Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 8 червня 1998 р. N 814
м.Київ

Про вдосконалення технічного, класифікаційного
і судноплавного нагляду на морському
і річковому транспорті

(Зі змінами, внесеними згідно з постановою КМУ
від 25.03.99 N 4
61 )

З метою здійснення ефективного технічного, класифікаційного і судноплавного нагляду за суднами морського і річкового флоту, що плавають під Державним Прапором України, Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити класифікаційне товариство Регістр судноплавства України на базі Української державної інспекції Регістру і безпеки судноплавства (Держфлотнагляду) та Українського Регістру судноплавства, що ліквідуються.

2. Затвердити Положення про Регістр судноплавства України, що додається.

3. Визнати правонаступниками Держфлотнагляду та Українського Регістру судноплавства: з питань технічного нагляду - Регістр судноплавства України, з питань судноплавного нагляду - Держфлотінспекцію. ( Внесено зміни згідно з постановою КМУ N 461 від 25.03.99 )

4. Встановити, що повноваження, передбачені статтями 3, 10, 22 і 38 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) з питань технічного і класифікаційного нагляду, Кабінет Міністрів України, Міністерство транспорту, Державний комітет з фізичної культури і спорту, Державний комітет рибного господарства реалізують переважно через Регістр судноплавства України.

5. Покласти на Держфлотінспекцію функції щодо судноплавного нагляду за річковими суднами і безпекою судноплавства на внутрішніх водних шляхах, які раніше виконувалися Українською державною інспекцією Регістру та безпеки судноплавства, крім суден Державного комітету рибного господарства. (Внесено зміни згідно з постановою КМУ N 461 від 25.03.99 )

6. Міністерству транспорту в 2-місячний термін:

внести за погодженням із заінтересованими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади зміни до Положення про Головморінспекцію Державного департаменту морського і річкового транспорту, що випливають з цієї постанови;

розробити структуру судноплавного нагляду на внутрішніх водних шляхах з урахуванням максимального використання фахівців Держфлотнагляду, що вивільняються.

7. Внести до пункту 1 розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 березня 1996 р. N 172 такі зміни:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Регістр судноплавства України";

абзац третій виключити.

8. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Ради Міністрів УРСР від 29 квітня 1991 р. N 100 "Про створення Української державної інспекції Регістру та безпеки судноплавства" (ЗП УРСР, 1991 р., N 5, ст. 38).

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 червня 1998 р. N 814

Положення
про Регістр судноплавства України

1. Регістр судноплавства України (далі - Регістр) є національним класифікаційним товариством, яке здійснює технічний нагляд і проводить класифікацію морських і річкових торгівельних суден відповідно до статті 22 Кодексу торговельного мореплавства України ( 176/95-ВР ) і статей 26 і 29 Закону України "Про транспорт" ( 232/94-ВР ).

Регістр здійснює в межах своєї компетенції нагляд за виконанням вимог міжнародних конвенцій, угод і договорів, в яких бере участь Україна.

2. Регістр заснований на державній власності, належить до сфери управління Мінтрансу та діє на правах державного підприємства на засадах господарського розрахунку.

3. Регістр керується у своїй діяльності чинним законодавством України, міжнародними та іншими нормативними актами, що регулюють діяльність таких органів, а також цим Положенням.

4. До складу Регістру входять головне управління з місцем розташування в м.Києві та територіальні структурні підрозділи.

5. Регістр є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

6. Головними завданнями Регістру є:

класифікація морських і річкових суден;

класифікація внутрішніх водних басейнів за умовами плавання суден, встановлення межі районів та умов морського плавання піднаглядних суден;

розроблення та затвердження правил і технічних вимог щодо забезпечення виконання умов безпеки плавання суден, охорони життя і здоров'я пасажирів, суднових екіпажів, збереження вантажів, що перевозяться, екологічної безпеки суден;

технічний нагляд за виконанням правил і технічних вимог підприємствами, організаціями та особами, які проектують, ведуть будівництво та роботи з переобладнання, модернізації, ремонту, експлуатації суден, суднових механізмів, пристроїв та обладнання, а також з виготовлення матеріалів і виробів для суден.

7. Класифікації та технічному нагляду Регістру підлягають морські судна, судна внутрішнього і змішаного (ріка - море) плавання незалежно від форм власності та відомчої належності:

самохідні судна - незалежно від потужності головних механізмів;

несамохідні судна і плавучі засоби спеціального призначення - незалежно від валової місткості;

парусні і парусно-моторні судна.

Військові судна та судна Держкомрибгоспу (самохідні - з головними двигунами потужністю менш як 55 кВт, несамохідні - валовою місткістю менш як 80 регістрових тонн, а також спортивні судна) технічному нагляду Регістру не підлягають.

8. Регістр згідно з укладеними з судновласниками угодами виконує такі функції:

погодження проектно-технічної документації і технічний нагляд за будівництвом, переобладнанням, модернізацією та ремонтом суден, суднових механізмів, обладнання, пристроїв, холодильних установок, контейнерів, випробуванням та виготовленням виробів і матеріалів суднового постачання тощо з оформленням відповідних документів;

технічний нагляд за суднами, що експлуатуються, шляхом проведення періодичних і позачергових оглядів, та видача документів про придатність суден до плавання;

технічний нагляд за екологічною безпекою суден;

технічний нагляд за іншими об'єктами та процесами промисловості і транспорту за дорученням Мінтрансу;

ведення обліку піднаглядних суден з веденням Регістрової книги;

погодження проектів стандартів, керівних документів, технічних умов та інших нормативних документів із суднобудування, судноремонту та технічної експлуатації флоту;

експертиза технічного стану суден та інших об'єктів нагляду згідно з нормативними документами;

інші послуги із класифікації та сертифікації систем якості і виробів промисловості України, а також закордонних виробів, за погодженням з Держстандартом та відповідно до вимог Української державної системи сертифікації продукції (УкрСЕПРО);

видання інструкцій, інформаційних та роз'яснювальних матеріалів з питань технічного нагляду, обмірювання і обліку суден, суднобудування і судноплавства;

у межах своєї компетенції видає на судна, які здійснюють закордонні рейси, свідоцтва, передбачені міжнародними договорами з питань торгівельного мореплавства.

