Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про комітети Верховної Ради України

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1995, N 19, ст.134 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 117/95-ВР від 04.04.
95,
ВВР, 1995, N 19, ст.135 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 40-XIV від 14.07.
98, ВВР, 1998, N 40-41, ст.250
N 1430-III від 10.02.20
00, ВВР, 2000, N 12, ст.96
N 1475-III від 22.02.20
00, ВВР, 2000, N 13, ст.107 )

( В редакції Закону N 3277-IV від 22.12.2005, ВВР, 2006, N 17, ст.146
набирає чинності з 20.01.2006 р.)

Цей Закон визначає правовий статус комітетів Верховної Ради України, їх функції та організаційні основи діяльності.

Розділ I
Загальні положення

Стаття 1. Статус та завдання комітетів Верховної Ради України

1. Комітет Верховної Ради України (далі - комітет) - орган Верховної Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради України, виконання контрольних функцій.

2. Комітет відповідальний перед Верховною Радою України і підзвітний їй.

3. Діяльність комітетів координує Голова Верховної Ради України згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) та в порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

Стаття 2. Нормативно-правова основа діяльності комітетів

1. Організація, повноваження та порядок діяльності комітетів Верховної Ради України визначаються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом, Законом України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ), іншими законами України, Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) та постановами Верховної Ради України.

Стаття 3. Принципи діяльності комітетів

1. Комітети будують свою роботу на принципах:

верховенства права;

законності;

гласності;

їх рівноправності;

доцільності;

функціональності;

плановості;

наукової обґрунтованості;

колегіальності;

вільного обговорення і вирішення питань.

Стаття 4. Відносини комітетів Верховної Ради України з
державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та
організаціями, їх посадовими особами

1. Комітети Верховної Ради України при здійсненні повноважень взаємодіють з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, їх посадовими особами, які зобов'язані сприяти комітетам Верховної Ради України у здійсненні покладених на них повноважень, реагувати відповідно до закону на їх звернення та рекомендації.

Стаття 5. Кількість, склад та предмети відання комітетів

1. Верховна Рада України затверджує кількість комітетів, їх назви та предмети відання. Кількість комітетів, їх назви та предмети відання можуть бути змінені за рішенням Верховної Ради України нового скликання до вирішення питання про формування персонального складу комітетів.

2. Мінімальна та максимальна кількість осіб, які можуть входити до складу одного комітету, визначається постановою Верховної Ради України.

3. Рішення про внесення змін до складу комітетів Верховної Ради України приймається Верховною Радою України з урахуванням мінімальної та максимальної кількості осіб, які можуть входити до складу одного комітету, встановленої відповідно до частини другої цієї статті.

4. Верховна Рада України може утворити новий або ліквідувати раніше створений комітет, змінити назву комітету чи предмет його відання. При утворенні нового комітету одночасно приймається рішення про його предмет відання та персональний склад із одночасним внесенням змін до рішення Верховної Ради України про кількісний склад комітетів.

5. Порядок підготовки і розгляду Верховною Радою України питань про утворення, ліквідацію комітетів, зміну їх назв чи предметів відання, обрання, зміни їх керівництва та персонального складу визначається на основі Конституції України (254к/96-ВР ) цим Законом та Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

Стаття 6. Персональний склад комітетів

1. Персональний склад комітетів формується Верховною Радою України нового скликання шляхом обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів та членів комітетів.

2. Обрання народних депутатів України до складу комітетів здійснюється на основі пропозицій депутатських фракцій, внесених з дотриманням квот, визначених Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ). Якщо кількість членів депутатської фракції у Верховній Раді України дорівнює кількості комітетів або є більшою ніж кількість комітетів, депутатські фракції направляють не менш ніж по одному представнику до кожного комітету Верховної Ради України.

3. Персональний склад усіх комітетів Верховної Ради України нового скликання визначається одночасно шляхом прийняття відповідної постанови Верховної Ради України.

4. Голови комітетів, перші заступники, заступники та секретарі комітетів не можуть бути одночасно керівниками депутатських фракцій.

5. Голова комітету, його перший заступник та секретар комітету не можуть бути членами однієї фракції.

6. До складу комітетів не можуть бути обрані Голова Верховної Ради України, Перший заступник та заступник Голови Верховної Ради України.

Стаття 7. Зміни персонального складу комітетів

1. Персональний склад комітету може бути змінений внаслідок:

1) обрання нового члена комітету;

2) відкликання члена комітету;

3) обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету;

4) дострокового припинення повноважень народного депутата України, який входив до складу комітету.

2. Обрання нового члена комітету, відкликання члена комітету, обрання чи відкликання голови комітету, першого заступника, заступника голови, секретаря комітету здійснюються шляхом прийняття постанови Верховної Ради України.

3. Голова, перший заступник голови, заступник голови, секретар комітету можуть бути у будь-який час за рішенням Верховної Ради України відкликані зі своїх посад:

1) за їх власною заявою;

2) у зв'язку з їх незадовільною роботою на посаді;

3) внаслідок інших обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх обов'язків.

4. Заява про відкликання має бути погоджена з відповідною фракцією, за квотою якої народний депутат України був обраний на посаду. Пропозиція про відкликання з підстав, передбачених пунктами 2 і 3 частини третьої цієї статті, може бути внесена Головою Верховної Ради України або відповідним комітетом. Рішення комітету щодо внесення пропозиції про відкликання голови, першого заступника голови, заступника голови, секретаря комітету приймається на засіданні комітету.

5. Після відкликання народного депутата України з посади голови, першого заступника голови, заступника голови чи секретаря комітету він залишається членом цього комітету, якщо Верховною Радою України не прийнято іншого рішення.

6. Дострокове припинення повноважень народного депутата України має наслідком його виключення зі складу відповідного комітету без прийняття про це окремого рішення Верховної Ради України.

7. Рішення Верховної Ради України щодо зміни складу комітетів приймаються з урахуванням принципу пропорційного представництва в комітетах депутатських фракцій і визначених відповідно до принципу квот згідно з Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

8. Порядок підготовки, розгляду Верховною Радою України і прийняття рішення з питань, пов'язаних зі зміною персонального складу комітетів, визначається Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

Стаття 8. Особливості ліквідації комітетів

1. У разі якщо кількісний склад комітету стає меншим від мінімального кількісного складу, встановленого Верховною Радою України відповідно до статті 5 цього Закону, Голова Верховної Ради України за поданням комітету, до відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, повідомляє про це на пленарному засіданні і пропонує депутатським фракціям, які не використали визначені для них квоти представництва в цьому комітеті, запропонувати Верховній Раді України кандидатури народних депутатів України для обрання до складу комітету. Якщо протягом місяця з дня повідомлення Голови Верховної Ради України кількісний склад комітету не збільшився згідно з вимогами, встановленими цим Законом та Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ), комітет, до предмета відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, після консультацій з керівниками депутатських фракцій у Верховній Раді України може внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про ліквідацію такого комітету.

2. Прийняття Верховною Радою України рішення про ліквідацію комітету у випадках, передбачених частиною першою цієї статті і пунктом 4 частини шостої статті 43 цього Закону, має наслідком припинення повноважень першого заступника голови, заступника голови та всіх членів відповідного комітету з дня прийняття такого рішення, а голови та секретаря комітету - через місяць з дня прийняття такого рішення.

3. Одночасно з прийняттям рішення про ліквідацію комітету Верховною Радою України має бути прийнято рішення про обрання народних депутатів України, які входили до складу ліквідованого комітету, до складу інших комітетів Верховної Ради України в порядку, встановленому частиною другою статті 6 цього Закону.

4. Голова та секретар комітету, щодо якого прийнято рішення Верховної Ради України про його ліквідацію, протягом місяця з дня прийняття такого рішення продовжують виконання своїх обов'язків для проведення заходів, передбачених частиною п'ятою цієї статті.

5. Голова та секретар комітету, щодо якого прийнято рішення Верховної Ради України про його ліквідацію, протягом місяця з дня прийняття такого рішення забезпечують:

1) підготовку матеріалів з питань, які готувалися до розгляду в комітеті, до передачі іншим комітетам Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання;

2) підготовку та подання на ім'я Голови Верховної Ради України письмового звіту про розглянуті комітетом питання та про стан розгляду питань, які були передані до комітету і розгляд яких у комітеті не завершений;

3) передачу до відповідних служб Апарату Верховної Ради України належно оформлених матеріалів та документів, які підлягають архівному зберіганню.

Стаття 9. Висвітлення діяльності комітетів

1. Комітети інформують громадськість про свою діяльність. На засідання комітетів можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.

2. Інформація про поточну діяльність комітетів та прийняті ними рішення розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України в глобальній інформаційній мережі Інтернет, у газеті "Голос України", інших засобах масової інформації.

3. Комітети мають право поширювати у встановленому порядку інформацію про свою діяльність через свої веб-сторінки на офіційному веб-сайті Верховної Ради України у глобальній інформаційній мережі Інтернет, парламентському телеканалі "Рада" та через інші засоби масової інформації.

4. Комітети мають право за допомогою відповідних структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України проводити прес-конференції з питань, віднесених до предметів їх відання.

Стаття 10. Забезпечення роботи комітетів

1. Організаційне, правове, наукове, інформаційне, документальне та матеріально-технічне забезпечення діяльності комітетів здійснюється Апаратом Верховної Ради України.

Розділ II
Функції комітетів Верховної Ради України

Стаття 11. Функції комітетів Верховної Ради України

1. Комітети Верховної Ради України здійснюють такі функції:

1) законопроектну;

2) організаційну;

3) контрольну.

Стаття 12. Законопроектна функція комітетів

1. Законопроектна функція комітетів полягає в:

1) розробці проектів законів, інших актів Верховної Ради України;

2) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо законопроектів, внесених суб'єктами законодавчої ініціативи на розгляд Верховної Ради України;

3) доопрацюванні за дорученням Верховної Ради України окремих законопроектів за наслідками розгляду їх у першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою України актів у цілому);

4) попередньому розгляді та підготовці висновків і пропозицій щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони і довкілля, а також наданні згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів України;

5) узагальненні зауважень і пропозицій, що надійшли до законопроектів;

6) внесенні пропозицій щодо перспективного планування законопроектної роботи.

Стаття 13. Організаційна функція комітетів

1. Організаційна функція комітетів полягає в:

1) плануванні своєї роботи;

2) проведенні збору та аналізу інформації з питань, що належать до повноважень комітетів, організації слухань із цих питань, у тому числі на засіданнях Верховної Ради України;

3) попередньому обговоренні відповідно до предметів їх відання кандидатур посадових осіб, яких згідно з Конституцією України ( 254к/96-ВР ) обирає, призначає, затверджує Верховна Рада України або надає згоду на їхнє призначення, підготовці до розгляду Верховною Радою України відповідних висновків щодо цих кандидатур;

4) підготовці питань на розгляд Верховної Ради України відповідно до предметів їх відання;

5) участі у формуванні порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України;

6) прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій, роз'яснень;

7) розгляді звернень, що надійшли до комітету в установленому порядку;

8) участі відповідно до предметів їх відання в міжпарламентській діяльності, взаємодії з міжнародними організаціями;

9) підготовці письмових звітів про підсумки своєї діяльності;

10) забезпеченні висвітлення своєї діяльності в засобах масової інформації.

Стаття 14. Контрольна функція комітетів

1. Контрольна функція комітетів полягає в:

1) аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд Верховної Ради України;

2) участі за дорученням Верховної Ради України у проведенні "Дня Уряду України";

3) контролі за виконанням Державного бюджету України в частині що віднесена до предметів їх відання, для забезпечення доцільності, економності та ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому законом;

4) організації та підготовці за дорученням Верховної Ради України парламентських слухань;

5) організації та підготовці слухань у комітетах;

6) підготовці та поданні на розгляд Верховної Ради України запитів до Президента України від комітету відповідно до положень пункту 34 частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР );

7) взаємодії з Рахунковою палатою;

8) взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини;

9) направленні матеріалів для відповідного реагування в межах, установлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам, їх посадовим особам.

Розділ III
Права і обов'язки комітетів
Верховної Ради України

Глава 1
Права і обов'язки комітетів Верховної Ради України
при здійсненні законопроектної функції

Стаття 15. Права комітетів при здійсненні ними
законопроектної функції

1. Комітет при здійсненні законопроектної функції має право:

1) розробляти з власної ініціативи проекти законів та інших актів Верховної Ради України з питань, що віднесені до предметів відання комітетів, з наступним внесенням їх на розгляд Верховної Ради України членами комітету за його рішенням;

2) визначати завдання щодо розробки законопроектів чи їх структурних частин з питань, віднесених до предмета їх відання;

3) опубліковувати за своїм рішенням у засобах масової інформації проекти законів, розроблені відповідно до пункту 1 цієї статті, до внесення їх на розгляд Верховної Ради України;

4) вносити пропозиції і поправки під час розгляду на своєму засіданні проекту закону чи іншого акта Верховної Ради України;

5) створювати робочі групи і призначати їх керівників із числа членів комітету для підготовки проектів актів Верховної Ради України, питань, що обговорюються на засіданнях комітетів, проектів рішень, рекомендацій, висновків комітетів;

6) включати до складу робочої групи членів комітету, інших народних депутатів України, співробітників науково-дослідних інститутів і навчальних закладів, авторів проектів законодавчих актів та інших фахівців за їх згодою;

7) залучати до роботи в робочих групах фахівців на контрактній основі з оплатою за рахунок коштів, передбачених у кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України;

8) залучати до роботи в робочих групах посадових та службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування за згодою керівника відповідного органу;

9) звертатися до державних органів, органів місцевого самоврядування, наукових установ і організацій, об'єднань громадян з проханням висловити пропозиції щодо проектів законів;

10) ініціювати укладання в межах коштів, передбачених у кошторисі видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України, договорів з науковими установами, навчальними закладами та спеціалістами на науково-інформаційний пошук, розробку, доопрацювання та експертизу проектів законів.

Стаття 16. Обов'язки комітетів при здійсненні законопроектної
функції

1. Комітети при здійсненні законопроектної функції зобов'язані:

1) організовувати розробку проектів законів та інших актів за дорученням Верховної Ради України;

2) розглядати в порядку і строки, встановлені Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ), проекти актів Верховної Ради України та подавати їх на розгляд Верховної Ради України;

3) готувати висновки щодо проектів актів Верховної Ради України, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи;

4) розглядати та узагальнювати висновки інших комітетів та готувати їх на розгляд Верховної Ради України в разі, якщо комітет визначено згідно з Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) головним з опрацювання відповідного проекту акта Верховної Ради України;

5) доопрацьовувати проекти актів Верховної Ради України за дорученням Верховної Ради України за результатами розгляду їх у першому та наступних читаннях (за винятком прийнятих Верховною Радою України актів у цілому);

6) розглядати та приймати рішення щодо кожної пропозиції, яка надійшла від суб'єктів законодавчої ініціативи при доопрацюванні комітетом проектів законів та інших актів;

7) здійснювати аналіз практики застосування законодавчих актів віднесених до предмета відання комітету, готувати пропозиції щодо їх систематизації, кодифікації;

8) попередньо розглядати та готувати висновки щодо надання згоди на обов'язковість чи денонсацію міжнародних договорів;

9) попередньо розглядати та готувати висновки щодо проектів загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля, звітів про виконання цих програм;

10) узагальнювати зауваження і пропозиції, що надійшли в ході всенародного обговорення проектів законів;

11) вивчати громадську думку, розглядати звернення громадян, об'єднань громадян, будь-які пропозиції, що свідчать про потребу в прийнятті нових законодавчих актів або у внесенні змін до законодавчих актів, і, в разі необхідності, готувати відповідні проекти актів та вносити їх на розгляд Верховної Ради України;

12) подавати на розгляд Верховної Ради України висновки, рекомендації, проекти актів Верховної Ради України, оформлені відповідно до вимог, установлених цим Законом, Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

Глава 2
Права і обов'язки комітетів Верховної Ради України
при здійсненні організаційної функції

Стаття 17. Права комітетів на отримання інформації

1. Комітети мають право на отримання, вивчення, дослідження інформації з питань, що належать до предметів їх відання.

2. Комітети мають право в установленому законом порядку отримувати від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх посадових осіб необхідні матеріали і документи для забезпечення діяльності комітетів відповідно до предметів їх відання.

3. Комітети мають право звертатися з питань, віднесених до предметів їх відання, до Голови Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів Верховної Ради України, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності. Звернення від комітетів розглядаються в порядку, передбаченому Законом України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ) для депутатських звернень.

4. Комітети мають право на отримання інформації, що надається Верховній Раді України при розгляді питань, віднесених до її повноважень.

Стаття 18. Участь комітетів у призначенні, звільненні,
затвердженні та наданні згоди на призначення
посадових осіб Верховною Радою України

1. Для підготовки і попереднього розгляду питання про призначення Верховною Радою України за поданням Президента України Прем'єр-міністра України, Міністра оборони України, Міністра закордонних справ України, призначення за поданням Прем'єр-міністра України інших членів Кабінету Міністрів України, звільнення зазначених осіб з посад, вирішення питання про відставку Прем'єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України комітети мають право на отримання відповідної інформації згідно із законом. ( Частина перша статті 18 набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у березні 2006 року згідно з пунктом 1 розділу VIII "Прикінцеві положення" цього Закону )

2. Для підготовки і попереднього розгляду питання про призначення та звільнення з посади Верховною Радою України за поданням Президента України Голови Служби безпеки України, за поданням Прем'єр-міністра України Голови Антимонопольного комітету України, Голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад комітети мають право на отримання відповідної інформації згідно із законом.

3. Комітет, до предмета відання якого віднесено питання щодо призначення на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, подає Верховній Раді України висновки щодо кожної кандидатури на посаду Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, стосовно відповідності її вимогам, передбаченим Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" ( 776/97-ВР ), та про відсутність причин, які перешкоджали б зайняттю нею цієї посади.

4. Комітет, до предмета відання якого віднесено питання організації роботи Верховної Ради України, здійснює підготовку на розгляд Верховної Ради України питання щодо надання нею згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини чи застосування заходів адміністративного стягнення, що накладаються в судовому порядку, на затримання, арешт, обшук та особистий огляд.

5. Підготовка і попередній розгляд питання про призначення Верховною Радою України на посаду та звільнення з посади Голови та інших членів Рахункової палати, половини складу Ради Національного банку України, половини складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення здійснюється в комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

6. Підготовка і попередній розгляд Верховною Радою України питання про призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Національного банку України, членів Центральної виборчої комісії здійснюється в комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

7. Підготовка і попередній розгляд Верховною Радою України питання про надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора України, висловлення недовіри Генеральному прокурору України, що має наслідком його відставку з посади, здійснюється в комітетах відповідно до предметів їх відання у порядку, встановленому законом та Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

8. При призначенні суддів Конституційного Суду України Верховною Радою України комітет, до предмета відання якого відноситься це питання, надає Верховній Раді України свої висновки щодо кожної кандидатури на посаду судді Конституційного Суду України, внесеної у встановленому законом порядку.

9. Подання про обрання суддів та звільнення суддів, обраних безстроково, розглядаються комітетом, до предмета відання якого віднесено це питання, з прийняттям рішення рекомендувати або не рекомендувати обрання кандидата на посаду судді безстроково та з внесенням цього рішення на розгляд Верховної Ради України.

Стаття 19. Участь комітетів у призначенні всеукраїнського
референдуму з питань зміни території України,
виборів Президента України, позачергових виборів
до Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
чергових та позачергових виборів до органів
місцевого самоврядування

1. Комітети, до предмета відання яких віднесені питання зміни території України, призначення виборів Президента України, позачергових виборів до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування, готують висновки з цього питання та інші матеріали відповідно до закону та Регламенту Верховної Ради України.

Стаття 20. Участь комітетів у формуванні порядку денного
пленарних засідань Верховної Ради України

1. Комітети вносять пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань Верховної Ради України з питань, віднесених до предметів їх відання, визначають доповідачів (співдоповідачів), які виступають на пленарних засіданнях з доповідями (співдоповідями), у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

Стаття 21. Надання комітетами відповідей на депутатські
запити, висновків, роз'яснень

1. Відповідь на депутатський запит, що надійшов до комітету, надається в порядку, встановленому Законом України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ).

2. Комітети за дорученням Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, а також з питань, віднесених до предметів їх відання, готують висновки щодо пропозицій, поданих до комітету в установленому законом порядку.

3. Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, мають право надавати роз'яснення щодо застосування положень законів України. Такі роз'яснення не мають статусу офіційного тлумачення.

Стаття 22. Розгляд звернень у комітетах

1. Звернення, що надходять до комітетів, розглядаються головою комітету або за його дорученням першим заступником, заступником, головами підкомітетів чи іншими членами комітету в порядку та терміни, визначені законом.

Стаття 23. Участь комітетів у міжпарламентській діяльності,
взаємодія з міжнародними організаціями

1. За погодженням з Головою Верховної Ради України комітети взаємодіють з відповідними органами парламентів іноземних держав, представництвами міжнародних організацій, беруть участь у заходах міжнародних організацій з питань, віднесених до предметів відання комітетів.

2. Комітети можуть вносити пропозиції Голові Верховної Ради України про включення членів комітетів та/або працівників секретаріатів комітетів до складу офіційних парламентських делегацій.

Глава 3
Права і обов'язки комітетів Верховної Ради України
при здійсненні контрольної функції

Стаття 24. Аналіз комітетами практики застосування
законодавчих актів у діяльності державних органів,
органів місцевого самоврядування, їх посадових
осіб з питань, віднесених до предметів їх відання

1. Комітети з питань, віднесених до предметів їх відання, здійснюють аналіз практики застосування державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами Конституції ( 254к/96-ВР ) та законів України, аналіз відповідності закону прийнятих ними підзаконних нормативно-правових актів, своєчасності їх прийняття. За наслідками такого аналізу комітет вносить державним органам, органам місцевого самоврядування, їх посадовим особам рекомендації щодо приведення у відповідність із законом підзаконного нормативно-правового акта.

2. Рекомендації комітетів підлягають обов'язковому розгляду державними органами, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи має бути повідомлено комітетам у встановлений законом строк, якщо відповідними рекомендаціями не встановлено більш пізній строк.

Стаття 25. Участь комітетів у підготовці питань на розгляд
Верховної Ради України у зв'язку з виконанням нею
контрольних повноважень відповідно до Конституції
України ( 254к/96-ВР )

1. Комітети мають право ухвалювати висновки і рекомендації, а також право виступу представника від комітету на пленарному засіданні при розгляді Верховною Радою України питання щодо:

1) Програми діяльності Кабінету Міністрів України, звітів про виконання загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;

2) відповідальності Кабінету Міністрів України та прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України;

3) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення контролю за їх використанням;

4) щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні;

5) висловлення недовіри Генеральному прокурору України, що має наслідком його відставку з посади;

6) дострокового припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Стаття 26. Участь комітетів у проведенні "Дня Уряду України"
у Верховній Раді України

1. Комітети при підготовці та розгляді питання про проведення "Дня Уряду України" у Верховній Раді України мають право:

1) ініціювати рішенням комітету його проведення з метою заслуховування інформації з найважливіших питань соціально-економічного розвитку, внутрішньої і зовнішньої політики держави шляхом внесення народними депутатами України - членами комітету проекту відповідної постанови Верховної Ради України;

2) на одержання відповіді під час його проведення від члена Кабінету Міністрів України чи керівника відповідного органу виконавчої влади на всі запитання за визначеною тематикою, що надійшли від комітетів на адресу Кабінету Міністрів України;

3) на виступ представника комітету у Верховній Раді України під час обговорення визначеної теми при проведенні "Дня Уряду України";

4) на виступ свого представника при проведенні "Дня Уряду України" для уточнення запитань і відповідей у встановленому Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) порядку.

2. Комітети, визначені постановою Верховною Радою України, зобов'язані не пізніш як за п'ять днів до проведення "Дня Уряду України" проаналізувати аналітичні та довідкові матеріали, надані Кабінетом Міністрів України з питань, що розглядатимуться на "Дні Уряду України".

3. Комітети для одержання відповіді, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, формують запитання щодо кожної проблеми визначеної тематики "Дня Уряду України" та передають їх у письмовій формі до Апарату Верховної Ради України не пізніш як за сім днів до його проведення.

Стаття 27. Контрольна діяльність комітетів у бюджетному
процесі

1. Комітети у бюджетному процесі:

1) мають право виступу на парламентських слуханнях з питань бюджетної політики, на внесення пропозицій до постанови про схвалення або взяття до відома Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

2) зобов'язані при підготовці проекту закону про Державний бюджет України на перше читання до 1 жовтня (6 жовтня, якщо проект бюджету був прийнятий до розгляду після повторного подання Кабінетом Міністрів України) року, який передує плановому, розглянути проект закону про Державний бюджет України, сформувати свої пропозиції, передати їх до профільного комітету та призначити своїх представників для роботи в ньому;

3) мають право на виступ свого представника в обговоренні питання при розгляді проекту закону про Державний бюджет України в першому читанні;

4) мають право готувати і попередньо розглядати питання щодо контролю за виконанням та звіту про виконання Державного бюджету України з питань, віднесених до предмета відання комітету.

Стаття 28. Участь комітетів у проведенні парламентських
слухань у Верховній Раді України

1. Комітети при підготовці і проведенні парламентських слухань у Верховній Раді України:

1) мають право за своїм рішенням ініціювати їх проведення у Верховній Раді України з метою вивчення питань, що становлять суспільний інтерес та потребують законодавчого врегулювання, стану виконання Кабінетом Міністрів України Конституції України ( 254к/96-ВР ), законів України, постанов Верховної Ради України в межах повноважень, визначених Конституцією України та цим Законом;

2) реалізують рішення комітету про їх проведення шляхом внесення народними депутатами України - членами комітету проекту постанови Верховної Ради України, підготовленого з дотриманням вимог Регламенту Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР );

3) на виконання постанови Верховної Ради України про проведення парламентських слухань комітети, відповідальні за їх проведення, готують пропозиції щодо списку запрошених осіб, регламенту та черговості виступів учасників парламентських слухань і вносять їх для погодження з Головою Верховної Ради України не пізніше ніж за три дні до проведення парламентських слухань;

4) готують висновки на аналітичні та довідкові матеріали, подані до Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, для розповсюдження серед народних депутатів України зазначених матеріалів не пізніше ніж за п'ять днів до проведення парламентських слухань;

5) готують проекти постанов Верховної Ради України щодо схвалення відповідних рекомендацій за результатами парламентських слухань;

6) організовують стенографування парламентських слухань, а в разі необхідності - видання їх матеріалів.

Стаття 29. Проведення слухань у комітетах

1. Комітети при підготовці і проведенні слухань у комітетах:

1) мають право ініціювати пропозиції про проведення слухань, проводити їх за дорученням Верховної Ради України або згідно з планами роботи комітетів;

2) мають право проводити слухання з метою обговорення проектів найбільш важливих законодавчих актів, з'ясування ефективності реалізації прийнятих законів та інших актів Верховної Ради України з питань, віднесених до предметів їх відання, отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються комітетом, їх детального вивчення та обговорення, а також залучення широких кіл громадськості до участі у визначенні політики держави, розбудови демократичного суспільства;

3) мають право використовувати інформацію, отриману під час слухань, при прийнятті рішень, наданні висновків, рекомендацій комітетом з питань, віднесених до предмета відання комітету, та розповсюджувати її серед народних депутатів України.

2. Слухання в комітетах проводяться в сесійний період у дні тижня, що відводяться для роботи в комітетах.

3. Комітети приймають рішення про тему, день та час проведення слухань, як правило, не пізніше ніж за тридцять днів до їх проведення.

4. У рішенні комітету про проведення слухання визначаються особи, відповідальні за організацію підготовки та проведення слухань, доповідачі з питань, що розглядатимуться, та порядок їх висвітлення в засобах масової інформації.

5. Комітети повідомляють учасників слухань про дату слухань, місце їх проведення та питання, що вносяться на обговорення, не пізніш як за тиждень до початку їх проведення.

6. Слухання в комітетах можуть проводитися за взаємною згодою комітетів на їх спільному засіданні, якщо питання, що пропонується для слухання, стосується предмета відання кількох комітетів.

7. Комітети, що проводять слухання, визначають приміщення для їх проведення, список запрошених осіб, регламент та черговість виступів учасників слухань.

8. Комітети, що проводять слухання, не пізніше ніж за три дні до їх проведення, надають членам комітету аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться. Інші учасники слухань у комітеті, як правило, отримують відповідні матеріали під час реєстрації.

9. Комітети, що проводять слухання, мають право прийняти рішення про їх проведення в закритому режимі, якщо інформація, яка буде використана при проведенні слухань, містить державну чи іншу охоронювану законом таємницю.

10. Комітети, у разі необхідності, запрошують на слухання Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, представників об'єднань громадян, а також окремих громадян.

11. На письмове попереднє запрошення комітету особи, зазначені в частині десятій цієї статті, інші посадові особи зобов'язані прибути на слухання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються комітетом.

12. Під час проведення слухань кожен член комітету має право ставити запитання доповідачам та одержувати на них відповіді.

13. Слухання не можуть бути припинені, поки всі бажаючі члени комітету не скористаються правом на виступ.

14. Слухання проводяться, як правило, у межах одного робочого дня. Комітет може прийняти рішення про продовження слухань.

15. Пропозиції про проведення слухань з питань, які вже були предметом обговорення на слуханнях в комітеті, можуть бути внесені не раніше ніж через півроку після проведення попередніх слухань.

Стаття 30. Направлення від комітетів запитів до Президента
України

1. Комітет може прийняти рішення про депутатський запит до Президента України і подати цей запит до Верховної Ради України для направлення в порядку, встановленому пунктом 34 частини першої статті 85 Конституції України ( 254к/96-ВР ) та статтею 15 Закону України "Про статус народного депутата України" ( 2790-12 ).

Стаття 31. Взаємодія комітетів з Рахунковою палатою

1. Комітети у відносинах з Рахунковою палатою:

1) розглядають узагальнені відомості, одержані відповідно до Закону України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР );

2) розробляють на підставі доповідей та інформацій (повідомлень) Рахункової палати пропозиції щодо удосконалення законодавчих актів України, готують висновки з питань, передбачених Законом України "Про Рахункову палату" ( 315/96-ВР ).

Стаття 32. Взаємодія комітетів з Уповноваженим Верховної Ради
України з прав людини

1. Члени комітету мають право на звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини на підставі відомостей про порушення прав і свобод людини і громадянина з питань, віднесених до предмета відання комітету, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами.

2. Комітети мають право проводити аналіз щорічної та спеціальної доповідей у Верховній Раді України Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та вносити пропозиції до проекту постанови Верховної Ради України за цими доповідями.

3. Комітети співпрацюють з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини і надають йому відповідну допомогу в разі його звернення в порядку, встановленому законом.

Стаття 33. Реагування комітетів на порушення законності

1. У разі встановлення комітетом порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, інтересів держави, територіальної громади, що охороняються законом, комітет направляє такі матеріали для відповідного реагування в межах, встановлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам чи органам місцевого самоврядування.

Розділ IV
Керівництво, структура комітетів
Верховної Ради України

Стаття 34. Голова та заступник голови комітету

1. Голова комітету організовує роботу комітету.

2. Голова комітету:

1) вносить пропозиції на засідання комітету щодо розподілу обов'язків між першим заступником, заступником (заступниками) голови комітету;

2) забезпечує складання плану роботи комітету;

3) забезпечує виконання плану-графіка робіт над законопроектами та проектами інших актів Верховної Ради України, щодо яких комітет визначено головним;

4) головує на засіданнях комітету;

5) організовує повідомлення членів комітету про проведення засідання комітету та його порядок денний;

6) запрошує в разі необхідності фахівців для участі в роботі комітету та робочих груп;

7) підписує акти, прийняті комітетом, та протоколи засідань комітету;

8) представляє комітет у відносинах з Головою та заступниками Голови Верховної Ради України, іншими комітетами Верховної Ради України, державними органами та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, а також з відповідними органами парламентів іноземних держав та міжнародними організаціями;

9) організовує виконання рішень комітету та інформує членів комітету про хід їх виконання;

10) організовує підготовку звіту про роботу комітету;

11) доповідає Верховній Раді України про роботу комітету, інформує Погоджувальну раду депутатських фракцій Верховної Ради України про позицію комітету щодо питань, розглянутих на його засіданнях;

12) організовує взаємодію роботи комітету з підрозділами Апарату Верховної Ради України;

13) дає доручення з організаційних питань першому заступнику, заступнику (заступникам) голови комітету, головам підкомітетів, секретарю комітету;

14) забезпечує загальне керівництво секретаріатом комітету;

15) інформує членів комітету про офіційні документи, листи, що надійшли до комітету, а також робить інші повідомлення, які стосуються діяльності комітету;

16) інформує щомісячно відповідні фракції у Верховній Раді України про відсутність їх членів на засіданнях комітету без поважних причин;

17) веде прийом громадян за дорученням Голови Верховної Ради України відповідно до встановленого графіка;

18) здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом, Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ), рішеннями Верховної Ради України та розпорядженнями Голови Верховної Ради України.

3. Голова комітету наприкінці терміну скликання Верховної Ради України забезпечує підготовку і передачу Голові Верховної Ради України:

1) супровідних записок з даними про виконану роботу та стан підготовки щодо кожного законопроекту;

2) переліку законопроектів, з яких комітет було визначено головним і розгляд яких не було завершено;

3) документів щодо внесених законопроектів і прийнятих законів.

4. У комітеті, який налічує у своєму складі не більше десяти осіб, обирається один заступник голови комітету, у комітеті, який налічує від одинадцяти до двадцяти осіб, - перший заступник і заступник голови комітету, а в комітеті з чисельністю від двадцяти однієї особи і більше - перший заступник і два заступники голови комітету.

Стаття 35. Розподіл обов'язків між першим заступником,
заступником (заступниками) голів комітетів

1. Розподіл обов'язків між першим заступником і заступником (заступниками) голови комітету затверджується на засіданні комітету за пропозицією голови комітету з прийняттям відповідного рішення.

2. У разі відсутності голови комітету з поважних причин, а так само в період, коли посада голови комітету є вакантною, обов'язки голови комітету виконує відповідно його перший заступник, заступник.

Стаття 36. Повноваження секретаря комітету

1. Секретар комітету:

1) бере участь у складанні проекту плану роботи комітету;

2) бере участь у складанні плану-графіка робіт над законопроектами та розкладу засідань комітету;

3) контролює ведення діловодства секретаріатом комітету, підписує протоколи засідань комітету;

4) організовує підготовку засідань та інших заходів, що проводяться комітетом, явку їх учасників та надання їм необхідних матеріалів;

5) веде облік засідань комітету та присутніх на засіданнях;

6) контролює виконання рішень комітету та забезпечення членів комітету, запрошених осіб необхідними документами і матеріалами;

7) контролює виконання планів роботи комітету;

8) бере участь у підготовці письмових звітів про роботу комітету та матеріалів, передбачених частиною третьою статті 34 цього Закону.

Стаття 37. Створення підкомітетів, обрання голів підкомітетів

1. Для забезпечення основних напрямів своєї діяльності комітет створює із свого складу підкомітети.

2. Підкомітет створюється у складі не менш як трьох членів комітету. Члени комітету можуть входити до складу кількох підкомітетів.

3. Голова підкомітету обирається на засіданні комітету відкритим голосуванням більшістю голосів від затвердженого Верховною Радою України кількісного складу комітету.

4. Предмети відання підкомітетів, їх перелік та кількісний склад визначаються комітетом.

Стаття 38. Порядок діяльності підкомітетів

1. Підкомітет розглядає проекти актів Верховної Ради України і питання, передані йому на розгляд чи віднесені до його відання, на своїх засіданнях, звітує комітету щодо них.

2. Засідання підкомітетів проводяться в такому ж порядку, що і засідання комітетів, із особливостями, встановленими цією статтею.

3. Підкомітет не може без згоди голови комітету проводити засідання одночасно із засіданням комітету.

4. Голова підкомітету зобов'язаний скласти графік засідань підкомітету на кожний наступний місяць і погодити його з головою комітету, а також здійснювати підготовку засідань підкомітету.

5. Усі члени комітету незалежно від того, чи є вони членами підкомітетів, можуть відвідувати засідання будь-якого підкомітету з правом дорадчого голосу та висловлювати свою позицію з питань, що обговорюються.

Стаття 39. Права та обов'язки членів комітетів

1. Члени комітетів мають рівні права та обов'язки.

2. Члени комітетів мають право:

1) вносити пропозиції про розгляд на засіданнях комітетів будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рішень, висновків, рекомендацій, у прийнятті їх чи ухваленні. Пропозиція члена комітету на його вимогу повинна бути проголосована на засіданні комітету;

2) викладати у письмовій формі свою окрему думку як додаток до рішення, рекомендації чи висновку комітету;

3) брати участь у підготовці проектів актів Верховної Ради України.

3. Члени комітетів зобов'язані:

1) брати участь у роботі комітетів та їх підкомітетів;

2) бути присутніми на засіданнях комітетів та їх підкомітетів, до складу яких вони входять;

3) дотримуватися порядку на засіданнях комітетів, підкомітетів робочих груп, слуханнях у комітетах;

4) виконувати доручення, передбачені рішеннями, рекомендаціями комітету.

Стаття 40. Відрядження членів комітетів

1. Члени комітету з дозволу голови комітету можуть виїжджати у відрядження для вирішення питань, віднесених до предмета відання комітету.

2. Відрядження члена комітету здійснюється на підставі його письмової заяви, поданої на ім'я Голови Верховної Ради України, погодженої з головою комітету, або за рішенням комітету. Голова комітету вносить подання Голові Верховної Ради України про відрядження члена (членів) комітету відповідно до рішення комітету. Рішення про відрядження членів комітету приймається Головою Верховної Ради України у формі розпорядження.

3. Про результати відрядження члени комітету складають звіт на ім'я голови комітету.

4. Голови комітетів можуть виїжджати у відрядження з дозволу Голови Верховної Ради України або його заступників. Звіт про свої відрядження вони подають на ім'я Голови Верховної Ради України.

5. Кожний народний депутат України має право ознайомитися із звітом за результатами відрядження члена комітету в Апараті Верховної Ради України.

Розділ V
Організація роботи комітетів
Верховної Ради України

Стаття 41. Планування роботи комітетів

1. Комітети планують свою роботу на кожну чергову сесію Верховної Ради України.

2. Плани роботи комітету затверджуються рішенням комітету до початку чергової сесії Верховної Ради України, на яку формується план.

3. У планах роботи комітетів визначаються заходи, терміни, відповідальні за їх виконання члени комітету та працівники секретаріату комітету, залучені до підготовки та виконання заходів, передбачених планом.

Стаття 42. Форми роботи комітетів

1. Формами роботи комітетів є засідання, слухання в комітетах.

2. Засідання комітетів можуть бути відкритими або закритими.

3. Зазначені у частині другій цієї статті засідання комітетів можуть бути виїзними чи спільними з іншими комітетами.

4. Комітети можуть організовувати "круглі столи", конференції та інші заходи, проведення яких не суперечить законодавству України.

Стаття 43. Скликання засідань комітетів

1. Засідання комітету скликає голова комітету на підставі затвердженого комітетом плану роботи, доручення Верховної Ради України чи її Голови або за власною ініціативою.

2. Голова комітету зобов'язаний скликати засідання комітету, якщо на цьому наполягає не менше третини членів комітету. У разі якщо голова комітету на вимогу його членів не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати ad hoc головуючого для ведення цього засідання.

3. Розклад засідань комітету не менш як на двотижневий термін складається головою комітету з урахуванням календарного плану роботи Верховної Ради України, доручень Верховної Ради України, Голови Верховної Ради України, стану підготовки питань до розгляду і затверджується на засіданні комітету.

4. Про зміни до розкладу засідань комітету голова комітету повідомляє його членів не пізніш як за чотири дні до засідання в період між пленарними засіданнями Верховної Ради України і не пізніш як за двадцять чотири години в період, коли проводяться пленарні засідання.

5. Додатково до порядку денного засідання комітету можуть бути включені питання, що стосуються організації роботи його підкомітетів, робочих груп, та інші питання, що не потребують попередньої підготовки, якщо на цьому наполягає не менше половини присутніх на його засіданні членів комітету.

6. Якщо три заплановані засідання комітету не відбулися, за рішенням комітету, до предмета відання якого відноситься питання організації роботи Верховної Ради України, відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього Закону та Регламенту Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) вноситься проект постанови Верховної Ради України про звіт голови комітету щодо роботи комітету, засідання якого не відбулися. За наслідками обговорення цього питання Верховна Рада України може прийняти:

1) рішення про відкликання голови комітету;

2) рішення про відкликання першого заступника (заступника) голови комітету;

3) рішення про зміну предмета відання комітету;

4) рішення про ліквідацію комітету;

5) інше рішення, передбачене Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

Стаття 44. Порядок проведення засідань комітетів

1. Засідання комітету є повноважним, якщо на ньому присутні більше половини від затвердженого Верховною Радою України складу його членів, крім випадків, зазначених у Регламенті Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

2. Засідання комітетів проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням комітету проводиться закрите засідання. Здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомок, трансляція засідання по радіо і телебаченню проводяться за згодою головуючого на засіданні комітету. Якщо хтось із членів комітету не підтримує згоди головуючого на засіданні комітету з цього питання, приймається рішення комітету. Про здійснення звукозапису, кіно- і відеозйомок, трансляції засідання по радіо і телебаченню оголошується головуючим перед розглядом питання порядку денного засідання.

3. Голосування на засіданні комітету здійснюється членами комітету особисто і відкрито. В установлених законом випадках проводиться таємне голосування шляхом подачі бюлетенів. Підрахунок результатів під час відкритого голосування здійснюється секретарем комітету, а в разі його відсутності - визначеним головуючим на засіданні членом комітету. Результати голосування заносяться до протоколу засідання комітету із зазначенням кількості голосів "за", "проти", "утримались". За пропозицією, підтриманою не менш як третиною присутніх на засіданні членів комітету, до протоколу засідання комітету заносяться поіменні результати голосування.

4. За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів більшістю голосів присутніх, за винятком випадків, передбачених цим Законом, приймаються акти, зазначені в частині першій статті 49 цього Закону.

5. Прийняті комітетом акти можуть бути переглянуті, якщо за це проголосує більшість від затвердженого Верховною Радою України складу членів комітету. Перегляд актів комітету у випадках, коли рішення з відповідного питання уже прийнято Верховною Радою України, не допускається.

6. Процедурні питання роботи комітетів, не передбачені цим Законом, регулюються Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

Стаття 45. Особливості проведення спільного засідання
комітетів

1. Спільні засідання комітетів скликаються за ініціативою відповідних комітетів або за дорученням Верховної Ради України.

2. Спільні засідання комітетів веде один із голів цих комітетів за взаємною згодою. За дорученням Верховної Ради України або Голови Верховної Ради України спільні засідання комітетів можуть вести відповідно Голова Верховної Ради України або його заступники.

3. Голосування з обговорюваних на спільному засіданні комітетів питань проводяться окремо кожним комітетом.

4. Акти, прийняті на спільному засіданні комітетів, підписуються головами та секретарями відповідних комітетів.

Стаття 46. Особливості проведення закритого засідання
комітетів

1. На закритому засіданні, крім членів комітету, за рішенням комітету можуть бути присутніми запрошені особи та працівники секретаріату комітету.

2. Присутні на закритому засіданні комітету попереджаються про нерозповсюдження інформації з обмеженим доступом, отриманої на ньому, та про відповідальність згідно із законом.

Стаття 47. Участь членів комітетів у засіданнях комітетів

1. Члени комітету зобов'язані особисто брати участь у засіданні комітету.

2. Члени комітету зобов'язані завчасно повідомити про неможливість бути присутніми на засіданні комітету керівництво комітету.

3. Про відсутність членів комітетів на засіданнях комітетів без поважних причин щомісячно подається інформація відповідним фракціям у Верховній Раді України.

Стаття 48. Участь у засіданнях комітетів запрошених осіб

1. Комітети мають право запрошувати на своє засідання Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян, а також їх посадових і службових осіб, отримувати від них необхідні для розгляду питань порядку денного роз'яснення.

2. Комітети мають право вносити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про присутність осіб, зазначених у частині першій цієї статті, на засіданні Верховної Ради України під час розгляду питань, віднесених до предметів їх відання.

3. Для розгляду на засіданнях комітетів питань, віднесених до предметів їх відання, можуть бути запрошені автори та ініціатори внесених законопроектів, науковці, консультанти і експерти, фахівці-практики та інші особи.

4. Комітети зобов'язані не пізніш як за три дні до дня проведення засідання повідомити в письмовій формі керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, об'єднань громадян, присутність представників яких на засіданні визнана необхідною, а також авторів законопроектів про час і місце засідання та перелік питань, що розглядатимуться на ньому.

5. У повідомленнях особам, запрошеним на засідання комітету, зазначається, з яких питань вони запрошуються.

Стаття 49. Акти, що приймаються комітетами

1. За результатами розгляду питань на засіданнях комітетів приймаються:

1) рішення - з організаційних питань;

2) висновки - у випадках, передбачених законом чи Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР );

3) рекомендації - щодо контрольної діяльності комітетів; щодо осіб, які пропонуються для обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звільнення Верховною Радою України; щодо результатів слухань у комітетах.

Стаття 50. Оформлення рішень, висновків та рекомендацій
комітетів

1. У рішеннях, висновках та рекомендаціях комітетів зазначається питання, з якого вони прийняті, дата його розгляду і номер протоколу засідання.

2. Рішення, висновки та рекомендації комітетів складаються із мотивувальної та резолютивної частин.

3. У мотивувальній частині рішень, висновків, рекомендацій зазначається:

1) за чиїм дорученням або ініціативою було розглянуто питання;

2) суб'єкти права законодавчої ініціативи, реєстраційний номер, дата внесення законопроекту - при розгляді проектів актів Верховної Ради України;

3) наявність висновків державних органів, органів місцевого самоврядування, експертних висновків, висновків інших комітетів Верховної Ради України тощо;

4) перелік інших документів, що вплинули на результати розгляду питання;

5) обґрунтування і мотиви прийнятого рішення, висновку, рекомендації.

4. Резолютивна частина рішень, висновків, рекомендацій має містити:

1) за результатами розгляду проектів законів та інших актів - позицію комітету щодо включення до порядку денного пленарного засідання та щодо подальшого прийняття рішення Верховною Радою України стосовно проекту закону чи іншого акта відповідно до вимог Регламенту Верховної Ради України;

2) за результатами розгляду питання стосовно осіб, обрання, призначення, надання згоди на призначення чи звільнення з посад яких здійснюється Верховною Радою України, - позицію комітету по кожній кандидатурі на цю посаду.

5. У рекомендаціях комітетів щодо контролю за діяльністю державних органів, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб зазначаються:

1) положення законодавчих актів України, які були порушені або неналежно виконані відповідним органом чи посадовою, службовою особою, із зазначенням фактів, які це підтверджують;

2) сформульована позитивна чи негативна оцінка роботи державного органу, органу місцевого самоврядування чи посадової, службової особи;

3) заходи, які необхідно здійснити для усунення виявлених комітетом порушень законодавчих актів, пропозиції щодо притягнення винних осіб до відповідальності за зазначені порушення.

Стаття 51. Оформлення протоколів засідань комітетів

1. На кожному засіданні комітету ведеться протокол і стенограма засідання. ( Частина перша статті 51 щодо ведення стенограми засідання комітету набирає чинності з 1 січня 2007 року. Встановити, що до 1 січня 2007 року стенограма засідання комітету ведеться за окремим рішенням комітету. Додатково див. пункти 1 та 2 розділу VIII "Прикінцеві положення" цього Закону )

2. У протоколі засідання комітету зазначаються:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комітету, присутніх на засіданні та відсутніх членів комітету із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених осіб із зазначенням їх участі в засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список членів комітету, а також запрошених осіб, які виступили на засіданні;

5) назви документів, розглянутих на засіданні комітету або поширених серед членів комітету;

6) результати голосування з питань порядку денного;

7) прийняті рішення, висновки, ухвалені рекомендації.

3. До протоколу додаються стенограма засідання, прийняті комітетом акти, а також матеріали, що розглядалися під час заслуховування кожного питання, і викладена в письмовій формі окрема думка членів комітету, які голосували "проти" або утрималися від голосування, якщо вона була надана в письмовій формі членом комітету.

4. Протокол засідання комітету підписують головуючий на засіданні та секретар комітету.

5. Протоколи і стенограми засідань комітетів зберігаються у встановленому порядку і за зверненням народного депутата України надаються для ознайомлення, якщо законом, Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ) або постановою Верховної Ради України не встановлено іншого порядку ознайомлення з документами комітетів.

6. Протокол і стенограма засідання комітету є офіційними документами, що підтверджують процес обговорення і прийняття рішення, висновку, рекомендації комітету.

Стаття 52. Оформлення слухань у комітетах

1. Слухання в комітетах протоколюються і стенографуються.

2. За результатами слухань комітет приймає рекомендації.

Стаття 53. Звіти про роботу комітетів

1. Комітет звітує про свою роботу Верховній Раді України у випадках, передбачених цим Законом та Регламентом Верховної Ради України ( 129а/94-ВР, 129б/94-ВР ).

2. Наприкінці кожної сесії Верховної Ради України комітет розглядає питання про виконання плану роботи комітету та іншу діяльність у період цієї сесії і затверджує шляхом прийняття рішення письмовий звіт про підсумки своєї роботи.

Розділ VI
Забезпечення роботи комітетів
Верховної Ради України

Стаття 54. Правовий статус секретаріатів комітетів

1. Секретаріат комітету Верховної Ради України є структурним підрозділом Апарату Верховної Ради України, який підпорядковується комітету і Керівнику Апарату Верховної Ради України.

2. Секретаріати комітетів здійснюють організаційно-інформаційне, консультативно-правове, методичне забезпечення діяльності комітетів, організацію проведення засідань комітетів, слухань у комітетах, роботи підкомітетів комітетів та діяльності членів комітету, що пов'язана з вирішенням питань, віднесених до предметів відання комітетів.

3. Структура і чисельність працівників секретаріатів комітетів за поданням комітетів установлюються розпорядженням Голови Верховної Ради України в межах затвердженої Верховною Ради України чисельності Апарату Верховної Ради України.

4. Відповідно до предметів відання комітетів, чисельності членів комітетів та кількості підкомітетів у структурі секретаріатів комітетів можуть утворюватися відділи та служби.

5. Витрати на утримання секретаріатів комітетів визначаються в межах кошторису видатків на здійснення повноважень Верховної Ради України.

6. У разі ліквідації комітету працівникам секретаріату цього комітету надаються гарантії, передбачені законом.

7. Припинення повноважень народних депутатів України - членів комітетів у зв'язку із закінченням терміну повноважень Верховної Ради України не є підставою для розірвання трудових договорів з працівниками секретаріатів комітетів.

8. Зміна голови комітету або складу комітету не може бути підставою для звільнення керівника секретаріату комітету, його заступника (заступників), інших працівників секретаріату комітету.

Стаття 55. Структура секретаріатів комітетів

1. Секретаріати комітетів очолюють керівники секретаріатів, які призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням комітетів та за погодженням з Керівником Апарату Верховної Ради України.

2. Керівники секретаріатів комітетів організовують діяльність секретаріатів комітетів.

3. Керівник секретаріату комітету має заступника (заступників), які призначаються на посаду та звільняються з посади розпорядженням Голови Верховної Ради України за поданням комітету та за погодженням з Керівником Апарату Верховної Ради України.

4. Керівники відділів та служб (у разі їх утворення), інші працівники секретаріату комітету призначаються на посади та звільняються з посад Керівником Апарату Верховної Ради України за поданням комітету.

5. Пропозиції щодо кандидатур заступника (заступників) керівника секретаріату комітету, керівників відділів та служб, а також працівників секретаріату комітету вносяться керівником секретаріату комітету на розгляд комітету з дотриманням вимог Закону України "Про державну службу" ( 3723-12 ).

Стаття 56. Права, обов'язки працівників секретаріатів
комітетів

1. Права, обов'язки працівників секретаріатів комітетів визначаються Законом України "Про державну службу" ( 3723-12 ), цим та іншими законами України.

Розділ VII
Відповідальність за невиконання вимог
цього закону

Стаття 57. Відповідальність за невиконання вимог цього Закону

1. Посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян за нез'явлення на засідання комітету без поважних причин, надання недостовірної, неповної інформації, відмову надати інформацію або за навмисне її приховування, створення штучних перешкод у роботі комітетів несуть відповідальність у встановленому законом порядку, крім випадків, передбачених законом.

2. За несвоєчасний розгляд рекомендацій комітетів та несвоєчасне повідомлення їм про вжиті заходи посадові особи державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об'єднань громадян несуть відповідальність у встановленому законом порядку.

Розділ VIII
Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, за винятком:

частини першої статті 18, що набирає чинності з дня набуття повноважень Верховною Радою України, обраною у березні 2006 року;

частини першої статті 51 щодо ведення стенограми засідання комітету, що набирає чинності з 1 січня 2007 року.

2. Встановити, що до 1 січня 2007 року стенограма засідання комітету ведеться за окремим рішенням комітету.

3. Вважати таким, що втратив чинність, додаток N 2 до Постанови Верховної Ради України від 11 грудня 2003 року N 1385-IV "Про затвердження положень про проведення парламентських слухань у Верховній Раді України та слухань у комітетах Верховної Ради України" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 13, ст. 183).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 4 квітня 1995 року N 116/95-ВР