Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 39 від 25.02.2000
м.Київ

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2000 р. за N 161/4382

Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 304 від 30.11.20
00
N 101 від 24.02.2001
)

На виконання статті 11 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (996-14) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" (далі - Положення (стандарт) 25), що додається.

2. Положення (стандарт) 25 застосовувати для складання фінансової звітності, починаючи з першого кварталу 2000 року. Установити, що у формах Фінансового звіту показники за аналогічний період 1999 року можуть не подаватися.

3. У пункті 7 Положення про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 1998 року N 196 , зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 1998 року за N 646/3086, слова "Інші витрати" замінити словами "Інші операційні витрати", а цифри "45" та "55" замінити на "57" та "43" відповідно.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 18 серпня 1995 року N 139 "Про затвердження обсягу і форм річного бухгалтерського звіту підприємства та Інструкції про порядок їх заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 вересня 1995 року за N 321/857, із змінами і доповненнями.

Заступник Міністра А.В.Литвин

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 25.02.2000 N 39

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 березня 2000 р. за N 161/4382

Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 25
"Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва"

1.Загальні положення

1. Положення (стандарт) 25 установлює зміст і форму Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма N 1-м) і Звіту про фінансові результати (форма 2-м) та порядок заповнення його статей. Показники цього звіту наводяться у тисячах гривень з одним десятковим знаком.

2. Норми Положення (стандарту) 25 застосовуються суб'єктами малого підприємництва, які визнані такими відповідно до чинного законодавства, і представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності.

Підприємства, які за результатами діяльності за минулий рік визнаються відповідно до чинного законодавства суб'єктами малого підприємництва, застосовують Положення (стандарт) 25 у поточному (звітному) році. Якщо такі підприємства, а також новостворені за результатами діяльності за I квартал або I півріччя поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, то фінансовий звіт цими підприємствами складається за цей і подальші періоди поточного (звітного) року відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року N 87, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за N 391/3684. Підприємства, які за результатами діяльності за 9 місяців поточного (звітного) року не можуть бути відповідно до чинного законодавства визнані суб'єктами малого підприємництва, можуть складати фінансовий звіт за 9 місяців і звітний рік із застосуванням Положення (стандарту) 25. ( Пункт 2 доповнено абзацом другим згідно з Наказом Мінфіну N 101 від 24.02.2001 )

3. Суб'єкти малого підприємництва середньооблікову чисельність працюючих визначають у порядку, установленому Державним комітетом статистики України. Представництва іноземних суб'єктів господарської діяльності показники про середньооблікову чисельність не подають.

4. Форма Фінансового звіту суб'єкта малого підприємництва є додатком до Положення (стандарту) 25.

5. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. У графі 4 Звіту про фінансові результати наводяться дані за аналогічний період минулого (попереднього) року.

2.Баланс

6. У статті "Незавершене будівництво" відображаються вартість незавершених капітальних інвестицій (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюються для власних потреб суб'єкта малого підприємництва, а також авансові платежі для фінансування таких інвестицій.

7. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних державних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів, а також вартість інших необоротних матеріальних активів. У цій статті також наводиться вартість нематеріальних активів.

У статті наводяться окремо первісна (переоцінена) та залишкова вартість основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів, а також нарахована в установленому порядку сума їх зносу (у дужках). До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю вказаних необоротних активів і сумою їх зносу на дату балансу. ( Абзац другий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 від 30.11.2000 )

8. У статті "Довгострокові фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на період більше одного року, а також усі інші фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані в будь-який час.

9. У статті "Інші необоротні активи" наводяться суми інших необоротних активів, які не можуть бути включені до згаданих вище статей розділу "Необоротні активи".

10. У статті "Виробничі запаси" відображається вартість запасів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектувальних виробів, запасних частин, тари (крім інвентарної), будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для використання в ході нормального операційного циклу, дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних з основного стада для реалізації, та молодняку тварин. У цій статті також наводяться витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги).

11. У статті "Готова продукція" відображається собівартість виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам. У цій статті наводиться також покупна вартість товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу.

12. У статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за реалізовані їм продукцію, товари, роботи або послуги, включаючи забезпечену векселями заборгованість. У підсумок балансу включається чиста реалізаційна вартість, яка визначається шляхом вирахування з дебіторської заборгованості резерву сумнівних боргів, сума якого наводиться у дужках. ( Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 301 від 30.11.2000 )

13. У статті "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" відображається визнана дебіторська заборгованість казначейських, фінансових і податкових органів.

14. У статті "Інша поточна дебіторська заборгованість" відображається заборгованість дебіторів, яка не включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів.

15. У статті "Поточні фінансові інвестиції" відображаються фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

16. У статті "Грошові кошти та їх еквіваленти" відображаються кошти в касі, на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути використані для поточних операцій, а також еквіваленти грошових коштів. У цій статті окремо наводяться кошти в національній та іноземній валюті. Кошти, які не можна використати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу, або протягом операційного циклу внаслідок обмежень, відображаються у складі необоротних активів.

17. У статті "Інші оборотні активи" наводяться суми оборотних активів, які не включені до згаданих вище статей розділу "Оборотні активи".

18. У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

19. У статті "Статутний капітал" наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного капіталу підприємства. ( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 101 від 24.02.2001 )

20. У статті "Додатковий капітал" відображаються сума дооцінки необоротних активів, вартість безоплатно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб необоротних активів та інші види додаткового капіталу. Тут також наводиться сума пайового капіталу (пайових внесків) членів споживчого товариства, спілок та інших організацій. Внески засновників підприємства понад статутний капітал включаються до цієї статті.

( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 101 від 24.02.2001 )

21. У статті "Резервний капітал" наводиться сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

22. У статті "Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)" відображається сума нерозподіленого прибутку або непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

23. У статті "Неоплачений капітал" відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Господарські товариства у цій статті також відображають вилучений капітал, тобто фактичну собівартість часток, викуплених у своїх учасників. Суми за цією статтею вираховуються при визначенні підсумку власного капіталу.

24. У складі забезпечень наступних витрат і платежів відображаються суми забезпечення для відшкодування наступних витрат і платежів (на виплату наступних відпусток працівникам, виконання гарантійних зобов'язань тощо), а також залишки коштів цільового фінансування і цільових надходжень з бюджету та інших джерел.

25. У статтях розділу "Довгострокові зобов'язання" наводиться сума заборгованості підприємства банкам за отримані від них позики, яка не є поточним зобов'язанням, сума довгострокової заборгованості підприємства за зобов'язаннями щодо залучення позикових коштів (крім кредитів банків), на які нараховуються відсотки, та за іншими довгостроковими зобов'язаннями.

26. У статті "Короткострокові кредити банків" відображається сума поточних зобов'язань підприємства перед банками щодо отриманих від них короткострокових позик. Зобов'язання за кредитами банків наводяться у балансі з урахуванням належної на кінець звітного періоду до сплати суми процентів за їх користування.

27. У статті "Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями" наводяться суми зобов'язань, які утворилися як довгострокові, але з дати балансу підлягають погашенню протягом дванадцяти місяців.

28. У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається сума заборгованості постачальникам і підрядникам за матеріальні цінності, виконані роботи та отримані послуги, включаючи заборгованість, забезпечену векселями. У цій статті також відображається заборгованість постачальникам за невідфактуровані поставки і розрахунки з надлишку товарно-матеріальних цінностей, який встановлено при їх прийманні.

29. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом" відображається заборгованість підприємства за всіма видами платежів до бюджету, включаючи суму податку з працівників підприємства.

30. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками зі страхування" відображається сума заборгованості за відрахуваннями до Пенсійного фонду України, на обов'язкове соціальне страхування, страхування майна підприємства та індивідуальне страхування його працівників.

