Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI від 02.12.20
10 )

Про економічний експеримент щодо стабілізації
роботи підприємств легкої та деревообробної
промисловості Чернівецької області

Цей Закон визначає порядок проведення економічного експерименту, спрямованого на створення умов для відновлення роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області та їх технічного переоснащення, збільшення обсягів виробництва конкурентоспроможних товарів.

Стаття 1. Проведення економічного експерименту та визначення
його учасників

1. На території Чернівецької області з 1 липня 1999 року до 1 липня 2001 року проводиться економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості.

2. Учасниками економічного експерименту є підприємства легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області. Перелік підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області, які є учасниками економічного експерименту (далі - Перелік підприємств - учасників економічного експерименту), затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Чернівецької обласної державної адміністрації.

Стаття 2. Поняття єдиного податку

1. Єдиний податок - це податок, що запроваджується на період проведення економічного експерименту замість сплачуваних за станом на 1 липня 1999 року таких податків і зборів:

податку на додану вартість (за винятком податку на додану вартість, сплата якого передбачена статтею 7 цього Закону);

податку на прибуток підприємств (за винятком податку на прибуток, сплата якого передбачена статтею 6 цього Закону);

плати (податку) за землю;

податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

збору за спеціальне використання природних ресурсів (за винятком плати за відпуск на пні деревини лісових порід, яка вноситься у встановленому порядку);

збору на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України;

збору до Державного інноваційного фонду;

комунального податку.

2. Інші податки і збори (обов'язкові платежі), визначені Законом України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ), підприємства - учасники економічного експерименту сплачують в порядку і розмірах, передбачених законодавчими актами України з питань оподаткування.

Стаття 3. Платники єдиного податку

Платниками єдиного податку є підприємства - учасники економічного експерименту, зазначені у Переліку підприємств - учасників економічного експерименту, передбаченому частиною другою статті 1 цього Закону.

Стаття 4. Об'єкт та база оподаткування єдиним податком

1. Об'єктом оподаткування єдиним податком є операції з продажу товарів (робіт, послуг), а також операції, пов'язані з отриманням доходу, які визначено в абзацах третьому та четвертому частини другої цієї статті.

2. Базою оподаткування єдиним податком є:

обсяг продажу товарів (робіт, послуг) у вартісному вираженні протягом звітного періоду, в тому числі за бартерними (товарообмінними) операціями;

позитивна різниця між доходами та витратами при операціях з розрахунками в іноземній валюті;

доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті, від володіння борговими вимогами, здійснення операцій лізингу (оренди), позареалізаційних операцій та від інших джерел (безповоротна фінансова допомога, в тому числі суми безнадійної заборгованості, відшкодовані після її списання, суми одержаних штрафів, пені, неустойки тощо), за винятком доходів від операцій з цінними паперами.

3. Терміни, що застосовуються у цій статті, вживаються у значенні, передбаченому законами України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) і "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).

Стаття 5. Ставка та порядок сплати єдиного податку

1. Ставка єдиного податку встановлюється в розмірі 9 відсотків бази оподаткування, а в разі продажу товарів (робіт, послуг) власного виробництва за межі митної території України - в розмірі 3 відсотків бази оподаткування.

2. Датою виникнення податкових зобов'язань платника єдиного податку з продажу товарів є дата відвантаження товарів, з виконання робіт (надання послуг) - дата оформлення документів, що засвідчують факт виконання робіт (надання послуг), а з одержання доходів, визначених в абзацах третьому, четвертому частини другої статті 4, - дата зарахування коштів на банківський рахунок платника єдиного податку.

3. Державна податкова адміністрація в Чернівецькій області надає за зверненням підприємств - учасників економічного експерименту відстрочку сплати єдиного податку не більше ніж на 90 днів без нарахування пені на період відстрочки у формі податкового кредиту із застосуванням нульової ставки плати за користування цим кредитом.

Стаття 6. Особливості сплати податку
на прибуток підприємствами учасниками економічного експерименту

1. Підприємства - учасники економічного експерименту сплачують податок на прибуток, що утримується ними з доходів, виплачуваних резидентам та нерезидентам (отримувачам цих доходів) у вигляді дивідендів, процентів, роялті, репатріації доходів, а також податок на прибуток від операцій з цінними паперами - у розмірах та порядку, передбачених Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".

2. Платник єдиного податку - емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого єдиного податку на суму внесеного до бюджету податку на дивіденди, передбаченого частиною першою цієї статті.

Стаття 7. Особливості сплати податку на додану вартість
підприємствами учасниками економічного експерименту

1. Підприємства - учасники економічного експерименту сплачують відповідно до закону податок на додану вартість за поставлені (продані, надані, виконані) їм товари (роботи, послуги), в тому числі у разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України та отримання робіт (послуг), що надаються нерезидентами для їх використання або споживання на митній території України, та включають його у ціну придбання.

2. Підприємства - учасники економічного експерименту в разі ввезення (пересилання) товарів на митну територію України для власних виробничих потреб можуть за власним бажанням надати органам митного контролю податковий вексель на суму податку на додану вартість без авалю банку на термін не більше 90 днів від дня митного оформлення імпортних товарів.

Видача, облік і погашення податкового векселя провадяться у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.

3. Продаж товарів (робіт, послуг) платниками єдиного податку здійснюється за договірними (контрактними) цінами. При цьому податок на додану вартість не нараховується як такий, що врахований у складі єдиного податку.

4. Починаючи з дня запровадження економічного експерименту платник єдиного податку зобов'язаний видати покупцю на його вимогу податкову накладну в порядку і за формою, передбаченими законодавством з питань оподаткування. При цьому щодо операцій з продажу товарів (робіт, послуг), які згідно з законодавством підлягають оподаткуванню податком на додану вартість за ставкою 20 відсотків, сума податку на додану вартість, яка зазначається у податковій накладній, визначається як одна шоста договірної (контрактної) ціни.

5. Підприємства - учасники економічного експерименту ведуть реєстр виданих покупцям податкових накладних, форма та порядок ведення якого встановлюються Державною податковою адміністрацією України.

6. Звільняються від обкладення податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) на митну територію України підприємствами учасниками економічного експерименту товарів (обладнання, запасних частин до нього та комплектуючих) для власних виробничих потреб, якщо такі товари не виробляються підприємствами на митній території України, перелік та обсяги яких затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.

Стаття 8. Порядок сплати та зарахування сум єдиного податку
до бюджетів і державних цільових фондів

1. Сплата єдиного податку здійснюється щомісяця, не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним.

2. Платники єдиного податку перераховують кошти на окремі рахунки відділень Державного казначейства України.

Єдиний податок сплачується у формах, передбачених законодавством.

3. Відділення Державного казначейства України наступного дня після надходження коштів розмежовують суми єдиного податку, перераховують кошти до відповідних бюджетів та державних цільових фондів і повідомляють органи державної податкової служби про розмежування та перерахування таких сум.

4. Суми єдиного податку розмежовуються у такому співвідношенні:

до Державного бюджету України - 61 відсоток;

до міського (м. Чернівці) та районних бюджетів відповідних рад, на території яких знаходиться підприємство - учасник економічного експерименту, - 22 відсотки;

на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України - 9 відсотків;

до Державного інноваційного фонду - 8 відсотків.

5. Платники єдиного податку до 20 числа кожного місяця подають до місцевого органу державної податкової служби податкові декларації про обсяг продажу товарів (робіт, послуг) та доходи, передбачені абзацами третім та четвертим частини другої статті 4 цього Закону, нарахування, сплату єдиного податку за формою, встановленою Державною податковою адміністрацією України.

Одночасно платники єдиного податку зобов'язані надати органу державної податкової служби реєстр податкових накладних, виданих покупцям, із зазначенням сум податку на додану вартість.

6. Підприємства - учасники економічного експерименту несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність подання звітності за встановленими формами і сплату єдиного податку згідно із законодавством.

