Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 304 від 30.11.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2000 р. за N 905/5126

Про внесення змін і доповнень
до деяких положень (стандартів)
бухгалтерського обліку

Відповідно до статті 6 Закону України від 16 липня 1999 року N 996 "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" НАКАЗУЮ:

Внести до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", 3 "Звіт про фінансові результати", 4 "Звіт про рух грошових коштів", 5 "Звіт про власний капітал", 7 "Основні засоби", 8 "Нематеріальні активи", 9 "Запаси" , 10 "Дебіторська заборгованість", 11 "Зобов'язання", 12 "Фінансові інвестиції", 14 "Оренда", 16 "Витрати", 20 "Консолідована фінансова звітність", 21 "Вплив змін валютних курсів", 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" зміни і доповнення, що додаються.

Заступник Міністра В.В.Регурецький

Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
30.11.2000 N 304

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
11 грудня 2000 р. за N 905/5126

Зміни і доповнення
до деяких положень (стандартів)
бухгалтерського обліку

1. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 396/3689:

1.1. В абзаці п'ятому пункту 4 слово "підприємства" замінити словом "особи".

1.2. Третє речення пункту 14 доповнити словами "яка наводиться у дужках".

1.3. Пункт 15 викласти в такій редакції:

"15. У статті "Незавершене будівництво" відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва".

1.4. Перше речення абзацу другого пункту 16 після слова "засобів" доповнити словами "(у дужках)".

1.5. Пункт 21 після слів "вартість запасів" доповнити словами "малоцінних та швидкозношуваних предметів".

1.6. Пункт 23 доповнити словами "а також вартість напівфабрикатів власного виробництва".

1.7. Пункт 25 після слова "показується" доповнити словами "без суми торгових націнок".

1.8. Пункт 26 після слів "продукцію (товари)" доповнити словами "інші активи".

1.9. Пункт 27 доповнити третім реченням такого змісту: "Сума резерву сумнівних боргів наводиться у дужках".

1.10. Пункт 37 доповнити другим реченням такого змісту:

"Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства".

1.11. Пункт 39 доповнити другим реченням такого змісту:

"Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал".

1.12. У першому реченні пункту 42 слова "яка реінвестована у підприємство" вилучити.

1.13. Пункт 45 доповнити підпунктом 45.1 такого змісту:

"45.1. Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у вписуваному рядку 415 наводять суму страхових резервів, у вписуваному рядку 416 наводять у дужках суму часток перестраховиків у страхових резервах, різниця між якими включається до підсумку розділу балансу".

1.14. Пункт 57 доповнити підпунктом 57.1 такого змісту:

"57.1. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість підприємства з оплати праці, включаючи депоновану заробітну плату".

2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 3 "Звіт про фінансові результати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 397/3690:

2.1. Пункт 11 доповнити другим реченням такого змісту:

"Показники про непрямі податки, вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться у дужках".

2.2. Пункт 13 доповнити другим реченням такого змісту:

"Організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, у цій статті відображають вартість, за якою реалізовано цінні папери, та суму винагороди за виконання інших операцій, пов'язаних з розміщенням, купівлею і продажем цінних паперів".

2.3. Пункт 16 доповнити другим реченням такого змісту:

"Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цьому рядку наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань".

2.4. Пункт 17 доповнити другим реченням такого змісту:

"Зокрема, у цій статті відображають одержані підприємством від інших осіб суми доходів на користь комітента, принципала, співвиконавця, субпідрядника тощо за договорами комісії, підряду, агентськими та іншими аналогічними угодами".

2.5. Пункт 19 доповнити третім реченням такого змісту:

"У цій статті організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів".

2.6. Пункт 38 доповнити словами "за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством".

3. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 398/3691:

3.1. У пункті 16 слова "статей балансу в іноземній валюті, не пов'язаних з операційною діяльністю" замінити словами "статті балансу "Грошові кошти та їх еквіваленти в іноземній валюті".

3.2. Пункт 17 після слів "довгострокових активів" доповнити словами "від обміну оборотних активів на необоротні активи і фінансові інвестиції, від неопераційних курсових різниць".