31. У статті "Поточні зобов'язання за розрахунками з оплати праці" відображається заборгованість за нарахованою, але ще не сплаченою сумою оплати праці, а також за депонованою заробітною платою. Заборгованість підприємству працівників за операціями з оплати праці наводиться у статті "Інша поточна дебіторська заборгованість".

32. У статті "Інші поточні зобов'язання" відображаються суми зобов'язань, які не включені до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання", зокрема заборгованість за одержаними авансами, заборгованість засновникам у зв'язку з розподілом прибутку, заборгованість пов'язаним сторонам.

33. До складу доходів майбутніх періодів включаються доходи, отримані протягом поточного або попередніх звітних періодів, які належать до наступних звітних періодів.

3.Звіт про фінансові результати

34. У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.

35. У статті "Непрямі податки та інші вирахування з доходу" відображається сума податку на додану вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (надані знижки, вартість повернутих товарів та інші обов'язкові збори).

( Пункт 35.1 вилучено на підставі Наказу Мінфіну N 101 від 24.02.2001 )

36. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) непрямих податків та інших вирахувань з доходу.

37. Показники про непрямі податки та інші вирахування з доходу, податок на прибуток, витрати і збитки наводяться в дужках. ( Пункт 37 в редакції Наказу Мінфіну N 101 від 24.02.2001 )

38. У статті "Інші операційні доходи" відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо.

39. У статті "Інші операційні витрати" відображаються: адміністративні витрати, витрати на збут; собівартість реалізованих оборотних активів (крім фінансових інвестицій); відрахування на створення резерву сумнівних боргів; списання безнадійних боргів; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення відшкодування наступних витрат; інші витрати, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг)). У цій статті також відображаються належна відповідно до чинного законодавства до сплати за звітний період сума єдиного податку, плата за спеціальний торговий патент і сума єдиного (фіксованого) податку для сільськогосподарських товаровиробників з конкретизованими назвою та сумою кожного податку (плати) у рядку 131. ( Пункт 39 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 101 від 24.02.2001 )

40. У статті "Інші звичайні доходи" відображаються: дивіденди, відсотки, доходи від участі в капіталі та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій; дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць; інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

41. У статті "Інші звичайні витрати" відображаються: витрати на сплату процентів та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу; втрати від участі в капіталі; собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.

( Пункт 41.1 вилучено на підставі Наказу Мінфіну N 101 від 24.02.2001 )

42. У статтях "Надзвичайні витрати" і "Надзвичайні доходи" відображаються відповідно: втрати від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій; суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; доходи або втрати від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій.

43. У статті "Податок на прибуток" відображається сума податку на прибуток, яка відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2000 року N 353, який зареєстровано в Міністерстві юстиції 20 січня 2001 року за N 47/5238, визначається в розмірі поточного податку на прибуток. ( Пункт 43 в редакції Наказу Мінфіну N 101 від 24.02.2001 )

44. У статті "Збільшення (зменшення) залишків незавершеного виробництва і готової продукції" показується збільшення або зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції підприємства. Показник про зменшення залишків наводиться в дужках.

Суб'єкти малого підприємництва можуть усю суму витрат операційної діяльності з кредиту рахунків класу 8 "Витрати за елементами" списувати до дебету рахунку 79 "Фінансові результати". У таких випадках вартість залишку незавершеного виробництва і готової продукції визначається так:

інвентаризацією на кінець звітного року (або кварталу) встановлюється залишок незавершеного виробництва, який оцінюється за прямими матеріальними витратами і прямими витратами на оплату праці з відображенням за дебетом рахунку 23 "Виробництво" і кредитом рахунку 79 "Фінансові результати";

на підставі первинних документів, якими оформляється рух (виготовлення, передача в місця зберігання, відпуск на сторону, реалізація) готової продукції, підприємство забезпечує кількісний (оперативний) облік виробленої, відпущеної, а також залишку готової продукції за центрами відповідальності. Залишок готової продукції, який встановлюється за даними кількісного (оперативного) обліку на дату балансу, оцінюється за справедливою вартістю (ціна реалізації за вирахуванням непрямих податків, витрат на збут і суми прибутку, виходячи з прибутку для цього конкретного виду готової продукції) і відображається у звітному місяці за дебетом рахунку 26 "Готова продукція" і кредитом рахунку 79 "Фінансові результати".

Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартість залишків готової продукції суб'єкти малого підприємництва витрати, пов'язані з виробництвом (виготовленням) і відпуском готової продукції, можуть визначати і відображати в порядку, встановленому Положенням про спрощену форму бухгалтерського обліку суб'єктів малого підприємництва, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 1998 року N 196, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 12 жовтня 1998 року за N 646/3086. Для одержання безпосередньо у бухгалтерському обліку даних про собівартість залишків незавершеного виробництва і готової продукції суб'єкти малого підприємництва витрати виробництва і собівартість виробленої готової продукції можуть визначати і відображати в порядку, встановленому Інструкцією про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 893/4186. ( Пункт 44 в редакції Наказу Мінфіну N 101 від 24.02.2001 )

45. При заповненні статей про елементи витрат операційної діяльності (рядки 090120) слід керуватися Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248. Торговельні організації собівартість реалізованих товарів до матеріальних затрат не включають, а показують у вписаному рядку 140. ( Пункт 45 в редакції Наказу Мінфіну N 101 від 24.02.2001 )

46. У статті "Чистий прибуток (збиток)" відображається чистий прибуток або чистий збиток - різниця між сумою чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і сумою всіх витрат. Сума всіх витрат збільшується на суму зменшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції або зменшується на суму збільшення залишків незавершеного виробництва і готової продукції.

У зведених фінансових звітах показники чистого прибутку і збитку наводяться розгорнуто як сума відповідних показників юридичних осіб, фінансова звітність яких включена до зведеного фінансового звіту.

(Положення доповнено пунктом 46 згідно з Наказом Мінфіну N 101 від 24.02.2001 )

Начальник Управління методології бухгалтерського обліку В.М.Пархоменко

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25

Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва К О Д И

                                --------------
Дата (рік, місяць, число) | | |01 |
|--+--+------|
Підприємство ______________________________________ за ЄДРПОУ | | | |
|--+--+------|
Територія _________________________________________ за КОАТУУ | | | |
|--+--+------|
Форма власності ______________________________________ за КФВ | | | |
|--+--+------|
Орган державного управління ________________________ за СПОДУ | | | |
|--+--+------|
Галузь _____________________________________________ за ЗКГНГ | | | |
|--+--+------|
Вид економічної діяльності __________________________ за КВЕД | | | |
|--+--+------|
Середньооблікова чисельність ____________ Контрольна сума | | | |
--------------

Одиниця виміру: тис.грн.

Адреса _______________________________________________________________________________________________________________

