Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

( Указ припинив дію з 17.02.2000. Діяв до набрання чинності Законом
N 1375-XIV від 13.01.2000
)

Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи
підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області

( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 689/99 від 22.06.99
)

З метою створення умов для відновлення роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області та їх технічного переоснащення, збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів та відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) постановляю:

1. Провести з 1 липня 1999 року до 1 липня 2001 року на території Чернівецької області економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості.

Перелік підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області, які є учасниками економічного експерименту (далі - Перелік підприємств - учасників економічного експерименту), затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Чернівецької обласної державної адміністрації.

2. Запровадити на період проведення експерименту сплату єдиного податку замість сплачуваних за станом на 1 липня 1999 року таких податків і зборів:

податку на додану вартість (за винятком податку на додану вартість, сплата якого передбачена частиною першою статті 8 цього Указу);

податку на прибуток підприємств (за винятком податку на прибуток, сплата якого передбачена статтею 7 цього Указу);

плати (податку) за землю;

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

збору за спеціальне використання природних ресурсів (за винятком плати за відпуск на пні деревини лісових порід, яка вноситься у встановленому порядку);

збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;

збору до Державного інноваційного фонду;

комунального податку.

Інші податки і збори (обов'язкові платежі) сплачуються підприємствами учасниками економічного експерименту в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

3. Платниками єдиного податку є підприємства - учасники економічного експерименту, зазначені у Переліку, передбаченому частиною другою статті 1 цього Указу.

4. Об'єктом оподаткування єдиним податком є операції з продажу товарів (робіт, послуг), а також інші операції, пов'язані з отриманням доходу.

Базою оподаткування єдиним податком є:

обсяг продажу товарів (робіт, послуг) у вартісному вираженні протягом звітного періоду, в тому числі за бартерними (товарообмінними) операціями;

прибуток від продажу валют; ( Частину другу статті 4 доповнено абзацом третім згідно з Указом Президента N 689/99 від 22.06.99 )

доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, процентів, роялті, від володіння борговими вимогами, здійснення операцій лізингу (оренди), позареалізаційних операцій та від інших джерел (безповоротна фінансова допомога, в тому числі суми безнадійної заборгованості, відшкодовані після її списання, суми одержаних штрафів, пені, неустойки тощо), за винятком доходів від операцій з цінними паперами.

Терміни, що застосовуються у цій статті, вживаються у значенні, передбаченому Законами України "Про податок на додану вартість" (168/97-ВР) і "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).

5. Ставка єдиного податку встановлюється в розмірі 9 відсотків бази оподаткування, а в разі продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва за межі митної території України - в розмірі 3 відсотків бази оподаткування.

6. Датою виникнення податкових зобов'язань платника єдиного податку з продажу товарів є дата відвантаження товарів, з виконання робіт (надання послуг) - дата оформлення документів, що засвідчують факт виконання робіт (надання послуг), а з одержання доходів, визначених в абзаці третьому частини другої статті 4 цього Указу, - дата зарахування коштів на банківський рахунок платника єдиного податку або отримання відповідних товарів (робіт, послуг).

Державна податкова адміністрація в Чернівецькій області надає за зверненням підприємств - учасників економічного експерименту відстрочку сплати єдиного податку не більше ніж на 90 днів без нарахування пені на період відстрочки у формі податкового кредиту за нульовою ставкою.

7. Підприємства - учасники економічного експерименту сплачують в бюджет податок на прибуток, що утримується ними з доходів, виплачуваних резидентам та нерезидентам (отримувачам цих доходів) у вигляді дивідендів, процентів, роялті, репатріації доходів, а також податок на прибуток від операцій з цінними паперами - у розмірах та порядку, передбачених законодавством.

8. Підприємства - учасники економічного експерименту сплачують відповідно до законодавства податок на додану вартість за поставлені (продані, надані, виконані) їм товари (роботи, послуги), в тому числі у разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України, та включають його у ціну придбання.

Підприємства - учасники економічного експерименту в разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України для власних виробничих потреб можуть за власним бажанням надати органам митного контролю податковий вексель на суму податку на додану вартість без авалю банку на строк не більше 90 днів від дня митного оформлення імпортних товарів.

Видача, облік і погашення податкового векселя провадиться у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

9. Продаж товарів (робіт, послуг) платниками єдиного податку здійснюється за договірними (контрактними) цінами. При цьому податок на додану вартість не нараховується як такий, що врахований у складі єдиного податку.

Платник єдиного податку зобов'язаний видати покупцю на його вимогу податкову накладну в порядку і за формою, передбаченими законодавством. При цьому щодо товарів (робіт, послуг), які згідно з законодавством підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків, сума податку на додану вартість, яка зазначається у податковій накладній, визначається як одна шоста договірної (контрактної) ціни. ( Частина друга статті 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 689/99 від 22.06.99 )

Бланки податкових накладних беруться на облік у відповідному органі державної податкової служби. Порядок обліку бланків податкових накладних та контролю за їх використанням встановлюється Державною податковою адміністрацією в Чернівецькій області за погодженням з Державною податковою адміністрацією України.

10. Сплата єдиного податку здійснюється щомісяця, не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним.

Платники єдиного податку перераховують кошти на окремі рахунки відділень Державного казначейства України.

Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів розмежовують суми єдиного податку, перераховують кошти до відповідних бюджетів та державних цільових фондів і повідомляють органи державної податкової служби про розмежування та перерахування таких сум.

