Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 31 березня 1999 року N 87
м. Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 1999 р. N 391/3684

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 73 від 07.02.20
13)

Про затвердження Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України такі Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (додаються):

1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

2 "Баланс"

3 "Звіт про фінансові результати".

4 "Звіт про рух грошових коштів".

5 "Звіт про власний капітал".

2. Встановити, що вказані Положення (стандарти) 1-5 застосовуються для складання бухгалтерської звітності за операціями, що відбуваються з 2000 року. Пункти 39-45 Положення (стандарту) 3 "Звіт про фінансові результати" застосовуються для заповнення відповідного розділу показників за період, в якому набуває чинності Положення (стандарт) 24 "Прибуток на акцію".

3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить вищенаведеним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Заступник Міністра А.В.ЛИТВИН

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
31.03.99 N 87

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 1999 р. N 391/3684

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової звітност
і"

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до визнання і розкриття її елементів.

2. Норми цього Положення (стандарту) слід застосовувати до фінансової звітності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ) і консолідованої фінансової звітності.

3. Терміни, що використовуються у цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

Баланс - звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.

Бухгалтерська звітність - звітність, що складається на підставі даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів.

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власниками).

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання каціталу за рахунок внесків власників).

Звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства.

Звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті діяльності підприємства у звітному періоді.

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди.

Консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці.

Користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень.

Облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, які використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Примітки до фінансових звітів - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

Принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності.

Розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності.

Стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Положенням (стандартом).

Суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства.

Фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Мета фінансової звітності

4. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.

5. Порядок надання фінансової звітності користувачам визначається чинним законодавством.

6. Фінансова звітність забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

придбання, продажу та володіння цінними паперами;

участі в капіталі підприємства;

оцінки якості управління;

оцінки здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;

забезпеченості зобов'язань підприємства;

визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;

регулювання діяльності підприємства;

інших рішень.

7. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

Склад та елементи фінансової звітності

8. Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал і приміток до звітів.

9. Фінансові звіти містять статті, склад і зміст яких визначаються відповідними положеннями (стандартами).

10.Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигод, пов'язаних з цією статтею;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

11. До фінансової звітності включаються показники діяльності філій, представництв, відділень та інших відособлених підрозділів підприємства.

Звітний період

12. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

13. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути меншим за 12 місяців, але не може бути більшим за 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

Якісні характеристики фінансової звітності

14. Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

15. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

16. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

17. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

фінансові звіти підприємства за різні періоди;

фінансові звіти різних підприємств.

Передумовою зіставності є наведення відповідної інформації попереднього періоду та розкриття інформації про облікову політику і її зміни.

Принципи підготовки фінансової звітності

18. Фінансова звітність підприємства формується з дотриманням таких принципів:

автономності підприємства, яким кожне підприємство розглядається як юридична особа, що відокремлена від власників. Тому особисте майно і зобов'язання власників не повинні відображатись у фінансовій звітності підприємства;

безперервності діяльності, що передбачає оцінку активів і зобов'язань підприємства, виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

періодичності, що припускає розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу змогою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, що визначає пріоритет оцінки активів, виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, незалежно від часу надходження і сплати грошей;

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;

превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у його фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

Розкриття інформації у фінансовій звітності

19. Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити дані про:

підприємство;

дату звітності та звітний період;

валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідну інформацію щодо звітного та попереднього періоду;

облікову політику підприємства та її зміни;

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними положеннями (стандартами).

20. Інформація про підприємство, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

назву, організаційно-правову форму та місцезнаходження підприємства (країну, де зареєстроване підприємство, адресу його офісу);

короткий опис основної діяльності підприємства;

назву органу управління, у віданні якого перебуває підприємство, або назву його материнської (холдингової) компанії;

середню чисельність персоналу підприємства протягом звітного періоду.

21. Кожний фінансовий звіт повинен містипти дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

22. У фінансовій звітності повинна бути вказана валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то підприємство повинно розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

23. Підприємство повинно висвітлювати обрану облікову політику шляхом опису:

23.1 Принципів оцінки статей звітності.

23.2 Методів обліку щодо окремих статей звітності.

24. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансових звітах або у примітках до них.

25. У примітках до фінансових звітів слід розкривати:

25.1 облікову політику підприємства:

25.2 інформацію, яка не наведена безпосередньо у фінансових звітах, але є обов'язковою за відповідними положеннями (стандартами).

25.3 інформацію, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М. Пархоменко

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
31.03.99 N 87

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 1999 р. N 396/3684

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2
"Баланс"

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого балансу визначаються окремим положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:

Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.

Пов'язані сторони - підприємства, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною.

Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.

Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.

Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними.

Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.

5. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

6. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства.

7. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями ( стандартами).

8. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.

9. Форма балансу є додатком до цього Положення (стандарту). Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма балансу.

Визнання статей балансу

10. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.

11. Витрати на придбання та створення активу, які, відповідно до пункту 10 цього Положення (стандарту), не можуть бути відображені в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати.

12. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.

13. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.

Зміст статей балансу

14. У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума зносу. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою зносу.

15. У статті "Незавершене будівництво" показується вартість незавершеного будівництва (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюється для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансування такого будівництва.

16. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.

У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу.

17. У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент. У цій статті виділяються фінансові інвестиції, які згідно з відповідними положеннями (стандартами) обліковуються методом участі в капіталі.

18. У статті "Довгострокова дебіторська заборгованість" показується заборгованість фізичних та юридичних осіб, яка не виникає в ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.

19. У статті "Відстрочені податкові активи" відображається сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

20. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми необоротних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Необоротні активи".

21. У статті "Виробничі запаси" показується вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу.

22. У статті "Тварини на вирощуванні та відгодівлі" відображається вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняку тварин.

23. У статті "Незавершене виробництво" показуються витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги).

