Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Про Державний бюджет України на 2002 рік

I. Загальні положення

Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2002 рік у сумі - 45.390.509,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.880.511,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.509.998,0 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.

Затвердити видатки Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 49.573.467,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 39.788.314,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.785.152,4 тис. гривень.

Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 4.182.957,8 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.907.803,4 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.275.154,4 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.

II. Доходи державного бюджету України

Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:

1) 98,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням у місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону);

2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

3) платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;

4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, та 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);

7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

9) ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);

10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні;

11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;

12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

13) адміністративні штрафи (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та створеними відповідно до закону адміністративними комісіями);

14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;

15) кошти, що надійдуть від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95MC, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;

16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту і відходів срібло;

17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;

19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;

20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;

21) до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;

22) відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;

23) відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;

24) відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом;

25) надходження коштів з рахунків виборчих фондів;

26) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 52,02 гривні за 1 тонну.

Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:

відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;

відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;

відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.

Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.

Розрахунки з відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.

Сума відрахувань, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.

Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2002 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 200.000 тис. гривень. Зазначені кошти спрямовуються на технічне переоснащення вугледобувних шахт (160.000 тис. гривень), забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами (35.000 тис. гривень), санаторно-курортне оздоровлення інвалідів (5.000 тис. гривень).

Стаття 6. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки).

Стаття 7. Встановити, що до 1 січня 2003 року:

в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;

зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) до 1 січня 2003 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;

для цілей оподаткування амортизація на основні фонди II та III груп, які виведені з експлуатації, не нараховується.

Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині доходів є:

1) 1,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

2) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;

3) 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;

4) 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;

5) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;

6) 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;

7) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;

8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;

9) кошти, що надійдуть в рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;

10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;

11) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;

12) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;

13) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;

14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;

15) надходження до страхового фонду безпеки авіації;

16) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;

17) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

18) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;

19) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;

20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону;

21) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;

22) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;

23) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;

24) надходження від зборів за дії, пов'язані з охороною інтелектуальної власності, та від продажу контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів і фонограм;

25) надходження від Російської Федерації по міжурядових угодах від 16 березня 2000 року про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації, та про порядок розрахунків у зв'язку з реалізацією військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України і членами їх сімей - громадянами Російської Федерації рівних з громадянами України прав на навчання у навчальних закладах загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти, на прийом у дитячі дошкільні установи, а також на охорону здоров'я та інші види соціального обслуговування.

III. Державний борг та фінансування
державного бюджету України

Стаття 9. Установити на 31 грудня 2002 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 12.790.158,1 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 7.993.079,7 тис. доларів США.

Стаття 10. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.

Стаття 11. Заборонити надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України.

Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до державного бюджету плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 12. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на погашення та обслуговування державного боргу.

Стаття 13. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 9 цього Закону, набирають чинності з моменту їх підписання.

Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають із вказаних у частині першій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.

Стаття 14. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:

1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;

2) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалося виключно за рахунок державних капітальних вкладень;

3) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

4) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств.

Стаття 15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині фінансування є:

1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;

2) надходження, які виникають в результаті прийняття боргових зобов'язань у разі вступу в силу державних гарантій;

3) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалося виключно за рахунок державних капітальних вкладень;

4) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;

5) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених до об'єктів групи Ж відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;

6) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;

7) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;

8) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;

9) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної

позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів.

Стаття 16. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8 статті 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.

IV. Видатки державного бюджету України

Стаття 17. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2002 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком N 3 до цього Закону.

Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.

Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:

оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.

Порядок передачі бюджетних повноважень від одного головного розпорядника іншому, крім призначень резервного фонду Державного бюджету України, здійснюється відповідно до частини п'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ).

Бюджетні зобов'язання приймаються розпорядниками коштів в обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених цією статтею.

Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.

Стаття 18. Видатки, пов'язані з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.

Стаття 19. Установити, що у 2002 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ) здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, інвалідам війни III групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 80 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.

Стаття 20. Запровадити на 2002 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.

Стаття 21. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік за економічною структурою видатків:

оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);

нарахування на заробітну плату (код 1120);

придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);

забезпечення продуктами харчування (код 1133);

виплата процентів за державним боргом (код 1200);

трансферти населенню (код 1340);

трансферти місцевим бюджетам (код 1320).

Стаття 22. Установити, що кошти у сумі 148.900 тис. гривень, які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в рахунок погашення заборгованості по перерахуванню дивідендів на акції цього товариства, які є у державній власності, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на погашення заборгованості з пільг населенню за послуги зв'язку та заборгованості з оплати послуг зв'язку Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Порядок погашення такої заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 23. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 15 березня 2002 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень на суму 490.000 тис. гривень з урахуванням пропозицій комітетів Верховної Ради України.

Стаття 24. Установити, що кошти, які надійдуть від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95 MC, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на розрахунки Міністерства оборони України за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.

Стаття 25. Встановити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів у 2002 році здійснюється із Державного бюджету України у такому порядку:

за приписом виконавчої служби України Національний банк України в терміни, визначені в приписі або відповідному рішенні суду, списує на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів із загального рахунку доходів Державного бюджету України;

відшкодовану суму Національний банк України обліковує на окремому субрахунку видатків Єдиного рахунку видатків Державного казначейства України по кожній відшкодованій сумі та наростаючим підсумком.

Порядок обліку коштів у Державному казначействі України встановлюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. По коштах, відшкодованих державою, ведеться звітність по місяцях та наростаючим підсумком за рік у розрізі головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів.

У разі невідшкодування або невчасного відшкодування Національним банком України коштів з Державного бюджету України за приписом виконавчої служби Національним банком України сплачується штраф у розмірі 1 відсотка суми, що підлягає відшкодуванню, за кожний день прострочення.

Штраф сплачується за рахунок доходів Національного банку України і зараховується до Державного бюджету України.

Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України внаслідок неправомірних дій органів влади або їх посадових осіб, кваліфікуються як збитки, завдані Державному бюджету України.

Стаття 26. Кабінету Міністрів України здійснити розподіл в розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя обсягів поставок інсулінів для хворих на цукровий діабет, лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та хворих на туберкульоз, імунобіологічних препаратів для захисту населення від інфекційних хвороб за рахунок централізованих закупівель і забезпечити у повному обсязі проведення видатків, затверджених на цю мету у Державному бюджеті України на 2002 рік.

Стаття 27. Встановити, що бюджетні призначення, передбачені на 2002 рік Державному комітету інформаційної політики і радіомовлення України на підтримку періодичних видань, спрямовуються виключно на підтримку дитячих періодичних видань та газети "Кримська світлиця".

Стаття 28. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів у сумі 8.800 тис. гривень на виконання заходів, визначених на 2002 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів" ( 2333-14 ).

Стаття 29. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм.

Стаття 30. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, врахувати виділення 35.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин.

Стаття 31. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині кредитування є:

1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;

2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;

3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;

4) повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;

5) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;

6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;

7) повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом за рахунок коштів державного бюджету з моменту його включення до державного бюджету підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів.

Стаття 32. Установити, що у 2002 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 8, 15 та 31 цього Закону, спрямовуються відповідно на:

1) субвенцію на будівництво та придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 8 цього Закону);

2) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 8 цього Закону);

3) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6 статті 8 цього Закону);

4) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських установ (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);

5) закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 8 цього Закону);

6) освоєння нових земель, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель лісового фонду, поліпшення угідь та охорони земель (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 8 цього Закону);

7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 8 цього Закону, та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 8 статті 15 цього Закону);

8) виробництво і розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 8 цього Закону);

9) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 8 цього Закону);

10) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 8 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);

11) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 8 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);

12) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 8 цього Закону);

13) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 8 та пунктом 1 статті 31 цього Закону);

14) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 8 та пунктом 2 статті 31 цього Закону);

15) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 8 цього Закону);

16) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 8 цього Закону);

17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 19, 20 статті 8 цього Закону);

18) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);

19) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 8 цього Закону);

20) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 8 цього Закону);

21) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 15 цього Закону);

22) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 15 цього Закону);

23) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ) (за рахунок джерел, визначених пунктами 3, 4 та 5 статті 15 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 6 статті 15 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 7 статті 15 цього Закону; 2 відсотки надходжень, визначених пунктом 8 статті 15 цього Закону);

24) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 6 статті 15 цього Закону);

25) ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 15 цього Закону);

26) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 31 цього Закону);

27) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 31 цього Закону);

28) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 31 цього Закону);

29) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 31 цього Закону);

30) заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності, виробництвом контрольних марок та організацією процесу їх реалізації (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 8 цього Закону);

31) часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 31 цього Закону);

32) створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 15 цього Закону);

33) соціально-економічний розвиток м. Севастополя (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 8 цього Закону).

V. Взаємовідносини між державним бюджетом України та
місцевими бюджетами

Стаття 33. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2002 році належать:

1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);

2) до бюджету міста Києва 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);

3) до бюджету Автономної Республіки Крим акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;

4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

5) дотації та субвенції з Державного бюджету України, крім визначених статтею 43 цього Закону;

6) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.

Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.

Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян.

Стаття 34. Затвердити на 2002 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 4, N 5 та N 6 до цього Закону:

1) дотацію вирівнювання з державного бюджету обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя, бюджетам районів та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення - у сумі 4.252.782,8 тис. гривень;

2) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів та Київського міського бюджету, - у сумі 3.091.047,8 тис. гривень;

3) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - у сумі 1.076.743,4 тис. гривень;

4) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку - у сумі 2.295.000 тис. гривень;

5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів - у сумі 634.510 тис. гривень;

6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 285.382,4 тис. гривень;

7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, - у сумі 170.445 тис. гривень;

8) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 20.000 тис. гривень;

9) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 32.000 тис. гривень;

10) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 27.750 тис. гривень;

11) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Івано-Франківській області - у сумі 7.000 тис. гривень;

12) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 5.000 тис. гривень;

13) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополь на соціально-економічний розвиток м.Севастополя - у сумі 25.300 тис. гривень;

14) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області на фінансову підтримку державного комунального підприємства "Водоканал" м. Запоріжжя відповідно до Гарантійної Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку - у сумі 8.000 тис. гривень;

15) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Кіровоградської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха в Кіровоградській області у сумі 4.000 тис. гривень;

16) субвенцію державного бюджету місцевим бюджетам на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) - у сумі 155.000 тис. гривень.

Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати протягом 2002 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.

Стаття 35. Установити, що у 2002 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території згідно з додатком N 4 до цього Закону.

До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:

1) податок на прибуток підприємств;

2) податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг);

3) платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення та користування земельними ділянками лісового фонду;

4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне водокористування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;

5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;

6) плата за використання інших природних ресурсів загальнодержавного значення;

7) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);

8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім 50 відсотків акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);

9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;

10) ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);

11) вивізне мито;

12) плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;

13) штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;

14) плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;

15) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;

16) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;

17) митні збори;

18) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;

19) кошти від реалізації конфіскованого майна, відповідно до закону, за матеріалами митних органів (крім конфіскованої валюти);

20) кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих відповідно до закону за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів (крім конфіскованої валюти);

21) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.

У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання квартальної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману квартальну суму дотації вирівнювання не пізніше 20 числа останнього місяця кварталу.

Стаття 36. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів не повинен становити більше однієї дванадцятої річної їх суми.

Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з обласних та міського міста Києва бюджетів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, встановленими розписом Державного бюджету України на 2002 рік.

Стаття 37. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 5 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:

до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим);

до обласного бюджету - 12,5 відсотка;

до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;

до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;

до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка.

Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку N 4 до цього Закону.

Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій.

Стаття 38. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження бюджетів на 2002 рік.

Стаття 39. Установити, що у 2002 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету України, джерелом якої є надходження до загального фонду Державного бюджету України.

Стаття 40. Установити, що не розподілені за формульним розрахунком кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів перерозподіляються між місцевими бюджетами згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад про відповідний бюджет на 2002 рік з метою зменшення фактичних диспропорцій між цими місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, у тому числі і на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, та компенсації втрат доходів бюджету, як додаткова дотація вирівнювання з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. Порядок розподілу цих коштів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями.

Стаття 41. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2002 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.

Стаття 42. Встановити на 2002 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям" (1768-14 ), "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" (2109-14 ) у сумі 80 гривень у розрахунку на одну особу.

Установити, що у 2002 році:

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається у розмірі 50 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму;

одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі 200 гривень.

Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2002 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму виходячи з фінансових ресурсів держави.

Стаття 43. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2002 році є:

1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають:

кошти від відчуження майна, що є у комунальній власності;

90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності);

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;

2) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі 50 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів міст обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на території цих міст; 80 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних бюджетів та 20 відсотків - до міських, селищних та сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних засобів на відповідній території;

3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);

4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;

5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;

6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;

7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;

8) субвенція з державного бюджету на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання;

9) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;

10) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста Севастополя на соціально-економічний розвиток м. Севастополя.

Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.

При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, або відсутності потреби у проведенні відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених пунктах.

Стаття 44. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються видатки, які мають провадитися згідно з Бюджетним кодексом України з іншого бюджету, крім видатків згідно із статтею 45 цього Закону, така дія кваліфікується як нецільове використання бюджетних коштів.

Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.

Стаття 45. До законодавчого врегулювання розмежування видатків між бюджетами на функціонування місцевої міліції та місцевої пожежної охорони надати право Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним і сільським радам здійснювати видатки на утримання підрозділів професійної пожежної охорони, дорожньо-патрульної служби та дорожнього нагляду, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників, адресно-довідкових бюро за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.

Стаття 46. Установити, що субвенції із загального фонду державного бюджету місцевим бюджетам згідно з додатком N 6 до цього Закону на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" (1060-12) перерозподіляються між місцевими бюджетами згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад про відповідний бюджет на 2002 рік. Порядок розподілу коштів затверджується Радою Міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями.

Стаття 47. Затвердити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на утримання стаціонарних відділень територіальних центрів обслуговування громадян похилого віку та інвалідів, центрів ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, що фінансуються з відповідних місцевих бюджетів, у сумі 40.000 тис. гривень. Кабінету Міністрів України розробити порядок розподілу зазначеної субвенції між місцевими бюджетами за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

VI. Прикінцеві положення

Стаття 48. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.

Стаття 49. Продовжити до 1 січня 2003 року дію пунктів 5 - 10 статті 1, пунктів 4 - 9 статті 2, пунктів 6 - 11 статті 4 Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 31, ст. 153).

Стаття 50. Заборонити в 2002 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.

Стаття 51. Установити, що в 2002 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю" (2535-12 ), збільшені в 3,03 раза (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р., N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 16).

По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2002 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238).

Орендна плата за земельні ділянки та земельний податок сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.

Звільнити, як виняток у 2002 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами місцевого самоврядування з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.

Кабінету Міністрів України та відповідним органам місцевого самоврядування здійснити оцінку ефективності використання земельних ділянок та позбавити землекористувачів права користування земельними ділянками не за призначенням.

Стаття 52. Установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету у повному обсязі.

Стаття 53. Установити, що керівники бюджетних установ (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах. Витрати на безоплатне матеріальне і побутове забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі категорії працівників бюджетних установ, здійснюються за рахунок коштів на утримання цих установ.

Стаття 54. На часткову зміну пункту 2 статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст. 122) дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям - іноземним інвесторам та підприємствам з іноземними інвестиціями оплату його вартості у вільноконвертованій валюті.

Перерахунок в іноземну валюту вартості об'єкта приватизації здійснюється за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день зарахування коштів у іноземній валюті.

Стаття 55. Зупинити на 2002 рік дію:

1) другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (2011-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 190);

2) частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (2117-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 294; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

3) частини другої статті 23-2 Закону України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (2132-12) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст. 296; 1998 р., N 34, ст. 229; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

4) частини третьої статті 6 Закону України "Про Державний внутрішній борг України" ( 2604-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 41, ст. 598);

5) частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати;

6) пункту 1 частини першої статті 31 Кодексу України про надра (132/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;

7) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (3852-12) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10) в частині зарахування 20 відсотків платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;

8) частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компонентів" ( 239/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 23, ст. 183; 1999 р., N 9-10, ст. 68; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

9) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (213/95-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;

10) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

11) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої та абзацу другого частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84);

12) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10, N 15, ст. 74);

13) частини шостої статті 8 Закону України "Про ветеринарну медицину" (2498-12) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 7, ст. 56; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

14) статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (334/94-ВР) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

15) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (1562-12) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2001 р., N 2-3, ст. 10) у частині формування дорожніх фондів;

16) частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (161-14) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 46-47, ст. 280; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;

17) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230);

18) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;

19) частини п'ятої статті 48 Гірничого закону України ( 1127-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 50, ст. 433) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;

20) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

21) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (1641-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

22) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації) і частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1977-12) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223);

23) абзацу третього частини першої статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" (1697-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

24) пунктів 84, 85, 87, 118, 125, 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

25) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

26) частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2001 р., N 2-3, ст. 10);

27) частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393);

28) частини першої статті 209 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), прийнятого 25 жовтня 2001 року N 2768-III в частині спрямування коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, Автономній Республіці Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам;

29) абзацу дванадцятого пункту 1 статті 14 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року N 13-92 "Про прибутковий податок з громадян" ( 13-92 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 10, ст. 77; 1998 р., N 30-31, ст. 195) в частині сплати громадянами фіксованого податку до відповідного місцевого бюджету за місцем проживання.

Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацами восьмим, дев'ятим, десятим, одинадцятим і дванадцятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84), абзацами другим - восьмим частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28, ст. 230), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (1841-14) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України від 11 липня 2001 року N 2628-III "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ), реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік.

Стаття 56. Списати заборгованість бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів станом на 1 січня 2001 року перед суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, яким списана заборгованість із платежів до бюджету відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" (2181-14) та статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" ( 2120-14 ) у відповідних обсягах. Порядок списання цієї заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Стаття 57. Якщо обсяги відповідних джерел формування спеціального фонду бюджету перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.

Стаття 58. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.

Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.

Стаття 59. Контроль за відшкодуванням сум податку на додану вартість з державного бюджету покласти на Рахункову палату.

Стаття 60. Власні надходження вищих навчальних закладів державної форми власності, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, використовуються на заходи, передбачені кошторисом цього навчального закладу.

Стаття 61. У 2002 році повернення боргів шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності здійснювати за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України.

Стаття 62. Кабінету Міністрів України запровадити механізм погашення фактичної кредиторської заборгованості Збройних Сил України за отримані військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані послуги, що склалася станом на 1 січня 2002 року, а також фактичної дебіторської заборгованості Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" перед Міністерством оборони України станом на 1 січня 2002 року по здійсненню розрахунків щодо виконання Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95MC, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання.

Стаття 63. Додатки N 1-6 до цього Закону є його невід'ємною частиною.

Стаття 64. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2002 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 20 грудня 2001 року
N 2905-III

Додаток N 1
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Доходи
Державного бюджету України на 2002 рік

Код Найменування показників
згідно з бюджетною класифікацією
Всього Загальний
фонд
Спеціальний
фонд
100000 Податкові надходження 29 574 332,7 28 172 053,7 1 402 279,0
110000

Податки на доходи, податки на
прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості
10 213 771,0

10 043 326,0

170 445,0

110200 Податок на прибуток підприємств 10 213 771,0 10 043 326,0 170 445,0
130000
Збори за спеціальне використання
природних ресурсів
633 120,0
271 120,0
362 000,0
130200Збір за спеціальне використання
водних ресурсів та збір за
користування водами для потреб
гідроенергетики і водного
транспорту
175 100,0175 100,0130400

Збір за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок
державного бюджету
362 000,0362 000,0

130700
Плата за використання інших
природних ресурсів
1 520,0
1 520,0

130100


Збір за спеціальне використання
лісових ресурсів та користування
земельними ділянками лісового
фонду
47 200,0


47 200,0

130101

Збір за спеціальне використання
лісових ресурсів державного
значення
47 200,0

47 200,0130300 Платежі за користування надрами 47 300,0 47 300,0  
130301
Платежі за користування надрами
загальнодержавного значення
47 300,0
47 300,0

140000
Внутрішні податки на товари та
послуги
16 345 401,7
15 642 507,7
702 894,0
140200
Акцизний збір з вироблених в
Україні товарів
2 542 450,0
2 130 820,0
411 630,0
140300
Акцизний збір з ввезених на
територію України товарів
675 700,0
384 436,0
291 264,0
140100 Податок на додану вартість 12 887 831, 7 12 887 83 1,7
140101

Податок на додану вартість з
вироблених в Україні товарів
(робіт, послуг)
7 777 831,

7 7 777 83

1,7

140102

Податок на додану вартість з
ввезених на територію України
товарів (робіт, послуг)
5 110 000,

0 5 110 00

0,0

140600
Плата за ліцензії на певні види
господарської діяльності
239 420,
0 239 42
0,0
140602
Плата за видачу ліцензій та
сертифікатів
130 000,
0 130 00
0,0
140605


Плата за ліцензії на виробництво
спирту етилового, коньячного і
плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів
5 300,


0 5 30


0,0


140606


Плата за ліцензії на право
експорту, імпорту та оптової
торгівлі спирту етилового,
коньячного та плодового
1 700,


0 1 70


0,0


140607

Плата за ліцензії на право
експорту, імпорту алкогольними
напоями та тютюновими виробами
5 000,

0 5 00

0,0

140608

Плата за видачу дозволу на
здійснення діяльності по випуску
та обігу цінних паперів
220,

0 22

0,0

140610

Плата за ліцензії на право
оптової торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами
3 900,

0 3 90

0,0

140612Грошовий (ліцензійний) збір за
видачу ліцензій за кабельне
мовлення, ретрансляцію,
проводове (кабельне) мовлення і
час мовлення
8 000,0 8 000,0140614
Плата за видачу ліцензій на
використання радіочастот
80 000,
0 80 00
0,0
140615

Плата за ліцензії, видані
Національною комісією
регулювання електроенергетики
5 300,

0 5 30

0,0

150000
Податки на міжнародну торгівлю
та зовнішні операції
2 187 040,0
2 131 200,0
55 840,0
150300
Кошти, отримані за вчинення
консульських дій
132 340,0
119 400,0
12 940,0
150100 Ввізне мито 2 048 700,0 2 005 800,0 42 900,0
150101

Мито на товари, що ввозяться
суб'єктами підприємницької
діяльності
1 862 100,0

1 862 100,0150102
Мито на товари, які ввозяться
(пересилаються) громадянами
100 800,0
100 800,0

150105Мито на нафтопродукти,
транспортні засоби та шини до
них, що ввозяться суб'єктами
підприємницької діяльності та
громадянами
85 800,042 900,042 900,0150200 Вивізне мито 6 000,0 6 000,0  
150201

Мито на товари, що вивозяться
суб'єктами підприємницької
діяльності
6 000,0

6 000,0160000 Інші податки 195 000,0 83 900,0 111 100,0
160200

Надходження плати за надання
послуг з оформленням документів
на право виїзду за кордон
10 300,0

10 300,0160600
Збір на розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства
111 100,0

111 100,0
160300
Податки, не віднесені до інших
категорій
73 600,0
73 600,0

200000 Неподаткові надходження 11 789 539,0 5 496 410,0 6 293 129,0
210000
Доходи від власності та 1 9
підприємницької діяльності
47 861,3 1
362 380,0
585 481,3
210200

Надходження від перевищення
валових доходів над видатками
Національного банку України
200 000,0

200 000,0210300
Надходження від грошово-речових
лотерей
50 000,0
50 000,0

210800 Інші надходження 595 481,3 35 000,0 560 481,3
211100


Надходження коштів від
відшкодування втрат
сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва
25 000,0

25 000,0


210500

Дивіденди (доход), нараховані на
акції (частки, паї)
господарських товариств
438 900,0

438 900,0210501


Дивіденди (доход), нараховані на
акції (частки, паї)
господарських товариств, які є у
державній власності
438 900,0


438 900,0

210600 Рентна плата 638 480,0 638 480,0  
210601
Рентна плата за нафту, що
видобувається в Україні
141 400,0
141 400,0

210602
Рентна плата за природний газ,
що видобувається в Україні
497 080,0
497 080,0

220000


Адміністративні збори та
платежі, доходи від
некомерційного та побічного
продажу
806 350,0


806 350,0

220600

Плата за надання послуг службою
дозвільної системи органів
внутрішніх справ
2 600,0

2 600,0220800

Плата за оренду цілісних
майнових комплексів та іншого
майна
150 000,0

150 000,0220900 Державне мито 70 250,0 70 250,0  
221000 Митні збори 495 000,0 495 000,0  
221100

Єдиний збір,який справляється у
пунктах пропуску через держ.
кордон України
88 500,0

88 500,0230000
Надходження від штрафів та
фінансових санкцій
104 000,0
104 000,0

230100

Суми, стягнені з винних осіб за
шкоду, заподіяну підприємству,
установі, організації
700,0

700,0230200Перерахування підприємцями
частки вартості нестандартної
продукції, виготовленої з
дозволу на тимчасове відхилення
від вимог відповідних стандартів
щодо якості продукції, виданого
Державним комітетом України по
стандартизації, метрології і
сертифікації
1 700,01 700,0230300
Адміністративні штрафи та інші
санкції
100 000,0
100 000,0

230400

Надходження штрафних санкцій за
порушення правил пожежної
безпеки
1 600,0

1 600,0240000 Інші неподаткові надходження 8 931 327,7 3 223 680,0 5 707 647,7
240100

Надходження коштів від
реалізації конфіскованого майна
за матеріалами митних органів
29 000,0

29 000,0240200Надходження коштів від
реалізації товарів та інших
предметів конфіскованих за
матеріалами правоохороних та
інших уповноважених органів
80 000,080 000,0240300Надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості
підприємств, організацій та
установ, щодо яких минув строк
позовної давності
14 000,014 000,0240500


Надходження коштів від
реалізації надлишкового
озброєння, військової та
спеціальної техніки, іншого
майна Збройних Сил України та
інших, утворених згідно з
законодавством військових
формувань
607 260,0


260 000,0

241500


Пеня за порушення термінів
розрахунків у сфері
зовнішньоекономічної діяльності
та за невиконання зобов'язань
110 000,0


110 000,0

240600 Інші надходження 2 631 270,0 2 597 180,0 34 090,0
240601

Відрахування від плати за
транзит природного газу через
територію України
2 240 000,0

2 240 000,0240602

Збори за послуги, пов'язані з
охороною прав на інтелектуальну
власність
6 050,06 050,0

240603 Інші надходження 78 120,0 78 120,0  
240605


Відрахування від суми коштів,
витрачених на рекламу тютюнових
виробів та/або алкогольних
напоїв
1 000,0

1 000,0


240606
Надходження коштів з рахунків
виборчих фондів
10 000,0
10 000,0

240611

Відрахування від надходжень за
транспортування нафти
магістральними нафтопроводами
223 000,0

223 000,0240612

Відрахування від плати за
транспортування аміаку через
територію України аміакопроводом
19 500,0

19 500,0240614
Збір за використання
радіочастотного ресурсу
22 000,0
22 000,0

240615
Надходження до Державного
спеціалізованого фонду
фінансування загальнодержавних
витрат на авіаційну діяльність
та участь України у міжнародних
авіаційних організаціях
15 000,0
3 000,0
12 000,0
240617 Портовий (адміністративний) збір 15 600,0 1 560,0 14 040,0
240618
Надходження до страхового фонду
безпеки авіації
1 000,0

1 000,0
240800

Відрахування від перевищення
розрахункової величини фонду
оплати праці
3 500,0

3 500,0240810


Відрахування від перевищення
розрахункової величини фонду
оплати праці на
підприємствах-монополістах
3 500,0


3 500,0

241100
Доходи від операцій з
кредитування та надання гарантій
130 289,3
130 000,0
289,3
241102

Плата за користування позиками,
наданими за рахунок коштів,
залучених державою
130 000,0

130 000,0241103


Відсотки за користування
державним пільговим кредитом,
наданим індивідуальним сільським
забудовникам
100,0

100,0


241104

Відсотки за користування
пільговим довгостроковим
державним кредитом, наданим
молодим сім'ям та одиноким
молодим громадянам на
будівництво (реконструкцію)
житла
189,3189,3

241200
Власні надходження бюджетних
установ
3 826 008,4
3
826 008,4
241210
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами
3 807 632,6
3
807 632,6
241220
Інші джерела власних надходжень
бюджетних установ
18 375,8

18 375,8
241400
Додаткові збори на виплату
пенсій
1 500 000,0
1
500 000,0
241401
Сплата збору з купівлі-продажу
валюти
955 000,0

955 000,0
241402


Сплата збору з торгівлі
ювелірними виробами із золота
(крім обручок), платини і
дорогоцінного каміння
6 000,0

6 000,0


241403
Сплата збору при відчуженні
легкових автомобілів
178 000,0

178 000,0
241404
Сплата збору з виробництва та
імпорту тютюнових виробів
155 000,0

155 000,0
241405
Сплата збору з операцій
купівлі-продажу нерухомого майна
66 000,0

66 000,0
241406
Сплата збору з послуг
стільникового рухомого зв'язку
140 000,0

140 000,0
300000 Доходи від операцій з капіталом 736 990,0 121 000,0 615 990,0
330000
Надходження від продажу землі і
нематеріальних активів
20 000,0
20 000,0

310000
Надходження від продажу
основного капіталу
51 000,0
51 000,0

310100Надходження коштів від
реалізації безхазяйного майна,
майна, що за правом спадкоємства
перейшло у власність держави, та
скарбів
45 000,045 000,0310200

Надходження коштів від
Державного фонду дорогоцінних
металів і дорогоцінного каміння
6 000,0

6 000,0320000
Надходження від реалізації
державних запасів товарів
665 990,0
50 000,0
615 990,0
320100

Надходження від реалізації
матеріальних цінностей
державного резерву
615 990,0615 990,0

320200


Надходження від реалізації
розброньованих матеріальних
цінностей мобілізаційного
резерву
50 000,0


50 000,0

400000 Офіційні трансферти 77 200,0   77 200,0
420000
Від урядів зарубіжних країн та
міжнародних організацій
77 200,0

77 200,0
420100


Надходження від секретаріату ООН
за участь українського
контингенту у миротворчих
операціях
77 200,0

77 200,0


500000 Цільові фонди 121 400,0   121 400,0
500700
Платежі до Фонду України
соціального захисту інвалідів
80 000,0

80 000,0
500800

Збір за забруднення
навколишнього природного
середовища
41 400,041 400,0


Разом доходів (без урахування 42
міжбюджетних трансфертів)
299 461,7 3
3 789 463,7 8
509 998,0
400000 Офіційні трансферти 3 091 047,8 3 091 047,8  
410101

Кошти, що надходять до 3
Державного бюджету з інших
бюджетів
091 047,8

3 091 047,8  Всього доходів 45 390 509,5 36 880 511,5 8 509 998,0

Додаток N 2
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Фінансування
Державного бюджету України на 2002 рік

(тис. грн.)

