відомості про перенесення записів про нерухоме майно, про право власності та суб’єкта цього права, про інші речові права та суб’єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав із розділів, які закриваються, або спеціального розділу Державного реєстру прав, інформаційних систем, у яких до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства здійснювалася державна реєстрація прав (далі - інформаційна система).

(Абзац перший пункту 29 в редакції Постанови КМ N 50 від 05.02.2014)

Під час перенесення записів із розділів або спеціального розділу Державного реєстру прав державний реєстратор вносить такі відомості:

номер запису, що переноситься;

дата та час перенесення запису.

Під час перенесення записів з інформаційних систем державний реєстратор вносить такі відомості:

(Абзац п'ятий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 50 від 05.02.2014)

назва відповідної інформаційної системи;

(Абзац шостий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 50 від 05.02.2014)

реєстраційний номер, дата і час реєстрації запису у відповідній інформаційній системі;

(Абзац сьомий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 50 від 05.02.2014)

дата та час перенесення запису.

Під час перенесення записів дата та час державної реєстрації таких речових прав на нерухоме майно, їх обтяжень відповідає даті та часу їх державної реєстрації у відповідних розділах/інформаційнихсистемах і залишається незмінною.

(Абзац дев'ятий пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 50 від 05.02.2014)

30. Після перенесення запису з розділу або із спеціального розділу Державного реєстру прав до розділу Державного реєстру прав державний реєстратор робить у відповідному записі у розділі або спеціальному розділі Державного реєстру прав відмітку про погашення запису.

31. Під час проведення державної реєстрації переходу права власності, інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень таких прав державний реєстратор замість існуючих відомостей, що містяться у відкритому розділі або спеціальному розділі Державного реєстру прав, вносить нові відомості, визначені у пунктах 21-24 цього Порядку.

(Абзац перший пункту 31 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 50 від 05.02.2014)

(Абзац другий пункту 31 виключено на підставі Постанови КМ N 50 від 05.02.2014)

32. Під час проведення державної реєстрації припинення права власності, інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень таких прав державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для припинення речових прав, їх обтяжень:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) підстава для внесення запису про припинення речових прав, їх обтяжень:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

3) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої проводиться державна реєстрація прав;

4) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

(Підпункт 5 пункту 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

33. Запис про право власності та суб'єкта цього права; про інші речові права та суб'єкта цих прав; про обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, який існував до переходу, припинення права власності, інших речових прав на нерухоме майно або обтяжень таких прав, зберігається у Державному реєстрі прав.

34. З метою дотримання єдиного порядку внесення та пошуку відомостей у Державному реєстрі прав використовуються словники Державного реєстру прав, перелік та порядок ведення яких встановлює Мін'юст.

Оформлення свідоцтва про право власності
на нерухоме майно за допомогою Державного реєстру прав

35. У випадках, установлених законодавством, державний реєстратор за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень оформляє свідоцтво про право власності на нерухоме майно, якому присвоюється індексний номер, фіксується дата та час його формування.

36. Для формування та видачі свідоцтва про право власності на нерухоме майно державний реєстратор вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

1) щодо нерухомого майна:

щодо земельної ділянки:

- дата державної реєстрації земельної ділянки;

- найменування органу, що провів державну реєстрацію земельної ділянки;

- кадастровий номер земельної ділянки;

- площа земельної ділянки;

- цільове призначення земельної ділянки;

щодо об’єкта нерухомого майна:

- тип об’єкта нерухомого майна (житловий будинок, будівля, споруда, квартира, житлове приміщення, нежитлове приміщення тощо);

- площа об’єкта нерухомого майна (загальна та житлова (за наявності);

- адреса об’єкта нерухомого майна.

(Підпункт 1 пункту 36 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

(Підпункт 2 пункту 36 виключено на підставі Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

(Підпункт 3 пункту 36 виключено на підставі Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

4) щодо суб'єкта права власності:

для фізичної особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства):

- прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові;

- податковий номер (крім громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- номер та серія паспорта громадянина України (для громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади та мають відмітку в паспорті громадянина України);

- реквізити документа, що посвідчує особу власника (номер та серія документа, дата його видачі, відомості про суб'єкта, що здійснив його видачу, тощо);

для юридичної особи (резидента та нерезидента):

- найменування юридичної особи;

- податковий номер;

для територіальної громади:

- відомості про територіальну громаду села, селища, міста, району в місті;