24. У статті "Готова продукція" показуються запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, показуються у складі незавершеного виробництва.

25. У статті "Товари" показується вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу.

26. У статті "Векселі одержані" показується заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями.

27. У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи або послуги (крім заборгованості, яка забезпечена векселем). У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів.

28. У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом"' показується дебіторська заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплата за податками, зборами та іншими платежами до бюджету.

29. У статті "Дебіторська заборгованість за виданими, авансами" показується сума авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів.

30. У статті "Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів" показується сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню.

31. У статті "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" показується заборгованість пов'язаних сторін та дебіторська заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.

32. У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

33. У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

34. У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валютах. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, слід виключати зі складу оборотних активів та відображати як необоротні активи.

35. У статті "Інші оборотні активи" відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи".

36. У складі витрат майбутніх періодів відображаються втрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

37. У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства.

38. У статті "Пайовий капітал" наводиться сума пайових внесків членів спілок та інших підприємств, що передбачена установчими документами.

39. У статті "Додатковий вкладений капітал" акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість.

40. У статті "Інший додатковий капітал" відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.

41. У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

42. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається або сума прибутку, яка реінвестована у підприємство, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

43. У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

44. У статті "Вилучений капітал" господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників. Сума вилученого капіталу наводиться в дужках і підлягає вирахуванню при визначенні підсумку власного капіталу.

45. У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються нараховані у звітному періоді майбутні витрати та платежі (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), величина яких на дату складання балансу може бути визначена тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок, а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень, які отримані з бюджету та інших джерел.

46. У статті "Довгострокові кредити банків" показується сума заборгованості підприємства банкам за отриманими від них позиками, яка не є поточним зобов'язанням.

47. У статті "Інші довгострокові фінансові зобов'язання" наводиться сума довгострокової заборгованості підприємства щодо зобов'язання із залучення позикових коштів ( крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки.

48. У статті "Відстрочені податкові зобов'язання" показується сума податків на прибуток, що підлягають сплаті в майбутніх періодах внаслідок тимчасової різниці між обліковою та податковою базами оцінки.

49. У статті "Інші довгострокові зобов'язання" показується сума довгострокових зобов'язань, які не можуть бути включені до "інших статей розділу "Довгострокові зобов'язання".

50. У статті "Короткострокові кредіти банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками за отриманими від них позиками.

51. У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" показується сума довгострокових зобов'язань, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

52. У статті "Векселі видані" показується сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядчиків та інших кредиторів.

53. У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" показується сума заборгованості постачальникам і підрядчикам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселями).

54. У статті "Поточні зобов'язання за одержаними авансами" відображається сума авансів, одержаних від інших осіб у рахунок наступних поставок продукції, виконання робіт (послуг).

55. У статті "Поточні зобов'язання із розрахунків з бюджетом" показується заборгованість підприємства за усіма видами платежів до бюджету, включаючи податки з працівників підприємства.

56. У статті "Поточні зобов'язання з позабюджетних платежів" показується заборгованість за внесками до позабюджетних фондів, передбачених чинним законодавством.

57. У статті "Поточні зобов'язання зі страхування" відображається сума заборгованості за відрахуваннями до пенсійного фонду, на соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

58. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" відображається заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов'язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і формуванням статутного капіталу.

59. У статті "Поточні зобов'язання із внутрішніх розрахунків" відображається заборгованість підприємства пов'язаним сторонам та кредиторська заборгованість з внутрішньовідомчих розрахунків.

60. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання".

61. До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

Оцінка та розкриття статей балансу

62. Оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до звітності здійснюються згідно з відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 2

______________

                            ¦____ Коди ____¦
Дата (рік, місяць, число) ¦___|_____|_01_¦
Підприємство ............................ за ЄДРПОУ ¦______________¦
Територія ............................... за КОАТУУ ¦______________¦
Форма власності ......................... за КФВ ¦______________¦
Орган державного управління ............. за СПОДУ ¦______________¦
Галузь .................................. за ЗКГНГ ¦______________¦
Вид економічної діяльності .............. за КВЕД ¦______________¦
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума ¦______________¦

Адреса: ........................................

Баланс підприємства

на 1 _________ 20 __ р.

