Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про додаткові заходи щодо реалізації
державної молодіжної політики

З метою забезпечення всебічного врахування потреб і запитів молоді при формуванні і здійсненні внутрішньої політики держави, посилення ролі освіти як пріоритетної сфери соціально-економічного і культурного розвитку суспільства та на підтримку ініціатив студентських та інших молодіжних громадських організацій ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Визначити одним із головних напрямів діяльності органів виконавчої влади реалізацію державної молодіжної політики, яка спрямована на створення більш сприятливих умов для здобуття молоддю освіти, розвитку інтелектуального і творчого потенціалу молодих громадян, їх самовизначення й самореалізації.

2. Установити з 1 вересня 2001 року такі мінімальні розміри стипендій:

для студентів вищих навчальних закладів I і II рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів - два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян;

для студентів вищих навчальних закладів III і IV рівнів акредитації два з половиною неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.

Для студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів, які мають відмінні оцінки успішності за підсумками навчання, мінімальний розмір стипендій, передбачений частиною першою цієї статті, збільшується на 25 відсотків.

3. На часткову зміну статті 4 Указу Президента України від 9 червня 1994 року N 290 "Про заходи щодо державної підтримки освіти в Україні" встановити з 2001/2002 навчального року 700 стипендій Президента України для студентів вищих навчальних закладів.

4. Підтримати ініціативу всеукраїнських молодіжних, у тому числі студентських, громадських організацій щодо проведення у місті Києві в серпні 2001 року II Всеукраїнського форуму "Молодь - за майбутнє України" і V Світового конгресу українських молодіжних організацій, у листопаді 2001 року - Всеукраїнського студентського форуму.

5. Кабінету Міністрів України:

створити організаційні комітети з підготовки і проведення заходів, зазначених у статті 4 цього Указу, та сприяти у проведенні цих заходів;

проаналізувати стан виконання законів та інших нормативно-правових актів України з питань молодіжної політики і вжити до 1 червня 2001 року заходів до забезпечення безумовного їх виконання;

розробити з урахуванням пропозицій всеукраїнських молодіжних та дитячих громадських організацій і затвердити додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики;

забезпечити фінансування молодіжного житлового будівництва в обсягах, передбачених Законом України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" (2120-14);

розглянути питання щодо передачі в установленому порядку об'єктів незавершеного будівництва та інших об'єктів з метою використання їх для молодіжного житлового будівництва;

передбачати при формуванні проектів Державного бюджету України на 2002 та наступні роки:

- виконання вимог статей 57 і 61 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) щодо державних гарантій працівникам закладів освіти та фінансування освіти;

- збільшення обсягів коштів на надання молодим громадянам пільгових довгострокових кредитів для здобуття освіти у вищих навчальних закладах, а також збільшення фінансування житлового будівництва для молодих сімей;

переглянути з метою забезпечення доступності вищої освіти для молодих громадян порядок визначення вартості платних послуг із здобуття освіти у вищих навчальних закладах;

вжити заходів щодо забезпечення своєчасного і повного фінансування видання необхідної навчальної та методичної літератури для забезпечення переходу на 12-річний термін навчання для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах та віднесення, починаючи з 2002 року, видатків на видання підручників, навчальних і методичних посібників до захищених статей видатків Державного бюджету України;

передбачати при визначенні завдань Національної програми інформатизації пріоритетність інформатизації у 2002 - 2004 роках загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти;

забезпечити, починаючи з 2002 року, модернізацію навчально-матеріальної бази професійно-технічних та вищих державних навчальних закладів, заміну застарілого навчального обладнання і устаткування та відповідне фінансування цих заходів;

здійснити в установленому порядку комплексні заходи щодо запровадження економічних механізмів, розширення участі замовників підготовки кадрів у фінансуванні підготовки робітників різних професій, залучення додаткових джерел фінансування професійно-технічних навчальних закладів;

передбачити при доопрацюванні проекту Податкового кодексу України пільги з оподаткування товарів, що придбаваються навчальними закладами, або робіт, послуг, що виконуються для таких закладів або такими закладами для потреб навчальної або наукової діяльності.

6. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Міністерству праці та соціальної політики України, Міністерству освіти і науки України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям разом з органами місцевого самоврядування:

сприяти діяльності органів студентського самоврядування, залучати їх до формування та реалізації державної політики соціального становлення молоді, виконання державних молодіжних програм;

розробити та затвердити заходи щодо створення тимчасових і сезонних

- організацію роботи студентських загонів, молодіжних бірж праці;

- залучення студентської та учнівської молоді до виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, міст, селищ, сіл, програм збереження і відтворення довкілля, об'єктів культурної спадщини, розвитку краєзнавчого руху.

7. Міністерству освіти і науки України:

внести в установленому порядку пропозиції щодо створення Всеукраїнської студентської ради як консультативно-дорадчого органу при Президентові України;

провести за участю ректорів (директорів) вищих навчальних закладів, представників студентських професійних спілок та органів студентського самоврядування наради з питань поліпшення соціально-економічного становища студентів та за результатами таких нарад внести в установленому порядку відповідні пропозиції;

вжити додаткових заходів щодо розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти;

забезпечити оновлення навчальних програм професійно-технічної освіти;

вживати разом з Національною академією наук України, галузевими академіями наук заходів щодо залучення студентів вищих навчальних закладів до проведення наукових досліджень і розробок.

8. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Міністерству культури і мистецтв України, Міністерству освіти і науки України разом із всеукраїнськими молодіжними громадськими організаціями започаткувати на телебаченні та радіо цикли культурно-просвітницьких, виховних теле- і радіопрограм для сім'ї, дітей та молоді, що сприятимуть пропаганді здорового способу життя, ідей гуманізму та терпимості, національних і загальнолюдських духовних та моральних цінностей.

9. Міністерству юстиції України, Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям сприяти створенню мережі безкоштовних консультативних центрів правової підтримки молоді із залученням до їх діяльності молодіжних та інших громадських організацій, відповідних наукових установ.

10. Державному комітету зв'язку та інформатизації України, Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України сприяти створенню мережі молодіжних інформаційних Internet-центрів.

11. Державному комітету молодіжної політики, спорту і туризму України, Міністерству закордонних справ України сприяти представництву української молоді в міжнародних молодіжних організаціях, її інтеграції в міжнародний молодіжний рух, розвитку міжнародних зв'язків всеукраїнських молодіжних громадських організацій із відповідними організаціями, що об'єднують представників української діаспори.

12. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

сприяти розвитку прогресивних форм самоврядування молоді на регіональному рівні;

вирішити питання щодо створення молодіжних консультативно-дорадчих органів із представників місцевих осередків всеукраїнських молодіжних громадських, у тому числі студентських, організацій;

залучати в установленому порядку представників молодіжних громадських організацій, які мають відповідний рівень освіти, беруть активну участь у громадському житті та мають намір вступити на державну службу, до стажування в місцевих органах виконавчої влади з наступним зарахуванням осіб, які виявили відповідний професійний рівень і ділові якості, до кадрового резерву цих органів, наданням рекомендацій для вступу до Української Академії державного управління при Президентові України;

організувати консультації з лідерами молодіжних громадських організацій для обговорення нагальних питань, у розв'язанні яких заінтересована молодь; виробити механізм здійснення заходів за результатами таких консультацій;

сприяти діяльності молодіжних громадських організацій щодо реалізації регіональних соціальних програм і заходів, створенню будинків (клубів) молоді, вирішенню питань щодо передачі у користування на пільгових умовах молодіжним громадським організаціям, культурно-просвітницьким, спортивним товариствам тощо приміщень;

проаналізувати стан виконання регіональних програм розвитку освіти, внести до них необхідні корективи з урахуванням потреб створення оптимальної мережі загальноосвітніх закладів, забезпечення рівних умов для здобуття якісної освіти;

вжити заходів щодо максимального охоплення професійно-технічним навчанням дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку;

розробити та запровадити в установленому порядку заходи з матеріальної підтримки молодих учителів, які працюють у загальноосвітніх навчальних закладах, насамперед у сільській місцевості;

вирішити питання щодо організації шкільних автобусних маршрутів з урахуванням режиму роботи відповідних загальноосвітніх навчальних закладів.

13. Кабінету Міністрів України привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 29 березня 2001 року
N 221/2001