Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 53 від 14.02.2001
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2001 р. за N 239/5430

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів України
N 1675 від 20.12.20
11)

Про затвердження Змін та доповнень до Інструкції
"Про прибутковий податок з громадян"

У зв'язку з прийняттям Закону України від 7 грудня 2000 року N 2136-III "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" щодо оподаткування благодійної допомоги", Закону України від 16 листопада 2000 року N 2114-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо операції з металобрухтом)", з метою уточнення об'єктів оподаткування та інших положень, та керуючись пунктом 2 статті 8 Закону України "Про державну податкову службу в Україні" (509-12), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни та доповнення до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян", затвердженої наказом Головної державної податкової Інспекції України від 21 квітня 1993 року N 12 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 9 червня 1993 року за N 64, що додаються.

2. Начальнику Головного управління оподаткування фізичних осіб Лєкарю С.I. подати цей наказ до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Начальнику Головного управління по роботі з платниками податків Сисоєву В.О. після державної реєстрації наказу забезпечити публікацію його в засобах масової інформації.

4. Начальнику управління справами Коваленку В.В. у десятиденний термін після державної реєстрації наказу забезпечити його тиражування та надсилання до Державних податкових адміністрацій в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Бондаренка Г.I.

Голова М.Я.Азаров

Затверджено
Наказ Державної податкової
адміністрації України
14.02.2001 N 53

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2001 р. за N 239/5430

Зміни та доповнення
до Інструкції "Про прибутковий податок з громадян"

Відповідно до Законів України від 7 грудня 2000 року N 2136-III "Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" щодо оподаткування благодійної допомоги", від 16 листопаду 2000 року N 2114-III "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо операцій з металобрухтом)" і з метою уточнення об'єктів оподаткування та інших положень:

1. У пункті 2:

перший абзац підпункту 2.1 доповнити реченням такого змісту: "Не є об'єктом оподаткування отримані раніше і оподатковані доходи, які розподіляють між собою громадяни в межах їх сімейних, шлюбних правовідносин (крім доходів від спільної підприємницької діяльності)";

другий абзац підпункту 2.1 доповнити реченням такого змісту: "Перерахування утриманого (із нарахованої суми місячного сукупного оподатковуваного доходу) прибуткового податку до бюджету проводиться в строк не пізніше десятого календарного дня місяця, наступного за місяцем, в якому проведена (нарахована) виплата такого доходу громадянину в будь-якій формі (у тому числі в натуральній), якщо для деяких форм виплат інші строки не передбачені у відповідних розділах цієї Інструкції";

у першому реченні підпункту 2.2 слова "карбованцях, десяті та соті частини карбованця відкидаються" замінити на слова "гривнях без копійок";

у другому реченні підпункту 2.2 слова "цілих карбованцях, десяті та соті частини карбованця (копійки) заокруглюються до цілого карбованця, якщо вони перевищують 1/2 частину карбованця (50 копійок)" замінити на слова "гривнях з копійками";

у підпункті 2.3 (абзац третій) після слів "заробітної плати" доповнити слова: "(інших доходів)"; приклад 1 після підпункту 2.3 виключити, у зв'язку з цим приклади 2 і 3 вважати відповідно прикладами 1 і 2.

2. У пункті 5: підпункт 5.4.1 (другий абзац) після слова "добові" доповнити словами "(у тому числі на харчування)";

підпункт 5.5 (перший абзац) після слів "внутрішніх справ" доповнити словами "та кримінально-виконавчої системи";

у підпункті 5.10 (перший абзац) слово "суми" замінити словами "страхові суми (страхове відшкодування)"; після слів "добровільним страхуванням" доповнити слова "відповідно до Закону України "Про страхування" (85/96-ВР); після слів "страхові внески по" доповнити слово "добровільному"; абзац другий підпункту 5.10 вилучити.