Код

Найменування

Всього
загальний фонд
спеціальний фонд


Загальне
фінансування
4 182 957,8
2 907 803,4
1 275 154,4
400000
Внутрішнє
фінансування
4 929 318,5
4 598 496,3
330 822,2
401000
Довгострокові
зобов'язання
-1 062 468,0
-1 062 468,0

401200 погашення -1 062 468,0 -1 062 468,0  
402000
Середньострокові
зобов'язання
240 859,7
150 859,7
90 000,0
402100 випуск 390 000,0 300 000,0 90 000,0
402200 погашення -149 140,3 -149 140,3  
403000

Короткострокові
зобов'язання та
векселі
-74 185,4

-74 185,4403100 випуск 1 282 591,4 1 282 591,4  
403200 погашення -1 356 776,8 -1 356 776,8  
406000

Надходження від
приватизації
державного майна
5 825 112,2

5 584 290,0

240 822,2

406100


Надходження від
приватизації
державного майна
(крім об'єктів,
для яких
передбачено
окремий розподіл
коштів відповідно
до Державної
програми
приватизації на
2000-2002 роки)
та інших
надходжень,
безпосередньо
пов'язаних з
процесом
приватизації та
кредитування
підприємств
5 750 000,0


5 577 500,0


172 500,0


406200


Надходження від
приватизації
об'єктів
незавершеного
будівніцтва,
фінансування яких
здійснювалось
виключно за
рахунок
централізованих
капітальних
вкладень
4 000,0


3 880,0


120,0


406300
Надходження від
приватизації
об'єктів
незавершеного
будівництва, що
споруджувались
відповідно до
Чорнобильської
будівельної
програми
500,0

500,0
406400


Надходження від
приватизації,
отримані від
продажу об'єктів
приватизації, в
тому числі
віднесених
відповідно до
пункту 5
Державної
програми
приватизації на
2000-2002 роки
до об'єктів групи
Ж (крім об'єктів
незавершеного
будівництва), що
виділяються з
балансів
підприємств
3 000,0


2 910,0


90,0


406500Надходження від
приватизації,
отримані від
продажу акцій
відкритих
акціонерних
товариств за
переліком,
визначеним
Кабінетом
Міністрів
України, для
ліквідації
наслідків аварії
на очисних
спорудах міста
Харкова
37 000,037 000,0406600

Надходження від
приватизації
підприємств, що
належать до
сфери управління
Міністерства
оборони України
30 612,230 612,2

500000
Зовнішнє
фінансування
-746 360,7 -1
690 692,9
944 332,2
501000
Довгострокові
зобов'язання
-746 360,7 -1
690 692,9
944 332,2
501100 випуск 3 339 931,1 1 860 417,6 1 479 513,5
501200 погашення -4 086 291,8 -3 551 110,5 -535 181,3

Додаток N 3
до Закону України
"Про Державний бюджет України
на 2002 рік"

Розподіл
видатків Державного бюджету України на 2002 рік

(тис. грн.)

------------------------------------------------------------------------------
| | Загальний фонд
Код | Найменування |-----------------------------------------------------
| | Всього | поточні | з них: |
| | | |-------------------------|
| | | | оплата |комунальні |
| | | | праці |послуги та |
| | | | |енергоносії|
| | | | | |
------------------------------------------------------------------------------

0110000


Управління
справами
Верховної
Ради України
184 407,9


129 688,1


53 361,7


2 196,8


0111000


Управління
справами
Верховної
Ради України
184 407,9


129 688,1


53 361,7


2 196,8


0111010Здійснення
законотворчої
діяльності
Верховної
Ради України
107 400,064 553,833 381,10111020Організаційне,
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Верховної
Ради України
23 799,821 495,814 525,00111030
Організація та
здійснення
офіційних
прийомів
Верховною
Радою України
1 143,7
1 143,7


0111040


Візити народних
депутатів
України за
кордон
4 345,8


4 345,8
0111050


Обслуговування
діяльності
Верховної
Ради України
21 553,3


19 493,3


5 252,5


2 196,8


0111060

Створення
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи органів
законодавчої
влади
9 000,0

3 340,4

0111070Фінансова
підтримка
санаторно-
курортного
комплексу
Управління
справами
Верховної
Ради України
5 346,05 346,00111080


Висвітлення
діяльності
народних
депутатів
України через
засоби
телебачення і
радіомовлення
4 219,3


3 119,3


203,1

0111090Фінансова
підтримка
видання газети
"Голос України"
та додатків до
неї мовами
національних
меншин, журналу
"Віче"
6 850,06 850,00111100Капітальний
ремонт
житлового фонду
Верховної
Ради України
750,00300000

Державне
управління
справами
217 857,8

178 190,8

54 190,3

11 312,5

0301000


Апарат
Державного
управління
справами
139 731,6


107 869,5


34 220,5


7 183,9


0301010
Організаційне,
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Адміністрації
Президента
України
27 470,0
20 987,3
9 354,2

0301020
Організація
та здійснення
офіційних
прийомів
Президентом
України
5 402,1
5 402,1


0301030


Обслуговування
діяльності
Президента
України
33 549,3


16 667,8


5 629,1


2 522,2


0301040


Візити
Президента
України за
кордон
3 565,0


3 565,0
0301050

Виготовлення
державних
нагород
4 000,0

4 000,0

0301060


Фінансова
підтримка
санаторно-
курортних
закладів
Державного
управління
справами
11 356,9


11 089,4


3 192,3


2 489,3


0301070Фундаментальні
дослідження
у сфері
державного
управління
1 041,41 041,4641,10301080

Фундаментальні
дослідження із
стратегічних
проблем
внутрішньої і
зовнішньої
політики
5 089,5

4 889,5

2 711,7

57,0

0301090Прикладні
розробки
у сфері
державного
управління
395,4395,4239,10301100


Прикладні
розробки, що
здійснюються
Національним
університетом
"Києво-
Могилянська
Академія"
181,2


150,8


77,3

0301110Оздоровлення і
відпочинок
дітей в дитячих
оздоровчих
таборах
Державного
управління
справами та
МДЦ "Артек"
15 250,915 250,9285,983,20301120Підготовка
кадрів для
гуманітарної
сфери
Національним
університетом
"Києво-
Могилянська
академія" та
Національним
університетом
"Острозька
академія"
11 228,611 228,65 624,31 091,40301130

Підготовка
кадрів,
підвищення
кваліфікації
керівних
працівників,
спеціалістів
державного
управління
Українською
Академією
державного
управління при
Президентові
України
12 896,9

11 896,9

5 537,2

928,0

0301140

Збереження
природно-
заповідного
фонду в Азово-
Сивашському
національному
природному
парку та
Кримському
природному
заповіднику
1 304,4

1 304,4

928,3

12,8

0301160Створення
автоматизованої
системи
інформаційно-
аналітичного
забезпечення
Адміністрації
Президента
України
7 000,00302000


Рада
національної
безпеки і
оборони України
7 564,8


7 183,4


3 429,1


195,4


0302010Інформаційно-
аналітичне
забезпечення
координаційної
діяльності
у сфері
національної
безпеки і
оборони
2 997,32 817,71 257,00302020Фундаментальні
дослідження
у сфері
національної
безпеки
942,4820,6490,10302030Прикладні
розробки
у сфері
національної
безпеки
3 625,13 545,11 682,0195,40303000Представництво
Президента
України в
Автономній
Республіці Крим
554,6522,6218,10303010


Здійснення
повноважень
постійним
представником
Президента
України в
Автономній
Республіці Крим
554,6


522,6


218,1

0304000Національна
служба
посередництва
і примирення
України
2 331,62 257,61 108,427,90304010Сприяння
врегулюванню
колективних
трудових спорів
(конфліктів)
2 169,02 095,01 108,427,90304020Прикладні
розробки
з питань
посередництва
і примирення
при вирішенні
колективних
трудових спорів
(конфліктів)
59,359,30304030


Підготовка
та підвищення
кваліфікації
незалежних
посередників
та арбітрів
у вирішенні
трудових спорів
103,3


103,3
0306000


Національний
комплекс
"Експоцентр
України"
6 703,5


5 703,5
0306020

Фінансова
підтримка
Державного
камерного
ансамблю
"Київські
солісти"
778,5

778,5

0306030


Фінансова
підтримка на
утримання,
ремонт і
облаштування
Палацу мистецтв
"Український
Дім"
1 000,00306040

Проведення
загально-
державних,
галузевих та
регіональних
виставкових
заходів
Національним
комплексом
"Експоцентр
України"
425,0

425,0

0306050
Забезпечення
участі
українських
підприємств у
міжнародних
виставках
4 500,0
4 500,0


0307000


Фонд сприяння
місцевому
самоврядуванню
України
403,4


403,4


210,0


9,8


0307010


Надання
науково-
методичної та
консультативної
підтримки
розвитку
місцевого
самоврядування
403,4


403,4


210,0


9,8


0308000


Державне
лікувально-
оздоровче
управління
51 568,3


45 250,8


15 004,2


3 895,5


0308010Стаціонарне
медичне
обслуговування
народних
депутатів
України та
керівного
складу органів
державної влади
22 539,919 403,77 745,62 705,70308020
Надання швидкої
та невідкладної
медичної
допомоги
народним
депутатам
України та
керівному
складу органів
державної влади
4 332,2
3 970,9
1 907,9
174,3
0308030


Поліклінічно-
амбулаторне
обслуговування
народних
депутатів та
керівного
складу органів
державної влади
12 442,5


11 622,5


4 631,9


907,0


0308040


Державний
санітарно-
епідеміо-
логічний нагляд
в закладах
Державного
лікувально-
оздоровчого
управління та
на об'єктах
органів
державної влади
681,7


681,7


332,1


76,9


0308050Фінансова
підтримка
санаторно-
курортних
закладів
Державного
лікувально-
оздоровчого
управління
8 726,28 726,20308060

Централізована
закупівля
високо-
вартісного
обладнання та
медикаментів
для закладів
Державного
лікувально-
оздоровчого
управління
2 027,6

127,6

0308070
Підвищення
кваліфікації
середнього
медичного
персоналу в
системі
Державного
лікувально-
оздоровчого
управління
16,2
16,2
11,8

0308080Керівництво
Державним
лікувально-
оздоровчим
управлінням
802,0702,0374,931,60309000

Державне авіа-
підприємство
"Україна"
9 000,0

9 000,0

0309010Перевезення
вищих посадових
осіб держави
авіаційним
транспортом
9 000,09 000,00410000
Господарське
управління
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
України
88 284,3
45 957,5
13 092,8
194,4
0411000


Секретаріат
Кабінету
Міністрів
України
88 284,3


45 957,5


13 092,8


194,4


0411010
Організаційне,
інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Кабінету
Міністрів
України
28 925,5
24 620,7
11 123,6

0411020


Організація та
здійснення
офіційних
прийомів
керівництвом
Кабінету
Міністрів
України
1 642,4


1 642,4
0411030Обслуговування
діяльності
Кабінету
Міністрів
України
34 503,28 481,21 969,2194,40411040


Створення
інтегрованої
телекомуні-
кативної,
інформаційно-
аналітичної
системи Будинку
Уряду
12 000,00411050

Візити за
кордон урядових
делегацій та
працівників
органів
виконавчої
влади за
рішенням
Кабінету
Міністрів
України
7 653,2

7 653,2

0411060

Підвищення
кваліфікації
працівників
Секретаріату
Кабінету
Міністрів
України
12,0

12,0

0411070
Фінансова
підтримка газет
"Урядовий
кур'єр" та
"Робітнича
газета"
3 548,0
3 548,0


0600000
Верховний суд
України
23 527,5
18 587,5
5 428,4
323,5
0601000

Апарат
Верховного
суду України
23 527,5

18 587,5

5 428,4

323,5

0601010


Здійснення
правосуддя
Верховним
судом України
23 467,9


18 527,9


5 428,4


323,5


0601020Підвищення
кваліфікації
суддів
Верховного
суду України
59,659,60700000

Вищий
господарський
суд України
105 018,6

57 513,4

28 890,0 2

276,8

0701000

Вищий
господарський
суд України
105 018,6

57 513,4

28 890,0 2

276,8

0701010Здійснення
правосуддя
Вищим
господарським
судом України
10 108,57 270,53 383,6160,50701020Здійснення
правосуддя
місцевими
господарськими
судами
54 538,832 199,116 950,1 1513,50701030Прикладні
розробки у
сфері розвитку
господарського
судочинства
97,497,444,90701040
Підвищення
кваліфікації
суддів та
спеціалістів
господарських
судів
90,1
90,1


0701050Здійснення
правосуддя
апеляційними
господарськими
судами
40 183,817 856,38 511,4602,80800000
Конституційний
Суд України
17 667,0
10 907,6
3 973,4
456,6
0801000
Конституційний
Суд України
17 667,0
10 907,6
3 973,4
456,6
0801010


Забезпечення
конституційної
юрисдикції
в Україні
12 767,0


10 907,6


3 973,4


456,6


0801020
Будівництво
адміністра-
тивного
будинку
Конституційного
Суду України
4 100,00801030
Будівництво
(придбання)
житла для
суддів
Конституційного
Суду України
800,00900000

Генеральна
прокуратура
України
170 673,0

165 673,0

108 519,7 7

713,4

0901000

Генеральна
прокуратура
України
170 673,0

165 673,0

108 519,7 7

713,4

0901010
Нагляд органів
прокуратури за
додержанням
законів та
представницькі
функції в суді
169 952,4
164 952,4
108 177,2 7
620,7
0901020


Підвищення
кваліфікації
прокурорсько-
слідчих кадрів
720,6


720,6


342,5


92,7


1000000

Міністерство
внутрішніх
справ України
1 690 038,6

1 652 703,6

1 232 197,5 97

923,3

1001000


Апарат
Міністерства
внутрішніх
справ України
1 141 738,5


1 105 638,5


893 087,0 55


749,0


1001010
Керівництво та
управління
діяльністю
органів
внутрішніх
справ
69 057,0
69 057,0
39 000,0
76,0
1001020
Забезпечення
виготовлення
документів, що
засвідчують
особу, та їх
видача
15 000,0
15 000,0


1001030
Створення
Єдиної
державної
автоматизованої
паспортної
системи
36 100,01001040
Участь органів
внутрішніх
справ у
боротьбі з
нелегальною
міграцією
3 000,0
3 000,0


1001050

Забезпечення
захисту прав
і свобод
громадян,
суспільства і
держави від
протиправних
посягань,
охорона
громадського
порядку
787 881,8

787 881,8

699 000,0 40

000,0

1001060

Централізоване
матеріально-
технічне
забезпечення
органів
внутрішніх
справ
25 515,4

25 515,4

1001070
Участь органів
внутрішніх
справ у
міжнародних
миротворчих
операціях
12 362,3
12 362,3
11 000,0

1001080Підготовка
кадрів для
органів
внутрішніх
справ вищими
закладами
освіти III і
IV рівнів
акредитації
84 456,084 456,067 000,0 8500,01001100


Амбулаторне
лікування
працівників,
осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх
справ та
військово-
службовців
внутрішніх
військ
3 235,0


3 235,0


1 800,0


345,0


1001110


Стаціонарне
лікування
працівників,
осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх
справ та
військово-
службовців
внутрішніх
військ
50 784,0


50 784,0


27 400,0 6


000,0


1001130

Дошкільна
освіта дітей
осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх
справ
5 441,0

5 441,0

2 300,0

568,0

1001140


Позашкільна
освіта та
заходи із
позашкільної
роботи з дітьми
працівників,
осіб
рядового та
начальницького
складу органів
внутрішніх
справ
1 794,0


1 794,0


475,0


260,0


1001150


Охорона
громадського
порядку на
транспорті
30 457,0


30 457,0


30 062,0

1001160
Забезпечення
заходів
спеціальними
підрозділами
по боротьбі з
організованою
злочинністю
Міністерства
внутрішніх
справ
1 605,0
1 605,0


1001180
Забезпечення
особистої
безпеки суддів
і членів їх
сімей, охорони
приміщень суду,
громадського
порядку під час
здійснення
правосуддя
15 050,0
15 050,0
15 050,0

1002000
Управління
Державто-
інспекції
Міністерства
внутрішніх
справ України
29 323,0
29 323,0
28 713,0

1002020


Забезпечення
безпеки
дорожнього
руху,
реєстрація
та облік
транспортних
засобів
29 323,0


29 323,0


28 713,0

1003000

Головне
управління
внутрішніх
військ
Міністерства
внутрішніх
справ України
241 279,0

241 279,0

124 644,8 17

884,3

1003010


Керівництво та
управління
внутрішніми
військами
16 179,3


16 179,3


3 596,5

1003020

Участь
внутрішніх
військ в
охороні
громадського
порядку та
боротьбі із
злочинністю,
конвоювання
арештованих і
засуджених
та охорона
підсудних під
час судових
процесів
135 162,9

135 162,9

83 990,4 13

654,0

1003030


Охорона та
оборона
особливо
важливих
державних
об'єктів і
супроводження
перевезення
ядерних
матеріалів по
території
України
12 476,7


12 476,7


7 846,0


642,1


1003040


Охорона
дипломатичних
та консульських
представництв
іноземних
держав на
території
України
8 471,3


8 471,3


7 816,2


240,3


1003050

Забезпечення
авіаперевезень
внутрішніх
військ у райони
проведення
спеціальних
операцій
9 151,9

9 151,9

5 569,0

708,2

1003060
Централізоване
матеріально-
технічне
забезпечення
внутрішніх
військ
41 654,6
41 654,6
7 207,1 1
607,5
1003070Підготовка
кадрів для
внутрішніх
військ МВС
України вищими
навчальними
закладами III
і IV рівня
акредитації
15 178,915 178,97 197,6790,51003080
Стаціонарне
лікування
військово-
службовців
внутрішніх
військ МВС
України у
власних
медичних
закладах
3 003,4
3 003,4
1 422,0
241,7
1004000


Головне
управління
Державної
пожежної
охорони
Міністерства
внутрішніх
справ України
274 945,1


273 710,1


185 752,7 24


290,0


1004010Керівництво та
управління
державною
пожежною
охороною
5 008,44 973,41 217,81004020

Заходи із
гасіння пожеж
та участь у
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій
227 019,2

226 819,2

177 196,4 22

410,0

1004030

Централізоване
матеріально-
технічне
забезпечення
Державної
пожежної
охорони
27 667,0

27 667,0

1004040
Підготовка
кадрів для
державної
пожежної
охорони вищими
навчальними
закладами
освіти III та
IV рівнів
акредитації
13 169,5
12 269,5
6 017,0 1
701,0
1004050


Дослідження
в галузі
пожежної
безпеки
2 081,0


1 981,0


1 321,5


179,0


1005000


Фізкультурно-
спортивне
товариство
"Динамо"
2 753,0


2 753,0
1005020Розвиток
фізичної
культури і
спорту серед
працівників і
військово-
службовців
правоохоронних
органів
2 753,02 753,01100000


Міністерство
палива та
енергетики
України
2 937 543,0


2 200 813,0


20 748,4 5


919,3


1101000Апарат
Міністерства
палива та
енергетики
України
10 604,49 104,44 704,0316,91101010

Загальне
керівництво
та управління
у сфері
паливно-
енергетичного
комплексу
10 019,4

8 519,4

4 704,0

316,9

1101020


Розробка
Енергетичної
стратегії
України на
період до
2030 року та
подальшу
перспективу
585,0


585,0
1102000


Державний
департамент
вугільної
промисловості
2 652 842,0


1 934 842,0
1102020
Прикладні
розробки
у сфері
розвитку
вугільної
галузі
5 087,0
5 087,0


1102030


Державні
науково-
технічні
програми та
наукові
частини
державних
цільових
програм
у сфері
вугільної
промисловості
1 615,0


1 615,0
1102040

Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
вугільної
промисловості
140,0

140,0

1102060Реструкту-
ризація
вугільної та
торфодобувної
промисловості
850 000,0850 000,01102080Гірничо-
рятувальні
заходи на
вугледобувних
підприємствах
75 000,075 000,01102090


Державна
підтримка
вугледобувних
підприємств
850 000,0


850 000,0
1102100


Участь у
будівництві
та технічному
переоснащенні
підприємств
з видобутку
кам'яного
вугілля,
лігніту
(бурого
вугілля)
і торфу
698 000,01102110Часткове
покриття
витрат на
виплату
заборгованості
шахтарям з
регресних
позовів та
одноразової
допомоги
по втраті
професійної
працездатності
73 000,073 000,01102120
Охорона праці
та підвищення
техніки
безпеки на
вугледобувних
підприємствах
80 000,0
80 000,0


1102130
Участь у
придбанні
високо-
продуктивного
енерго-
зберігаючого
компресорного
обладнання для
оснащення
вугільних шахт
20 000,01102600Заходи щодо
підвищення
ефективності
вугільної
промисловості
1103000


Державний
департамент
електро-
енергетики
155,0


155,0
1103020
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
електро-
енергетики
55,0
55,0


1103030
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій у
сфері електро-
енергетики
100,0
100,0


1104000
Державний
департамент
нафтової,
газової та
нафтопереробної
промисловості
400,0
400,0


1104030


Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
нафтової,
газової та
нафтопереробної
промисловості
400,0


400,0
1105000


Державний
департамент
ядерної
енергетики
273 541,6


256 311,6


16 044,4


5 602,4


1105020
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері ядерної
енергетики
150,0
150,0


1105030
Спеціалізоване
медичне
обслуговування
працівників
атомної
енергетики і
промисловості
та населення
міст -
супутників
26 729,5
26 729,5
13 903,8
3 586,0
1105040Державний
санітарно-
епідеміо-
логічний
нагляд на
об'єктах
атомної
енергетики і
промисловості
1 956,31 956,31 036,3169,11105050


Виведення
Чорнобильської
АЕС з
експлуатації
228 356,5


221 356,5
1105060


Створення
власного
виробництва
ядерного палива
11 000,0


1 000,0
1105070
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
ядерної
енергетики
278,0
278,0


1105080


Підготовка
фахівців для
підприємств
ядерно-
промислового
комплексу
Севасто-
польським
інститутом
ядерної
енергії та
промисловості
5 071,3


4 841,3


1 104,3


1 847,3


1200000
Міністерство
економіки та
з питань
європейської
інтеграції
України
124 988,8
106 850,4
25 615,1
1 754,1
1201000

Апарат
Міністерства
економіки та
з питань
європейської
інтеграції
України
40 911,7

40 279,4

10 998,1

1 047,0

1201010


Керівництво та
управління
у сфері
загально-
державного
планування і
прогнозування
економіки
22 761,9


22 261,9


9 382,8


976,3


1201020

Внески України
до бюджету
ГАТТ/СОТ
69,0

69,0

1201030
Забезпечення
двостороннього
співробітництва
України з
іноземними
державами
2 914,6
2 914,6


1201040

Презентація
за кордоном
українськими
підприємствами
наукових
розробок та
вітчизняних
товарів на
міжнародних
виставках і
ярмарках
4 000,0

4 000,0

1201050
Прикладні
розробки
у сфері
розвитку
економіки і
торгівлі
4 447,4
4 372,8
314,6
47,0
1201060

Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм
загально-
економічного
спрямування
370,4

370,4

1201070
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
та фінансова
підтримка
наукових
кадрів у сфері
економіки і
торгівлі
1 486,2
1 486,2


1201080

Проведення
науково-
практичних
конференцій
і семінарів
з економічних
проблем
100,0

100,0

1201090


Підготовка
кадрів та
підвищення
кваліфікації
в Українській
академії
зовнішньої
торгівлі
1 132,0


1 132,0


517,6

1201100Підвищення
кваліфікації
державних
службовців
у Центрі
перепідготовки
кадрів при
Науково-
дослідному
інституті
економіки та
Вищих курсах
іноземних мов
241,9240,2158,013,01201110Перепідготовка
управлінських
кадрів
для сфери
підприємництва
1 000,01 000,01201120
Фінансова
підтримка
журналу
"Економіка
України" та
інформаційно-
аналітичного
бюлетня "Вісник
державних
закупівель"
63,3
63,3


1201130Реалізація
повноважень
державного
органу з питань
банкрутства
988,5955,5625,110,71201170


Забезпечення
участі України
в арбітражних
процесах,
розпочатих
проти держави
іноземними
інвесторами
1 336,5


1 313,5
1201600
Розвиток
інфраструктури
надання
інформаційних
послуг через
Інтернет
1203000

Державна служба
експортного
контролю
1 133,1

1 133,1

458,3

19,0

1203010Керівництво та
управління
у сфері
експортного
контролю
867,1867,1458,319,01203020
Прикладні
розробки
у сфері
розвитку
експортного
контролю
266,0
266,0


1204000


Державна
інспекція
по контролю
за цінами
10 911,0


10 503,0


6 392,7


89,5


1204010Керівництво та
управління
у сфері
контролю
за цінами
10 911,010 503,06 392,789,51205000


Державний
комітет України
з енерго-
збереження
26 050,9


26 050,9


3 044,9


61,9


1205010


Керівництво та
управління у
сфері енерго-
збереження
4 722,0


4 722,0


3 044,9


61,9


1205020
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у
сфері енерго-
збереження
4 030,0
4 030,0