Суми єдиного податку розмежовуються у такому співвідношенні:

до Державного бюджету України - 61 відсоток;

до місцевого бюджету - 22 відсотки;

на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України - 9 відсотків;

до Державного інноваційного фонду - 8 відсотків.

11. Платники єдиного податку до 20 числа кожного місяця подають до місцевого органу державної податкової служби податкові декларації про обсяг продажу товарів (робіт, послуг) та доходи, нарахування, сплату єдиного податку за формою, встановленою Державною податковою адміністрацією України.

Одночасно платники єдиного податку зобов'язані надати органу державної податкової служби реєстр податкових накладних, виданих покупцям, із зазначенням сум податку на додану вартість. Форма реєстру і порядок його заповнення встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

Підприємства - учасники економічного експерименту несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання звітності за встановленими формами і сплату єдиного податку згідно із законодавством.

Контроль за своєчасним і повним надходженням коштів від платників єдиного податку та їх стягненням у разі несвоєчасного перерахування здійснюється органами державної податкової служби відповідно до законодавства.

12. Установити такий порядок сплати податкової заборгованості підприємствами - учасниками економічного експерименту:

сплата податкової заборгованості з податків і зборів, включених до складу єдиного податку, яка виникла за станом на 1 червня 1999 року, зупиняється і відстрочується на період проведення експерименту;

пеня на суми зазначеної податкової заборгованості не нараховується за весь період відстрочення;

суми пені, штрафних та фінансових санкцій, нараховані на заборгованість із сплати податків і зборів, включених до складу єдиного податку, а також проценти за податковий кредит, нараховані за станом на 1 червня 1999 року, підлягають списанню.

Дія цієї статті не поширюється на податкову заборгованість, що реструктуризована відповідно до Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року" ( 314/97-ВР ).

Погашення податкової заборгованості, відстроченої згідно з цією статтею до закінчення економічного експерименту, за бажанням платника єдиного податку може провадитися протягом усього періоду проведення експерименту.

Залишок суми непогашеної податкової заборгованості, яка виникла за станом на 1 червня 1999 року, може бути за бажанням платника єдиного податку розстрочений шляхом оформлення податкового кредиту, починаючи з податкового періоду, що настає за днем закінчення економічного експерименту, але не більше ніж на три роки.

Погашення податкового кредиту провадиться за графіком, самостійно встановленим платником єдиного податку. ( Стаття 12 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента N 689/99 від 22.06.99 )

13. Фірмові торговельні організації підприємств - учасників економічного експерименту мають право здійснювати торговельну діяльність у період проведення експерименту без придбання торгового патенту.

Підприємства - учасники економічного експерименту мають право здійснювати продаж товарів (робіт, послуг) власного виробництва за готівку через касу підприємства без придбання торгового патенту.

14. Підприємство виключається з Переліку підприємств - учасників економічного експерименту, якщо:

підприємство - учасник економічного експерименту не сплатило протягом 6 місяців повну суму єдиного податку, що нараховувалася щомісяця, крім випадків надання такому платнику відстрочки сплати єдиного податку згідно з частиною другою статті 6 цього Указу;

підприємство - учасник економічного експерименту використало не за призначенням товари, які були ввезені (переслані) на митну територію України для власних виробничих потреб в порядку, передбаченому частиною другою статті 8 цього Указу.

Рішення про виключення підприємства із Переліку підприємств - учасників економічного експерименту приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Чернівецької обласної державної адміністрації.

Підприємство, виключене у встановленому порядку з Переліку підприємств учасників економічного експерименту, з дати набрання чинності відповідним рішенням Кабінету Міністрів України сплачує на загальних підставах податки і збори, а також податкову заборгованість, сплату якої згідно з цим Указом було зупинено і відстрочено (або залишок такої заборгованості), за винятком сум, які були списані відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 12 цього Указу.

Підприємство, виключене у встановленому порядку із Переліку підприємств - учасників економічного експерименту, втрачає право на розстрочку сплати залишку суми податкової заборгованості, передбачене частинами четвертою та п'ятою статті 12 цього Указу.

15. Установити, що 70 відсотків надходжень до Державного інноваційного фонду у Чернівецькій області використовуються для розвитку інноваційної діяльності підприємств цієї області.

16. Кабінету Міністрів України:

затвердити у десятиденний строк за поданням Чернівецької обласної державної адміністрації Перелік підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області, які є учасниками економічного експерименту;

приймати рішення щодо звільнення окремих підприємств - учасників економічного експерименту від сплати податку на додану вартість у разі ввезення ними для власних виробничих потреб імпортного обладнання, що не виробляється в Україні; ( Статтю 16 доповнено абзацом третім згідно з Указом Президента N 689/99 від 22.06.99 )

вжити в місячний строк у встановленому порядку заходів до спрощення порядку митного оформлення та зниження ставок митних зборів щодо підприємств - учасників економічного експерименту;

проаналізувати за результатами 1999 року хід проведення економічного експерименту та розглянути питання щодо доцільності його розповсюдження в інших регіонах.

17. Покласти на Кабінет Міністрів України надання офіційних роз'яснень щодо цього Указу.

18. Цей Указ набирає чинності в порядку, передбаченому пунктом 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України (254к/96-ВР ).

Президент України Л.КУЧМА

м.Київ, 30 квітня 1999 року
N 461/99