Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

( Закон відмінено згідно Закону
N 280/97-ВР від 21.05.
97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 )

Про Представника Президента України

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1992, N 23, ст.335 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 2168-XII ( 2168-12 )
від 05.03.92, ВВР 1992, N 23, ст.336 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2337-XII від 14.05.92, ВВР, 1992, N 31, ст
.437
N 3066-XII від 16.03.93, ВВР, 1993, N 19, ст.197
Додатково див. статтю 8 Закону
N 3917-XII від 03.02.94, ВВР, 1994, N 22, ст.1
44 )

I. Загальні засади

Стаття 1. Представник Президента України є главою місцевої державної адміністрації відповідно в області, містах Києві, Севастополі, районі, районі міст Києва і Севастополя. ( Стаття 1 в редакції Законів N 2337-XII від 14.05.92, N 3066-XII від 16.03.93 )

Стаття 2. Представники Президента України в областях, містах Києві і Севастополі призначаються та звільняються з посади Президентом України і йому підпорядковуються. ( Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3066-XII від 16.03.93 )

Представники Президента України в районах, районах міст Києва і Севастополя призначаються і звільняються з посади Президентом України за поданням Представника Президента України в області, містах Києві і Севастополі. ( Частина друга статті 2 в редакції Закону N 2337-XII від 14.05.92 )

Представники Президента України в областях, містах Києві і Севастополі, районах, районах міст Києва і Севастополя призначаються після погодження їх кандидатур з відповідними Радами народних депутатів. ( Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 3066-XII від 16.03.93 )

Пропозиції щодо кандидатур Представника Президента України розглядаються на пленарних засіданнях Ради. За результатами розгляду Радою приймається рішення. В разі відхилення Радою запропонованої кандидатури для погодження вноситься інша або повторно та сама кандидатура. Якщо у двотижневий строк після надходження пропозиції щодо кандидатури засідання Ради не відбулося або Радою не прийнято будь-якого рішення з цього питання, Президент України має право призначити свого Представника на власний вибір. ( Статтю 2 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 3066-XII від 16.03.93 )

Представники Президента України призначаються на строк повноважень Президента України.

Стаття 3. Представники Президента України, керівники відділів, управлінь, інших служб місцевої державної адміністрації не можуть бути народними депутатами України та депутатами місцевих Рад народних депутатів, займати керівні посади в інших державних, господарських, громадських органах і організаціях та займатися підприємницькою (комерційною) діяльністю. Представник Президента України на час перебування на цій посаді зупиняє своє членство в політичній партії.

Стаття 4. Представник Президента України у своїй діяльності керується Конституцією ( 888-09 ) і законами України, указами та розпорядженнями Президента України; захищає державні інтереси України; забезпечує на відповідній території законність, права і свободи громадян.

Стаття 5. Представники Президента України в межах своїх повноважень несуть відповідальність за стан економічного і соціального розвитку відповідної території.

Представники Президента України в областях, містах Києві і Севастополі інформують Президента України про стан справ на відповідній території та звітують перед ним про свою діяльність.

II. Повноваження представника Президента України

Стаття 6. Представник Президента України на відповідній території:

1) забезпечує реалізацію законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших актів законодавчої і виконавчої влади;

2) координує діяльність відповідних органів внутрішніх справ, національної безпеки, оборони, статистики та інших органів, підпорядкованих міністерствам, іншим центральним органам державної виконавчої влади;

3) здійснює контроль за додержанням органами державної виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування, а також підприємствами, організаціями і установами, незалежно від їх підпорядкування та форм власності, іншими юридичними особами Конституції і законів України, указів Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади;

4) вимагає припинення, а в разі необхідності зупиняє дії посадових осіб, що суперечать законодавству;

5) зупиняє дію актів адміністрації підприємств, організацій і установ, інших юридичних осіб, що суперечать Конституції ( 888-09 ) і законам України, указам Президента України, іншим актам законодавства, звертається до суду з позовом про визнання їх недійсними;

6) представляє в межах своїх повноважень інтереси держави у судах та органах місцевого і регіонального самоврядування;

7) входить з поданням до відповідних органів про звільнення з посад керівників підприємств, організацій і установ у разі порушення ними Конституції і законів України, указів Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади. Про результати розгляду подань Представник Президента України повинен бути повідомлений у десятиденний строк;

8) створює відділи, управління, інші служби місцевої державної адміністрації, призначає їх керівників, за винятком керівників місцевих органів міністерств, державних комітетів, інших центральних органів державної виконавчої влади;

9) організує розробку проектів бюджету, програм економічного і соціального розвитку відповідної території, місцевих екологічних програм, подає їх на затвердження відповідної Ради, забезпечує виконання бюджету і цих програм, за рішенням Ради у встановлений нею строк звітує перед Радою про їх виконання, а також з інших питань, пов'язаних із здійсненням місцевою державною адміністрацією повноважень, переданих їй Радою; забезпечує підготовку на розгляд відповідної Ради необхідних матеріалів з питань регулювання земельних відносин, управління комунальною власністю, з інших питань економічного і соціального розвитку території та виконання прийнятих Радою рішень; ( Пункт дев'ятий статті 9 в редакції Закону N 3066-XII від 16.03.93 )

( Пункт десятий статті 9 виключено на підставі Закону N 3066-XII від 16.03.93 ) 10) може делегувати окремі свої повноваження з питань здійснення державних функцій головам виконавчих комітетів сільських, селищних і міських Рад.