1205030
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій у
сфері енерго-
збереження
259,8
259,8


1205040


Міжгалузеві
енерго-
зберігаючі
заходи
17 039,1


17 039,1
1206000

Державний
комітет України
у справах
будівництва,
архітектури
та житлової
політики
26 996,7

9 898,6

2 012,1

306,7

1206010

Керівництво та
управління
у сфері
будівництва,
архітектури
та житлової
політики
2 034,7

2 034,7

1 226,4

23,0

1206020
Прикладні
розробки
у сфері
будівництва
та житлової
політики
2 414,4
2 414,4


1206030
Прикладні
розробки із
створення нових
будівельних
матеріалів
та виробів
64,0
64,0


1206040


Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розвитку
житлово-
комунального
господарства
380,0


380,0
1206050


Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розвитку
промисловості
будівельних
матеріалів
40,0


40,0
1206060Наукові
розробки із
стандартизації
у сфері
будівництва
490,0490,01206070
Державний
насіннєвий
контроль у
сфері зеленого
будівництва та
квітникарства
48,3
48,3
30,8
5,9
1206080Фінансова
підтримка
творчих спілок
у сфері
архітектури
20,020,01206090Функціонування
Державної
науково-
технічної
бібліотеки
276,9251,379,830,41206100


Збереження
архітектурної
спадщини в
заповідниках
1 931,3


1 608,8


642,0


245,7


1206110Паспортизація,
інвентаризація
та реставрація
пам'яток
архітектури
14 194,0944,01206120


Розробка схем
та проектних
рішень масового
застосування
1 262,7


1 262,7
1206130

Збереження
природно-
заповідного
фонду у
Сирецькому
дендро-
логічному парку
55,4

55,4

33,1

1,7

1206140Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
розвитку
житлово-
комунального
господарства
та нових
будівельних
матеріалів
та виробів
285,0285,01206150
Пошук і
впорядкування
поховань жертв
війни та
політичних
репресій
3 500,01207000
Державний
комітет
стандартизації,
метрології та
сертифікації
України
18 985,4
18 985,4
2 709,0
180,0
1207010
Керівництво та
управління
у сфері
стандартизації,
метрології та
сертифікації
4 882,4
4 882,4
2 709,0
180,0
1207020
Прикладні
розробки
у сфері
стандартизації,
сертифікації
та метрології
1 340,0
1 340,0


1207030


Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
стандартизації
продукції
і послуг
300,0


300,0
1207040
Наукові
програми
у сфері
стандартизації,
сертифікації і
еталонної бази
4 500,0
4 500,0


1207050


Збереження та
функціонування
національної
еталонної бази
500,0


500,0
1207060

Створення
служби єдиного
часу
800,0

800,0

1207070

Державний
нагляд за
додержанням
стандартів
та державний
метрологічний
нагляд
2 163,0

2 163,0

1207080Гармонізація
національних
стандартів з
міжнародними та
європейськими
4 500,04 500,01207100Виробництво та
розповсюдження
соціальної
рекламної
інформації
про шкоду
тютюнопаління
та вживання
алкогольних напо
їв
1400000

Міністерство
закордонних
справ України
656 710,4

561 718,1

141 102,2

10 758,3

1401000


Апарат
Міністерства
закордонних
справ України
656 710,4


561 718,1


141 102,2


10 758,3


1401010

Керівництво та
управління
у сфері
державної
політики щодо
зовнішніх
відносин
37 135,2

14 042,6

6 543,4

410,0

1401020


Внески України
до бюджету ООН,
органів і
спеціальних
установ системи
ООН та інших
міжнародних
організацій
229 000,1


229 000,1
1401030


Функціонування
закордонних
дипломатичних
установ України
322 707,7


302 611,8


134 100,0


10 136,0


1401040

Розширення
мережі
власності
України за
кордоном у
вигляді
нерухомого
майна для
потреб
дипломатичних
установ України
52 373,6

569,8

1401050


Реалізація
Міністерством
закордонних
справ України
повноважень з
проведення
зовнішньої
політики
України за
кордоном,
організація і
контроль за
діяльністю
закордонних
дипломатичних
установ України
5 750,0


5 750,0
1401070

Внески до
установ і
організацій СНД
4 510,2

4 510,2

1401080


Забезпечення
перебування
в Україні
іноземних
делегацій,
пов'язаних
з офіційними
візитами
3 000,0


3 000,0
1401090

Виконання
зобов'язань
Уряду щодо
функціонування
науково-
технологічного
центру
1 200,0

1 200,0

10,0

212,3

1401100


Підготовка та
підвищення
кваліфікації
кадрів
для сфери
міжнародних
відносин
Дипломатичною
академією
України та на
Вищих курсах
іноземних мов
880,6


880,6


448,8

1401110

Фінансова
підтримка
пропаганди
за кордоном
українського
надбання та
висвітлення
в Україні
діяльності
міжнародних
організацій
153,0

153,0

1700000

Державний
комітет
інформаційної
політики,
телебачення і
радіомовлення
України
137 245,7

95 020,0

30 470,5

6 439,0

1701000


Апарат
Державного
комітету
інформаційної
політики,
телебачення і
радіомовлення
України
137 245,7


95 020,0


30 470,5


6 439,0


1701010

Керівництво та
управління
у сфері
інформаційної
політики,
телебачення і
радіомовлення
1 943,2

1 943,2

1 050,0

161,1

1701020Прикладні
розробки у
сфері засобів
масової
інформації
253,0253,01701040

Підвищення
кваліфікації
працівників
засобів масової
інформації в
Укртелерадіо-
інституті
448,3

319,9

199,4

17,9

1701050
Фінансова
підтримка
творчих спілок
у сфері засобів
масової
інформації
161,0
161,0


1701060
Облік,
комплектування
і зберігання
всієї
друкованої
продукції та
впровадження
стандартів з
видавничої
справи
878,1
878,1
427,9
113,0
1701070Інформаційно-
культурне
забезпечення
населення
Криму у
відродженні
та розвитку
культур народів
Криму
590,8370,8100,412,01701080Виробництво
телерадіо-
програм для
державних
потреб
100 147,768 770,428 692,86 135,01701090


Створення
Національного
супутникового
мовлення
10 000,01701100
Фінансова
підтримка преси
1 728,6
1 728,6


1701110


Видання
книжкової
продукції за
Національною
програмою
випуску
соціально-
значущих видань
13 850,0


13 850,0
1701120
Зібрання,
обробка та
розповсюдження
офіційної
інформаційної
продукції
7 245,0
6 745,0


1800000


Міністерство
культури і
мистецтв
України
251 036,2


202 537,0


40 026,4


5 848,6


1801000Апарат
Міністерства
культури і
мистецтв
України
246 599,6200 220,338 779,65 802,41801010


Керівництво та
управління у
сфері культури
і мистецтв
2 580,0


2 215,0


1 201,2


77,0


1801020Прикладні
розробки у
сфері розвитку
культури і
мистецтва
853,9853,9603,82,51801030Надання
загальної та
спеціальної
художньої
освіти у
Державній
художній
школі імені
Т.Г. Шевченка
1 366,81 266,8571,5189,91801040Надання
загальної та
спеціальної
музичної освіти
у загально-
освітніх
спеціалізованих
школах-
інтернатах
5 915,65 562,63 257,2417,31801050

Підготовка
кадрів для
сфери хорео-
графічного
мистецтва та
кіновиробництва
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
1 402,5

1 302,5

578,2

198,9

1801060Підготовка
кадрів для
сфери культури
і мистецтва
вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації
37 454,336 354,320 711,72 776,51801070
Підвищення
кваліфікації
кадрів у сфері
культури і
мистецтва
Державною
академією
керівних кадрів
культури і
мистецтв
1 092,1
1 062,1
543,7
67,0
1801080

Методичне
забезпечення
діяльності
навчальних
закладів у
галузі культури
і мистецтва
170,0

95,0

54,11801090Підготовка
кадрів
акторської
майстерності
для
Національних
мистецьких
та творчих
колективів
196,2196,2121,02,61801100

Фінансова
підтримка
національних
творчих спілок
у сфері
культури і
мистецтва
5 209,0

5 209,0

1801110


Фінансова
підтримка
національних
театрів
34 749,6


29 099,6
1801120Фінансова
підтримка
національних
та державних
художніх
колективів,
концертних
і циркових
організацій
41 649,932 749,91801130


Гранти
Президента
України
молодим діячам
мистецтва для
створення
творчих
колективів
800,0


800,0
1801140Державні та
галузеві премії
і стипендії
за видатні
досягнення
у галузі
культури,
літератури і
мистецтва
1 480,01 480,01801150

Поповнення
експозицій
музеїв та
репертуарів
театрів і
концертних
організацій
3 965,0

3 965,0

1801160


Фінансова
підтримка
гастрольної
діяльності
1 000,0


1 000,0
1801170

Здійснення
концертно-
мистецьких
та культуро-
логічних
загально-
державних
заходів і
державна
підтримка
регіональних
культурних
ініціатив та
аматорського
мистецтва
19 132,7

19 132,7

1801180
Заходи щодо
зміцнення
матеріально-
технічної
бази закладів
культури
системи
Міністерства
культури і
мистецтв
3 000,01801190

1801200

Бібліотечна
справа
Музейна справа
та виставкова
діяльність
21 995,3

19 513,3

11 370,2

13 157,7

4 252,3

4 546,8

778,3

675,3

1801210


Збереження
історико-
культурної
спадщини
16 315,6


6 719,8


2 031,6


510,6


1801220
Підготовка
кадрів Дитячою
хореографічною
школою при
Національному
заслуженому
академічному
ансамблі танцю
України
ім. Вірського
72,5
72,5
18,2

1801230Фінансова
підтримка
виготовлення і
розповсюдження
кінопродукції
22 568,022 568,01801240
Функціонування
культурно-
інформаційних
та культурно-
просвітницьких
центрів
839,3
709,5
288,3
106,5
1801250
Заходи,
пов'язані
з охороною
пам'яток
історії та
культури
218,6
218,6


1801260Заходи з
відтворення
культури
національних
меншин
657,6657,61801270
Заходи щодо
встановлення
культурних
зв'язків з
українською
діаспорою
174,9
174,9


1801290


Заходи
Всеукраїнського
товариства
"Просвіта"
1 500,0


1 500,0
1801300


Фінансова
підтримка
культуро-
логічних видань
726,9


726,9
1802000

Державна служба
контролю за
переміщенням
культурних
цінностей через
державний
кордон України
421,4

421,4

112,6

10,0

1802010


Керівництво та
управління у
сфері контролю
за переміщенням
культурних
цінностей через
державний
кордон України
221,4


221,4


112,6


10,0


1802020


Заходи щодо
запобігання
незаконного
переміщення
культурних
цінностей через
державний
кордон України,
сприяння їх
поверненню
державам, яким
вони належали
200,0


200,0
1803000Комітет з
Національної
премії України
імені Тараса
Шевченка
459,0375,067,21803010

Конкурсний
відбір та
присудження
Національної
премії України
імені Тараса
Шевченка
187,2

103,2

67,21803020

Національні
премії імені
Тараса Шевченка
у галузі
культури,
літератури і
мистецтва
271,8

271,8

1804000

Академія
мистецтв
України
3 556,2

1 520,3

1 067,0

36,2

1804020

Наукова і
організаційна
діяльність
президії
Академії
мистецтв
України
3 113,6

1 113,6

923,01804030Фундаментальні
дослідження
у сфері
мистецтво-
знавства
442,6406,7144,036,22100000
Міністерство 2
оборони України
621 609,2
2 612 015,2 1
636 787,6
262 074,3
2101000

Апарат 2
Міністерства
оборони України
553 899,6

2 546 305,6 1

596 020,1

260 000,0

2101010Керівництво та
військове
управління
Збройними
Силами України
26 074,126 074,123 126,1995,02101020


Утримання 1
особового
складу Збройних
Сил України
385 946,1


1 385 946,1 1


279 992,5

2101030


Матеріально-
технічне
забезпечення
бойової,
оперативної
та фізичної
підготовки
військ
3 300,0


3 300,0
2101040

Верифікаційна
діяльність
за кордоном
85,0

85,0

2101050


Тилове
забезпечення
Збройних
Сил України
414 593,5


414 593,5
2101060


Утримання,
експлуатація,
обслуговування
казарменно-
житлового
фонду,
будівель,
споруд та
об'єктів,
що належать
Збройним
Силам України
261 705,0


261 705,0

259 005,0


2101070

Забезпечення
Збройних
Сил України
зв'язком,
створення
та розвиток
командних
пунктів та
автоматизованих
систем
управління
40 345,3

40 345,3

2101080
Медичне
лікування та
обслуговування
особового
складу Збройних
Сил України
139 497,5
139 497,5
105 156,2

2101090
Фінансова
підтримка
санаторно-
курортних
закладів та
утримання
реабілітаційних
центрів
Міністерства
оборони
2101100
Підготовка
громадян на
посади осіб
офіцерського
складу,
підвищення
кваліфікації та
перепідготовка
офіцерських
кадрів,
початкова
військова
підготовка
молоді
169 869,0
169 869,0
155 928,2

2101110Проведення
мобілізаційної
роботи,
забезпечення
діяльності
військкоматів,
організація і
проведення
призову
молодого
поповнення на
військову
службу
4 000,04 000,02101120Культурно-
виховна робота
з особовим
складом та
членами сімей
військово-
службовців
Збройних
Сил України
12 772,412 772,49 773,32101140


Реформування
та розвиток
Збройних
Сил України
35 000,0


35 000,0
2101150
Закупівля
озброєння та
військової
техніки
Міністерством
оборони України
2101160Прикладні
дослідження
у сфері
військової
оборони держави
2101170


Відновлення
боєздатності,
утримання,
експлуатація,
ремонт
озброєння та
військової
техніки
1 000,0


1 000,0
2101180Будівництво і
капітальний
ремонт
військових
об'єктів
2 400,02 400,02101190


Будівництво
житла для
військово-
службовців
5 594,02101200
Забезпечення
живучості та
вибухопожежо-
безпеки
арсеналів,
баз і складів
озброєння ракет
і боєприпасів
Збройних
Сил України
4 600,0
4 600,0


2101210

Утилізація
звичайних видів
боєприпасів,
непридатних
для подальшого
зберігання та
використання
3 000,0

3 000,0

2101220


Ліквідація
наслідків
військової
діяльності
2101230Забезпечення
участі у
міжнародних
миротворчих
операціях
22 910,522 910,521 762,52101240
Забезпечення
виконання
міжнародних
угод у
військовій
сфері
3 313,1
3 313,1
281,3

2101250
Підготовка
призовників
для Збройних
Сил України
та інших
військових
формувань
Товариством
сприяння
обороні України
11 606,1
11 606,1


2101260

Розвиток
авіаційних
видів спорту
4 288,0

2 288,0

2101270

Підготовка
курсантів
льотних
спеціалізацій
для Збройних
Сил України
Харківським
аероклубом
Товариства
сприяння
оборони України
2 000,0

2 000,0

2102000Головне
управління
розвідки
Міністерства
оборони України
67 183,565 183,540 421,42 064,52102010Розвідувальна
діяльність
у сфері
військової
оборони
67 183,565 183,540 421,42 064,52103000


Національний
координаційний
центр адаптації
військово-
службовців,
звільнених
у запас або
відставку, та
конверсії
колишніх
військових
об'єктів
526,1


526,1


346,1


9,8


2103010


Соціальна та
професійна
адаптація
військово-
службовців, що
звільняються
в запас або
відставку
526,1


526,1


346,1


9,8


2200000

Міністерство
освіти і науки
України
2 242 146,7

2 048 280,3

884 891,9

207 764,0

2201000


Апарат
Міністерства
освіти і науки
України
2 140 362,2


1 950 330,9


830 174,4


199 375,1


2201010


Керівництво та
управління
у сфері освіти
і науки
3 735,0


3 735,0


2 444,4


101,4


2201020Фундаментальні
дослідження
у вищих
навчальних
закладах
43 043,641 643,628 350,41 000,02201030


Надання грантів
Фондом
фундаментальних
досліджень
9 000,0


9 000,0
2201040Прикладні
розробки за
напрямами
науково-
технічної
діяльності
вищих
навчальних
закладів
13 136,812 636,88 589,2150,02201050
Державні
науково-
технічні
програми
та наукові
частини
державних
цільових
програм з
пріоритетних
напрямів
розвитку
науки і
техніки
12 278,6
12 244,2
288,3

2201060
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
науковими
установами
5 663,1
5 663,1


2201070

Виконання
зобов'язань
України у сфері
міжнародного
науково-
технічного
співробітництва
11 000,0

11 000,0

2201080


Державні
стипендії
в галузі науки
і техніки
1 000,0


1 000,0
2201090Фінансова
підтримка
розвитку
інфраструктури
науково-
технічної
сфери вищих
навчальних
закладів
1 299,81 299,82201100Надання
загальної та
поглибленої
освіти з фізики
і математики,
фізкультури
і спорту
загально-
освітніми
спеціалі-
зованими
школами-
інтернатами
9 136,89 036,83 580,0817,42201110Надання освіти
у загально-
освітніх школах
соціальної
реабілітації
8 446,37 666,32 757,41 586,32201120

Надання
позашкільної
освіти
державними
позашкільними
навчальними
закладами
13 871,0

13 721,0

2 396,9

435,0

2201130

Підготовка
робітничих
кадрів у
професійно-
технічних
навчальних
закладах
577 991,9

573 156,9

245 472,9

59 502,4

2201140Підготовка
робітничих
кадрів у
професійно-
технічних
навчальних
закладах
соціальної
реабілітації
3 691,33 514,81 444,4680,72201150
Підготовка
кадрів вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
215 392,2
213 297,8
107 888,2
22 921,5
2201160
Підготовка
кадрів вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації
839 807,1
834 790,6
395 857,5
106 460,4
2201170


Виготовлення
випускних
документів
про освіту
33 700,0


33 700,0
2201180Проведення
всеукраїнських
та міжнародних
олімпіад
у сфері освіти
1 500,01 500,02201190

Інформатизація
загально-
освітніх
навчальних
закладів,
комп'ютеризація
сільських шкіл
45 000,0

2 500,0

2201200
Пільговий
проїзд
студентів
і учнів у
залізничному
транспорті
62 100,0
62 100,0


2201210
Державне
пільгове
довгострокове
кредитування
на здобуття
освіти
15 000,02201220

Підготовка
призовників
військово-
технічних
спеціальностей
для Збройних
Сил України у
професійно-
технічних
навчальних
закладах
1 079,2

1 079,2

649,22201230


Видання,
придбання,
зберігання і
доставка
підручників
і посібників
для студентів
вищих
навчальних
закладів та
учнів загально-
освітніх і
професійно-
технічних
навчальних
закладів
101 143,9


7 950,0
2201240Методичне
забезпечення
діяльності
навчальних
закладів
15 529,714 629,74 826,2320,02201250
Комплексні
заходи з
всебічного
розвитку
української
мови
25 000,0
5 000,0


2201260

Амбулаторне
медичне
обслуговування
працівників
Кримської
астрофізичної
обсерваторії
52,3

50,3

32,9

2,2

2201270Функціонування
Педагогічного
музею України
та Державного
музею авіації
551,7304,9136,065,02201280Фінансова
підтримка
науково-
освітянської
преси
37,537,52201290Дослідження на
антарктичній
станції
"Академік
Вернадський"
7 541,97 541,9289,811,02201300 Спецінформації 1 000,0 1 000,0    
2201310
Фізична і
спортивна
підготовка
учнівської та
студентської
молоді
9 463,4
9 339,5
1 070,8
113,2
2201320Підвищення
кваліфікації та
перепідготовка
керівних
працівників і
спеціалістів
харчової і
переробної
промисловості
1 022,11 022,1715,241,62201330


Фундаментальні
дослідження
в наукових
установах
23 720,6


23 305,4


15 132,9


1 970,0


2201340


Фінансова
підтримка
розвитку
інфраструктури
науково-
технічної сфери
наукових
установ
8 277,9


8 277,9
2201350


Прикладні
розробки в
наукових
установах
2 680,5


2 621,3


1 544,6


197,0


2201360

Фінансова
підтримка
технічного
забезпечення
вищих
навчальних
закладів
503,52201370

Підготовка
фахівців
Національною
юридичною
академією
імені Ярослава
Мудрого
16 964,5

14 964,5

6 707,2

3 000,0

2201380
Фінансова
підтримка
інноваційної
діяльності
суб'єктів
підприємництва
в тому числі
фінансова
підтримка
виробництва
електронної
промисловості
згідно до
державної
науково-
технологічної
програми
"Образний
комп'ютер"
2201390


Повернення
позичок,
наданих
державним
інноваційним
фондом з
моменту його
включення до
Державного
бюджету України
підприємствам і
організаціям
для виконання
ними
інноваційних
проектів
2202000


Державний
департамент
інтелектуальної
власності
582,5


582,5


353,8


51,9


2202010Керівництво та
управління
у сфері
інтелектуальної
власності
582,5582,5353,851,92202020Заходи,
пов'язані
з охороною
інтелектуальної
власності
2203000

Академія
педагогічних
наук України
16 405,7

15 343,2

9 483,9

1 429,0

2203020

Наукова і
організаційна
діяльність
президії
Академії
педагогічних
наук
2 434,3

2 371,8

1 509,5

296,8

2203030Фундаментальні
дослідження
у сфері
педагогічних
наук
9 765,68 765,65 997,4365,52203040Прикладні
розробки
у сфері
педагогіки
та психології
61,861,843,10,52203050
Підготовка
наукових кадрів
у системі
Академії
педагогічних
наук
634,4
634,4
169,2

2203060
Підвищення
кваліфікації
керівних кадрів
і спеціалістів
у сфері освіти
закладами
післядипломної
освіти III і
IV рівнів
акредитації
2 063,5
2 063,5
1 164,4
439,0
2203070
Підготовка та
перепідготовка
робітничих
кадрів і
фахівців
автосервісу
навчально-
науковим
центром
професійно-
технічної
освіти Академії
педагогічних
наук
1 446,1
1 446,1
600,3
327,2
2204000


Державна
інспекція
навчальних
закладів
639,3


639,3


436,8

2204010Керівництво та
управління
у сфері
навчальних
закладів
639,3639,3436,82205000Комітет з
державних
премій України
в галузі науки
і техніки
2 183,42 170,467,22205010


Присудження
державних
премій в галузі
науки і техніки
138,4


125,4


67,2

2205020

Відзначення
державними
преміями і
державними
стипендіями
в галузі науки
і техніки
2 045,0

2 045,0

2206000Київський
національний
університет
імені Тараса
Шевченка
81 973,679 214,044 375,86 908,02206010

Фундаментальні
дослідження
у сфері
природничих і
технічних,
гуманітарних і
суспільних наук
12 943,2

12 833,2

9 007,82206020

Прикладні
розробки
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка з
пріоритетних
напрямів
розвитку науки
і техніки
1 249,9

1 219,9

840,52206030
Державна
підтримка
технічного
оснащення
наукової бази
Київського
національного
університету
імені Тараса
Шевченка
213,0
213,0


2206040
Проведення
з'їздів,
симпозіумів,
конференцій і
семінарів
Київським
національним
університетом
імені Тараса
Шевченка
170,0
170,0


2206050

Підготовка
кадрів
Київським
національним
університетом
імені Тараса
Шевченка
67 397,5

64 777,9

34 527,5

6 908,0

2300000


Міністерство
охорони
здоров'я
України
1 415 686,4


1 155 048,5


328 606,7


68 505,3


2301000Апарат
Міністерства
охорони
здоров'я
України
1 195 327,8981 232,2250 706,651 619,42301010


Керівництво та
управління
у сфері охорони
здоров'я
5 191,6


3 167,6


1 722,0


133,0


2301020
Фундаментальні
дослідження
у сфері
профілактичної
та клінічної
медицини
1 751,6
1 751,6
1 257,8

2301030
Прикладні
розробки
у сфері
профілактичної
та клінічної
медицини
8 659,3
8 558,9
4 714,6
313,9
2301040

Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
профілактичної
та клінічної
медицини
5 866,4

5 866,4

1 006,5

57,0

2301050
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій та
фінансова
підтримка
підготовки
наукових кадрів
у сфері охорони
здоров'я
854,1
854,1
215,1
102,3
2301060Розвиток
наукової
інфраструктури
у сфері охорони
здоров'я
155,4119,49,02301070Підготовка і
підвищення
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних,
наукових та
науково-
педагогічних
кадрів вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації
89 966,789 966,746 798,710 184,42301080


Підвищення
кваліфікації
медичних та
фармацевтичних
кадрів та
підготовка
наукових і
науково-
педагогічних
кадрів у сфері
охорони
здоров'я
17 343,6


17 343,6


10 502,6


2 022,8


2301090


Методичне
забезпечення
діяльності
медичних
(фарма-
цевтичних)
вищих
навчальних
закладів та
закладів
післядипломної
освіти
1 103,2


103,2


75,2

2301100


Стаціонарне
медичне
обслуговування
працівників
водного
транспорту та
нафтопереробної
промисловості
15 766,9


15 304,4


5 744,7


1 634,2


2301110Спеціалізована
медична
допомога
працівникам
окремих галузей
19 873,819 770,69 166,91 206,82301120

Спеціалізована
медична
допомога
психічно хворим
особам, які
потребують
суворого
нагляду, хворим
на проказу та
алергічні
захворювання
12 798,8

12 245,0

3 349,8

1 700,8

2301130

Медико-
соціальна
допомога
ветеранам війни
та воїнам-
інтернаціо-
налістам
11 669,9

10 696,4

2 725,7

1 150,7

2301140


Спеціалізоване
медичне
обслуговування
осіб, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
4 549,3


4 100,6


1 289,5


654,8


2301150Спеціалізована
медична
допомога дітям
із складною
патологією
21 651,016 045,65 629,52 626,0


в тому числі
реконструкція
та капітальний
ремонт 2-х
лікувальних
корпусів
Української
дитячої
спеціалізованої
лікарні
"ОХМАТДИТ"
м. Київ
5 000,02301160Вузькопрофільна
медична
допомога за
окремими видами
спеціалізації
1 629,01 405,1396,5446,72301170

Діагностика
і лікування
захворювань із
впровадженням
експеримен-
тальних та
нових медичних
технологій
у клініках
науково-
дослідних
установ та
в вищих
навчальних
медичних
закладах
Міністерства
охорони
здоров'я
14 314,2

13 504,1

4 497,8

1 354,5

2301180


Санаторне
лікування
хворих на
туберкульоз
39 081,7


37 269,3


9 056,4


5 200,0


2301190

Санаторне
лікування дітей
та підлітків
з соматичними
захворюваннями
(крім
туберкульозу)
26 544,0

25 100,5

8 662,1

3 334,0

2301200

Спеціалізована
консультативно-
поліклінічна
допомога, що
надається
науково-
дослідними
установами
Міністерства
охорони
здоров'я
675,7

569,2

259,3

37,0

2301210

Амбулаторно-
поліклінічне
медичне
обслуговування
за окремими
видами
спеціалізації
3 502,0

3 430,5

1 822,3

315,3

2301220

Виїзна екстрена
консультативна
допомога
населенню,
надання
екстреної
медичної
допомоги при
надзвичайних
ситуаціях та
катастрофах
968,4

918,4

280,62301230Стоматологічні
послуги
працівникам
водного
транспорту
2 035,01 893,0620,4169,92301240Надання
стоматологічних
послуг
поліклініками,
які є учбовою
базою вищих
навчальних
медичних
закладів
3 647,63 551,01 779,7187,72301250

Державний
санітарно-
епідеміо-
логічний
нагляд та
дезинфекційні
заходи
218 487,9

213 757,9

126 392,9

18 415,3

2301260

Заходи по
боротьбі з
епідеміями
5 000,0

5 000,0

2301270


Програми і
централізовані
заходи з імуно-
профілактики
76 409,7


76 409,7
2301280


Централізована
закупівля
кардіостиму-
ляторів,
ендопротезів,
окремих виробів
медичного
призначення
31 355,0


