Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

( Закон відмінено згідно Закону
N 14/98-ВР від 14.01.
98 )

Про вибори депутатів і голів сільських,
селищних, районних, міських, районних
у містах, обласних Рад

( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1994, N 8, ст.38)

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3996а-12 від 24.02.94,
ВВР 1994, N 8, ст.39 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 60/94-ВР від 17.06.94, ВВР 1994, N 25, ст.
200
N 54/96-ВР від 20.02.96, ВВР 1996, N 9, ст. 44 )

I. Загальні положення

Стаття 1. Основні принципи і засади виборів

1. Вибори депутатів і голів місцевих Рад (крім голів районних у містах Рад) є вільними і проводяться на принципах загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. Строк повноважень депутатів і голів Рад - чотири роки.

2. Виборчий процес здійснюється на засадах: вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати і кандидатів на посаду голови Ради (далі кандидати); гласності і відкритості; рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії; неупередженості до кандидатів з боку державних органів, органів місцевого самоврядування, установ і організацій; свободи агітації.

3. Вибори депутатів проводяться виборцями по одномандатних виборчих округах.

4. Вибори голови Ради проводяться виборцями, які проживають на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, по єдиному одномандатному виборчому округу. Голови районних у містах Рад обираються відповідними Радами з числа депутатів цих Рад.

Стаття 2. Загальне виборче право

1. Вибори депутатів і голів Рад є загальними: право обирати мають громадяни України, які на день голосування досягли 18 років і відповідно до законодавства мають виборчі права.

2. Депутатом може бути обраний громадянин України, який на день голосування досяг 18 років, має виборчі права і постійно проживає або працює на території відповідної Ради.

3. Головою Ради може бути обраний громадянин України, який має виборчі права. При цьому головою обласної, Київської, Севастопольської міської Ради може бути обраний громадянин не молодший 30 років, усіх інших Рад - не молодший 25 років.

4. Будь-які прямі або непрямі обмеження виборчих прав громадян України залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, мови, ставлення до релігії, політичних поглядів, тривалості проживання на території відповідної Ради, роду і характеру занять, не передбачені цим Законом, забороняються.

5. Права обирати і бути обраними не мають громадяни, визнані судом недієздатними. Здійснення виборчого права зупиняється на відповідний період для осіб, які за вироком суду перебувають у місцях позбавлення волі, а також для осіб, які за рішенням суду знаходяться в місцях примусового лікування.

6. Громадянин може бути депутатом лише однієї Ради.

Стаття 3. Рівне виборче право

Вибори депутатів і голів Рад є рівними: виборці беруть участь у виборах на рівних засадах. Під час виборів депутатів виборець має один голос по кожному виборчому округу, на території якого він проживає, і один голос під час виборів голови кожної Ради, на території якої він проживає.

Стаття 4. Пряме виборче право

Вибори депутатів і голів Рад (крім голів районних у містах Рад) є прямими: депутати і голови Рад обираються громадянами безпосередньо.

Стаття 5. Таємне голосування

Голосування на виборах депутатів і голів Рад є таємним: контроль за волевиявленням голосуючих не допускається.

Стаття 6. Проведення виборів

Проведення виборів депутатів і голів Рад організують виборчі комісії, які утворюються і діють у порядку, визначеному цим Законом.

Стаття 7. Право висування кандидатів

Право висування кандидатів належить громадянам України, які мають право голосу. Це право реалізується ними як безпосередньо на зборах (сходах) громадян, так і через політичні партії, рухи, їх виборчі блоки (далі партії), громадські організації, зареєстровані відповідно до законодавства, і трудові колективи у порядку, визначеному цим Законом.

Стаття 8. Гласність при підготовці і проведенні виборів

1. Підготовка і проведення виборів здійснюються відкрито і гласно.

2. Ради доводять до відома громадян рішення про кількість округів для проведення виборів депутатів, утворення виборчих дільниць, виборчих комісій та їх склад не пізніш як на п'ятий день після утворення.

3. Виборчі комісії інформують громадян про своє місцезнаходження та режим роботи, утворення виборчих округів, ознайомлюють їх із списками виборців. Виборчі комісії сповіщають виборців про зареєстрованих кандидатів, доводять до відома населення результати голосування, підсумки виборів та інформацію про визнання повноважень обраних депутатів і голів Рад.

4. На засіданнях виборчих комісій, а також на виборчих дільницях під час голосування та підрахунку голосів за рішенням відповідних виборчих комісій мають право бути присутніми по одному представнику від партії, громадської організації, трудового колективу, зборів виборців, які висунули кандидатів, довірені особи кандидатів. Представниками можуть бути лише особи, які постійно проживають або працюють на території відповідної Ради.

5. Повноваження зазначених представників засвідчуються відповідним документом, який видається органом партії, громадської організації, зборами трудового колективу, зборами виборців.

6. У заходах, пов'язаних з виборами, передбачених цим Законом, можуть брати участь офіційні спостерігачі від інших держав і міжнародних організацій.

7. Втручання представників у роботу виборчих комісій та хід голосування не допускається. У разі порушення представником цієї вимоги виборча комісія може позбавити його права бути присутнім на засіданні комісії або на виборчій дільниці під час голосування та підрахунку голосів.

8. Засоби масової інформації висвітлюють хід підготовки і проведення виборів. Їх представникам гарантується безперешкодний доступ на всі заходи, пов'язані з виборами. Виборчі комісії, державні органи, органи місцевого самоврядування надають їм інформацію про підготовку і проведення виборів.

II. Порядок і строки призначення виборів

Стаття 9. Види виборів і порядок їх призначення

1. Вибори депутатів і голів Рад можуть бути черговими, повторними, а також замість депутатів і голів Рад, які вибули. У випадках, передбачених законодавством, можуть проводитись позачергові (дострокові) вибори депутатів і голів Рад.

2. Рішення про проведення чергових і позачергових (дострокових) виборів депутатів і голів Рад приймає Верховна Рада України.

3. Рішення про проведення виборів голів Рад замість тих, які вибули, приймають відповідні Ради.

4. Рішення про проведення повторних виборів депутатів і голів Рад, а також про проведення виборів депутатів замість тих, які вибули, приймає відповідна сільська, селищна, районна, міська, районна у місті, обласна виборча комісія.

Стаття 10. Строки призначення виборів

1. Чергові вибори депутатів і голів Рад призначаються не пізніш як за три місяці до закінчення строку повноважень депутатів і голів Рад.

2. Позачергові (дострокові) повторні вибори, вибори депутатів замість тих, які вибули, а також вибори голів окремих Рад призначаються у строки, передбачені цим Законом.

3. Вибори призначаються на неділю або інший неробочий день, встановлений законодавством.

4. Про день виборів орган, який призначив вибори, повідомляє через засоби масової інформації не пізніш як на третій день після їх призначення.

III. Виборчі округи і виборчі дільниці

Стаття 11. Утворення виборчих округів

1. Для проведення виборів депутатів Рад утворюються виборчі округи.

2. Кількість виборчих округів для виборів депутатів сільської, селищної, районної, міської, районної у місті, обласної Ради визначається відповідною Радою не пізніш як за 85 днів до дня виборів. При цьому кількість виборчих округів по виборах депутатів не може перевищувати для:

- сільських і селищних Рад з чисельністю населення до 3 тисяч чоловік 15, понад 3 тисячі чоловік - 20;

- районних Рад районів з чисельністю населення до 50 тисяч чоловік - 20, понад 50 тисяч чоловік - 30;

- міських і районних у містах Рад з чисельністю населення до 100 тисяч чоловік - 25, понад 100 тисяч чоловік - 30;

- міських Рад міст з районним поділом з чисельністю населення до 500 тисяч чоловік - 50, понад 500 тисяч чоловік - 75;

- обласних Рад областей з чисельністю населення до 1,5 мільйона чоловік - 60, понад 1,5 мільйона чоловік - 75.