- найменування органу місцевого самоврядування;

- податковий номер органу місцевого самоврядування;

для держави:

- відомості про державу Україна;

- найменування органу державної влади, що здійснює управління нерухомим майном;

- податковий номер органу державної влади;

5) форма власності;

6) вид спільної власності (у разі, коли майно належить на праві спільної власності);

7) розмір частки у праві спільної власності (у разі, коли майно належить на праві спільної часткової власності);

8) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

9) найменування органу державної реєстрації прав;

10) номер та серія бланка свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

37. У разі втрати, пошкодження чи зіпсування свідоцтва про право власності на нерухоме майно, а також свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією, державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, на підставі якого проведено державну реєстрацію прав у Державному реєстрі прав, за результатом розгляду заяви про надання дубліката свідоцтва державний реєстратор у строк, встановлений для державної реєстрації прав, оформляє дублікат свідоцтва, якому присвоюється індексний номер, фіксується дата та час його формування.

Для формування та видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно державний реєстратор вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

індексний номер свідоцтва про право власності на нерухоме майно;

прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав;

номер та серія бланка свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

Для формування та видачі дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого органом місцевого самоврядування або місцевою держадміністрацією, державного акта на право приватної власності на землю, державного акта на право власності на землю, державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою, на підставі якого проведено державну реєстрацію прав у Державному реєстрі прав, державний реєстратор вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

номер запису про право власності та суб’єкта цього права або про інші речові права та суб’єкта цих прав Державного реєстру прав, який внесено на підставі втраченого, пошкодженого чи зіпсованого документа;

прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав;

номер та серія бланка свідоцтва про право власності на нерухоме майно.

(Пункт 37 в редакції Постанови КМ N 50 від 05.02.2014)

Внесення змін до записів Державного реєстру прав, внесення
записів про скасування державної реєстрації прав,
скасування рішення державного реєстратора та
скасування записів Державного реєстру прав

(Назва розділу в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 50 від 05.02.2014)

38. Державний реєстратор вносить зміни до записів Державного реєстру прав у разі допущення технічної помилки; зміни відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі прав, які не пов'язані з проведенням державної реєстрації прав.

Внесення змін до записів Державного реєстру прав проводиться державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін'юст.

39. У разі внесення змін у зв'язку з допущенням технічної помилки державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться зміни до Державного реєстру прав;

2) підстава для внесення змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

3) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

4) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

(Підпункт 4 пункту 39 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

40. У разі внесення змін у зв'язку із зміною відомостей про нерухоме майно, право власності та суб'єкта цього права, інші речові права та суб'єкта цих прав, обтяження прав на нерухоме майно та суб'єкта цих прав, що містяться у Державному реєстрі прав, які не пов'язані з проведенням державної реєстрації прав, державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для зміни відомостей:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата і час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться зміни до Державного реєстру прав;

3) підстава для внесення змін до запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

(Підпункт 5 пункту 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

41. Державний реєстратор вносить записи до Державного реєстру прав про скасування державної реєстрації прав у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

У разі скасування на підставі рішення суду державної реєстрації прав, проведеної до 1 січня 2013 р. відповідно до законодавства, що діяло на момент такої реєстрації, записів про державну реєстрацію прав, що містяться в інформаційних системах, документів, на підставі яких проведено державну реєстрацію прав до 1 січня 2013 р., за відсутності державної реєстрації таких прав у Державному реєстрі прав державний реєстратор переносить до Державного реєстру прав записи про державну реєстрацію прав, що містяться в інформаційних системах, та вносить запис про скасування державної реєстрації прав.

(Пункт 41 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 50 від 05.02.2014)

Внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

Для внесення записів про скасування державної реєстрації прав державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для скасування державної реєстрації прав:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви, на підставі якої вносяться записи про скасування державної реєстрації прав;

3) підстава для внесення записів про скасування державної реєстрації прав:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

У результаті внесення записів про скасування державної реєстрації прав у відповідному розділі Державного реєстру прав державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав.

У разі коли внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється щодо державної реєстрації переходу чи припинення речових прав, державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав та поновлює записи про речові права на нерухоме майно, обтяження таких прав, що існували до проведення державної реєстрації прав.

У разі коли внесення записів про скасування державної реєстрації прав здійснюється щодо державної реєстрації прав на об’єкт нерухомого майна, який поділено чи частку з якого виділено, або на об’єкти нерухомого майна, що об’єднано, державний реєстратор робить відмітку про скасування державної реєстрації прав та відкриває закритий (закриті) розділ (розділи) Державного реєстру прав та відповідну (відповідні) реєстраційну (реєстраційні) справу (справи) на підставі прийнятого ним рішення про відкриття закритого розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

(Пункт 41 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

42. Державний реєстратор скасовує записи Державного реєстру прав у разі скасування на підставі рішення суду рішення державного реєстратора про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна або про внесення змін до запису Державного реєстру прав.

Скасування записів Державного реєстру прав здійснюється державним реєстратором за заявою, форму та вимоги до заповнення якої встановлює Мін’юст.

Для скасування записів державний реєстратор вносить до відповідного запису Державного реєстру прав такі відомості:

1) підстава для скасування запису:

назва документа;

дата видачі документа;

номер документа;

ким виданий (оформлений) документ;

додаткові відомості про документ;

2) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви, на підставі якої скасовується запис;

3) підстава для внесення відомостей про скасування запису:

назва рішення;

дата формування рішення;

індексний номер рішення;

4) прізвище, ім’я та по батькові державного реєстратора;

5) найменування органу державної реєстрації прав або найменування нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

У разі коли на підставі рішення суду скасовано рішення державного реєстратора про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, державний реєстратор робить у відповідному записі відмітку про його скасування.

У разі коли на підставі рішення суду скасовано рішення державного реєстратора про внесення змін до запису Державного реєстру прав, державний реєстратор поновлює записи, які існували до внесення відповідних змін.

(Пункт 42 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

43. Дата та час внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування рішення державного реєстратора та скасування записів Державного реєстру прав фіксуються автоматично і відповідають даті та часу реєстрації заяви у базі даних про реєстрацію заяв і запитів, відповідно до якої заявлено внесення змін до записів, скасування записів Державного реєстру прав.

(Пункт 43 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1156 від 21.11.2012, N 50 від 05.02.2014)

44. Порядок прийняття і розгляду заяв про внесення змін до записів, внесення записів про скасування державної реєстрації прав, скасування рішення державного реєстратора та скасування записів Державного реєстру прав установлює Мін'юст.

(Пункт 44 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1156 від 21.11.2012, N 50 від 05.02.2014)

Надання інформації з Державного реєстру прав

(Пункт 45 виключено на підставі Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

46. Витяг, інформаційна довідка, виписка з Державного реєстру прав формується на підставі відомостей, що містяться у ньому, з присвоєнням індексного номера, фіксацією дати та часу їх формування.

47. Для формування витягу, інформаційної довідки, виписки з Державного реєстру прав державний реєстратор вносить до Державного реєстру прав такі відомості:

1) реєстраційний номер, дата та час реєстрації заяви (запиту);

2) параметри запитуваної інформації;

(Підпункт 2 пункту 47 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1156 від 21.11.2012, N 50 від 05.02.2014)

3) прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

4) найменування органу державної реєстрації прав;

5) номер та серія бланка витягу, інформаційної довідки або виписки з Державного реєстру прав.

48. У Державному реєстрі прав передбачено формування таких витягів:

витяг, який надається власнику нерухомого майна, його спадкоємцям (правонаступникам);

витяг, який надається особі, яка має речові права на нерухоме майно;

витяг про державну реєстрацію іпотеки;

витяг про державну реєстрацію обтяження речових прав на нерухоме майно;

витяг, який надається в процедурі державної реєстрації прав;

витяг, який надається в процедурі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

Витяг, який надається власнику нерухомого майна, його спадкоємцям (правонаступникам), містить інформацію про державну реєстрацію права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав, наявну у розділі Державного реєстру прав, відкритому на такий об’єкт, на дату та час його формування.

Витяг, який надається особі, що має речові права на нерухоме майно, містить інформацію про державну реєстрацію речового права на нерухоме майно, яке належить такій особі, на дату та час його формування.

Витяг про державну реєстрацію іпотеки містить інформацію про державну реєстрацію іпотеки, наявну у Державному реєстрі прав щодо запитуваного суб’єкта або об’єкта нерухомого майна, на дату та час його формування.

Витяг про державну реєстрацію обтяження речових прав на нерухоме майно містить інформацію про державну реєстрацію обтяження речових прав на нерухоме майно, наявну у Державному реєстрі прав щодо запитуваного суб’єкта або об’єкта нерухомого майна, на дату та час його формування.

