Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про внесення змін до Закону України "Про рекламу"

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Закону України "Про рекламу" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 8, ст. 62 із наступними змінами) такі зміни:

1) статтю 1 після абзацу сімнадцятого доповнити новим абзацом такого змісту:

"телепродаж - трансльована на телебаченні безпосередня публічна пропозиція укласти договір купівлі-продажу щодо визначеного товару".

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим - двадцять першим;

2) доповнити статтею 5-1 такого змісту:

"Стаття 5-1. Телепродаж

1. Телепродаж повинен містити необхідну, доступну, достовірну аудіовізуальну інформацію про товар, що пропонується.

2. Час мовлення та частка телепродажу протягом астрономічної доби та/або години з урахуванням особливостей, встановлених цією статтею, включаються та є складовими частинами загального часу мовлення та частки реклами і телепродажу, визначених цим Законом, у фактичному обсязі мовлення протягом астрономічної доби та/або години телерадіоорганізаціями будь-якої форми власності.

3. На телепродаж поширюються вимоги, визначені частинами третьою - п’ятою статті 13 цього Закону, щодо особливостей розміщення реклами на телебаченні.

4. Телепродаж не має спонукати дітей укладати договори про продаж чи оренду товарів.

5. Обмеження щодо часу мовлення та частки телепродажу протягом астрономічної доби та/або години, визначені частинами першою та другою статті 13 цього Закону, не поширюються на спеціалізовані з телепродажу канали мовлення, а так само трансляцію телепродажу у вигляді окремої програми та/або передачі (телемагазину) не спеціалізованими з телепродажу каналами мовлення за умови дотримання вимог, передбачених частиною сьомою цієї статті.

6. Обмеження частки реклами протягом астрономічної години фактичного мовлення, визначене частиною другою статті 13 цього Закону, не поширюється на спеціалізовані з телепродажу канали мовлення.

7. Трансляція телепродажу, що здійснюється не спеціалізованими з телепродажу каналами мовлення, у вигляді окремої програми та/або передачі (телемагазину) повинна мати безперервну мінімальну тривалість 15 хвилин. Максимальна кількість таких програм та/або передач (телемагазинів) протягом астрономічної доби на не спеціалізованих з телепродажу каналах мовлення не може перевищувати восьми, а загальна тривалість їх трансляції не повинна перевищувати трьох годин на добу";

3) у статті 13:

а) частини першу та другу викласти в такій редакції:

"1. Час мовлення, відведений на рекламу і телепродаж, не може перевищувати 15 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 20 відсотків фактичного обсягу мовлення протягом астрономічної доби телерадіоорганізацією будь-якої форми власності.

2. Частка реклами і телепродажу протягом кожної астрономічної години фактичного мовлення не повинна перевищувати 20 відсотків, а впродовж виборчого процесу - 25 відсотків";

б) у частині четвертій слова "програм, передач для дітей та програм, передач новин" виключити;

в) у частині п’ятій:

в абзаці першому цифри і слово "30 хвилин" замінити цифрами і словом "20 хвилин";

абзац третій замінити двома новими абзацами такого змісту:

"Трансляція програм, передач для дітей (за умови їх тривалості до 30 хвилин) не може перериватися рекламою.

Трансляція програм, передач для дітей (за умови їх тривалості понад 30 хвилин) та програм, передач новин може перериватися рекламою не частіше одного разу кожні 30 хвилин".

У зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий вважати відповідно абзацами п’ятим та шостим;

абзаци п’ятий та шостий викласти в такій редакції:

"Трансляція кіно- і телефільмів може перериватися рекламою не частіше одного разу протягом кожних 30 хвилин мовлення.

Трансляція інших фільмів, у тому числі окремих серій, серіалів, документальних фільмів тощо, може перериватися рекламою не частіше одного разу кожні 20 хвилин мовлення";

4) статтю 21 після частини дванадцятої доповнити двома новими частинами такого змісту:

"13. Особи, які здійснюють виробництво та/або продаж лікарських засобів, медичної техніки, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, можуть виступати спонсорами теле-, радіопередач та програм шляхом наведення інформації рекламного характеру про ім’я або найменування, знак для товарів і послуг, за винятком будь-якого посилання на лікарські засоби, що вживаються та розповсюджуються лише за приписом (рецептом) лікаря, та медичну техніку, методи профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, застосування яких потребує спеціальних знань та підготовки.

14. Забороняється телепродаж лікарських засобів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації, а також медичної техніки, застосування якої потребує спеціальних знань та підготовки".

У зв’язку з цим частину тринадцяту вважати частиною п’ятнадцятою.

2. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

м. Київ, 5 червня 2014 року
N 1322-VII