III. Представник президента україни і місцеве
та регіональне самоврядування

Стаття 7. Представник Президента України сприяє розвитку місцевого і регіонального самоврядування, контролює діяльність органів місцевого і регіонального самоврядування з питань додержання Конституції і законів України, указів Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади.

Представник Президента України не має права вирішувати питання, що належать до відання органів місцевого і регіонального самоврядування, за винятком тих питань, які пов'язані із здійсненням ним функцій виконавчо-розпорядчого характеру, що передаються відповідній місцевій державній адміністрації обласними, Київською і Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві і Севастополі Радами народних депутатів. ( Частина друга статті 7 в редакції Закону N 3066-XII від 16.03.93 )

Органи місцевого і регіонального самоврядування не мають права вирішувати питання, що належать до відання Представника Президента України.

Голови виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад несуть відповідальність перед відповідним Представником Президента України за виконання делегованих їм повноважень з питань здійснення державних функцій.

Стаття 8. На пропозицію не менш як двох третин від загальної кількості обраних депутатів відповідної Ради Президент України вирішує питання про увільнення свого Представника. ( Стаття 8 в редакції Закону N 3066-XII від 16.03.93 )

Стаття 9. Представник Президента України у відносинах з органами місцевого і регіонального самоврядування має право:

1) звертатися до суду з позовом про визнання недійсними актів органів місцевого і регіонального самоврядування, які суперечать законодавству, і зупиняти дію оскаржуваних ним актів до прийняття рішення судом;

2) порушувати перед Президентом України питання про внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо дострокового припинення повноважень органів місцевого і регіонального самоврядування у випадках, передбачених законодавством;

3) брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях органів місцевого і регіонального самоврядування;

4) звертатися до органів місцевого і регіонального самоврядування з поданнями про стан реалізації ними законів України і указів Президента України, інших актів законодавчої і виконавчої влади. Органи місцевого і регіонального самоврядування зобов'язані розглянути подання Представника Президента України і повідомити його про результати розгляду не пізніш як у десятиденний строк.

IV. Правова, організаційна і фінансова основа діяльності
представника президента україни

Стаття 10. Представник Президента України здійснює свої повноваження в межах законодавства одноособово, несе відповідальність за свої протиправні акти та дії.

Акти Представників Президента України, що суперечать законодавству, скасовуються Президентом України.

Акти Представників Президента України в районах, районах міст Києва і Севастополя, що суперечать законодавству, скасовуються Представниками Президента України в областях, містах Києві і Севастополі. ( Частина третя статті 10 в редакції Закону N 2337-XII від 14.05.92 )

Стаття 11. Спори про поновлення порушених прав громадян та юридичних осіб, а також відшкодування державою моральної і матеріальної шкоди, що виникають у результаті протиправних актів або дій Представника Президента України, вирішуються в судовому порядку.

Стаття 12. Представника Президента України може бути притягнуто до кримінальної або адміністративної відповідальності у судовому порядку з обов'язковим повідомленням Президента України про обставини, які стали підставою для цього.

Після припинення повноважень Представника Президента України, крім випадків звільнення за порушення трудової дисципліни, вчинення злочину або за власним бажанням, йому надається попередня або рівноцінна робота (посада), а в разі її відсутності за ним зберігається заробітна плата протягом трьох місяців.

Стаття 13. Представник Президента України формує місцеву державну адміністрацію відповідно в областях, містах Києві і Севастополі, районах, районах міст Києва і Севастополя. ( Частина перша статті 13 в редакції Закону N 2337-XII від 14.05.92 )

Структура і штати місцевої державної адміністрації визначаються Представником Президента України за погодженням з Президентом України.

Правовий статус місцевої державної адміністрації визначається Конституцією України ( 888-09 ), цим Законом та Положенням, яке затверджується Президентом України.

Стаття 14. Представник Президента України в межах своїх повноважень видає розпорядження.

Розпорядження Представника Президента України, прийняті в межах його повноважень, є обов'язковими для виконання органами місцевого і регіонального самоврядування, всіма розташованими на відповідній території підприємствами, організаціями і установами, громадськими об'єднаннями, а також посадовими особами і громадянами. У разі невиконання розпоряджень Представника Президента України, прийнятих у межах його повноважень, винні особи притягаються до відповідальності згідно з законодавством.

Стаття 15. У разі запровадження на території України чи в окремих її місцевостях воєнного або надзвичайного стану Президент України може наділяти своїх Представників додатковими повноваженнями, призначати Представників Президента України в інших, крім передбачених статтею 1 цього Закону, адміністративно-територіальних одиницях та на окремих об'єктах.

Стаття 16. Представники Президента України та місцева державна адміністрація утримуються за рахунок Державного бюджету України.

Стаття 17. Представник Президента України є юридичною особою, має гербову печатку за зразком, затвердженим Президентом України, рахунки в установах банків.

Стаття 18. У Республіці Крим Президент України має своє Представництво.

Статус Представництва Президента України в Республіці Крим визначається окремим законом.

Президент України Л. КРАВЧУК

м. Київ, 5 березня 1992 року
N 2167-XII