3. Виборчі округи утворюються відповідно сільською, селищною, районною, міською, районною у місті, обласною виборчою комісією з урахуванням адміністративно-територіального поділу при додержанні приблизно рівної кількості виборців у розрахунку на один виборчий округ не пізніш як за 80 днів до дня виборів.

4. Список виборчих округів із зазначенням їх найменувань, меж і центрів округів, кількості виборців у них доводиться до відома громадян відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як на третій день після їх утворення.

Стаття 12. Утворення виборчих дільниць

1. Для проведення голосування і підрахунку голосів під час виборів депутатів і голів Рад територія районів, міст обласного підпорядкування, районів у містах ділиться на виборчі дільниці. Виборчі дільниці утворюються також у військових частинах.

2. У лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, у важкодоступних районах, на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, можуть бути утворені виборчі дільниці, що входять до виборчих округів відповідно за місцем їх знаходження або за місцем порту приписки судна.

3. Виборчі дільниці утворюються відповідно районною, міською (міста обласного підпорядкування без районного поділу), районною у місті Радою або її виконавчим органом. У разі проведення виборів замість депутатів або голови сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) Ради, які вибули, виборчі дільниці утворюються відповідною сільською, селищною, міською Радою або її виконавчим органом.

4. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до виборів. У військових частинах, а також у важкодоступних районах, на суднах, які перебувають в день виборів у плаванні, виборчі дільниці утворюються в той же строк, а у виняткових випадках - не пізніш як за п'ять днів до виборів.

5. Виборчі дільниці утворюються з кількістю від 20 до 3000 виборців, а у виняткових випадках - з меншою або більшою кількістю виборців.

6. Рада або її виконавчий орган, який утворює виборчі дільниці, за погодженням з територіальною виборчою комісією встановлює єдину їх нумерацію відповідно у межах району, міста обласного підпорядкування, району в місті.

IV. Виборчі комісії

Стаття 13. Система виборчих комісій

1. Для проведення виборів депутатів і голів Рад утворюються виборчі комісії:

- сільські, селищні, районні, міські, районні у містах, обласні (далі територіальні) виборчі комісії по виборах депутатів і голів Рад;

- окружні виборчі комісії по виборах депутатів обласних, Київської і Севастопольської міських Рад. Окружні виборчі комісії можуть утворюватись також по виборах депутатів районних, міських (міст обласного підпорядкування), районних у містах Рад;

- дільничні виборчі комісії.

2. Для проведення виборів депутатів сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) Рад, а також голів Рад окружні виборчі комісії не утворюються. Повноваження цих окружних виборчих комісій, а також окружних виборчих комісій по виборах депутатів районних, міських (міст обласного підпорядкування), районних у містах Рад у разі, якщо вони не утворюються, здійснюються відповідними територіальними виборчими комісіями.

Стаття 14. Утворення територіальних виборчих комісій

1. Територіальна виборча комісія утворюється відповідною Радою у складі голови, заступника голови, секретаря і 6-12 членів комісії з урахуванням пропозицій органів (місцевих осередків) партій, громадських організацій, трудових колективів, які діють на її території, зборів виборців не пізніш як за 85 днів до дня виборів.

2. Органи (місцеві осередки) партій, громадських організацій, трудові колективи, збори виборців на звернення голови відповідної Ради у встановлений ним строк подають до Ради пропозиції щодо представників до складу територіальної виборчої комісії, які розглядаються Радою.

3. Територіальна виборча комісія у п'ятиденний термін з дня утворення інформує громадян про своє місцезнаходження та режим роботи, а також повідомляє рахунок, на який можуть вноситись пожертвування до виборчого фонду комісії, дає роз'яснення щодо права громадян та юридичних осіб вносити пожертвування до цього фонду.

4. Строк повноважень територіальної виборчої комісії - чотири роки.

Стаття 15. Повноваження територіальної виборчої комісії

1. Територіальна виборча комісія:

1) здійснює на відповідній території контроль за виконанням цього Закону і забезпечує його однакове застосування, дає роз'яснення про порядок застосування цього Закону;

2) утворює виборчі округи по виборах депутатів відповідної Ради і присвоює їм номери;

3) спрямовує діяльність окружних і дільничних виборчих комісій по виборах депутатів і голови відповідної Ради;

4) встановлює порядок використання коштів на проведення виборів, розподіляє кошти по виборчих комісіях; контролює забезпечення виборчих комісій приміщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення виборів;

5) заслуховує повідомлення окружних і дільничних виборчих комісій по виборах депутатів і голови Ради, місцевих органів державної влади і самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів;

6) реєструє кандидатів на посаду голови Ради, їх довірених осіб і видає їм відповідні посвідчення;

7) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів;

8) затверджує текст виборчого бюлетеня по виборах голови відповідної Ради, забезпечує виготовлення бюлетенів і постачання їх дільничним виборчим комісіям;

9) підбиває підсумки виборів на відповідній території, визнає повноваження обраних депутатів і голови Ради, видає їм відповідні посвідчення, інформує Раду та повідомляє населення про підсумки виборів;

10) вирішує питання, пов'язані з організацією повторного голосування при виборах голови Ради і повторних виборів депутатів, голови Ради;

11) розглядає питання про скасування рішень про реєстрацію кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;

12) вирішує питання, пов'язані з організацією відкликання депутатів і голови Ради;

13) організує вибори депутатів у разі розпуску, саморозпуску Ради, призначає і організує вибори в інших передбачених законодавством випадках дострокового припинення повноважень депутатів;

14) організує вибори голови Ради у разі його відкликання виборцями та в інших передбачених законодавством випадках дострокового припинення повноважень голови Ради;

15) розглядає заяви і скарги на рішення і дії окружних та дільничних виборчих комісій, скасовує рішення комісій, зупиняє їх дію або приймає інші рішення з цих питань;

16) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону та інших законів України.

2. Крім того, територіальна виборча комісія, здійснюючи повноваження окружної виборчої комісії:

1) стежить за складанням списків виборців і поданням їх для загального ознайомлення;

2) реєструє кандидатів у депутати, їх довірених осіб і видає їм відповідні посвідчення;

3) затверджує текст виборчого бюлетеня по виборах депутатів відповідної Ради, забезпечує виготовлення бюлетенів і постачання їх дільничним виборчим комісіям;

4) встановлює результати виборів депутата по округу;

5) організує проведення повторного голосування.

Стаття 16. Утворення окружних виборчих комісій

1. Окружна виборча комісія утворюється відповідною Радою або її виконавчим органом у складі голови, заступника голови, секретаря і 4-8 членів комісії з урахуванням пропозицій органів (місцевих осередків) партій, громадських організацій, трудових колективів, які діють на території округу, зборів виборців не пізніш як за 75 днів до дня проведення виборів.

2. Органи (місцеві осередки) партій, громадських організацій, трудові колективи, збори виборців на звернення голови відповідної Ради у встановлений ним строк подають до Ради пропозиції щодо представників до складу окружної виборчої комісії, які розглядаються Радою або її виконавчим органом.

3. Окружна виборча комісія у п'ятиденний термін з дня утворення інформує громадян про своє місцезнаходження та режим роботи.

4. Строк повноважень окружної виборчої комісії закінчується після визнання відповідною територіальною виборчою комісією повноважень депутата Ради, обраного по відповідному округу.

Стаття 17. Повноваження окружної виборчої комісії

Окружна виборча комісія:

1) здійснює контроль за виконанням цього Закону на території виборчого округу;

2) здійснює повноваження, передбачені частиною другою статті 15 цього Закону;

3) розглядає питання про скасування рішення про реєстрацію кандидатів у депутати у випадках, передбачених цим Законом;

4) організує проведення повторного голосування і повторних виборів, а також виборів депутатів у разі розпуску, саморозпуску Ради та в інших передбачених законодавством випадках дострокового припинення повноважень депутатів;

5) розглядає заяви і скарги на рішення і дії дільничних виборчих комісій та приймає відповідні рішення;

6) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 18. Утворення дільничних виборчих комісій

1. Дільничні виборчі комісії утворюються відповідно сільською, селищною, міською, районною в місті Радою або її виконавчим органом у складі голови, заступника голови, секретаря і 5-11 членів комісії з урахуванням пропозицій місцевих осередків партій, громадських організацій, трудових колективів, які діють на території цих Рад, зборів виборців не пізніш як за 45 днів до дня проведення виборів.

2. Місцеві осередки партій, громадських організацій, трудові колективи, збори виборців на звернення голови відповідної Ради у встановлений ним строк подають до Ради пропозиції щодо представників до складу дільничних виборчих комісій, які розглядаються Радою або її виконавчим органом.

3. Дільнична виборча комісія у п'ятиденний термін з дня утворення інформує громадян про своє місцезнаходження та режим роботи.

4. Строк повноважень дільничної виборчої комісії закінчується після визнання відповідними територіальними виборчими комісіями повноважень обраних депутатів і голови Ради.

Стаття 19. Повноваження дільничної виборчої комісії

Дільнична виборча комісія:

1) складає список виборців по виборчій дільниці;

2) подає для загального ознайомлення список виборців, приймає і розглядає заяви про неправильності у списку і вирішує питання про внесення до нього відповідних змін;

3) за рішенням відповідної територіальної (окружної) виборчої комісії вносить зміни до виборчого бюлетеня;

4) забезпечує підготовку приміщення для голосування, кабін або кімнат для таємного голосування, виборчих скриньок;

5) створює умови для ознайомлення виборців з даними про кандидатів, по яких проводиться голосування на дільниці;

6) організує голосування на виборчій дільниці;

7) проводить підрахунок голосів виборців, поданих на виборчій дільниці;

8) розглядає заяви і скарги з питань підготовки виборів та організації голосування і приймає по них рішення;

9) здійснює інші повноваження відповідно до цього Закону.

Стаття 20. Організація роботи виборчих комісій

1. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання. Засідання виборчої комісії скликається головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови комісії. Засідання комісії скликається також на вимогу не менш як половини членів комісії.

2. Засідання виборчої комісії веде її голова або його заступник, а в разі, коли вони з якихось причин не виконують цю функцію, - комісія визначає із свого складу головуючого на конкретному засіданні.

3. Засідання виборчої комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини загального складу комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів присутніх. У разі рівності голосів вирішальним вважається голос головуючого на засіданні. Особи, які входять до складу комісії і не згодні з прийнятим рішенням, мають право висловити окрему думку, яка в письмовій формі додається до протоколу засідання виборчої комісії.

4. Комісія може прийняти рішення про позбавлення права участі в засіданні осіб, зазначених у частині четвертій статті 8 цього Закону, якщо вони перешкоджають проведенню засідання.

5. Рішення виборчих комісій, прийняті в межах їх повноважень,

є обов'язковими для виконання всіма державними органами, органами самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами.

6. Рішення і дії дільничної, окружної виборчої комісії можуть бути оскаржені протягом трьох днів після прийняття рішення чи вчинення дії відповідно до окружної, територіальної виборчої комісії. Рішення територіальної виборчої комісії може бути оскаржено до суду, який розглядає питання у п'ятиденний строк, але не пізніш як за день до дня виборів. Рішення суду є остаточним.

Стаття 21. Правовий статус осіб, які входять до складу
виборчих комісій

1. До складу виборчої комісії можуть входити громадяни України, крім кандидатів та їх довірених осіб.

2. Рада може достроково припинити повноваження відповідної виборчої комісії або частково замінити її склад, якщо комісія або окремі її члени порушують цей Закон.

3. Особа, яка входить до складу виборчої комісії, може бути увільнена від своїх обов'язків у комісії органом, що утворив комісію:

1) з підстав, зазначених у першій і другій частинах цієї статті;

2) за особистою заявою;

3) у разі відкликання її суб'єктами, які запропонували цю особу до складу комісії.

4. Затвердження нового представника у складі виборчої комісії проводиться в порядку, встановленому цим Законом.

5. За рішенням виборчої комісії не більше трьох осіб, які входять до її складу, можуть на період виборчої кампанії звільнятися від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи із збереженням середньої заробітної плати за останні три місяці або окладу з урахуванням індексації пропорційно часу роботи в комісії. Заробітна плата виплачується за основним місцем роботи з наступною компенсацією підприємству, установі, організації за рахунок коштів, що виділяються на проведення виборів.

Стаття 22. Сприяння виборчим комісіям у здійсненні їх
повноважень

1. Державні органи, органи самоврядування, партії, громадські організації, підприємства, установи, організації, посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у здійсненні ними своїх повноважень, надавати в їх розпорядження приміщення, обладнання, транспортні засоби і засоби зв'язку, необхідні для їх роботи відомості і матеріали.

2. Виборча комісія має право звертатися в питаннях, пов'язаних з підготовкою і проведенням виборів, до державних органів, органів самоврядування, органів партій, громадських організацій, до підприємств, установ, організацій, посадових осіб, які зобов'язані розглянути порушене питання і дати виборчій комісії відповідь не пізніш як у триденний термін.

V. Списки виборців

Стаття 23. Список виборців і порядок його складання

1. Список виборців по виборах депутатів, голів Рад складається дільничною виборчою комісією по кожній виборчій дільниці і підписується головою і секретарем дільничної виборчої комісії. Для участі в роботі по складанню списку виборців дільнична виборча комісія може залучати представників громадськості.

2. Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах Рад забезпечують облік виборців і передають дільничним виборчим комісіям необхідні відомості про виборців, які проживають на відповідній території.

3. До списку виборців вносяться прізвище, ім'я, по батькові, дата народження, адреса кожного виборця. Виборці вносяться до списку тієї виборчої дільниці, на території якої вони проживають.

4. Списки виборців-військовослужбовців, які перебувають у військових частинах, а також членів сімей військовослужбовців та інших виборців, які проживають у районах розташування військових частин, складаються на підставі даних, що подаються командирами військових частин. Військовослужбовці, які проживають поза військовими частинами, включаються до списку виборців за місцем проживання на загальних підставах.

5. Списки виборців по виборчих дільницях, утворених в лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, а також на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, складаються на підставі даних, що подаються керівниками зазначених установ і капітанами суден.

6. Прізвища виборців зазначаються в списку виборців у порядку, зручному для організації голосування.

Стаття 24. Порядок включення громадян до списку виборців

1. До списку виборців включаються всі громадяни України, які досягли або яким виповнюється у день виборів 18 років, проживають на момент складання списку на території даної виборчої дільниці і мають право брати участь у голосуванні.

2. Виборець може бути включений до списку виборців лише на одній виборчій дільниці.

3. Виборці, які проживають на території даної виборчої дільниці і з якихось причин пропущені у списку, включаються до нього за рішенням дільничної виборчої комісії, а у випадку, передбаченому цим Законом, - за рішенням суду.

Стаття 25. Ознайомлення громадян із списками виборців. Право
на оскарження неправильностей у списку виборців

1. Списки виборців подаються для загального ознайомлення за п'ятнадцять днів до виборів. На виборчих дільницях, утворених в лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, а також у виняткових випадках у військових частинах та на суднах, які перебувають в день виборів у плаванні, списки виборців подаються для загального ознайомлення за два дні до виборів.

2. Кожному громадянину в приміщенні дільничної виборчої комісії забезпечується можливість ознайомитися із списком виборців і перевірити правильність даних, що його стосуються.

3. Кожному виборцю надається право оскаржити невключення, неправильне включення до списку або виключення із списку виборців, а також неточності у даних щодо нього. Заява про неправильності в списку розглядається дільничною виборчою комісією, яка зобов'язана не пізніш як у дводенний термін, а напередодні і в день виборів - негайно розглянути заяву, внести необхідні виправлення до списку або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення може бути не пізніш як за п'ять днів до виборів оскаржено до суду, який зобов'язаний розглянути скаргу в триденний строк. Рішення суду є остаточним. Виправлення в списку виборців відповідно до рішення суду проводиться дільничною виборчою комісією негайно.

VI. Висування і реєстрація кандидатів

Стаття 26. Порядок висування кандидатів

1. Висування кандидатів починається за 70 і закінчується за 45 днів до дня виборів.

2. Партії, громадські організації можуть висувати кандидатів:

- до сільських, селищних і міських (міст районного підпорядкування) Рад - на зборах місцевих осередків, які діють на території відповідної Ради і нараховують не менше 15 членів;

- до районних, міських, районних у місті Рад - на зборах (конференціях), засіданнях районних (міських, районних у місті) органів партій, громадських організацій, які об'єднують не менше 50 членів;

- до обласних Рад - на зборах (конференціях), засіданнях обласних органів партій, громадських організацій, які об'єднують не менше 100 членів.

Партія, громадська організація має право висунути лише одного кандидата в депутати по кожному виборчому округу і одного кандидата - на посаду голови Ради.

3. Трудові колективи можуть висувати кандидатів на зборах (конференціях) колективів. При цьому право висувати кандидатів надається трудовим колективам чисельністю:

- до сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) Ради - не менш як 20 чоловік;

- до районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної у місті Ради - не менш як 100 чоловік;

- до обласної, Київської, Севастопольської міської Ради - не менш як 200 чоловік.

Трудовий колектив має право висунути лише одного кандидата у депутати по виборчому округу, на території якого знаходиться колектив, і одного кандидата - на посаду голови Ради.

4. Збори виборців, які проживають на території відповідних Рад, правомочні висувати кандидатів, якщо у них беруть участь:

- до сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) Ради - не менш як 20 виборців;

- до районної, міської (міста обласного підпорядкування), районної у місті Ради - не менш як 100 виборців;

- до обласної, Київської, Севастопольської міської Ради - не менш як 200 виборців.

Збори виборців мають право висунути лише одного кандидата у депутати по виборчому округу, на території якого проживають учасники зборів, і одного кандидата - на посаду голови Ради.

5. Кожний учасник зборів (конференції), засідання, де висуваються кандидати, має право пропонувати для обговорення свою кандидатуру.

6. Одна і та ж особа не може бути кандидатом у депутати і кандидатом на посаду голови однієї і тієї ж Ради.

7. Кандидат вважається висунутим, якщо за нього проголосували більше половини учасників відповідних зборів (конференції), засідання. Про прийняте рішення повідомляється кандидату.

8. Про висунення кандидата складається протокол. У протоколі вказуються дата і місце проведення зборів (конференції), засідання, кількість учасників, кількість голосів, поданих "за" і поданих "проти" висунення кандидата, а також дані про кандидата (прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і проживання).

9. Протокол надсилається до відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії у встановленому нею порядку.

10. Особи, висунуті кандидатами, вносять грошову заставу в розмірах:

- кандидати у депутати районної, міської (міста республіканського і обласного підпорядкування), обласної Ради - п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- кандидати на посаду голови районної, міської (міста обласного підпорядкування без районного поділу) Ради - десяти, голови міської (міста з районним поділом), обласної Ради - п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Грошова застава повертається особі, яка внесла її, якщо кандидат одержав на виборах не менш як п'ять відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Застава, що не підлягає поверненню, зараховується до відповідного місцевого бюджету. ( Частина десята статті 26 із змінами, внесеними згідно із Законом N 54/96-ВР від 20.02.96 )

Стаття 27. Особливі вимоги до кандидата на посаду голови
районної, міської (міста республіканського і
обласного підпорядкування) та обласної Ради

1. Кандидат на посаду голови районної, міської (міста республіканського і обласного підпорядкування) та обласної Ради, висунутий відповідно до цього Закону, може бути зареєстрований виборчою комісією, якщо його кандидатуру підтримали своїми підписами виборці, які становлять не менше одного відсотка населення, що проживає на території відповідної Ради. При цьому для кандидата на посаду голови районної Ради кількість підписів на його підтримку має бути не більше однієї тисячі, на посаду голови обласної Ради не більше десяти тисяч.

2. Територіальна виборча комісія після одержання протоколу про висунення кандидата на посаду голови Ради видає йому необхідну кількість бланків підписних листів для збирання підписів виборців на його підтримку.

3. Підписний лист повинен містити назву відповідної Ради, прізвище, ім'я, по батькові кандидата, а також відомості про особу, яка збирає підписи (прізвище, ім'я, по батькові, місце роботи і адреса). Про виборців, які підтримують кандидата, підписний лист має містити такі дані: прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження, місце проживання, серію і номер паспорта або іншого документа, що посвідчує особу виборця, а також особистий підпис виборця.

4. Підписи на підтримку кандидата збирає сам кандидат або за його дорученням інші особи. Підписний лист заповнюється особою, яка збирає підписи, на основі даних, зазначених у паспорті або іншому документі, що посвідчує особу виборця. Правильність даних про виборця, внесених до підписного листа, і факт підтримки ним кандидата засвідчується особистим підписом виборця. Кожний виборець може підтримати своїм підписом лише одного кандидата до кожної Ради.

5. У кожному підписному листі вказується загальна кількість виборців, внесених до нього. Лист підписується особою, яка збирала підписи. Заповнені підписні листи здаються кандидатом у відповідну територіальну виборчу комісію не пізніш як за тридцять п'ять днів до дня виборів.

6. Комісія перевіряє і реєструє одержані підписні листи. У разі виявлення підтримки одним і тим же виборцем більше одного кандидата усі його підписи вважаються недійсними. Недійсними вважаються підроблені, а також насильно зібрані підписи, якщо про це у письмовій формі заявить виборець, якого примусили підписатися або за якого зробили підпис. Якщо з зазначених причин кількість підписів стала меншою, ніж це необхідно, кандидату пропонується у триденний термін зібрати ту кількість підписів, якої не вистачає. У разі невиконання цієї умови кандидат не реєструється.

Стаття 28. Реєстрація кандидатів

1. Реєстрація кандидатів здійснюється відповідною окружною (територіальною) виборчою комісією. Реєстрація починається за 60 днів і закінчується за 30 днів до дня виборів.

2. Рішення про реєстрацію кандидата приймається відповідною комісією за наявності таких документів:

- протоколу про висунення кандидата;

- заяви кандидата про згоду балотуватися;

-декларації про доходи кандидата за попередній рік, складеної за формою, визначеною Міністерством фінансів України.

