Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
08.02.2014 N 48

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2014 р. за N 341/25118

Про затвердження Змін
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ( 996-14 ) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку, що додаються.

2. Установити, що інформація, яка підлягає розкриттю згідно з Положенням бухгалтерського обліку "Податкові різниці", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 січня 2011 року N 27, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 лютого 2011 року за N 212/18950 (із змінами), не наводиться у фінансовій звітності за 2013 рік.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.

Міністр Ю.Колобов

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
08.02.2014 N 48

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
26 лютого 2014 р. за N 341/25118

Зміни
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства фінансів України
з бухгалтерського обліку

1. У Плані рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року N 1591), назву рахунку 30 викласти в такій редакції:

"Готівка".

2. В Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186 (із змінами):

1) у тексті рахунку 11 "Інші необоротні матеріальні активи":

доповнити абзац дванадцятий після слова "зокрема" словами "вартість сценічно-постановочних предметів,";

у другому реченні абзацу сімнадцятого слова "вартість сценічно-постановочних предметів" виключити;

2) у рахунку 30:

у назві та тексті рахунку цифри та слово "30 "Каса" замінити цифрами та словом "30 "Готівка";

в абзацах третьому та четвертому слово "Каса" замінити словом "Готівка";

в абзаці шостому слова "Операційна каса в національній валюті" та "Операційна каса в іноземній валюті" замінити відповідно словами "Готівка в національній валюті в операційній касі" та "Готівка в іноземній валюті в операційній касі";

3) в абзаці дев'ятому рахунку 70 "Доходи від реалізації" слова "акцизного збору" замінити словами "акцизного податку";

4) у тексті рахунку 71 "Інший операційний дохід":

в абзаці третьому слова "акцизного збору" замінити словами "акцизного податку";

доповнити абзац п'ятнадцятий новим реченням такого змісту: "Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають дохід від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.";

доповнити перше речення абзацу двадцять четвертого після слів "в банках" словами "або депозитних рахунках до запитання";

5) абзац дев'ятий тексту рахунку 73 "Інші фінансові доходи" після слів "за випущеними облігаціями" доповнити словами ", а також відсотки, отримані за строковими депозитними вкладами";

6) у тексті рахунку 74 "Інші доходи":

в абзаці другому слова "акцизного збору" замінити словами "акцизного податку";

доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"740 "Дохід від зміни вартості фінансових інструментів".

У зв'язку з цим абзаци четвертий-тринадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим-чотирнадцятим;

доповнити після абзацу дев'ятого новим абзацом десятим такого змісту:

"На субрахунку 740 "Дохід від зміни вартості фінансових інструментів" підприємства, крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, узагальнюють інформацію про доходи від зміни балансової вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.".

У зв'язку з цим абзаци десятий-чотирнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим-п'ятнадцятим;

7) доповнити абзац чотирнадцятий рахунку 94 "Інші витрати операційної діяльності" новим реченням такого змісту: "Підприємства, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю.";

8) текст рахунку 97 "Інші витрати":

доповнити після абзацу третього новим абзацом четвертим такого змісту:

"970 "Витрати від зміни вартості фінансових інструментів".

У зв'язку з цим абзаци четвертий-шістнадцятий вважати відповідно абзацами п'ятим-сімнадцятим;

доповнити після абзацу десятого новим абзацом одинадцятим такого змісту:

"На субрахунку 970 "Витрати від зміни вартості фінансових інструментів" підприємства, крім тих, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, узагальнюють інформацію про витрати від зміни вартості фінансових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю".

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий-сімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим-вісімнадцятим;

9) в абзаці сьомому тексту до позабалансового рахунку 07 "Списані активи" слово "Каса" замінити словом "Готівка";

10) у кореспонденції рахунків до рахунків 14 "Довгострокові фінансові інвестиції", 15 "Капітальні інвестиції", 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи", 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 34 "Короткострокові векселі одержані", 35 "Поточні фінансові інвестиції", 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 39 "Витрати майбутніх періодів", 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал", 42 "Додатковий капітал", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капітал", 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", 50 "Довгострокові позики", 51 "Довгострокові векселі видані", 52 "Довгострокові зобов'язання за облігаціями", 53 "Довгострокові зобов'язання з оренди", 55 "Інші довгострокові зобов'язання", 60 "Короткострокові позики", 61 "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", 62 "Короткострокові векселі видані", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", 65 "Розрахунки за страхуванням", 66 "Розрахунки з оплати праці", 67 "Розрахунки з учасниками", 68 "Розрахунки за іншими операціями", 69 "Доходи майбутніх періодів", 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 76 "Страхові платежі", 84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати", 90 "Собівартість реалізації", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати" слово "Каса" замінити словом "Готівка";

11) у кореспонденції рахунків до рахунків 15 "Капітальні інвестиції", 23 "Виробництво", 24 "Брак у виробництві", 30 "Каса", 31 "Рахунки в банках", 33 "Інші кошти", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 39 "Витрати майбутніх періодів", 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал", 46 "Неоплачений капітал", 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження", 64 "Розрахунки за податками й платежами", 65 "Розрахунки за страхуванням", 66 "Розрахунки з оплати праці", 68 "Розрахунки за іншими операціями", 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 81 "Витрати на оплату праці", 85 "Інші затрати", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 97 "Інші витрати" слова "Розрахунки з оплати праці" замінити словами "Розрахунки за виплатами працівникам".

3. Доповнити абзац другий пункту 14 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року N 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року за N 85/4306 (із змінами), словами "з урахуванням відповідної суми відрахувань на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24 січня 2011 року N 25):

1) у розділі I:

у пункті 2:

доповнити абзац третій словами "(крім тих, які складають Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва)";

в абзаці шостому слова та цифри ", а також платниками єдиного податку, які відповідають критеріям, визначеним підпунктом 4 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України" виключити;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

"суб'єктами малого підприємництва - юридичними особами, що відповідають критеріям мікропідприємництва.";

у пункті 3 слова та цифри "положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 N 87, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 391/3684" замінити словами та цифрами "Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року N 73, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (із змінами).";

2) у розділі II:

у пункті 2:

в абзаці другому підпункту 2.2 слова "окремо первісна (переоцінена) та залишкова" замінити словами "залишкова та окремо первісна (переоцінена)";

підпункт 2.3 викласти в такій редакції:

"2.3. У статті "Довгострокові біологічні активи" відображається вартість довгострокових біологічних активів, облік яких ведеться згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 18 листопада 2005 року N 790, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 5 грудня 2005 року за N 1456/11736 (зі змінами) (далі - Положення (стандарт) 30). У цій статті наводиться справедлива вартість довгострокових біологічних активів. У разі якщо відповідно до Положення (стандарту) 30 довгострокові біологічні активи обліковуються за первісною вартістю, у цій статті наводиться їх залишкова вартість, яка включається до підсумку балансу.";

у підпункті 2.6:

слова "Виробничі запаси" замінити словом "Запаси";

доповнити підпункт реченням третім такого змісту: "Окремо відображається готова продукція, в якій наводиться собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам, сільськогосподарська продукція в оцінці, визначеній відповідно до Положення (стандарту) 30, а також наводиться покупна вартість товарів, придбаних підприємствами для подальшого продажу.";

підпункт 2.8 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.9-2.32 вважати відповідно підпунктами 2.8-2.31;

у підпункті 2.8:

доповнити перше речення словами "скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто)";

друге речення виключити;

доповнити підпункт 2.9 другим реченням такого змісту: "Окремо наводиться дебіторська заборгованість з податку на прибуток.";

підпункт 2.10 викласти в такій редакції:

"2.10. У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості, скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто) та яка відображається у складі оборотних активів.";

підпункт 2.12 викласти в такій редакції:

"2.12. У статті "Гроші та їх еквіваленти" відображаються готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти в національній або іноземних валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи.

