Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 163 від 07.07.99
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 липня 1999 р. за N 499/3792

Про затвердження Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 19

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
фінансів
N 15 від 28.01.20
00
N 989 від 10.12.20
02
N 1213 від 19.12.20
06
N 756 від 31.05.20
08
N 1125 від 25.09.20
09 )

На виконання Програми реформування бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1998 р. N 1706, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств" (далі - Положення (стандарт) 19), схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України (додається).

2. Установити, що вказане Положення (стандарт) 19 застосовується до бухгалтерської звітності щодо операцій, які відбуваються з 2000 року.

3. Передбачити, що інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку діють у частині, що не суперечить Положенню (стандарту) 19.

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 07.07.99 N 163

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
23 липня 1999 р. за N 499/3792

Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 19
"Об'єднання підприємств"

Загальні положення

1. Це Положення (стандарт) визначає порядок відображення в обліку і звітності придбання інших підприємств та/або об'єднання видів їх діяльності, гудвілу, який виник при придбанні, а також розкриття інформації про об'єднання підприємств та/або видів їх діяльності. ( Пункт 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

2. Норми цього Положення (стандарту) застосовують підприємства, організації та інші юридичні особи (далі - підприємства) усіх форм власності (крім бюджетних установ).

3. Це Положення (стандарт) не застосовується до обліку часток у спільних підприємствах та до операцій щодо об'єднання підприємств та/або видів їх діяльності, які:

3.1. Поєднуються для створення спільного підприємства.

3.2. Перебувають під спільним контролем.

3.3. Поєднуються шляхом злиття. ( Пункт 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

4. Терміни, що використовуються в положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку, мають таке значення: ( Абзац пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1125 від 25.09.2009 )

Гудвіл - перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань на дату придбання. ( Абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

Дата придбання - дата, на яку контроль за чистими активами і діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця.

Дочірнє підприємство - підприємство, яке перебуває під контролем материнського (холдингового) підприємства.

Дата угоди - дата досягнення домовленості між учасниками про об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності. ( Абзац п'ятий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

Ідентифіковані активи та зобов'язання - придбані активи та зобов'язання, які на дату придбання відповідають критеріям визнання статей балансу, встановлених Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс".

Контроль - вирішальний вплив на фінансову, господарську і комерційну політику підприємства або підприємництва з метою одержання вигод від його діяльності. ( Абзац сьомий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

Материнське (холдингове) підприємство - підприємство, яке здійснює контроль дочірніх підприємств.

Немонетарні активи - всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів та дебіторської заборгованості у фіксованій (або визначеній) сумі грошей.

( Абзац десятий пункту 4 виключено на підставі Наказу Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )

Дата обміну - дата придбання, якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності досягається в одній операції обміну. Якщо таке об'єднання здійснюється більш ніж за однією операцією обміну (зокрема, коли об'єднання здійснюється поетапно шляхом послідовного придбання пакетів акцій), датою обміну вважається дата, на яку кожна окрема фінансова інвестиція відображена покупцем у бухгалтерському обліку. ( Абзац одинадцятий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

Об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності - поєднання окремих підприємств та/або видів їх діяльності в одне підприємство з метою одержання доходів, зниження витрат або отримання економічних вигод у інший спосіб. Поєднання може відбуватися шляхом приєднання одного підприємства (його компонента) до іншого, придбання всіх чистих активів (деяких чистих активів), прийняття зобов'язань або придбання капіталу іншого підприємства з метою одержання контролю одним підприємством над чистими активами та діяльністю іншого підприємства. Якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності контролюється тією самою стороною (сторонами) до і після поєднання і цей контроль не є тимчасовим, то це не є об'єднанням підприємств та/або видів їх господарської діяльності. ( Абзац дванадцятий пункту 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

( Абзац тринадцятий пункту 4 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

Справедлива вартість - сума, за якою може бути здійснений обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Частка меншості - частина чистого прибутку (збитку) та чистих активів дочірнього підприємства, яка не належить материнському підприємству (прямо або через інші дочірні підприємства).

Чисті активи - активи підприємства за вирахуванням його зобов'язань.

Облік придбання

5. Якщо підприємство внаслідок придбання його чистих активів іншим підприємством (покупцем) ліквідується, то, починаючи з дати придбання, покупець відображає в балансі активи та зобов'язання придбаного підприємства та будь-який гудвіл, що виникає в результаті придбання. Гудвіл відображається у вписуваному рядку Балансу 065 "Гудвіл". ( Абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

Порядок обліку та списання гудвілу, який виник у процесі приватизації (корпоратизації) підприємства, визначається Положенням про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 N 1213. ( Пункт 5 доповнено абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 1213 від 19.12.2006 ) ( Пункт 5 в редакції Наказу Мінфіну N 989 від 10.12.2002 )

6. У разі придбання контрольного пакета акцій (капіталу) іншого підприємства покупець, починаючи з дати придбання, повинен відображати придбані акції (частку в капіталі) у складі фінансових інвестицій.