9. Регістр для виконання покладених на нього завдань має право:

1) вимагати від адміністрації суден, підприємств і установ подання відомостей і документів, а також іншої необхідної інформації;

2) визначати номенклатуру піднаглядних матеріалів, виробів та обладнання;

3) припиняти роботи на тих суднах і об'єктах, що будуються і ремонтуються під його наглядом, забороняти їх експлуатацію у разі порушення встановлених правил і вимог, забруднення навколишнього природного середовища;

4) приймати на підставі відповідних обгрунтувань (розрахунки, результати досліджень, досвід експлуатації та інші матеріали) рішення, не регламентовані правилами Регістру, за умови забезпечення необхідного рівня безпеки;

5) взаємодіяти в установленому порядку з питань, що належать до компетенції Регістру, з міжнародними організаціями, іноземними установами, фірмами та їх представниками, а також з іноземними громадянами;

6) провадити зовнішньоекономічну діяльність і здійснювати на зовнішньоторгівельному ринку комерційні операції, пов'язані із забезпеченням діяльності Регістру, згідно з вимогами чинного законодавства;

7) засновувати філіали, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи (з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків в Україні та за її межами) і затверджувати положення про них, розробляти тарифи на оплату робіт, що ним виконуються;

8) встановлювати форми документів, клейм, печаток і штампів Регістру відповідно до законодавства;

9) укладати в установленому порядку як в Україні, так і за кордоном, угоди, що випливають з його статутної діяльності, в тому числі здійснювати кредитні та банківські операції з підприємствами, організаціями, установами, фірмами та окремими особами;

10) представляти інтереси України в Міжнародній морській організації (ІМО), Міжнародній асоціації класифікаційних товариств (МАКТ) та інших організаціях, діяльність яких пов'язана з класифікацією суден та плавучих споруд і наглядом за виконанням міжнародних конвенцій;

11) брати участь у розробленні науково-технічних проектів для розв'язання найважливіших проблем розвитку морського і річкового транспорту, в проведенні науково-дослідних робіт; утворювати міжвідомчу науково-технічну раду за участю фахівців заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, основних судновласників, наукових та проектних організацій, суднобудівних і судноремонтних підприємств;

12) утворювати незалежні постійно діючі кваліфікаційні комісії з підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації, сертифікації та дипломування фахівців галузі (крім Держкомрибгоспу, Держкомспорту) відповідно до вимог Міжнародної конвенції ПДМНВ-78/95 і Міжнародного кодексу ПДМНВ-95;

13) укладати угоди з визнаними у світі класифікаційними товариствами про співпрацю та узгодження вимог національних класифікаційних товариств щодо забезпечення безпеки мореплавства;

спостерігати за роботою згідно з Резолюцією ІМО від 4 листопада 1993 р. N А.799(18) іноземних класифікаційних товариств, які мають доручення Кабінету Міністрів України на технічний нагляд за суднами, що плавають під Державним Прапором України;

безперешкодно відвідувати судна, суднобудівні і судноремонтні заводи та верфі, порти, а також організації та підприємства, що проектують і виготовляють матеріали, вироби та обладнання для суднобудування та судноремонту, у разі виконання цих робіт під його наглядом;

при задовільних результатах чергового і позачергового огляду видавати на судна та інші плавучі споруди документи, що засвідчують технічну здатність судна до плавання і дають право на його експлуатацію, а також документи на окремі механізми та пристрої, продовжувати строк дії таких документів та анулювати документи, якщо технічний стан суден чи пристроїв не відповідає вимогам правил Регістру;

видавати посвідчення його працівникам.

Працівники Регістру мають право носити формений одяг працівників водного транспорту.

10. Управління Регістром здійснюється його керівником, який призначається Мінтрансом з укладенням відповідного контракту.

Керівник Регістру:

керує діяльністю Регістру;

розподіляє обов'язки між своїми заступниками;

призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників, керівників і фахівців підрозділів апарату управління, керівників і головних бухгалтерів структурних підрозділів;

несе персональну відповідальність за стан та діяльність Регістру, за формування та виконання фінансових планів;

діє без доручення від імені Регістру, представляє його в усіх установах та організаціях;

затверджує правила та інші нормативні документи, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, штатні розписи;

у межах своєї компетенції видає накази і вказівки;

застосовує заохочення за успіхи в роботі та стягнення за порушення трудової дисципліни;

укладає договори, видає доручення, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

розпоряджається коштами та майном Регістру відповідно до чинного законодавства.

11. Майно Регістру становлять основні фонди та оборотні кошти, а також матеріальні цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Регістру.

Майно Регістру є державною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, Регістр володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Положенню.

Регістр веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, статистичну та бухгалтерську документацію, звітує про результати своєї діяльності в порядку і терміни, встановлені законодавством.

12. Перевірки та ревізії результатів діяльності Регістру здійснюються згідно із законодавством.

13. Ліквідація Регістру проводиться за рішенням Кабінету Міністрів України в порядку, встановленому законодавством.