Для реєстрації кандидата у депутати і кандидата на посаду голови районної, міської (міста республіканського і обласного підпорядкування), обласної Ради до зазначених документів додається документ, який підтверджує внесення кандидатом грошової застави.

Крім того, для реєстрації кандидат на посаду голови районної, міської (міста республіканського і обласного підпорядкування), обласної Ради подає до виборчої комісії підписні листи з необхідною кількістю підписів виборців на підтримку його кандидатури.

Кандидат на посаду голови сільської, селищної, районної, міської, районної у місті, обласної Ради, якщо він проживає за межами відповідної адміністративно-територіальної одиниці, у заяві про згоду балотуватися одночасно зобов'язується постійно проживати у відповідному населеному пункті в разі його обрання.

3. Рішення про відмову в реєстрації може бути оскаржено кандидатом або його довіреною особою у триденний термін у порядку, встановленому цим Законом.

4. Кандидат у депутати може балотуватися тільки по одному виборчому округу, кандидат на посаду голови Ради - тільки до однієї Ради.

5. Особа, яка висунута кандидатом і входить до складу однієї з виборчих комісій, вважається увільненою від обов'язків у комісії з моменту реєстрації її кандидатом.

6. Окружна (територіальна) виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після реєстрації кандидатів публікує у пресі або доводить до відома виборців іншими засобами повідомлення про реєстрацію з зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, партійності, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного кандидата.

Стаття 29. Скасування рішення про реєстрацію кандидата

1. Окружна (територіальна) виборча комісія може скасувати своє рішення про реєстрацію кандидата: за його особистою заявою, у разі скасування суб'єктом, який його висунув, свого рішення про висунення кандидата, втрати кандидатом виборчого права або права балотуватися по даному виборчому округу відповідно до чинного законодавства.

2. Окружна (територіальна) виборча комісія сповіщає населення виборчого округу (відповідної території) про скасування рішення про реєстрацію кандидата.

Стаття 30. Довірені особи кандидата

1. Кандидат може мати довірених осіб, які допомагають йому в проведенні виборчої кампанії, ведуть агітацію за обрання його депутатом (головою Ради), представляють інтереси кандидата у відносинах з державними органами, органами самоврядування, об'єднаннями громадян, трудовими колективами, виборцями, а також виборчими комісіями.

2. Кандидат у депутати може мати не більше трьох, кандидат на посаду голови районної, обласної Ради - десяти, інших Рад - не більше п'яти довірених осіб. Довірені особи працюють на громадських засадах.

3. Кандидат визначає довірених осіб за своїм розсудом і звертається з заявою про їх реєстрацію до відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії. Виборча комісія після реєстрації довірених осіб видає їм посвідчення.

4. Кандидат має право замінити довірену особу, повідомивши про це відповідну окружну (територіальну) виборчу комісію. Довірена особа може скласти свої повноваження за власним бажанням.

5. Повноваження довірених осіб починаються з дня реєстрації

їх окружною (територіальною) виборчою комісією і закінчуються в день прийняття територіальною виборчою комісією рішення про результати виборів.

Стаття 31. Порядок висування і реєстрації кандидата замість
вибулого

1. У разі вибуття кандидата після його реєстрації, якщо у відповідному виборчому окрузі (на території відповідної Ради) не залишилося інших кандидатів, окружна (територіальна) виборча комісія звертається до органів партій, громадських організацій, трудових колективів, виборців з пропозицією висунути нового кандидата.

2. У разі вибуття кандидата менш як за п'ятнадцять днів до дня виборів, якщо у відповідному виборчому окрузі (на території відповідної Ради) не залишилося інших кандидатів, вибори у цьому окрузі (на території Ради) проводяться у двомісячний термін після загальних виборів. ( Частина друга статті 31 в редакції Закону N 60/94-ВР від 17.06.94 )

3. Висування кандидата, а також його реєстрація проводяться в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 32. Виборчий бюлетень

1. Виборчий бюлетень по виборах депутата повинен містити назву Ради і номер виборчого округу, а по виборах голови Ради - назву Ради, до якої проводяться вибори.

2. До виборчого бюлетеня включаються в алфавітному порядку всі зареєстровані по відповідному виборчому округу (території відповідної Ради) кандидати в депутати (кандидати на посаду голови Ради) з зазначенням прізвища, імені, по батькові, року народження, партійності, посади (заняття), місця роботи.

3. Виборчі бюлетені друкуються державною мовою або мовою, якою користується більшість населення виборчого округу (території відповідної Ради).

4. Якщо кандидат вибув з балотування після надрукування виборчих бюлетенів, окружна (територіальна) виборча комісія приймає рішення про передрук виборчих бюлетенів або про викреслення прізвища цього кандидата з виборчого бюлетеня.

5. Десять відсотків виборчих бюлетенів вручаються дільничним виборчим комісіям не пізніш як за п'ятнадцять днів до виборів, решта - за три дні до виборів.

6. Виборчі бюлетені підлягають обліку. Голова, заступник голови, секретар та члени виборчих комісій несуть персональну відповідальність за їх зберігання і використання відповідно до цього Закону. Напередодні голосування з метою захисту на кожному виборчому бюлетені дільничною виборчою комісією робиться відповідна позначка.

VII. Гарантії діяльності кандидатів

Стаття 33. Право кандидата виступати на зборах, користуватися
засобами масової інформації, отримувати інформацію

1. Кандидати з часу їх реєстрації виборчими комісіями мають рівне право виступати на передвиборних зборах, нарадах, засіданнях, мітингах, користуватися засобами масової інформації.

2. Державні органи, органи самоврядування, адміністрація державних підприємств, установ і організацій зобов'язані сприяти кандидатам в організації зустрічей з виборцями, отриманні необхідних інформаційних та довідкових матеріалів, надавати приміщення для проведення заходів, передбачених цим Законом.

Стаття 34. Звільнення кандидата від виконання виробничих або службових

обов'язків для участі у виборчій кампанії

Кандидат після реєстрації за його бажанням може звільнятися у дні проведення зустрічей з виборцями та інших заходів, передбачених цим Законом, від виконання виробничих або службових обов'язків із збереженням середньої заробітної плати за останні три місяці або окладу з урахуванням індексації. Заробітна плата виплачується за основним місцем роботи з наступною компенсацією підприємству, установі, організації за рахунок коштів, що виділяються на проведення виборів.

Стаття 35. Право кандидата на безплатний проїзд

Кандидат має право на безплатний проїзд всіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі) в межах території відповідної Ради.

Стаття 36. Недоторканність кандидата

Кандидат на території відповідної Ради не може бути притягнутий до кримінальної відповідальності, заарештований або підданий заходам адміністративного стягнення, які накладаються в судовому порядку, без згоди відповідної територіальної виборчої комісії.

VIII. Передвиборна агітація

Стаття 37. Передвиборна програма кандидата

Кандидат може виступати з програмою своєї майбутньої діяльності. Програма не повинна суперечити Конституції і законам України.

Стаття 38. Передвиборна агітація

1. Громадяни України, об'єднання громадян, трудові колективи мають право вільно і всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів, їх політичні, ділові і особисті якості, а також платформи партій, які висунули кандидатів, вести агітацію за або проти кандидата у бесідах, на зборах, мітингах і відповідно до чинного законодавства - у пресі, на телебаченні і радіо.

2. Кандидати, їх довірені особи проводять зустрічі з виборцями як на зборах, так і в іншій зручній для виборців формі. Про час і місце проведення зборів та зустрічей виборці сповіщаються завчасно.

3. Організатори і учасники зборів та інших передвиборних заходів несуть відповідальність за додержання під час їх проведення чинного законодавства, громадського порядку.

Стаття 39. Матеріали передвиборної агітації

1. Окружна (територіальна) виборча комісія за рахунок коштів, виділених для проведення виборів, забезпечує друкування матеріалів про кандидатів. Тираж визначається територіальною комісією і повинен бути однаковим для всіх кандидатів.

2. Для друкування передвиборних матеріалів про кандидата він не пізніш як за 30 днів до дня виборів має подати до окружної (територіальної) виборчої комісії основні положення своєї передвиборної програми і автобіографію загальним обсягом до двох сторінок машинописного тексту, друкованого через півтора інтервала.

3. Органи місцевого самоврядування відводять місця та обладнують стенди, дошки у прилюдних місцях для розміщення матеріалів передвиборної агітації, забезпечують наявність на них матеріалів, видання яких здійснює окружна (територіальна) виборча комісія, а також опублікованих нею передбачених цим Законом повідомлень. Вони можуть приймати рішення про заборону розміщення цих матеріалів в інших місцях.

Стаття 40. Обмеження у проведенні передвиборної агітації

1. Використання кандидатами або їх довіреними особами для організації агітаційної роботи засобів масової інформації, які знаходяться в їх підпорядкуванні як посадових осіб, забороняється. У разі порушення цих вимог виборча комісія, яка зареєструвала відповідного кандидата, може звернутись до суду із заявою про скасування рішення про реєстрацію, який розглядає заяву протягом п'яти днів, але не пізніш як за один день до дня виборів.

2. В організаціях, з'єднаннях і частинах Міністерства оборони, Національної гвардії, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету охорони державного кордону, Служби безпеки, Цивільної оборони України передвиборна агітація обмежується. Зустрічі кандидатів з виборцями з числа військовослужбовців зазначених відомств організує окружна (територіальна) виборча комісія з обов'язковим запрошенням не пізніш як за три дні до зустрічі всіх зареєстрованих кандидатів. З початку виборчої кампанії відвідання організацій, з'єднань і військових частин окремими кандидатами, їх довіреними особами, представниками партій, громадських організацій забороняється. Допускається лише розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів, виготовлених окружною (територіальною) виборчою комісією.

3. Засоби масової інформації зобов'язані утримуватись від обнародування неперевірених матеріалів, що компрометують кандидатів, партію чи громадську організацію, які висунули кандидатів. При оголошенні засобами масової інформації компрометуючих матеріалів про кандидата, партію, громадську організацію вони зобов'язані не пізніш як за п'ять днів до виборів надати відповідному кандидату, представнику партії, громадської організації можливість для їх спростування.

4. Всі спори щодо передвиборної агітації вирішуються окружною (територіальною) виборчою комісією, а також у судовому порядку.

5. Агітація в день виборів (розповсюдження виборчих листівок, плакатів, заклики до виборців голосувати за чи проти кандидатів або бойкотувати вибори в будь-якій формі) забороняється.

IX. Порядок голосування і встановлення
результатів виборів

Стаття 41. Час і місце голосування

1. Голосування проводиться у день виборів з 7 до 20 години. Про час і місце голосування дільнична виборча комісія сповіщає виборців не пізніш як за п'ятнадцять днів до виборів.

2. На виборчих дільницях, утворених в лікарнях та інших стаціонарних лікувальних закладах, у військових частинах, важкодоступних районах, а також на суднах, які перебувають у день виборів у плаванні, дільнична виборча комісія може оголосити голосування закінченим раніше 20 години, якщо проголосували всі виборці, включені до списку.

Стаття 42. Організація голосування

1. Голосування проводиться у спеціально відведених приміщеннях, в яких повинні бути обладнані в достатній кількості кабіни або кімнати для таємного голосування, визначені місця видачі виборчих бюлетенів і встановлені виборчі скриньки. Виборчі скриньки встановлюються таким чином, щоб голосуючі при підході до них обов'язково проходили через кабіни або кімнати для таємного голосування. Вхід до кабін або кімнат для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до виборчих скриньок і самі скриньки повинні бути в полі зору членів дільничної виборчої комісії. У приміщеннях для голосування в доступних для виборців місцях повинна розміщуватися офіційна інформація про кандидатів, а також текст цього Закону.

2. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємниці волевиявлення виборців, обладнання приміщень і підтримання в них необхідного порядку несе дільнична виборча комісія. Виборець може знаходитися в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.

3. У день виборів перед початком голосування виборчі скриньки перевіряє, пломбує або опечатує голова дільничної виборчої комісії у присутності членів комісії. Після цього у виборчі скриньки опускається контрольний лист, підписаний членами комісії і виборцем, який з'явився першим для голосування. У контрольному листі зазначається час його опускання у виборчу скриньку.

4. Кожний виборець голосує особисто. Голосування за інших осіб не допускається. Виборчі бюлетені видаються дільничною виборчою комісією на підставі списку виборців виборчої дільниці по пред'явленні виборцем паспорта або іншого документа, який посвідчує його особу. Про одержання виборчого бюлетеня (бюлетенів) виборець розписується в списку виборців.

5. У випадках, коли окремі виборці за станом здоров'я або з інших поважних причин не можуть прибути у приміщення для голосування, дільнична виборча комісія на їх прохання доручає не менш як двом членам комісії організувати голосування в місцях перебування цих виборців. При цьому робиться виписка із списку виборців за формою списку, яка вручається головою дільничної комісії відповідним членам комісії разом з необхідною кількістю виборчих бюлетенів. При голосуванні в місці перебування виборця він розписується про одержання виборчого бюлетеня (бюлетенів) у виписці із списку виборців і голосує з додержанням вимог цього Закону. У списку виборців після проведення голосування в місці перебування виборця робиться відповідна відмітка. Виписка із списку виборців додається до списку виборців.

Стаття 43. Процедура голосування

1. Виборчий бюлетень заповнюється голосуючим у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні бюлетеня забороняється присутність будь-кого, крім голосуючого. Виборець, який не має можливості самостійно заповнити бюлетень, може запросити в кабіну або кімнату для таємного голосування іншу особу за своїм розсудом, крім членів виборчої комісії, кандидатів, які балотуються по даному виборчому округу, їх довірених осіб.

2. Голосуючий може залишити в бюлетені прізвище лише одного кандидата або не залишити жодного, викресливши прізвища тих кандидатів, проти яких він голосує.

3. Заповнений виборчий бюлетень голосуючий опускає у виборчу скриньку.

4. Розкриття виборчих скриньок до закінчення голосування забороняється.

Стаття 44. Дострокове голосування

При зміні виборцем місця свого перебування в період між поданням списків виборців для загального ознайомлення і днем виборів він може проголосувати достроково. У такому випадку дільнична виборча комісія на прохання виборця і по пред'явленні ним паспорта або іншого документа, який посвідчує його особу, видає йому виборчий бюлетень. Про одержання виборчого бюлетеня виборець розписується у списку виборців і зазначає дату голосування. Голосуючий заповнює бюлетень і опускає його в опломбовану або опечатану виборчу скриньку. Виборча скринька зберігається дільничною виборчою комісією і розкривається у день загальних виборів під час підрахунку голосів.

Стаття 45. Порядок підрахунку голосів на виборчій дільниці

1. Підрахунок голосів на виборчій дільниці проводиться дільничною виборчою комісією окремо по кожному виборчому округу і по кожному кандидату.

2. Під час підрахунку голосів дільнична виборча комісія повинна дотримуватись такої послідовності дій:

1) після оголошення головою комісії про закінчення голосування виборча комісія погашає і підраховує невикористані виборчі бюлетені, упаковує їх в окремі пакети по кожному округу, Раді. На пакеті зазначається номер виборчої дільниці, округу, найменування Ради і кількість невикористаних бюлетенів. Пакет опечатується і підписується головою комісії або його заступником чи секретарем;

2) за списком виборців виборча комісія встановлює загальну кількість виборців на дільниці по кожному виборчому округу, а також кількість виборців, які одержали виборчі бюлетені;

3) голова виборчої комісії в присутності членів комісії перевіряє цілість печатки або пломби на виборчих скриньках, розкриває їх і перевіряє наявність контрольних листів у скриньках;

4) на підставі бюлетенів, що знаходились у виборчих скриньках, комісія в межах даної виборчої дільниці встановлює по кожному виборчому округу (кандидату):

- загальну кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

- кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів, поданих "проти" кожного кандидата;

- кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

3. Прізвища громадян, додатково вписані виборцями в бюлетені, до уваги не беруться.

4. Недійсними визнаються виборчі бюлетені невстановленого зразка, бюлетені, в яких при голосуванні залишено більше одного кандидата, а також бюлетені, на яких відсутня позначка відповідної дільничної комісії. В разі виникнення сумнівів щодо дійсності виборчого бюлетеня питання вирішується дільничною виборчою комісією шляхом голосування.

5. Після цього виборча комісія упаковує бюлетені відповідно до вимог пункту 1 частини другої цієї статті.

6. Результати підрахунку голосів розглядаються на засіданні виборчої комісії і заносяться до протоколу. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії і негайно надсилається до відповідної окружної (територіальної) виборчої комісії. Виборчі бюлетені передаються на зберігання відповідним окружним (територіальним) виборчим комісіям у встановленому ними порядку.

Стаття 46. Встановлення результатів виборів депутата по
виборчому округу і голови Ради

1. Окружна (територіальна) виборча комісія на підставі протоколів дільничних виборчих комісій встановлює: загальну кількість виборців по округу (по території відповідної Ради); кількість виборців, які одержали виборчі бюлетені; кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів, поданих "проти" кожного кандидата в депутати (на посаду голови Ради); кількість бюлетенів, визнаних недійсними.

2. Обраним вважається кандидат у депутати, який одержав на виборах найбільшу порівняно з іншими кандидатами кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, але не менш як десять відсотків голосів виборців, внесених до списку виборців. Кандидат на посаду голови Ради вважається обраним при додержанні вимог, передбачених для кандидата у депутати, за умови, якщо за нього проголосувало не менш як 25 відсотків виборців, внесених до списку виборців.

У разі, коли по виборчому округу (території Ради) балотувався один кандидат, він вважається обраним, якщо кількість голосів, поданих за нього, більша кількості голосів, поданих проти нього. ( Частина друга статті 46 в редакції Закону N 60/94-ВР від 17.06.94)

3. Вибори депутатів, голови Ради визнаються такими, що не відбулися, якщо в них взяло участь менше половини від загальної кількості виборців, внесених до списків виборців, а також у зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих по округу (території Ради) кандидатів.

4. Окружна (територіальна) виборча комісія може визнати вибори недійсними як по окремих виборчих дільницях, так і в цілому по округу (території Ради), якщо в ході голосування або під час підрахунку голосів допущено порушення цього Закону, яке вплинуло на результати виборів. Скарги про такі порушення подаються до окружної (територіальної) виборчої комісії не пізніш як наступного дня після виборів і розглядаються нею не пізніш як у триденний термін. Рішення окружної (територіальної) комісії протягом трьох днів може бути оскаржено до суду, який зобов'язаний розглянути скаргу в п'ятиденний термін. Право оскарження рішення окружної (територіальної) виборчої комісії мають кандидати та їх довірені особи.

5. Результати виборів по виборчому округу встановлюються на засіданні окружної (територіальної) виборчої комісії і заносяться до протоколу. Протокол підписується головою, заступником голови, секретарем і членами комісії та скріплюється печаткою відповідної виборчої комісії або органу, який утворив виборчу комісію. Протокол не пізніш як наступного дня після виборів надсилається до територіальної виборчої комісії у встановленому нею порядку.

6. Окружна (територіальна) виборча комісія не пізніш як на п'ятий день після проведення виборів повідомляє населення про результати виборів депутата по виборчому округу і голови Ради. У повідомленні вказується: загальна кількість виборців, включених до списків виборців; кількість виборців, які взяли участь у голосуванні; кількість голосів, поданих "за", і кількість голосів, поданих "проти" кожного кандидата; кількість недійсних бюлетенів; назва і номер виборчих дільниць або округу в цілому, де вибори визнано недійсними або такими, що не відбулися.

X. Встановлення та опублікування підсумків виборів

Стаття 47. Прийняття рішення про підсумки виборів, доведення
їх до відома населення

1. Територіальна виборча комісія на підставі протоколів про результати виборів депутатів по виборчих округах і голови Ради приймає рішення про підсумки виборів у цілому по Раді, визнає повноваження обраних депутатів і голови Ради.

2. Повідомлення про підсумки виборів і список обраних депутатів в алфавітному порядку з зазначенням прізвища, імені, по батькові, партійності, посади (заняття), місця роботи і проживання кожного депутата, виборчого округу, від якого його обрано, а також прізвища, імені, по батькові, партійності і місця проживання обраного голови Ради публікується в пресі або доводиться до відома населення відповідної території іншим способом не пізніш як на десятий день після проведення виборів.

3. Рішення територіальної виборчої комісії про підсумки виборів може бути оскаржено кандидатом або його довіреною особою в судовому порядку протягом трьох днів після обнародування територіальною виборчою комісією підсумків виборів. Суд повинен розглянути скаргу у п'ятиденний термін з моменту її надходження. За рішенням суду територіальною виборчою комісією у дводенний термін приймається рішення відповідно до цього Закону.

4. Територіальна виборча комісія інформує Раду про підсумки виборів депутатів і голови Ради на першій сесії Ради нового скликання.

XI. Повторне голосування, повторні вибори, вибори
депутатів і голів рад замість вибулих. вибори
у новоутворених адміністративно-територіальних
одиницях

Стаття 48. Повторне голосування

1. Якщо по виборчому округу (території Ради) балотувалося більше двох кандидатів і жодний з них не одержав необхідної для обрання кількості голосів виборців, або два чи більше кандидатів одержали найбільшу у порівнянні з іншими кандидатами, але рівну між собою кількість голосів, що не дає можливості визначити обраного депутата (голову Ради), відповідна окружна (територіальна) виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі (на території Ради) повторного голосування по двох (або більше) кандидатах, які одержали більшу порівняно з іншими (або рівну) кількість голосів виборців.

У разі, коли один з кандидатів, по яких проводиться повторне голосування, не пізніш як за сім днів до дня голосування зняв свою кандидатуру, виборча комісія приймає рішення про включення до виборчого бюлетеня наступного за кількістю одержаних голосів кандидата. Якщо кандидатура знята пізніше зазначеного строку або в окрузі немає інших кандидатів, голосування проводиться по одній кандидатурі. ( Частина перша статті 48 в редакції Закону N 60/94-ВР від 17.06.94)

2. Повторне голосування проводиться не пізніш як у двотижневий термін з додержанням вимог цього Закону. Повідомлення про проведення повторного голосування доводиться до відома виборців.

