Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 530 від 13.10.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2000 р. за N 710/4931

Про внесення змін та доповнень до Порядку складання
декларації про прибуток підприємства

Керуючись статтею 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) та пунктом 16.15 статті 16 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити зміни та доповнення до Порядку складання декларації про прибуток підприємства, затвердженого наказом Державної податкової адміністрації України від 8 липня 1997 року N 214 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 серпня 1997 року за N 313/2117 (у редакції наказу від 21.01.98 N 37, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.02.98 за N 94/2534) (зі змінами), що додаються.

2. Установити, що до приведення положень Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) у відповідність до вимог пункту 2 статті 3 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" ( 996-14 ) дія абзацу четвертого пункту 4.9 Порядку складання декларації про прибуток підприємства в частині застосування правил ведення податкового обліку при визначенні балансової вартості запасів призупиняється.

3. Начальнику Головного управління прямих податків Фурману А.П. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

4. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В.О. через засоби масової інформації довести цей наказ до відома платників податку на прибуток.

5. Головному редактору журналу "Вісник податкової служби України" Кудрицькому Д.А. опублікувати зазначений наказ після його державної реєстрації у Міністерстві юстиції України.

6. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у триденний термін від дня реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його тиражування та надсилання державним податковим адміністраціям в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

7. Начальнику Головного управління прямих податків Фурману А.П. скласти технічне завдання для розробки системи обробки звітної документації.

8. Начальнику Головного управління АІС "Податки" юридичних осіб Семирзі М.I. на підставі технічного завдання, розробленого Головним управлінням прямих податків, у двотижневий термін після його одержання забезпечити розробку та впровадження програмного забезпечення для проведення державними податковими органами попереднього розгляду (перевірки) декларацій.

9. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Оперенка Г.М.

Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
13.10.2000 N 530

Зареєстровано в
Міністерстві юстиції України
13 жовтня 2000 р.за N 710/4931

Зміни та доповнення до Порядку складання декларації
про прибуток підприємства

1. У другому абзаці частини "е" підпункту 7.1.2 Порядку слова "а також не враховується при зменшенні податкового зобов'язання, обчисленого за звітний (податковий) рік, на суму вартості придбаних у такому звітному періоді торгових патентів" вилучити.

Доповнити частину "е" підпункту 7.1.2 Порядку новим абзацом такого змісту:

"Податок на прибуток, нарахований за звітний (податковий) рік, зменшується на вартість придбаних платником податку торгових патентів, термін дії яких припадає на такий звітний період".

2. Доповнити рядок 36 Декларації словами і цифрами: "(для гр.3: рядок 11 - рядок 32 + рядок 33 - рядок 34 + рядок 35 - рядок 36.3 додатка О; приклад заповнення гр.4 наведено в додатку до пункту 6.2 Порядку складання декларації про прибуток підприємства)".

3. У рядку 46.7 графи 1 додатка "Р" Декларації текст "(30 відсотків від різниці між рядком 46.1 та сумою рядків 46.2 і 46.3, якщо податок на дивіденди вноситься до бюджету до виплати дивідендів, або 30 відсотків від різниці між рядком 46.4 та сумою рядків 46.5 і 46.6, якщо податок на дивіденди вноситься до бюджету одночасно із виплатою дивідендів)" замінити на "(30 відсотків від суми, зазначеної у рядку 46.1, якщо податок на дивіденди вноситься до бюджету до виплати дивідендів, або 30 відсотків від суми, зазначеної у рядку 46.4, якщо податок на дивіденди вноситься до бюджету одночасно із виплатою дивідендів)".

Начальник Головного управління прямих податків А.П.Фурман