Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

Про затвердження Положення про порядок надання
народним д
епутатам
України службових жилих
приміщень і користування ними

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами ВР
N 83/96-ВР від 06.03.96
N 215/98-ВР від 14.04.
98
N 729-XIV від 04.06.9
9 )

Верховна Рада України ПОСТАНОВЛЯЄ:

Відповідно до статті 38 Закону України "Про статус народного депутата України" (2790-12) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 3, ст.17) затвердити Положення про порядок надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними (додається).

Голова Верховної Ради України О. МОРОЗ

м. Київ, 11 липня 1995 року
N 286/95-ВР

Положення
про порядок надання народним депутатам України службових
жилих приміщень і користування ними

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок надання народним депутатам України службових жилих приміщень у м.Києві на період їх роботи на постійній основі у Верховній Раді України та користування ними.

2. Будинки, в яких розміщені службові жилі приміщення, призначені для заселення народними депутатами України і членами їх сімей, знаходяться на балансі Управління справами Верховної Ради України.

(Пункт 3 виключено на підставі Постанови ВР N 729-XIV (729-14) від 04.06.99)

3. Жиле приміщення включається до числа службових і виключається з їх числа за рішенням Президії Верховної Ради України за поданням Комісії Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів і Управління справами Верховної Ради України. (Пункт 3 розділу I в редакції Постанови ВР N 83/96-ВР від 06.03.96)

4. Жиле приміщення виключається з числа службових у разі, якщо відпала потреба в такому його використанні, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством. Факт проживання в службовому жилому приміщенні народного депутата України, строк повноважень якого закінчився або повноваження якого достроково припинено, не є підставою для виключення цього приміщення з числа службових.

Про виключення жилого приміщення з числа службових в журналі обліку службових жилих приміщень робиться відповідний запис.

II. Надання службових жилих приміщень

5. Службові жилі приміщення надаються народним депутатам України, які постійно проживають за межами м. Києва. Службові жилі приміщення можуть надаватися також за їх бажанням тим народним депутатам України, які проживають у м.Києві, але потребують поліпшення житлових умов і перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов.

6. Жилі приміщення, що займають народні депутати України і члени їх сімей за місцем постійного проживання, можуть бути заброньовані на період проживання їх у службових жилих приміщеннях.

7. Після переходу на постійну роботу у Верховну Раду України народні депутати України і члени їх сімей, у разі перебування на обліку потребуючих поліпшення житлових умов за місцем попередньої роботи чи постійного проживання, з обліку не знімаються.

8. Службові жилі приміщення надаються народним депутатам України незалежно від перебування на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, без додержання будь-яких пільг та черговості.

9. Службові жилі приміщення надаються народним депутатам України на весь строк виконання депутатських повноважень на постійній основі. Виселення із службового жилого приміщення до закінчення строку повноважень народного депутата України можливе лише у випадках, передбачених пунктом 28 цього Положення.

10. Для одержання службового жилого приміщення народний депутат України подає заяву до Комісії Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів. До заяви додається довідка з місця проживання про склад сім'ї. Члени сім'ї народного депутата України, які проживають разом з ним і бажають поселитися в службове жиле приміщення, дають письмову згоду на проживання в зазначеному приміщенні.

Виписка з місця постійного проживання народного депутата України і членів його сім'ї необов'язкова.

11. Службове жиле приміщення має бути розташоване поблизу будинків Верховної Ради України і благоустроєне стосовно до умов м. Києва, відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам, обладнане меблями, побутовою технікою тощо (додаток N 1).

12. Народним депутатам України і членам їх сімей службові жилі приміщення надаються у межах норм жилої площі, встановлених законодавством України.

Народному депутату України надається додаткова службова жила площа у вигляді окремої кімнати для організації робочого кабінету. Народний депутат України поблизу службового жилого приміщення, яким він користується, у разі потреби забезпечується місцем для стоянки автомобіля.

13. Службове жиле приміщення надається народному депутату України на членів сім'ї, які визначаються відповідно до пункту 10 цього Положення.

14. Службове жиле приміщення надається народному депутату України після визнання його повноважень на підставі Постанови Верховної Ради України.

Розподіл службових жилих приміщень провадиться Комісією Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів відкрито і гласно, з залученням членів депутатських груп (фракцій), з попереднім обговоренням у постійних комісіях Верховної Ради України.

15. Перед прийняттям рішення про надання службового жилого приміщення Управління справами Верховної Ради України зобов'язане роз'яснити народному депутату України особливості договору найму зазначеного приміщення, норми цього Положення та отримати від нього письмове зобов'язання про звільнення наданого службового жилого приміщення у разі припинення депутатських повноважень або одержання у м. Києві іншого благоустроєного жилого приміщення у постійне користування.

