Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 175 від 05.12.91
м.Київ

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу МОЗ
N 482 від 04.12.20
01 )

Про перелік медичних показань та порядок
видачі медичних висновків дітям-інвалідам
з дитинства віком до 16 років

( Із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ
N 454/471/516 від 08.11.20
01 )

На виконання доручення Кабінету міністрів України від 1 жовтня 1991 року N 17299/34 та з метою соціального захисту дітей-інвалідів ЗАТВЕРДЖУЮ :

1. Порядок видачі медичного висновку на дитину-інваліда з дитинства віком до 16 років (додаток 2), погоджені з Міністерством соціального забезпечення України та Міністерством Фінансів України. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 454/471/516 від 08.11.2001 )

2. Форму медичного висновку на дитину (підлітка) -інваліда з дитинства віком до 16 років (додаток 3). НАКАЗУЮ :

1. Завідуючим відділами, начальникам управлінь охорони здоров'я обл(міськ)виконкомів, завідуючому відділом охорони здоров'я Ради Міністрів Кримської АРСР:

1.1. Забезпечити контроль по виконанню даного наказу.

1.2. Зобов'язати головних спеціалістів відділів (управлінь) охорони здоров'я обл(міськ)виконкомів до 01.01.92 провести організаційно-методичну роботу серед головних спеціалістів районного та міського рівнів з питань про порядок видачі медичних висновків на дітей-інвалідів віком до 16 років.

2. Вважати таким, що втратив чинність на території України, наказ МОЗ СРСР від 14 грудня 1979 р. N 1265 "Про порядок видачі медичного висновку на дітей-інвалідів з дитинства віком до 16 років".

3. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника міністра Пономаренко В.М.

Наказ набирає чинності з 1 січня 1992 року.

Міністр Ю.П.Спіженко

( Додаток 1 (Перелік медичних показань, які дають право на отримання соціальної пенсії дітям-інвалідам віком до 16 років) втратив чинність на підставі Наказу МОЗ N 454/471/516 від 08.11.2001 )

Додаток N 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 05.12.91 N 175

Порядок
видачі медичного висновку
дітям-інвалідам віком до 16 років

Інвалідність дітей - значне обмеження життєдіяльності, що призводить до соціальної дезадаптації внаслідок неспроможності самообслуговування, пересування, орієнтації, контролю за своєю поведінкою.

Показанням для визначення інвалідності у дітей є патологічні стани, які виникають при уроджених, спадкових, здобутих захворюваннях та після травм.

Питання про встановлення інвалідності розглядається після проведення діагностичних, лікувальних та реабілітаційних заходів.

Кратність оглядів дітей залежить від прогнозованої динаміки в стані здоров'я,їх здатності до навчання, пересування, орієнтації, самообслуговування, контролю за своєю поведінкою.

В розділі I "Переліку" включені захворювання та патологічні стани, що супроводжуються різким порушенням функцій організму, частковим обмеженням життєдіяльності, соціальною дезадаптацією, при прогнозуванні повного або часткового відновлення порушених функцій органів та систем.

По захворюваннях та патологічних станах, віднесених до I-го розділу "Переліку", медичний висновок на дітей-інвалідів оформлюється кожні 2 і 5 років не пізніше попереднього медичного висновку (строк дії медичного висновку закінчується з I-го числа місяця, який настає за місцем видачі).

В розділі 2 включені патологічні стани, які призводять до значного обмеження життєдіяльності, соціальної дезадаптації, повної неспроможності до самообслуговування при різко виражених необоротних порушеннях функцій органів та систем. Медичний висновок на дітей - інвалідів при таких захворюваннях та патологічних станах видається одноразово до 16-літнього віку (у відповідності з свідоцтвом про народження).

Республіканська, обласні, міські, спеціалізовані дитячі лікарні та відділення (ортопедо-хірургічне відновного лікування, неврологічне, психіатричне, туберкульозне, пульмонологічне, отоларингологічне, офтальмологічне, урологічне, нефрологічне та ін.), які надають медичну допомогу дітям, а також лікувальні заклади (республіканські, обласні, міські, спеціалізовані диспансери), що надають медичну допомогу підліткам, після стаціонарного або амбулаторного обстеження і лікування можуть комісійно вирішити питання про визнання дитини (підлітка) інвалідом.

Своє рішення спеціалісти фіксують у карті стаціонарного хворого, консультативному висновку або виписці з історії хвороби. Консультативний висновок (виписка) видається на руки батькам /опікуну дитини/підлітка/ інваліда для ЛКК лікувально-профілактичних закладів за місцем проживання дитини (підлітка) - інваліда.

Медичний висновок в установленій формі оформлується лікарсько-контрольною комісією (ЛКК) дитячих лікувально-профілактичних (відділень), поліклініками (на водному та залізничному транспорті), лікувально-профілактичних закладів, що надають медичну допомогу підліткам, на підставі рішення лікарів у відповідності з Переліком.