Електронні гроші - одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. При цьому з метою бухгалтерського обліку не визнаються електронними грошима наперед оплачені картки одноцільового використання: дисконтні картки торговців, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами.";

у підпункті 2.14 слова "складі витрат майбутніх періодів" замінити словами "статті "Витрати майбутніх періодів";

у підпункті 2.15 слова "складі необоротних активів та груп вибуття" замінити словами та цифрами "розділі III "Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття";

підпункт 2.16 викласти у такій редакції:

"2.16. У статті "Зареєстрований (пайовий) капітал" наводиться зафіксована в установчих документах сума статутного капіталу підприємства з урахуванням суми внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. У цій статті також наводяться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій, внески засновників підприємства понад статутний капітал.";

у підпункті 2.17 друге речення виключити;

підпункт 2.21 викласти в такій редакції:

"2.21. У розділі "Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями. У цьому розділі відображається сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств, а також суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо).";

підпункт 2.22 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.23-2.31 вважати відповідно підпунктами 2.22-2.30;

у підпункті 2.23 слово "Поточна" замінити словами "Поточна кредиторська";

у підпункті 2.24 слово "Кредиторська" замінити словами "Поточна кредиторська";

у підпунктах 2.25, 2.26 і 2.29 слова "Поточні зобов'язання" замінити словами "Поточна кредиторська заборгованість";

доповнити підпункт 2.25 новим реченням такого змісту: "У цій статті окремо наводиться поточна кредиторська заборгованість з податку на прибуток.";

у підпункті 2.27 слова та цифри "вписуваному рядку 605" замінити словами та цифрами "розділі IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття";

абзац другий підпункту 2.28 виключити;

у підпункті 2.30 слова "До складу доходів майбутніх періодів включаються" замінити словами "У статті "Доходи майбутніх періодів" відображаються";

у пункті 5:

підпункти 5.1 та 5.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 5.3-5.11 вважати відповідно підпунктами 5.1-5.9;

підпункт 5.1 викласти в такій редакції:

"5.1. У статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відображається дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших вирахувань з доходу.";

у другому реченні підпункту 5.2 слова та цифри "наводяться лише довідково у вписуваному рядку 201" замінити словами "також наводяться у цій статті.";

у підпункті 5.5:

трете речення абзацу першого виключити;

у другому абзаці слова та цифри "наводяться лише довідково у вписуваному рядку 202" замінити словами "також наводяться у цій статті.";

3) у розділі III:

у пункті 1:

у першому реченні абзацу другого підпункту 1.1 слова "окремо первісна та залишкова" замінити словами "залишкова та окремо первісна (переоцінена)";

підпункт 1.5 викласти в такій редакції:

"1.5. У статті "Гроші та їх еквіваленти" відображаються готівка в касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій, а також грошові кошти в дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти в національній або іноземних валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, виключаються зі складу оборотних активів та відображаються як необоротні активи.";

підпункт 1.9 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 1.10-1.16 вважати відповідно підпунктами 1.9-1.15;

підпункт 1.9 викласти в такій редакції:

"1.9. У статтях розділу "Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них кредити, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями. У цьому розділі відображається сума залишку коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та з інших джерел, у тому числі коштів, вивільнених від оподаткування у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств, а також суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо).";

у підпункті 1.11 слово "Кредиторська" замінити словами "Поточна кредиторська";

у підпунктах 1.12-1.14 слова "Поточні зобов'язання" замінити словами "Поточна кредиторська заборгованість";

абзац другий пункту 1.14 виключити;

у пункті 2:

підпункти 2.1 та 2.2 виключити.

У зв'язку з цим підпункти 2.3-2.10 вважати відповідно підпунктами 2.1-2.8;

підпункт 2.1 викласти в такій редакції:

"2.1. У статті "Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається дохід від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг без непрямих податків і зборів та інших вирахувань з доходу.";

третє речення підпункту 2.4 виключити;

4) додатки 1 і 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" викласти в новій редакції, що додаються.

5. Абзац дев'ятнадцятий пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509 (із змінами), викласти в такій редакції:

"Справедлива вартість - сума, за якою можна продати актив або оплатити зобов'язання за звичайних умов на певну дату.".