Витяг, який формується в процедурі державної реєстрації прав, містить інформацію про проведену державну реєстрацію права власності, іншого речового права чи обтяження таких прав на нерухоме майно за результатом розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень.

Витяг, який формується в процедурі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна, містить інформацію про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна за результатом розгляду заяви про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.

(Пункт 48 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

49. У разі відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує витяг про відсутність відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час його формування.

49-1. У разі потреби заявник може отримати витяг, який містить деталізовану інформацію про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.

Власник, спадкоємці (правонаступники) нерухомого майна можуть отримати витяг, який містить деталізовану інформацію про державну реєстрацію припинення речових прав інших осіб на нерухоме майно, що належить заявнику на праві власності; про державну реєстрацію припинення обтяжень речових прав на таке нерухоме майно; про внесення змін до відповідних записів Державного реєстру прав.

(Абзац другий пункту 49-1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 50 від 05.02.2014)

(Порядок доповнено пунктом 49-1 згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

50. Інформаційна довідка з Державного реєстру прав формується на підставі відомостей, що містяться в ньому, залежно від запитуваної інформації про об’єкт нерухомого майна чи суб’єкта.

Інформаційна довідка з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про право власності та суб’єкта цього права, про інші речові права та суб’єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, - формується щодо запитуваного суб’єкта.

Інформаційна довідка з Державного реєстру прав, що містить відомості про нерухоме майно, про право власності та суб’єкта цього права, про інші речові права та суб’єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, - формується щодо запитуваного об’єкта нерухомого майна.

(Пункт 50 в редакції Постанови КМ N 50 від 05.02.2014)

51. У разі відсутності у Державному реєстрі прав відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує інформаційну довідку про відсутність відомостей про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час її формування.

52. У разі потреби заявник може отримати інформаційну довідку, яка містить деталізовану інформацію про виникнення, перехід та припинення права власності та інших речових прав на нерухоме майно, обтяження таких прав щодо запитуваного суб'єкта або об'єкта нерухомого майна, а також про внесені зміни до відповідних записів Державного реєстру прав.

53. Виписка з Державного реєстру прав формується на підставі відомостей, що містяться в ньому, залежно від запитуваної інформації про об’єкт нерухомого майна чи суб’єкта.

Виписка з Державного реєстру прав, що містить інформацію про отримання відомостей про право власності та суб’єкта цього права, про інші речові права та суб’єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, - формується щодо суб’єкта за заявою власника (спадкоємця, правонаступника), особи, яка має речові права, відмінні від права власності, або уповноваженої ними особи.

Виписка з Державного реєстру прав, що містить інформацію про отримання відомостей про нерухоме майно, про право власності та суб’єкта цього права, про інші речові права та суб’єкта цих прав, про обтяження прав на нерухоме майно та суб’єкта цих прав, наявні у Державному реєстрі прав на дату та час її формування, - формується щодо об’єкта нерухомого майна за заявою власника (спадкоємця, правонаступника) або уповноваженої ним особи.

(Пункт 53 в редакції Постанови КМ N 50 від 05.02.2014)

54. У разі відсутності у Державному реєстрі прав інформації про отримання відомостей з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження державний реєстратор формує виписку про відсутність інформації про отримання відомостей з Державного реєстру прав про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження на дату та час її формування.

Реєстраційна та облікова справа

55. На кожний окремий об'єкт нерухомого майна, право власності на який заявлено вперше, державний реєстратор органу державної реєстрації прав на підставі прийнятого рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відкриває реєстраційну справу.

У разі прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень нотаріусом реєстраційну справу відкриває державний реєстратор органу державної реєстрації прав за місцем розташування такого нерухомого майна на підставі документів, що були видані, оформлені або отримані нотаріусом, які він передає органу державної реєстрації прав у порядку, встановленому Мін’юстом.

(Пункт 55 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Державний реєстратор, який відкриває реєстраційну справу на підставі переданих нотаріусом документів, вносить до розділу Державного реєстру прав, відкритого на відповідний об’єкт нерухомого майна, відомості про найменування органу державної реєстрації прав, державним реєстратором якого ведеться реєстраційна справа.

