Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення

( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, N 48, ст.296 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 134-XIV від 30.09.
98, ВВР, 1998, N 45, ст.272
N 998-XIV від 16.07.
99, ВВР, 1999, N 41, ст.373
N 1709-III від 11.05.20
00, ВВР, 2000, N 32, ст.257
N 2680-III від 13.09.200
1 )

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ), Закону України "Про телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та інших законодавчих актів України визначає правові засади діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі - Національна рада), її статус, компетенцію, повноваження, функції та порядок їх здійснення.

Розділ I Загальні положення

Стаття 1. Статус Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення

Національна рада є конституційним, постійно діючим позавідомчим державним органом, підзвітним Верховній Раді України та Президентові України.

Національна рада створюється з метою забезпечення свободи слова і масової інформації, прав та законних інтересів споживачів (телеглядачів і радіослухачів), виробників і розповсюджувачів масової звукової, візуальної, аудіовізуальної інформації і даних, розробки і здійснення державної політики ліцензування телерадіомовлення, раціонального використання природно обмеженого радіочастотного ресурсу держави, реалізації та контролю за додержанням законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення.

Національна рада діє в інтересах суспільства і є самостійною в межах повноважень, визначених Конституцією України та законами України.

Національна рада є юридичною особою, має свою печатку із своїм найменуванням та зображенням Державного Герба України.

Стаття 2. Основні завдання Національної ради

Основними завданнями Національної ради є:

захист прав громадян на свободу думки і слова, на вільне виявлення своїх поглядів і переконань, передбачених Конституцією України, законодавчими актами у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації;

забезпечення виконання телерадіоорганізаціями вимог чинного законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення, реклами, авторського права і суміжних прав та контроль за його додержанням;

участь у реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення;

розробка та здійснення державної політики ліцензування телерадіомовлення;

розміщення державного замовлення на висвітлення діяльності Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України згідно із Законом України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" ( 539/97-ВР ); ( Частину першу статті 2 доповнено абзацом шостим згідно із Законом № 134-ХІVвід 30.09.98 )

контроль за формуванням та виконанням інших видів державного замовлення Національній телекомпанії України, Національній радіокомпанії України та іншим телерадіоорганізаціям; ( Абзац сьомий частини першої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 134-XIV від 30.09.98 )

забезпечення державної підтримки аудіовізуальних засобів масової інформації України у їх становленні та розвитку;

розгляд у встановленому порядку заяв телерадіоорганізацій на отримання ліцензій;

видача на конкурсній основі ліцензій на мовлення, кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення;

контроль за дотриманням телерадіоорганізаціями умов ліцензії;

гармонійний розподіл та контроль за ефективним використанням радіочастотного ресурсу держави виходячи з інтересів суспільства, особи та національних телерадіоорганізацій;

застосування в межах своїх повноважень заходів адміністративного характеру щодо телерадіоорганізацій - порушників чинного законодавства України;

сприяння діяльності і розвитку національних телерадіовиробників і організацій, які їх об'єднують, у їх становленні та розвитку, створенні національної конкурентоздатної продукції та освоєнні нових ринків її реалізації, входженню України у світовий інформаційний простір;

здійснення державної реєстрації аудіовізуальних засобів масової інформації (телерадіоорганізацій) як суб'єктів інформаційної діяльності;

недопущення монополізації аудіовізуальних засобів масової інформації;

захист телерадіоорганізацій від тиску владних структур, а також політичних, релігійних, фінансових та економічних кіл суспільства;

прогнозування і сприяння включенню вітчизняних аудіовізуальних засобів масової інформації до світового інформаційного простору і їх переходу до міжнародних (європейських) стандартів;

аналіз розвитку телекомунікаційної ситуації в країні та у світі, розробка і подання пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства про телебачення і радіомовлення;

сприяння збалансованому наповненню телерадіоканалів інформаційними, культурологічними, просвітницькими і розважальними програмами;

організація соціологічних досліджень щодо популярності та якості створених телерадіоорганізаціями (телерадіовиробниками) України програм та передач;

організація підвищення професійного рівня працівників апарату Національної ради та телерадіоорганізацій;

сприяння телерадіоорганізаціям в організації і проведенні конкурсів культурно-просвітницьких передач по визначенню кращих оригінальних передач та сприяння телерадіоорганізаціям у розробці та реалізації програмної політики, що відповідає національним інтересам України;

організація проведення науково-технічних, технологічних та інших досліджень з проблем діяльності аудіовізуальних засобів масової інформації та сприяння їх технічному розвитку;

підтримка контактів з аналогічними установами інших країн, які спеціалізуються у сфері аудіовізуальних засобів масової інформації;

аналіз пропозицій і зауважень телеглядачів і радіослухачів щодо діяльності телерадіоорганізацій України, розробка і вжиття відповідних заходів;

визначення порядку використання телерадіоорганізаціями України європейських та інших зарубіжних програм відповідно до міжнародних норм та чинного законодавства України.

Забезпечення відповідно до світових стандартів розвитку, якісного стану телебачення і радіомовлення, зростання професійного, художнього, морально-етичного, естетичного та еколого-освітнього рівня програм і передач телерадіоорганізацій, захист національної безпеки України в інформаційній сфері є пріоритетом діяльності Національної ради.

Стаття 3. Законодавство України про Національну раду

Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про телебачення і радіомовлення", цим Законом, іншими актами законодавства.

Стаття 4. Принципи діяльності Національної ради

Діяльність Національної ради грунтується на принципах законності, ідеологічного і політичного плюралізму, дотримання загальновизнаних норм моралі, гласності, колегіальності, об'єктивності, науковості і компетентності, дотримання міжнародних зобов'язань України у сфері інформаційного обміну, повноти і всебічного розгляду справ та обгрунтованості прийнятих нею рішень.

Національна рада не може уповноважити члена Національної ради, апарат Національної ради чи будь-яке інше формування або особу виконувати функції, покладені на Національну раду.

Розділ II
Склад національної ради та порядок її формування

Стаття 5. Склад Національної ради

Національна рада складається з восьми осіб:

чотири члени Національної ради призначаються Верховною Радою України і чотири члени Національної ради - Президентом України.

Повноваження члена Національної ради починаються з моменту його призначення і тривають чотири роки, за винятком випадків, передбачених цим Законом.

Одна і та ж сама особа не може бути членом Національної ради більше ніж два строки підряд.

Стаття 6. Призначення членів Національної ради
Верховною Радою України

Верховна Рада України призначає членів Національної ради шляхом голосування.

Пропозиції щодо кандидатур на посаду членів Національної ради вносить Голова Верховної Ради України за поданням відповідного комітету Верховної Ради України з урахуванням пропозицій депутатських груп (фракцій) Верховної Ради України та об'єднань громадян.

Призначеними на посаду членів Національної ради вважаються кандидати, які набрали при рейтинговому голосуванні найбільшу кількість голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради України. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, що перевищує необхідну кількість членів Національної ради, щодо цих кандидатів проводиться повторне рейтингове голосування.

За результатами голосування Головою Верховної Ради України підписуються постанови про призначення членів Національної ради.

Стаття 7. Призначення членів Національної ради
Президентом України

Президент України проводить консультації з Прем'єр-міністром України та керівниками відповідних міністерств щодо кандидатур на посаду членів Національної ради.

Призначеною на посаду члена Національної ради Президентом України вважається особа, про призначення якої видано відповідний указ Президента України.

Стаття 8. Ротація членів Національної ради

За поданням Голови Верховної Ради України чи Президента України здійснюється ротація частини складу членів Національної ради.

Одночасній ротації можуть підлягати лише два члени Національної ради від частини складу Національної ради, призначеної Верховною Радою України, та два члени Національної ради від частини складу Національної ради, призначеної Президентом України.

Стаття 9. Член Національної ради

Члени Національної ради призначаються з числа кваліфікованих фахівців у галузі журналістики, юриспруденції, телерадіомовлення, управління, представників науки, культури, мистецтва.

Членом Національної ради може бути призначений громадянин України, який на момент призначення не досяг загальновстановленого пенсійного віку та володіє державною мовою України.

На членів Національної ради поширюється правовий статус державних службовців.

Посада члена Національної ради належить до першої категорії державного службовця.

Усі члени Національної ради з моменту призначення працюють у Національній раді на постійній основі.

Член Національної ради за дорученням голови Національної ради здійснює підготовку питань на її розгляд і зобов'язаний брати участь у всіх засіданнях Національної ради та виконувати обов'язки, покладені на нього Національною радою.

Член Національної ради має право:

пропонувати включити до порядку денного засідання Національної ради питання, які належать до компетенції Національної ради;

виступати на засіданнях Національної ради і висловлювати пропозиції щодо питань, які обговорюються;

здійснювати контроль за діяльністю телерадіоорганізацій відповідно до чинного законодавства України.

За членом Національної ради після закінчення терміну його повноважень, а також у разі їх дострокового припинення за особистою заявою про відставку зберігається право на повернення на попередню посаду, а в разі неможливості цього (ліквідація підприємства, установи, організації, скорочення посади або чисельності працівників тощо) - право на надання Державною службою зайнятості іншої рівноцінної роботи за його згодою.

Час виконання членом Національної ради своїх повноважень зараховується до загального, безперервного стажу роботи за фахом.

Стаття 10. Дострокове припинення повноважень члена Національної ради

Повноваження члена Національної ради достроково припиняються у разі:

подання особистої заяви про відставку;

припинення громадянства України;

порушення ним вимог, передбачених статтею 11 цього Закону;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду щодо нього;

неможливості виконувати свої обов'язки за станом здоров'я протягом шести і більше місяців;

визнання його у встановленому порядку недієздатним або обмежено дієздатним, безвісти відсутнім або померлим;

ротації;

зловживання службовим становищем;

висловлення недовіри Верховною Радою України призначеному нею члену Національної ради або Президентом України призначеному ним члену Національної ради.

Національна рада може порушити перед Верховною Радою України чи Президентом України питання щодо дострокового припинення повноважень члена Національної ради у разі, якщо член Національної ради не бере участі у засіданнях Національної ради без поважних причин протягом двох місяців.

Повноваження члена Національної ради припиняються в разі його смерті.

У разі дострокового припинення повноважень члена Національної ради відповідно Верховна Рада України або Президент України у місячний термін призначають нового члена Національної ради.

Стаття 11. Вимоги до члена Національної ради

Члени Національної ради на час виконання своїх службових обов'язків не можуть обіймати будь-які посади в державних та недержавних органах, організаціях, установах та на підприємствах, одержувати винагороди та разові гонорари за іншу роботу, крім наукової та творчої, бути засновниками (співзасновниками) телерадіоорганізацій.

Члени Національної ради припиняють членство у політичних партіях, не можуть мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Не може бути членом Національної ради громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законодавством порядку.

Не допускається членство у Національній раді пайовика або акціонера теле- або радіомовної компанії.

Призначення члена Національної ради можливе лише за умови підписання ним зобов'язання про те, що його особисті інтереси не можуть вступати у конфлікт з принципами діяльності Національної ради.

Стаття 12. Голова Національної ради

Голова Національної ради обирається таємним голосуванням членами Національної ради за спільним поданням Верховної Ради України та Президента України.

Кандидатуру голови Національної ради письмово погоджують Президент України і Голова Верховної Ради України.

Якщо протягом місяця з початку функціонування Національної ради або з появою вакансії на посаду голови Національної ради не запропоновано погодженої кандидатури на посаду голови Національної ради чи голову Національної ради не обрано відповідно до частини першої цієї статті, кандидатура на посаду голови Національної ради визначається рейтинговим голосуванням у Верховній Раді України або Президентом України при неприйнятті рішення в установлений термін Верховною Радою України.

Голова Національної ради:

організує діяльність Національної ради та її апарату;

здійснює керівництво підготовкою питань до розгляду;

вносить на розгляд Національної ради питання порядку денного;

головує на засіданнях Національної ради;

скликає позачергові засідання Національної ради на вимогу Верховної Ради України, Президента України, за власною ініціативою або на вимогу не менше трьох членів Національної ради;

подає Верховній Раді України та Президентові України щорічний звіт про діяльність Національної ради;

представляє Національну раду в органах державної влади і місцевого самоврядування та у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном;

видає накази і розпорядження, які не суперечать рішенням Національної ради;

підписує спільно з відповідальним секретарем рішення Національної ради;

підписує ліцензії на телерадіомовлення;

представляє Україну в міжнародних організаціях з питань, які стосуються телебачення і радіомовлення;

бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, Державної комісії з питань зв'язку та радіочастот і Ради регіонів з питань, які стосуються телебачення і радіомовлення;

укладає угоди з фізичними та юридичними особами для забезпечення діяльності Національної ради;

здійснює інші повноваження і функції відповідно до чинного законодавства України та регламенту Національної ради.

Голова Національної ради може вимагати від будь-якої телерадіоорганізації України надання матеріалів, документів та іншої інформації, яка необхідна для здійснення контролю за дотриманням телерадіоорганізаціями вимог чинного законодавства України та умов ліцензії.

Голова Національної ради підзвітний Національній раді.

Голова Національної ради є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Національної ради та, на підставі рішень Національної ради, позабюджетних коштів, інших коштів, що надійшли на рахунок Національної ради з джерел, не заборонених чинним законодавством.

Звільнення голови Національної ради протягом строку його повноважень здійснюється:

за власним бажанням;

у разі прийняття відповідного рішення Національною радою;

за рішенням відповідно Верховної Ради України на підставі подання Президента України;

у разі вчинення ним злочину чи грубого порушення службових обов'язків;

у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я.

За наявності письмової заяви голови Національної ради він може бути увільнений із займаної посади, що не позбавляє його повноважень члена Національної ради.

Дострокове припинення повноважень голови Національної ради здійснюється:

за власним бажанням, з чим письмово погодилися Верховна Рада України та Президент України;

за ініціативою відповідно Голови Верховної Ради України від імені Верховної Ради України чи Президента України;

у випадках, передбачених статтею 11 цього Закону.

У разі припинення повноважень голови Національної ради вибори на цю посаду здійснюються у порядку, передбаченому цим Законом.

Не допускається обрання голови та першого заступника голови Національної ради зі складу членів Національної ради, призначених тільки Верховною Радою України або тільки Президентом України.

Стаття 13. Перший заступник, заступник голови Національної
ради та відповідальний секретар Національної ради

Перший заступник, заступник голови та відповідальний секретар Національної ради обираються з числа членів Національної ради шляхом таємного голосування на термін їх повноважень відповідно до основних напрямів діяльності Національної ради.

Перший заступник заміщає голову Національної ради в разі його відсутності або неможливості здійснювати ним свої повноваження.

Заступник заміщає голову та першого заступника голови Національної ради в разі їх відсутності або неможливості здійснення ними своїх обов'язків.

Перший заступник, заступник голови та відповідальний секретар Національної ради підзвітні Національній раді.

За наявності прохання першого заступника, заступника голови чи відповідального секретаря Національної ради та у випадках, передбачених статтями 10 і 11 цього Закону, вони можуть бути увільнені із займаних посад.

У разі припинення повноважень першого заступника, заступника голови чи відповідального секретаря Національної ради вибори на ці посади здійснюються у порядку, передбаченому цим Законом.

Стаття 14. Представництва (представники) Національної ради в
областях (регіонах)

З метою координації діяльності місцевих телерадіоорганізацій та забезпечення виконання законодавства України в галузі телебачення і радіомовлення, нормативних актів Національної ради в Автономній Республіці Крим, областях України, містах Києві та Севастополі створюються представництва Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Представництва Національної ради в областях (регіонах) очолює представник Національної ради в області (регіоні).

Представник Національної ради представляє інтереси Національної ради в області (регіоні).

Представники Національної ради в областях (регіонах) призначаються на посаду на конкурсній основі рішенням Національної ради за поданням її голови шляхом таємного голосування за списком у порядку, встановленому Національною радою, терміном на три роки з подальшим подовженням контракту.

Представник Національної ради в області (регіоні) є державним службовцем і не може обіймати будь-яку іншу оплачувану посаду, бути засновником (співзасновником) телерадіоорганізацій, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Представник Національної ради в області (регіоні) має бути громадянином України, мати вищу освіту, володіти державною мовою України і бути фахівцем у сфері телерадіоінформаційних відносин.

Положення про представництва (представника) в області (регіоні) приймається Національною радою.

Стаття 15. Апарат Національної ради

З метою здійснення систематичного аналізу стану телерадіоінформаційного простору України, розвитку телебачення і радіомовлення, практики виконання телерадіоорганізаціями чинного законодавства України у сфері телерадіомовлення, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, проектів актів Національної ради, систематичної перевірки виконання нормативних актів суб'єктами телерадіоінформаційних відносин України створюється апарат Національної ради.

Апарат Національної ради здійснює організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної ради.

Права, обов'язки і відповідальність працівників апарату Національної ради визначаються Законом України "Про державну службу" і положенням про апарат Національної ради, яке приймається Національною радою.

Припинення повноважень членів Національної ради не є підставою для розірвання трудових угод з працівниками апарату Національної ради.

Апарат Національної ради очолює виконавчий секретар. ( Частина п'ята статті 15 в редакції Закону N 2680-III від 13.09.2001 )

Основними структурними підрозділами Національної ради є: секретаріат; обласні (регіональні) представництва; юридична, ліцензійна, науково-технічна, контрольно-аналітична та радіочастотна служби.

Відповідно до організаційно-правового рівня Національної ради та функцій, покладених на неї цим Законом, категорії посад працівників апарату Національної ради прирівнюються до посад працівників апарату Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, апарату Кабінету Міністрів України.

Стаття 16. Робочі групи Національної ради

Національна рада може створювати робочі групи та комісії під керівництвом членів Національної ради для підготовки проектів рішень з питань, віднесених до їх компетенції, групи експертів, консультантів із залученням на договірній основі вчених та фахівців (у тому числі з іноземних держав) для виконання завдань, покладених на Національну раду, які затверджуються Національною радою.

Положення про робочі групи приймаються Національною радою.

Розділ III
Компетенція, повноваження та функції Національної ради

Стаття 17. Компетенція Національної ради

До компетенції Національної ради належить:

контроль за додержанням законодавства в галузі телебачення і радіомовлення України;

участь у реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення та концепції розвитку телерадіоінформаційного простору України;

забезпечення прав громадян і захист інтересів національних телерадіовиробників.

Стаття 18. Державна політика щодо телебачення і радіомовлення

Національна рада бере участь у реалізації державної політики в галузі телебачення і радіомовлення, яка визначається законами України.

Національна рада розробляє та здійснює державну політику щодо ліцензування телерадіомовлення.

Стаття 19. Концепція розвитку телерадіоінформаційного
простору України

Національна рада бере участь у розробці концепції розвитку телерадіоінформаційного простору України, координує цю розробку та забезпечує її реалізацію.

Стаття 20. Міжнародна діяльність Національної ради
у сфері телебачення і радіомовлення

Національна рада за погодженням з Верховною Радою України та Президентом України бере участь в укладанні міждержавних угод, розробці міжнародних проектів і програм, а також здійснює співробітництво з державними органами і неурядовими організаціями з питань телебачення і радіомовлення.

Стаття 21. Нормативні документи (акти) Національної ради

Національна рада відповідно до чинного законодавства України в межах своїх повноважень приймає рішення, розробляє положення, правила та інструкції, організовує та контролює їх виконання, видає рекомендації.

Національна рада узагальнює практику застосування законодавства з питань, що входять до її компетенції, розробляє пропозиції щодо його вдосконалення, бере участь у розробці та вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів актів законодавства, що регулюють питання телерадіоінформаційних відносин.

Національна рада в межах своїх компетенції та повноважень приймає рішення, що регламентують організацію її внутрішньої роботи відповідно до чинного законодавства України.

Національна рада може разом з органами державної виконавчої влади видавати спільні акти.

Рішення Національної ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для органів місцевої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян.

Положення, правила та інструкції, розроблені і затверджені рішенням Національної ради в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання телерадіоорганізаціями.

Виняток становлять положення, правила та інструкції, які затверджуються або погоджуються у порядку, встановленому цим Законом та Законом України "Про телебачення і радіомовлення".

Стаття 22. Порядок ліцензування телерадіомовлення

Національна рада видає телерадіоорганізаціям на конкурсній основі ліцензії на мовлення, кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення та час мовлення.

Порядок видачі ліцензій визначається Законом України "Про телебачення і радіомовлення" та положенням про порядок ліцензування телерадіомовлення, яке розробляється Національною радою і підлягає реєстрації у Міністерстві юстиції України.