16. Службове жиле приміщення надається народному депутату України за умови визнання в установленому законом порядку його повноважень і в місячний строк після подання ним заяви.

Постанова Верховної Ради України про надання службового жилого приміщення може бути переглянута до видачі спеціального ордера, якщо виявляться обставини, які не були раніше відомі й могли вплинути на вказане рішення.

17. На підставі Постанови Верховної Ради України про надання службового жилого приміщення Управління справами Верховної Ради України видає народному депутату України спеціальний ордер встановленої форми, який є єдиною підставою для вселення в надане службове жиле приміщення.

Ордер дійсний протягом 30 днів з дня його видачі.

Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

18. Ордер вручається народному депутату України особисто. При одержанні ордера пред'являються паспорти (або документи, що їх замінюють) членів сім'ї, включених до ордера.

19. Ордер на службове жиле приміщення може бути визнано недійсним з підстав і в порядку, встановлених статтею 59 Житлового кодексу Української РСР (5464-10).

III. Користування службовими жилими приміщеннями

20. На підставі спеціального ордера (пункт 17 цього Положення) між наймодавцем (Управлінням житловими будинками Управління справами Верховної Ради України) і наймачем - народним депутатом України, на ім'я якого видано ордер, укладається договір найму службового жилого приміщення (додаток N 2).

21. Наймач службового жилого приміщення має право проживати в ньому разом з членами своєї сім'ї.

Наймач має право в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним службове жиле приміщення свою дружину (чоловіка), дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно.

22. У разі тимчасової відсутності наймача або членів його сім'ї службове жиле приміщення зберігається за ними у випадках і в строки, встановлені статтею 71 Житлового кодексу Української РСР (5464-10).

23. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї зобов'язані додержувати умов договору найму службового жилого приміщення та Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями.

24. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї користуються цим приміщенням безкоштовно.

25. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї зобов'язані дбайливо ставитися до наданого жилого приміщення та його обладнання, а при звільненні приміщення - здати його в належному стані.

26. Повнолітні члени сім'ї наймача несуть солідарну з ним майнову відповідальність за зобов'язаннями, що обумовлені договором найму службового жилого приміщення.

27. Наймач службового жилого приміщення і члени його сім'ї користуються також іншими правами та несуть інші обов'язки, передбачені законодавством та договором найму жилого приміщення, за винятками, передбаченими абзацом другим цього пункту.

До користування службовими жилими приміщеннями не застосовуються правила Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 ): про бронювання жилого приміщення (статті 73 - 76); про обмін жилого приміщення (статті 79 - 83, 85), в тому числі з наймачем іншого службового жилого приміщення; про піднайом жилого приміщення (статті 91 - 97); про зміну договору найму жилого приміщення (статті 103 - 106). Наймач службового жилого приміщення, який має жилу площу понад установлені норми, не користується правом, передбаченим статтею 90 Житлового кодексу Української РСР, але може вимагати надання службового жилого приміщення меншого розміром. При проведенні капітального ремонту з відселенням наймачеві та членам його сім'ї надається інше службове жиле приміщення.

IV. Виселення з службових жилих приміщень

28. Народні депутати України, строк депутатських повноважень яких закінчився чи депутатські повноваження яких достроково припинено відповідно до статті 3 Закону України "Про статус народного депутата України" (2790-12), або щодо яких скасовано рішення про визнання їх депутатських повноважень, чи які одержали у м. Києві інше благоустроєне жиле приміщення у постійне користування, в тримісячний строк зобов'язані звільнити займане службове жиле приміщення з усіма особами, які з ними проживають, а в разі відмови - підлягають виселенню в судовому порядку без надання іншого жилого приміщення.

(Абзац другий пункту 28 виключено на підставі Постанови ВР N 729-XIV від 04.06.99) В такому ж порядку виселяються з службового жилого приміщення члени сім'ї померлого народного депутата України та інші особи, які разом з ним проживали і мали жиле приміщення за місцем постійного проживання.

(Абзац третій пункту 28 виключено на підставі Постанови ВР N 729-XIV від 04.06.99 ) Коли службове жиле приміщення було надане народному депутату України, який не був забезпечений житлом за місцем постійного проживання, в разі смерті депутата члени його сім'ї можуть бути виселеними в судовому порядку з наданням за рахунок державного бюджету іншого благоустроєного жилого приміщення за місцем постійного проживання.