підпункт 5.11 викласти у такій редакції: "5.11. вартість благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги (далі - благодійна допомога), яка надходить у вигляді коштів або майна (безоплатно виконаної роботи, наданої послуги), на користь осіб (від благодійних організації, державних органів, органів місцевого самоврядування), а саме:

5.11.1. цільова або нецільова благодійна допомога, яка надходить особам, постраждалим унаслідок:

екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених Президентом України зонами надзвичайної екологічної ситуації;

стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, які завдали або створюють загрозу здоров'ю громадян, навколишньому природному середовищу, викликали або можуть викликати людські жертви або втрату власності громадян, у зв'язку з якими рішення про залучення благодійної допомоги було прийнято відповідно Кабінетом Міністрів України або органом місцевого самоврядування.

Благодійна допомога, що надається на зазначені цілі, розподіляється через спеціальні позабюджетні фонди, створені державою чи органом місцевого самоврядування, або через існуючу мережу благодійних організації (приклад 1).

Приклад 1. Громадянину "А", постраждалому внаслідок аварії місцевого характеру, яка викликала втрату його власності, рішенням органу місцевого самоврядування на підставі заяви громадянина та матеріалів обстеження була надана благодійна допомога в грошовій і натуральній формі на загальну суму 500 грн. зі спеціального позабюджетного фонду. Ця сума не включається до сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянином "А" в період, за який здійснюється оподаткування;

5.11.2. цільова благодійна допомога, яка надається благодійними організаціями набувачам благодійної допомоги для:

відшкодування витрат на оплату вартості лікування осіб, у тому числі на придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних пристосувань (у розмірах, що не покриваються виплатами сум страхового відшкодування з фондів обов'язкового медичного страхування), крім косметичного лікування або протезування, водолікування та геліотерапії, не пов'язаних із хронічними захворюваннями; лікування зубів та їх протезування з використанням дорогоцінних металів, порцеляни та гальванопластики; штучних запліднень, абортів (за винятком абортів, які проводяться за медичними показаннями), операцій із переміни статі, лікування венеричних захворювань (за винятком лікування синдрому набутого імунодефіциту), лікування від тютюнової чи алкогольної залежності. До запровадження системи обов'язкового медичного страхування норми цього абзацу поширюються на загальну суму (вартість) благодійної допомоги, отриманої її набувачем на такі цілі (з урахуванням зазначених обмежень);

відшкодування витрат на освіту (навчання) або перенавчання в закладах освіти набувача благодійної допомоги, зареєстрованого як безробітний, а також будь-якої іншої особи внаслідок проведення публічно оголошеного конкурсу, у тому числі як призначення стипендій, що виплачуються через такі заклади освіти;

відшкодування витрат на утримання набувача благодійної допомоги, який не досяг 18-річного віку, в дошкільному закладі, інтернаті, а також на оплату вартості утримання такого набувача у реабілітаційних центрах або його навчання у музичних школах, школах мистецтв;

відшкодування витрат на утримання та соціальну адаптацію інвалідів та престарілих громадян у закладах, призначених для такого утримання та соціальної адаптації;

відшкодування витрат на харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла, у закладах, що надають такі послуги;

відшкодування витрат на поліпшення умов утримання або медичного обслуговування осіб, які перебувають у пенітенціарних закладах України;

відшкодування витрат на проведення набувачем благодійної допомоги наукових досліджень або розробок за умови, що їх результати підлягають оприлюдненню та не можуть бути предметом патентування чи інших обмежень в оприлюдненні чи безоплатному розповсюдженні об'єктів інтелектуальної (промислової) власності, отриманих унаслідок таких досліджень або розробок, а також у разі, коли отримання такої допомоги не містить передумов щодо виникнення будь-яких договірних зобов'язань між благодійником або будь-якою третьою особою та набувачем благодійної допомоги у майбутньому, крім обов'язків з цільового використання такої благодійної допомоги. Якщо після завершення зазначеного наукового дослідження (розробки) у набувача благодійної допомоги залишаються об'єкти власності, надані благодійною організацією для виконання такого дослідження (розробки), то такий набувач зобов'язаний:

або придбати такі об'єкти власності у такої благодійної організації за їх звичайною ціною на момент такого придбання;

або повернути такі об'єкти власності такій благодійній організації чи іншій благодійній організації;

або визнати дохід у розмірі звичайної вартості таких об'єктів власності з його включенням до складу декларації з сукупного оподатковуваного доходу за наслідками відповідного року;

відшкодування витрат особи, що є членом аматорської спортивної організації, клубу, або окремого спортсмена - аматора на придбання спортивного знаряддя та інвентарю; оренду або утримання спортивних майданчиків, приміщень чи споруд; відшкодування витрат, пов'язаних із участю такої особи у спортивних змаганнях. З метою застосування цього абзацу під терміном "аматорська спортивна організація, клуб" слід розуміти громадську організацію, діяльність якої не спрямована на отримання доходу; під терміном "спортсмен-аматор" слід розуміти особу, чия спортивна діяльність не спрямована на отримання доходу, за винятком отримання нагород чи винагород від імені держави або органів місцевого самоврядування;

відшкодування інших витрат набувача благодійної допомоги, якщо його доходи, отримані від інших осіб для здійснення такого відшкодування, звільняються від оподаткування згідно з нормами пункту 5 цієї Інструкції (тобто набувачу благодійної допомоги одночасно не включаються до сукупного доходу будь які інші виплати, отримані таким набувачем згідно з пунктом 5 Інструкції);

5.11.3. для цілей підпункту 5.11 під терміном "відшкодування витрат" слід розуміти здійснення благодійною організацією оплати (надання інших видів компенсацій) вартості товарів (робіт, послуг) на користь осіб, що безпосередньо надають такі товари (роботи, послуги) набувачам благодійної допомоги у зазначених випадках (приклад 2). Таке відшкодування витрат може здійснюватися як за рахунок коштів (майна) такої благодійної організації, так і за рахунок коштів (майна), які надійшли до такої благодійної організації на користь окремого набувача благодійної допомоги.

Використання коштів (майна), які надійшли до благодійної організації на користь окремого набувача благодійної допомоги, на інші потреби не дозволяється.

Відшкодування витрат не включає виплату заробітної плати, а також прирівняних до неї виплат та нарахувань відповідно до законодавства (приклад 3).

Приклад 2. Громадянину "Б", який страждає хронічним захворюванням, рішенням правління благодійного фонду "X" на підставі заяви громадянина, висновку медичного закладу та матеріалів обстеження надана цільова благодійна допомога на відшкодування витрат на оплату лікування і придбання донорських компонентів шляхом перерахування коштів безпосередньо на рахунок лікувального закладу на загальну суму 15000 грн. Ця сума в повному обсязі не включається до сукупного оподатковуваного доходу (до впровадження системи обов'язкового медичного страхування), одержаного громадянином "Б" у період, за який здійснюється оподаткування.

Приклад 3. Громадянин "В" за договором з благодійною організацією проводить розробку технічної документації лікувального пристрою. Договором передбачено відшкодування витрат на проведення цієї роботи в сумі 20000 грн. і винагорода виконавцю в розмірі 5000 грн. Після завершення зазначеної розробки громадянин "В" одержав 5000 грн. Ця сума підлягає оподаткуванню на загальних підставах. Сума витрат у розмірі 20000 грн. не включається до сукупного оподатковуваного доходу, одержаного громадянином "В" у період, за який здійснюється оподаткування.

5.11.4. набувач цільової благодійної допомоги має право на її використання протягом 12 календарних місяців, наступних за місяцем її отримання (її частини), за винятком надання благодійної допомоги у вигляді ендавменту.

Примітка. Під терміном "ендавмент" слід розуміти суму коштів або інших ліквідних активів, яка вноситься благодійником у банківську або небанківську фінансову установу, завдяки чому набувач благодійної допомоги отримує право на використання пасивних доходів, що виникають внаслідок користування цими коштами (активами) такими установами; при цьому набувач не має права на витрачання основної суми ендавменту.

