Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 червня 2014 р. N 214
Київ

Про окремі заходи щодо забезпечення фінансового
контролю за діяльністю суб'єктів господарювання
державного сектору економіки

Відповідно до частини третьої статті 2 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити:

Порядок проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту окремих господарських операцій, що додається;

перелік суб’єктів господарювання, щодо яких проводиться державний фінансовий аудит окремих господарських операцій, згідно з додатком.

2. Доповнити абзац другий пункту 3 Порядку проведення Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2006 р. N 361 (Офіційний вісник України, 2006 р., N 13, ст. 868, N 49, ст. 3257; 2011 р., N 71, ст. 2684), після слів "безпеки держави" словами "(крім тих, щодо діяльності яких в установленому законодавством порядку здійснюється державний фінансовий аудит окремих господарських операцій)".

3. Державній фінансовій інспекції проводити щороку ротацію посадових осіб органів державного фінансового контролю, які наділені повноваженнями щодо проведення державного фінансового аудиту окремих господарських операцій.

Прем'єр-міністр України А.ЯЦЕНЮК

Затверджено
постановою
Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2014 р. N 214

Порядок
проведення Державною
фінансовою інспекцією, її територіальними
органами державного фінансового аудиту окремих
господарських операцій

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Держфінінспекцією, її територіальними органами (далі - контролюючий орган) державного фінансового аудиту окремих господарських операцій, що здійснюються суб’єктами господарювання (далі - операційний аудит).

2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

державний аудитор - посадова особа контролюючого органу, наділена повноваженнями щодо проведення операційного аудиту;

орган управління - суб’єкт управління об’єктами державної власності;

ризикові операції - дії (події) зовнішнього і внутрішнього характеру, які негативно вплинули або можуть вплинути на стан управління фінансово-господарською діяльністю суб’єкта господарювання, досягнення ним поставлених цілей і виконання завдань, ефективність використання ресурсів, результати фінансово-господарської діяльності, а також на можливість підвищення ефективності, поліпшення фінансових і виробничих результатів діяльності об’єкта операційного аудиту.

3. Основним завданням операційного аудиту є сприяння забезпеченню суб’єктами господарювання законного та ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку та складення фінансової звітності.

4. Операційний аудит включає:

1) проведення моніторингу господарських операцій суб’єктів господарювання, пов’язаних з придбанням товарів (послуг), вартість яких дорівнює або перевищує 100 тис. гривень, а також робіт, вартість яких дорівнює або перевищує 1 млн. гривень.

Моніторингу також підлягають платіжні доручення на проведення банківських розрахунків до їх підписання керівником суб’єкта господарювання за зобов’язаннями поточного та попередніх періодів, пов’язаними з придбанням товарів (послуг), вартість яких дорівнює або перевищує 100 тис. гривень, а також робіт, вартість яких дорівнює або перевищує 1 млн. гривень.

Платіжні доручення для проведення моніторингу подаються державному аудиторові за три робочих дні до їх підписання керівником суб’єкта господарювання.

Господарські операції та платіжні доручення, що підлягають моніторингу, зазначені у додатках 1 і 2 до цього Порядку.

Платіжні доручення, що підлягають моніторингу, погоджуються державним аудитором.

У разі виявлення ознак, що можуть свідчити про відхилення від установленого законодавством порядку використання державних чи комунальних коштів та/або майна, державний аудитор відмовляється від погодження платіжного доручення, про що письмово повідомляє керівників контролюючого органу, органу управління та суб’єкта господарювання;

2) розроблення програми, яка затверджується керівником контролюючого органу та подається для ознайомлення керівникові суб’єкта господарювання;

3) проведення перевірки ризикових операцій у частині законності та ефективності використання державних чи комунальних коштів та/або майна, інших активів держави, правильності ведення бухгалтерського обліку, складення і подання фінансової звітності;

4) підготовку для подання керівникові суб’єкта господарювання, органу управління та у разі потреби Фонду державного майна пропозицій щодо ефективного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, усунення недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

5) оцінку стану усунення керівником суб’єкта господарювання недоліків і порушень, виявлених за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

6) проведення аналізу річної фінансової звітності суб’єкта господарювання;

7) оцінку стану врахування пропозицій, внесених керівникові суб’єкта господарювання протягом звітного року за результатами моніторингу господарських операцій та/або перевірки;

8) розроблення проекту аудиторського звіту, що містить відповідні висновки і пропозиції;

9) обговорення проекту аудиторського звіту з керівником суб’єкта господарювання;

10) підписання аудиторського звіту та подання його керівникові суб’єкта господарювання.