7. Контроль за своєчасним і повним надходженням коштів від платників єдиного податку та їх стягненням у разі несвоєчасного перерахування здійснюється органами державної податкової служби відповідно до законодавства.

Стаття 9. Порядок сплати податкової заборгованості
підприємствами учасниками економічного експерименту

1. Для підприємств - учасників економічного експерименту встановлюється такий порядок сплати податкової заборгованості:

сплата податкової заборгованості з податків і зборів, включених до складу єдиного податку, яка виникла за станом на 1 червня 1999 року, зупиняється і відстрочується на період проведення експерименту;

пеня на суми зазначеної податкової заборгованості не нараховується за весь період відстрочення починаючи з 1 червня 1999 року;

суми пені, штрафних та фінансових санкцій, нараховані на заборгованість із сплати податків і зборів, включених до складу єдиного податку, а також проценти за податковий кредит, нараховані за станом на 1 червня 1999 року, підлягають списанню.

2. Погашення податкової заборгованості, відстроченої згідно з цією статтею до закінчення економічного експерименту, за бажанням платника єдиного податку може провадитися протягом усього періоду проведення експерименту.

3. Залишок суми непогашеної податкової заборгованості, яка виникла за станом на 1 червня 1999 року, за бажанням платника єдиного податку може бути розстрочений шляхом оформлення податкового кредиту починаючи з податкового періоду, що настає за днем закінчення економічного експерименту, але не більше ніж на три роки.

Погашення податкового кредиту провадиться за графіком, самостійно встановленим платником єдиного податку.

4. Дія цієї статті не поширюється на податкову заборгованість, що реструктуризована відповідно до Закону України "Про списання та реструктуризацію податкової заборгованості платників податків за станом на 31 березня 1997 року" ( 314/97-ВР ).

Стаття 10. Деякі умови інноваційної діяльності та реалізації
продукції

1. 70 відсотків коштів, що надходять у Чернівецькій області від збору до Державного інноваційного фонду, в тому числі кошти, повернуті за фінансування інноваційних проектів, залишаються в Чернівецькій області, зараховуються на спеціальний рахунок і використовуються для розвитку інноваційної діяльності підприємств - учасників економічного експерименту.

Порядок надання та використання коштів визначається органом, уповноваженим відповідно до законодавства здійснювати в Чернівецькій області фінансове забезпечення державної інноваційної політики, за погодженням з Чернівецькою обласною державною адміністрацією.

2. Фірмові торговельні організації підприємств - учасників економічного експерименту мають право здійснювати торговельну діяльність у період проведення експерименту без придбання торгового патенту.

Підприємства - учасники економічного експерименту мають право здійснювати продаж товарів (робіт, послуг) власного виробництва за готівку через касу підприємства без придбання торгового патенту.

Стаття 11. Порядок виключення підприємств із Переліку
підприємств - учасників економічного експерименту

1. Підприємство виключається з Переліку підприємств - учасників економічного експерименту, якщо:

підприємство - учасник економічного експерименту не сплатило протягом 6 місяців повну суму єдиного податку, що нараховувалася щомісяця, крім випадків надання такому платнику відстрочки сплати єдиного податку згідно з частиною третьою статті 5 цього Закону;

підприємство - учасник економічного експерименту використало не за призначенням товари, які були ввезені (переслані) на митну територію України для власних виробничих потреб в порядку, передбаченому частинами другою та шостою статті 7 цього Закону.

Рішення про виключення підприємства із Переліку підприємств - учасників економічного експерименту приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Чернівецької обласної державної адміністрації.

2. Підприємство, виключене у встановленому порядку з Переліку підприємств - учасників економічного експерименту, з дати набрання чинності відповідним рішенням Кабінету Міністрів України сплачує на загальних підставах податки і збори, а також податкову заборгованість, сплату якої згідно з цим Законом було зупинено і відстрочено (або залишок такої заборгованості), за винятком сум, які були списані відповідно до абзацу четвертого частини першої статті 9 цього Закону.