(Пункт 29 виключено на підставі Постанови ВР N 729-XIV від 04.06.99)

29. Народний депутат України, строк повноважень якого закінчився, не може бути виселеним із займаного службового жилого приміщення:

якщо він належить до числа осіб, перелічених у статті 125 Житлового кодексу Української РСР (5464-10);

якщо його сім'я відповідно до статті 34 Житлового кодексу Української РСР потребує поліпшення житлових умов за місцем постійного проживання і перебуває там на квартирному обліку;

у разі призначення на посаду державного службовця в державних органах, розташованих в м. Києві, за умови попередньої компенсації відповідними державними органами Верховній Раді України переданого колишньому народному депутату України житла.

За наявності зазначених обставин надані народним депутатам України службові жилі приміщення виключаються з числа службових і передаються їм Управлінням справами Верховної Ради України у постійне користування. ( Пункт 29 в редакції Постанови ВР N 215/98-ВР від 14.04.98 )

Додаток N 1
до Положення про порядок
надання народним депутатам України
службових жилих приміщень і
користування ними

Перелік
обладнання та побутової техніки, якими комплектуються
службові жилі приміщення

 ----|--------------------|---------|---------|----------|---------
N | Найменування | Одно- | Дво- | Три- |Чотири-
п/п | |кімнатна |кімнатна | кімнатна |кімнатна
| |квартира |квартира | квартира |квартира
----|--------------------|---------|---------|----------|---------
  1. Житлова кімната           1         1          1         1
  2. Спальний гарнітур         -         1          1         1
  3. Меблі для кабінету        -         -          1         1
  4. Кухня                     1         1          1         1
  5. Передпокій                1         1          1         1
  6. Карнизи                   2         3          4         5
  7. Портьєри для вікон
        (комплект)             2         3          4         5
  8. Тюль для вікон, 3 м       1         3          4         5
  9. Килим, 2 х 3 м            1         2          3         4
 10. Килимова доріжка (м)      3        12         15        18
 11. Поличка для ванни         1         1          1         1
 12. Завіса для ванни          1         1          1         1
 13. Люстра                    2         3          4         5
 14. Бра                       1         2          3         4
 15. Світильники для
     передпокою                1         1          1         1
 16. Настільна лампа           1         1          1         1
 17. Електролампочки          10        15         20        25
 18. Телевізор                 1         1          1         1
 19. Холодильник               1         1          1         1
 20. Радіоприймач              1         1          1         1
 21. Телефонні апарати         1         1          1         1
 22. Графин для води           1         1          1         1
 23. Стакани (6 шт.комп.)      1         1          1         1
 24. Відро поліетиленове       1         1          1         1
 25. Пральна машина            1         1          1         1
 26. Пральна дошка             1         1          1         1
 27. Пилосос                   1         1          1         1
 28. Комплекти постільної
           білизни             2         3          4         5
 29. Посуд для
     приготування їжі:
       - сковорідка            1         1          1         1
       - каструля              3         3          3         3
 30. Посуд для їжі:
       - тарілки для перших
         страв                 6         6          6         6
       - тарілки для других
         страв                 6         6          6         6
       - десертні              6         6          6         6
 31.Сервіз чайний              1         1          1         1

Додаток N 2
до Положення про порядок
надання народним депутатам
України службових жилих
приміщень і користування ними

Договір
найму службового жилого приміщення
народним депутатом України

____________ 19___ р. м.Київ

Управління житловими будинками Управління справами Верховної Ради України в особі _______________________________, що діє на підставі Положення про Управління житловими будинками, затвердженого Розпорядженням N 46 по Управлінню справами Верховної Ради України від 2 серпня 1994 р., яке надалі іменується "наймодавець", з одного боку, і народний депутат України _____________________________, який надалі іменується "наймач", з другого боку, на підставі ордера на службове жиле приміщення N________ серія _________ від ___ ______ 19____ року, виданого Управлінням справами Верховної Ради України, уклали цей договір про таке:

1. Наймодавець надає наймачу і членам його сім'ї на строк виконання ним депутатських повноважень на постійній основі у Верховній Раді України службове жиле приміщення за адресою: м.Київ, вул.______________, будинок N_______, корпус N________, квартира N______.

Службове жиле приміщення являє собою ізольовану квартиру, обладнану меблями, побутовою технікою тощо, згідно з додатком до цього Договору, загальною площею ___________ кв.м, що складається з ___________ кімнат, жилою площею __________ кв.м, у тому числі:

кімната __________ кв.м
кімната __________ кв.м
кімната __________ кв.м
кімната __________ кв.м
кухні площею ______________________ кв.м, обладнаної
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

ванної кімнати площею __________ кв.м, обладнаної
_________________________________________________________________________________________________________________________
санітарного вузла площею _________ кв.м, обладнаного
_________________________________________________________________________________________________________________________
коридору площею ________ кв.м, антресолей площею___________кв.м, кладовок площею ___________ кв.м, вбудованих

шаф площею _________ кв.м, балкона площею _________ кв.м.