31 355,0
2301290


Централізована
закупівля
високо-
вартісного
обладнання для
закладів
охорони
здоров'я
117 650,02301300
Забезпечення
медичних
заходів
програми
"Здоров'я
літніх людей"
1 565,0
1 565,0


2301310Централізовані
заходи з
трансплантації
органів
та тканин
5 692,45 692,42301330
Заходи по
створенню
єдиної
державної
системи
контролю
та обліку
індивідуальних
доз опромінення
населення
400,02301340Державний
контроль
за якістю
лікарських
засобів
1 048,81 048,8604,5111,22301350


Організація і
регулювання
діяльності
установ та
окремі програми
і заходи в
системі охорони
здоров'я
42 058,7


13 711,4


1 375,9


111,3


2301360


Лікування
громадян
України за
кордоном
900,0


900,0
2301370Програми і
централізовані
заходи по
боротьбі з
туберкульозом
100 885,660 383,92301380Програми і
централізовані
заходи з
профілактики та
лікування СНІДу
15 008,611 746,1215,440,02301390Централізовані
заходи з
лікування
онкологічно
хворих
114 650,0114 650,02301400
Забезпечення
медичних
заходів
Національної
програми
"Діти України"
15 683,0
14 083,0


2301410Функціонування
Державної
наукової
медичної
бібліотеки
1 880,71 539,2434,857,82301420

Функціонування
Національного
музею медицини
294,6

294,6

109,4

43,0

2301430Централізовані
заходи з
лікування
хворих на
гемофілію
1 800,01 800,02301440


Забезпечення
медичних
заходів
Національної
програми
"Репродуктивне
здоров'я
2001-2005"
2 958,6


1 760,0
2301450

Забезпечення
медичних
заходів
Комплексної
програми
"Цукровий
діабет"
132 000,0

132 000,0

в тому числі
фінансування
закупівлі
вітчизняних
інсулінів
117 450,0117 450,02301600Заходи з
подолання
епідемії
туберкульозу
та СНІДу
2302000

Державний
департамент
з контролю
за якістю,
безпекою та
виробництвом
лікарських
засобів і
виробів
медичного
призначення
630,7

624,7

402,0

32,0

2302010


Керівництво та
управління
у сфері
контролю
за якістю,
безпекою та
виробництвом
лікарських
засобів і
виробів
медичного
призначення
630,7


624,7


402,0


32,0


2303000
Академія
медичних наук
209 831,3
163 295,0
71 747,1
16 850,9
2303020
Фундаментальні
дослідження
у сфері
теоретичної та
клінічної
медицини
13 160,1
13 090,1
9 267,8
70,0
2303030

Прикладні
розробки
у сфері
діагностики
і методів
лікування
хвороб
20 441,0

19 743,0

12 412,7

600,0

2303040

Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
профілактики
і лікування
хвороб людини
3 619,6

3 154,6

1 806,22303050


Підготовка
наукових кадрів
Академією
медичних наук
400,0


400,0
2303060
Діагностика
і лікування
захворювань із
впровадженням
експеримен-
тальних та
нових медичних
технологій
у клініках
науково-
дослідних
установ
Академії
медичних наук
155 560,6
119 512,3
46 944,7
16 093,6


в тому числі:
для продовження
досліджень
у Центрі
ендоваскулярної
нейрорентгено-
хірургії
6 000,0

Центр
кардіохірургії
немовлят
Інституту
серцево-
судинної
хірургії
6 000,0


Інститут
нейрохірургії
ім. академіка
А.П. Ромаданова
6 000,0Інститут
невідкладної і
відновлювальної
хірургії в
м. Донецьк
3 000,02303070
Спеціалізована
консультативно-
поліклінічна
допомога, що
надається
науково-
дослідними
установами
Академії
медичних наук
954,4
873,0
433,7
87,3
2303080


Централізована
закупівля
високо-
вартісного
обладнання та
медикаментів
для клінік
науково-
дослідних
установ
Академії
медичних наук
13 893,6


4 800,0
2303090
Наукова і
організаційна
діяльність
президії
Академії
медичних наук
1 802,0
1 722,0
882,0

2304000Національний
комітет
Товариства
Червоного
Хреста України
8 233,58 233,55 710,82304020Фінансова
підтримка служб
Товариства
Червоного
Хреста України
та внесок до
Міжнародної
федерації
Товариств
Червоного
Хреста та
Червоного
Півмісяця
8 233,58 233,55 710,82305000


Українська
науково-
виробнича
асоціація по
виробництву
медтехніки і
інструментів
"Укрмедприлад"
1 600,1


1 600,1
2305020

Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розробки нових
видів медичного
обладнання
1 600,1

1 600,1

2306000Державний
департамент
з питань
діяльності
курортів
63,063,040,23,02306010


Керівництво та
управління
у сфері
реалізації
державної
політики щодо
діяльності
курортів
63,0


63,0


40,2


3,0


2400000Міністерство
екології та
природних
ресурсів
України
664 582,2643 293,6267 798,294 875,82401000
Апарат
Міністерства
екології та
природних
ресурсів
України
101 028,0
96 977,4
48 366,7
2 395,3
2401010

Загальне
керівництво
та управління
у сфері
екології та
природних
ресурсів
5 347,5

5 347,5

2 956,8

180,0

2401020


Управління та
контроль
у сфері
екології та
природних
ресурсів на
регіональному
рівні
31 188,6


30 042,0


18 236,9


1 046,0


2401030

Прикладні
наукові та
науково-
технічні
розробки з
пріоритетних
напрямів
у сфері охорони
навколишнього
природного
середовища
2 157,7

2 157,7

2401040

Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
природо-
охоронної
діяльності
1 537,0

1 537,0

2401050Прикладні
наукові та
науково-
технічні
розробки з
пріоритетних
напрямів
у сфері гідро-
метеорології
1 808,21 808,21 162,666,02401070
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері гідро-
метеорології,
фінансова
підтримка
підготовки
наукових кадрів
26,5
26,5
5,2

2401080


Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
технічного
переоснащення
системи гідро-
метеорологічних
спостережень,
прогнозування
та досліджень
клімату
2 018,8


2 018,8
2401090


Підвищення
кваліфікації
кадрів у сфері
екології
125,9


125,9


91,7

2401100

Розвиток
мінерально-
сировинної бази
2401110

Розробка
технологій
дегазації
вугільних
пластів з метою
використання
метану
1 000,0

1 000,0

2401120

Гідрометеоро-
логічна
діяльність
34 009,5

32 874,5

19 976,2

935,7

2401130Загально-
державні
геодезичні та
картографічні
роботи
3 500,03 500,02401140

Розвиток мережі
споруд для
ведення гідро-
метеорологічних
спостережень
на річках
і водоймах
1 200,0

620,0

2401150


Геолого-
екологічні
дослідження
та заходи
5 630,0


5 630,0
2401160

Заходи із
створення і
збереження
природно-
заповідного
фонду, ведення
кадастрів
тваринного і
рослинного
світу, Червоної
книги
11 205,4

10 096,4

5 881,7

167,6

2401170Забезпечення
вимірів речовин
та аналіз проб
під час
проведення
інспекцій
Організацією
по забороні
хімічної зброї
272,9192,955,62401180


Наукове
забезпечення,
розробка
загально-
державних і
регіональних
програм,
нормативних
документів
у сфері охорони
навколишнього
природного
середовища,
екологічних
нормативів і
стандартів
2401190
Сприяння
екологічній
освіті, випуску
та поширенню
екологічної
інформації
2401200
Забезпечення
контролю за
додержанням
вимог природо-
охоронного
законодавства
та здійснення
державної
екологічної
експертизи
2401210


Моніторинг
навколишнього
природного
середовища,
створення
систем і банків
екологічної
інформації
2401220
Запобігання та
зниження рівня
забруднення
навколишнього
природного
середовища
2401230
Очистка стічних
вод
2401240
Міжнародне
співробітництво
у сфері охорони
навколишнього
природного
середовища
2401250Поводження з
відходами та
небезпечними
хімічними
речовинами
2401260


Формування
національної
екологічної
мережі
2402000

Державна
екологічна
інспекція
1 521,4

1 506,4

844,2

60,0

2402010Керівництво та
управління
у сфері
екологічного
контролю
1 521,41 506,4844,260,02403000

Державна служба
заповідної
справи
671,5

623,9

369,8

23,4

2403010Керівництво та
управління
у сфері
заповідної
справи
671,5623,9369,823,42404000Державний
комітет
лісового
господарства
України
118 283,9110 819,467 273,91 484,62404010Керівництво та
управління
у сфері
лісового
господарства
2 072,12 052,11 134,087,42404020

Фундаментальні
дослідження
у сфері
екологічної
безпеки в
лісовому
господарстві
151,3

151,3

110,02404030
Прикладні
розробки
у сфері
розвитку
лісового
господарства
1 373,4
1 373,4
883,8
63,9
2404040

Фінансова
підтримка
підготовки
наукових
кадрів у сфері
лісового
господарства
76,2

76,2

16,0

10,7

2404050Підготовка
кадрів для
лісового
господарства
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
5 798,85 478,32 849,4783,02404060

Ведення
лісового
господарства
і мисливства,
охорона і
захист лісів в
держлісфонді
87 396,1

85 096,1

58 779,3

457,5

2404070
Створення
захисних
лісових
насаджень та
полезахисних
лісових смуг
15 065,6
10 449,6


2404080


Збереження
природно-
заповідного
фонду
6 350,4


6 142,4


3 501,4


82,1


2405000


Державний
комітет України
водного
господарства
332 811,2


324 600,3


101 308,0


90 812,5


2405010


Керівництво та
управління
у сфері водного
господарства
1 583,6


1 433,6


924,0


26,4


2405020
Прикладні
розробки
у сфері
розвитку
водного
господарства
697,2
697,2


2405040Підвищення
кваліфікації
кадрів у сфері
водного
господарства
327,7327,7239,02405050


Експлуатація
загально-
державних
і міжгоспо-
дарських
державних
меліоративних
систем
267 962,7


261 901,8


100 145,0


90 786,1


2405060
Ведення
водного
кадастру,
паспортизація,
здійснення
радіологічного
та гідро-
хімічного
моніторингу
водних об'єктів
комплексного
призначення,
водогоспо-
дарських систем
міжгалузевого
та сільсько-
господарського
водопостачання
5 066,0
3 066,0


2405070


Захист від
шкідливої дії
вод сільських
населених
пунктів і
сільсько-
господарських
угідь
37 174,0


37 174,0
2405080
Комплексний
протипаводковий
захист в
басейні р. Тиса
у Закарпатській
області
20 000,0
20 000,0


2406000


Державний
комітет України
по земельних
ресурсах
110 095,9


108 595,9


49 551,6


100,0


2406010Керівництво та
управління
у сфері
земельних
ресурсів
70 705,369 205,349 551,6100,02406020


Підвищення
кваліфікації
працівників
Держкомзему
19,6


19,6
2406030

Проведення
земельної
реформи
35 641,0

35 641,0

2406040

Створення
протиерозійних
гідротехнічних
споруд та
рекультивація
порушених
земель
3 730,0

3 730,0

2406600

Видача
державних актів
на право
приватної
власності на
землю та їх
реєстрація
2407000Державна
комісія
радіаційного
захисту
населення
170,3170,384,02407010
Керівництво та
управління
у сфері
радіаційного
захисту
населення
170,3
170,3
84,0

2500000Міністерство
праці та
соціальної
політики
України
1 001 085,6994 530,335 844,57 729,72501000
Апарат
Міністерства
праці та
соціальної
політики
України
186 391,1
181 627,9
10 241,6
6 556,5
2501010Керівництво та
управління
у сфері праці
та соціальної
політики
3 802,83 702,82 066,4325,22501020
Прикладні
розробки
у сфері
економіки праці
та соціальної
політики
3 393,2
3 363,2
1 798,7
111,9
2501030Прикладні
розробки
у сфері
адаптації
сліпих
130,0130,02501040


Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
виробництва
засобів
реабілітації
інвалідів
324,4


324,4
2501050

Підготовка
кадрів для
галузі
соціального
забезпечення
та соціального
захисту вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
2 952,1

2 952,1

1 041,3

464,9

2501060


Підвищення
кваліфікації
працівників
органів
соціального
захисту і
соціального
забезпечення
159,0


153,6


75,6


38,0


2501070


Спеціалізована
протезно-
ортопедична та
медично-
реабілітаційна
допомога
інвалідам
в клініці
науково-
дослідного
інституту
протезування,
протезо-
будування та
відновлення
працездатності
2 173,9


1 663,9


542,4


272,5


2501080
Санаторне
лікування
інвалідів та
ветеранів війни
(крім хворих на
туберкульоз)
16 668,5
16 568,5
3 985,4
5 059,3
2501090
Виготовлення
бланків
пенсійних
посвідчень та
посвідчень
ветерана війни
3 100,0
3 100,0


2501100


Допомога на
капітальний
ремонт установ
соціального
забезпечення,
що знаходяться
в аварійному
стані
1 400,02501110

Заходи із
соціального
захисту дітей
2 000,0

2 000,0

2501120

Фінансова
підтримка
Українського
товариства
глухих,
Українського
товариства
сліпих, Союзу
організацій
інвалідів
України та
Національної
асамблеї
інвалідів
України
12 948,0

12 948,0

2501130

Допомога мало-
забезпеченим
пенсіонерам
1 640,0

1 640,0

2501140


Створення та
програмно-
технічне
забезпечення
системи
інформаційно-
аналітичної
підтримки
установ
соціального
забезпечення
населення
3 345,2


768,0
2501150


Щорічна разова
грошова
допомога
ветеранам війни
109 049,0


109 049,0
2501160

Довічні
державні
стипендії для
учасників
бойових дій у
період Великої
Вітчизняної
війни та
громадян
України, які
зазнали
переслідувань
за правозахисну
діяльність у
колишньому СРСР
244,3

244,3

2501170


Розробка нових
видів
протезів та
обслуговування
інвалідів у
стаціонарах
при протезних
підприємствах
4 160,7


4 120,1


731,8


284,7


2501180Соціальний
захист
працівників, що
вивільняються
у зв'язку з
виведенням з
експлуатації
Чорнобильської
АЕС
12 600,012 600,02501190

Соціологічні
дослідження
у сфері
трудових
відносин та
соціальної
політики
300,0

300,0

2501600Розробка та
впровадження
моделей
соціального
інвестування
6 000,06 000,02502000


Державний
департамент
по нагляду за
охороною праці
30 498,5


30 458,5


17 668,7


560,0


2502010Керівництво та
управління у
сфері нагляду
за охороною
праці
1 122,71 122,7715,62502020
Державний
нагляд за
дотриманням
вимог
нормативних
актів щодо
безпеки і
гігієни праці
та виробничого
середовища
28 952,9
28 912,9
16 878,0
560,0
2502030
Підвищення
кваліфікації
кадрів у сфері
охорони праці
та наглядової
діяльності
102,9
102,9
75,1

2502040


Прикладні
розробки
у сфері
охорони праці
320,0


320,0
2503000
Державний
департамент
нагляду за
додержанням
законодавства
про працю
7 444,5
6 550,5
4 148,9

2503010
Керівництво та
управління
у сфері нагляду
за додержанням
законодавства
про працю
7 444,5
6 550,5
4 148,9

2504000

Державний центр
зайнятості
населення
40 000,0

40 000,0

2504020
Участь держави
у наданні
соціальних
послуг та
матеріальному
забезпеченню
безробітних
з числа
незастрахованих
осіб
40 000,0
40 000,0


2504600


Перегрупування
трудових
ресурсів
Донбасу
2505000


Державний
комітет України
у справах
ветеранів
5 814,0


4 955,9


786,0


546,0


2505010
Керівництво та
управління
у сфері
соціального
захисту
ветеранів
743,4
743,4
411,6
6,0
2505020
Санаторне
лікування
ветеранів та
інвалідів
війни, хворих
на туберкульоз
2 899,6
2 041,5
374,4
540,0
2505030

Відвідування
військових
поховань та
здійснення
поховань
учасників
бойових дій
54,0

54,0

2505040Нагородження
ветеранів війни
неодержаними
державними
нагородами
360,0360,02505050Фінансова
підтримка
громадських
організацій
ветеранів
1 757,01 757,02506000


Національна
рада
соціального
партнерства
160,8


160,8


75,6

2506010
Узгодження та
вирішення
питань, що
виникають у
соціально-
трудовій сфері
160,8
160,8
75,6

2507000


Фонд України
соціального
захисту
інвалідів
250 258,7


250 258,7


2 923,7


67,2


2507020
Керівництво та
управління
у сфері
соціального
захисту
інвалідів
5 421,4
5 421,4
2 923,7
67,2
2507030

Забезпечення
інвалідів
автомобілями
та іншими
протезно-
ортопедичними
виробами
169 577,6

169 577,6

2507040Компенсаційні
виплати
інвалідам на
бензин, ремонт,
техобслуго-
вування
автотранспорту
та транспортне
обслуговування
16 000,016 000,02507050


Санаторно-
курортне
оздоровлення
інвалідів
46 243,7


46 243,7
2507060


Встановлення
телефонів
інвалідам I
і II груп
6 956,0


6 956,0
2507070


Одноразова
матеріальна
допомога
інвалідам
6 000,0


6 000,0
2507080Соціально-
трудова та
професійна
реабілітація
інвалідів
60,060,02508000
Пенсійний фонд
України
480 518,0
480 518,0


2508010


Відшкодування
на виплату
пенсій
військово-
службовцям
рядового,
сержантського
та
старшинського
складу
строкової
служби
330 269,0


330 269,0
2508020
Відшкодування
на виплату
пенсій особам,
які працювали
в органах
державної влади
2508030

Відшкодування
на виплату
пенсій особам,
які не мають
трудового стажу
для призначення
пенсій
2508040Відшкодування
на виплату
надбавок та
підвищень до
пенсій,
призначених
за різними
пенсійними
програмами
140 012,0140 012,02508050
Компенсація
різниці у
пенсійному
забезпеченні
наукових
працівників
2508060Додаткові
заходи,
пов'язані з
виплатою
пенсій,
призначених
за різними
пенсійними
програмами
2508070


Відшкодування
на виплату
пенсій особам,
вивільненим
у зв'язку із
закриттям
Чорнобильської
АЕС
10 237,0


10 237,0
2600000


Міністерство
промислової
політики
України
117 402,7


110 279,7


3 524,0


492,9


2601000Апарат
Міністерства
промислової
політики
України
87 084,279 961,23 371,2454,22601010
Загальне
керівництво
та управління
у сфері
промислової
політики
9 046,3
8 938,3
3 284,4
413,1
2601020


Прикладні
розробки
з проблем
розвитку
основних
галузей
обробної
промисловості
4 151,0


4 151,0
2601030
Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
промисловості
2 450,0
2 450,0


2601040

Проведення
наукових
конференцій,
семінарів і
виставок
у сфері
промисловості
400,0

400,0

2601050
Функціонування
Центральної
державної
науково-
технічної
бібліотеки
227,2
212,2
70,7
30,0
2601060


Функціонування
Державного
металургійного
музею України
57,7


57,7


16,1


11,1


2601070Створення і
впровадження
у виробництво
сучасних видів
цивільної
продукції на
підприємствах
машинобудівного
комплексу
20 000,020 000,02601080Консервація
виробничих
потужностей
промислових
підприємств
3 000,03 000,02601090
Реструкту-
ризація
підприємств
з підземного
видобутку
залізної руди
15 000,0
8 000,0


2601100
Обов'язкові
природоохоронні
роботи у зоні
діяльності
Яворівського
ДГХП "Сірка",
Стебницького
ДГХП
"Полімінерал",
Роздільського
ДГХП "Сірка",
ДП "Подорож-
нянський
рудник"
10 000,0
10 000,0


2601110

Заходи
спеціального
призначення
підприємств та
організацій
оборонного
комплексу
10 000,0

10 000,0

2601120


Часткове
покриття витрат
на виплату
заборгованості
гірникам з
регресних
позовів та
одноразової
допомоги
по втраті
професійної
працездатності
2 000,0


2 000,0
2601130Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
промисловості
5 352,05 352,02601140

Наукові
розробки
у сфері
стандартизації
та сертифікації
промислової
продукції
400,0

400,0

2601150Фінансова
підтримка
вітчизняного
виробника
калійних добрив
5 000,05 000,02602000
Державний
департамент
тракторного і
сільсько-
господарського
машинобудування
30 318,5
30 318,5
152,8
38,7
2602010

Керівництво та
управління
у сфері
тракторного і
сільсько-
господарського
машинобудування
318,5

318,5

152,8

38,7

2602020

Фінансова
підтримка
вітчизняного
машинобудування
для агро-
промислового
комплексу
30 000,0

30 000,0

2800000


Міністерство
аграрної
політики
України
1 163 705,3


1 120 996,5


352 356,3


44 888,3


2801000Апарат
Міністерства
аграрної
політики
України
816 151,0775 420,6188 188,231 964,22801010
Загальне
керівництво
та управління
у сфері агро-
промислового
комплексу
10 276,5
6 776,5
2 814,0
408,7
2801020Фундаментальні
дослідження
Національного
аграрного
університету
у сфері
сільсько-
господарських
наук
634,1614,1418,92801030
Прикладні
розробки у
сфері розвитку
сільсько-
господарського
виробництва
7 098,8
7 098,8
1 250,0

2801040Прикладні
розробки
Національного
аграрного
університету
у сфері
сільсько-
господарських
наук
3 094,92 994,91 906,07,02801050


Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
розвитку агро-
промислового
комплексу,
фінансова
підтримка
підготовки
наукових кадрів
1 373,0


1 373,0
2801060


Наукові
розробки
у сфері
стандартизації
та сертифікації
сільсько-
господарської
продукції
1 450,1


1 450,1
2801070

Оздоровлення та
відпочинок
дітей
працівників
агро-
промислового
комплексу
4 745,0

4 745,0

2 850,0

203,0

2801080
Підготовка
кадрів для
агро-
промислового
комплексу
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
86 185,1
85 065,1
43 066,9
12 335,6
2801090Підготовка
кадрів для
агро-
промислового
комплексу
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
Національного
аграрного
університету
7 415,57 200,53 217,11 337,02801100
Підготовка
кадрів для
агро-
промислового
комплексу
вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації
93 689,8
92 879,8
47 595,9
9 000,0
2801110


Підготовка
кадрів для
агро-
промислового
комплексу
Національним
аграрним
університетом
36 822,3


30 338,9


15 659,1


3 109,8


2801120
Підвищення
кваліфікації
кадрів агро-
промислового
комплексу
у закладах
післядипломної
освіти III і
IV рівнів
акредитації
1 086,3
1 086,3
792,4

2801130


Підготовка,
перепідготовка
та підвищення
кваліфікації
робітничих
кадрів агро-
промислового
комплексу
4 250,0


4 250,0


2 700,0


458,6


2801140


Підвищення
кваліфікації
кадрів агро-
промислового
комплексу
закладами
післядипломної
освіти
1 583,9


1 583,9


984,4


154,0


2801150

Культурно-
освітня
діяльність для
працівників
агро-
промислового
комплексу
1 714,7

1 714,7

1 249,82801160
Державне
пільгове
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників
19 500,02801170

Докорінне
поліпшення
земель
підприємств
агро-
промислового
комплексу
4 000,0

4 000,0

2801180
Агрохімічна
паспортизація
земель
сільсько-
господарського
призначення
2 000,0
2 000,0


2801190

Селекція в
тваринництві та
птахівництві на
підприємствах
агро-
промислового
комплексу
58 500,0

58 500,0

2801200

Заходи по
боротьбі з
шкідниками та
хворобами
сільсько-
господарських
рослин
2 000,0

2 000,0

2801210
Фінансова
підтримка
виробництва
продукції
тваринництва
та рослинництва
103 500,0
103 500,0


2801220


Селекція в
рослинництві
та сорто-
випробування
42 500,0


42 500,0
2801230Фінансова
підтримка
селянських
(фермерських)
господарств
10 000,02 000,02801240

Фінансова
підтримка
підприємств
агро-
промислового
комплексу
через механізм
здешевлення
кредитів
комерційних
банків
150 000,0

150 000,0

2801250
Погашення
заборгованості
із закупівлі
сільсько-
господарської
продукції за
державним
замовленням
(контрактом)
1994-1997 рр.
2801260

Заходи з
охорони і
захисту,
раціонального
використання
лісів, наданих
в постійне
користування
агро-
промисловим
підприємствам
9 528,3

9 528,3

4 772,0

90,0

2801270

Розробка
зразків техніки
для сільського
господарства,
харчової та
переробної
промисловості
2 000,0

2 000,0

2801280Фінансова
підтримка агро-
промислових
підприємств,
що знаходяться
в особливо
складних
кліматичних
умовах
5 000,05 000,02801290

Проведення
державних
виставкових
заходів у
сфері агро-
промислового
комплексу
1 500,0

1 500,0

2801300Розвиток
комунального
господарства
у сільській
місцевості
16 000,016 000,02801310

Організація і
регулювання
діяльності
установ в
системі агро-
промислового
комплексу
67 629,4

66 847,4

43 709,9

3 500,5

2801320

Дослідження і
експери-
ментальні
розробки в
системі агро-
промислового
комплексу
23 486,9

23 286,9

15 201,8

1 360,0

2801330
Створення і
забезпечення
страхового
запасу елітного
та сортового
насіння
10 000,0
10 000,0


2801340Запобігання
розповсюдженню
збудників
інфекційних
хвороб тварин
6 053,06 053,02801350
Закладення і
нагляд за
молодими
садами,
виноградниками
та ягідниками
2801360
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
сільського
господарства
1 533,4
1 533,4


2801380


Повернення
бюджетних
позичок,
наданих на
закупівлю
сільсько-
господарської
продукції за
державним
замовленням
(контрактом)
1994-1997 років
2801400
Повернення
кредитів,
наданих
селянським
(фермерським)
господарствам
2801410

Повернення
коштів,
наданих для
кредитування
індивідуальних
сільських
забудовників
2801430Часткова
компенсація
вартості
складної
сільсько-
господарської
техніки
вітчизняного
виробництва
20 000,020 000,02802000


Державний
департамент
ветеринарної
медицини
191 721,1


191 521,1


96 030,4


3 511,0


2802010Керівництво та
управління
у сфері
ветеринарної
медицини
324,1324,1184,911,02802020

Проти-
епізоотичні
заходи та
участь у
Міжнародному
протиепізоо-
тичному бюро
52 447,0

52 447,0

2802030

Організація і
регулювання
діяльності
установ в
системі
ветеринарної
медицини
138 950,0

138 750,0

95 845,5

3 500,0

2803000

Державний
департамент
продовольства
2 148,3

2 130,3

1 171,0

73,3

2803010


Керівництво та
управління
у сфері
продовольства
773,5


773,5


434,2


27,3


2803020

Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розвитку
харчової
промисловості
68,4

68,4

2803030

Оздоровлення та
відпочинок
дітей
працівників
харчової та
переробної
промисловості
540,0

540,0

230,0

46,0

2803040

Функціонування
культурно-
освітніх
закладів
Державного
департаменту
продовольства
618,4

618,4

450,72803050Методично-
бібліотечне
забезпечення
переробної
промисловості
148,0130,056,12804000


Державний
департамент
рибного
господарства
43 426,9


41 873,5


13 344,2


2 767,7


2804010


Керівництво та
управління
у сфері рибного
господарства
732,3


732,3


434,2


25,8


2804020

Фундаментальні
дослідження
у сфері
океанології та
використання
морських
ресурсів
1 766,4

1 766,4

2804030


Прикладні
розробки
у сфері рибного
господарства
1 815,4


1 815,4
2804040Підготовка
кадрів для
рибного
господарства
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
3 015,32 940,31 420,3528,72804050Підготовка
кадрів для
сфери рибного
господарства
вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації
2 829,42 740,01 259,8692,02804060
Забезпечення
проведення
виробничої
практики
студентів вищих
навчальних
закладів на
учбовому
вітрильному
судні
567,0
378,0
202,8

2804070Відтворення та
охорона водних
живих ресурсів
і регулювання
рибальства
31 364,030 164,010 027,11 521,22804080

