Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 19 квітня 1999 р.N 637
м. Київ

Про внесення змін і доповнень до постанови
Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388

Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Правил державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. N 1388 (Офіційний вісник України, 1998 р., N 36, ст. 1327), зміни і доповнення, що додаються.

Прем'єр-міністр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 квітня 1999 р. N 637

Зміни і доповнення,
що вносятся до Правил державної реєстрації
автомобілів, автобусів, а також самохідних машин,
сконструйваних на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів,
марок і моделей, причепів, напівпричепів та мотоколясок

1. Пункти 4 і 6 викласти у такій редакції:

"4. Органи Державтоінспекції МВС забезпечують суб'єктів підприємницької діяльності бланками довідок-рахунків, а також актів приймання-передачі транспортних засобів підприємств-виробників установленого зразка (із сплатою вартості цих бланків), розробляють порядок видачі цих бланків, обліку та контролю за їх використанням, надають відповідним військовим комісаріатам за їх запитами відомості про реєстрацію, перереєстрацію та зняття з обліку транспортних засобів (за винятком легкових автомобілів, причепів до них, мотоциклів та мотоколясок)";

"6. Транспортні засоби реєструються за юридичними та фізичними особами. Транспортний засіб, що належить декільком фізичним або юридичним особам (співвласникам), право власності яких на цей засіб підтверджується одним з визначених пунктом 8 цих Правил документом, за письмовою згодою співвласників, справжність підписів яких засвідчено нотаріусом, реєструються за одним із них. У графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) щодо іншого співвласника може бути зроблено запис: "_________________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові або найменування юридичної особи)

має право керувати (експлуатувати) та є співвласником".

За письмовою згодою власника (співвласників) транспортного засобу фізичної особи, поданою ним (ними) особисто, у графі "Особливі відмітки" свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічного паспорта) робиться запис :

" ___________________________________________________________________________________________________ має право керувати".

(прізвище, ім'я, по батькові близького родича)

Зазначені в абзацах першому і другому цього пункту записи скріплюються підписом посадової особи і печаткою реєстраційно-екзаменаційного підрозділу Державтоінспекції МВС (далі - підрозділ ДАІ)".

2. У пункті 8:

абзац перший після слова "власника" доповнити словами "поданої особисто";

в абзаці другому:

слова "які мають відповідні спеціальні дозволи (ліцензії)" замінити словами "які реалізують транспортні засоби та видають довідки-рахунки";

доповнити абзац словами "а також угодами, укладеними на товарних біржах";

в абзаці четвертому слова "що має відповідний спеціальний дозвіл (ліцензію)" замінити словами "який реалізує транспортний засіб";

абзац п'ятий після слова "договори" доповнити словами "в тому числі угоди, укладені на товарних біржах";

в абзаці десятому останнє речення замінити текстом такого змісту: "Перед відчуженням, передачею такий транспортний засіб повинен бути знятий з обліку в підрозділі ДАІ. Відчуження, передача власником придбаних транспортних засобів, не зареєстрованих у підрозділах ДАІ, не проводиться".

3. В абзаці першому пункту 14 слова "відповідні спеціальні дозволи (ліцензії)" замінити словами "відповідну ліцензію".

4. Абзац перший пункту 25 після слів "ДержавтотрансНДІпроектом Мінтрансу" доповнити словами "чи Науково-дослідним центром з безпеки дорожнього руху МВС".

5. В абзаці першому пункту 31 слова "які мають відповідний спеціальний дозвіл (ліцензію) на провадження діяльності, пов'язаної з реалізацією транспортних засобів" замінити словами "які реалізують транспортні засоби".

6. У пункті 35:

абзац другий викласти у такій редакції:

"Перереєстрація транспортних засобів (об'єктів права державної власності) у разі їх безоплатної передачі із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади. Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, об'єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності (органи, уповноважені управляти державним майном), Національної академії наук, інших аналогічних самоврядних організацій, яким передано в користування державне майно (самоврядні організації), до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій проводиться у разі дотримання вимог, зазначених у підпункті "б" пункту 4 Положення про порядок передачі об'єктів права державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. N 1482";

доповнити пункт новими абзацами третім і четвертим такого змісту:

"У разі відчуження транспортних засобів, зазначених в абзаці другому цього пункту, їх перереєстрація проводиться за умови дотримання вимог щодо відчуження, визначених нормативно-правовими актами Фонду державного майна та іншими актами законодавства.

Для проведення перереєстрації транспортних засобів, зазначених в абзаці другому цього пункту, до підрозділу ДАІ подається акт приймання-передачі транспортного засобу із зазначенням його кольору, марки, моделі, року випуску, ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів (далі - реквізити), скріплений печатками сторін, а для проведення перереєстрації транспортних засобів, зазначених в абзаці третьому - документ, що встановлює право власності на транспортний засіб, разом із зазначеним актом".

У зв'язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами п'ятим - дев'ятим.

7. Абзац другий пункту 41 викласти у такій редакції: "Дозволяється здійснювати огляд транспортних засобів, які знімаються з обліку, за місцезнаходженням транспортних засобів з дотриманням вимог пункту 14 цих Правил. Такий огляд оформляється відповідним актом, скріплюється підписом посадової особи та печаткою підрозділу ДАІ".