                               +-------+
Форма N 1 Код за ДКУД ¦1801001¦
+-------+
+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Код ¦На поча-¦На кі- ¦
¦ Актив ¦ряд-¦ток зві-¦нець ¦
¦ ¦ка ¦тного ¦звітного¦
¦ ¦ ¦періоду ¦періоду ¦
+--------------------------------------------+----+--------+--------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------------------+----+--------+--------¦
¦I. Необоротні активи ¦ ¦ ¦ ¦
¦Нематеріальні активи: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Залишкова вартість ¦010 ¦ ¦ ¦
¦ Первісна вартість ¦011 ¦ ¦ ¦
¦ Знос ¦012 ¦ ¦ ¦
¦Незавершене будівництво ¦020 ¦ ¦ ¦
¦Основні засоби: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Залишкова вартість ¦030 ¦ ¦ ¦
¦ Первісна вартість ¦031 ¦ ¦ ¦
¦ Знос ¦032 ¦ ¦ ¦
¦Довгострокові фінансові інвестиції: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ які обліковуються за методом участі в ¦ ¦ ¦ ¦
¦ капіталі інших підприємств ¦040 ¦ ¦ ¦
¦ інші фінансові інвестиції ¦045 ¦ ¦ ¦
¦Довгострокова дебіторська заборгованість ¦050 ¦ ¦ ¦
¦Відстрочені податкові активи ¦060 ¦ ¦ ¦
¦Інші необоротні активи ¦070 ¦ ¦ ¦
¦Усього за розділом I ¦080 ¦ ¦ ¦
¦II Оборотні активи ¦ ¦ ¦ ¦
¦Запаси: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ виробничі запаси ¦100 ¦ ¦ ¦
¦ тварини на вирощуванні та відгодівлі ¦110 ¦ ¦ ¦
¦ незавершене виробництво ¦120 ¦ ¦ ¦
¦ готова продукція ¦130 ¦ ¦ ¦
¦ Товари ¦140 ¦ ¦ ¦
¦Векселі одержані ¦150 ¦ ¦ ¦
¦Дебіторська заборгованість за товари, ¦ ¦ ¦ ¦
¦роботи, послуги: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ чиста реалізаційна вартість ¦160 ¦ ¦ ¦
¦ первісна вартість ¦161 ¦ ¦ ¦
¦ резерв сумнівних боргів ¦162 ¦ ¦ ¦
¦Дебіторська заборгованість за розрахунками: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ з бюджетом ¦170 ¦ ¦ ¦
¦ за виданими авансами ¦180 ¦ ¦ ¦
¦ з нарахованих доходів ¦190 ¦ ¦ ¦
¦ із внутрішніх розрахунків ¦200 ¦ ¦ ¦
¦Інша поточна дебіторська заборгованість ¦210 ¦ ¦ ¦
¦Поточні фінансові інвестиції ¦220 ¦ ¦ ¦
¦Грошові кошти та їх еквіваленти: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ в національній валюті ¦230 ¦ ¦ ¦
¦ в іноземній валюті ¦240 ¦ ¦ ¦
¦Інші оборотні активи ¦250 ¦ ¦ ¦
¦Усього за розділом 11 ¦260 ¦ ¦ ¦
¦III. Витрати майбутніх періодів ¦270 ¦ ¦ ¦
¦Баланс ¦280 ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------+
¦ ¦Код ¦На поча-¦На кі- ¦
¦ Пасив ¦ряд-¦ток зві-¦нець ¦
¦ ¦ка ¦тного ¦звітного¦
¦ ¦ ¦періоду ¦періоду ¦
+--------------------------------------------+----+--------+--------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+--------------------------------------------+----+--------+--------¦
¦I. Власний капітал ¦ ¦ ¦ ¦
¦Статутний капітал ¦300 ¦ ¦ ¦
¦Пайовий капітал 310 ¦ ¦ ¦ ¦
¦Додатковий вкладений капітал ¦320 ¦ ¦ ¦
¦Інший додатковий капітал ¦330 ¦ ¦ ¦
¦Резервний капітал ¦340 ¦ ¦ ¦
¦Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) ¦350 ¦ ¦ ¦
¦Неоплачений капітал ¦360 ¦ ( ) ¦ ( ) ¦
¦Вилучений капітал ¦370 ¦ ( ) ¦ ( ) ¦
¦Усього за розділом I ¦380 ¦ ¦ ¦
¦II. Забезпечення наступних витрат і платежів¦ ¦ ¦ ¦
¦Забезпечення виплат персоналу ¦400 ¦ ¦ ¦
¦Інші забезпечення ¦410 ¦ ¦ ¦
¦Цільове фінансування ¦420 ¦ ¦ ¦
¦Усього за розділом II ¦430 ¦ ¦ ¦
¦III. Довгострокові зобов'язання ¦ ¦ ¦ ¦
¦Довгострокові кредити банків ¦440 ¦ ¦ ¦
¦Інші довгострокові фінансові зобов'язання ¦450 ¦ ¦ ¦
¦Відстрочені податкові зобов'язання ¦460 ¦ ¦ ¦
¦Інші довгострокові зобов'язання ¦470 ¦ ¦ ¦
¦Усього за розділом III ¦480 ¦ ¦ ¦
¦IV. Поточні зобов'язання ¦ ¦ ¦ ¦
¦Короткострокові кредити банків ¦500 ¦ ¦ ¦
¦Поточна заборгованість за довгостроковими ¦ ¦ ¦ ¦
¦зобов'язаннями ¦510 ¦ ¦ ¦
¦Векселі видані ¦520 ¦ ¦ ¦
¦Кредиторська заборгованість за товари, ¦ ¦ ¦ ¦
¦роботи, послуги ¦530 ¦ ¦ ¦
¦Поточні зобов'язання за розрахунками: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ з одержаних авансів ¦540 ¦ ¦ ¦
¦ з бюджетом ¦550 ¦ ¦ ¦
¦ з позабюджетних платежів ¦560 ¦ ¦ ¦
¦ зі страхування ¦570 ¦ ¦ ¦
¦ з оплати праці ¦580 ¦ ¦ ¦
¦ з учасниками ¦590 ¦ ¦ ¦
¦ із внутрішніх розрахунків ¦600 ¦ ¦ ¦
¦Інші поточні зобов'язання ¦610 ¦ ¦ ¦
¦Усього за розділом IV ¦620 ¦ ¦ ¦
¦V. Доходи майбутніх періодів ¦630 ¦ ¦ ¦
¦Баланс ¦640 ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------------------+

Керівник
Головний бухгалтер

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
від 31.03.99р. N 87

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 1999р. N 397/3690

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3
"Звіт про фінансові результати"

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про фінансові результати підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі-підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого звіту про фінансові результати визначаються окремим Положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:

Витрати - зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Доходи - збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Збиток - перевищення суми витрат над сумою доходу, для отримання якого були здійснені ці витрати.

Звичайна діяльність - будь-яка основна діяльність підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають внаслідок її проведення.

Метод участі в капіталі - метод обліку інвестицій, згідно з яким балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму збільшення або зменшення частки інвестора у власному капіталі об'єкта інвестування.

Надзвичайна подія - подія або операція, яка відрізняється від звичайної діяльності підприємства, та не очікується, що вона повторюватиметься періодично або в кожному наступному звітному періоді.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Основна діяльність - операції, пов'язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу.

Прибуток - сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними витрати.