Селекція у
рибному
господарстві
1 337,1

1 337,1

2804090Участь у
міжнародних
морських
риболовних
організаціях
2805000

Українська
академія
аграрних наук
106 139,0

106 032,0

53 622,5

6 572,1

2805020
Наукова і
організаційна
діяльність
президії
Української
академії
аграрних наук
та розвиток
інфраструктури
академії
4 251,4
4 251,4
2 428,3
310,7
2805030Фундаментальні
дослідження
у сфері
природничих і
технічних наук
53 184,253 184,231 011,74 226,32805040


Прикладні
розробки
Української
академії
аграрних наук у
сфері сільсько-
господарських
наук
28 865,7


28 865,7


18 452,2


1 822,1


2805050


Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розвитку
сільсько-
господарського
виробництва та
застосування
нових
технологій у
рослинництві
137,5


137,5


46,0


8,0


2805060

Фінансова
підтримка
технічного
забезпечення
наукових
установ та
підготовки
наукових
кадрів агро-
промислового
комплексу
4 629,9

4 629,9

874,6

50,3

2805070Докорінне
поліпшення
земель науково-
дослідних
господарств
200,0200,02805080
Селекція у
тваринництві
та птахівництві
в науково-
дослідних
господарствах
5 500,0
5 500,0


2805090

Селекція
сільсько-
господарських
культур
в ланках
первинного
рослинництва
7 500,0

7 500,0

2805100

Збереження
природно-
заповідного
фонду в
біосферному
заповіднику
"Асканія-Нова"
1 870,3

1 763,3

809,7

154,7

2806000


Національна
акціонерна
компанія
"Украгролізинг"
2806020


Заходи по
операціях
фінансового
лізингу
вітчизняної
сільсько-
господарської
техніки
2806030
Повернення
коштів, в
частині
відшкодування
вартості
сільсько-
господарської
техніки,
переданої
суб'єктам
господарювання
на умовах
фінансового
лізингу
2806040

Придбання
сільсько-
господарської
техніки
на умовах
фінансового
лізингу та
заходи по
операціях
фінансового
лізингу
2806050

Кошти, що
надійдуть в
рахунок
погашення
заборгованості
за кредитами,
залученими
державою або
під державні
гарантії і
наданими для
закупівлі
сільсько-
господарської
техніки
іноземного
виробництва,
переданої
сільгосп-
виробникам
та іншим
суб'єктами
господарювання
2807000


Фізкультурно-
спортивне
товариство
"Колос"
4 119,0


4 019,0
2807020
Розвиток
фізичної
культури і
спорту серед
сільського
населення
4 119,0
4 019,0


3000000


Державний
комітет
статистики
України
136 662,3


130 262,3


77 493,7


2 344,3


3001000Апарат
Державного
комітету
статистики
України
136 662,3130 262,377 493,72 344,33001010


Керівництво та
управління
у сфері
статистики
90 075,8


90 075,8


61 086,3


2 320,9


3001020

Статистичні
спостереження
та переписи
41 353,8

35 753,8

15 800,03001030

Обстеження умов
життя домо-
господарств
960,0

960,0

3001040Фундаментальні
дослідження
у сфері
державної
статистики
1 035,61 035,6603,323,43001050


Державні
науково-
технічні
програми та
наукові
частини
державних
цільових
програм у сфері
реформування
державної
статистики
2 197,0


2 197,0
3001060
Підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної
статистики
20,4
20,4


3001070


Створення та
розвиток
інтегрованої
інформаційно-
аналітичної
системи
державної
статистики
1 000,0


200,0
3001080

Фінансова
підтримка
підготовки
наукових
кадрів у сфері
державної
статистики
19,7

19,7

4,13001600

Реформування
державної
статистики
3100000

Міністерство
транспорту
України
190 783,7

180 560,1

86 648,6

21 028,9

3101000


Апарат
Міністерства
транспорту
України
20 416,2


20 282,2


9 063,9


2 191,0


3101010Загальне
керівництво
та управління
у сфері
транспорту
3 144,33 010,31 419,6131,03101020
Прикладні
розробки
у сфері
функціонування
транспортної
системи
991,3
991,3


3101030


Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розвитку
національної
транспортної
мережі
874,0


874,0
3101040

Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
транспортного
комплексу
70,0

70,0

3101050
Підготовка
кадрів для
сфери
автомобільного
транспорту
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
686,7
686,7
416,8
43,6
3101060
Підготовка
кадрів для
сфери
залізничного
транспорту
вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації
14 188,1
14 188,1
6 972,2
2 016,4
3101080
Культурно-
освітня
діяльність для
працівників
транспортної
галузі
350,3
350,3
255,3

3101090


Підвищення
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої-сьомої
категорій
у сфері
транспорту
111,5


111,5
3102000


Державний
департамент
автомобільного
транспорту
501,9


501,9


241,2

3102010Керівництво та
управління
у сфері
автомобільного
транспорту
501,9501,9241,23103000Державний
департамент
морського і
річкового
транспорту
23 984,023 984,03103010
Керівництво та
управління
у сфері
морського і
річкового
транспорту
3103020
Навігаційно-
гідрографічне
забезпечення
безпеки
мореплавства
у водах України
9 234,0
9 234,0


3103030


Підтримка
експлуатаційно
безпечного
стану
внутрішніх
водних шляхів
та судноплавних
шлюзів
14 750,0


14 750,0
3104000


Державна
адміністрація
залізничного
транспорту
141 256,7


131 167,1


75 018,7


18 501,4


3104020
Підготовка
кадрів для
сфери
залізничного
транспорту
вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
7 325,9
7 325,9
3 768,1
623,8
3104030
Методичне
забезпечення
діяльності
вищих
навчальних
закладів
Державної
адміністрації
залізничного
транспорту
83,4
83,4
55,2
3,7
3104040

Стаціонарне
медичне
обслуговування
працівників та
пасажирів
залізничного
транспорту
111 797,8

111 712,2

63 970,6

16 515,1

3104050


Створення
банків крові
та її
компонентів
для лікування
працівників
залізничного
транспорту
1 293,9


1 293,9


728,9


97,5


3104060

Амбулаторно-
поліклінічне
обслуговування
працівників та
пасажирів
залізничного
транспорту
10 755,7

10 751,7

6 495,9

1 261,3

3104070


Придбання
вітчизняних
вагонів для
Укрзалізниці
10 000,03105000


Державний
департамент
авіаційного
транспорту
2 034,7


2 034,7


1 232,8

3105010Керівництво та
управління
у сфері
авіаційного
транспорту
3105020
Стаціонарне
медичне
обслуговування
та сертифікація
льотно-
диспетчерського
складу
працівників
авіаційного
транспорту
662,1
662,1
377,9

3105030
Передпольотний
та передзмінний
контроль
льотно-
диспетчерського
складу
працівників
авіаційного
транспорту
та надання
первинної
медичної
допомоги
пасажирам
1 372,6
1 372,6
854,9

3105040
Страховий фонд
безпеки авіації
3106000

Державна служба
автомобільних
доріг України
2 590,2

2 590,2

1 092,0

336,5

3106010


Керівництво та
управління
у сфері
будівництва,
ремонту та
утримання
автомобільних
доріг
2 590,2


2 590,2


1 092,0


336,5


3106020
Розвиток мережі
і утримання
автомобільних
доріг
загального
користування
3200000
Міністерство
України
з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
2 299 960,0
2 182 183,3
59 339,5
7 024,8
3201000

Апарат
Міністерства
України
з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
2 164 327,6

2 048 189,6

52 964,3

6 462,4

3201010

Керівництво та
управління
у сфері
надзвичайних
ситуацій та
соціального
захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
6 883,3

6 583,3

3 630,0

226,0

3201020

Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
попередження
надзвичайних
ситуацій
кліматичного
і технічного
походження
60,0

60,0

3201030Доплати за
роботу на
радіоактивно
забруднених
територіях,
збереження
заробітної
плати при
переведенні
на нижче-
оплачувану
роботу та у
зв'язку з
відселенням,
виплати
підвищених
стипендій
та надання
додаткової
відпустки
громадянам,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
126 639,0126 639,03201040
Компенсація
сім'ям з дітьми
та видатки на
безплатне
харчування
дітей, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
293 152,0
293 152,0


3201050


Щомісячна
грошова
допомога у
зв'язку з
обмеженням
споживання
продуктів
харчування
місцевого
виробництва
та компенсації
за пільгове
забезпечення
продуктами
харчування
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
289 200,0


289 200,0
3201060

Пільги на
житлово-
комунальні
послуги,
придбання
палива
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
44 609,0

44 609,0

3201070Пільги на
користування
транспортом
та зв'язком
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
64 937,064 937,03201080


Пільги на
медичне
обслуговування
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
60 871,0


60 871,0
3201090Компенсації за
втрачене майно
та оплата
витрат у
зв'язку з
переїздом на
нове місце
проживання
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
8 000,08 000,03201100Компенсації за
шкоду,
заподіяну
здоров'ю та
допомоги на
оздоровлення,
у випадку
звільнення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
6 440,06 440,03201110
Оздоровлення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
155 500,0
155 500,0


3201120Допомога по
тимчасовій
непраце-
здатності
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
8 000,08 000,03201130

Інформування
громадськості
з питань
ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
2 000,0

2 000,0

3201140Пенсійне
забезпечення
осіб, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
віднесених до
категорії I
234 194,8234 194,83201150


Відшкодування
на виплату
пенсій особам,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
віднесеним до
категорій II,
III і IV та
непрацездатним
пенсіонерам,
які проживають
у зонах
радіоактивного
забруднення
345 001,2


345 001,2
3201170
Компенсація за
втрату
годувальника
та допомога на
поховання
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
4 007,0
4 007,0


3201180
Внесок України
до
Чорнобильського
фонду "Укриття"
на реалізацію
програми SIP
29 920,0
1 742,0


3201190


Будівництво
пускового
комплексу
"Вектор"
12 000,03201200

Забезпечення
житлом
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
20 000,03201210Комплексне
медико-
санітарне
забезпечення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
54 390,054 390,03201220Радіологічний
захист
населення та
екологічне
оздоровлення
території,
що зазнала
радіоактивного
забруднення
12 000,012 000,03201230Наукове
забезпечення
робіт та
інформаційні
системи щодо
ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
10 000,010 000,03201240
Виконання робіт
у сфері
поводження з
радіоактивними
відходами
неядерного
циклу та
ліквідація
радіаційних
аварій
9 200,0
9 200,0


3201250


Забезпечення
діяльності
служб Цивільної
оборони
6 695,0


6 695,0


3 615,5


700,0


3201260

Авіаційні
роботи з пошуку
та рятування
16 039,7

16 029,7

3 780,0

436,4

3201270


Створення
Урядової
інформаційно-
аналітичні
системи
з питань
надзвичайних
ситуацій
3 840,0


3 840,0
3201280Забезпечення
особового
складу військ
Цивільної
оборони
66 345,065 475,041 938,85 100,03201290


Бойова
підготовка
військ
Цивільної
оборони та її
матеріально-
технічне
забезпечення
30,0


30,0
3201300

Амбулаторне
лікування
працівників та
військово-
службовців
Міністерства
України
з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
428,0

428,0

3201310
Стаціонарне
лікування
військово-
службовців
Міністерства
України
з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
1 000,0
1 000,0


3201330

Закупівля
озброєння та
військової
техніки для
потреб військ
Цивільної
оборони
6 565,6

6 565,6

3201340
Прикладні
дослідження
і розробки
у сфері
Цивільної
оборони
300,0
300,0


3201350
Знешкодження
вибухо-
небезпечних
предметів, що
залишилися з
часів Другої
світової війни
в районі міст
Севастополя
та Керчі
1 150,0
1 150,0


3201360

Підготовка і
перепідготовка
керівних кадрів
і спеціалістів
у сфері
цивільного
захисту
150,0

150,0

3201370

Державні
капітальні
вкладення на
реалізацію
Чорнобильської
будівельної
програми
54 780,03201380Погашення
заборгованості
із соціальних
виплат
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
200 000,0200 000,03201390
Проведення
неперед-
бачуваних
видатків
на заходи,
пов'язані з
ліквідацією
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
5 500,0
5 500,0


3201400
Забезпечення
автомобілями
громадян,
віднесених
до категорії
1 осіб, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
500,0
500,0


3201410

Обслуговування
банківських
позик, наданих
на пільгових
умовах до
1999 року
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3 000,0

3 000,0

3201420Здійснення
окремих заходів
Всеукраїнською
громадською
організацією
"Союз Чорнобиль
України"
та іншими
громадськими
організаціями
по соціальному
захисту
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
1 000,01 000,03202000
Адміністрація
зони відчуження
і зони
безумовного
(обов'язкового)
відселення
99 231,0
99 231,0
211,0

3202010Керівництво та
управління
діяльністю
у зоні
відчуження
і зоні
безумовного
(обов'язкового)
відселення
378,0378,0211,03202020Забезпечення
безпечної
експлуатації
об'єкту
"Укриття"
26 000,026 000,03202030


Підтримка
екологічно
безпечного
стану у зонах
відчуження і
безумовного
(обов'язкового)
відселення
64 853,0


64 853,0
3202040

Здійснення
науково-
дослідних і
дослідно-кон-
структорських
робіт МНТЦ
"Укриття"
8 000,0

8 000,0

3203000Державний
департамент
страхового
фонду
документації
5 363,34 841,62 097,8206,83203010


Керівництво та
управління
діяльністю
в сфері
створення
страхового
фонду
документації
2 514,2


2 514,2


768,8


45,8


3203020Створення і
зберігання
страхового
фонду
документації
2 849,12 327,41 329,0161,03204000Головний штаб
Державної
аварійно-
рятувальної
служби
18 177,118 177,13204020

Забезпечення
готовності
підрозділів
аварійно-
рятувальної
служби і
аварійно-
рятувальні
роботи при
надзвичайних
ситуаціях
18 177,1

18 177,1

3205000

Державний
координаційний
центр
реагування на
надзвичайні
ситуації на
водних об'єктах
6 990,0

5 873,0

766,4

123,6

3205020Координація
діяльності
пошуково-
рятувальних
служб на воді
4 090,02 973,0766,4123,63205030Пошук та
знешкодження
залишків
хімічної зброї,
затопленої у
виключній
(морській)
економічній
зоні України
2 900,02 900,03206000Спеціалізована
воєнізована
аварійно-
рятувальна
служба
5 871,05 871,03 300,0232,03206020
Аварійно-
рятувальні
роботи у зонах
нафтових і
газових
фонтанів
5 871,0
5 871,0
3 300,0
232,0
3400000


Державний
комітет України
у справах сім'ї
та молоді
103 565,7


28 898,8


1 325,4


121,4


3401000
Апарат
Державного
комітету
України у
справах сім'ї
та молоді
21 898,0
19 636,1
1 135,4
94,2
3401010
Керівництво та
управління
у сфері
молодіжної
та сімейної
політики
1 049,1
1 024,1
634,0
29,4
3401020
Оздоровлення та
відпочинок
дітей в МЦ
"Молода
гвардія",
надання
позашкільної
освіти в МДЦ
"Золотий
ключик"
3 397,8
3 360,9
324,8
63,5
3401050
Підвищення
кваліфікації
працівників
державних
органів,
установ і
організацій
у справах
сім'ї, жінок,
молоді та дітей
51,3
51,3
36,4
1,3
3401070


Здійснення
державними
органами
централізованих
заходів з
питань дітей,
молоді, жінок
та сім'ї
7 120,0


7 120,0
3401130
Державна
підтримка
розвитку
молодіжного
руху соціальної
спрямованості
526,2
526,2


3401140


Фінансова
підтримка
Українського
національного
комітету
молодіжних
організацій на
виконання
загально-
державних
програм з
питань молоді
9 561,3


7 361,3
3401180


Прикладні
розробки
у сфері сім'ї
та молоді
192,3


192,3


140,2

3405000Український
державний центр
соціальних
служб для
молоді
4 667,74 642,7190,027,23405020
Реалізація
програм та
здійснення
заходів
Українського
державного
центру
соціальних
служб для
молоді
4 667,7
4 642,7
190,0
27,2
3408000Державний Фонд
сприяння
молодіжному
житловому
будівництву
77 000,04 620,03408010


Надання
пільгового
довгострокового
державного
кредиту молодим
сім'ям та
одиноким
молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію)
житла
77 000,0


4 620,0
3408020

Повернення
коштів,
наданих для
кредитування
молодих сімей
та одиноких
молодих
громадян на
будівництво
(реконструкцію)
житла
3500000

Міністерство
фінансів
України
5 245 617,7

5 161 497,7

182 398,7

9 687,7

3501000


Апарат
Міністерства
фінансів
України
4 997 715,0


4 952 537,3


59 442,0


4 008,4


3501010


Керівництво та
управління
у сфері
фінансів
136 953,5


112 217,3


54 455,3


2 727,5


3501020

Створення
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи
фінансових
органів
25 000,0

8 615,0

3501030

Прикладні
наукові
розробки
у сфері
розвитку
державних
фінансів
1 331,3

1 331,3

3501040


Підготовка
кадрів для
фінансової
системи вищими
навчальними
закладами I
і II рівнів
акредитації
3 599,3


3 349,7


1 539,2


530,5


3501050


Підготовка
кадрів для
фінансової
системи вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації
4 950,0


4 710,5


2 249,7


558,6


3501060Підвищення
кваліфікації
кадрів
фінансової
системи
349,1349,13501070Функціонування
Музею
коштовного і
декоративного
каміння
138,3108,524,07,13501080Фінансова
підтримка
журналу
"Фінанси
України"
155,4155,43501090
Підтримка
культурно-
оздоровчих
заходів
фінансової
системи
921,3
628,7
159,5
98,5
3501100
Забезпечення
державних
виробничих та
соціально-
культурних
потреб у
дорогоцінних
металах і
дорогоцінному
камінні
3 638,0
488,0
45,3
20,6
3501110


Підготовка
наукових
кадрів у сфері
фінансів
81,6


81,6


48,1

3501120
Прикладні
розробки
у сфері
фінансів,
кредиту і
грошового обігу
1 496,9
1 456,9
810,1
25,6
3501140

Внески до
міжнародних
організацій
86 607,7

86 607,7

3501150Погашення
реструкту-
ризованої
заборгованості
перед
комерційними
банками та
поповнення їх
капіталу
277 386,0277 386,03501160

Поступова
компенсація
громадянам
втрат від
знецінених
грошових
заощаджень
500 600,0

500 600,0


в тому числі
компенсація
витрат ВАТ
"Державний
ощадний банк
України",
пов'язаних з
організацією
та здійсненням
компенсації
втрат від
знецінення
заощаджень
громадян
600,0
600,0


3501170


Обслуговування
внутрішнього
державного
боргу
901 582,1


901 582,1
3501180


Обслуговування
зовнішнього
державного
боргу
3 051 458,7


3 051 458,7
3501200
Науково-
методичне
забезпечення
у сфері
виробництва і
використання
дорогоцінного
і напів-
дорогоцінного
каміння
465,8
410,8
110,8
40,0
3501210


Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
технології,
матеріалів і
устаткування
для виробництва
бланків цінних
паперів і
документів
суворого обліку
1 000,0


1 000,0
3501230

Створення
потужностей
з переробки
брухту та
відходів
дорогоцінних
металів
3501600


Розвиток
муніципального
кредитного
ринку
3503000
Державна
пробірна служба
1 184,1
1 184,1
643,2
46,0
3503010

Державний
пробірний
контроль
1 054,1

1 054,1

643,2

46,0

3503020Наукове
забезпечення
державного
пробірного
контролю
130,0130,03504000

Державне
казначейство
України
158 605,5

121 450,1

66 920,1

3 807,0

3504010Керівництво та
управління
казначейським
обслуговуванням
бюджету
128 605,5121 450,166 920,13 807,03504600

Створення
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи органів
Державного
казначейства
30 000,0

30 000,0

3505000Головне
контрольно-
ревізійне
управління
України
88 113,186 326,255 393,41 826,33505010

Керівництво та
управління
у сфері
контролю за
витрачанням
бюджетних
коштів
87 913,1

86 126,2

55 393,4

1 826,3

3505020
Підвищення
кваліфікації
працівників
контрольно-
ревізійної
служби України
200,0
200,0


3510000
Міністерство
фінансів
України
(загально-
державні
видатки)
11 151 579,6
10 615 945,8
3 030,0
1 900,0
3511000
Міністерство
фінансів
України
(загально-
державні
видатки)
11 151 579,6
10 615 945,8
3 030,0
1 900,0
3511010
Мобілізаційна
підготовка
галузей
національної
економіки
України
12 057,2
11 527,2
3 030,0
1 900,0
3511020

Державні
капітальні
вкладення
490 000,03511030 Резервний фонд 250 000,0      
3511050Дотації
вирівнювання
бюджету
Автономної
Республіки
Крим, обласним
бюджетам,
бюджету міста
Севастополя,
бюджетам
районів та
бюджетам міст
республікансь-
кого Автономної
Республіки Крим
та обласного
значення
4 252 782,84 252 782,83511060
Субвенція на
ліквідацію
наслідків
стихійного лиха
у Закарпатській
області
20 000,03511100Субвенція на
надання пільг
та субсидій
населенню на
оплату
електроенергії,
природного
газу, послуг
тепло-, водо-
постачання і
водовідведення
та послуг
зв'язку
2 295 000,02 295 000,03511150

Субвенція на
виплату допомог
сім'ям з
дітьми,
інвалідам з
дитинства та
дітям-інвалідам
1 076 743,4

1 076 743,4

3511160
Субвенція на
надання пільг
ветеранам війни
і праці (крім
пільг на оплату
електроенергії,
природного і
скрапленого
газу, твердого
та рідкого
пічного
побутового
палива,
житлово-
комунальних
послуг та
послуг зв'язку)
та компенсацію
за пільговий
проїзд окремих
категорій
громадян
285 382,4
285 382,4


3511170Субвенція на
будівництво
житла
військово-
службовцям,
учасникам
бойових дій в
Афганістані
та воєнних
конфліктів у
зарубіжних
країнах,
членам сімей
військово-
службовців, що
загинули під
час виконання
ними службових
обов'язків,
а також
військово-
службовцям,
звільненим у
запас або
відставку
за станом
здоров'я,
віком, вислугою
років та у
зв'язку із
скороченням
штатів, які
перебувають на
квартирному
обліку за
місцем
проживання
3511190


Субвенція на
погашення
основної суми
боргу за
кредитами,
наданими у
1999 році
відкритим
акціонерним
товариством
"Державний
ощадний банк
України"
Закарпатській
обласній
державній
адміністрації
на ліквідацію
наслідків
стихійного лиха
32 000,0


32 000,0
3511200


Фінансова
підтримка
підприємств
транспортно-
дорожнього
комплексу на
формування
лізингових
фондів,
підприємств
машинобудівного
комплексу для
створення і
впровадження
у виробництво
сучасних
зразків
цивільної
продукції,
виконавців
Міжвідомчої
програми
впровадження
космічних
технологій у
створення та
виготовлення
високо-
технологічної
цивільної
продукції та
суб'єктів
малого
підприємництва
через
здешевлення
кредитів, що
надаються їм
комерційними
банками
40 000,0


40 000,0
3511210Створення
фінансової
установи з
реконструкції
та розвитку і
Державного
земельного
(іпотечного)
банку
30 000,03511220

Субвенція, що
одержується
з Державного
бюджету на
надання пільг
та субсидій
населенню на
оплату
твердого та
рідкого пічного
побутового
палива,
скрапленого
газу,
квартирної
плати, вивозу
сміття та
побутових
відходів
634 510,0

634 510,0

3511230

Субвенція на
ліквідацію
наслідків
аварії на
очисних
спорудах міста
Харкова
3511250
Відшкодування
шкоди, завданої
громадянинові
незаконними
діями органів
дізнання,
попереднього
слідства,
прокуратури,
суду
10 000,0
10 000,0


3511260


Пенсійне
забезпечення
військово-
службовців
та осіб
начальницького
і рядового
складу
1 783 000,0


1 783 000,0
3511270

Субвенція на
ліквідацію
наслідків
стихійного
лиха у Івано-
Франківській
області
7 000,03511280Субвенція на
комплексну
реконструкцію
та реставрацію
Одеського
державного
академічного
театру опери
та балету
5 000,03511290Субвенція на
соціально-
економічний
розвиток міста
Севастополя
3511300


Субвенція
обласному
бюджету
Запорізької
області на
фінансову
підтримку
державного
комунального
підприємства
"Водоканал"
м. Запоріжжя
відповідно до
Гарантійної
Угоди між
Україною та
Європейським
банком
реконструкції
та розвитку
8 000,03511310

Субвенція на
ліквідацію
наслідків
стихійного
лиха у
Кіровоградській
області
4 000,03511320
Субвенція на
часткове
виконання
статті 57
Закону України
"Про освіту"
155 000,0
155 000,0


3511330
Субвенція на
утримання
стаціонарних
відділень
теріторіальних
центрів
обслуговування
громадян
похилого віку
та інвалідів і
центрів ранньої
соціальної
реабілітації
дітей-інвалідів
40 000,0
40 000,0


3511600
Оформлення
позик в
результаті
вступу в силу
державних
гарантій
3511620
Фінансування
проектів
розвитку за
рахунок коштів,
залучених
державою
3511630
Повернення
позик,
наданих для
фінансування
проектів
розвитку за
рахунок
коштів,
залучених
державою
-278 896,23600000

Міністерство
юстиції
України
410 097,8

324 828,9

180 575,4

13 970,6

3601000


Апарат
Міністерства
юстиції
України
403 981,3


319 404,4


177 422,3


13 809,8


3601010


Керівництво та
управління
у сфері
юстиції
105 239,4


100 861,8


59 693,2


3 571,2


3601020

Функціонування
Центру правової
реформи і
законопроектних
робіт, Центру
перекладів
актів
європейського
права, Центру
порівняльного
права
1 522,4

1 472,4

217,6

5,0

3601030


Здійснення
правосуддя
апеляційними
судами
37 386,5


33 886,5


19 107,8


1 175,5


3601040


Здійснення
правосуддя
місцевими
судами
147 062,0


119 137,7


66 035,0


8 629,9


3601050


Здійснення
правосуддя
військовими
судами
6 214,7


5 974,7


3 792,2


180,0


3601060

Проведення
судової
реформи
90 229,6

51 470,7

25 141,63601070

Проведення
судової
експертизи
5 017,0

3 636,0

1 782,4

111,7

3601080

Прикладні
розробки
у сфері
методики
проведення
судових
експертиз
1 961,0

1 961,0

1 259,7

45,0

3601090Підвищення
кваліфікації
працівників
органів юстиції
та судів
353,9353,9177,649,13601100Перепідготовка
осіб для
зайняття посад
професійних
суддів,
підвищення
кваліфікації
суддів та
працівників
апаратів судів
Українською
академією
суддів
994,8649,7215,242,43601110


Заходи,
пов'язані з
веденням
Єдиного
державного
реєстру
виконавчих
проваджень
8 000,03601600


Створення
системи
реєстрації прав
власності
3603000


Державний
комітет України
у справах
релігій
638,6


638,6


336,0

3603010


Керівництво та
управління
у сфері
релігій
538,6


538,6


336,0

3603020Заходи,
пов'язані із
забезпеченням
свободи совісті
та релігії
100,0100,03604000
Академія
правових наук
5 477,9
4 785,9
2 817,1
160,8
3604020
Наукова і
організаційна
діяльність
президії
Академії
правових наук
2 119,8
1 819,8
1 208,6
59,0
3604030Фундаментальні
дослідження
у сфері
законодавства
і права
2 931,62 551,61 484,7101,83604040


Підготовка
наукових кадрів
у сфері
законодавства
26,5


26,5
3604050

Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
удосконалення
законодавства
200,0

200,0

3604060
Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
боротьби зі
злочинністю
200,0
188,0
123,8

5120000Державний
комітет України
з державного
матеріального
резерву
18 589,318 496,35 280,02 575,55121000
Апарат
Державного
комітету з
державного
матеріального
резерву
18 589,3
18 496,3
5 280,0
2 575,5
5121010
Керівництво та
управління
у сфері
державного
матеріального
резерву
3 442,3
3 349,3
1 276,8
94,5
5121020