Підприємство, виключене у встановленому порядку із Переліку підприємств - учасників економічного експерименту, втрачає право на розстрочку сплати залишку суми податкової заборгованості, передбачене частиною третьою статті 9 цього Закону.

Стаття 12. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. До набрання чинності цим Законом економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області провадиться відповідно до Указу Президента України від 30 квітня 1999 року N 461/99 "Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області".

3. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України від 30 квітня 1999 року N 461/99 "Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області".

4. У разі зміни відповідно до закону ставок податків і зборів, що входять до складу єдиного податку, в установленому порядку вносяться відповідні зміни до ставки єдиного податку та розмірів розмежування його сум згідно з частиною четвертою статті 8 цього Закону.

5. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

6. Кабінету Міністрів України:

вжити в місячний термін у встановленому порядку заходів до спрощення порядку митного оформлення та зниження ставок митних зборів щодо підприємств - учасників економічного експерименту;

протягом двох місяців після опублікування цього Закону подати до Верховної Ради України пропозиції щодо внесення змін до законів України, які випливають з цього Закону, а також привести у відповідність з ним свої нормативно-правові акти;

проаналізувати за результатами першого року роботи в умовах економічного експерименту хід його проведення та розглянути питання щодо доцільності поширення його в інших регіонах.

7. Зупинити на період проведення експерименту для підприємств - учасників економічного експерименту дію таких законодавчих актів України та їх окремих норм з питань оподаткування:

Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 47, ст. 648; 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361, N 38, ст. 346);

Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст. 560; 1996 р., N 45, ст.238; 1997 р., N 33, ст. 207, N 47, ст. 294; 1999 р., N 8, ст.59, N 15, ст.83, N 18, ст.140, N 32, ст. 264, N 38, ст. 352, N 39, ст.356; 2000 р., N 2, ст. 15);

Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82, N 44, ст. 214; 1997 р., N 36, ст. 231, N 40, ст. 268; 1998 р., N 30-31, ст. 193; 1999 р., N 38, ст. 345, N 50, ст.437) в частині придбання торгового патенту для здійснення торговельної діяльності;

Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" ( 1963-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 15, ст. 117; 1999 р., N 40, ст. 361);

Закону України "Про систему оподаткування" ( 1251-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 16, ст. 119, N 22, ст. 159; 1998 р., N 14, ст. 60, N 20, ст. 104, N 35, ст.239; 1999 р., N 2 - 3, ст.21, N 7, ст. 47, N 20 - 21, ст.192, N 26, ст.215) у частині сплати податків і зборів, включених до складу єдиного податку, передбаченого цим Законом;

статті 15 Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік" ( 378-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 8, ст.59) щодо сплати збору до Державного інноваційного фонду;

статті 15 Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року N 56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 30, ст. 336; 1995 р., N 30, ст. 229).

8. Внести зміни до таких законів України:

1) пункт 11.12 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст.156, N 51, ст.305; 1999 р., N 15, ст.83, N 18, ст.140, N 32, ст.264, N 38, ст.352, N 39, ст.356; 2000 р., N 2, ст. 16) доповнити абзацом такого змісту:

"Установити, що на період проведення економічного експерименту щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області податок на додану вартість справляється з урахуванням особливостей, встановлених статтею 7 Закону України "Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області" ( 1375-14 )";

2) пункт 22.5 статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст.35, N 18, ст. 94; 1999 р., N 15, ст.83, N 18, ст. 140, N 32, ст.264, N 38, ст.352, N 39, ст.356; 2000 р., N 2, ст. 16) доповнити абзацом такого змісту:

"Установити, що на період проведення економічного експерименту щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області податок на прибуток підприємств - учасників експерименту справляється з урахуванням особливостей, встановлених статтею 6 Закону України "Про економічний експеримент щодо стабілізації роботи підприємств легкої та деревообробної промисловості Чернівецької області" ( 1375-14 )."

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 13 січня 2000 року
N 1375-XIV