Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ДЕКРЕТ

О повышении минимальных размеров
заработной платы и пенсии

Кабинет Министров Украины постановляет:

1. Установить с 1 января 1993 года минимальную заработную плату и пенсию по возрасту в размере 4600 украинских карбованцев в месяц.

Про підвищення мінімальних розмірів
заробітної плати
і пенсії

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, N 11, ст. 89 )

( Із змінами, внесеними згідно з Декретом
N 28-93 від 19.03.
93, ВВР, 1993, N 20, ст.216 )

В минимальный размер заработной платы не включаются доплаты, надбавки, премии и другие поощрительные выплаты.

Сумма превышения указанной расчетной величины средств на оплату труда вносится предприятиями ежемесячно в соответствующие бюджеты в полном размере за счет прибыли, остающейся в их распоряжении.

Кабінет Міністрів України постановляє:

2. Установить, что в 1993 году государственные предприятия направляют средства на оплату труда (как основную, так и дополнительную) в размерах не выше величины, рассчитанной исходя из средней заработной платы одного работающего за 1990 год, увеличенной в 57,5 раза, а по предприятиям, превысившим этот размер,- на уровне фактической средней заработной платы, сложившейся в ноябре 1992 года.

1. Установити з 1 січня 1993 року мінімальну заробітну плату і пенсію за віком у розмірі 4600 українських карбованців на місяць.

Премьер-министр Украины Л. КУЧМА

До мінімального розміру заробітної плати не включаються доплати, надбавки, премії та інші заохочувальні виплати.

Министр Кабинета Министров Украины А. ЛОБОВ

3. Приостановить действие пункта 1 постановления Верховного Совета Украины от 16 ноября 1992 года "О повышении минимальных размеров заработной платы и пенсии".

2. Установити, що в 1993 році державні підприємства спрямовують кошти на оплату праці (як основну так і додаткову) в розмірах не вище величини, розрахованої виходячи з середньої заробітної плати одного працюючого за 1990 рік, збільшеної у 57,5 раза, а по підприємствах, які перевищили цей розмір, - на рівні фактичної середньої заробітної плати, що склалася у листопаді 1992 року.

г. Киев , 29 декабря 1992 г.
N 19-92

Державні підприємства вугільної промисловості кошти на оплату праці (як основну, так і додаткову) працівників, зайнятих на підземних роботах, спрямовують в розмірах не вище величини, розрахованої виходячи із середньої заробітної плати одного працюючого на таких роботах за 1990 рік, збільшеної у 115 разів. ( Статтю 2 доповнено частиною другою згідно з Декретом N 28-93 від 19.03.93 )

Державні підприємства інших галузей народного господарства кошти на оплату праці (як основну, так і додаткову) працівників, зайнятих на підземних гірничих роботах, спрямовують в розмірах не вище величини, розрахованої виходячи із середньої заробітної плати одного працюючого на таких роботах за 1990 рік, збільшеної на величину, що встановлюється генеральною тарифною угодою, але не вище ніж це передбачено для підприємств вугільної промисловості. ( Статтю 2 доповнено частиною третьою згідно з Декретом N 28-93 від 19.03.93 )

Сума перевищення вказаної розрахункової величини коштів на оплату праці вноситься підприємствами щомісяця до відповідних бюджетів у повному розмірі за рахунок прибутку, що залишається у їх розпорядженні.

3. Зупинити дію пункту 1 постанови Верховної Ради України від 16 листопада 1992 року "Про підвищення мінімальних розмірів заробітної плати і пенсії" ( 2779-12 ).

Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА

Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ

м. Київ, 29 грудня 1992 року
N 19-92

Опубліковано: "Голос України", 15.01.93