Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо засвідчення вірності копій документів і виписок
з них та справжності підпису на документах

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У статті 24-1 Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) слова "нотаріальним дорученням" замінити словом "довіреністю".

2. У Законі України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 46, ст. 345 із наступними змінами):

1) друге речення частини п’ятої статті 3 після слів "оригінал документа" доповнити словами "або посадовою особою органу ліцензування";

2) у статті 15:

друге речення частини двадцять четвертої після слів "оригінал документа" доповнити словами "або посадовою особою органу ліцензування";

у частині тридцять п’ятій слова "нотаріально засвідчена копія ліцензії на відповідний вид діяльності, виданої заявнику" замінити словами "копія виданої заявнику ліцензії на відповідний вид діяльності, засвідчена нотаріально або посадовою особою органу ліцензування";

3) друге речення частини п’ятнадцятої статті 18 після слів "оригінал документа" доповнити словами "або посадовою особою органу ліцензування".

3. В абзаці чотирнадцятому частини четвертої статті 7 та абзаці шостому частини п’ятої статті 16 Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 34, ст. 160; 2001 р., N 9, ст. 39; 2011 р., N 23, ст. 160) слова "нотаріально посвідчені" виключити, а після слів "для органів місцевого самоврядування" доповнити словами "засвідчені нотаріально або посадовою особою відповідного органу приватизації".

4. Абзац другий частини другої статті 24 Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 48, ст. 405) викласти в такій редакції:

"копія угоди з приймаючою стороною про мету, гарантії надійного зберігання та повернення культурних цінностей в обумовлений угодою строк, засвідчена посадовою особою центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, або нотаріально".

5. Абзац п’ятий частини першої статті 21 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2002 р., N 17, ст. 121; 2010 р., N 9, ст. 76; 2012 р., N 36, ст. 419) викласти в такій редакції:

"копія свідоцтва про смерть фізичної особи - підприємця, засвідчена посадовою особою відповідного органу ліцензування або нотаріально".

6. У Законі України "Про кредитні спілки" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 15, ст. 101):

1) абзац шостий частини другої статті 8 викласти в такій редакції:

"Статут кредитної спілки підписується головою спостережної ради кредитної спілки, справжність підпису якого повинна бути засвідчена нотаріально";

2) абзац десятий частини четвертої статті 9 викласти в такій редакції:

"Копії передавального акта або розподільчого балансу, затверджені органом, що прийняв рішення про припинення діяльності кредитної спілки, передаються до Уповноваженого органу. Зазначені копії засвідчуються нотаріально або можуть бути засвідчені посадовою особою Уповноваженого органу".

7. У Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 35, ст. 258):

1) у першому реченні частини четвертої статті 38 слово "(нотаріусом)" замінити словами "або нотаріально";

2) у частині другій статті 40 слово "нотаріусом" замінити словами "нотаріально".

8. У Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 31-32, ст. 263 із наступними змінами):

1) у частині шостій статті 24 слова "нотаріально посвідчена" виключити;

2) у другому реченні абзацу третього частини другої статті 36 слово "посвідчення" замінити словом "засвідчення";

3) у другому реченні абзаців першого і другого частини четвертої статті 37 слово "посвідчення" замінити словом "засвідчення";

4) у частині першій статті 42:

в абзаці п’ятому слово "посвідчену" замінити словом "засвідчену";

у першому реченні абзацу шостого слово "посвідчена" замінити словом "засвідчена";

5) частину першу статті 48 викласти в такій редакції:

"1. У разі смерті фізичної особи - підприємця третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, може подати державному реєстратору особисто (надіслати поштовим відправленням) нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи.

Державний реєстратор у разі отримання повідомлення про смерть фізичної особи - підприємця та в разі, якщо третя особа, зокрема спадкоємець або відповідний орган виконавчої влади, протягом двох місяців з дня надходження такого повідомлення не подає нотаріально засвідчену копію свідоцтва про смерть фізичної особи або витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть фізичної особи, зобов’язаний надіслати запит до відповідного органу реєстрації актів цивільного стану для отримання документа про підтвердження факту смерті фізичної особи - підприємця відповідно до законодавства України".

9. У Законі України "Про іпотеку" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 38, ст. 313; 2006 р., N 13, ст. 110; 2011 р., N 19-20, ст. 142):

1) у першому реченні частини другої статті 6 слово "посвідченою" замінити словом "засвідченою";

2) у частині шостій статті 47 слово "посвідчені" замінити словом "засвідчені".

10. В абзаці третьому частини першої статті 46 Закону України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., N 32, ст. 273; 2013 р., N 19-20, ст. 188) слова "нотаріально завірену копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів та" замінити словами "копію ліцензії на право надання послуг з перевезення пасажирів, засвідчену посадовою особою підприємства (організації), яка забезпечує підготовку матеріалів для проведення засідань конкурсного комітету, або нотаріально".

11. Абзац четвертий частини другої статті 4 Закону України "Про оптові ринки сільськогосподарської продукції" (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., N 51, ст. 755; 2011 р., N 41, ст. 413; 2013 р., N 42, ст. 586) викласти в такій редакції:

"копії установчих документів, засвідчені посадовою особою центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики або нотаріально".

12. У частині шостій статті 28 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., N 18, ст. 141) слово "здійсненні" замінити словом "вчиненні".

13. В абзаці другому частини другої статті 11 Закону України "Про особливості оренди чи концесії об’єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 18, ст. 157) слова "нотаріально посвідчені копії" замінити словами "оригінал (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію)".

II. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.

Виконуючий обов'язки Президента України,
Голова Верховної Ради України О.ТУРЧИНОВ

м. Київ, 13 травня 2014 року
N 1253-VII