6. У Примітках до річної фінансової звітності (форма N 5), затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 року N 302, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2000 року за N 904/5125 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 жовтня 2003 року N 602):

1) у розділі IV "Фінансові інвестиції":

слова та цифри "З рядка 045 графа 4 Балансу" замінити словами та цифрами "З рядка 1035 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)";

слова та цифри "З рядка 220 графа 4 Балансу" замінити словами та цифрами "З рядка 1160 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)";

2) у розділі V "Доходи і витрати" у назві рядка 633 слова "продукції основної діяльності" замінити словом "активів";

3) у розділі VI "Грошові кошти":

назву рядка 640 викласти в такій редакції:

"Готівка";

слова та цифри "З рядка 070 гр. 4 Балансу" замінити словами та цифрами "З рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)";

4) у розділі VIII "Запаси":

слова та цифри "З рядка 275 графа 4 Балансу" замінити словами та цифрами "З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)".

7. У другій графі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 5 травня 2001 року за N 389/5580 (із змінами), назву рахунку 30 викласти в такій редакції:

"Готівка".

8. Пункт 4 розділу III Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 листопада 2003 року N 617, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2003 року за N 1054/8375 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 3 жовтня 2007 року N 1100), викласти в такій редакції:

"4. Підприємство подає у звіті про фінансові результати (звіті про сукупний дохід) за період, у якому відбулося фактичне вибуття його компонента шляхом ліквідації або продажу, єдиний показник, який містить:

прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування;

прибуток (збиток) від переоцінки необоротних активів, групи вибуття, які утворюють припинену діяльність та оцінюються за чистою вартістю реалізації.".

9. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 28 квітня 2006 року N 415, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 26 травня 2006 року за N 610/12484 (із змінами):

1) пункт 7 викласти в такій редакції:

"7. Якщо запозичення безпосередньо не пов'язані зі створенням кваліфікаційного активу, то сума фінансових витрат, що підлягає включенню до собівартості кваліфікаційного активу, є добутком норми капіталізації та середньозважених витрат на створення кваліфікаційного активу (включаючи раніше капіталізовані фінансові витрати). З метою визначення фінансових витрат, які капіталізуються, до розрахунку приймаються середньозважені витрати на створення кваліфікаційного активу протягом тих періодів, у яких підприємством понесені фінансові витрати, що відповідають вимогам пункту 5 цього Положення (стандарту).";

2) підпункт 8.2 пункту 8 викласти в такій редакції:

"8.2. Визначається добуток норми капіталізації фінансових витрат та середньозважених витрат, безпосередньо пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу (за вирахуванням запозичень, безпосередньо пов'язаних зі створенням кваліфікаційного активу).";

3) доповнити Положення після пункту 14 новим пунктом 15 такого змісту:

"15. Якщо собівартість кваліфікаційного активу перевищує суму очікуваного відшкодування такого активу в частині незавершених капітальних інвестицій або чистої вартості реалізації в частині запасів, то вона може бути зменшена у порядку, визначеному національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.".

У зв'язку з цим пункт 15 вважати пунктом 16.

10. Доповнити пункт 3 розділу III Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 грудня 2006 року N 1213, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за N 1363/13237 (із змінами), новими абзацами такого змісту:

"Безоплатна передача (з балансу на баланс) державними (казенними) та комунальними підприємствами активів, які раніше були отримані підприємством для формування статутного капіталу за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, або органу місцевого самоврядування, але відповідні зміни не були внесені до статутних документів, відображається за кредитом рахунків обліку цих активів і дебетом:

рахунку 13 "Знос необоротних активів" - на суму зносу цих об'єктів, одночасно на цю суму кредитується рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" і дебетується субрахунок 425 "Інший додатковий капітал";

субрахунку 425 "Інший додатковий капітал" - на залишкову вартість отриманих об'єктів.".

11. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 року N 73, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за N 336/22868 (із змінами):

1) у додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" у Звіті про власний капітал (форма N 4) у графі 3 слова "Зареєстрований капітал" замінити словами "Зареєстрований (пайовий) капітал";

2) у додатку 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" у Консолідованому звіті про власний капітал (форма N 4-к) у графі 3 слова "Зареєстрований капітал" замінити словами "Зареєстрований (пайовий) капітал";

3) доповнити додаток 3 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" після рядка 2122 новим рядком такого змісту:

"
------------------------------------------------------------------
|Дохід від використання коштів, вивільнених від | 2123 |
|оподаткування | |
------------------------------------------------------------------
".

Директор Департаменту податкової, митної політики
та методології бухгалтерського обліку М.О.Чмерук

Додаток 1
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва"

             ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

                               КОДИ
-------------------
Дата (рік, місяць, число) | | | 01 |
|-----------------|
Підприємство _________________________ за ЄДРПОУ | |
|-----------------|
Територія ____________________________ за КОАТУУ | |
|-----------------|
Організаційно-правова | |
форма господарювання _________________ за КОПФГ | |
|-----------------|
Вид економічної діяльності ___________ за КВЕД | |
-------------------
Середня кількість
працівників, осіб ____________________

Одиниця виміру:
тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

              1. Баланс
на ___________ 20__ р.

Форма N 1-м

                        ------------------
Код за ДКУД | 1801006 |
------------------

------------------------------------------------------------------------
| Актив | Код | На початок | На кінець |
| |рядка| звітного року |звітного періоду|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| I. Необоротні активи | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Незавершені капітальні |1005 | | |
|інвестиції | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Основні засоби: |1010 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|первісна вартість |1011 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|знос |1012 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Довгострокові біологічні активи|1020 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Довгострокові фінансові |1030 | | |
|інвестиції | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші необоротні активи |1090 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом I |1095 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| II. Оборотні активи | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Запаси: |1100 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|у тому числі готова продукція |1103 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточні біологічні активи |1110 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Дебіторська заборгованість за |1125 | | |
|товари, роботи, послуги | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Дебіторська заборгованість за |1135 | | |
|розрахунками з бюджетом | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|у тому числі з податку на |1136 | | |
|прибуток | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інша поточна дебіторська |1155 | | |
|заборгованість | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточні фінансові інвестиції |1160 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Гроші та їх еквіваленти |1165 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Витрати майбутніх періодів |1170 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші оборотні активи |1190 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом II |1195 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| III. Необоротні активи, |1200 | | |
| утримувані для продажу, | | | |
| та групи вибуття | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Баланс |1300 | | |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
| Пасив | Код | На початок | На кінець |
| |рядка| звітного року |звітного періоду|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| I. Власний капітал | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Зареєстрований (пайовий) |1400 | | |
|капітал | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Додатковий капітал |1410 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Резервний капітал |1415 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Нерозподілений прибуток |1420 | | |
|(непокритий збиток) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Неоплачений капітал |1425 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом I |1495 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|II. Довгострокові зобов'язання,|1595 | | |
| цільове фінансування | | | |
| та забезпечення | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| III. Поточні зобов'язання | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Короткострокові кредити банків |1600 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточна кредиторська |1610 | | |
|заборгованість за: | | | |
|довгостроковими зобов'язаннями | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|товари, роботи, послуги |1615 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|розрахунками з бюджетом |1620 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|у тому числі з податку на |1621 | | |
|прибуток | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|розрахунками зі страхування |1625 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|розрахунками з оплати праці |1630 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Доходи майбутніх періодів |1665 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші поточні зобов'язання |1690 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом III |1695 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| IV. Зобов'язання, пов'язані |1700 | | |
| з необоротними активами, | | | |
| утримуваними для продажу, | | | |
| та групами вибуття | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Баланс |1900 | | |
------------------------------------------------------------------------

         2. Звіт про фінансові результати
за ____________ 20__ р.