Асоційоване підприємство - підприємство, в якому інвестору належить блокувальний (більше 25 відсотків) пакет акцій (голосів) і яке не є дочірнім або спільним підприємством інвестора.

5. Метою складання звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітний період.

6. Форма Звіту про фінансові результати є додатком до цього Положення (стандарту).

Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма звіту про фінансові результати.

Визнання доходів і витрат

7. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

8. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

9. Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

10. Витрати слід негайно відображати у звіті про фінансові результати, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами підприємства.

11. Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).

Визначення прибутку (збитку) за звітний період

12. Доходи і витрати, які відповідають критеріям, викладеним вище, наводять у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду (крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила).

13. У статті "Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний доход (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

14. У статті "Податок на додану вартість" відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

15. У статті "Акцизний збір" підприємства - платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

16. Підприємства, які сплачують інші збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку звіту про фінансові результати.

17. У статті "Інші вирахування з доходу" відображаються надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

18. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

19. У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

20. Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

21. У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):

доход від операційної оренди активів;

доход від операційних курсових різниць;

відшкодування раніше списаних активів;

доход від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

22. У статті "Адміністративні витрати" відображаються загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

23. У статті "Витрати на збут" відображаються витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) - випрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

24. У статті "Інші операційні витрати" відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги та втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

25. Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

26. У статті "Доход від участі в капіталі" відображається доход, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

27. У статті "Інші фінансові доходи" показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі).

28. У статті "Інші доходи" показується доход від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; доход від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

29. У статті "Фінансові витрати" показуються витрати на проценти та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу.

30. У статті "Втрати від участі в капіталі" відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких провадиться методом участі в капіталі.

31. У статті "Інші витрати" відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

32. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

33. У статті "Податки на прибуток" показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності, визначена згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".

34. Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та сумі податків на прибуток.

35. У статтях "Надзвичайні доходи" і "Надзвичайні втрати" відображаються відповідно: невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або збитки від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному у цьому Положенні (стандарті). Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. Зміст і вартісна оцінка доходів або витрат) від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

36. У статті "Податки з надзвичайного прибутку" відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

37. Чистий прибуток (збиток) розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

Елементи операційних витрат

38. У розділі II Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду.

Розрахунок показників прибутковості акцій

39. Розділ III Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій.

40. У статті "Середньорічна кількість простих акцій" наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

41. У статті "Скоригована середньорічна кількість простих акцій" показується середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на кількість простих акцій, що можуть бути випущені в обіг згідно з укладеними угодами (опціон, ф'ючерсний контракт тощо).

42. У статті "Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію" наводиться показник, який розраховується шляхом ділення суми чистого прибутку або збитку, який належить власникам простих акцій, на середньорічну кількість простих акцій.

43. У статті "Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію" відображається показник, який розраховується діленням скоригованої суми чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, на скориговану середньорічну кількість простих акцій.

44. Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку, який належить власникам простих акцій, та їх коригування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію".

45. У статті "Дивіденди на одну просту акцію" відображається показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

                                +---------+
¦ КОДИ ¦
+---------¦
Дата/рік,місяць,число/ ¦ ¦ ¦01 ¦
+---------¦
Підприємство ____________________________________ за ЄДРПОУ ¦ ¦
+---------¦
Територія ____________________________________ за КОАТУУ ¦ ¦
+---------¦
Орган державного управління _____________________ за СПОДУ ¦ ¦
+---------¦
Галузь ____________________________________ за ЗКГНГ ¦ ¦
+---------¦
Вид економічної діяльності ______________________ за КВЕД ¦ ¦
+---------¦
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума ¦ ¦
+---------+

Звіт про фінансові результати

за ___________________20____р.

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Стаття ¦ Код ¦ За звітний ¦ За ¦
¦ ¦ рядка ¦ період ¦ попередній ¦
¦ ¦ ¦ ¦ період ¦
¦-----------------------------------¦-----------¦--------------¦-------------¦
¦Доход (виручка) від реалізації ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукції (товарів, робіт, послуг) ¦ 010 ¦ ¦ ¦
¦-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Податок на додану вартість ¦ 015 ¦ ¦ ¦
¦-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Акцизний збір ¦ 020 ¦ ¦ ¦
¦-----------------------------------+-----------+--------------¦-------------¦
¦ ¦ 025 ¦ ¦ ¦
¦-----------------------------------¦-----------¦--------------+-------------¦
¦Інші вирахування з доходу ¦ 030 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Чистий доход (виручка) від ¦ ¦ ¦ ¦
¦реалізації продукції ¦ ¦ ¦ ¦
¦(товарів, робіт, послуг) ¦ 035 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------¦-----------¦--------------¦-------------¦
¦Собівартість реалізованої ¦ ¦ ¦ ¦
¦продукції (товарів,робіт,послуг) ¦ 040 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Валовий: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибуток ¦ 050 ¦ ¦ ¦
¦-----------------------------------¦-----------¦--------------¦-------------¦
¦збиток ¦ 055 ¦ ¦ ¦
¦-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Інші операційні доходи ¦ 060 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Адміністративні витрати ¦ 070 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Витрати на збут ¦ 080 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Інші операційні витрати ¦ 090 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Фінансові результати від ¦ ¦ ¦ ¦
¦операційної діяльності: ¦ ¦ ¦ ¦
¦Прибуток ¦ 100 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------¦-----------¦--------------+-------------¦
¦Збиток ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Доход від участі в капіталі ¦ 110 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Інші фінансові доходи ¦ 120 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Інші доходи ¦ 130 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Фінансові витрати ¦ 140 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Втрати від участі в капіталі ¦ 150 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Інші витрати ¦ 160 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Фінансові результати від ¦ ¦ ¦ ¦
¦звичайної діяльності до ¦ ¦ ¦ ¦
¦оподаткування: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибуток ¦ 170 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦збиток ¦ 175 ¦ ¦ ¦
¦-----------------------------------¦-----------¦--------------¦-------------¦
¦Податок на прибуток від ¦ ¦ ¦ ¦
¦звичайної діяльності ¦ 180 ¦ ¦ ¦
¦-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Фінансові результати від ¦ ¦ ¦ ¦
¦звичайної діяльності: ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибуток ¦ 190 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦збиток ¦ 195 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Надзвичайні: ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦доходи ¦ 200 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦витрати ¦ 205 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Податки з надзвичайного прибутку ¦ 210 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Чистий: ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибуток ¦ 220 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦збиток ¦ 225 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------------+