3. Обраним вважається кандидат, який одержав при повторному голосуванні найбільшу порівняно з іншими кандидатами кількість голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Стаття 49. Повторні вибори

1. Якщо в результаті загальних виборів і повторного голосування по виборчому округу (території Ради) жодного кандидата не було обрано, або вибори було визнано такими, що не відбулися, чи недійсними, територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення в окрузі (на території Ради) повторних виборів. При цьому вона може звернутись до відповідної Ради з пропозицією про проведення виборів окружними і дільничними виборчими комісіями в новому складі. ( Частина перша статті 49 в редакції Закону N 60/94-ВР від 17.06.94 )

2. Повторні вибори призначаються не пізніш як через місяць після загальних виборів. Голосування відбувається на тих же виборчих дільницях і за списками виборців, складеними для проведення загальних виборів. Утворення виборчих комісій, висування і реєстрація кандидатів, інші заходи проводяться у порядку, встановленому статтею 50 цього Закону. Повідомлення про проведення повторних виборів доводиться до відома виборців.

3. Кандидати, які зняли свою кандидатуру або не обрані на виборах, що відбулися і не були визнані недійсними, на повторних виборах балотуватися не можуть. На повторних виборах також не можуть балотуватися громадяни, щодо яких було скасовано рішення про реєстрацію їх як кандидатів, або громадяни, внаслідок дій яких вибори були визнані недійсними, а також громадяни, визнані судом винними у вчиненні правопорушень, зазначених у статті 55 цього Закону, і щодо яких вирок суду набрав законної сили.

Стаття 50. Проведення виборів депутатів,
голів Рад замість вибулих

1. У разі визнання відповідною територіальною виборчою комісією повноважень окремих депутатів або голови Ради недійсними, а також у разі відкликання депутата або голови Ради, дострокового припинення їх повноважень з інших причин у відповідних виборчих округах (по території Ради) у двомісячний термін з моменту вибуття депутата (депутатів) або голови Ради проводяться нові вибори.

2. Вибори призначаються не пізніш як за місяць до їх проведення і організуються з додержанням вимог цього Закону. При цьому окружні виборчі комісії і виборчі дільниці утворюються на п'ятий день, дільничні виборчі комісії - на сьомий день після призначення виборів; висування кандидатів починається на сьомий і закінчується на десятий день після призначення виборів; реєстрація кандидатів починається за двадцять і закінчується за п'ятнадцять днів до виборів. Списки виборців подаються для загального ознайомлення за десять днів до виборів. З цього часу виборці, які змінюють місце свого перебування до дня виборів, мають право проголосувати достроково.

3. Для виборів депутатів сільської, селищної, міської (міста районного підпорядкування) Ради дільничні виборчі комісії можуть не утворюватись, а їх функції виконують відповідні територіальні виборчі комісії.

4. У разі вибуття депутата або голови Ради менш як за шість місяців до закінчення строку повноважень вибори нового депутата або голови Ради замість вибулого не проводяться.

Стаття 51. Проведення виборів у разі дострокового припинення повноважень

Ради та у новоутворених адміністративно-територіальних
одиницях

1. У разі дострокового припинення повноважень Ради і призначення відповідно до чинного законодавства нових виборів вони проводяться у порядку, встановленому статтею 50 цього Закону. При цьому відповідні виборчі комісії утворюються вищестоящою Радою або її виконавчим органом.

2. Вибори депутатів Рад у новоутворених адміністративно-територіальних одиницях проводяться у випадках, коли на території, що увійшла до складу новоутворених сільради, селища, району, міста, району у місті, області утворення Ради та її органів є неможливим через відсутність або недостатню кількість депутатів, обраних до Ради.

3. Вибори депутатів і голови обласної Ради призначаються Верховною Радою України, депутатів і голови районної, міської (міста обласного підпорядкування) Ради - обласною Радою, депутатів і голови районної у місті Ради - міською Радою, депутатів і голови міської (міста районного підпорядкування), селищної, сільської Ради - районною Радою не пізніш як у двомісячний термін з дня утворення адміністративно-територіальної одиниці і проводяться в порядку, встановленому статтею 50 цього Закону. Відповідні виборчі комісії утворюються на третій день після призначення виборів органом, який призначив вибори.

XII. Виборчі документи і порядок їх зберігання.
Виборча скринь
ка

Стаття 52. Форми виборчих документів, зразок виборчої
скриньки

1. Форми підписного листа для збирання підписів виборців на підтримку кандидата на посаду голови районної, міської (міста республіканського і обласного підпорядкування), обласної Ради, списку виборців, протоколів виборчих комісій, виборчих бюлетенів, посвідчень кандидата в депутати і кандидата на голову Ради, довіреної особи кандидата, посвідчень про обрання депутатом, головою Ради, посвідчення депутата, голови Ради, а також зразок виборчої скриньки встановлюються Верховною Радою України або за її дорученням Президією Верховної Ради України.

2. Форми інших виборчих документів встановлюються відповідною територіальною виборчою комісією.

Стаття 53. Порядок і строки зберігання виборчих документів

1. Діловодство окружних і дільничних виборчих комісій після закінчення їх повноважень передається відповідним територіальним виборчим комісіям.

2. Порядок і строки зберігання виборчих документів встановлюються Верховною Радою України або за її дорученням Президією Верховної Ради України.

XIII. Заключні положення

Стаття 54. Витрати, пов'язані з виборами

1. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів, здійснюються виборчими комісіями з виборчих фондів, які створюються територіальними виборчими комісіями за рахунок коштів, що виділяються на проведення виборів. Територіальна виборча комісія має статус юридичної особи і є розпорядником виборчого фонду. Розмір цього фонду затверджується відповідною Радою.

2. Громадяни України, їх об'єднання, юридичні особи, зареєстровані в Україні, за винятком підприємств з іноземними інвестиціями, а також підприємств, установ і організацій, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету, можуть вносити до виборчого фонду територіальної комісії свої пожертвування.

3. Для передвиборної агітації кандидат може використовувати кошти особистого виборчого фонду, який створюється за рахунок власних коштів кандидата, коштів політичних партій, громадських організацій, пожертвувань громадян України, юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, за винятком підприємств з іноземними інвестиціями. Розмір особистого виборчого фонду кандидата встановлюється територіальною виборчою комісією, але не повинен перевищувати: для сільських, селищних, міських (міст районного підпорядкування) Рад - 30 розмірів мінімальної заробітної плати, для районних, міських (міст обласного підпорядкування без районного поділу) Рад - 50 розмірів мінімальної заробітної плати, для міських (міст з районним поділом) і обласних Рад - 100 розмірів мінімальної заробітної плати.

4. За письмовою заявою кандидата місцеве відділення Ощадбанку України зобов'язане відкрити рахунок з грифом "Виборчий фонд" на ім'я відповідного кандидата, якому видається окрема чекова книжка на суму виборчого фонду.

5. Контроль за формуванням і використанням коштів особистих виборчих фондів кандидатів здійснюється окружною (територіальною) виборчою комісією.

Стаття 55. Відповідальність за порушення цього Закону

Особи, які перешкоджають шляхом насильства, обману, погроз або іншим способом вільному здійсненню громадянином України права обирати і бути обраним, вести передвиборну агітацію, публічно закликають або агітують за бойкотування виборів, а також члени виборчих комісій, посадові особи, які допустили порушення цього Закону, несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством.

Президент України Л. КРАВЧУК

м.Київ, 24 лютого 1994 року
N 3996-XII