                    Форма N 2-м  ------------------
Код за ДКУД | 1801007 |
------------------

------------------------------------------------------------------------
| Стаття | Код | За звітний | За аналогічний |
| |рядка| період | період |
| | | | попереднього |
| | | | року |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Чистий дохід від реалізації |2000 | | |
|продукції (товарів, робіт, | | | |
|послуг) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші операційні доходи |2120 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші доходи |2240 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Разом доходи |2280 | | |
|(2000 + 2120 + 2240) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Собівартість реалізованої |2050 | ( ) | ( ) |
|продукції (товарів, робіт, | | | |
|послуг) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші операційні витрати |2180 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші витрати |2270 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Разом витрати |2285 | ( ) | ( ) |
|(2050 + 2180 + 2270) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Фінансовий результат до |2290 | | |
|оподаткування (2268 - 2285) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Податок на прибуток |2300 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Чистий прибуток (збиток) |2350 | | |
|(2290 - 2300) | | | |
------------------------------------------------------------------------

 Керівник      __________       ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта
малого підприємництва"

            СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
суб'єкта малого підприємництва

                               КОДИ
-------------------
Дата (рік, місяць, число) | | | 01 |
|-----------------|
Підприємство _________________________ за ЄДРПОУ | |
|-----------------|
Територія ____________________________ за КОАТУУ | |
|-----------------|
Організаційно-правова | |
форма господарювання _________________ за КОПФГ | |
|-----------------|
Вид економічної діяльності ___________ за КВЕД | |
-------------------
Середня кількість
працівників, осіб ____________________

Одиниця виміру:
тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

              1. Баланс
на ___________ 20__ р.

Форма N 1-мс

                        ------------------
Код за ДКУД | 1801006 |
------------------

------------------------------------------------------------------------
| Актив | Код | На початок | На кінець |
| |рядка| звітного року |звітного періоду|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| I. Необоротні активи | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Основні засоби: |1010 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|первісна вартість |1011 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|знос |1012 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші необоротні активи |1090 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом I |1095 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| II. Оборотні активи | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Запаси |1100 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточна дебіторська |1155 | | |
|заборгованість | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Гроші та їх еквіваленти |1165 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші оборотні активи |1190 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом II |1195 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Баланс |1300 | | |
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------
| Пасив | Код | На початок | На кінець |
| |рядка| звітного року |звітного періоду|
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| I. Власний капітал | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Капітал |1400 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Нерозподілений прибуток |1420 | | |
|(непокритий збиток) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом I |1495 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|II. Довгострокові зобов'язання,|1595 | | |
| цільове фінансування | | | |
| та забезпечення | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| III. Поточні зобов'язання | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Короткострокові кредити банків |1600 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Поточна кредиторська |1615 | | |
|заборгованість за: | | | |
|товари, роботи, послуги | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|розрахунками з бюджетом |1620 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|розрахунками зі страхування |1625 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|розрахунками з оплати праці |1630 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші поточні зобов'язання |1690 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Усього за розділом III |1695 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Баланс |1900 | | |
------------------------------------------------------------------------

         2. Звіт про фінансові результати
за ____________ 20__ р.

                    Форма N 2-мc ------------------
Код за ДКУД | 1801007 |
------------------

------------------------------------------------------------------------
| Стаття | Код | За звітний | За попередній |
| |рядка| період | період |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Чистий дохід від реалізації |2000 | | |
|продукції (товарів, робіт, | | | |
|послуг) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші доходи |2160 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Разом доходи (2000 + 2240) |2280 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Собівартість реалізованої |2050 | ( ) | ( ) |
|продукції (товарів, робіт, | | | |
|послуг) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Інші витрати |2165 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Разом витрати (2050 + 2165) |2285 | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Фінансовий результат до |2290 | | |
|оподаткування (2280 - 2285) | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Податок на прибуток |2300 | ( ) | ( ) |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Витрати (доходи), які зменшують|2310 | | |
|(збільшують) фінансовий | | | |
|результат після оподаткування | | | |
|-------------------------------+-----+---------------+----------------|
|Чистий прибуток (збиток) |2350 | | |
|(2290 - 2300 - (+) 2310) | | | |
------------------------------------------------------------------------

 Керівник      __________       ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер __________ ____________________
(підпис) (ініціали, прізвище)