Положення про порядок ліцензування телерадіомовлення публікується у засобах масової інформації.

Ліцензія Національної ради є єдиним і достатнім документом, що надає телерадіоорганізації право мовлення згідно з умовами, зазначеними у ліцензії. Телерадіоорганізації не підлягають іншим спеціальним реєстраціям, крім реєстрації як суб'єкта господарської діяльності, передбаченої чинним законодавством України, та реєстрації як суб'єкта інформаційної діяльності, передбаченої цим Законом та Законом України "Про телебачення і радіомовлення".

Кожна телерадіоорганізація України вноситься до Державного реєстру телерадіоорганізацій України.

Стаття 23. Порядок використання каналів мовлення

Використання каналів мовлення визначається виключно законами. Національна рада розробляє правила використання каналів мовлення відповідно до чинного законодавства України та міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Україною.

Правила використання каналів мовлення публікуються у засобах масової інформації.

Стаття 24. Організація проведення конкурсу на отримання ліцензії

Національна рада розробляє та затверджує положення про умови конкурсу на отримання ліцензії та публікує його у засобах масової інформації.

Стаття 25. Державний реєстр телерадіоорганізацій України та єдиний банк даних телерадіоорганізацій України

Національна рада самостійно веде Державний реєстр телерадіоорганізацій України та створює єдиний банк даних телерадіоорганізацій України.

Правила ведення Державного реєстру телерадіоорганізацій України та єдиного банку даних телерадіоорганізацій України визначаються Національною радою.

Стаття 26. Правила документування, формування, обліку та зберігання тимчасового архіву та архівного фонду телерадіоорганізацій

Національна рада визначає правила документування, формування, обліку та зберігання копій (записів) переданих програм та передач, тимчасового архіву та архівного фонду телерадіоорганізацій відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 27. Стандарти, тарифи та розцінки

Національна рада визначає:

стандарти та норми технічної якості телерадіопрограм та обладнання;

розміри грошового (ліцензійного) збору за видачу ліцензій, які перераховуються до Державного бюджету України і зазначаються у ньому окремим рядком та використовуються відповідно до покладених на Національну раду цим Законом завдань на розвиток вітчизняного телебачення і радіомовлення у порядку, визначеному Національною радою за погодженням з Міністерством фінансів України згідно з чинним законодавством України;

максимально граничні тарифи на оренду технічних засобів мовлення;

мінімальні рівні розцінок за рекламу, що розповсюджується по загальнонаціональних та суспільному каналах мовлення за погодженням з Міністерством фінансів України.

Національна рада встановлює за погодженням з Міністерством фінансів України граничні розміри розцінок за рекламу, що розповсюджується по загальнонаціональних та суспільному каналах мовлення.

Національна рада видає ліцензії на ретрансляцію програм та передач іноземних телерадіоорганізацій.

Фінансування соціально важливих телерадіопрограм національних телерадіовиробників та організацій, які їх об'єднують, здійснюється за рахунок коштів ліцензійного фонду Національної ради.

Стаття 28. Розподіл смуг радіочастот

Національна рада координує з Головним управлінням з питань радіочастот при Кабінеті Міністрів України розподіл смуг радіочастот, які виділено для телерадіомовлення, створення і використання радіочастотних засобів мовлення.

Національна рада в межах розподілених смуг радіочастот здійснює нагляд за дотриманням встановленого порядку використання радіочастотного спектру, радіоелектронних засобів і систем кабельного телебачення, норм радіовипромінювання і допустимих індустріальних перешкод радіоприйому.

Стаття 29. Національний архів та музей телебачення і
радіомовлення України

Національна рада створює і утримує Національний архів та музей телебачення і радіомовлення України.

Положення про Національний архів та музей телебачення і радіомовлення України затверджується Національною радою.

