Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

( Закон втратив чинність на підставі Закону
N 280/97-ВР від 21.05.
97, ВВР, 1997, № 24, ст.170 )

Про внесення змін і доповнень до Закону України
"Про Представника Президента України"

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 19, ст.197 )

( Вводиться в дію Постановою ВР
N 2878-XII від 17.12.
92, ВВР, 1993, № 19, ст.198)

Верховна Рада України постановляє :

Внести до Закону України "Про Представника Президента України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23, ст. 335, N 31, ст. 437) такі зміни і доповнення :

1. Статтю 1 викласти в такій редакції :

"Представник Президента України є главою місцевої державної адміністрації відповідно в області, містах Києві, Севастополі, районі, районі міст Києва і Севастополя".

2. У частині першій статті 2 виключити слово "лише".

Доповнити статтю 2 після частини другої новими частинами третьою і четвертою такого змісту :

"Представники Президента України в областях, містах Києві і Севастополі, районах, районах міст Києва і Севастополя призначаються після погодження їх кандидатур з відповідними Радами народних депутатів.

Пропозиції щодо кандидатур Представника Президента України розглядаються на пленарних засіданнях Ради. По результатах розгляду Радою приймається рішення. В разі відхилення Радою запропонованої кандидатури для погодження вноситься інша або повторно та сама кандидатура. Якщо у двотижневий строк після надходження пропозиції щодо кандидатури засідання Ради не відбулося або Радою не прийнято будь-якого рішення з цього питання, Президент України має право призначити свого представника на власний вибір".

У зв'язку з цим частину третю статті 2 вважати частиною п'ятою.

3. Пункт 9 статті 6 викласти в такій редакції :

"9) організує розробку проектів бюджету, програм економічного і соціального розвитку відповідної території, місцевих екологічних програм, подає їх на затвердження відповідної Ради, забезпечує виконання бюджету і цих програм, за рішенням Ради у встановлений нею строк звітує перед Радою про їх виконання, а також з інших питань, пов'язаних із здійсненням місцевою державною адміністрацією повноважень, що передані їй Радою; забезпечує підготовку на розгляд відповідної Ради необхідних матеріалів з питань регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю, з інших питань економічного і соціального розвитку території та виконання прийнятих Радою рішень".

Пункт 10 статті 6 виключити.

4. Частину другу статті 7 викласти в такій редакції:

"Представник Президента України не має право вирішувати питання, що належать до відання органів місцевого і регіонального самоврядування, за винятком тих питань, які пов'язані із здійсненням ним функцій виконавчо-розпорядчого характеру, що передаються відповідній місцевій державній адміністрації обласними, Київською і Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві і Севастополі Радами народних депутатів".

5. Статтю 8 викласти в такій редакції:

"На пропозицію не менш як двох третин від загальної кількості обраних депутатів відповідної Ради Президент України вирішує питання про увільнення свого Представника".

Президент України Л.КРАВЧУК

м.Київ, 16 березня 1993 року
N 3066-XII