Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 28 квітня 1994 р. N 268
Київ

Про внесення змін і доповнень до
постанови Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1992 р. N 4
59

У зв'язку з прийняттям Закону України "Про тваринний світ" ( 3041-12 ) Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів республіканського значення" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст.217) зміни і доповнення, що додаються.

2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища за участю Міністерства економіки та інших заінтересованих міністерств і відомств розробити та затвердити протягом 1994 року інструкції про застосування положень, затверджених зазначеною постановою, з урахуванням внесених до них змін та доповнень.

3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Міністерству лісового господарства, Державному комітетові по рибному господарству і рибній промисловості разом з Міністерством економіки, Міністерством фінансів і Академією наук розробити та подати до 1 січня 1995 р. Кабінетові Міністрів України Порядок визначення плати за спеціальне використання об'єктів тваринного світу.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-міністра України Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр Кабінету Міністрів України I.ДОЦЕНКО

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 квітня 1994 р. N 268

Зміни і доповнення
до постанови Кабінету Міністрів України
від 10 серпня 1992 р. N 459

1. У назві та пункті першому постанови слово "республіканського" замінити словом "загальнодержавного".

2. У Положенні про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів, затвердженому зазначеною постановою:

1) пункт 2 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

"тварини, в тому числі риби, водні безхребетні та морські ссавці, які перебувають у стані природної волі, а також інші об'єкти тваринного світу, віднесені до природних ресурсів загальнодержавного значення".

У зв'язку з цим абзаци шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий вважати відповідно абзацами сьомим, восьмим, дев'ятим, десятим, одинадцятим.

В абзаці восьмому слово "республіканського" замінити словом "загальнодержавного";

2) у пункті 4:

а) абзаци другий та п'ятий викласти в такій редакції: "територіальних і внутрішніх морських та підземних вод, природних ресурсів континентального шельфу й виключної (морської) економічної зони (крім корисних копалин, рибних запасів та інших об'єктів водного промислу), поверхневих вод, що знаходяться або використовуються на території більш як однієї області, немисливських видів тварин, природних ресурсів у межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України, - органами Мінприроди";

"рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, - органами Держрибгосппрому";

б) після абзацу п'ятого доповнити пункт абзацами шостим і сьомим такого змісту:

"мисливських видів парнокопитних тварин, ведмедів,

єнотовидних собак, куниць лісових та кам'яних, норок американських, тхорів лісових, бобрів, ондатр, бабаків, білок, а також у заборонені для полювання строки чи у заборонених місцях вовків, сірих ворон, сорок, граків, бродячих собак і котів - органами Мінлісгоспу;

лисиць, зайців-русаків, кролів диких і мисливських птахів користувачами мисливських угідь".

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом восьмим;

3) у пункті 5:

а) абзац перший викласти в такій редакції: "5. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів здійснюється на підставі клопотання (заявки) природокористувача з обгрунтуванням потреби в цих ресурсах. Клопотання щодо видачі дозволу на спеціальне використання природних ресурсів, за винятком об'єктів тваринного світу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, погоджується з відповідною місцевою Радою народних депутатів, власником або постійним користувачем цих природних ресурсів. Для отримання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів клопотання погоджується також з відповідними державними органами, а саме:";

б) абзац другий після слів "в тому числі рибних запасів" доповнити словами "та інших об'єктів водного промислу";

в) абзац третій викласти в такій редакції:

"Мінприроди - у разі користування лісовими ресурсами державного значення та корисними копалинами, а також у разі спеціального використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу загальнодержавного значення, за винятком їх промислового добування, а також любительського та спортивного рибальства, яке здійснюється у порядку спеціального використання";

4) пункт 7 викласти в такій редакції: "7. Строк дії дозволу на спеціальне використання природних ресурсів установлюється органом, який його видає, відповідно до затверджених у передбаченому законодавством порядку правил та інструкцій".

3. У Положенні про порядок установлення лімітів використання природних ресурсів республіканського значення, затвердженому зазначеною постановою:

1) абзац сьомий пункту 1 викласти в такій редакції: "тварин, в тому числі риб та водних безхребетних, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, а також видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України";

2) пункт 4 викласти в такій редакції: "4. Ліміти використання рибних запасів та інших об'єктів водного промислу, віднесених до природних ресурсів загальнодержавного значення, в розрізі річкових басейнів, морських районів промислу, основних типів і категорій водойм щорічно затверджуються Мінприроди за поданням Держрибгосппрому на підставі обгрунтувань науково-дослідних установ та організацій.

Держрибгосппром здійснює розподіл затверджених лімітів між окремими користувачами, їх об'єднаннями і доводить розподілені ліміти до Уряду Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та користувачів не пізніш як за місяць до початку спеціального використання цих ресурсів";

3) після пункту 7 доповнити Положення пунктами 8 і 9 такого змісту:

"8. Ліміти використання мисливських видів парнокопитних тварин, ведмедів, єнотовидних собак, куниць лісових та кам'яних, норок американських, тхорів лісових, бобрів, ондатр, бабаків і білок щорічно затверджуються Мінприроди за поданням Мінлісгоспу на підставі пропозицій користувачів мисливських угідь, погоджених з державними лісогосподарськими об'єднаннями або обласними управліннями лісового господарства, Державним комітетом охорони навколишнього природного середовища Республіки Крим та державними управліннями охорони навколишнього природного середовища по областях, містах Києву та Севастополю.

Затверджені ліміти Мінлісгосп доводить до Уряду Криму, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та користувачів не пізніш як за місяць до початку полювання на відповідних вид тварин.

Використання інших мисливських тварин, у тому числі птахів, регулюється нормами відстрілу, які щорічно встановлюються державними лісогосподарськими об'єднаннями або обласними управліннями лісового господарства за погодженням з Державним комітетом охорони навколишнього природного середовища Республіки Крим та державними управліннями охорони навколишнього природного середовища по областях, містах Києву та Севастополю.

9. Ліміти використання немисливських видів тварин затверджуються Мінприроди за кожним окремим видом цих тварин відповідно до подання Державного комітету охорони навколишнього природного середовища Республіки Крим, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища по областях, містах Києву та Севастополю за наявності обгрунтовуючих матеріалів відповідних наукових установ.

Затверджені ліміти Мінприроди доводить до Державного комітету охорони навколишнього природного середовища Республіки Крим, державних управлінь охорони навколишнього природного середовища по областях, містах Києву і Севастополю та користувачів.

Якщо обсяги спеціального використання немисливських видів тварин незначні, Мінприроди може видавати дозвіл на їх спеціальне використання, не затверджуючи лімітів".

У зв'язку з цим пункт 8 вважати пунктом 10;

4) у назві та тексті Положення слово "республіканського" замінити словом "загальнодержавного".