Службове жиле приміщення обладнане:

__________________________________________________________________________________________________________________________
(водопроводом, гарячим водопостачанням і т.д.)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
у квартирі є _______________________________________________________________________________________________________________
(телефон, радіотрансляційні та телевізійні мережі)
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

Жилий будинок, в якому знаходиться дане службове жиле приміщення, зданий в експлуатацію ___ ________ 19__ р. і перебуває на балансі Управління справами Верховної Ради України.

2. Наймач має право:

а) в установленому порядку за письмовою згодою всіх членів сім'ї, які проживають разом з ним, вселити в займане ним службове жиле приміщення свою дружину (чоловіка), дітей, батьків, а також інших осіб. На вселення до батьків їх неповнолітніх дітей зазначеної згоди не потрібно;

б) на збереження за ним службового жилого приміщення при тимчасовій відсутності його або членів його сім'ї у випадках і в межах строків, встановлених статтею 71 Житлового кодексу Української РСР ( 5464-10 );

в) вимагати від наймодавця виконання покладених на нього обов'язків. При невиконанні наймодавцем обов'язків по ремонту службового жилого приміщення у випадках, викликаних невідкладною необхідністю, провести ремонт за рахунок власних коштів і стягнути з наймодавця вартість ремонту;

г) в будь-який час розірвати договір найму і звільнити службове жиле приміщення.

3. Наймач зобов'язується:

а) дбайливо ставитися до будинку, в якому він проживає, додержувати Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями;

б) здійснювати за свій рахунок ремонт або заміну санітарно-технічного або іншого обладнання і устаткування, якщо воно ще не відслужило нормативного строку, але стало непридатним з вини проживаючих у квартирі;

в) не проводити самостійно переобладнання і перепланування службового жилого приміщення або підсобного приміщення. Наймач, у разі допущення такого порушення, зобов'язаний за свій рахунок привести все в попередній стан;

г) при виїзді разом з усією сім'єю з службового жилого приміщення звільнити і здати за актом наймодавцю займане ним і членами його сім'ї службове жиле приміщення, обладнане меблями, побутовою технікою тощо, згідно з додатком, в належному стані. У випадках пошкоджень обладнання, меблів, побутової техніки тощо, згідно з додатком, всі витрати відшкодувати наймодавцю.

Акт здачі службового жилого приміщення обладнаного меблями, побутовою технікою тощо, згідно з додатком, складається в двох примірниках і підписується представником наймодавця та наймачем. Один з примірників акта передається наймачеві;

д) виконувати інші обов'язки та дотримувати обмежень, пов'язаних з користуванням службовим жилим приміщенням, які передбачено пунктом 27 Положення про порядок надання народним депутатам України службових жилих приміщень і користування ними та іншими актами законодавства України.

4. Члени сім'ї наймача, які проживають разом з ним, користуються нарівні з наймачем всіма правами і несуть усі обов'язки, що обумовлені цим договором. Повнолітні члени сім'ї несуть солідарну з наймачем відповідальність за зазначеними зобов'язаннями.

Колишні члени сім'ї наймача, які продовжують проживати у займаному жилому приміщенні, мають такі ж права та обов'язки, як наймач і члени його сім'ї.

5. У разі тимчасової відсутності наймач зберігає права і несе обов'язки за договором найму службового жилого приміщення.

6. Наймодавець зобов'язується:

а) надати наймачу відповідно до встановлених санітарних і технічних норм службове жиле приміщення, обладнане меблями, побутовою технікою тощо, згідно з додатком, в належному стані;

б) забезпечити охорону і належне утримання жилого будинку та прибудинкової території відповідно до Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями, правил і норм технічної експлуатації житлового фонду;

в) своєчасно проводити капітальний ремонт наданого наймачеві службового жилого приміщення;

г) контролювати додержання наймачем Правил користування приміщеннями житлових будинків та прибудинковими територіями.

7. Спори, що виникнуть при виконанні умов цього Договору, вирішуються в судовому порядку.

8. Цей Договір складено у двох примірниках, один з яких знаходиться у наймодавця, другий - у наймача.

Наймодавець ______________________ Наймач _______________

З Положенням про порядок надання народним депутатам України службових житлових приміщень і користування ними, з Правилами користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями наймача ознайомлено.

Підпис наймача ____________________

Додаток
до Договору найму службового
жилого приміщення народним
депутатом України

Перелік
обладнання та побутової техніки, якими комплектується

службове жиле приміщення за адресою:

м.Київ, вул.__________________, буд.____, корпус N ____, кв.____

 ----|-----------------------|----------|-------------|------------
N | Найменування | Назва | Інвентарний | Кількість
п/п| | виробу | номер |
----|-----------------------|----------|-------------|------------

Видав ___________________
Одержав___________________