5. Державному аудиторові видається за встановленим Мінфіном зразком направлення на проведення операційного аудиту, в якому зазначаються період та строки його проведення. Направлення підписується керівником відповідного контролюючого органу і скріплюється печаткою такого органу.

6. Державний аудитор зобов’язаний пред’явити керівникові суб’єкта господарювання направлення для проведення операційного аудиту та розписатися в журналі реєстрації перевірок (у разі його наявності).

Керівник суб’єкта господарювання забезпечує створення належних умов для проведення державним аудитором операційного аудиту та несе персональну відповідальність за достовірність, своєчасність і повноту подання необхідної інформації.

7. У разі коли в ході операційного аудиту встановлено, що прийняття управлінських рішень, здійснення господарських операцій може призвести до неефективного чи незаконного використання державних чи комунальних коштів та/або майна, фінансових порушень або порушення вимог законодавства, державний аудитор письмово інформує про це керівника суб’єкта господарювання, керівника відповідного контролюючого органу та орган управління з поданням відповідних пропозицій.

Результати перевірки ризикових операцій оформляються у формі довідки у двох примірниках, один з яких передається керівникові суб’єкта господарювання.

Рішення щодо запобігання негативним наслідкам, що можуть бути спричинені ризиковими операціями, зокрема за результатами моніторингу платіжних доручень, або їх мінімізації, приймає керівник суб’єкта господарювання.

8. Результати операційного аудиту відображаються в аудиторському звіті. Аудиторський звіт розглядається за участю керівника та уповноважених представників суб’єкта господарювання, зауваження і пропозиції яких враховуються або відображаються у протоколі розбіжностей, що додається до звіту.

9. У разі встановлення факту порушення вимог законодавства під час проведення операційного аудиту державний аудитор невідкладно інформує про це керівника контролюючого органу.

За результатами розгляду поданої державним аудитором інформації контролюючий орган надсилає керівникові суб’єкта господарювання та/або його органу управління письмові вимоги щодо усунення виявлених порушень із зазначенням строку зворотного інформування про вжиті заходи щодо їх усунення.

У разі неусунення керівником суб’єкта господарювання та/або його органом управління у зазначені строки виявлених порушень державний аудитор невідкладно інформує про це керівника Держфінінспекції для вжиття передбачених законодавством заходів.

Для підтвердження виявлених в ході операційного аудиту фактів порушення вимог законодавства та належного їх документування контролюючий орган забезпечує проведення в установленому законодавством порядку ревізії.

10. Аудиторський звіт складається у трьох примірниках, один з яких залишається в контролюючому органі, другий подається керівникові суб’єкта господарювання, третій - органові управління.

11. Державний аудитор несе відповідальність згідно із статтею 12 Закону України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні".

Додаток 1
до Порядку

Перелік
господарських операцій, що підлягають моніторингу

1. З отримання доходів від усіх видів діяльності:
здійснені суб’єктом господарювання (за чинними договорами (угодами, контрактами), у тому числі міжнародними) з реалізації товарів, робіт і послуг
заплановані до здійснення суб’єктом господарювання (за проектами договорів (угод, контрактів), у тому числі міжнародних) з реалізації товарів, робіт і послуг
2. Здійснені суб’єктом господарювання (за чинними договорами (угодами, контрактами) та заплановані до здійснення за їх проектами) з придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг у вітчизняних та іноземних постачальників і підрядників, у тому числі:
з отримання консалтингових, аудиторських, інформаційно-консультаційних та юридичних послуг
із страхування (крім державного соціального страхування, обов’язкового страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів)
із здійснення представницьких заходів та реклами
3. Здійснені суб’єктом господарювання за чинними договорами (угодами, контрактами), у тому числі міжнародними, та заплановані до здійснення за їх проектами з необоротними активами:
з оренди, відчуження, передачі та списання майна
з фінансового лізингу
за капітальними інвестиціями, у тому числі:
- з капітального будівництва за чинними договорами (угодами, контрактами) та їх проектами
- з придбання (виготовлення) основних засобів за чинними договорами (угодами, контрактами) та їх проектами
- з придбання (створення) нематеріальних активів
- з придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів за чинними договорами (угодами, контрактами) та їх проектами
4. З власним та залученим капіталом (здійснені за чинними договорами (угодами, контрактами) та заплановані до здійснення за їх проектами):
за фінансовими інвестиціями, у тому числі в обмін на цінні папери
з розміщення коштів на депозит за чинними договорами (угодами, контрактами) та їх проектами
з надання позик, благодійної, спонсорської та іншої фінансової допомоги
з формування позичкового капіталу, у тому числі шляхом залучення кредитних ресурсів та розміщення цінних паперів власної емісії, за чинними договорами (угодами, контрактами) та їх проектами
5. Із списання дебіторської та кредиторської заборгованості
6. З бюджетними коштами
7. З придбання товарів, робіт і послуг відповідно до законодавства у сфері державних закупівель

Додаток 2
до Порядку

Перелік
платіжних доручень, що підлягають моніторингу

1. З придбання товарно-матеріальних цінностей, робіт і послуг у вітчизняних та іноземних постачальників і підрядників, у тому числі:
з оплати консалтингових, аудиторських, інформаційно-консультаційних та юридичних послуг
із страхування (крім державного соціального страхування, обов’язкового страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів)
із здійснення представницьких заходів та реклами
2. За операціями з необоротними активами:
з оренди майна
з фінансового лізингу
за капітальними інвестиціями, у тому числі:
- з капітального будівництва
- з придбання (виготовлення) основних засобів
- з придбання (створення) нематеріальних активів
- з придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
- ліцензійні платежі, пов’язані з використанням авторських та суміжних з ними прав, відповідно до укладених ліцензійних договорів (угод, контрактів)
3. За операціями з власним та залученим капіталом:
за фінансовими інвестиціями
з розміщення коштів на депозит
за кредитними договорами (угодами)
з надання позик, благодійної, спонсорської та іншої фінансової допомоги
4. За операціями з бюджетними коштами

Додаток
до постанови
Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2014 р. N 214

Перелік
суб’єктів господарювання, щодо яких проводиться державний
фінансовий аудит окремих господарських операцій

Кабінет Міністрів України

Державне підприємство "Енергоринок"

НАК "Украгролізинг"

Державне підприємство "Укрекоресурси"

Державне спеціалізоване підприємство "Укрспецторг"

Міненерговугілля

ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"

ПАТ "Укргазвидобування" НАК "Нафтогаз України"

ПАТ "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз України"

ПАТ "Укртранснафта"

Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"

Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом"

ПАТ "Укргідроенерго"

Мінінфраструктури

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України

Українське державне підприємство поштового зв’язку "Укрпошта"

Державне підприємство "Одеський морський торговельний порт"

Державне підприємство "Морський торговельний порт "Южний"

Державне підприємство "Іллічівський морський торговельний порт"

Державне підприємство "Маріупольський морський торговельний порт"

Державне підприємство "Дельта-лоцман"

Державна адміністрація залізничного транспорту "Укрзалізниця"

Державне підприємство "Донецька залізниця"

Державне підприємство "Придніпровська залізниця"

Державне підприємство "Одеська залізниця"

Державне територіальне галузеве об’єднання "Львівська залізниця"

Статутне територіальне галузеве об’єднання "Південна залізниця"

Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту "Укрзалізничпостач"

Державне територіальне галузеве об’єднання "Південно-Західна залізниця"

Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"

Мінпромполітики

Українське державне підприємство "Укрхімтрансаміак"

Державне підприємство "Антонов"

Фонд державного майна

ВАТ "Одеський припортовий завод"

ВАТ "Турбоатом"

Мінагрополітики

Державне підприємство "Артемсіль"

НКРЗІ

Державне підприємство "Український державний центр радіочастот"

Державний концерн "Укроборонпром"

Державне підприємство "Науково-виробничий комплекс газотурбобудування "Зоря" - "Машпроект"

Національний банк

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів"