Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про постійні комісії Верховної Ради України

(Вводиться в дію Постановою ВР
N 117/95-ВР від 04.04.
95)

Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1.

1. Повноваження постійних комісій Верховної Ради України (далі постійні комісії) визначаються Конституціїю України ( 888-09 ) та цим Законом. Завдання і компетенція постійних комісій визначаються положеннями про відповідні постійні комісії, що затверджуються Верховною Радою України, Регламентом ( 129а/94-ВР , 129б/94-ВР ) та постановами Верховної Ради України.

2. Порядок створення, ліквідації або реорганізації постійних комісій, обрання та відкликання голів постійних комісій визначається Регламентом Верховної Ради України.

3. Організація роботи постійних комісій визначається цим Законом та Регламентом Верховної Ради України.

Стаття 2.

Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються Верховною Радою України з урахуванням важливості проблем державного, господарського, соціально-культурного будівництва, а також інших факторів об'єктивного характеру.

Стаття 3.

Постійні комісії є відповідальними перед Верховною Радою України і їй підзвітними. Діяльність постійних комісій координує Президія Верховної Ради України.

Стаття 4.

Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, рівноправності, вільного колективного обговорення і вирішення питань.

Розділ 2. Функції і повноваження постійних комісій

Стаття 5.

Основними функціями постійних комісій є:

1) законопроектна робота, яка включає організацію розробки за дорученням Верховної Ради України чи з власної ініціативи проектів законів та інших актів, що розглядаються Верховною Радою України, попередній розгляд та підготовку висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених іншими суб'єктами законодавчої ініціативи, доопрацювання та редагування за дорученням Верховної Ради України чи з власної ініціативи окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у першому та наступних читаннях, визначення завдань щодо розробки законопроектів чи їх структурних частин, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли внаслідок їх всенародного обговорення;

2) збір, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до компетенції постійних комісій, організація слухань з цих питань, в тому числі на засіданнях Верховної Ради України;

3) здійснення контролю за дотриманням та реалізацією Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України, за відповідністю підзаконних актів Конституції, законам України, а також вивчення ефективності їх застосування;

4) вивчення доцільності та ефективності дій Уряду України, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб у питаннях, віднесених до компетенції постійних комісій, підготовка та подання відповідних висновків на розгляд Верховної Ради України та її Президії;

5) участь у складанні, прийнятті, контролі за виконанням державного бюджету в частині, що віднесена до компетенції постійних комісій, з метою забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів;

6) попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо ратифікації чи денонсації міжнародних договорів і угод, проектів перспективних програм економічного і соціально-культурного розвитку України, звітів про їх виконання та інших питань, що розглядаються Верховною Радою України;

7) попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, які відповідно до Конституції та законів України обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України, заслуховування та підготовка для розгляду Президією та Верховною Радою України відповідних висновків щодо цих кандидатур;

8) обговорення кандидатур посадових осіб, призначення яких відповідно до законодавства погоджується з постійними комісіями, підготовка відповідних висновків щодо цих осіб.

Стаття 6.

1. Відповідно до Конституції України постійним комісіям належить право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України. Це право здійснюється постійними комісіями в порядку, визначеному статтею 11 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ).

2. Постійна комісія, визначена головною з певного законопроекту чи проекту іншого акта Верховної Ради України, узагальнює та систематизує пропозиції, поправки і висновки інших постійних комісій та готує їх на розгляд Верховної Ради України. Вона має право також вносити пропозиції і поправки під час розгляду законопроекту на своєму засіданні.

Стаття 7.

Постійні комісії мають право:

1) опубліковувати у пресі до внесення на розгляд Верховної Ради України у першому читанні проекти законів, що належать до їх компетенції, та звертатися до наукових установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловити свою думку щодо цих законопроектів. У разі опублікування законопроекту повинні бути вказані всі розробники законопроекту, його структурних частин, а також ініціатори його внесення;

2) укладати в межах виділених постійним комісіям коштів договори з науковими установами, навчальними закладами та спеціалістами на науково-інформаційний пошук, розробку, доопрацювання та експертизу законопроекту, залучати до цієї роботи працівників міністерств і відомств, місцевих органів влади;

3) вносити пропозиції до Верховної Ради України про проведення всенародного голосування (референдуму) з найважливіших питань державного життя країни.