Якщо протягом зазначеного терміну цільова благодійна допомога не була використана за призначенням її набувачем, то вона підлягає:

або поверненню набувачем благодійнику у невикористаній сумі протягом кварталу, на який припадає кінець призначеного терміну її використання;

або оподаткуванню прибутковим податком розміру такої невикористаної суми, якщо кошти за будь-яких обставин набувачем не повернуті або відсутні звіти про їх використання відповідно до статті 22 Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" від 16 вересня 1997 року N 531/97-ВР ( 531/97-ВР ). Благодійна організація протягом цього терміну зобов'язана внести суму податку до бюджету, до якого зараховується податок, стягнутий з такого набувача.

У такому самому порядку використовуються (повертаються та оподатковуються) пасивні доходи, отримані (набувачем) від розміщення такої благодійної допомоги (ендавменту).

Набувач цільової благодійної допомоги має право (до закінчення строку використання цільовій допомоги або пасивних доходів, але не пізніше ніж за 15 календарних днів ) звернутися до податкового органу з поданням щодо продовження строку використання цільової благодійної допомоги у разі існування достатніх підстав, що підтверджують (документально) неможливість її повного використання у зазначені терміни. Голова (начальник) податкового органу приймає рішення продовжити (або ні) цей строк, але не більше ніж на шість календарних місяців від граничного строку повернення та повідомляє про це письмово заявника і благодійника впродовж 10 календарних днів після дати отримання заяви. Якщо податковий орган відмовляє у такому продовженні, то його рішення може бути оскаржене в адміністративному або судовому порядку згідно із законодавством;

5.11.5. якщо суми, визначені у підпункті 5.11, не використовуються у зазначеному порядку, то вони визнаються безхазяйними згідно з законодавством;

Будь-яка допомога, надана набувачам благодійними організаціями чи будь-якими юридичними або фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності, яка не відповідає вимогам підпункту 5.11 Інструкції, оподатковується прибутковим податком на загальних підставах;

5.11.6. нецільова благодійна допомога, яка надається її набувачам, що мають доходи, нижчі за офіційно встановлений місячний рівень прожиткового мінімуму (відповідно до Закону України від 15 липня 1999 року N 966-XIV "Про прожитковий мінімум") у розрахунку на кожного набувача, та є:

безробітними, пенсіонерами, особами з багатодітних сімей, інвалідами, особами, визнаними недієздатними, дітьми-сиротами, особами, які отримують житлові субсидії, особами, які мають статус біженців або є особами з числа депортованих народів.

Не підлягає оподаткуванню нецільова благодійна допомога, що надається такому набувачеві у розмірах, які не перевищують розмір прожиткового мінімуму (з урахуванням його доходів з інших джерел) за відповідний місяць.

При отриманні такої нецільової допомоги набувач має надати благодійній організації заяву із зазначенням суми свого доходу (з будь-яких джерел) за відповідний місяць (наступні місяці, якщо допомога не одноразова), та яка містить відомості, достатні для заповнення довідки форми N 2.

Набувачі, які є безробітними, пенсіонерами та діти - сироти, що отримують доходи з одного джерела або їх не отримують, заяву про доходи не надають.

Благодійна організація має надіслати податковому органу за місцем податкової реєстрації (проживання) набувача довідку ф. N 2 (додаток N 2) про суму наданої благодійної допомоги у порядку, визначеному у цій Інструкції для виплати неосновних доходів.

Якщо за наслідками податкового року загальна сума нецільової благодійної допомоги, наданої її набувачу (з урахуванням доходів з інших джерел), перевищує суму доходу, що дорівнює рівню прожиткового мінімуму, розрахованого за 12 місяців такого податкового року, то таке перевищення підлягає включенню до суми сукупного оподатковуваного доходу набувача за наслідками податкового року та оподатковується за загальними правилами, визначеними у цій Інструкції (податковим органом за річним перерахунком на підставі поданої такими громадянами декларації).

Для застосування пункту 5.11 під терміном "благодійна організація" слід розуміти організацію, яка відповідає усім наведеним нижче вимогам (або вимогам, які діють до 1 квітня 2001 року, визначеним в абзацах "а", "б", "е" підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР):

є неприбутковою організацією, створеною для здійснення благодійної діяльності відповідно до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР );

зареєстрована у відповідному податковому органі як благодійна організація та має в установчих документах обов'язок з періодичного, але не рідше одного разу на рік, оприлюднення повних звітів про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання, а також про надання таких звітів будь-якому благодійнику такої благодійної організації за запитом останнього;

є релігійною організацією або професійною спілкою, створеними згідно із законом та зареєстрованими у відповідному податковому органі;

не бере пряму або побічну участь у виборах або рекламуванні будь-якої політичної партії (партійного блоку, об'єднання), окремої фізичної особи на будь-які виборні посади (крім участі у виборах органів управління самих цих організації);

надходження (активи) такої організації не використовуються для отримання вигод або переваг будь-якою фізичною або юридичною особою, крім отримання вигод належними набувачами благодійної допомоги.

Організація не вважається благодійною (незалежно від її організаційно-правового статусу або назви) в цілях оподаткування, якщо ці вимоги не виконуються.

У разі виявлення порушення будь-якої із указаних вимог податковий орган фіксує такий факт і проводить нарахування прибуткового податку, пені та стягнення з організації донарахованих сум до бюджету у загальному порядку за певний період, починаючи від дати, з якої ця організація втратила статус благодійної (з метою оподаткування) унаслідок такого порушення. Податок нараховується на усі суми (майно), які були виплачені (надані) набувачам благодійної допомоги та іншим фізичним особам (які отримали вигоду чи перевагу) за цей певний період.

Благодійна організація подає річної звіт про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про персоніфіковані (ідентифіковані) напрями їх використання до податкового органу (за місцем реєстрації) у порядку і терміни, які встановлені для надання звіту про річні перерахунки прибуткового податку відповідно до абзацу третього пункту 9 цієї Інструкції і за формою, встановленою для оприлюднення таких звітів відповідно до статуту благодійної організації. Протягом календарного року такі відомості можуть надаватися за запитом податкового органу.

До 1 квітня 2001 року благодійні організації зобов'язані привести свій організаційно - правовий статус у відповідність до вказаних вимог. Протягом цього періоду правами благодійних організацій, користуються неприбуткові організації відповідно до абзаців "а", "б", "е" підпункту 7.11.1 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (крім політичних партій, їх блоків або об'єднань)";

перший абзац підпункту 5.14 викласти у такій редакції:

"суми, які направляються платниками податку до благодійних установ та організацій, але не більше 4 відсотків від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, що враховується під час подання декларації з сукупного оподатковуваного доходу за такий рік (крім фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, якщо такою особою вказані суми включені до валових витрат виробництва (обігу) згідно з підпунктом 5.2.2 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР )";

другий абзац підпункту 5.14 викласти у такий редакції:

"Виключення таких сум із декларацій громадян, які мають доходи не за місцем основної роботи, провадиться податковими органами при обчисленні річної суми податку з сукупного оподатковуваного доходу за звітний календарний рік на підставі відповідного документа, що підтверджує внесення громадянином таких сум до благодійних організації, зокрема, платіжне доручення на безготівкове перерахування благодійних внесків; квитанції банку, відділення зв'язку, благодійної організації; довідка підприємства, де працює громадянин, про перерахування сум благодійних внесків із заробітної плати такого працівника";

третій абзац з підпункту 5.14 вилучити;

приклад до підпункту 5.14 вилучити;

у підпункті 5.23 слово "брухту" замінити на слова "металобрухту за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України";

підпункт 5.23 доповнити абзацом такого змісту:

"Приймання побутового металобрухту від фізичних осіб дозволяється лише при пред'явленні ними документа, який засвідчує особу, та обов'язково оформляється актом приймання. В акті зазначаються дані документа, який засвідчує особу, та опис побутового металобрухту. Приймання промислового металобрухту у фізичних осіб, які не є суб'єктами підприємницької діяльності, а також збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація промислового металобрухту фізичними особами забороняється".