Обслуговування
державного
матеріального
резерву
установами
Державного
комітету
України з
державного
матеріального
резерву
8 036,1

8 036,1

4 003,2

2 481,0

5121030
Відшкодування
підприємствам,
установам та
організаціям
витрат,
пов'язаних з
обслуговуванням
цінностей
матеріального
резерву
7 110,9
7 110,9


5121040

Накопичення
(приріст)
матеріальних
цінностей
державного
матеріального
резерву
5160000
Державна митна
служба України
374 119,0
328 764,7
141 226,5
11 202,1
5161000


Апарат
Державної
митної служби
України
374 119,0


328 764,7


141 226,5


11 202,1


5161010


Керівництво та
управління
у сфері
митної справи
311 954,9


307 079,3


138 761,7


10 500,0


5161020


Розбудова та
модернізація
об'єктів митної
системи
45 871,4


6 225,0
5161030

Підготовка
кадрів для
митної служби
5 372,8

4 682,8

1 723,7

588,5

5161040
Підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної
митної служби
1 719,9
1 577,6
741,1
113,6
5161050Прикладні
дослідження
і розробки
у сфері
митної служби
9 200,09 200,05270000Державний
комітет
ядерного
регулювання
України
4 726,74 313,72 104,880,15271000
Апарат
Державного
комітету
ядерного
регулювання
України
4 726,7
4 313,7
2 104,8
80,1
5271010Керівництво та
управління
у сфері
ядерного
регулювання
3 776,73 363,72 104,880,15271020Прикладні
дослідження
у сфері
ядерного
регулювання
950,0950,05320000Державний
комітет України
у справах
національностей
та міграції
47 535,87 405,8510,0154,75321000

Апарат
Державного
комітету
України
у справах
національностей
та міграції
47 535,8

7 405,8

510,0

154,7

5321010Керівництво та
управління
у сфері
національностей
та міграції
633,1633,1386,426,05321020

Надання
допомоги
біженцям
902,7

772,7

123,6

128,7

5321030
Заходи щодо
відтворення
культури
національних
меншин та
встановлення
культурних
зв'язків з
українською
діаспорою
400,0
400,0


5321040
Розселення та
облаштування
депортованих
кримських татар
та осіб інших
національнос-
тей, які були
депортовані
з території
України
45 000,0
5 000,0


5321050
Фінансова
підтримка
Української
Всесвітньої
Координаційної
Ради
600,0
600,0


5340000Державний
комітет у
справах охорони
державного
кордону України
315 442,4300 667,6157 808,625 150,05341000
Апарат
Державного
комітету у
справах охорони
державного
кордону України
301 542,4
286 767,6
149 205,6
25 150,0
5341010Керівництво та
управління у
сфері охорони
державного
кордону
6 365,06 365,04 400,05341020Забезпечення
особового
складу
Прикордонних
військ
206 662,5206 662,5135 574,15341030

Охорона
державного
кордону
72 539,6

60 764,824 000,0

5341060


Підготовка
кадрів та
підвищення
кваліфікації
Національною
академією
Прикордонних
військ
12 975,3


12 975,3


9 231,5


1 150,0


5341070

Будівництво
(придбання)
житла для
військово-
службовців
Прикордонних
військ
3 000,05342000

Розвідувальний
орган
Державного
комітету у
справах охорони
державного
кордону
13 900,0

13 900,0

8 603,05342010

Функціонування
розвідувального
органу
13 900,0

13 900,0

8 603,05380000


Державна
туристична
адміністрація
України
2 233,4


2 217,7


420,0


16,7


5381000Апарат
Державної
туристичної
адміністрації
України
2 233,42 217,7420,016,75381010

Керівництво та
управління у
сфері туризму
717,9

702,2

420,0

16,7

5381020Фінансова
підтримка
розвитку
туризму в
Україні
1 515,51 515,55420000
Державний
комітет України
з питань
фізичної
культури
і спорту
128 387,7
109 862,5
17 726,3
1 723,5
5421000

Апарат
Державного
комітету
України з
питань фізичної
культури
і спорту
76 433,3

64 443,1

8 885,7

1 716,7

5421010Керівництво та
управління у
сфері фізичної
культури
і спорту
1 049,11 038,5634,034,85421020


Підготовка
кадрів для
сфери спорту
вищими
навчальними
закладами I
і II рівнів
акредитації
2 258,3


2 258,3


1 221,4


201,2


5421030


Підготовка
кадрів для
сфери спорту
вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації
12 288,4


12 088,4


6 337,7


1 400,7


5421040
Методичне
забезпечення
діяльності
навчальних
закладів у
сфері спорту
79,9
79,9
46,4

5421050


Функціонування
музею
спортивної
слави України
81,2


76,6


13,7

5421060Проведення
навчально-
тренувальних
зборів і
змагань
36 505,636 505,65421070
Підготовка і
участь
національних
збірних команд
в Олімпійських
іграх
4 939,8
4 939,8


5421080

Проведення
заходів з
неолімпійських
видів спорту і
масових заходів
з фізичної
культури
3 761,2

3 761,2

5421090


Забезпечення
підготовки
спортсменів
вищих категорій
1 028,8


1 003,8


301,9


80,0


5421100Розвиток
матеріально-
технічної бази
спорту вищих
досягнень
13 900,02 200,0

в тому числі
для
реконструкції
Палацу водних
видів спорту
спортивного
комплексу
"Метеор" для
підготовки
спортсменів
Національної,
Олімпійської
та Пара-
олімпійської
збірних
5421110


Прикладні
розробки у
сфері розвитку
окремих видів
спорту та
методики
підготовки
спортсменів
541,0


491,0


330,6

5422000

Управління
"Укрспорт-
забезпечення"
31 096,4

25 748,5

7 361,9

4,3

5422020Організаційне
та фінансове
забезпечення
спорту вищих
досягнень
31 096,425 748,57 361,94,35423000


Національний
комітет спорту
інвалідів
України
20 216,4


19 029,3


1 478,7


2,5


5423020Фізкультурно-
спортивна
реабілітація
та спорт
інвалідів
10 597,910 410,81 478,72,55423030

Підготовка і
участь
національних
збірних команд
в Пара-
олімпійських
іграх
4 618,5

4 618,5

5423040Фінансова
підтримка
пара-
олімпійського
руху в Україні
5 000,04 000,05424000


Профспілково-
спортивне
товариство
"Україна"
641,6


641,6
5424020


Фізкультурно-
спортивна
підготовка
дітей та молоді
641,6


641,6
5450000Державний
комітет
зв'язку та
інформатизації
України
87 879,782 879,714 123,9834,65451000
Апарат
Державного
комітету
зв'язку та
інформатизації
України
74 825,3
69 825,3
6 963,7
709,2
5451010Керівництво та
управління
у сфері
зв'язку та
інформатизації
2 676,92 676,91 663,279,05451030
Прикладні
дослідження у
сфері сучасних
інформаційних
систем та
зв'язку
1 015,2
1 015,2


5451050

Проведення
наукових
виставок і
конференцій
у сфері
зв'язку та
інформатизації
100,0

100,0

5451060
Підготовка
кадрів для
сфери
зв'язку та
інформатизації
вищими
навчальними
закладами I та
II рівнів
акредитації
2 318,8
2 318,8
1 302,7
183,3
5451070
Підготовка
кадрів для
сфери
зв'язку та
інформатизації
вищими
навчальними
заклади III та
IV рівнів
акредитації
5 137,2
5 137,2
2 800,8
375,0
5451100 Спецоб'єкти 1 714,2 1 714,2 1 197,0 71,9
5451110Забезпечення
ефективного
використання
радіочастотного
ресурсу
9 000,04 000,05451120

Національна
програма
інформатизації
8 000,0

8 000,0

5451130Підвищення
кваліфікації
державних
службовців
п'ятої-сьомої
категорій
у сфері
зв'язку та
інформатизації
30,030,05451150
Трансляція
телерадіо-
програм,
вироблених для
державних
потреб
44 833,0
44 833,0


5452000Головне
управління
Державної
фельд'єгерської
служби України
13 054,413 054,47 160,2125,45452010Доставка
дипломатичної
кореспонденції
за кордон і в
Україну
3 200,03 200,05452020
Доставка
спеціальної
службової
кореспонденції
органам
державної влади
9 854,4
9 854,4
7 160,2
125,4
5980000
Вища рада
юстиції
2 774,0
2 674,0
1 011,0
163,0
5981000
Апарат Вищої
ради юстиції
2 774,0
2 674,0
1 011,0
163,0
5981010Формування
судійського
корпусу та
контроль за
його діяльністю
2 774,02 674,01 011,0163,05990000Секретаріат
Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини
5 183,43 675,42 076,775,05991000Секретаріат
Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини
5 183,43 675,42 076,775,05991010
Парламентський
контроль за
додержанням
конституційних
прав і свобод
людини
5 183,4
3 675,4
2 076,7
75,0
6010000
Антимонопольний
комітет України
13 342,7
12 242,8
5 477,2
374,8
6011000


Апарат Анти-
монопольного
комітету
України
13 342,7


12 242,8


5 477,2


374,8


6011010

Керівництво та
управління
у сфері
конкурентної
політики,
контроль за
дотриманням
законодавства
про захист
економічної
конкуренції
12 990,6

11 923,7

5 406,7

374,8

6011020
Прикладні
розробки
у сфері
конкурентної
політики та
права
352,1
319,1
70,5

6020000

Вища
атестаційна
комісія України
803,0

803,0

500,5

25,4

6021000

Апарат Вищої
атестаційної
комісії України
803,0

803,0

500,5

25,4

6021010


Керівництво та
управління
у сфері
атестації
наукових та
науково-
педагогічних
кадрів вищої
кваліфікації,
присудження
наукових
ступенів
623,4


623,4


420,0


25,4


6021020

Державна
атестація
наукових і
науково-
педагогічних
кадрів вищої
кваліфікації
179,6

179,6

80,56070000
Державний
департамент
України
з питань
виконання
покарань
418 196,8
392 527,8
211 612,4
51 703,4
6071000

Апарат
Державного
департаменту
України
з питань
виконання
покарань
418 196,8

392 527,8

211 612,4

51 703,4

6071010Керівництво та
управління
у сфері
виконання
покарань
23 357,122 357,112 904,62 944,56071020
Утримання
спецконтингенту
в установах
кримінально-
виконавчої
системи
142 646,1
141 825,5
15 604,3
36 637,1
6071030

Здійснення
виконання
покарань
192 973,7

192 954,8

167 539,0

7 932,8

6071040

Фінансова
підтримка
санаторно-
курортних
закладів
Державного
департаменту
України
з питань
виконання
покарань
214,0

214,0128,6

6071060


Утримання спец-
контингенту,
хворого на
туберкульоз,
в установах
кримінально-
виконавчої
системи
35 005,9


35 005,9


15 564,5


4 060,4


6071070Створення
установ
виконання
покарань для
засуджених
на довічне
ув'язнення
та приведення
умов тримання
засуджених
до вимог
європейських
стандартів
24 000,0170,56110000

Державний
комітет архівів
України
3 037,4

3 013,4

1 664,5

322,0

6111000


Апарат
Державного
комітету
архівів України
3 037,4


3 013,4


1 664,5


322,0


6111010


Керівництво та
управління
у сфері
архівної справи
561,0


561,0


310,8


9,6


6111020


Прикладні
розробки
у сфері
архівної справи
417,5


393,5


241,3

6111030 Архівна справа 2 058,9 2 058,9 1 112,4 312,4
6120000


Головне
управління
державної
служби України
6 091,8


6 072,6


957,6


42,3


6121000Апарат
Головного
управління
державної
служби України
6 091,86 072,6957,642,36121010Керівництво та
функціональне
управління у
сфері державної
служби
1 951,81 932,6957,642,36121020
Наукові
розробки
у сфері
розвитку
державної
служби
2 040,0
2 040,0


6121030


Підготовка
магістрів
державної
служби
2 100,0


2 100,0
6140000


Державна
податкова
адміністрація
України
945 903,5


828 568,2


511 455,8


21 203,6


6141000Апарат
Державної
податкової
адміністрації
України
945 903,5828 568,2511 455,821 203,66141010


Керівництво та
управління
у сфері
контролю за
дотриманням та
виконанням
податкового
законодавства
852 356,2


798 311,2


506 363,4


20 155,4


6141020

Прикладні
розробки
у сфері
оподаткування
та діяльності
податкової
служби
1 811,0

1 461,0

561,9

28,2

6141030


Підготовка
кадрів для
податкової
служби вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
748,1


728,1


266,4

6141040


Підготовка
кадрів та
підвищення
кваліфікації
Академією
державної
податкової
служби
21 084,6


11 584,6


3 929,5


820,0


6141050

Підвищення
кваліфікації
Центром
перепідготовки
та підвищення
кваліфікації
керівних кадрів
органів
державної
податкової
служби
3 503,6

1 003,6

334,6

200,0

6141060

Перепідготовка
і підвищення
кваліфікації
працівників
органів
податкової
служби
5 000,0

5 000,0

6141080

Створення
автоматизованої
інформаційно-
аналітичної
системи
податкових
органів
54 400,0

6 700,0

6141600

Модернізація
податкової
служби
7 000,0

3 779,7

6150000Державна
комісія з
цінних паперів
та фондового
ринку України
11 761,511 695,54 336,2204,16151000
Апарат
Державної
комісії з
цінних паперів
та фондового
ринку України
11 761,5
11 695,5
4 336,2
204,1
6151010


Керівництво та
управління
у сфері
фондового ринку
9 210,5


9 144,5


4 336,2


204,1


6151020

Створення
Національної
депозитарної
системи та
системи
моніторингу
фондового ринку
2 500,0

2 500,0

6151030Перепідготовка
та підвищення
кваліфікації
фахівців
з питань
фондового
ринку та
корпоративного
управління
51,051,06250000

Державна
комісія
з питань
оборонно-
промислового
комплексу
України
6 131,0

5 511,2

541,0

149,0

6251000


Апарат
Державної
комісії
з питань
оборонно-
промислового
комплексу
України
6 131,0


5 511,2


541,0


149,0


6251010
Керівництво та
управління
у сфері
оборонно-
промислового
комплексу
2 131,0
1 511,2
541,0
149,0
6251030


Забезпечення
міжнародного
співробітництва
у воєнно-
промисловій і
військово-
технічній
сферах
4 000,0


4 000,0
6370000
Національна
комісія
регулювання
електро-
енергетики
України
4 847,5
4 847,5
2 486,4
128,5
6371000

Апарат
Національної
комісії
регулювання
електро-
енергетики
України
4 847,5

4 847,5

2 486,4

128,5

6371010
Керівництво та
управління
у сфері
регулювання
електро-
енергетики
4 847,5
4 847,5
2 486,4
128,5
6380000


Національне
космічне
агентство
України
129 305,3


127 122,3


19 115,8


4 758,4


6381000Апарат
Національного
космічного
агентства
України
129 305,3127 122,319 115,84 758,46381010Керівництво та
управління
у сфері
космічної
діяльності
1 786,31 786,31 235,46381020

Розробки
найважливіших
новітніх
технологій
у сфері
космічної
галузі
300,0

300,0

6381030


Надання
позашкільної
освіти
Національним
центром
аерокосмічної
освіти молоді
України
1 631,1


1 411,1


278,3


134,5


6381040Загально-
державна
(Національна)
космічна
програма
89 000,089 000,06381050


Управління та
випробування
космічних
засобів
32 100,0


30 137,0


17 602,1


4 623,9


6381060
Функціонування
і розвиток
національної
системи
сейсмічних
спостережень
2 600,0
2 600,0


6381070Експлуатація
супутникових
систем зв'язку
та телерадіо-
мовлення
1 287,91 287,96381080Прикладні
розробки
у сфері
космічної
галузі
600,0600,06440000Національна
рада України
з питань
телебачення і
радіомовлення
2 583,52 483,51 386,671,06441000
Апарат
Національної
ради України
з питань
телебачення і
радіомовлення
2 583,5
2 483,5
1 386,6
71,0
6441010

Керівництво та
управління
здійсненням
контролю
у сфері
телебачення і
радіомовлення
2 544,5

2 444,5

1 386,6

71,0

6441020


Розвиток
вітчизняного
телебачення та
радіомовлення
39,0


39,0
6510000
Рахункова
палата України
16 830,9
8 630,9
3 926,7
598,2
6511000

Апарат
Рахункової
палати України
16 830,9

8 630,9

3 926,7

598,2

6511010

Керівництво та
управління
у сфері
контролю за
виконанням
державного
бюджету
16 830,9

8 630,9

3 926,7

598,2

6520000
Служба безпеки
України
573 097,8
573 097,8
416 450,7
22 022,0
6521000


Центральне
управління
Служби безпеки
України
429 647,6


429 647,6


316 080,0


16 120,0


6521010


Забезпечення
заходів у сфері
безпеки
держави та
функціонування
органів системи
Служби безпеки
України
370 052,6


370 052,6


289 830,0


13 700,0


6521020Централізоване
матеріально-
технічне
забезпечення
оперативно-
службової
діяльності
у сфері безпеки
держави
14 500,014 500,06521030Дослідження та
розробка
спеціальної
техніки та
науково-
дослідна
діяльність
у сфері безпеки
держави
175,0175,06521040
Забезпечення
перебування
за кордоном
працівників
органів
державної влади
1 300,0
1 300,0


6521050
Фінансова
підтримка
санаторно-
курортних
закладів Служби
безпеки України
6 000,0
6 000,0
2 950,0
775,0
6521070Підготовка та
перепідготовка
кадрів Служби
безпеки України
вищими
навчальними
закладами III
та IV рівнів
акредитації
21 320,021 320,016 000,0800,06521080Медичне
обслуговування
особового
складу Служби
безпеки України
12 550,012 550,07 300,0845,06521090Утримання
закладів
дошкільної
освіти Служби
безпеки України
850,0850,06521200
Забезпечення
заходів
спеціальними
підрозділами
по боротьбі з
організованою
злочинністю
та корупцією
Служби безпеки
України
2 900,0
2 900,0


6522000


Головне
управління
розвідки Служби
безпеки України
28 000,0


28 000,0


19 829,1


790,0


6522010Розвідувальна
діяльність
у сфері безпеки
держави та
спеціальний
захист
державних
представництв
за кордоном
28 000,028 000,019 829,1790,06523000


Департамент
спеціальних
телекомуніка-
ційних систем
та захисту
інформації
Служби безпеки
України
104 950,2


104 950,2


79 693,0


5 112,0


6523010
Забезпечення
функціонування
державної
системи
урядового
зв'язку
98 800,2
98 800,2
79 693,0
5 112,0
6523020


Захист
інформаційних
ресурсів
держави
6 000,0


6 000,0
6523030


Роботи по
стандартизації,
сертифікації в
галузі крипто-
графічного та
технічного
захисту
інформації
150,0


150,0
6524000


Антитерорис-
тичний центр
Служби безпеки
України
10 500,0


10 500,0


848,6

6524010


Боротьба з
тероризмом на
території
України
10 500,0


10 500,0


848,6

6540000

Національна
Академія наук
України
371 559,2

352 568,6

185 561,3

19 721,5

6541000


Апарат
Національної
Академії наук
України
371 559,2


352 568,6


185 561,3


19 721,5


6541020
Наукова і
організаційна
діяльність
президії
Національної
Академії наук
17 454,6
16 784,6
7 732,6
1 050,2
6541030
Фундаментальні
дослідження
наукових
установ
Національної
Академії наук
235 740,0
231 420,3
139 500,9
16 465,4
6541040
Прикладні
розробки
у сфері
розвитку
галузей
економіки
56 399,0
51 736,0
32 733,9
1 097,5
6541050

Державні
науково-
технічні
програми та
наукові частини
державних
цільових
програм у сфері
розвитку
галузей
економіки
13 999,0

13 639,0

1 660,0

417,0

6541060
Фінансова
підтримка
технічного
забезпечення
Національної
Академії наук
31 969,2
31 869,2
1 800,0
37,5
6541070
Оздоровлення і
відпочинок
дітей в
дитячому
оздоровчому
таборі "Каштан"
270,1
270,1
66,4
55,0
6541080


Підготовка
кадрів фізико-
технічного
напрямку вищими
навчальними
закладами III
і IV рівнів
акредитації
1 301,4


1 276,1


182,6


24,0


6541090
Методичне
забезпечення
викладення
народознавства
та української
мови як
іноземної
Міжнародною
школою
україністики
89,2
86,2
46,8
1,5
6541100
Медичне
обслуговування
працівників
Національної
Академії наук
України
6 336,7
5 487,1
1 838,1
573,4
6541110

Закупівля
устаткування
та створення
пілотного
проекту з
виробництва
безпечних
препаратів
крові та
впровадження
цих технологій
8 000,06600000

Управління
державної
охорони України
47 696,6

44 044,7

32 976,0

791,0

6601000

Управління
державної
охорони України
47 696,6

44 044,7

32 976,0

791,0

6601020Державна
охорона органів
державної влади
та посадових
осіб
47 696,644 044,732 976,0791,06610000
Фонд державного
майна України
24 857,4
24 857,4
17 148,1
415,0
6611000

Апарат Фонду
державного
майна України
24 857,4

24 857,4

17 148,1

415,0

6611010Керівництво та
управління
у сфері
державного
майна
24 857,424 857,417 148,1415,06611020
Заходи,
пов'язані з
проведенням
приватизації
державного
майна
6730000
Центральна
виборча комісія
316 431,5
315 599,3
1 891,4
81,6
6731000


Апарат
Центральної
виборчої
комісії
316 431,5


315 599,3


1 891,4


81,6


6731010
Керівництво та
управління
у сфері
проведення
виборів та
референдумів
5 359,4
4 527,2
1 891,4
81,6
6731020Проведення
виборів
народних
депутатів
України
291 072,1291 072,16731030

Проведення
виборів
депутатів
місцевих рад
та сільських,
селищних,
міських голів
20 000,0

20 000,0

7710000

Рада Міністрів
Автономної
Республіки Крим
11 821,1

11 579,1

7 263,2

527,8

7711000


Апарат Ради
Міністрів
Автономної
Республіки Крим
11 821,1


11 579,1


7 263,2


527,8


7711010Здійснення
виконавчої
влади в
Автономній
Республіці Крим
11 821,111 579,17 263,2527,87720000


Вінницька
обласна
державна
адміністрація
28 588,1


28 366,1


17 479,2


1 038,8


7721000Апарат
Вінницької
обласної
державної
адміністрації
28 588,128 366,117 479,21 038,87721010Здійснення
виконавчої
влади у
Вінницькій
області
28 588,128 366,117 479,21 038,87730000


Волинська
обласна
державна
адміністрація
16 954,8


16 682,8


10 255,4


691,1


7731000Апарат
Волинської
обласної
державної
адміністрації
16 954,816 682,810 255,4691,17731010Здійснення
виконавчої
влади у
Волинській
області
16 954,816 682,810 255,4691,17740000Дніпро-
петровська
обласна
державна
адміністрація
25 441,425 151,015 524,51 440,37741000Апарат Дніпро-
петровської
обласної
державної
адміністрації
25 441,425 151,015 524,51 440,37741010Здійснення
виконавчої
влади у Дніпро-
петровській
області
25 441,425 151,015 524,51 440,37750000


Донецька
обласна
державна
адміністрація
21 910,0


21 623,0


13 238,6


1 210,0


7751000Апарат
Донецької
обласної
державної
адміністрації
21 910,021 623,013 238,61 210,07751010Здійснення
виконавчої
влади у
Донецькій
області
21 910,021 623,013 238,61 210,07760000


Житомирська
обласна
державна
адміністрація
22 855,6


22 628,6


13 895,9


910,0


7761000Апарат
Житомирської
обласної
державної
адміністрації
22 855,622 628,613 895,9910,07761010Здійснення
виконавчої
влади у
Житомирській
області
22 855,622 628,613 895,9910,07770000


Закарпатська
обласна
державна
адміністрація
17 593,1


17 421,1


10 712,3


828,4


7771000Апарат
Закарпатської
обласної
державної
адміністрації
17 593,117 421,110 712,3828,47771010Здійснення
виконавчої
влади у
Закарпатській
області
17 593,117 421,110 712,3828,47780000


Запорізька
обласна
державна
адміністрація
20 487,6


20 315,6


12 501,0


737,6


7781000Апарат
Запорізької
обласної
державної
адміністрації
20 487,620 315,612 501,0737,67781010Здійснення
виконавчої
влади у
Запорізькій
області
20 487,620 315,612 501,0737,67790000Івано-
Франківська
обласна
державна
адміністрація
18 883,518 661,511 524,61 118,57791000Апарат Івано-
Франківської
обласної
державної
адміністрації
18 883,518 661,511 524,61 118,57791010Здійснення
виконавчої
влади в Івано-
Франківській
області
18 883,518 661,511 524,61 118,57800000


Київська
обласна
державна
адміністрація
26 166,0


25 944,0


16 059,0


1 065,1


7801000Апарат
Київської
обласної
державної
адміністрації
26 166,025 944,016 059,01 065,17801010Здійснення
виконавчої
влади у
Київській
області
26 166,025 944,016 059,01 065,17810000


Кіровоградська
обласна
державна
адміністрація
20 412,5


20 240,5


12 437,7


870,0


7811000Апарат
Кіровоградської
обласної
державної
адміністрації
20 412,520 240,512 437,7870,07811010Здійснення
виконавчої
влади у
Кіровоградській
області
20 412,520 240,512 437,7870,07820000


Луганська
обласна
державна
адміністрація
20 492,2


20 320,2


12 478,1


1 378,1


7821000Апарат
Луганської
обласної
державної
адміністрації
20 492,220 320,212 478,11 378,17821010Здійснення
виконавчої
влади у
Луганській
області
20 492,220 320,212 478,11 378,17830000


Львівська
обласна
державна
адміністрація
21 870,5


21 648,5


13 295,1


818,8


7831000Апарат
Львівської
обласної
державної
адміністрації
21 870,521 648,513 295,1818,87831010Здійснення
виконавчої
влади у
Львівській
області
21 870,521 648,513 295,1818,87840000


Миколаївська
обласна
державна
адміністрація
18 558,8


18 327,7


11 239,0


864,2


7841000Апарат
Миколаївської
обласної
державної
адміністрації
18 558,818 327,711 239,0864,27841010Здійснення
виконавчої
влади у
Миколаївській
області
18 558,818 327,711 239,0864,27850000

Одеська обласна
державна
адміністрація
27 088,0

26 916,0

16 622,8

1 272,3

7851000


Апарат Одеської
обласної
державної
адміністрації
27 088,0


26 916,0


16 622,8


1 272,3


7851010Здійснення
виконавчої
влади в
Одеській
області
27 088,026 916,016 622,81 272,37860000


Полтавська
обласна
державна
адміністрація
22 299,2


22 127,2


13 572,5


760,8


7861000Апарат
Полтавської
обласної
державної
адміністрації
22 299,222 127,213 572,5760,87861010Здійснення
виконавчої
влади у
Полтавській
області
22 299,222 127,213 572,5760,87870000


Рівненська
обласна
державна
адміністрація
16 798,6


16 626,6


10 129,7


907,0


7871000Апарат
Рівненської
обласної
державної
адміністрації
16 798,616 626,610 129,7907,07871010Здійснення
виконавчої
влади у
Рівненській
області
16 798,616 626,610 129,7907,07880000

Сумська обласна
державна
адміністрація
19 445,0

19 273,0

11 785,1

797,8

7881000


Апарат Сумської
обласної
державної
адміністрації
19 445,0


19 273,0


11 785,1


797,8


7881010Здійснення
виконавчої
влади у
Сумській
області
19 445,019 273,011 785,1797,87890000


Тернопільська
обласна
державна
адміністрація
19 639,3


19 417,3


11 891,7


825,0


7891000Апарат
Тернопільської
обласної
державної
адміністрації
19 639,319 417,311 891,7825,07891010Здійснення
виконавчої
влади у
Тернопільській
області
19 639,319 417,311 891,7825,07900000