(Пункт 55 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

(Пункт 55 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

56. Реєстраційна справа є формою групування документів, що були видані, оформлені або отримані під час проведення державної реєстрації прав на об'єкт нерухомого майна, на який відкрито таку реєстраційну справу, яка включає, зокрема:

(Абзац перший пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про скасування запису Державного реєстру прав тощо;

(Абзац другий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

копії поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів, визначених у Порядку державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень, в інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до зазначеного Порядку;

(Абзац третій пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

рішення державного реєстратора про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відновлення розгляду заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про залишення заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень без розгляду у зв'язку з її відкликанням; про відмову в задоволенні заяви про відкликання заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про державну реєстрацію прав та їх обтяжень; про відмову в державній реєстрації прав та їх обтяжень тощо;

інші документи, що були видані, оформлені або отримані під час проведення державної реєстрації прав (крім відомостей, які були отримані державним реєстратором з Державного реєстру прав).

(Абзац п’ятий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1156 від 21.11.2012, N 50 від 05.02.2014)

Документи розміщуються в реєстраційній справі у порядку їх надходження і нумеруються.

Державний реєстратор із оригіналів поданих заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред’являються для державної реєстрації прав, виготовляє їх електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав).

(Абзац сьомий пункту 56 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1156 від 21.11.2012, N 50 від 05.02.2014)

У разі проведення державної реєстрації прав нотаріусом з оригіналівподаних заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред’являються для державної реєстрації прав, нотаріус виготовляє електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав).

(Пункт 56 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 50 від 05.02.2014)

У разі проведення державної реєстрації обтяжень речових прав на нерухоме майно не за місцем розташування такого майна державний реєстратор, який провів відповідні реєстраційні дії, з оригіналівподаних заявником для проведення державної реєстрації прав документів та копій документів, які пред’являються для державної реєстрації прав, виготовляє електронні копії шляхом сканування, які розміщує у відповідному розділі Державного реєстру прав (крім документів, які були ним видані або оформлені під час проведення державної реєстрації прав).

(Пункт 56 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 50 від 05.02.2014)

57. Державний реєстратор присвоює кожній реєстраційній справі реєстраційний номер, який відповідає реєстраційному номеру об'єкта нерухомого майна, на який така справа відкрита.

58. Державний реєстратор у випадках, встановлених Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", закриває реєстраційну справу на підставі прийнятого ним рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

59. Облікова справа є формою групування документів, що були видані, оформлені або отримані під час розгляду заяв (запитів), яка відкривається у разі:

коли за результатом розгляду заяв відмовлено у їх задоволенні;

розгляду заяв про взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;

(Абзац четвертий пункту 59 виключено на підставі Постанови КМ N 50 від 05.02.2014)

(Абзац п'ятий пункту 59 виключено на підставі Постанови КМ N 50 від 05.02.2014)

розгляду заяв (запитів) про надання інформації з Державного реєстру прав.

Державний реєстратор присвоює кожній обліковій справі реєстраційний номер, який відповідає реєстраційному номеру заяви (запиту), щодо якої така справа відкрита.

(Пункт 59 в редакції Постанови КМ N 1156 від 21.11.2012)

Закриття розділів Державного реєстру прав

60. Державний реєстратор у разі знищення об'єкта нерухомого майна; поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділу частки з об'єкта нерухомого майна закриває розділ Державного реєстру прав на підставі прийнятого ним рішення про закриття розділу Державного реєстру прав та реєстраційної справи.

Для закриття розділу Державного реєстру прав державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

підстава для закриття розділу:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

(Абзац восьмий пункту 60 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

61. У разі відкриття раніше закритого розділу Державного реєстру прав у зв'язку з проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, який поділяється чи частка з якого виділяється, або на об'єкти нерухомого майна, що об'єднуються, державний реєстратор вносить до відповідного розділу Державного реєстру прав такі відомості:

підстава для відкриття раніше закритого розділу:

- назва рішення;

- дата формування рішення;

- індексний номер рішення;

прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;

найменування органу державної реєстрації прав або найменування державної нотаріальної контори, назва нотаріального округу.

(Абзац сьомий пункту 61 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)

Доступ до інформації про стан розгляду заяв (запитів)
за допомогою Інтернету

62. Інформація про стан розгляду поданої органу державної реєстрації прав, нотаріусу заяви (запиту) може бути отримана заявником через веб-сайт, ведення якого здійснюється адміністратором Державного реєстру прав.

Пошук та перегляд інформації про стан розгляду заяви (запиту) в Інтернеті здійснюється за ідентифікатором відповідної заяви (запиту).

(Порядок доповнено розділом згідно з Постановою КМ N 1156 від 21.11.2012)