Стаття 8.

1. Постійні комісії з питань, що належать до їх відання, здійснюють контроль за виконанням Конституції та законів України, інших нормативних актів Верховної Ради України центральними органами державної виконавчої влади та місцевої влади, підприємствами і організаціями незалежно від форм власності, а також контроль за законністю, економністю та ефективністю витрат з державного бюджету. Результати цієї роботи повинні бути письмово оформлені і доведені до відома відповідних органів та посадових осіб.

2. Постійні комісії у межах своєї компетенції вивчають практику застосування, впровадження та виконання прийнятих законів або їх окремих положень та ефективність їх дії.

3. Постійні комісії розглядають будь-які пропозиції, що свідчать про потребу у прийнятті нових законодавчих актів або у внесенні змін і доповнень до чинних законодавчих актів, і в разі необхідності готують відповідний висновок на розгляд Верховної Ради України.

4. Постійні комісії можуть також проводити дослідження тенденцій та прогнозування розвитку ситуації стосовно питань, що належать до їх компетенції.

5. Усі органи державної виконавчої влади, підприємства, установи і організації, їх посадові особи зобов'язані виконувати законні вимоги постійних комісій щодо надання їм оригіналів необхідних матеріалів і документів та їх копіювання.

6. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та об'єднань громадян, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи повинно бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 9.

1. Постійні комісії під час попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, які відповідно до Конституції та законів України обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України, а також при здійсненні своїх контрольних функцій можуть приймати обов'язкові для розгляду відповідними органами та посадовими особами рішення щодо невідповідності окремих керівників займаним посадам, а також ставити питання про їх відповідальність за порушення законодавства чи несумлінне виконання службових обов'язків.

2. У зв'язку з розглядом кандидатур посадових осіб, які відповідно до Конституції та інших законів України обираються, призначаються або затверджуються Верховною Радою України, постійні комісії мають право вимагати необхідні для цього документи. Перелік таких документів визначається постійними комісіями відповідно до законодавства України.

Стаття 10.

1. Постійні комісії під час здійснення своїх функцій мають право в порядку контролю за додержанням Конституції і законів України, інших правових актів, прийнятих Верховною Радою України, контролю за законністю, економністю та ефективністю витрат, що здійснюються з державного бюджету, заслуховувати Першого віце-Прем'єр-міністра, віце-прем'єрів, міністрів України, керівників державних комітетів, відомств, інших органів державної виконавчої влади і організацій, профспілкових органів, а також органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, окремих громадян.

2. На пропозицію постійної комісії керівники цих органів та організацій, інші посадові особи зобов'язані прибути на її засідання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються цією постійною комісією в порядку виконання контрольних повноважень. За нез'явлення на засідання постійної комісії, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування вони несуть відповідальність відповідно до законодавства України. Це положення не поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої регулюється спеціальним законодавством.

3. Постійні комісії мають право вимагати присутності посадових осіб, керівників установ та організацій, зазначених у частині першій цієї статті, на засіданні Верховної Ради України під час розгляду відповідного питання.

4. Постійні комісії під час здійснення своїх контрольних повноважень мають право доручати відповідним органам проведення оперативно-розшукових дій, передбачених статтями 2, 5, 6 та пунктами 1, 3, 4 статті 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ).

Стаття 11.

Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання, визначати доповідачів (співдоповідачів).

Стаття 12.

1. Постійні комісії мають право звернутися з питань, віднесених до їх відання, до Голови Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, а також керівних органів, які утворюються або затверджуються Верховною Радою України, інших установ, закладів, організацій і підприємств незалежно від форм власності.

2. Звернення постійних комісій розглядаються в порядку, передбаченому Законом України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ).

3. За дорученням Верховної Ради України та її Президії, а також за власною ініціативою постійні комісії готують висновки щодо окремих пропозицій або запитів народних депутатів України, поданих у встановленому законом порядку.

Стаття 13.

Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії Верховної Ради України звіту Кабінету Міністрів України про його роботу в цілому або з окремих питань, а також звітів керівників міністерств України та керівників інших органів державної виконавчої влади.

Стаття 14.

1. Постійні комісії можуть звертатися до Конституційного Суду України. Перелік питань і порядок звернення до Конституційного Суду України визначаються законодавством про конституційне судочинство.

2. Постійні комісії мають право вносити до Верховної Ради України пропозиції щодо тлумачення окремих положень законів та інших нормативних актів Верховної Ради України і порядку їх застосування.

3. Постійні комісії в межах своєї компетенції мають право у своїх рішеннях давати роз'яснення щодо застосування положень чинних законів України. Роз'яснення постійних комісій не мають статусу офіційного тлумачення і не можуть змінювати встановлені чинними законами норми.

Стаття 15.

Постійні комісії за погодженням з Президією Верховної Ради України здійснюють зв'язки з відповідними органами парламентів іноземних держав, можуть брати участь у роботі міжнародних організацій і форумів з питань, що належать до їх відання.

Постійні комісії можуть делегувати своїх членів до складу офіційних парламентських делегацій для зарубіжних візитів.

Стаття 16.

Постійні комісії зобов'язані:

1) якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати законопроекти для розгляду на пленарних засіданнях Верховної Ради України, здійснювати попередній їх розгляд, редагування та підготовку питань, що належать до їх відання;

2) періодично звітувати перед Верховною Радою України про свою роботу;

3) своєчасно виконувати доручення Верховної Ради України та її Президії з питань законопроектної та організаційної роботи, інформувати Президію Верховної Ради України про хід їх виконання;

4) вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи громадян, в яких містяться пропозиції щодо вдосконалення законодавства та практики його реалізації, і своєчасно реагувати на них;

5) у разі невиконання або неналежного виконання головами постійних комісій своїх обов'язків Верховна Рада України може достроково відкликати їх з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.

Розділ 3. Організація роботи постійних комісій

Стаття 17.

1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій є правомочними, якщо на них присутня більш як половина від затвердженого Верховною Радою України складу її членів, крім випадків, зазначених у частині четвертій статті 4.6.3 Регламенту Верховної Ради України ( 129б/94-ВР ).

2. Засідання постійних комісій проводиться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. Для здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомок, трансляції засідання по радіо і телебаченню потрібна згода постійної комісії.

3. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

Стаття 18.

1. За рішеннями постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань - отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Слухання протоколюються і стенографуються, підсумкові документи за їх результатами не складаються. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття рішень постійних комісій. Для участі у слуханні комісія може залучати осіб, зазначених у статті 10 цього Закону.

2. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про закрите засідання.

3. Для проведення слухання постійна комісія визначає кворум, який не може бути меншим, ніж три члени. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них. Слухання не може бути припинено, поки всі бажаючі не використають це право. Слухання проводиться в межах одного робочого дня. Постійна комісія може прийняти рішення про продовження слухання.

4. Постійні комісії повинні повідомляти про дату, місце проведення слухання та питання, що виносяться на обговорення, не менш як за тиждень до його початку.

5. На вимогу не менш як трьох членів постійної комісії, шляхом подачі письмового запиту на ім'я Голови відповідної постійної комісії, на засідання комісії від її імені повинні бути викликані додатково особи з питання, що заслуховується.

Стаття 19.

1. За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій більшістю голосів присутніх членів комісії, крім випадків, передбачених цим Законом, шляхом голосування (відкритого, поіменного або закритого) приймаються:

1) рішення - з питань, що стосуються організації роботи постійних комісій;

2) рекомендації - щодо розгляду Верховною Радою України питань, які вносяться особами і органами, які мають право законодавчої ініціативи, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;

3) висновки - щодо законопроектів і проектів інших актів, внесених на розгляд Верховної Ради України суб'єктами, які мають право законодавчої ініціативи, а також щодо кандидатур, які пропонуються для обрання, призначення чи затвердження Верховною Радою України або призначення яких відповідно до постанов Верховної Ради України погоджується з постійними комісіями, крім випадків, визначених цим Законом або Регламентом Верховної Ради України.

2. Відкрите голосування здійснюється особисто членами постійних комісій підняттям руки. Підрахунок голосів під час відкритого голосування здійснює секретар постійної комісії. За пропозицією, підтриманою третиною присутніх на засіданні членів постійної комісії, результати голосування заносяться до протоколу засідання постійної комісії (поіменне голосування). В окремих встановлених законодавством випадках постійні комісії проводять таємні голосування шляхом подачі бюлетенів.

3. Рішення, рекомендації, висновки постійних комісій може бути переглянуто, якщо за це подано більшість голосів членів комісії від її загального складу. Зазначені документи надсилаються органам та посадовим особам, які брали участь у засіданні постійної комісії.

Стаття 20.

1. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол, а в окремих випадках за рішенням постійної комісії - стенограма засідання.

В протоколі зазначаються:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, з зазначенням причин їх відсутності, список запрошених або викликаних осіб та тих з них, які присутні на засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;

5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії або поширених серед членів постійної комісії;

6) результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного, якщо таке проводилось;

7) прийняті рішення, рекомендації, висновки.

2. До протоколу додається стенограма засідання, якщо було прийнято рішення про її ведення, прийняті постійною комісією документи і окрема думка членів комісії, які голосували проти або утрималися від голосування, разом з мотивами голосування.

3. Протокол засідання постійної комісії підписують головуючий на засіданні та секретар цієї комісії.

4. Протоколи і стенограми засідань постійних комісій зберігаються у встановленому порядку і за зверненням народного депутата України надаються для ознайомлення, якщо законом або постановою Верховної Ради України не встановлено інший порядок ознайомлення з документами постійних комісій. В такому ж порядку депутатам надається й інша документація постійних комісій (звіти про відрядження, плани роботи, звіти про використання коштів тощо).

5. Протокол і стенограма засідання комісії є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.

Стаття 21.

1. Для розгляду на засіданнях постійних комісій питань, що належать до їх відання, можуть бути запрошені представники Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, автори та ініціатори внесених законопроектів, науковці, консультанти і експерти, фахівці-практики та інші особи, присутність яких на засіданні визнана необхідною. Постійні комісії забезпечують цих осіб документами, що мають розглядатися на їх засіданні.

2. Постійні комісії зобов'язані завчасно, але не пізніш як за три дні до засідання, в письмовій формі повідомити керівництво органів влади, підприємств, установ і організацій, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, а також авторів законопроектів про час і місце засідання та перелік питань, що розглядатимуться на ньому.

3. В повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою. Запрошена особа зобов'язана прибути на засідання своєчасно.

Стаття 22.

1. Засідання постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану роботи, або за дорученням Верховної Ради України чи її Президії, або за власною ініціативою скликає Голова постійної комісії.

2. Голова постійної комісії зобов'язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менш як третина членів комісії. В разі, коли Голова постійної комісії на вимогу її членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.

3. Розклад роботи постійної комісії не менш як на двотижневий термін складається Головою постійної комісії з урахуванням доручень Верховної Ради України, її Президії, стану підготовленості питань до розгляду і затверджується на засіданні постійної комісії.

4. Про зміни до розкладу роботи постійної комісії Голова постійної комісії повідомляє її членів не пізніш як за чотири дні до засідання у період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за 24 години - під час проведення пленарних засідань. Про термінове скликання засідання постійної комісії оголошується на засіданні Верховної Ради України.

5. Додатково до порядку денного засідання постійної комісії можуть бути включені лише питання, що стосуються організації роботи її підкомісій, робочих груп і членів комісії, якщо на цьому наполягає не менш як половина присутніх на засіданні її членів.

6. Проекти актів, документи, інформаційні матеріали надаються членам постійної комісії та запрошеним особам не пізніш як за три дні до їх розгляду на засіданні комісії (не рахуючи дня їх вручення, вихідних та святкових днів), якщо постійна комісія своїм рішенням не встановила інший термін надання матеріалів з окремого питання порядку денного.

Стаття 23.

1. Організація роботи постійних комісій покладається на їх голів.

2. Голова постійної комісії:

1) забезпечує складання плану її роботи;

2) забезпечує виконання плану-графіка робіт над законопроектами та проектами інших актів Верховної Ради України, щодо яких постійну комісію визначено головною;

3) запрошує в разі необхідності для участі у роботі постійної комісії та робочих груп фахівців;

4) як член Президії Верховної Ради України представляє постійну комісію у Президії Верховної Ради України та у відносинах з іншими державними органами, об'єднаннями громадян, а також відповідними органами парламентів іноземних держав та міжнародними організаціями;

5) підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;

6) організує роботу по виконанню рішень постійної комісії, інформує її членів про хід їх виконання;

7) доповідає Верховній Раді України про роботу постійної комісії та її наслідки не рідше ніж один раз на рік, інформує Президію Верховної Ради України про позицію постійної комісії щодо питань, розглянутих на її засіданнях;

8) здійснює координацію роботи постійної комісії з іншими постійними комісіями та відповідними підрозділами Секретаріату Верховної Ради України;

9) пропонує кандидатури на посаду заступника Голови постійної комісії;

10) дає доручення заступнику Голови постійної комісії, головам підкомісій, секретарю з організаційних питань;

11) забезпечує керівництво секретаріатом постійної комісії; 12) головує на засіданні постійної комісії; 13) інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії;

14) забезпечує ведення кошторису витрат постійної комісії, інформує постійну комісію та надає звіти Президії Верховної Ради України про використання виділених комісії коштів;

15) виконує також інші функції, передбачені Регламентом, законодавчими актами, рішеннями Верховної Ради України, її Президії, розпорядженнями Голови Верховної Ради України та його заступників;

16) веде прийом громадян від імені Президії Верховної Ради України.

3. Голова постійної комісії наприкінці терміну скликання Верховної Ради України забезпечує підготовку і передачу Голові Верховної Ради України:

1) супровідних записок з даними про виконану роботу та стан справ щодо кожного законопроекту;

2) переліку законопроектів, з яких постійну комісію було визначено головною і розгляд яких не було завершено;

3) документів щодо внесених і прийнятих законопроектів.

Стаття 24.

1. Члени постійної комісії з дозволу Голови постійної комісії можуть виїжджати у відрядження у зв'язку з діяльністю постійної комісії та для вирішення питань, що належать до відання постійної комісії.

2. Для прийняття рішення щодо відрядження на ім'я Голови постійної комісії у письмовій формі подається заява, яка повинна містити такі відомості:

1) мета і завдання відрядження;

2) термін відрядження;

3) маршрут поїздки та пункти, які передбачається відвідати;

4) прізвища членів постійної комісії і працівників її секретаріату, які виїжджають у відрядження;

5) хто здійснює матеріально-технічне і фінансове забезпечення відрядження.

3. За підсумками відрядження члени постійної комісії та працівники її секретаріату складають звіт на ім'я Голови постійної комісії, в якому дається інформація про результати відрядження, кількість днів перебування у відрядженні, маршрути поїздок, одержані суми добових. Звіти зберігаються у секретаріаті постійної комісії і надаються депутатам для ознайомлення.

4. Голови постійних комісій подають звіт про свої відрядження на ім'я Голови Верховної Ради України.

5. Кожний народний депутат України має право ознайомитись із звітом Голови будь-якої постійної комісії в Секретаріаті Верховної Ради України.

Стаття 25.

1. Кожна постійна комісія має власний кошторис.

2. Голова постійної комісії за погодженням з її членами складає до кожної сесії Верховної Ради України кошторис витрат постійної комісії, де повинно бути передбачено:

1) кошти на оплату праці працівників секретаріату;

2) кошти на планові відрядження;

3) кошти, пов'язані з оплатою праці та відрядженнями спеціалістів, залучених на договірній основі для розробки та проведення наукових експертиз проектів законодавчих актів;

4) інші кошти, необхідні для забезпечення роботи постійної комісії (парламентські слухання, проведення конференцій, семінарів, офіційних прийомів і зустрічей, прес-конференцій тощо);

5) кошти на представницькі витрати.

Стаття 26.

1. Постійна комісія за пропозицією її Голови на своєму засіданні більшістю голосів від фактичного складу відкритим голосуванням обирає заступника Голови постійної комісії.

2. Заступник Голови постійної комісії:

1) виконує обов'язки Голови постійної комісії у разі його відсутності;

2) у разі відсутності Голови постійної комісії представляє постійну комісію на засіданні Президії Верховної Ради України з правами, визначеними Регламентом Верховної Ради України;

3) виконує за дорученням Голови постійної комісії окремі його функції, а також завдання по організації роботи постійної комісії;

4) підписує протоколи засідань постійної комісії та витяги з них у разі відсутності Голови постійної комісії.

Стаття 27.

