Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 196 від 30.09.98
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 1998 р. за N 646/3086

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства фінансів
N 440 від 09.07.20
03 )

Про затвердження Положення про спрощену форму
бухгалтерського обліку суб'єктів малого
підприємництва

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 39 від 25.02.20
00
N 315 від 07.12.20
00 )

Відповідно до статті 4 Указу Президента України від 3 липня 1998 року N 727/98 "Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва" НАКАЗУЮ:

Затвердити Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва, що додається.

Заступник Міністра Г.К.Антоньєв

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України
30 вересня 1998 р. N 196

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
12 жовтня 1998 р. за N 646/3086

Положення
про спрощену форму бухгалтерського обліку
суб'єктів малого підприємництва

1. Суб'єкти малого підприємництва - юридичні особи, які за чинним законодавством самостійно обрали спосіб оподаткування доходів за єдиним податком (далі - суб'єкти малого бізнесу), можуть застосовувати спрощену форму бухгалтерського обліку, порядок ведення якої встановлено Вказівками про склад та порядок заповнення облікових регістрів малими підприємствами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від 31 травня 1996 року N 112 (зареєстровані в Міністерстві юстиції України 13 червня 1996 року N 297/1322), з урахуванням наступного.

2. Суб'єкти малого бізнесу, незалежно від технології та наявності виробництва продукції (робіт, послуг), його матеріаломісткості та кількості здійснюваних за місяць господарських операцій (обсягу документообороту), можуть обрати один з таких варіантів ведення спрощеної форми бухгалтерського обліку:

просту форму бухгалтерського обліку;

форму бухгалтерського обліку з використанням (веденням) регістрів обліку майна малого підприємства.

3. Якщо суб'єкти малого бізнесу обрали просту форму бухгалтерського обліку, то, за наявності у них основних засобів, матеріальних цінностей, готової продукції і товарів, рекомендується для ведення аналітичного обліку такого майна використовувати (вести) Відомість обліку основних засобів, нарахованих амортизаційних відрахувань (зносу) за типовою формою В-1 та Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів за типовою формою В-2.

4. Ведення Відомості обліку заробітної плати за типовою формою В-8 здійснюється без використання граф 18-21.

5. Виручка від реалізації продукції (доход) відображається за вартістю відпущеної (відвантаженої) покупцям готової продукції, товарів, інших матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг за кредитом рахунку 70 "Доходи від реалізації". ( Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 315 від 07.12.2000 )

6. Витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, з виконанням робіт і наданням послуг, здійсненням діяльності з продажу товарів, відображаються за дебетом рахунків класу 8 "Витрати за елементами", з яких уся сума у звітному періоді списується у кореспонденції з рахунками відповідно до інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186, з урахуванням особливостей, наведених у пункті 7 цього Положення. ( Пункт 6 в редакції Наказу Мінфіну N 315 від 07.12.2000 )

7. Суб'єкти малого бізнесу щомісяця всю суму витрат, пов'язаних з виконанням робіт і наданням послуг, з рахунку 23 "Виробництво" списують у кореспонденції з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати". Суб'єкти малого бізнесу щомісяця всю суму витрат, пов'язаних з виробництвом готової продукції, з рахунку 23 "Виробництво" списують у кореспонденції з дебетом рахунку 26 "Готова продукція". Суб'єкти малого бізнесу витрати, пов'язані із здійсненням діяльності з продажу товарів, з рахунків класу 8 "Витрати за елементами" списують у звітному періоді в кореспонденції з дебетом рахунку 79 "Фінансові результати".

Суб'єкти малого бізнесу за результатами інвентаризації, що проводиться перед складанням річної фінансової звітності, вартість виявленого у виробничих приміщеннях (ділянках) залишку не підданих обробці (використанню) сировини й матеріалів, не закінчених обробкою сировини, матеріалів, деталей, не закінченої складанням і комплектуванням продукції способом сторно зараховують до складу відповідних активів (сировина, матеріали, незавершене виробництво) із зменшенням у звітному році собівартості реалізованої продукції і робіт (рахунок 79 "Фінансові результати"). На вартість зарахованого за результатами інвентаризації залишку не підданої обробці сировини і матеріалів зменшується у звітному році показник матеріальних витрат. ( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 39 від 25.02.2000, в редакції Наказу Мінфіну N 315 від 07.12.2000 )

8. Потреба у веденні обліку витрат за статтями калькуляції та витратами обігу, видами продукції (робіт, послуг), за виробничими підрозділами (цехами, дільницями, відділеннями та іншими структурними одиницями) визначається виключно суб'єктом малого бізнесу.

9. Фінансова звітність суб'єктами малого бізнесу складається у порядку, установленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року N 39, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за N 161/4382. ( Пункт 9 в редакції Наказу Мінфіну N 315 від 07.12.2000 )

10. Це Положення застосовується з 1 січня 1999 року.