7. Об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності відображається в обліку за вартістю, яка є сумою сплачених грошових коштів або їх еквівалентів. Якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності здійснюється шляхом передачі інших активів або прийняття на себе зобов'язання, то вартість дорівнює справедливій вартості (на дату обміну) активів або зобов'язань, наданих покупцем в обмін на контроль за чистими активами іншого підприємства, збільшеної на суму витрат, які безпосередньо пов'язані з придбанням. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

8. Придбані покупцем ідентифіковані активи, зобов'язання і непередбачені зобов'язання визнаються окремо на дату придбання та відображаються за їх справедливою вартістю, крім необоротних активів, утримуваних для продажу, які оцінюються за чистою вартістю реалізації. Справедлива вартість придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань визначається у порядку, наведеному в додатку до цього Положення (стандарту). Коригування справедливої вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань, якщо це передбачено угодою про об'єднання, здійснюється протягом 12 місяців з дати придбання за умови, що сума коригування може бути достовірно визначена. ( Пункт 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

9. Якщо об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності здійснюється поетапно (наприклад, шляхом послідовного придбання акцій), то кожна операція відображається окремо за справедливою вартістю придбаних ідентифікованих активів і зобов'язань, а вартість окремих інвестицій поетапно порівнюється з часткою покупця у справедливій вартості ідентифікованих активів і зобов'язань, які придбані на кожному етапі. ( Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

10. Зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється на наявність ознак можливого зменшення його корисності в порядку, передбаченому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2004 N 817, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за N 35/10315. ( Пункт 10 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

11. Покупець визнає лише ті придбані ідентифіковані активи, зобов'язання і непередбачені зобов'язання, які були на дату придбання та якщо їх справедливу вартість можна достовірно оцінити. ( Пункт 11 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

12. Якщо гудвіл на кінець року не відповідає ознакам активу, то він списується з включенням залишкової вартості до витрат.

13. Якщо на дату придбання або на дату обміну вартість частки покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань об'єкта придбання перевищує сукупність витрат на об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, то сума перевищення визнається доходом. ( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 15 від 28.01.2000, N 989 від 10.12.2002, в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

( Назву заголовка розділу "Облік злиття підприємств" виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

14. Вартість частки чистих активів дочірнього підприємства, що належить меншості, відображається материнським підприємством за їх справедливою вартістю. ( Пункт 14 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

15. Відображена в бухгалтерському обліку на дату набрання чинності Змінами до деяких положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2008 N 756:

15.1. Вартість негативного гудвілу списується з одночасним коригуванням нерозподіленого прибутку.

15.2. Сума накопиченої амортизації гудвілу списується зі зменшенням його первісної вартості. ( Пункт 15 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

16. По гудвілу амортизація не нараховується. ( Пункт 16 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

17. Після об'єднання підприємств складається фінансова звітність кожним підприємством (індивідуальна) та материнським - за групу підприємств (консолідована). ( Пункт 17 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

Розкриття інформації про об'єднання підприємств

18. У примітках до фінансової звітності за період, у якому відбулося об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, покупцем вказуються: ( Пункт 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

18.1. Назва та загальна характеристика підприємств, що об'єдналися.

18.2. Дата об'єднання.

18.3 Інформація про закриття або продаж складової частини діяльності об'єднаних підприємств та/або видів їх господарської діяльності. ( Підпункт 18.3 пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

19. У примітках до фінансової звітності за період, у якому відбулося придбання підприємства (контрольного пакета акцій), наводиться інформація про:

19.1. Відсоток придбаних акцій з правом голосу.

19.2. Вартість об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності і опис активів або зобов'язань, що надаються або повинні бути надані покупцем у порядку оплати. У разі, коли емісія акцій відбувається на частину вартості об'єднання підприємств та/або видів їх господарської діяльності, наводиться інформація про:

кількість випущених та фактично розміщених акцій (інших інструментів власного капіталу);

справедливу вартість таких акцій (інших інструментів власного капіталу) та обґрунтування її визначення. ( Підпункт 19.2 пункту 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

19.3. Характер і сума забезпечення реструктуризації та інших витрат на закриття підприємства, які виникають в результаті придбання і визнані на дату придбання.