1. Секретар постійної комісії обирається з членів комісії на її засіданні. Він не може бути членом депутатської групи (фракції), до складу якої входить Голова постійної комісії.

2. Секретар постійної комісії:

1) бере участь у складанні плану роботи постійної комісії;

2) бере участь у складанні плану-графіка робіт над законопроектами та розкладу засідань комісії;

3) контролює ведення діловодства постійної комісії та її секретаріату, підписує разом з Головою постійної комісії протоколи її засідання;

4) веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданнях;

5) контролює виконання рішень постійної комісії та забезпечення членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами;

6) контролює виконання перспективних і поточних планів роботи постійної комісії.

Стаття 28.

1. Члени постійних комісій зобов'язані:

1) бути присутніми на засіданнях постійних комісій та їх підкомісій, до складу яких вони входять;

2) брати участь у роботі постійних комісій та її підкомісій;

3) дотримувати порядку на засіданнях постійних комісій, їх підкомісій, робочих чи підготовчих груп;

4) виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

2. Члени постійних комісій мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, прийнятті рішень та підготовці законопроектів. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні постійної комісії;

2) викласти свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії.

Стаття 29.

1. Для забезпечення конкретних напрямів своєї діяльності постійна комісія створює із свого складу підкомісії.

2. Підкомісія може створюватися у складі не менш як трьох членів постійної комісії. Члени постійної комісії можуть входити до складу кількох підкомісій. Діяльність підкомісій забезпечується відповідними підрозділами секретаріату або працівником апарату комісії, що входить до структури секретаріату.

3. Голова підкомісії обирається на засіданні постійної комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів постійної комісії від їх фактичної кількості.

Стаття 30.

1. Повноваження підкомісій, їх перелік та кількісний склад з урахуванням вимог частини другої статті 29 цього Закону визначаються положенням про постійну комісію.

2. Кожна підкомісія має право проводити засідання, слухання проектів законодавчих актів і звітувати постійній комісії з питань, переданих їй на розгляд або віднесених до її компетенції.

3. Підкомісія не може без згоди Голови постійної комісії проводити засідання одночасно з засіданням постійної комісії.

4. Голова підкомісії зобов'язаний скласти графік засідань підкомісії на кожний наступний місяць і погодити його з Головою постійної комісії, а також здійснювати підготовку засідань підкомісії.

5. Всі члени постійної комісії незалежно від того, чи є вони членами підкомісій, можуть відвідувати засідання будь-якої підкомісії та брати участь в обговоренні питань з правом дорадчого голосу.

Стаття 31.

1. Для підготовки проектів законодавчих актів Верховної Ради України, проектів рішень, рекомендацій, висновків постійних комісій і розгляду питань, що обговорюються на засіданнях постійних комісій, можуть створюватися робочі групи і призначатись їх керівники.

2. До складу робочої групи включаються члени постійної комісії, інші народні депутати України, які не є членами цієї постійної комісії, за їх згодою, а також можуть включатися працівники Секретаріату Верховної Ради України, науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, фахівці-практики, автори проектів.

3. Робочу групу очолює народний депутат України, якщо він в ініціативному порядку бере на себе відповідальність за підготовку відповідного законопроекту.

4. Робоча група подає напрацьовані нею матеріали на розгляд постійної комісії.

5. До роботи у робочих групах за рішенням постійної комісії можуть залучатися фахівці на контрактній основі з оплатою за виконану роботу за рахунок виділених на ці цілі коштів Верховної Ради України.

Фахівці, консультанти, експерти на час роботи в постійній комісії можуть за їх бажанням звільнятися від виконання службових або виробничих обов'язків із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи.

Стаття 32.

1. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням Верховної Ради України чи її Президії розглядатися постійними комісіями спільно. Спільні засідання веде один із голів цих постійних комісій за їх взаємною згодою. У разі необхідності спільне засідання за рішенням постійних комісій можуть вести Голова Верховної Ради України або його заступники.

2. Рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами відповідних постійних комісій. Голосування з обговорюваних питань проводиться окремо.

3. Спільне засідання постійних комісій, на якому розглядається пропозиція про дачу згоди на затримання, арешт чи притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності народного депутата України, веде Голова Верховної Ради України, а у разі його відсутності заступник Голови Верховної Ради України.

Стаття 33.