II.Елементи операційних витрат

+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Найменування показника ¦ Код ¦За звітний ¦ За ¦
¦ ¦ рядка ¦ період ¦попередній ¦
¦ ¦ ¦ ¦ період ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Матеріальні затрати ¦ 230 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Витрати на оплату праці ¦ 240 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------¦-----------¦--------------¦-------------¦
¦Відрахування на соціальні заходи ¦ 250 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Амортизація ¦ 260 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Інші операційні витрати ¦ 270 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------¦-------------¦
¦Разом ¦ 280 ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------------+

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Назва статті ¦Код рядка ¦ За ¦ За ¦
¦ ¦ ¦звітний період¦ попередній ¦
¦ ¦ ¦ ¦ період ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Середньорічна кількість ¦ ¦ ¦ ¦
¦простих акцій ¦ 300 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Скоригована середньорічна ¦ ¦ ¦ ¦
¦кількість простих акцій ¦ 310 ¦ ¦ ¦
+-----------------------------------+-----------+--------------+-------------¦
¦Чистий прибуток, що припадає ¦ ¦ ¦ ¦
¦на одну просту акцію ¦ 320 ¦ ¦ ¦
¦-----------------------------------¦-----------¦--------------¦-------------¦
¦Скоригований чистий прибуток, що ¦ ¦ ¦ ¦
¦припадає на одну просту акцію ¦ 330 ¦ ¦ ¦
¦-----------------------------------¦-----------+--------------+-------------¦
¦Дивіденди на одну просту акцію ¦ 340 ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------------+

Керівник
Головний бухгалтер

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
від 31.03.99р. N 87

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21 червня 1999р. N 398/3691

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4
"Звіт про рух грошових коштів"

(Зі змінами, внесеними згідно Наказом Мінфіна
N 15 від 28.01.200
0)

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкрштя його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого звіту про рух грошових коштів визначаються окремим Положенням (стандартом).

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:

Грошові кошти - готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання.

Група - материнське (холдингове) підприємство - його дочірні підприємства.

Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості.

Негрошові операції - операції, які не потребують використання грошових коштів та їх еквівалентів.

Інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.

Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю.

Рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Фінансова діяльність - діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства.

5. Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі - грошові кошти) за звітний період.

6. У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

7. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

8. Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються.

9. Підприємство розгорнуто наводить суми надходжень та видатків, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

10. Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди; бартерні операції; придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

11. Звіт про рух грошових коштів складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності

12. Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:

змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов'язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;

наведені в негрошових статтях;

наведені в статтях, які пов'язані з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльностей.

13. У статті "Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування" відображається прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування за звітний період, наведений у звіті про фінансові результати.

14. У статті "Амортизація необоротних активів" відображаються амортизаційні відрахування з матеріальних і нематеріальних необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду.

15. У статті "Збільшення (зменшення) забезпечень" відображається зміна (у графі "Надходження" - збільшення, у графі "Видаток" - зменшення) у складі забезпечень наступних витрат і платежів, які не пов'язані з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

16. У статті "Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць" у графі "Надходження" відображаються збитки, у графі "Видаток" - прибутки від курсових різниць внаслідок перерахунку статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю.

17. У статті "Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності" у графі "Надходження" відображається збиток, у графі "Видаток" - прибуток від володіння (дивіденди, відсотки тощо) та реалізації фінансових інвестицій, а також від продажу основних засобів, нематеріальних активів, інших довгострокових активів, інші прибутки і збитки від інвестиційної та фінансової діяльності.

18. У статті "Витрати на сплату відсотків" відображаються витрати на сплату відсотків за користування кредитами і позиками, нарахованих протягом звітного періоду.

19. У статті "Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах" відображається різниця між сумами грошових надходжень та сумами грошових видатків, відображених відповідно до п.13-18 цього Положення (стандарту).

20. У статті "Зменшення (збільшення) оборотних активів" у графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" - збільшення статей оборотних активів (крім статей "Грошові кошти та їх еквіваленти", "Поточні фінансові інвестиції" та інших статей неопераційних оборотних активів), що відбулись протягом звітного періоду.

21. У статті "Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" - збільшення у складі витрат майбутніх періодів, що відбулись протягом звітного періоду.

22. У статті "Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань" у графі "Надходження" відображається зменшення, у графі "Видаток" - зменшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання" (крім статей "Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками", сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю). ( пункт 22 в редакції Наказу Мінфіна N15 від 28.01.2000 )

23. У статті "Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів" у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у складі доходів майбутніх періодів протягом звітного періоду.

24. У статті "Грошові кошти від операційної діяльності" відображається різнидя між сумами надходжень та видатків, відображених відповідно до п. 19-23 цього Положення (стандарту).

25. У статті "Сплачені відсотки" відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування кредитами і позиками.

26. У статті "Сплачені податки на прибуток" показується використання грошових коштів для сплати податків на прибуток за умови, що вони конкретно не ототожнюються з фінансовою або інвестиційною діяльністю.

27. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується надходження або видаток коштів, відображених у статті "Грошові кошти від операційної діяльності", з урахуванням видатку коштів, відображених відповідно до п.25-26 цього Положення (стандарту).

28. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі операційної діяльності.