Стаття 30. Наглядові та контрольні функції Національної ради

Національна рада здійснює контроль (нагляд) за:

додержанням чинного законодавства в галузі телебачення і радіомовлення суб'єктами правовідносин України;

додержанням телерадіоорганізаціями умов ліцензії;

розподілом та ефективним використанням радіочастотного ресурсу для потреб телерадіомовлення;

додержанням телерадіоорганізаціями вимог чинного законодавства України щодо іноземного інвестування;

додержанням телерадіоорганізаціями порядку мовлення під час виборів і референдумів;

додержанням стандартів та норм технічної якості телерадіопрограм;

додержанням телерадіоорганізаціями чинного законодавства України щодо реклами, авторського права та суміжних прав, кінематографії, державної мови, спонсорської діяльності. ( Абзац восьмий статті 30 із змінами, внесеними згідно із Законом № 998-XIV від 16.07.99 )

Стаття 31. Щорічний звіт Національної ради про свою діяльність

Національна рада щорічно, не пізніше 1 листопада, подає Верховній Раді України та Президентові України звіт про свою діяльність.

Щорічний звіт Національної ради має бути переданий Верховній Раді України не пізніш як за 15 днів до його розгляду на засіданні Верховної Ради України.

У разі незатвердження щорічного звіту Національної ради Верховною Радою України та Президентом України розглядається питання про висловлення недовіри голові Національної ради або всьому її складу, що має наслідком їх відставку.

У разі відставки голови Національної ради у зв'язку з висловленням йому недовіри достроково припиняються його повноваження як члена Національної ради.

До обрання нового голови Національної ради виконання його обов'язків покладається на першого заступника голови Національної ради.

Національна рада, відставку якої прийнято Верховною Радою України та Президентом України, за їх дорученням продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового складу Національної ради.

Щорічний звіт Національної ради, затверджений Верховною Радою України та Президентом України, підлягає обов'язковому опублікуванню у засобах масової інформації.

Стаття 32. Права Національної ради та санкції, які нею застосовуються

Національна рада має право:

здійснювати перевірку діяльності телерадіоорганізацій щодо умов та порядку використання каналів мовлення;

отримувати від усіх телерадіоорганізацій документи, відомості та положення щодо їх діяльності відповідно до чинного законодавства України, а також щорічний аудиторський висновок про господарську діяльність;

розглядати справи про порушення телерадіоорганізаціями чинного законодавства України та умов, зазначених у ліцензії, і, залежно від тяжкості порушення, повторюваності і ступеня потенційної небезпеки, вживати за результатами розгляду такі міри покарання:

оголошувати попередження (термін для виправлення порушень - не більше одного календарного місяця);

застосовувати штрафні санкції (норма застосовується після винесеної раніше міри покарання;

розмір штрафу не може перевищувати 25 відсотків розміру грошового (ліцензійного) збору, сплаченого відповідною телерадіоорганізацією);

штраф не накладається, якщо після виявленого порушення пройшло більше року;

доходи від штрафу надходять до Державного бюджету України;

тимчасово (строком до двох місяців) зупиняти дію ліцензії (застосовується після винесеної раніше міри покарання, крім випадків порушення вимог частини другої статті 2 Закону України "Про телебачення і радіомовлення");

подавати до суду справи про позбавлення ліцензії телерадіоорганізації, якщо телерадіоорганізація після винесеного попередження та однієї із зазначених мір покарання продовжує порушувати чинне законодавство та умови, зазначені у ліцензії;

передавати справи про порушення законодавства про телебачення і радіомовлення на розгляд прокуратури, суду та арбітражного суду.

Національна рада розробляє та організовує виконання заходів, спрямованих на запобігання порушенню законів про телебачення і радіомовлення.

Рішення Національної ради щодо застосування санкцій до телерадіоорганізацій може бути оскаржено у судовому порядку.

Розділ IV
Забезпечення прав телеглядачів і радіослухачів
та захист національних телерадіовиробників

Стаття 33. Забезпечення прав телеглядачів і радіослухачів

Національна рада в межах своїх повноважень забезпечує права телеглядачів і радіослухачів, які передбачені чинним законодавством України.

Телеглядачі і радіослухачі мають право звертатися до Національної ради з порадами, пропозиціями, зауваженнями і скаргами.

Національна рада зобов'язана у визначений законодавством термін дати адресатові аргументовану відповідь.

Національна рада щомісячно має здійснювати аналіз порад, пропозицій, зауважень і скарг громадян щодо діяльності телерадіоорганізацій і вживати практичних заходів щодо з'ясування суті проблем та подолання недоліків у задоволенні потреб громадян на одержання необхідної їм інформації.