3.3. Пункт 20 доповнити другим реченням такого змісту:

"При цьому не враховуються зміни в складі оборотних активів, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності (обмін на необоротні активи, фінансові інвестиції тощо) та фінансової діяльності (виплата дивідендів або погашення зобов'язань з фінансової оренди виробничими запасами, продукцією, товарами тощо, негрошові внески до статутного капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років".

3.4. Пункт 22 доповнити другим реченням такого змісту:

"При цьому не враховуються зміни в складі поточних зобов'язань, які є наслідком негрошових операцій інвестиційної діяльності та фінансової діяльності (погашення поточного зобов'язання шляхом передачі необоротних активів і фінансових інвестицій, зарахування внесків до капіталу тощо) або виправлення помилок минулих років".

3.5. Пункт 34 доповнити словами "за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо".

3.6. У пункті 35 слова "боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі у спільних підприємствах" замінити словами "часток у капіталі інших підприємств".

3.7. У пункті 56 слова "показується сума збільшення або" замінити словами "у графі "Надходження" відображається збільшення, у графі "Видаток-".

4. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 399/3692:

4.1. У пункті 12 слова "дані, які відображають" замінити словами "сума нарахованих дивідендів, дані про інший".

4.2. Пункт 16 викласти в такій редакції:

"16. У статті "Разом змін в капіталі" наводиться підсумок змін у складі власного капіталу за звітний період, що визначається як сума всіх змін, відображених у рядках 060-280. Залишок власного капіталу на кінець року визначається, виходячи з його скоригованого залишку на початок року (рядок 050) і підсумку змін у капіталі (рядок 290)".

4.3. Пункт 17 викласти в такій редакції:

"17. Дані в графах 3-11 наводяться у дужках, якщо такі показники призводять до зменшення залишку відповідного елементу власного капіталу".

5. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000 року N 92, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 травня 2000 року за N 288/4509:

5.1. Абзац перший пункту 10 після слова "отримання" доповнити словами "з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 Положення (стандарту) 7".

5.2. Пункт 17 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта".

5.3. Пункт 20 викласти в такій редакції:

"20. У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта основних засобів) перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і відновлення його корисності, сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення включається до складу доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта основних засобів) перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта і відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду".

6. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року N 242, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 750/4043:

6.1. В абзаці восьмому пункту 4 слова "(відокремлений від підприємства)" вилучити.

6.2. Пункт 21 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:

"Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта.

Відомості про зміни первісної вартості та суми зносу нематеріальних активів заносяться до регістрів їх аналітичного обліку".

6.3. Пункт 23 викласти в такій редакції:

"23. У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) дооцінки об'єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх уцінок об'єкта і втрат від зменшення його корисності над сумою попередніх дооцінок залишкової вартості цього об'єкта і відновлення його корисності, сума чергової (останньої) дооцінки, але не більше зазначеного перевищення, включається до складу доходів звітного періоду, а різниця (якщо сума чергової (останньої) дооцінки більше зазначеного перевищення) спрямовується на збільшення іншого додаткового капіталу.

У разі наявності (на дату проведення чергової (останньої) уцінки об'єкта нематеріальних активів) перевищення суми попередніх дооцінок об'єкта і відновлення його корисності над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об'єкта і втрат від зменшення його корисності сума чергової (останньої) уцінки, але не більше зазначеного перевищення, спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу, а різниця (якщо сума чергової (останньої) уцінки більше зазначеного перевищення) включається до витрат звітного періоду".

6.4. Пункт 32 викласти в такій редакції:

"32. Втрати від зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням суми зносу об'єкта нематеріальних активів, а щодо об'єкта нематеріальних активів, відображеного в обліку за переоціненою вартістю, - відображаються в порядку, передбаченому абзацом другим пункту 23 цього Положення (стандарту)".

6.5. Пункт 33 викласти в такій редакції:

"33. Якщо причини зменшення корисності об'єкта нематеріальних активів перестали існувати, то сума відновлення корисності, але не більше суми попереднього зменшення корисності, відображається визнанням доходу з одночасним зменшенням суми зносу об'єкта нематеріальних активів. Відновлення корисності об'єкта нематеріальних активів, відображеного в обліку за переоціненою вартістю, відображається в порядку, передбаченому абзацом першим пункту 23 цього Положення (стандарту)".