29. У статті "Чистий рух коштів від операційної діяльності" відображається результат руху коштів від операційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

30. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу "Необоротні активи" та статті "Поточні фінансові інвестиції".

31. У статті "Реалізація фінансових інвестицій" відображають суми грошових надходжень від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств (інші, ніж надходження за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

32. У статті "Реалізація необоротних активів" відображається надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

33. У статті "Реалізація майнових комплексів" показується надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу).

34. У статті "Отримані відсотки" відображаються надходження грошових коштів у вигляді відсотків за аванси грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою установою).

35. У статті "Отримані дивіденди" відображаються суми грошових надходжень у вигляді дивідендів як результат придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (крім виплат за такими інструментами, які визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримаються для дилерських або торговельних цілей).

36. У статті "Інші надходження" показуються надходження грошових коштів від повернення авансів (крім авансів, пов'язаних з операційною діяльністю) та позик, наданих іншим сторонам (інші надходження, ніж аванси та позики фінансової установи), надходження грошових коштів від ф'ючерсних контрактів, форвардних контрактів, опціонів тощо (за винятком тих контрактів, які укладаються для основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікуються як фінансова діяльність), та інші надходження, які не передбачені у вищезазначених статтях.

37. У статті "Придбання фінансових інвестицій" відображаються виплати грошових коштів для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей).

38. У статті "Придбання необоротних активів" показуються виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів (крім фінансових інвестицій).

39. У статті "Придбання майнових комплексів" відображаються грошові кошти, сплачені за придбані дочірні підприємства та інші господарські одиниці (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу).

40. У статті "Інші платежі" показуються аванси (крім пов'язаних з операційною діяльністю) і позики грошовими коштами, надані іншим сторонам (крім авансів і позик фінансових установ); виплати грошових коштів за ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, опціонами тощо (за виключенням випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність); інші платежі, що не передбачені у вищезазначених статтях.

41. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується різниця між сумами грошових надходжень та видатків, відображених відповідно до пп.31-40 цього Положення (стандарту).

42. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності.

43. У статті "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" відображається результат руху коштів від інвестиційної діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності

44. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом "Власний капітал" та статтях, пов'язаних з фінансовою діяльністю, у розділах балансу: "Забезпечення наступних витрат і платежів", "Довгострокові зобов'язання" і "Поточні зобов'язання" ("Короткострокові кредити банків" і "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" тощо).

45. У статті "Надходження власного капіталу" відображаються надходження грошових коштів від розміщення акцій та інших операцій, що призводять до збільшення власного капіталу.

46. У статті "Отримані позики" відображаються надходження грошових коштів у результаті утворення боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю).

47. У статті "Інші надходження" показуються інші надходження грошових коштів, пов'язані з фінансовою діяльністю.

48. У статті "Погашення позик" відображаються виплати грошових коштів для погашення отриманих позик.

49. У статті "Сплачені дивіденди" показуються суми дивідендів, сплачені грошовими коштами.

50. У статті "Інші платежі" показується використання грошових коштів для викуплення раніше випущених акцій підприємства, виплати грошових коштів орендодавцю для погашення заборгованості за фінансовою орендою та за іншими платежами, пов'язаними з фінансовою діяльністю.

51. У статті "Чистий рух коштів до надзвичайних подій" показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених відповідно до пп.45-50 цього Положення (стандарту).

52. У статті "Рух коштів від надзвичайних подій" відображаються, відповідно, надходження або видаток коштів, пов'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності.

53. У статті "Чистий рух коштів від фінансової діяльності" відображається результат руху коштів від фінансової діяльності з урахуванням руху коштів від надзвичайних подій.

Зміна величини грошових коштів за звітний період

54. У статті "Чистий рух коштів за звітний період" показується різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях: "Чистий рух коштів від операційної діяльності", "Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності" та "Чистий рух коштів від фінансової діяльності".

55. У статті "Залишок коштів на початок року" показується залишок грошових коштів на початок року, наведений у балансі.

56. У статті "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів" показується сума збільшення або зменшення залишку грошових коштів в іноземній валюті внаслідок коливань валютного курсу протягом звітного періоду.

57. У статті "Залишок коштів на кінець року" наводиться різниця між сумою грошових надходжень та видатків, відображених у статтях "Залишок коштів на початок року", "Чистий рух коштів за звітний період" та "Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів". Розрахований таким чином показник повинен дорівнювати наведеному в балансі залишку грошових коштів та грошових еквівалентів на кінець звітного періоду.

Розкриття інформації про рух грошових коштів.

58. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про:

а) склад грошових коштів;

б) склад статей "Інші надходження", "Інші платежі" та інших статей, які об'єднують декілька видів грошових потоків;

в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності;

г) наявність значного сальдо грошових коштів, які є в наявності у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

59. У випадку придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про:

а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу;

б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка, відповідно, була сплачена або отримана у формі грошових коштів;

в) суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані;

г) суму активів (крім грошових коштів) і зобов'язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей.

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

                                +----------+
¦ КОДИ ¦
+----------¦
Дата/рік,місяць,число/ ¦ ¦ ¦ 01 ¦
+----------¦
Підприємство ___________________________________ за ЄДРПОУ ¦ ¦
+----------¦
Територія ___________________________________ за КОАТУУ ¦ ¦
+----------¦
Орган державного управління ___________________ за СПОДУ ¦ ¦
+----------¦
Галузь _________________________________________ за ЗКГНГ ¦ ¦
+----------¦
Вид економічної діяльності _____________________ за КВЕД ¦ ¦
+----------¦
¦ ¦
Одиниця виміру: тис. грн Контрольна сума +----------+

Звіт про рух грошових коштів

за _______________20___р.