3. У пункті 6:

у підпункті 6.2.1 (абзац перший) пункту 6 цифру і слово "6.3 та" вилучити; після цифри "6.4" доповнити цифри "6.5, 6.6";

у підпункті 6.5 (останній абзац) після цифри "6.5" доповнити цифру "6.6".

4. У пункті 7:

у підпункті 7.1 (останній абзац) слова в дужках "(один, п'ять, десять)" доповнити словом "п'ятнадцять";

після підпункту 7.4 приклади 1, 2; примітку; приклад 3 та останнє речення виключити.

5. У пункті 8:

у підпункті 8.2 абзац п'ятнадцятий після слів "видані працівникам кошти" доповнити словами "(у тому числі, які перераховані відповідним закладам)";

абзац двадцять перший після слів "цінами придбання" доповнити словами: "(або балансової вартістю)"; після слів в дужках "(виробів, продуктів)" доповнити словами "та будь-якого майна";

абзац двадцять другій після слів "на пенсію" доповнити словами "(крім передбачених підпунктом 5.27)";

доповнити підпункт 8.2 абзацом двадцять третім такого змісту:

"суми видані під звіт, які не повернуті повністю або частково, відповідно до порядку ведення касових операції, встановлених Національним банком України, а також при звільненні."

6. У пункті 9:

в абзаці другому цифру "6.3" вилучити, доповнити цифрою "6.6";

в абзаці третьому після слів "до 15 лютого" написати: "до податкової інспекції (за місцем реєстрації) надсилається звіт про закінчення річних перерахунків відповідно до штатної чисельності та їх загальні результати суми до утримання і повернення за формою додатку N 11 до Інструкції."; доповнити абзац реченням такого змісту: "Відомості за формою N 3 (додаток N 3) зберігаються на підприємстві і надаються громадянам за їх вимогою, а податковому органу - за запитом";

у підпункті 9.1 абзац четвертий доповнити реченням такого змісту: "Якщо громадянин з будь-яких підстав не надає довідку форми N 3 з попередніх місць роботи, то остаточний річний перерахунок за новим основним місцем роботи провадиться за місяці, які фактично відпрацьовані";

у підпункті 9.5 після слова "місячного" доповнити слово "(річного)".

7. Пункт 10 доповнити абзацом дванадцятим такого змісту:

"Перерахування прибуткового податку до бюджету з доходів, отриманих (виплачених) в будь-якій іншій формі (у тому числі в натуральній) проводиться в строк згідно з абзацом другим підпункту 2.1 пункту 2 Інструкції".

8. У пункті 12:

у першому реченні абзацу першого пункту вираз "і 7.4" вилучити; після цифри "6.5" доповнити цифру "6.6"; після слів "10 цієї Інструкції" доповнити слова "з наданням форми N 2 (додаток N 2) до податкового органу за місцем проживання громадян не пізніше 30 днів після виплати. Довідка ф. 2 реєструється у журналі вихідної кореспонденції підприємства і надсилається до податкового органу з повідомленням. Копія довідки ф. 2 залишається на підприємстві";

в абзаці восьмому пункту вираз "6.3 і" вилучити; після цифри "6.4" доповнити цифри "6.5, 6.6";

абзац восьмий пункту доповнити реченням такого змісту: "Перерахунки прибуткового податку за сукупним річним оподатковуваним доходом громадян податкові органи проводять протягом двох календарних місяців, наступних за місяцем в якому надана декларація";

пункт доповнити останніми абзацами такого змісту:

"Якщо благодійна допомога надається із порушенням правил, визначених підпунктом 5.11 цієї Інструкції, то відповідальними за нарахування, своєчасне внесення податку до бюджету є:

при нецільовому витрачанні коштів, які надійшли на рахунок благодійної організації на користь набувача - така благодійна організація за наслідками податкового періоду, в якій відбулося таке нецільове витрачання;

при перевищенні граничної суми отримання нецільової благодійної допомоги, визначеної у підпункті 5.11.6, - такий її набувач за наслідками податкового року, в якому відбулося таке перевищення. У разі коли набувач благодійної допомоги є нерезидентом або не є платником цього податку з інших причин - благодійна організація;

при неповерненні невитрачених сум цільової благодійної допомоги у граничні терміни, визначені у підпункті 5.11.4, - така благодійна організація за наслідками податкового періоду, на який припадає такий граничний термін.

У разі витрачання основної суми ендавменту або її частини платник податку, на користь якого був відкритий (задепонований) такий ендавмент, має визнати дохід, який оподатковується податком у загальному порядку.

У разі виникнення необхідності проведення виплат (дарування тощо) в іншій, ніж грошова формі, за відсутності пільг щодо прибуткового податку з громадян, має бути застосований такий порядок обчислення, утримання і перерахування до бюджету прибуткового податку:

визначається грошова оцінка (вартість) об'єкта, який підлягає виплаті (даруванню) громадянину з урахуванням вимог пункту 2 Інструкції;

проводиться нарахування загальної суми доходу за формулою

Д = Об + П,

де: П = Об х (20 відс. / 80 відс.),

Д - загальна сума нарахованого доходу,

Об - вартість об'єкта, який підлягає виплаті (даруванню) громадянину у грошовому виразі,

П - сума прибуткового податку, яка має бути сплаченою підприємством до бюджету,

20 відс. - ставка прибуткового податку за неосновним місцем роботи,

80 відс. - питома вага (у нарахуванні) суми, яка підлягає виплаті (даруванню) громадянину".

9. У пункті 13 абзац третій доповнити словами "(додаток N 7)".

10. У пункті 14 перший абзац підпункту 14.4 після слова "декларації" додати слова "(окремо за підсумками діяльності у першому, другому і третьому кварталі)"; після слів "закінчення року" додати слова "(наростаючим підсумком з початку року з урахуванням результатів діяльності у четвертому кварталі)".

11. У пункті 15 перший абзац після слів "проживання в Україні" доповнити словами "у тому числі суб'єктам підприємницької діяльності, створеним згідно із законодавством інших держав".

12. У пункті 16 перший абзац після слів "громадян України" доповнити словами "крім суб'єктів підприємницької діяльності, створених згідно із законодавством інших держав, доходи яких підлягають оподаткуванню відповідно до пункту 15 Інструкції".

13. У пункті 21:

у першому абзаці підпункту 21.6 слова "подвійної облікової ставки Національного банку України від суми недоплати" замінити на слова "визначеному законом"; друге речення першого абзацу вилучити;

другий та третій абзаци підпункту 21.6, приклад до цього підпункту вилучити;

доповнити пункт підпунктом 21.7 такого змісту:

"21.7. Відповідальність, зазначена у пункті 21 Інструкції, застосовується до осіб, визначених відповідальними за нарахування та своєчасне внесення податку до бюджету відповідно до абзацу десятого пункту 12 Інструкції".

14. У додатках:

графу 1 таблиці пункту 1.3 розділу 1 декларації про доходи (додаток N 1) після слів "Види діяльності" доповнити словами "за кодом КВЕД";

у пункті 2.1 розділу 2 декларації про доходи (додаток N 1) слова "мінімальних розмірів заробітної плати" замінити на слова "неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

перше речення пункту 2.4 розділу 2 декларації про доходи (додаток N 1) викласти у такій редакції: "На виключення сум, які не перевищують чотири відсотки від суми задекларованого сукупного оподатковуваного доходу за звітний рік, направлених мною до благодійних установ та організацій ______ грн.".