6.6. Пункт 35 доповнити другим реченням:

"Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття цих об'єктів".

7. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 1999 року N 246, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 2 листопада 1999 року за N 751/4044:

7.1. У пункті 9 друге речення абзацу шостого вилучити.

7.2. У пункті 10 слова "собівартість їх виробництва" замінити словами "їхня виробнича собівартість".

7.3. У другому реченні пункту 22 слово "застосовують" замінити словами "можуть застосовувати (якщо інші методи оцінки вибуття запасів не виправдані)".

8. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року N 237, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 1999 року за N 725/4018:

8.1. Пункт 6 доповнити другим реченням такого змісту:

"У разі відстрочення платежу за продукцію, товари, роботи, послуги з утворенням від цього різниці між справедливою вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів та/ або їх еквівалентів, що підлягають отриманню за продукцію, товари, роботи, послуги, така різниця визнається дебіторською заборгованістю за нарахованими доходами (процентами) у періоді її нарахування".

8.2. Четверте речення пункту 9 доповнити текстом такого змісту: "(приклад визначення величини резерву сумнівних боргів наведено в додатку до цього Положення (стандарту)".

8.3. Пункт 11 доповнити:

8.3.1. Після слова "заборгованості" словами "за продукцію, товари, роботи, послуги".

8.3.2. Другим і третім реченнями такого змісту:

"У разі недостатності суми нарахованого резерву сумнівних боргів безнадійна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги списується з активів на інші операційні витрати. Сума відшкодування раніше списаної безнадійної дебіторської заборгованості включається до складу інших операційних доходів".

8.4. Пункт 12 доповнити абзацом другим такого змісту:

"Довгострокова дебіторська заборгованість, на яку нараховуються проценти, відображається в балансі за їхньою теперішньою вартістю. Визначення теперішньої вартості залежить від виду заборгованості та умов її погашення".

9. Пункт 6 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 січня 2000 року N 20, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 лютого 2000 року N 85/4306, доповнити абзацом шостим такого змісту:

"доходи майбутніх періодів".

10. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 26 квітня 2000 року N 91, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 травня 2000 року за N 284/4505:

10.1. В абзаці другому пункту 8 слова "інших доходів" замінити словами "інших фінансових доходів".

10.2. У пункті 12:

10.2.1. В абзаці першому слова "усіх змін у власному капіталі" замінити словами "зміни загальної величини власного капіталу".

10.2.2. Абзац третій викласти в такій редакції:

"Балансова вартість фінансових інвестицій збільшується (зменшується) на частку інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування за звітний період (крім змін за рахунок чистого прибутку (збитку) із включенням (виключенням) цієї суми до іншого додаткового капіталу інвестора або до додаткового вкладеного капіталу (якщо зміна величини власного капіталу об'єкта інвестування виникла внаслідок розміщення (викупу) акцій (часток), що привело до виникнення (зменшення) емісійного доходу об'єкта інвестування). Якщо сума зменшення частки капіталу інвестора в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування (крім змін за рахунок чистого збитку) більше іншого додаткового капіталу або додаткового вкладеного капіталу інвестора (якщо зменшення величини власного капіталу об'єкта інвестування виникло внаслідок викупу акцій (часток), що призвело до зменшення емісійного доходу об'єкта інвестування), то на таку різницю зменшується (збільшується) нерозподілений прибуток (непокритий збиток)".

10.3. У другому реченні абзацу другого пункту 13 слово "спільним" замінити словами "дочірнім, спільним, асоційованим".

10.4. У пункті 16 цифру "7" замінити цифрами "17".

11. У пункті 9 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 "Оренда", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 липня 2000 року N 181, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2000 року за N 487/4708, слова "іншими витратами операційної діяльності відповідного звітного періоду" замінити словами "витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати".

12. Абзац шостий пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248, викласти в такій редакції:

"змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати".

13. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 року N 176, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 12 серпня 1999 року за N 553/3846:

13.1. В абзаці четвертому пункту 3 слово "запасів" замінити словом "активів".