Форма N3 КодзаДКУД

+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Стаття ¦ Код ¦За звітний¦За попередній ¦
¦ ¦ ¦ період ¦ період ¦
¦ ¦ +----------+-----------------¦
¦ ¦ ¦Над-¦Ви- ¦ Над- ¦ Видаток ¦
¦ ¦ ¦ход-¦да- ¦ ход- ¦ ¦
¦ ¦ ¦жен-¦ток ¦ жен- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ня ¦ ¦ ня ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦I. Руї коштів у результаті операційної ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ діяльності ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Прибуток (збиток) від звичайної ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ діяльності до оподаткування ¦ 010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Коригування на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ амортизацію необоротних активів ¦ 020 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ збільшення (зменшення) забезпечень ¦ 030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ збиток (прибуток) від нереалізованих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ курсових різниць ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----+----+-----+------+----------¦
¦ збиток (прибуток) від неопераційної ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ діяльності ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Витрати на сплату відсотків ¦ 060 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Прибуток (збиток) від операційної ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ діяльності до зміни в чистих оборотних¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ активах ¦ 070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----+----+-----+------+----------¦
¦ Зменшення (збільшення): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ оборотних активів ¦ 080 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ витрат майбутніх періодів ¦ 090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Збільшення (зменшення): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ поточних зобов'язань ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ доходів майбутніх періодів ¦ 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ Грошові кошти від операційної ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ діяльності ¦ 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Сплачені: відсотки ¦ 130 ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------¦----------¦
¦ податки на прибуток ¦ 140 ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Чистий рух коштів до надзвичайних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ подій ¦ 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ Рух коштів від надзвичайних подій ¦ 160 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Чистий рух коштів від операційної ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ діяльності ¦ 170 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ II. Рух коштів у результаті ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ інвестиційної діяльності ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ Реалізація: фінансових інвестицій ¦ 180 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------¦----------¦
¦ необоротних активів ¦ 190 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ майнових комплексів ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Отримані: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ відсотки ¦ 210 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------¦----------¦
¦ дивіденди ¦ 220 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Інші надходження ¦ 230 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ Придбання: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фінансових інвестицій ¦ 240 ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ необоротних активів ¦ 250 ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ майнових комплексів ¦ 260 ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ Інші платежі ¦ 270 ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Чистий рух коштів до надзвичайних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ подій ¦ 280 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Рух коштів від надзвичайних подій ¦ 290 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ Чистий рух коштів від інвестиційної ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ діяльності ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ III.Рух коштів у результаті ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ фінансової діяльності ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------¦----------¦
¦ Надходження власного капіталу ¦ 310 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
+----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ Отримані позики ¦ 320 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------¦----------¦
¦ Інші надходження ¦ 330 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ Погашення позик ¦ 340 ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Сплачені дивіденди ¦ 350 ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------¦----------¦
¦ Інші платежі ¦ 360 ¦ X ¦ ¦ X ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ Чистий рух коштів до надзвичайних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ подій ¦ 370 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----+----+-----+------+----------¦
¦ Рух коштів від надзвичайних подій ¦ 380 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Чистий рух коштів від фінансової ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ діяльності ¦ 390 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------+-----+----+-----+------+----------¦
¦ Чистий рух коштів за звітний період ¦ 400 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----+----+-----+------+----------¦
¦ Залишок коштів на початок року ¦ 410 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------+----------¦
¦ Вплив зміни валютних курсів ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ на залишок коштів ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦----------------------------------------¦-----¦----¦-----¦------¦----------¦
¦ Залишок коштів на кінець року ¦ 430 ¦ ¦ X ¦ ¦ X ¦
+---------------------------------------------------------------------------+

Керівник
Головний бухгалтер

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
від 31.03.99р. N 87

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
21.06.1999р. N 399/3692

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5
"Звіт про власний капітал"

Загальні положення

1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей.

2. Норми цього Положення (стандарту) стосуються підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).

3. Особливості складання консолідованого звіту про власний капітал визначаються окремим положенням (стандартом).

4. Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

5. Звіт про власний капітал складається за формою, наведеною в додатку до цього Положення (стандарту).

6. Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.

Зміст статей звіту про власний капітал

7. У статтях "Залишок на початок року" та "Залишок на кінець року" показують суми власного капіталу, наведені в балансі підприємства, відповідно, на початок і кінець звітного періоду.

8. У статтях "Зміна облікової політики", "Виправлення помилок" та "Інші зміни" відображаються суми коригувань, передбачених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах".

9. У статті "Скоригований залишок" показується залишок власного капіталу на початок звітного року після внесення відповідних коригувань.

10.У статтях розділу "Переоцінка активів" наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними положеннями (стандартами).

11. У статті "Чистий прибуток (збиток) за звітний період" показується сума чистого прибутку (збитку) зі звіту про фінансові результати.

12. У статтях розділу "Розподіл прибутку" наводяться дані, які відображають розподіл прибутку між учасниками (власниками) підприємства або спрямування прибутку до статутного капіталу, резервного капіталу тощо.

13. У статтях розділу "Внески учасників" наводяться дані про збільшення статутного капіталу підприємства та зміни неоплаченого капіталу в результаті збільшення або зменшення дебіторської заборгованості учасників за внесками до статутного капіталу підприємства.

14. У статтях розділу "Вилучення капіталу" наводяться дані про зменшення власного капіталу підприємства внаслідок виходу учасника, викупу чи анулювання викуплених акцій акціонерним товариством, зменшення номінальної вартості акцій або з інших причин.

15. У статтях розділу "Інші зміни в капіталі" наводяться дані про всі інші зміни у власному капіталі підприємства, що не були включені до вищезазначених статей, зокрема, списання невідшкодованих збитків, безкоштовно отримані активи та інші зміни.

16. У статті "Разом змін в капіталі" наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума скоригованого залишку власного капіталу на початок року та всіх змін протягом звітного року внаслідок переоцінки активів, використання чистого прибутку, вилучення капіталу та інших змін.

17. Дані в графах 3-11 наводяться зі знаком "+" або "-", що означає збільшення або зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу.