Харківська
обласна
державна
адміністрація
28 678,8


28 506,8


17 539,2


1 255,4


7901000Апарат
Харківської
обласної
державної
адміністрації
28 678,828 506,817 539,21 255,47901010Здійснення
виконавчої
влади у
Харківській
області
28 678,828 506,817 539,21 255,47910000


Херсонська
обласна
державна
адміністрація
17 629,7


17 379,7


10 616,6


820,8


7911000Апарат
Херсонської
обласної
державної
адміністрації
17 629,717 379,710 616,6820,87911010Здійснення
виконавчої
влади у
Херсонській
області
17 629,717 379,710 616,6820,87920000


Хмельницька
обласна
державна
адміністрація
21 200,9


20 915,4


12 907,8


852,0


7921000Апарат
Хмельницької
обласної
державної
адміністрації
21 200,920 915,412 907,8852,07921010Здійснення
виконавчої
влади у
Хмельницькій
області
21 200,920 915,412 907,8852,07930000


Черкаська
обласна
державна
адміністрація
19 633,0


19 461,0


11 935,6


850,0


7931000Апарат
Черкаської
обласної
державної
адміністрації
19 633,019 461,011 935,6850,07931010Здійснення
виконавчої
влади у
Черкаській
області
19 633,019 461,011 935,6850,07940000


Чернівецька
обласна
державна
адміністрація
12 289,8


12 037,8


7 352,2


560,0


7941000Апарат
Чернівецької
обласної
державної
адміністрації
12 289,812 037,87 352,2560,07941010Здійснення
виконавчої
влади у
Чернівецькій
області
12 289,812 037,87 352,2560,07950000


Чернігівська
обласна
державна
адміністрація
20 475,9


20 250,4


12 417,9


955,0


7951000Апарат
Чернігівської
обласної
державної
адміністрації
20 475,920 250,412 417,9955,07951010Здійснення
виконавчої
влади у
Чернігівській
області
20 475,920 250,412 417,9955,07960000

Київська міська
державна
адміністрація
7961000Апарат
Київської
міської
державної
адміністрації
7961600Модернізація
обладнання
індивідуальних
теплових
пунктів та
здійснення
енерго-
зберігаючих
заходів в адмі-
ністративних і
громадських
будівлях
м. Києва
7970000

Севастопольська
міська державна
адміністрація
8 092,2

7 748,6

4 627,5

430,0

7971000Апарат Сева-
стопольської
міської
державної
адміністрації
8 092,27 748,64 627,5430,07971010


Здійснення
виконавчої
влади у місті
Севастополі
8 092,2


7 748,6


4 627,5


430,0


7971600


Розширення
теплопостачання
в місті
Севастополі
8680000
Державний
комітет України
з питань
регуляторної
політики та
підприємництва
14 176,8
9 441,8
2 552,7
211,6
8681000


Апарат
Державного
комітету
України
з питань
регуляторної
політики та
підприємництва
14 176,8


9 441,8


2 552,7


211,6


8681010
Керівництво та
управління
у сфері
регуляторної
політики та
підприємництва
6 776,8
6 141,8
2 552,7
211,6
8681020
Заходи,
пов'язані з
організацією
державної
реєстрації
суб'єктів
підприємницької
діяльності та
ведення їх
реєстру
5 400,0
1 300,0


8681030Заходи по
реалізації
Національної
програми
сприяння
розвитку малого
підприємництва
в Україні у
2002 році
2 000,02 000,08681600

Розвиток
приватного
сектору
  Всього 39 788 314,9 36 838 436,2 7 939 867,8 1 084 108,0

Продовження таблиці

-----------------------------------------------------------------------------
| Спеціальний фонд | Разом:
----------+----------------------------------------------------------|
капітальні| Всього | поточні | з них: | капітальні |
| | |---------------------| |
| | | оплата |комунальні| |
| | | праці |послуги та| |
| | | | енерго- | |
| | | | носії | |
-----------------------------------------------------------------------------

54 719,8 31 969,4 24 385,3 6 018,9 4 473,2 7 584,1 216 377,3
54 719,8 31 969,4 24 385,3 6 018,9 4 473,2 7 584,1 216 377,3
42 846,2           107 400,0
2 304,0           23 799,8
            1 143,7
            4 345,8
2 060,0 1 725,0 1 595,0 686,1   130,0 23 278,3
5 659,6           9 000,0
  30 244,4 22 790,3 5 332,8 4 473,2 7 454,1 35 590,4
1 100,0           4 219,3
            6 850,0
750,0           750,0
39 667,0 9 9 666,0 85 135,0 17 535,1 14 273, 1 4 531,0 317 523,8
31 862,1 50 985,4 44 256,2 8 952,4 6 951,0 6 729,2 190 717,0
6 482,7           27 470,0
            5 402,1
16 881,5 19 497,6 18 439,7 4 104,7 3 698,6 1 057,9 53 046,9
            3 565,0
            4 000,0
267,5 10 618,0 1 0 145,0 411,7 1 5 73,2 473,0 21 974,9
            1 041,4
200,0 115,0 115,0 71,2 1,0   5 204,5
            395,4
30,4           181,2
  383,7 383,7       15 634,6
8 923,7 6 245,9 1 945,7 7 23,7 2 677,8 20 152,3
1000,0 1 0 985,4 8 464,9 2 339,1 8 93,0 2 520,5 23 882,3
  462,0 462,0 80,0 61,5   1 766,4
7 000,0           7 000,0
381,4 891,6 841,6 197,1 5,0 50,0 8 456,4
179,6           2 997,3
121,8 91,6 91,6       1 034,0
80,0 800,0 750,0 197,1 5,0 50,0 4 425,1
32,0           554,6
32,0           554,6
74,0           2 331,6
74,0           2 169,0
            59,3
            103,3
1 000,0           6 703,5
            778,5
1 000,0           1 000,0
            425,0
            4 500,0
            403,4
            403,4
6 317,5 4 7 789,0 4 0 037,2 8 385,6 7 3 17,6 7 751,8 99 357,3
3 136,2 1 700,0 1 700,0 62,2 1 92,9   24 239,9
361,3 370,0 370,0       4 702,2
820,0 1 135,0 795,0 1 25,0 340,0 13 577,5
  258,0 163,0     95,0 939,7
4 3 656,0 36 759,2 8 323,4 6 999,7 6 896,8 52 382,2
1 900,0 529,5 129,5     400,0 2 557,1
            16,2
100,0 140,5 120,5     20,0 942,5
            9 000,0
            9 000,0
42 326,8 12 925,0 12 681,2 3 417,6 1 846,4 243,8 101 209,3
42 326,8 12 925,0 12 681,2 3 417,6 1 846,4 243,8 101 209,3
4 304,8           28 925,5
            1 642,4
26 022,0 1 2 925,0 12 681,2 3 417,6 1 8 46,4 243,8 47 428,2
12 000,0           12 000,0
            7 653,2
            12,0
            3 548,0
4 940,0           23 527,5
4 940,0           23 527,5
4 940,0           23 467,9
            59,6
47 505,2           105 018,6
47 505,2           105 018,6
2 838,0           10 108,5
22 339,7           54 538,8
            97,4
            90,1
22 327,5           40 183,8
6 759,4           17 667,0
6 759,4           17 667,0
1 859,4           12 767,0
4 100,0           4 100,0
800,0           800,0
5 000,0 80,0 80,0       170 753,0
5 000,0 80,0 80,0       170 753,0
5 000,0 50,0 50,0       170 002,4
  30,0 30,0       750,6
37 335,0 5 32 314,9 495 450,5 99 162,0 1 2 633,4 36 864,4 2 222 353,5
36 100,0 1 95 114,6 167 164,4 31 002,5 7 338,4 27 950,2 1 336 853,1
  4 254,2 4 254,2   164,0   73 311,2
            15 000,0
36 100,0           36 100,0
            3 000,0
102 928,9 89 929,9 16 353,3 4 2 72,7 1 2 999,0 890 810,7
7 650,0 7 650,0       33 165,4
            12 362,3
45 635,3 33 253,4 7 106,6 1 3 21,1 1 2 381,9 130 091,3
1 496,1 1 458,6 212,5 20,0 37,5 4 731,1
20 360,5 18 894,2 2 365,1 1 4 84,4 1 466,3 71 144,5
  868,2 810,7   15,6 57,5 6 309,2
  820,8 819,2 64,6 60,6 1,6 2 614,8
11 100,6 10 094,2 4 900,4   1 006,4 41 557,6
            1 605,0
            15 050,0
228 773,0 223 390,4 20 705,8 2 4 00,0 5 382,6 258 096,0
228 773,0 223 390,4 20 705,8 2 4 00,0 5 382,6 258 096,0
26 068,2 26 067,2 13 847,2 2 78,3 1,0 267 347,2
  25,3 25,3       16 204,6
3 641,5 3 641,5 69,3 67,4   138 804,4
21 275,0 21 274,0 13 738,5 1 36,1 1,0 33 751,7
  99,1 99,1 9,4     8 570,4
  126,7 126,7 14,5 5,9   9 278,6
  488,0 488,0 3,7 10,7   42 142,6
  43,5 43,5 3,9     15 222,4
  369,1 369,1 7,9 58,2   3 372,5
1 235,0 82 359,1 7 8 828,5 33 606,5 2 6 16,7 3 530,6 357 304,2
35,0 379,0 367,0 84,0 1,0 12,0 5 387,4
200,0 77 459,8 7 4 491,6 32 919,2 2 530,2 2 968,2 304 479,0
            27 667,0
900,0 4 120,3 3 600,3 505,8 65,5 520,0 17 289,8
100,0 400,0 369,6 97,5 20,0 30,4 2 481,0
            2 753,0
            2 753,0
736 730,0 141 844,4 140 636,3 3 584,6 143,5 1 208,1 3 079 387,4
1 500,0 547,3 547,3       11 151,7
1 500,0 547,3 547,3       10 566,7
            585,0
718 000,0 130 000,0 130 000,0       2 782 842,0
            5 087,0
            1 615,0
            140,0
            850 000,0
            75 000,0
            850 000,0
698 000,0           698 000,0
            73 000,0
            80 000,0
20 000,0           20 000,0
1 30 000,0 130 000,0       130 000,0
            155,0
            55,0
            100,0
            400,0
            400,0
17 230,0 11 297,1 10 089,0 3 584,6 143,5 1 208,1 284 838,7
            150,0
3 393,9 3 146,3 1 075,6 62,2 247,6 30 123,4
  539,0 489,9 152,3 0,3 49,1 2 495,3
7 000,0           228 356,5
10 000,0           11 000,0
            278,0
230,0 7 364,2 6 452,8 2 356,7 81,0 911,4 12 435,5
18 138,4 30 535,4 25 938,8 2 607,8 1 134,8 4 596,6 155 524,2
632,3 2 0 970,3 19 417,3 1 856,0 9 00,0 1 553,0 61 882,0
500,0           22 761,9
            69,0
            2 914,6
            4 000,0
74,6 48,0 48,0 24,0     4 495,4
            370,4
            1 486,2
            100,0
6 783,0 5 884,0 1 792,6 9 00,0 899,0 7 915,0
1,7 74,5 70,5 39,4   4,0 316,4
            1 000,0
            63,3
33,0           988,5
23,0           1 336,5
14 064,8 13 414,8     650,0 14 064,8
            1 133,1
            867,1
            266,0
408,0           10 911,0
408,0           10 911,0
6 400,0 3 551,1 1 67,4 2 848,9 32 450,9
6 400,0 3 551,1 1 67,4 2 848,9 11 122,0
            4 030,0
            259,8
            17 039,1
17 098,1 2 165,1 1 970,4 751,8 67,4 194,7 29 161,8
            2 034,7
            2 414,4
            64,0
            380,0
            40,0
      490,0      
  159,0 141,0 50,0 3,0 18,0 207,3
            20,0
25,6 60,0 46,0 16,0   14,0 336,9
322,5 1 926,1 1 763,4 675,4 64,1 162,7 3 857,4
13 250,0           14 194,0
            1 262,7
  20,0 20,0 10,4 0,3   75,4
            285,0
3 500,0           3 500,0
1 000,0 1 000,0       19 985,4
            4 882,4
            1 340,0
            300,0
            4 500,0
            500,0
            800,0
            2 163,0
            4 500,0
1 000,0 1 000,0       1 000,0
94 992,3 15 680,0 8 076,3 5 198,2 244,2 7 603,7 672 390,4
94 992,3 15 680,0 8 076,3 5 198,2 244,2 7 603,7 672 390,4
23 092,6           37 135,2
            229 000,1
20 095,9 15 180,0 7 659,3 5 118,2 244,2 7 520,7 337 887,7
51 803,8           52 373,6
            5 750,0
            4 510,2
            3 000,0
            1 200,0
  500,0 417,0 80,0      
            153,0
42 225,7 38 327,0 32 862,2 7 178,1 578,1 5 464,8 175 572,7
42 225,7 38 327,0 32 862,2 7 178,1 578,1 5 464,8 175 572,7
  195,6 195,6   11,6   2 138,8
            253,0
128,4 191,7 191,7 59,2 15,6   640,0
            161,0
  829,3 698,1 87,6 9,5 131,2 1 707,4
220,0           590,8
31 377,3 37 110,4 31 776,8 7 031,3 541,4 5 333,6 137 258,1
10 000,0           10 000,0
            1 728,6
            13 850,0
  500,0         7 245,0
48 499,2 35 775,0 28 465,9 9 065,2 1 554,2 7 309,1 286 811,2
46 379,3 35 775,0 28 465,9 9 065,2 1 554,2 7 309,1 282 374,6
365,0 61,3 61,3       2 641,3
  8,0 8,0 2,0     861,9
100,0           1 366,8
353,0 190,9 175,2 22,4 53,5 15,7 6 106,5
100,0 188,2 176,1 40,7 27,3 12,1 1 590,7
1 100,0 2 8 297,5 22 284,7 6 736,1 1 217,1 6 012,8 65 751,8
30,0 2 500,0 2 270,0 1 415,9 20,0 230,0 3 592,1
75,0           170,0
  6,0 6,0   0,5   202,2
            5 209,0
5 650,0           34 749,6
8 900,0           41 649,9
            800,0
            1 480,0
            3 965,0
            1 000,0
            19 132,7
3 000,0           3 000,0
10 625,1 654,0 510,5 58,0 65,6 143,5 22 649,3
6 355,6 2 399,6 1 560,5 351,5 151,1 839,1 21 912,9
9 595,8 699,5 653,6 293,9 11,1 45,9 17 015,1
  121,0 121,0 88,2     193,5
  499,0 499,0       23 067,0
129,8 150,0 140,0 56,5 8,0 10,0 989,3
            218,6
            657,6
            174,9
            1 500,0
            726,9
            421,4
            221,4
            200,0
84,0           459,0
84,0           187,2
            271,8
2 035,9           3 556,2
2 000,0           3 113,6
35,9           442,6
9 594,0 74 0 100,0 7 26 700,0 7 8 209,8 14 747,0 1 3 400,0 3 361 709,2
7 594,0 73 7 200,0 7 23 800,0 7 8 166,1 14 657,0 1 3 400,0 3 291 099,6
3 430,0 3 430,0       29 504,1
4 000,0 4 000,0       1 389 946,1
2 200,0 2 200,0       5 500,0
  50,0 50,0       135,0
  44 070,0 43 870,0     200,0 458 663,5
  37 574,0 36 574,0     1 000,0 299 279,0
  5 100,0 5 100,0       45 445,3
6 000,0 5 000,0     1 000,0 145 497,5
70 439,4 70 439,4 13 023,9 14 6 57,0   70 439,4
12 549,0 11 549,0     1 000,0 182 418,0
3 200,0 3 200,0       7 200,0
8 602,3 8 602,3 3 142,2     21 374,7
219 646,8 219 646,8       254 646,8
100 000,0 100 000,0       100 000,0
51 050,0 51 050,0       51 050,0
49 988,5 49 988,5       50 988,5
17 000,0 17 000,0       19 400,0
5 594,0 1 0 000,0     1 0 000,0 15 594,0
10 000,0 10 000,0       14 600,0
1 000,0 1 000,0       4 000,0
1 300,0 1 300,0       1 300,0
77 200,0 77 000,0 62 000,0   200,0 100 110,5
2 800,0 2 800,0       6 113,1
            11 606,1
2 000,0           4 288,0
            2 000,0
2 000,0 2 900,0 2 900,0 43,7 90,0   70 083,5
2 000,0 2 900,0 2 900,0 43,7 90,0   70 083,5
            526,1
            526,1
178 866,4 301 909,1 968 250,1 314 321,3 9 4 775,4 3 33 465,3 3 544 055,8
175 031,3 247 373,7 924 723,9 3 03 723,7 92 367,8 3 22 456,1 3 387 735,9
            3 735,0
400,0           43 043,6
            9 000,0
500,0 30 000,0 2 5 970,0 12 000,0 9 00,0 4 030,0 43 136,8
34,4           12 278,6
            5 663,1
            11 000,0
            1 000,0
            1 299,8
100,0 1 492,6 1 408,6 2 22,7 84,0 10 629,4
780,0 1 203,1 1 139,8 268,6 52,9 63,3 9 649,4
150,0 1 671,3 1 638,3 322,1 2 03,6 33,0 15 542,3
4 835,0 10 5 374,1 9 5 613,9 21 551,4 11 783,5 9 675,1 683 366,0
176,5 89,4 86,4 4,5 15,9 3,0 3 780,7
2 094,4 13 4 550,0 1 14 089,0 3 0 020,0 21 702,0 20 461,0 349 942,2
5 016,5 91 5 000,0 6 59 443,4 23 3 629,5 55 807,5 25 5 448,0 1 754 807,1
            33 700,0
            1 500,0
42 500,0           45 000,0
            62 100,0
            15 000,0
            1 079,2
93 193,9 18 000,0 1 700,0   1 6 300,0 119 143,9
900,0 2 428,2 2 028,2 527,7 2 14,2 400,0 17 957,9
20 000,0           25 000,0
2,0           52,3
246,8           551,7
            37,5
            7 541,9
            1 000,0
123,9           9 463,4
  800,0 760,0 23,5 110,0 40,0 1 822,1
415,2 6 165,0 4 621,0 1 030,2 7 76,0 1 544,0 29 885,6
            8 277,9
59,2 250,0 208,5 50,0   41,5 2 930,5
503,5           503,5
2 000,0 3 0 350,0 16 016,8 4 296,2 579,5 1 4 333,2 47 314,5
130 888,0         130 888,0
25 000,0         25 000,0
130 888,0         -130 888,0
6 050,0 6 050,0       6 632,5
            582,5
6 050,0 6 050,0       6 050,0
1 062,5 6 183,1 5 233,6 1 307,8 335,5 949,5 22 588,8
62,5 466,8 466,8 40,0 4,8   2 901,1
1 000,0 3 289,3 2 825,3 576,5 194,4 464,0 13 054,9
            61,8
  267,5 267,5 160,9 0,5   901,9
1 797,0 1 371,5 430,4 1 27,5 425,5 3 860,5
  362,5 302,5 100,0 8,3 60,0 1 808,6
            639,3
            639,3
13,0           2 183,4
13,0           138,4
            2 045,0
2 759,6 4 2 302,3 32 242,6 9 289,8 2 072,1 10 059,7 124 275,9
110,0 786,0 711,0 289,4 18,1 75,0 13 729,2
30,0 1 572,0 1 392,0 574,8 20,0 180,0 2 821,9
            213,0
            170,0
2 619,6 3 9 944,3 30 139,6 8 425,6 2 034,0 9 804,7 107 341,8
260 637,9 481 339,4 372 833,9 84 870,3 2 4 985,4 1 08 505,5 1 897 025,8
214 095,6 467 103,3 360 162,8 82 021,0 2 3 698,2 1 06 940,5 1 662 431,1
2 024,0           5 191,6
            1 751,6
100,4 3 450,4 2 946,1 875,8 196,8 504,3 12 109,7
  85,0       85,0 5 951,4
  71,2 71,2 13,9 12,2   925,3
36,0           155,4
259 187,4 168 721,6 54 637,2 15 9 77,3 9 0 465,8 349 154,1
7 341,2 5 834,4 1 495,8 1 06,5 1 506,8 24 684,8
1 000,0           1 103,2
462,5 4 768,7 3 710,9 786,8 205,1 1 057,8 20 535,6
103,2 478,3 420,0 113,6 32,8 58,3 20 352,1
553,8 131,0 121,0 26,9   10,0 12 929,8
973,5 162,6 162,6   2,2   11 832,5
448,7 640,4 564,6 32,2 42,4 75,8 5 189,7
5 605,4 600,0 600,0   99,0   22 251,0
5 000,0           5 000,0
223,9 8,0 8,0       1 637,0
810,1 1 038,0 782,7 1 04,7 255,3 15 352,2
1 812,4 9 226,9 8 438,6 677,5 1 399,7 788,3 48 308,6
1 443,5 16 532,3 13 214,0 1 126,2 1 560,9 3 318,3 43 076,3
106,5           675,7
71,5 314,1 267,2 35,7 12,0 46,9 3 816,1
50,0           968,4
142,0 816,7 759,4 205,9 29,2 57,3 2 851,7
96,6 561,9 484,3 104,0 1,2 77,6 4 209,5
4 730,0 72 549,8 64 618,5 19 214,0 3 604,7 7 931,3 291 037,7
            5 000,0
            76 409,7
            31 355,0
117 650,0           117 650,0
            1 565,0
            5 692,4
400,0           400,0
  7 890,0 7 221,1 2 621,5 300,0 668,9 8 938,8
28 347,3 5,0 2,5     2,5 42 063,7
            900,0
40 501,7           100 885,6
3 262,5           15 008,6
            114 650,0
1 600,0           15 683,0
341,5 170,0 149,7 25,0 3,0 20,3 2 050,7
  200,0 190,0 29,0 8,5 10,0 494,6
            1 800,0
1 198,6           2 958,6
            132 000,0
            117 450,0
80 874,4 8 0 874,4       80 874,4
6,0           630,7
6,0            
46 536,3 14 236,1 12 671,1 2 849,3 1 287,2 1 565,0 224 067,4
70,0 100,0 100,0 30,0     13 260,1
698,0 10 310,3 9 082,9 2 599,6 6 44,7 1 227,4 30 751,3
465,0           3 619,6
            400,0
36 048,3 3 825,8 3 488,2 219,7 642,5 337,6 159 386,4
6 000,0           6 000,0
6 000,0           6 000,0
6 000,0           6 000,0
3 000,0           3 000,0
81,4           954,4
9 093,6           13 893,6
80,0           1 802,0
            8 233,5
            8 233,5
            1 600,1
            1 600,1
            63,0
            63,0
21 288,6 6 40 029,1 527 906,8 11 265,2 17 482,6 1 12 122,3 1 304 611,3
4 050,6 43 8 068,4 3 72 827,5 4 843,8 1 353,0 65 240,9 539 096,4
2 910,9 2 460,9 570,0 65,5 450,0 8 258,4
1 146,6 1 3 966,7 10 990,6 1 514,1 880,3 2 976,1 45 155,3
            2 157,7
            1 537,0

Додаток N 4
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Показники
міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання
та коштів, що передаються до державного бюджету)
між державним та місцевими бюджетами на 2002 рік

-----------------------------------------------------------------------------
Код бюджету | Назва місцевого | Міжбюджетні трансферти
| бюджету |--------------------------------------------
| адміністративно- | Дотація вирівнювання |Кошти, що передаються
| територіальної | з державного бюджету |до державного бюджету
| одиниці |----------------------+---------------------
| | Всього |Норматив що-| Всього |Норматив що-
| | (тис. |денного від-| (тис. |денного від-
| | грн.) |рахування (у| грн.) |рахування (у
| | |відсотках від| |відсотках
| | |обсягу над-| |від розра-
| | |ходжень на| |хункового
| | |території Ав-| |обсягу дохо-
| | |тономної Рес-| |дів загаль-
| | |публіки Крим,| |ного фонду
| | |областей та| |місцевих
| | |м. Севастопо-| |бюджетів, що
| | |ля доходів| |враховуються
| | |державного | |при визна-
| | |бюджету, що є| |ченні між-
| | |джерелом | |бюджетних
| | |перерахування| |трансфертів)
| | |дотацій, та| |
| | |коштів що| |
| | |передаються з| |
| | |місцевих бюд-| |
| | |жетів до дер-| |
| | |жавного бюд-| |
| | |жету) | |
-----------------------------------------------------------------------------

05202000000 м. Авдіївка     6564 46,95
01202000000 м. Алушта     280,4 2,91
12202000000 м. Алчевськ     6975 23,76
12203000000 м. Антрацит 8106,7 0,95    
01203000000 м. Армянськ     512,6 8,32
05203000000 м. Артемівськ     1048,9 5,68
10202000000 м. Біла Церква 4092,2 1,85    
06202000000 м. Бердичів 8346,6 3,17    
08202000000 м. Бердянськ 2467 0,22    
07202000000 м. Берегове 1173 0,55    
10201000000 м. Березань 2339,5 0,31    
15202000000
м. Білгород-
Дністровський
995,8
0,06


09202000000 м. Болехів 3821,6 1,15    
13202000000 м. Борислав 1073,1 0,1    
10203000000 м. Бориспіль     10392,2 44,27
10204000000 м. Бровари 871,1 0,11    
12204000000 м. Брянка 6543,3 0,76    
10205000000 м. Васильків 2397,7 0,31    
23202000000 м. Ватутіне 2536,4 0,75    
04202000000 м. Вільногірськ     2869,2 35,2
02201000000 м. Вінниця     9750,1 13,24
14202000000 м. Вознесенськ 3262,3 0,57    
03202000000
м. Володимир-
Волинський
2331,7
0,81


05204000000 м. Вугледар     3316,8 44,56
18202000000 м. Глухів 5138,9 0,91    
05205000000 м. Горлівка     1911,8 3,39
05206000000 м. Дебальцеве     3391,9 32,5
01204000000 м. Джанкой 947,6 0,22    
05207000000 м. Дзержинськ 4574,3 0,18    
05208000000 м. Димитров     652 5,23
04203000000 м. Дніпродзержинськ     7395,3 13,09
04201000000 м. Дніпропетровськ     102439,6 48,54
05209000000 м. Добропілля     1050 7,23
05210000000 м. Докучаєвськ 314,2 0,01    
05201000000 м. Донецьк     84456,2 59,15
13203000000 м. Дрогобич 3418 0,33    
05211000000 м. Дружківка 1125,2 0,04    
17202000000 м. Дубно 4533,9 1,36    
08203000000 м. Енергодар     13768,8 56,61
01205000000 м. Євпаторія     224,2 1,03
05212000000 м. Єнакієво 509,7 0,02    
05213000000 м. Жданівка     5680,2 62,27
06201000000 м. Житомир 1176,9 0,45    
02202000000 м. Жмеринка     2492 27,79
04204000000 м. Жовті Води 2178,4 0,12    
08201000000 м. Запоріжжя     121059,4 42,82
11202000000 м. Знам'янка     3114,2 41,01
23203000000 м. Золотоноша 1410,3 0,41    
09201000000
м. Івано-
Франківськ


3944,2
7,64
15203000000 м. Ізмаїл     74,3 0,44
20202000000 м. Ізюм 5668 0,4    
15204000000 м. Іллічівськ     22558,2 62,55
10206000000 м. Ірпінь 2257 0,3    
09203000000 м. Калуш 794,7 0,24    
22202000000
м. Кам'янець-
Подільський
4883
1,71