13.2. Пункт 17 доповнити:

13.2.1. Третім реченням такого змісту:

"Такі різниці в консолідованому звіті про власний капітал відображаються у додатковій графі "Накопичена курсова різниця".

13.2.2. Підпунктом 17.1. такого змісту:

"17.1. Консолідований звіт про рух грошових коштів складається на основі консолідованого балансу, консолідованого звіту про фінансові результати та консолідованого звіту про власний капітал згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 4 "Звіт про рух грошових коштів" і 21 "Вплив змін валютних курсів".

14. Абзац четвертий пункту 8 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року N 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за N 515/4736, вилучити.

15. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14 березня 2000 року за N 161/4382:

15.1. Перше речення абзацу другого пункту 7 доповнити словами "(у дужках)".

15.2. Друге речення пункту 12 доповнити словами "сума якого наводиться у дужках".

15.3. Пункт 35 доповнити підпунктом 35.1 такого змісту:

"35.1. Показники про непрямі податки, інші вирахування з доходу, собівартість, витрати і збитки наводяться у дужках".

15.4. Пункт 41 доповнити підпунктом 41.1 такого змісту:

"41.1. Сума єдиного податку наводиться у рядку 165 "Єдиний податок".

15.5. У пункті 43 слова "також сума єдиного податку" вилучити.

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку
у виробничій сфері В.М.Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарт
у)
бухгалтерського обліку
10 "Дебіторська заборгованість"

Приклад
визначення величини резерву сумнівних боргів
на основі класифікації дебіторської заборгованості

Для визначення коефіцієнта сумнівності на 31 грудня 2000 року підприємство для спостереження обрало період за останні півроку (липень-грудень 2000 року).

           ------------------------------------------------------
| Місяць |Фактично списано |Сальдо дебіторської |
| |безнадійної |заборгованості за |
| |дебіторської |продукцію, товари, |
| |заборгованості за |роботи, послуги |
| |продукцію, товари, |відповідної групи |
| |роботи, послуги (*) |на кінець місяця (*)|
| |(грн.) |(грн.) |
| |--------------------+--------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| |група |група |група |група |група |група |
|----------+------+------+------+------+------+------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----------+------+------+------+------+------+------|
|Липень | 600 | 800 | 950 |20000 |18000 |17000 |
|----------+------+------+------+------+------+------|
|Серпень | --- | 400 | 700 |22000 |12000 |14000 |
|----------+------+------+------+------+------+------|
|Вересень | 750 | 500 | --- |15000 |13000 |14500 |
|----------+------+------+------+------+------+------|
|Жовтень | 300 | --- | 770 |16000 |12000 |11000 |
|----------+------+------+------+------+------+------|
|Листопад | --- | 650 | --- |18000 |11500 |13000 |
|----------+------+------+------+------+------+------|
|Грудень | 550 | 850 | 1400 |17000 |14000 |16000 |
|----------+------+------+------+------+------+------|
|РАЗОМ | 2200 | 3200 | 3820 | X | X | X |
------------------------------------------------------

________________________-_____

(*) Підприємство самостійно визначає групи за строками непогашення поточної дебіторської заборгованості.

Коефіцієнт сумнівності (Кс) відповідної групи дебіторської заборгованості може визначатися за такою формулою:

Кс = (S Бзн:Дзн) : і,

___________________

де S - це сумма.

де Бзн - фактично списана безнадійна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи за н-ний місяць обраного для спостереження періоду;

Дзн - дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги відповідної групи на кінець н-ного місяця обраного для спостереження періоду;

і - кількість місяців в обраному для спостереження періоді.

Коефіцієнт сумнівності відповідної групи дебіторської заборгованості становить:

першої - (600:20000 + 750:15000 + 300:16000 + 550:17000):6 = 0,022 (2,2%);

другої - (800:18000 + 400:12000 + 500:13000 + 650:11500 + 850:14000):6 = = 0,039 (3,9%);

третьої - (950:17000 + 700:14000 + 770:11000 + 1400:16000):6 = 0,044 (4,4%).

Величина резерву сумнівних боргів на кінець звітного періоду поточного року має становити:

17000 х 0,022 + 14000 х 0,039 + 16000 х 0,044 = 1624.