Розкриття інформації в примітках до фінансових звітів

18. Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

19. Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

19.1. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.

19.2. Загальну кількість та номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата, у порівнянні із передбаченими величинами:

19.3. Загальну суму коштів, одержаних в ході передплати на акції, у такому розрізі:

19.3.1. Всі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

19.3.2. Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

19.3.3. Загальну суму іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

19.4. Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

19.4.1. Кількість випущених акцій, із зазначенням неоплаченої частини статутного капіталу;

19.4.2. Номінальна вартість акції:

19.4.3. Зміни протягом звітного періоду у кількості акцій, що перебувають в обігу.

19.4.4. Права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, в тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу.

19.4.5. Акції, що належать самому товариству, його дочірнім і асоційованим підприємствам.

19.4.6. Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.

19.4.7. Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%.

19.4.8. Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами, з указанням їх термінів і сум.

19.5. Накопичену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

19.6. Суму, включену (або не включену) до складу зобов'язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

20. Всі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

20.1. Розподіл часток статутного капіталу між власниками.

20.2. Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.

20.3. Зміни у складі часток власників у статутному капіталі.

Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко.

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5

                               +------------+
¦ КОДИ ¦
+------------¦
Дата/рік,місяць,число/ ¦ ¦ ¦ 01 ¦
+------------¦
Підприємство _____________________________ за ЄДРПОУ ¦ ¦
+------------¦
Територія _____________________________ за КОАТУУ ¦ ¦
+------------¦
Орган державного управління ________________ за СПОДУ ¦ ¦
+------------¦
Галузь _____________________________ за ЗКГНГ ¦ ¦
+------------¦
Вид економічної діяльності ________________ за КВЕД ¦ ¦
+------------¦
Одиниця виміру: тис.грн. Контрольна сума ¦ ¦
+------------+

Звіт про власний капітал

за _____________ 20 ___ р.

Форма N4 Код за ДКУД 1801005

+---------------------------------------------------------------------------+
¦ Стаття ¦Код¦Статут-¦Па-¦Додат- ¦Інший ¦Рез- ¦Нероз-¦Нео- ¦Вилу-¦Ра-¦
¦ ¦ ¦ ний ¦йо-¦ковий ¦додат-¦ерв- ¦поді- ¦пла- ¦че- ¦зом¦
¦ ¦ ¦капітал¦вий¦вкла- ¦ковий ¦ний ¦лений ¦чений¦ний ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ка-¦дений ¦капі- ¦капі-¦при- ¦капі-¦ка- ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦пі-¦капітал¦тал ¦тал ¦буток ¦тал ¦пітал¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦тал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------¦---¦-------¦------¦-----¦------¦-----¦-----¦---¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11¦
¦---------------+---+-------+---+-------+------+-----+------¦-----¦-----¦---¦
¦Залишок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на початок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦року ¦010¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦Коригування: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Зміна облікової¦020¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦політики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦Виправлення ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦помилок ¦030¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦Інші зміни ¦040¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------+---+-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦Скоригований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦залишок на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦початок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦року ¦050¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------¦---¦-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦Переоцінка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активів: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------¦---¦-------¦------¦-----¦------¦-----¦-----¦---¦
¦Дооцінка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦основних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦засобів ¦060¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---+-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦Уцінка основних¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦засобів ¦070¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------+---+-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦Дооцінка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦незавершеного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦будівництва ¦080¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------¦---¦-------¦------¦-----¦------¦-----¦-----¦---¦
¦Уцінка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦незавершеного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦будівництва ¦090¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦Дооцінка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематеріальних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активів ¦100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦Уцінка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦нематеріальних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активів ¦110¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------¦---¦-------¦------¦-----¦------+-----¦-----¦---¦
¦ ¦120¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----¦---¦
¦Чистий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибуток ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(збиток) за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦звітний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦період ¦130¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------¦---¦-------¦------¦-----¦------¦-----¦-----+---¦
¦Розподіл ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибутку: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------+---+-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----¦---¦
¦Виплати ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦власникам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(дивіденди) ¦140¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------¦---¦-------¦------¦-----¦------¦-----¦-----+---¦
¦Спрямування ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦прибутку ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦до статутного ¦150¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капіталу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----¦---¦
¦Відрахування до¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Резервного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капіталу ¦160¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------¦---¦-------¦------¦-----¦------¦-----¦-----¦---¦
¦ ¦170¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦Внески ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учасників: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Внески до ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капіталу ¦180¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------+---+-------+------+-----+------+-----¦-----¦---¦
¦Погашення ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦заборгованості ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦з капіталу ¦190¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---+-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----¦---¦
¦ ¦200¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------+---+-------+------+-----+------+-----¦-----+---¦
¦Вилучення ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капіталу: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Викуп акцій ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(часток) ¦210¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---+-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----¦---¦
¦Перепродаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦викуплених ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акцій ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(часток) ¦220¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------¦---¦-------¦------¦-----¦------¦-----¦-----¦---¦
¦Анулювання ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦викуплених ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦акцій ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(часток) ¦230¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------¦---¦-------¦------¦-----¦------¦-----¦-----¦---¦
¦Вилучення ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦частки в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦капіталі ¦240¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------¦---¦-------¦------¦-----¦------¦-----¦-----¦---¦
¦Зменшення ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦номінальної ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вартості ¦250¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---+-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦Інші зміни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в капіталі: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Списання ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦невідшкодо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ванних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦збитків ¦260¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---¦-------¦---¦-------¦------¦-----¦------¦-----¦-----¦---¦
¦Безкоштовно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦отримані ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦активи ¦270¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------+---¦-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦ ¦280¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------+---+-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦Разом змін ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в капіталі ¦290¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦---------------¦---+-------+---+-------+------+-----+------+-----+-----+---¦
¦Залишок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦на кінець року ¦300¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------------------------------------------------------------------+

Керівник
Головний бухгалтер