15. Додаток N 7 викласти у такій редакції:

"Додаток N 7

Про склад валових витрат виробництва (обігу), що
виключаються з валового доходу суб'єктів підприємницької
діяльності - фізичних осіб

Відповідно до статті 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ) до складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, належать витрати, які включаються до складу валових витрат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ).

Фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності не є юридичною особою і платником податку на прибуток, не має обов'язку вести бухгалтерській облік, тому формує витрати за переліком статті 5 "Валові витрати" і відповідно до статті 8 "Амортизація" вказаного Закону (334/94-ВР) з деякими особливостями.

Положення статі 5 ("Валові витрати") застосовуються в частині підтвердження первинними документами витрачених сум згідно із операціями (які відповідають переліку статті 5), за результатами або за участю яких у податковому періоді (у звітному кварталі) безпосередньо отриманий дохід.

Відповідно до статті 8 ("Амортизація") можливо додатково зменшити валовий дохід виключно на суми витрат, які підлягають амортизації і не перевищують розмір амортизаційних відрахувань, нарахованих шляхом застосування норм амортизації до балансової вартості груп основних фондів, лише у випадку ведення бухгалтерського обліку балансової вартості груп основних фондів відповідно з Порядком, який встановлюється Міністерством фінансів України.

До декларації про доходи, одержані за звітний період, включаються тільки прямі валові витрати і суми амортизаційних відрахувань, що відповідають фактичній сумі отриманого в цьому періоді валового доходу у будь-якій формі від визначеного виду діяльності та підтверджені документально.

Будь-які суми витрат фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності до моменту одержання доходу від результату такої діяльності є його власним ризиком згідно статті 1 Закону України "Про підприємництво" (698-12). Тобто, виключно факт одержання доходу може бути підставою для включення до валових витрат звітного періоду не всіх підряд видатків, а тільки тієї їх частини, яка прямо цьому доходу відповідає.

До складу витрат фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, зареєстрованого як платник податку на додану вартість (далі ПДВ), також включаються суми ПДВ внесені до бюджету. Не включаються до валових витрат і валового доходу суми ПДВ, які входять до ціни придбаних та проданих товарів (робіт, послуг) відповідно".

16. Доповнити Інструкцію додатком N 11 такого змісту:

"Додаток N 11

ДПІ у ____________________________________________________________________________________________________ районі (місті)
______________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва підприємства)
п/р ___________________________________________________________ в ______________________________________________________
__________________________________________________________ МФО ______________________________________________________
код за ЄДРПОУ ________________________________________________________________________________________________________
Місцезнаходження _____________________________________________________________________________________________________
Директор ______________________________________________________________________________________________________________
тел.: р.___________________________________________________, дом.________________________________________________________
Головний бухгалтер _____________________________________________________________________________________________________
тел.: р.___________________________________________________, дом.________________________________________________________

Звіт
про результат річних перерахунків
прибуткового податку з громадян
за 200___ р.

     ------------------------------------------------------------------
Особистих рахунків| Наслідки перерахунків | Усього:
(О.Р.) |---------------------------|- до повернення (-)
| Недобір | Перебір |- до стягнення (+)
------------------+-------------+-------------+-------------------
Усього|Зроблено | О.Р. | Сума | О.Р. | Сума | О.Р. | Сума
за |перерахун- | | | | | | (-) (+)
штатом|ків | | | | | |
------+-----------+------+------+------+------+--------+----------
------+-----------+------+------+------+------+--------+----------
------+-----------+------+------+------+------+--------+----------
------+-----------+------+------+------+------+--------+----------
------------------------------------------------------------------

Директор _________________________ __________________________

Головний бухгалтер _______________ __________________________

(дата, печатка підприємства)"

Начальник Головного управління оподаткування фізичних осіб С.I.Лекарь