Національна рада систематично інформує громадян України про свою діяльність у газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та інших засобах масової інформації.

Національна рада організовує проведення досліджень аудиторії чи інші соціологічні дослідження з проблем розвитку телебачення і радіомовлення, а також опитування аудиторії щодо популярності та якості створених телерадіоорганізаціями програм чи передач

Стаття 34. Захист інтересів національних телерадіовиробників

Національна рада здійснює захист інтересів національних телерадіовиробників відповідно до чинного законодавства України.

Національна рада сприяє залученню іноземного інвестування в національне телерадіовиробництво України.

Національна рада організовує проведення творчих семінарів, спрямованих на поліпшення діяльності телерадіоорганізацій, подає консультативну допомогу.

Розділ V
Організація діяльності Національної ради

Стаття 35. Регламент Національної ради

Внутрішні питання діяльності Національної ради, порядок діловодства, вимоги до апарату Національної ради та правила внутрішнього розпорядку визначаються регламентом Національної ради, який затверджується Національною радою.

Стаття 36. Засідання Національної ради

Виключно на засіданнях Національної ради розглядаються питання:

обговорення проектів законів та інших нормативних актів і розробка пропозицій по вдосконаленню чинного законодавства України у сфері телебачення і радіомовлення;

затвердження регламенту Національної ради, положень, рекомендацій, правил та інструкцій;

затвердження щорічного звіту про діяльність Національної ради;

видачі ліцензій на мовлення, ліцензій на ретрансляцію, ліцензій на кабельне мовлення, ліцензій на проводове мовлення;

застосування попереджень, тимчасового зупинення дії ліцензії та подання до суду справ про анулювання ліцензії у разі порушення телерадіоорганізаціями чинного законодавства України, умов ліцензії;

планування роботи Національної ради;

затвердження штатного розкладу апарату Національної ради та положень про його структурні підрозділи;

внесення телерадіоорганізацій до Державного реєстру телерадіоорганізацій України;

визначення розміру грошового (ліцензійного) збору за ліцензії;

визначення стандартів та норм технічної якості телерадіопрограм;

визначення максимально граничних тарифів на оренду технічних засобів мовлення;

визначення граничних розмірів розцінок за рекламу, що розповсюджується по загальнонаціональних та суспільному каналах мовлення;

визначення порядку використання коштів, які зберігаються на поточному рахунку "Суми за дорученням" Національної ради.

Всі засідання Національної ради, на яких розглядаються питання ліцензування або застосування санкцій (покарання), є відкритими і проводяться за умов, що забезпечують присутність усіх зацікавлених сторін, зазначених у поточному порядку денного засідання.

Рішення Національної ради вважається прийнятим, якщо протокол з цим рішенням було підписано в ході засідання всіма членами Національної ради, які брали участь у голосуванні.

Засідання Національної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше шести членів Національної ради.

Розділ VI
Фінансування та взаємодія з органами
державної влади

Стаття 37. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення
Національної ради

Фінансування, забезпечення транспортними і матеріально-технічними засобами Національної ради та її представництв в областях (регіонах) здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. ( Частина перша статті 37 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1709-III від 11.05.2000 )

Суми витрат на фінансування Національної ради відображаються у Державному бюджеті України окремим рядком.

Стаття 38. Заборона втручання у діяльність Національної ради

Будь-яке втручання у діяльність Національної ради не допускається і тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством України.

Стаття 39. Взаємодія Національної ради з іншими органами
державної влади

Національна рада у своїй діяльності взаємодіє з органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування та їх структурами, а також з відповідними органами іноземних держав.

Органи державної виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх структури, всі телерадіоорганізації, незалежно від форм власності, зобов'язані керуватися нормативними актами Національної ради в частині діяльності телерадіоорганізацій та надавати за письмовим рішенням Національної ради інформацію, документи і матеріали, які необхідні Національній раді для виконання своїх обов'язків.

Стаття 40. Місцезнаходження Національної ради

Місцезнаходженням Національної ради є місто Київ.

Розділ VII
Прикінцеві положення

Стаття 41. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Кабінету Міністрів України у тримісячний термін привести чинне законодавство України у відповідність із цим Законом.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 23 вересня 1997 року
N 538/97-ВР