20. У примітках до фінансової звітності також зазначається інформація про зміни балансової вартості гудвілу з наведенням даних про балансову вартість гудвілу на початок і кінець року та розкриттям інформації про:

20.1. Накопичену суму втрат від зменшення корисності на початок і кінець періоду.

20.2. Визнаний за звітний рік гудвіл, за винятком гудвілу, що увійшов до групи вибуття, яка на дату придбання відповідала критеріям утримуваних для продажу активів згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07.11.2003 N 617, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2003 за N 1054/8375.

20.3. Гудвіл, уключений до групи вибуття, яку класифікують як утримувану для продажу відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність". ( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 989 від 10.12.2002, в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

21. У примітках до фінансової звітності наводиться також інформація про групи активів, зобов'язань і непередбачених зобов'язань придбаного підприємства та/або компонента підприємства, визнані на дату придбання, а також їх балансову вартість на дату балансу, що передує даті придбання. ( Пункт 21 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 756 від 31.05.2008 )

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 19

            Визначення справедливої вартості придбаних
ідентифікованих активів і зобов'язань

------------------------------------------------------------------
Об'єкти визначення | Визначення справедливої вартості
справедливої |
вартості |
-------------------+----------------------------------------------
1. Цінні папери |Поточна ринкова вартість на фондовому ринку.
|За відсутності такої оцінки - експертна оцінка
-------------------+----------------------------------------------
2. Дебіторська |Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає
заборгованість |отриманню, що визначена за відповідною
|поточною відсотковою ставкою за вирахуванням
|резерву сумнівних боргів та витрат на
|отримання дебіторської заборгованості в разі
|потреби. Дисконтування не здійснюється для
|короткострокової заборгованості, якщо різниця
|між номінальною сумою дебіторської
|заборгованості та дисконтованою сумою
|несуттєва (менше 5% номінальної суми)
-------------------+----------------------------------------------
3. Запаси |
3.1. Готова продук-|Ціна реалізації за вирахуванням витрат на
ція і товари |реалізацію та суми надбавки (прибутку),
|виходячи з надбавки (прибутку) для аналогічної
|готової продукції та товарів
3.2. Незавершене |Ціна реалізації готової продукції за
виробництво |вирахуванням витрат на завершення, реалізацію
|та надбавки (прибутку), розрахованої за
|розміром прибутку аналогічної готової
|продукції
3.3. Матеріали |Відновлювальна вартість (сучасна собівартість
|придбання)
-------------------+----------------------------------------------
4. Основні засоби |
4.1. Земля та |Ринкова вартість
будівлі |
4.2. Машини та |Ринкова вартість. У разі відсутності даних про
устаткування |ринкову вартість - відновлювальна вартість
|(сучасна собівартість придбання) за
|вирахуванням суми зносу на дату оцінки
4.3. Інші основні |Відновлювальна вартість (сучасна собівартість
засоби |придбання) за вирахуванням суми зносу на дату
|оцінки
-------------------+----------------------------------------------
5. Нематеріальні |Поточна ринкова вартість. За відсутності
активи |такої вартості - оціночна вартість, яку
|підприємство сплатило б за актив у разі
|операції між обізнаними, зацікавленими та
|незалежними сторонами, виходячи з наявної
|інформації
-------------------+----------------------------------------------
6. Чисті активи |Теперішня (дисконтована) сума належних виплат
або зобов'язання|пенсій за вирахуванням справедливої вартості
за пенсійними |будь-яких активів пенсійної програми
програмами з |
передбаченими |
виплатами |
-------------------+----------------------------------------------
7. Податкові |Сума податкових пільг чи податків, що
активи та |підлягають сплаті, які виникають унаслідок
зобов'язання |об'єднання підприємств
-------------------+----------------------------------------------
8. Поточні та |Теперішня (дисконтована) сума, яка має
довгострокові |виплачуватися при погашенні заборгованості,
зобов'язання |визначеної за відповідними поточними
|відсотковими ставками. Дисконтування не
|здійснюється для короткострокових зобов'язань,
|якщо різниця між номінальною сумою
|зобов'язання та дисконтованою сумою є
|несуттєвою (менше 5% номінальної вартості)
-------------------+----------------------------------------------
9. Обтяжливі |Теперішня (дисконтована) сума, яка підлягає
контракти та |сплаті при погашенні зобов'язання, визначена
інші |за відповідною поточною відсотковою ставкою
непередбачені |
зобов'язання |
------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 989 від 10.12.2002, N 756 від 31.05.2008 )