                                  ---------
1. Баланс на _______________ 200_ р. Форма N 1-м Код за ДКУД |1801006|
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| Актив | Код | На початок |На кінець|
| | рядка | звітного |звітного |
| | | року |періоду |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|I. Необоротні активи | | | |
|Незавершене будівництво | 020 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Основні засоби: | | | |
| залишкова вартість | 030 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
| первісна вартість | 031 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
| знос | 032 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Довгострокові фінансові інвестиції | 040 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Інші необоротні активи | 070 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Усього за розділом I | 080 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|II. Оборотні активи | | | |
|Виробничі запаси | 100 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Готова продукція | 130 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Дебіторська заборгованість за | | | |
|товари, роботи, послуги: | | | |
| чиста реалізаційна вартість | 160 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
| первісна вартість | 161 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
| резерв сумнівних боргів | 162 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Дебіторська заборгованість за | 170 | | |
|розрахунками з бюджетом | | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Інша поточна дебіторська заборгованість| 210 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Поточні фінансові інвестиції | 220 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
| в іноземній валюті | 240 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Інші оборотні активи | 250 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Усього за розділом II | 260 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|III. Витрати майбутніх періодів | 270 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
| Баланс | 280 | | |
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
| Пасив | Код | На початок |На кінець|
| | рядка | звітного |звітного |
| | | року |періоду |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|I. Власний капітал | | | |
|Статутний капітал | 300 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Додатковий капітал | 320 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Резервний капітал | 340 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Нерозподілений прибуток (непокритий | 350 | | |
|збиток) | | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Неоплачений капітал | 360 |( ) |( ) |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Усього за розділом I | 380 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|II. Забезпечення наступних витрат і | 430 | | |
|цільове фінансування | | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|III. Довгострокові зобов'язання | 480 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|IV. Поточні зобов'язання | | | |
|Короткострокові кредити банків | 500 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Поточна заборгованість за | 510 | | |
|довгостроковими зобов'язаннями | | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Кредиторська заборгованість за | 530 | | |
|товари, роботи, послуги | | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з бюджетом | 550 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
| зі страхування | 570 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
| з оплати праці | 580 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Інші поточні зобов'язання | 610 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|Усього за розділом IV | 620 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
|V. Доходи майбутніх періодів | 630 | | |
|---------------------------------------+-----------+------------+---------|
| Баланс | 640 | | |
----------------------------------------------------------------------------

Продовження додатка

Форма N 2-м

(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
від 24 лютого 2001 р. N 101

                             ---------
Код за ДКУД |1801007|
---------

2. Звіт про фінансові результати

за _____________________ 200_ р.

 ------------------------------------------------------------------------
Стаття | Код |За |За анало-
|рядка|звітний|гічний
| |період |період
| | |поперед-
| | |нього року
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
1 | 2 | 3 | 4
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Дохід (виручка) від реалізації продукції | 010 | |
(товарів, робіт, послуг) | | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції| 030 | |
(товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Інші операційні доходи | 040 | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Інші звичайні доходи | 050 | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Надзвичайні доходи | 060 | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 + 060 ) | 070 | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Збільшення (зменшення) залишків незавершеного | 080 | |
виробництва і готової продукції | | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Матеріальні затрати | 090 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Витрати на оплату праці | 100 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Відрахування на соціальні заходи | 110 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Амортизація | 120 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Інші операційні витрати | 130 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
у тому числі: | 131 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
| 140 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Інші звичайні витрати | 150 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Надзвичайні витрати | 160 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Податок на прибуток | 170 |( )|( )
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Разом витрати (090 + 100 + 110 + 120 + | 180 |( )|( )
+ 130 + 140 + 150 +- 080 + 160 + 170) | | |
-----------------------------------------------+-----+-------+----------
Чистий прибуток (збиток) (070 - 180) | 190 | |
------------------------------------------------------------------------

II. Елементи операційних витрат

----------------------------------------------------------------------------
| Найменування показника | Код |За звітний|За аналогічний |
| | рядка|період |період |
| | | |попереднього |
| | | |року |
|---------------------------------------+-------+----------+---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---------------------------------------+-------+----------+---------------|
|Матеріальні затрати | 230| | |
|---------------------------------------+-------+----------+---------------|
|Витрати на оплату праці | 240| | |
|---------------------------------------+-------+----------+---------------|
|Відрахування на соціальні заходи | 250| | |
|---------------------------------------+-------+----------+---------------|
|Амортизація | 260| | |
|---------------------------------------+-------+----------+---------------|
|Інші операційні витрати | 270| | |
|---------------------------------------+-------+----------+---------------|
|Разом | 280| | |
----------------------------------------------------------------------------

(Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 101 від 24.02.2001)

Керівник

Головний бухгалтер