Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 15 від 28.01.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2000 р. за N 89/4310

Про внесення змін і доповнень до положень
(стандартів) бухгалтерського обліку

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року N 1081/99, НАКАЗУЮ:

Затвердити зміни і доповнення до положень (стандартів) бухгалтерського обліку (додаються).

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2000 N 15

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
14 лютого 2000 р. за N 89/4310

Зміни і доповнення до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку

1. Пункт 22 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 р. за N 398/3691), викласти в такій редакції:

"22. У статті "Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань" у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток" - зменшення у статтях розділу балансу "Поточні зобов'язання" (крім статей "Короткострокові кредити банків", "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями", "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками", сум зобов'язань за відсотками та інших зобов'язань, не пов'язаних з операційною діяльністю)".

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 р. за N751/4044):

2.1. В абзаці 6 пункту 9 слова "та відсотки за комерційний кредит постачальників" замінити словами "ризиків транспортування запасів".

2.2. Абзац 2 пункту 13 викласти в такій редакції:

"Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів".

2.3. У п'ятому реченні пункту 22 слово "кінець" замінити словом "початок".

2.4. У пункті 27:

2.4.1. У першому реченні слова "із відображенням вказаної вартості в позабалансовому обліку" вилучити.

2.4.2. Включити друге речення такого змісту:

"Суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняття рішення про конкретних винуватців відображаються на позабалансових рахунках".

2.4.3. Друге речення вважати третім.

3. В абзаці 1 пункту 13 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 року (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 р. за N 499/3792), слово "обчислювальними" замінити словом "обчислюваними".

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко