Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 163 від 07.07.99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 липня 1999 р. за N 499/3792

Про затвердження Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку

(Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
N 15 від 28.01.20
00)

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" (далі - Положення (стандарт) 19), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України (додається).

2. Установити, що вказане Положення (стандарт) 19 застосовується до бухгалтерської звітності щодо операцій, які відбуваються з 2000 року.

3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить Положенню (стандарту) 19.

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 07.07.99 N 163

Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 19
"Об'єднання підприємств"

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств, гудвілу, який виник при придбанні, злиття підприємств, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств.

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ).

3. Це положення не застосовується до операцій щодо об'єднання підприємств, які перебувають під спільним контролем, і до обліку часток у спільних підприємствах.

4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:

Гудвіл - перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів та зобов'язань на дату придбання.

Дата придбання - дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця.

Дочірнє підприємство - підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Злиття - об'єднання підприємств (шляхом створення нової юридичної особи, або приєднання підприємств до головного підприємства), в результаті якого власники (акціонери) підприємств, що об'єднуються, здійснюватимуть контроль над усіма чистими активами об'єднаних підприємств з метою досягнення подальшого спільного розподілу ризиків та вигод від об'єднання.

При цьому жодна зі сторін не може бути визначена як покупець.

Ідентифіковані активи та зобов'язання - придбані активи та зобов'язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".

Контроль - вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його діяльності.

Материнське (холдингове) підприємство - підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Немонетарні активи - всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

Несприятливі контракти - контракти, у виконанні яких підприємство не зацікавлено внаслідок їх збитковості або інших причин та готове передати їх іншим підприємствам.

Негативний гудвіл - перевищення вартості частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань над вартістю придбання на дату придбання.

Об'єднання підприємств - з'єднання окремих підприємств у результаті приєднання одного підприємства до іншого або внаслідок одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства.

Придбання - об'єднання підприємств, в результаті якого покупець набуває контроль над чистими активами та діяльністю інших підприємств в обмін на передачу активів, прийняття на себе зобов'язань або випуск акцій.

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Частка меншості - частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

Чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань.

Облік придбання

5. Якщо підприємство внаслідок придбання його чистих активів іншим підприємством (покупцем) ліквідується, то покупець, починаючи з дати придбання, повинен:

а) включити до звіту про фінансові результати доходи та витрати придбаного підприємства;

б) відобразити в балансі активи та зобов'язання придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання.

6. У разі придбання контрольного пакета акцій (капіталу) іншого підприємства покупець, починаючи з дати придбання, повинен відображати придбані акції (частку в капіталі) у складі фінансових інвестицій.

7. Придбання відображається в обліку за вартістю, яка є сумою сплачених грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо придбання здійснюється шляхом передачі інших активів або прийняття на себе зобов'язання, то вартість дорівнює справедливій вартості (на дату придбання) активів або зобов'язань, наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого підприємства, збільшеної на суму витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням.

8. Придбані покупцем ідентифіковані активи та зобов'язання визнаються окремо на дату придбання та відображаються за їх справедливою вартістю.

Справедлива вартість придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань визначається у порядку, наведеному в додатку до цього Положення (стандарту).

9. Якщо придбання здійснюється поетапно (наприклад, шляхом послідовного придбання акцій), то кожна операція відображається окремо за справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань, а вартість окремих інвестицій поетапно порівнюється з часткою покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов'язань, які придбані на кожному етапі.

10. Первісна (балансова) вартість гудвілу зменшується щомісячним рівномірним нарахуванням амортизації протягом строку корисного його використання, але не більше 20 років.

11. Строк корисного використання гудвілу визначається з урахуванням:

а) прогнозованого строку діяльності підприємства;

б) нормативно-правових актів або контрактів, що впливають на строк корисного використання;

в) зміни попиту на продукцію (роботи, послуги) підприємства тощо.

12. Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то він списується з включенням залишкової вартості до витрат.

13. Якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується із обчислюваними збитками в майбутньому, то вартість негативного гудвілу визнається доходом рівномірно протягом періоду утворення таких збитків. (абзац 1 пункту 13 зі змінами внесеними згідно з наказом Мінфіну N 15 від 28.01.2000)

Якщо діяльність придбаного підприємства прогнозується у майбутньому без збитків, то вартість негативного гудвілу визнається доходом:

а) у сумі, що не перевищує справедливої вартості придбаних немонетарних активів, - рівномірно протягом строку корисного використання (амортизації) придбаних необоротних активів, що залишився;

б) у сумі, що перевищує справедливу вартість придбаних немонетарних активів, - у періоді придбання. Вартість негативного гудвілу на дату балансу відображається у статті "Інші необоротні активи" від'ємною величиною.

Облік злиття підприємств

14. Витрати, пов'язані зі злиттям підприємств (реєстраційні, інформаційні, консультаційні тощо), визнаються витратами того періоду, протягом якого вони були здійснені.

15. Показники фінансової звітності підприємств, що об'єднуються, включаються до фінансової звітності об'єднаних підприємств за період, у якому відбувається злиття, і за попередній період.

16. Об'єднане підприємство відображає активи, зобов'язання та власний капітал об'єднаного підприємства за їх балансовою вартістю з урахуванням зміни облікової політики (якщо це відбулося).

17. Внутрішня заборгованість та результати операцій між об'єднаними підприємствами виключаються при складанні фінансової звітності об'єднаного підприємства.

Розкриття інформації про об'єднання підприємств

18. У примітках до фінансової звітності за період, у якому відбулося об'єднання підприємств, вказуються:

18.1. Назва та загальна характеристика підприємств, що об'єдналися.

18.2. Дата об'єднання.

18.3 Інформація про закриття або продаж складової

18.3 Інформація про закриття або продаж складової частини діяльності об'єднаних підприємств.

19. У примітках до фінансової звітності за період, у якому відбулося придбання підприємства (контрольного пакета акцій), наводиться інформація про:

19.1. Відсоток придбаних акцій з правом голосу.

19.2. Вартість придбання і опис активів або зобов'язань, що надаються або повинні бути надані покупцем у порядку оплати.

19.3. Характер і сума забезпечення реструктуризації та інших витрат на закриття підприємства, які виникають в результаті придбання і визнані на дату придбання.

20. У примітках до фінансової звітності також наводиться інформація про:

20.1. Строк корисного використання гудвілу (негативного гудвілу).

20.2. Обгрунтування періоду амортизації, якщо строк корисного використання гудвілу перевищує 20 років.

20.3. Звіряння вартості гудвілу (негативного гудвілу) на початок та кінець звітного періоду з висвітленням:

20.3.1. Первісної вартості та нарахованої суми амортизації (зносу) на початок та кінець звітного періоду.

20.3.2. Вартості гудвілу або негативного гудвілу, які виникли в результаті придбання та зараховані на баланс у звітному періоді.

20.3.3. Суми амортизації гудвілу, нарахованої за звітний період.

20.3.4. Іншого списання вартості гудвілу (негативного гудвілу) у звітному періоді.

21. У примітках до фінансової звітності наводиться така інформація про злиття підприємств:

21.1. Сума активів та зобов'язань, внесена кожним підприємством.

21.2. Види та кількість випущених акцій разом з часткою акцій, що мають право голосу, кожного підприємства, які були обмінені при злитті.

