Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 29 листопада 2001 р. N 1614
Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 346 від 28.03.20
11 )

Про затвердження Положення про Державну інспекцію навчальних закладів

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про Державну інспекцію навчальних закладів (додається).

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1992 р. N 539 "Про Державну інспекцію закладів освіти при Міністерстві освіти України" (ЗП України, 1992 р., N 10, ст. 254);

постанову Кабінету Міністрів України від 30 січня 1997 р. N 110 "Про Державну інспекцію навчальних закладів при Міністерстві освіти" (Офіційний вісник України, 1997 р., число 6, с.37).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 листопада 2001 р. N 1614

Положення
про Державну інспекцію навчальних закладів

1. Державна інспекція навчальних закладів (далі - Державна інспекція) є урядовим органом державного управління, що діє у складі МОН і йому підпорядковується.

2. Державна інспекція у своїй діяльності керується Конституцією (254к/96-ВР) та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами МОН та цим Положенням.

3. Основним завданням Державної інспекції є участь у реалізації державної політики у сфері освіти шляхом здійснення державного контролю за діяльністю навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

4. Державна інспекція відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює контроль за виконанням навчальними закладами положень Конституції, законів України та інших нормативно-правових актів з питань освіти, зокрема застосуванням у навчально-виховному процесі української мови та мов національних меншин;

2) вивчає роботу органів управління освітою щодо реалізації ними державної політики у сфері освіти, ефективності управління навчальними закладами;

3) проводить комплексні перевірки дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних закладів, контролює проведення атестаційної експертизи та координує роботу, пов'язану з програмно-методичним забезпеченням атестації цих навчальних закладів;

4) здійснює періодично експертну оцінку діяльності вищих навчальних закладів;

5) здійснює інспектування навчальних закладів з питань організації навчально-виховної і науково-методичної роботи, використання науково-педагогічного потенціалу та матеріальних ресурсів, розвитку матеріально-технічної бази і соціальної сфери, дотримання державних стандартів щодо якості підготовки учнів, студентів тощо;

6) аналізує роботу навчальних закладів, спрямовану на дотримання ними вимог нормативно-правових актів, дає оцінку відповідності їх діяльності державним стандартам і вимогам, вносить пропозиції щодо усунення негативних і поширення позитивних тенденцій у розвитку освіти;

7) своєчасно інформує органи управління освітою про терміни і наслідки проведення перевірок роботи підпорядкованих їм навчальних закладів, вживає необхідних заходів для усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення винних до відповідальності;

8) узагальнює практику проведення державного контролю діяльності навчальних закладів, розробляє пропозиції щодо його удосконалення;

9) бере участь у підготовці і розгляді проектів рішень з питань реформування освіти, прогнозування розвитку системи освіти та її організаційно-правового забезпечення;

10) здійснює методичне керівництво і координацію роботи органів управління освітою з питань організації і проведення контрольних заходів та атестації підпорядкованих їм навчальних закладів;

11) здійснює контроль за проведенням підсумкової державної атестації випускників загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів;

12) надає допомогу органам управління освітою, навчальним закладам у дотриманні ними державних стандартів і вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти;

13) вивчає стан організації виробничої практики учнів і студентів, працевлаштування випускників вищих і професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях;

14) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Державна інспекція має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2) скликати в установленому порядку наради і проводити семінари з питань, що належать до ЇЇ компетенції;

3) утворювати комісії, робочі групи, залучати до їх складу науково-педагогічних, педагогічних працівників, учених, спеціалістів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками.

Працівники Державної інспекції мають право на безперешкодне відвідання навчальних закладів, одержання від їх керівників необхідних пояснень, матеріалів та інформації для виконання покладених на неї завдань.

Державна інспекція може видавати накази організаційно-розпорядчого характеру, організовувати і контролювати їх виконання.

6. Державна інспекція у процесі виконання покладених на неї завдань в установленому порядку взаємодіє з відповідними структурними підрозділами МОН, іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

7. Державну інспекцію очолює голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки.

Голова Державної інспекції за посадою є членом колегії МОН.

8. Голова Державної інспекції має трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра освіти і науки згідно з пропозицією голови Державної інспекції.

Розподіл обов'язків між заступниками проводить голова Державної інспекції.

9. Голова Державної інспекції:

1) здійснює керівництво діяльністю Державної інспекції, несе персональну відповідальність перед Кабінетом Міністрів України та Міністром освіти і науки за виконання покладених на Державну інспекцію завдань;

2) призначає на посаду та звільняє з посади керівників структурних підрозділів та інших працівників Державної інспекції, крім заступників голови;

3) визначає ступінь відповідальності заступників голови та керівників структурних підрозділів Державної інспекції;

4) притягає до дисциплінарної відповідальності керівників структурних підрозділів та інших працівників Державної інспекції, крім заступників голови;

5) підписує видані в межах компетенції Державної інспекції накази, організовує перевірку їх виконання;

6) затверджує положення про структурні підрозділи Державної інспекції;

7) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та цим Положенням.

10. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції Державної інспекції, обговорення найважливіших напрямів її діяльності в Державній інспекції може утворюватися колегія у складі голови Державної інспекції (голова колегії), його заступників та керівників структурних підрозділів інспекції. Персональний склад колегії затверджується Міністром освіти і науки.

Рішення колегії проводяться в життя наказами Державної інспекції.

11. Гранична чисельність працівників Державної інспекції за поданням її голови, погодженим з Міністром освіти і науки, затверджується Державним секретарем МОН у межах граничної чисельності працівників Міністерства, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

12. Структуру Державної інспекції затверджує її голова за погодженням з Державним секретарем МОН.

Штатний розпис, кошторис доходів і видатків Державної інспекції затверджує її голова за погодженням з Державним секретарем МОН та Мінфіном.

13. Державна інспекція утримується за рахунок державного бюджету в межах коштів, передбачених на утримання МОН.

14. Умови оплати праці працівників Державної інспекції визначаються Кабінетом Міністрів України.

15. Державна Інспекція є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.