Медичний висновок оформлюється за підписом головного лікаря дитячого лікувально-профілактичного закладу або його заступника по медичній частині та лікаря відповідного профілю, що представляє дитину лікувально-контрольній комісії; завіряється круглою печаткою і в 3-денний строк направляється в міський (районний) відділ соціального забезпечення за місцем проживання батьків, (опікуна) дитини-інваліда.

На руки батькам (опікуну) видається довідка, яка підтверджує, що медичний висновок на їх дитину направлений до відділу соціального забезпечення.

Не пізніше 1 місяця до виповнення 16 років діти-інваліди направляються на огляд ЛТЕК.

Анамнестичні та об'єктивні дані, на підставі яких був зроблений медичний висновок, результати висновку, а також дата оформлення наступного медичного висновку фіксуються в первинній медичній документації (амбулаторна карта, карта стаціонарного хворого).

Відповідність за стан всієї роботи по видачі медичних висновків дітям-інвалідам віком до 16 років покладена на керівника лікувально-профілактичного закладу. Бланки медичних висновків зберігаються у відповідальної особи, як документи суворої звітності.

Особа, відповідальна за облік, отримання, зберігання та витрачення медичних висновків та їх корінців призначається наказом по лікувально-профілактичному закладу.

Батьки або опікун дитини-інваліда у разі незгоди з медичним висновком можуть оскаржити даний висновок у вищестоящі медичні заклади або у судовому порядку протягом 1 місяця.

За порушення правил видачі медичного висновку винні притягаються до відповідальності у встановленому порядку.

Заст.начальника Головного
управління лікпрофдопомоги дітям та матерям I.П.Чухніна

Додаток N 3
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
від 05.12.91 N 175

      Код форми      СКУД  --------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------

                    --------------------------------
Код установи СКПО | | | | | | | | |
--------------------------------
  Міністерство Медична документація.
охорони
  здоров'я --------------------------------
України форма | | 0 | 8 | 0 | | | | У |
--------------------------------
  Затверджена Міністерством охорони здоров'я
України --------------------------------
| | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
--------------------------------
  --------------------------------
N | | | 1 | 7 | 5 | | | |
--------------------------------

Медичний висновок N
на дитину /підлітка/ - інваліда з дитинства
віком до 16 років
(направляється в орган соціального забезпечення
за місцем проживання батьків або опікуна)
від "____" __________________________ 199___ року

1.Прізвище, ім'я та по батькові дитини ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2.Дата народження ___________________________________________________________________________
(рік, місяць, число)

3.Прізвище, ім'я, по батькові матері, батька, опікуна(необхідне підкреслити) ____________________________

___________________________________________________________________________________________

4.Місце проживання батьків (опікуна)___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

5.Захворювання (патологічний стан) ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Висновок:

Існуюче захворювання та патологічний стан відповідають розділу ___________________________________
пункту____________ підпункту _____________________ "Переліку медичних показань, які дають право на
отримання соціальної пенсії дітям-інвалідам віком до 16 років
", затвердженому наказом Міністерства охорони здоров'я України від " 5 " грудня 1991р. N175

Висновок дійсний до "___" __________ 19____ р.

Дата перегляду "___" _______________ 19____ р.

М.П.

Головний лікар
_________________________
(підпис,ініціали,прізвище)
Заст.головного
лікаря по медичній                                                                      
частині


_________________________
Лікар, що лікує _________________________

     Код форми      СКУД  --------------------------------
| | | | | | | | |
--------------------------------

                   --------------------------------
Код установи СКПО | | | | | | | | |
--------------------------------
  Міністерство Медична документація.
охорони
  здоров'я --------------------------------
України форма | | 0 | 8 | 0 | | | | У |
--------------------------------
  Затверджена Міністерством охорони здоров'я
України --------------------------------
| | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 1 | |
  --------------------------------
  --------------------------------
N | | | 1 | 7 | 5 | | | |
--------------------------------

Корінець
медичного висновку N ________________ на
дитину-інваліда віком до 16 років
від "___" __________________ 19______р.

1.Прізвище, ім'я та по батькові дитини ___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

2.Дата народження ___________________________________________________________________________
(рік, місяць, число)

3.Прізвище, ім'я, по батькові матері, батька, опікуна (необхідне підкреслити) ___________________________

___________________________________________________________________________________________

4.Місце проживання батьків (опікуна)___________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

5.Захворювання (патологічний стан) ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

відповідає розділу ___________ пункту ________ підпункту_________ "Переліку медичних показань".

Дійсний до "____" __________ 19_____р.

Дата перегляду "_____" __________ 19____р.

Головний лікар _________________________________________________________________________________
підпис, ініціали, прізвище

Заступник головного
лікаря по медичній
частині ________________________________________________________________________________________

Лікар, який лікує________________________________________________________________________________

Направлено в районний (міський) відділ соціального забезпечення __________________________________
дата

___________________________________________________________________________________________
адреса

Поштова квитанція ___________________________________________________________________________