21.3. Дохід (виручка) від реалізації, інші операційні доходи, надзвичайні доходи та чистий прибуток (збиток) кожного підприємства до дати злиття, які включені до фінансової звітності об'єднаного підприємства.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 19

Визначення справедливої вартості придбаних
ідентифікованих активів і зобов'язань

 
 ------------------------------------------------------------------
 Об'єкти визначення |        Визначення справедливої вартості
 справедливої       |
 вартості           |
 -------------------+----------------------------------------------
 1. Цінні папери    |Поточна ринкова вартість на фондовому ринку.
                    |За відсутності такої оцінки - експертна оцінка
 -------------------+----------------------------------------------
 2. Дебіторська     |Теперішня  (дисконтована) сума,  яка  підлягає
    заборгованість  |отриманню,   що   визначена   за   відповідною
                    |поточною  відсотковою ставкою за  вирахуванням
                    |резерву   сумнівних  боргів   та   витрат   на
                    |отримання дебіторської заборгованості  в  разі
                    |потреби.  Дисконтування  не  здійснюється  для
                    |короткострокової заборгованості, якщо  різниця
                    |між     номінальною     сумою     дебіторської
                    |заборгованості    та    дисконтованою    сумою
                    |несуттєва (менше 5% номінальної суми)
 -------------------+----------------------------------------------
 3. Запаси          |
 3.1. Готова продук-|Ціна  реалізації  за  вирахуванням  витрат  на
      ція і товари  |реалізацію   та   суми  надбавки   (прибутку),
                    |виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної
                    |готової продукції та товарів
 3.2. Незавершене   |Ціна    реалізації   готової   продукції    за
      виробництво   |вирахуванням витрат на завершення,  реалізацію
                    |та   надбавки   (прибутку),  розрахованої   за
                    |розміром   прибутку     аналогічної    готової
                    |продукції
 3.3. Матеріали     |Відновлювальна вартість (сучасна  собівартість
                    |придбання)
 -------------------+----------------------------------------------
 4. Основні засоби  |
 4.1. Земля та      |Ринкова вартість
      будівлі       |
 4.2. Машини та     |Ринкова вартість. У разі відсутності даних про
      устаткування  |ринкову  вартість  -  відновлювальна  вартість
                    |(сучасна     собівартість    придбання)     за
                    |вирахуванням суми зносу на дату оцінки
 4.3. Інші основні  |Відновлювальна вартість (сучасна  собівартість
      засоби        |придбання)  за вирахуванням суми зносу на дату
                    |оцінки
 -------------------+----------------------------------------------
 5. Нематеріальні   |Поточна   ринкова  вартість.   За  відсутності
    активи          |такої   вартості  -  оціночна  вартість,   яку
                    |підприємство  сплатило  б  за  актив  у   разі
                    |операції  між  обізнаними,  зацікавленими   та
                    |незалежними  сторонами,  виходячи  з   наявної
                    |інформації
 -------------------+----------------------------------------------
 6. Чисті активи    |Теперішня (дисконтована) сума належних виплат
    або зобов'язання|пенсій  за вирахуванням справедливої  вартості
    за пенсійними   |будь-яких активів  пенсійної програми
    програмами з    |
    передбаченими   |
    виплатами       |
 -------------------+----------------------------------------------
 7. Податкові       |Сума   податкових   пільг  чи   податків,   що
    активи та       |підлягають  сплаті,  які  виникають  унаслідок
    зобов'язання    |об'єднання підприємств
 -------------------+----------------------------------------------
 8. Поточні та      |Теперішня   (дисконтована)   сума,   яка   має
    довгострокові   |виплачуватися  при  погашенні  заборгованості,
    зобов'язання    |визначеної    за    відповідними     поточними
                    |відсотковими   ставками.   Дисконтування    не
                    |здійснюється для короткострокових зобов'язань,
                    |якщо    різниця    між    номінальною    сумою
                    |зобов'язання   та   дисконтованою   сумою    є
                    |несуттєвою (менше 5% номінальної вартості)
 -------------------+----------------------------------------------
 9. Несприятливі    |Теперішня  (дисконтована) сума,  яка  підлягає
    контракти та    |сплаті  при погашенні зобов'язання,  визначена
    інші ідентифі-  |за відповідною поточною відсотковою ставкою
    ковані зобов'я- |
    зання           |
 ------------------------------------------------------------------