Процедурні питання роботи постійних комісій, не передбачені цим Законом, регулюються відповідно до Регламенту Верховної Ради України.

Стаття 34.

1. Постійні комісії інформують громадськість про свою діяльність. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники преси, телебачення, радіо.

2. Повідомлення про засідання постійних комісій публікуються в газеті "Голос України" та інших виданнях Верховної Ради України.

Стаття 35.

1. Організаційно-методичне, технічне, інформаційне і матеріальне обслуговування постійних комісій, а також забезпечення їх функціонування здійснюють Секретаріат і Управління справами Верховної Ради України, секретаріати постійних комісій.

2. Структура і штати секретаріатів постійних комісій за їх поданням затверджуються Президією Верховної Ради України.

3. Працівникам секретаріатів постійних комісій не може доручатися виконання обов'язків, не пов'язаних з діяльністю постійних комісій, крім випадків, встановлених законом.

4. Прийом та звільнення з роботи працівників секретаріатів постійних комісій здійснюється Секретаріатом Верховної Ради України за поданням постійних комісій.

5. Керівники секретаріатів постійних комісій мають право бути присутніми на пленарних засіданнях Верховної Ради України під час розгляду питань, що входять до компетенції їх комісій.

Розділ 4. Вимоги щодо висновків і рекомендацій
постійних комісій

Стаття 36.

Постійні комісії подають на розгляд Верховної Ради України та її Президії свої висновки, рекомендації на підготовлені ними законопроекти чи проекти інших актів. Оформлення документів постійних комісій має відповідати вимогам, встановленим Регламентом Верховної Ради України та цим Законом.

Стаття 37.

Висновки постійних комісій за наслідками попереднього розгляду проекту законодавчого акта повинні містити:

1) обгрунтування доцільності його розробки чи прийняття;

2) загальну характеристику проблем, вирішенню яких сприятиме прийняття даного законопроекту;

3) фінансово-економічне обгрунтування в разі, якщо реалізація законопроекту потребує матеріальних витрат;

4) пропозиції про запровадження нової статті бюджету щодо збільшення чи зменшення урядових надходжень або оподаткування;

5) аналіз того, чи не зумовить прийняття законопроекту додаткову інфляцію.

До висновку постійної комісії кожен з її членів може подати свої додаткові зауваження чи окрему думку.

Стаття 38.

Висновки або рекомендації постійних комісій щодо обрання, призначення або затвердження Верховною Радою України кандидатур посадових осіб повинні містити:

1) перелік документів щодо посадової особи, які розглянула постійна комісія, відповідно до чинного законодавства;

2) висновки кваліфікаційної комісії і постійної комісії щодо рівня кваліфікації та освіти кандидата на посаду;

3) перелік документів, які додатково витребувала постійна комісія для ознайомлення із службовою кар'єрою кандидата на посаду;

4) чітко виражену точку зору постійної комісії щодо схвалення чи заперечення стосовно кандидатури посадової особи;

5) обгрунтування і мотиви прийнятого рішення.

Стаття 39.

1. Висновок постійної комісії щодо нагляду і контролю за діяльністю органів державної виконавчої влади або посадової особи повинен містити конкретні посилання на статті законодавчих актів України, що передбачають норми, які порушує або неналежно виконує цей орган чи посадова особа, з зазначенням фактів, які це підтверджують.

2. Висновок повинен складатися з мотивувальної і резолютивної частин. Має бути зазначено місце і час розгляду питання, перелік членів постійних комісій, присутніх на засіданні, а також прізвище, посада, освіта, стаж роботи посадової особи у разі розгляду її кандидатури постійною комісією.

3. Висновок повинен містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти роботи органу чи посадової особи. У разі надходження або висловлення пропозиції про недовіру посадовій особі та про звільнення її із займаної посади постійна комісія зобов'язана відтворити цю пропозицію у своєму висновку та підготувати проект відповідного документа, якщо вирішення цього питання належить до компетенції Верховної Ради України.

4. У висновку повинні бути визначені заходи, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією, та мотивації щодо відповідальності посадової особи, рівня відповідності її займаній посаді та рекомендації щодо здійснення інших організаційних заходів.

Президент України Л. КУЧМА

м.Київ, 4 квітня 1995 року
N 116/95-ВР