Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 13 жовтня 1999 р. N 1880
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 95
0 від 08.08.20
01 )

Про стипендіальне забезпечення студентів,
учнів, слухачів навчальних закладів,
а також аспірантів і докторантів

На виконання Указу Президента України від 2 жовтня 1999 р. N 1275 "Про підвищення розміру стипендій студентам та учням навчальних закладів" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 26 січня 1993 р. N 50 "Про стипендіальне забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних закладів, а також аспірантів і докторантів" (ЗП України, 1993 р., N 4-5, ст. 70; 1996 р., N 5, ст. 163, N 15, ст. 410, N 21, ст. 593; Офіційний вісник України, 1997 р., число 47, с. 19; 1998 р., N 52, ст. 1944) зміни згідно з додатком.

2. Міністерству освіти, Міністерству культури і мистецтв, Міністерству фінансів, Міністерству праці та соціальної політики внести у двотижневий термін Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо збільшення розмірів стипендій слухачам вищих навчальних закладів та учням спеціалізованих шкіл і шкіл-інтернатів.

3. Ця постанова набирає чинності починаючи з 1 жовтня 1999 року.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 13 жовтня 1999 р. N 1880

Зміни,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 26 січня 1993 р. N 50
"Про стипендіальне
забезпечення студентів, учнів, слухачів навчальних
закладів, а також аспірантів і докторантів"

1. Додаток 1 викласти в такій редакції:

"I. Розміри
стипендій студентів та учнів

 ------------------------------------------------------------------
Середній | Розміри стипендій у неоподатковуваних мінімумах
бал | доходів громадян
успішності|-------------------------------------------------------
| для студентів | для студентів | для учнів
| вищих навчальних | вищих навчальних | професійно-
| закладів III і IV | закладів I і II | технічних
| рівня акредитації | рівня акредитації | навчальних
| | | закладів
------------------------------------------------------------------
3 - 4,99                                                   1,0
4 - 4,99           1,5                   1,0
  5                1,7                   1,15              1,15

II. Розміри
стипендій аспірантів і докторантів

Аспірантам і клінічним ординаторам вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та установ, що фінансуються з державного бюджету, стипендія встановлюється в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не нижче 60 відсотків і не вище посадового окладу викладача-стажиста (крім аспірантів Української академії державного управління при Президентові України з числа випускників цієї Академії).

Докторантам вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та установ, що фінансуються з державного бюджету, стипендія встановлюється в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім основним місцем роботи з урахуванням наступних змін в оплаті праці на відповідних посадах, але не вище посадового окладу доцента, який має вчений ступінь кандидата наук.

У разі коли розміри зазначених стипендій для аспірантів, клінічних ординаторів та докторантів вищих навчальних закладів, науково-дослідних інститутів та установ, що фінансуються з державного бюджету, нижчі від діючих, на період навчання в даному вищому навчальному закладі, науково-дослідному інституті та установі зберігається діючий розмір стипендії".

2. Внести такі зміни до додатка 3:

а) виключити абзац перший пункту 3;

б) пункти 9 та 10 викласти в такій редакції:

"9. За особливі успіхи у навчанні та науково-технічній творчості студентам (учням) можуть встановлюватися у межах стипендіального фонду навчальними закладами персональні (іменні) стипендії. Розмір персональної (іменної) стипендії не повинен перевищувати:

для студентів вищих навчальних закладів I і II рівня акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів - півтора неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;

для студентів вищих навчальних закладів III і IV рівня акредитації двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

10. Студентам (учням) і слухачам підготовчих відділень із числа дітей-сиріт і дітей, які залишились без піклування батьків, студентам, які перебувають на повному державному забезпеченні, а також студентам (учням) і слухачам підготовчих відділень із числа осіб, віднесених Законом України "Про статус і соціальних захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ), до I, II, III та IV категорії постраждалих, стипендія призначається в мінімальному розмірі і у разі отримання середнього балу успішності нижче ніж 4 за результатами підсумкового контролю з урахуванням вимог пунктів 10, 12 та 13 додатка 2";

в) у пункті 15 цифри і слова "646 000 карбованців" замінити цифрами і словами "0,75 неоподатковуваного мінімуму доходів громадян";

г) у пункті 19 цифри і слово "1 054 000 карбованців" замінити словами "одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".

Міністр Кабінету Міністрів України А.ТОЛСТОУХОВ