23204000000 м. Канів 2961,4 0,87    
21202000000 м. Каховка     1634,1 24,15
01206000000 м. Керч 3830,5 0,9    
11201000000 м. Кіровоград 7230,7 5,08    
12205000000 м. Кіровськ 5106,1 0,6    
05214000000 м. Кіровське     3055 32,52
03203000000 м. Ковель 3530,4 1,22    
02203000000 м. Козятин     3200,6 37,79
09204000000 м. Коломия     142,1 1,79
16202000000 м. Комсомольськ     7455 38,77
18203000000 м. Конотоп 1695,3 0,3    
06203000000 м. Коростень 2019,4 0,77    
05215000000 м. Костянтинівка 4532,2 0,18    
15205000000 м. Котовськ 1275,5 0,08    
05216000000 м. Краматорськ     12075,5 23,1
05217000000 м. Красний Лиман 1682,9 0,07    
12206000000 м. Красний Луч 13599,2 1,59    
05218000000 м. Красноармійськ     8161,6 32,59
12207000000 м. Краснодон 10235 1,19    
01207000000 м. Красноперекопськ     137,2 2,1
16203000000 м. Кременчук     28859,3 55,65
04205000000 м. Кривий Ріг     48376,5 24,6
17203000000 м. Кузнецовськ     7407,2 49,01
20203000000 м. Куп'янськ 557,9 0,04    
02204000000 м. Ладижин 2370,5 0,6    
18204000000 м. Лебедин 208,8 0,04    
12208000000 м. Лисичанськ     66,1 0,3
20204000000 м. Лозова 4545,1 0,32    
16204000000 м. Лубни 3652,7 0,32    
12201000000 м. Луганськ     13093,3 15,12
03201000000 м. Луцьк     2284,7 4,93
13201000000 м. Львів     57678,5 28,85
20205000000 м. Люботин 2173,9 0,15    
05219000000 м. Макіївка 12689,5 0,51    
04206000000 м. Марганець 1356 0,07    
05220000000 м. Маріуполь     70091,6 41,27
08204000000 м. Мелітополь 4575,2 0,4    
14201000000 м. Миколаїв     32391,4 26,58
16205000000 м. Миргород     799,2 13,39
02205000000
м. Могилів-
Подільський
2231,2
0,57


07203000000 м. Мукачево     2804,6 13,93
04207000000 м. Нікополь     8267,4 23,11
22203000000 м. Нетішин     3855,5 37,8
25202000000 м. Ніжин 6546,8 1,1    
21203000000 м. Нова Каховка 3858,7 2,15    
03204000000 м. Нововолинськ 4248,4 1,47    
06204000000
м. Новоград-
Волинський
5667,5
2,15


05221000000 м. Новогродівка     589,8 14,69
24202000000 м. Новодністровськ 308,2 0,21    
04208000000 м. Новомосковськ 4444,8 0,24    
15201000000 м. Одеса     85530,9 33,58
11203000000 м. Олександрія 7644,6 5,37    
04209000000 м. Орджонікідзе     660 6,21
17204000000 м. Острог 412,5 0,12    
18205000000 м. Охтирка 1646,8 0,29    
14203000000 м. Очаків     347,8 13,43
04210000000 м. Павлоград     1258,2 5,16
12209000000
м. Первомайськ
(Луганська)
8584,3
1


14204000000
м. Первомайськ
(Миколаївська)
6664,2
1,16


20206000000 м. Первомайський 4272,5 0,3    
10207000000
м. Переяслав-
Хмельницький
2033,7
0,27


04211000000 м. Першотравенськ     3746,7 36,84
16201000000 м. Полтава     37584,5 54,09
25203000000 м. Прилуки     8408,9 36,41
17201000000 м. Рівне     3999,9 7,6
10208000000 м. Ржищів 605,3 0,08    
12210000000 м. Ровеньки     2056,4 11
18206000000 м. Ромни 4056,4 0,72    
12211000000 м. Рубіжне 3934,3 0,46    
01208000000 м. Саки 1313,7 0,31    
13204000000 м. Самбір 1656,9 0,16    
12212000000 м. Свердловськ 5991 0,7    
11204000000 м. Світловодськ 4640,7 3,26    
05222000000 м. Селидове 3800,8 0,2    
12213000000 м. Сєверодонецьк 278,2 0,03    
04212000000 м. Синельникове     323,9 7,08
01201000000 м. Сімферополь     25356,5 45,14
22204000000 м. Славута 3112,4 1,09    
10209000000 м. Славутич     8465,2 57,25
05223000000 м. Слов'янськ 2011 0,08    
23205000000 м. Сміла 1950,6 0,57    
05224000000 м. Сніжне 7826,7 0,31    
22205000000 м. Старокостянтинів 1834,7 0,64    
12214000000 м. Стаханов 6633,9 0,77    
13205000000 м. Стрий 2176,9 0,21    
01209000000 м. Судак 230,6 0,05    
18201000000 м. Суми     16904,9 24,81
15206000000 м. Теплодар 1624,3 0,1    
04213000000 м. Тернівка     4415 39,95
19201000000 м. Тернопіль     2300,4 4,82
08205000000 м. Токмак 4548,2 0,4    
05225000000 м. Торез 9081,6 0,36    
13206000000 м. Трускавець     886,2 13,63
07201000000 м. Ужгород     10521,1 29,55
23206000000 м. Умань 5653,3 1,66    
10210000000 м. Фастів 791,8 0,1    
01210000000 м. Феодосія     4930,8 21,49
20201000000 м. Харків     92997,9 45,88
05226000000 м. Харцизьк     6696,7 28,25
21201000000 м. Херсон     456,7 0,71
22201000000 м. Хмельницький     3306,3 6,18
02206000000 м. Хмільник     388,6 9,13
07204000000 м. Хуст     1006 15,80
13207000000 м. Червоноград 4805,5 0,47    
23201000000 м. Черкаси     23760,6 30,22
24201000000 м. Чернівці     9828 18,72
25201000000 м. Чернігів     9018,7 14,08
20207000000 м. Чугуїв 2953,5 0,21    
05227000000 м. Шахтарськ 4193,3 0,17    
22206000000 м. Шепетівка 686,4 0,24    
18207000000 м. Шостка 10261,2 1,81    
15207000000 м. Южне     13884,5 60,97
14205000000 м. Южноукраїнськ     8084,2 56,17
01211000000 м. Ялта     6693 17,74
09205000000 м. Яремче 3650,7 1,1    
05228000000 м. Ясинувата     2588,7 26,75
05301000000 Амвросіївський р-н 5167,5 0,21    
15301000000 Ананьївський р-н 5496,4 0,34    
06301000000 Андрушівський р-н 6120 2,32    
12301000000 Антрацитівський р-н 4302 0,5    
04301000000 Апостолівський р-н 6027,4 0,32    
14301000000 Арбузинський р-н 3951,1 0,69    
05302000000 Артемівський р-н 4931,9 0,2    
15302000000 Арцизський р-н 7885,7 0,49    
20301000000 Балаклійський р-н     3967 36,73
15303000000 Балтський р-н 6908,3 0,43    
06302000000 Баранівський р-н 6634,6 2,52    
20302000000 Барвінківський р-н 4380,7 0,31    
10301000000 Баришівський р-н 4879,8 0,64    
02301000000 Барський р-н 8109 2,06    
25301000000 Бахмацький р-н 5892,2 0,99    
01301000000 Бахчисарайський р-н 10002,2 2,36    
14302000000 Баштанський р-н 5673,5 0,98    
06303000000 Бердичівський р-н 5385,1 2,04    
08301000000 Бердянський р-н 3147,8 0,28    
07301000000 Берегівський р-н 10941,9 5,09    
19301000000 Бережанський р-н 5618,5 3,17    
14303000000 Березанський р-н 3427 0,59    
15304000000 Березівський р-н 5889,6 0,37    
17301000000 Березнівський р-н 12737,2 3,83    
14304000000
Березнегуватський
р-н
3539,1
0,61


21301000000 Бериславський р-н 9320,7 5,19    
02302000000 Бершадський р-н 8400,2 2,14    
15305000000
Білгород-
Дністровський р-н
9642,3
0,6


12302000000 Біловодський р-н 4027 0,47    
01302000000

Білогірський р-н
(Автономна
Республіка Крим)
9959,6

2,35

22301000000
Білогірський р-н
(Хмельницька обл.)
5279,7
1,85


21302000000 Білозерський р-н 9515,1 5,3    
12303000000
Білокуракинський
р-н
3730,4
0,44


18301000000 Білопільський р-н 6999,5 1,24    
10302000000 Білоцерківський р-н 8964,4 1,18    
15306000000 Біляївський р-н 13222,3 0,8    
20303000000 Близнюківський р-н 4572,8 0,32    
11301000000 Бобринецький р-н 4668,7 3,28    
25302000000 Бобровицький р-н 5029,7 0,85    
20304000000 Богодухівський р-н 5369,8 0,38    
09301000000 Богородчанський р-н 11184,4 3,37    
10303000000 Богуславський р-н 5559,5 0,73    
15307000000 Болградський р-н 11832,6 0,74    
25303000000 Борзнянський р-н 6410,5 1,08    
10304000000 Бориспільський р-н 4966 0,65    
20305000000 Борівський р-н 3034,4 0,21    
10305000000 Бородянський р-н 6081,8 0,8    
19302000000 Борщівський р-н 10945,8 6,17    
14305000000 Братський р-н 3808,9 0,66    
10306000000 Броварський р-н 1647,7 0,22    
13301000000 Бродівський р-н 7728 0,75    
06304000000 Брусилівський р-н 3222,5 1,22    
18302000000 Буринський р-н 5098 0,9    
13302000000 Буський р-н 8650,9 0,84    
19303000000 Бучацький р-н 10519,9 5,94    
20306000000 Валківський р-н 3854,5 0,27    
25304000000 Варвинський р-н 607,7 0,1    
08302000000 Василівський р-н 4733,4 0,42    
04302000000

Васильківский р-н
(Дніпропетровська
обл.)
5247,7

0,28

10307000000
Васильківський р-н
(Київська обл)
6599,8
0,87


16301000000
Великобагачанський
р-н
3506
0,3


07302000000
Великоберезнянський
р-н
4072,6
1,89


08303000000
Великобілозерський
р-н
979
0,09


20307000000
Великобурлуцький
р-н
3444,7
0,24


21303000000
Великолепетиський
р-н
3001,5
1,67


15308000000
Великомихайлівський
р-н
5634,6
0,35


05303000000
Великоновосілків-
ський р-н
6405,4
0,26


21304000000
Великоолександрів-
ський р-н
5573,5
3,1


18303000000
Великописарівський
р-н
4079,9
0,72


04303000000
Верхньодніпровський
р-н
3118,9
0,17


21305000000
Верхньорогачицький
р-н
2159,8
1,2


09302000000 Верховинський р-н 8036,4 2,42    
14306000000 Веселинівський р-н 4222,7 0,73    
08304000000 Веселівський р-н 3730,2 0,33    
24301000000 Вижницький р-н 9454,5 6,58    
07303000000 Виноградівський р-н 16864,1 7,84    
21306000000 Високопільський р-н 2907,7 1,62    
10308000000 Вишгородський р-н 3593,1 0,47    
08305000000 Вільнянський р-н 4718,7 0,42    
11302000000 Вільшанський р-н 2636,2 1,85    
02303000000 Вінницький р-н 9060 2,3    
22302000000 Віньковецький р-н 4742,9 1,66    
20308000000 Вовчанський р-н 6753,4 0,47    
14307000000 Вознесенський р-н 4172,5 0,72    
05304000000 Волноваський р-н 5014,1 0,2    
07304000000 Воловецький р-н 4819,6 2,24    
05305000000
Володарський р-н
(Донецька обл)
3593,4
0,14


10309000000
Володарський р-н
(Київська обл)
2964,2
0,39


06305000000
Володарсько-
Волинський р-н
4822,6
1,83


03301000000
Володимир-
Волинський р-н
4912,4
1,7


17302000000 Володимирецький р-н 13440,2 4,05    
22303000000 Волочиський р-н 7015,4 2,46    
14308000000 Врадіївський р-н 3538,5 0,61    
16302000000 Гадяцький р-н 6925,4 0,6    
11303000000 Гайворонський р-н 4604,3 3,23    
02304000000 Гайсинський р-н 7625,2 1,94    
09303000000 Галицький р-н 6083,6 1,83    
21307000000 Генічеський р-н 7515,8 4,19    
24302000000 Герцаївський р-н 6096,3 4,25    
24303000000 Глибоцький р-н 11710,1 8,15    
16303000000 Глобинський р-н 8121,2 0,7    
18304000000 Глухівський р-н 3684,6 0,65    
11304000000 Голованівський р-н 4188,2 2,94    
21308000000
Голопристанський
р-н
8528,4
4,75


21309000000 Горностаївський р-н 3980,3 2,22    
09304000000 Городенківський р-н 9934,7 2,99    
23301000000 Городищенський р-н 5585,5 1,64    
25305000000 Городнянський р-н 5619,3 0,95    
13303000000 Городоцький р-н 10174,1 0,99    
22304000000 Городоцький р-н 7928,2 2,78    
03302000000 Горохівський р-н 8570,3 2,97    
17303000000 Гощанський р-н 6761,3 2,04    
16304000000 Гребінківський р-н 2168,7 0,19    
08306000000 Гуляйпільський р-н 3351,9 0,3    
19304000000 Гусятинський р-н 9297,4 5,24    
20309000000 Дворічанський р-н 3361,6 0,24    
17304000000 Демидівський р-н 2403,3 0,72    
22305000000 Деражнянський р-н 6151,2 2,16    
20310000000 Дергачівський р-н 7734,6 0,54    
01303000000 Джанкойський р-н 15950,9 3,77    
06306000000 Дзержинський р-н 5986,3 2,27    
16305000000 Диканський р-н 2026,4 0,17    
04304000000
Дніпропетровський
р-н
5348,6
0,29


05306000000 Добропільський р-н 1724,9 0,07    
11305000000
Добровеличківський
р-н
4463,7
3,13


09305000000

Долинський р-н
(Івано-Франківська
обл.)
7094,5

2,13

11306000000

Долинський р-н
(Кіровоградська
обл.)
4460,8

3,13

14309000000 Доманівський р-н 4925,3 0,85    
23302000000 Драбівський р-н 5760,1 1,69    
13304000000 Дрогобицький р-н 11863,7 1,15    
17305000000 Дубенський р-н 7422,3 2,23    
17306000000 Дубровицький р-н 10654,4 3,21    
22306000000 Дунаєвецький р-н 9883,9 3,46    
14310000000 Єланецький р-н 3537,5 0,61    
06307000000 Ємільчинський р-н 9153,5 3,47    
23303000000 Жашківський р-н 6918,1 2,03    
13305000000 Жидачівський р-н 9396,2 0,91    
06308000000 Житомирський р-н 7559,5 2,87    
02305000000 Жмеринський р-н 9032,1 2,3    
13306000000 Жовківський р-н 17028,3 1,65    
14311000000 Жовтневий р-н 12194,6 2,12    
19305000000 Заліщицький р-н 8512,7 4,80    
08307000000 Запорізький р-н 5813,8 0,51    
17307000000 Зарічненський р-н 7918,5 2,38    
24304000000 Заставнівський р-н 9287,2 6,46    
20311000000 Зачепилівський р-н 2977,9 0,21    
19306000000 Збаразький р-н 9698 5,47    
19307000000 Зборівський р-н 7858,1 4,43    
23304000000 Звенигородський р-н 7606,4 2,23    
10310000000 Згурівський р-н 3395,2 0,45    
17308000000 Здолбунівський р-н 4906,5 1,48    
16306000000 Зінківський р-н 5433,1 0,47    
20312000000 Зміївський р-н 5327,8 0,37    
11307000000 Знам'янський р-н 6784,2 4,76    
23305000000 Золотоніський р-н 5766,8 1,69    
13307000000
Золочівський р-н
(Львівська обл)
10600,9
1,0


20313000000
Золочівський р-н
(Харківська обл)
4432,8
0,31


03303000000 Іваничівський р-н 5829,4 2,02    
15309000000
Іванівський р-н
(Одеська обл)
3963,3
0,25


21310000000
Іванівський р-н
(Херсонська обл)
3758,9
2,09


15310000000 Ізмаїльський р-н 8300,9 0,52    
10311000000 Іванківський р-н     1246,4 16,65
20314000000 Ізюмський р-н 3193,1 0,22    
22307000000 Ізяславський р-н 8777,5 3,08    
02306000000 Іллінецький р-н 5625,2 1,43    
07305000000 Іршавський р-н 18386,9 8,55    
25306000000 Ічнянський р-н 5258,2 0,89    
10312000000 Кагарлицький р-н 4642,4 0,61    
14312000000 Казанківський р-н 4126,1 0,72    
21311000000 Каланчацький р-н 3339 1,86    
02307000000 Калинівський р-н 8527,7 2,17    
09306000000 Калуський р-н 10284,4 3,09    
22308000000
Кам'янець-
Подільський р-н
9614,5
3,37


08308000000
Кам'янсько-
Дніпровський р-н
4427,4
0,39


03304000000
Камінь-Каширський
р-н
12855,1
4,46


13308000000 Кам'янка-Бузький р-н 5930,4 0,58    
23306000000 Кам'янський р-н 4057,3 1,19    
23307000000 Канівський р-н 4703,5 1,38    
16307000000 Карлівський р-н 4671,2 0,4    
23308000000
Катеринопільський
р-н
4030,9
1,18


21312000000 Каховський р-н 9575 5,33    
20315000000 Кегичівський р-н 3076,1 0,22    
24305000000 Кельменецький р-н 5829,7 4,06    
10313000000
Києво-Святошинський
р-н


684,1
3,46
03305000000 Ківерцівський р-н 10451,3 3,63    
15311000000 Кілійський р-н 8005,1 0,5    
11308000000 Кіровоградський р-н 3569,3 2,51    
01304000000 Кіровський р-н 8162,7 1,93    
24306000000 Кіцманський р-н 9809,5 6,82    
16308000000 Кобеляцький р-н 6815,7 0,59    
03306000000 Ковельський р-н 7136,6 2,48    
15312000000 Кодимський р-н 4958,4 0,31    
25307000000 Козелецький р-н 7764,1 1,31    
16309000000 Козельщинський р-н 4022,4 0,35    
19308000000 Козівський р-н 6707,2 3,79    
02308000000 Козятинський р-н 9608,3 2,44    
20316000000 Коломацький р-н 977,3 0,07    
09307000000 Коломийський р-н 22467,5 6,76    
15313000000 Комінтернівський р-н 6510,3 0,41    
11309000000 Компаніївський р-н 2763,4 1,94    
18305000000 Конотопський р-н 3625,5 0,64    
17309000000 Корецький р-н 6890,8 2,07    
25308000000 Коропський р-н 4942,3 0,83    
06309000000 Коростенський р-н 6158,1 2,34    
06310000000 Коростишівський р-н 4125,3 1,57    
23309000000
Корсунь-
Шевченківський р-н
5684,6
1,67


25309000000 Корюківський р-н 3801 0,64    
09308000000 Косівський р-н 16888,7 5,08    
17310000000 Костопільський р-н 9963,8 3    
05307000000 Костянтинівський р-н 2194,3 0,1    
16309000000 Котелевський р-н 2866,6 0,25    
15314000000 Котовський р-н 4438 0,28    
22309000000 Красилівський р-н 8133,1 2,85    
05308000000 Красноармійський р-н 5168,9 0,21    
01305000000
Красногвардійський
р-н
12270,6
2,9


20317000000 Красноградський р-н     1720,8 27,47
12304000000 Краснодонський р-н     2940,8 46,69
20318000000 Краснокутський р-н 4480,2 0,31    
15315000000 Красноокнянський р-н 4937,3 0,31    
01306000000
Красноперекопський
р-н
5336,1
1,26


18306000000 Краснопільський р-н 5414,4 0,96    
19309000000 Кременецький р-н 11205,2 6,32    
16310000000 Кременчуцький р-н 4562,1 0,39    
12305000000 Кремінський р-н 6461,7 0,75    
14313000000 Кривоозерський р-н 4858,1 0,84    
04305000000 Криворізький р-н 3559,1 0,19    
02309000000 Крижопільський р-н 5218,3 1,33    
04306000000 Криничанський р-н 5478,8 0,29    
18307000000 Кролевецький р-н 5315,6 0,94    
08309000000 Куйбишевський р-н 2950,5 0,26    
25310000000 Куликівський р-н 3231,7 0,55    
20319000000 Куп'янський р-н 4741,7 0,33    
19310000000 Лановецький р-н 5607,6 3,16    
18308000000 Лебединський р-н 6504,5 1,15    
01307000000 Ленінський р-н 9613,2 2,27    
22310000000 Летичівський р-н 5182,6 1,82    
02310000000 Липовецький р-н 6239,4 1,59    
18309000000 Липоводолинський р-н 3840,9 0,68    
23310000000 Лисянський р-н 4612,5 1,35    
02311000000 Літинський р-н 7003,2 1,78    
20320000000 Лозівський р-н 4763 0,33    
03307000000 Локачинський р-н 4036,3 1,4    
16311000000 Лохвицький р-н 5389,7 0,46    
16312000000 Лубенський р-н 4498,2 0,39    
06311000000 Лугинський р-н 3798,2 1,44    
12306000000 Лутугинський р-н 5003,5 0,58    
03308000000 Луцький р-н 6638,6 2,3    
06312000000 Любарський р-н 5420,6 2,06    
15316000000 Любашівський р-н 4094,4 0,26    
03309000000 Любешівський р-н 8154,1 2,83    
03310000000 Любомльський р-н 5868,6 2,04    
05309000000 Мар'їнський р-н 6081,6 0,24    
04307000000 Магдалинівський р-н 5050 0,27    
10314000000 Макарівський р-н 7219,1 0,95    
06313000000 Малинський р-н 6088,5 2,31    
11310000000 Маловисківський р-н 6121,2 4,3    
03311000000 Маневицький р-н 10774,1 3,74    
23311000000 Маньківський р-н 5235,5 1,54    
12307000000 Марківський р-н 2969,9 0,35    
16313000000 Машівський р-н 3040,1 0,26    
04308000000 Межівський р-н 4253,4 0,23    
08310000000 Мелітопольський р-н 7156,4 0,63    
25311000000 Менський р-н 5788 0,98    
13309000000
Миколаївський р-н
(Львівська обл.)
10550,8
1,02


14314000000
Миколаївський р-н
(Миколаївська обл.)
4690,7
0,81


15317000000
Миколаївський р-н
(Одеська обл.)
5394,7
0,34


16314000000 Миргородський р-н 9106,7 0,79    
10315000000 Миронівський р-н 4122,7 0,54    
08311000000 Михайлівський р-н 3958 0,35    
07306000000 Міжгірський р-н 9928,1 4,62    
12308000000 Міловський р-н 2462,2 0,29    
17311000000 Млинівський р-н 7179,6 2,16    
02312000000
Могилів-
Подільський р-н
4579,5
1,16


23312000000 Монастирищенський р-н 5947,3 1,75    
19311000000 Монастириський р-н 5209 2,94    
13310000000 Мостиський р-н 9745 0,95    
07307000000 Мукачівський р-н 16401,8 7,63    
02313000000
Мурованокурило-
вецький р-н
5430,9
1,38


04309000000 Нікопольський р-н 5183 0,28    
09309000000 Надвірнянський р-н 15513 4,67    
06314000000 Народицький р-н 1974,3 0,75    
18310000000 Недригайлівський р-н 4823,1 0,85    
02314000000 Немирівський р-н 7391,5 1,88    
01308000000 Нижньогірський р-н 8020,4 1,89    
21313000000 Нижньосірогозький р-н 3599,6 2    
25312000000 Ніжинський р-н 4490,4 0,76    
11311000000 Новгородківський р-н 2742,2 1,93    
25313000000
Новгород-Сіверський
р-н
4042,8
0,68


05310000000 Новоазовський р-н 3999,1 0,16    
12309000000 Новоайдарський р-н 3519,6 0,41    
11312000000
Новоархангельський
р-н
4738,1
3,32


14315000000 Новобузький р-н 5144,8 0,89    
20321000000 Нововодолазький р-н 4745,4 0,33    
21314000000
Нововоронцовський
р-н
3390,6
1,9


06315000000
Новоград-Волинський
р-н
8732,9
3,31


08312000000
Новомиколаївський
р-н
2179,3
0,19


11313000000
Новомиргородський
р-н
5069
3,56


04310000000 Новомосковський р-н 8382,5 0,45    
14316000000 Новоодеський р-н 5811 1,01    
12310000000 Новопсковський р-н 3745,5 0,44    
16315000000 Новосанжарський р-н 6108 0,53    
24307000000 Новоселицький р-н 12128,1 8,44    
21315000000 Новотроїцький р-н 7483,2 4,17    
11314000000 Новоукраїнський р-н 5411,7 3,8    
22311000000 Новоушицький р-н 6049,6 2,12    
25314000000 Носівський р-н 5105,3 0,86    
10316000000 Обухівський р-н     4472,4 30,61
15318000000 Овідіопольський р-н 647 0,04    
06316000000 Овруцький р-н 9843,2 3,74    
06317000000 Олевський р-н 9671,6 3,67    
05311000000
Олександрівський
р-н (Донецька обл)
3563,8
0,14


11315000000

Олександрівський
р-н (Кіровоградська
обл.)
4465,6

3,13

11316000000 Олександрійський р-н 5111,3 3,58    
11317000000 Онуфріївський р-н 3246,2 2,28    
02315000000 Оратівський р-н 5063,8 1,29    
16317000000 Оржицький р-н 3951,9 0,34    
08313000000 Оріхівський р-н 7000,3 0,62    
17312000000 Острозький р-н 7003,2 2,11    
18311000000 Охтирський р-н 741,9 0,13    
14317000000 Очаківський р-н 4364,6 0,76    
04311000000 Павлоградський р-н 4117,9 0,22    
05312000000 Першотравневий р-н 1846,7 0,07    
01309000000

Первомайський р-н
(Автономна
Республіка Крим)
6827,6

1,61

14318000000
Первомайський р-н
(Миколаївська обл.)
6279,9
1,09


20322000000
Первомайський р-н
(Харківська обл.)
1769,1
0,12


12311000000 Перевальський р-н 5162,5 0,6    
13311000000 Перемишлянський р-н 7294,4 0,71    
07308000000 Перечинський р-н 4572,1 2,13    
10317000000
Переяслав-
Хмельницький р-н
5540,5
0,73


04312000000 Петриківський р-н 2978,4 0,16    
11318000000 Петрівський р-н 2654,9 1,86    
04313000000 Петропавлівський р-н 5273,8 0,28    
23023000000 Печенізький р-н 1442,1 0,1    
16318000000 Пирятинський р-н 4467,3 0,39    
19312000000 Підволочиський р-н 7095,5 4,00    
19313000000 Підгаєцький р-н 4004,2 2,26    
02316000000 Піщанський р-н 3812,7 0,97    
02317000000 Погребищенський р-н 5782,5 1,47    
04314000000 Покровський р-н 3682,3 0,2    
10318000000 Поліський р-н 1725,5 0,23    
08314000000 Пологівський р-н 3079,5 0,27    
22312000000 Полонський р-н 6940,5 2,43    
16319000000 Полтавський р-н 5588,4 0,48    
12312000000 Попаснянський р-н 1312,5 0,15    
06318000000 Попільнянський р-н 5376,1 2,04    
08315000000 Приазовський р-н 3992,2 0,35    
25315000000 Прилуцький р-н 6342,1 1,07    
08316000000 Приморський р-н 3500,8 0,31    
13312000000 Пустомитівський р-н 14110,6 1,37    
18312000000 Путивльський р-н 4670,2 0,83    
24308000000 Путильський р-н 5004,6 3,48    
04315000000 П'ятихатський р-н 4982,7 0,27    
13313000000 Радехівський р-н 8317,4 0,81    
17313000000 Радивилівський р-н 5981,9 1,8    
06319000000 Радомишльський р-н 5911,2 2,24    
03312000000 Ратнівський р-н 9918 3,44    
07309000000 Рахівський р-н 14996,8 6,97    
15319000000 Ренійський р-н 4506,2 0,28    
16320000000 Решетилівський р-н 5031,2 0,43    
17314000000 Рівненський р-н 9939 2,99    
25316000000 Ріпкинський р-н 5245,6 0,88    
09310000000 Рогатинський р-н 7349,7 2,21    
03313000000 Рожищенський р-н 6657,9 2,31    
09311000000 Рожнятівський р-н 13140,6 3,95    
15320000000 Роздільнянський р-н 5298,7 0,33    
01310000000 Роздольненський р-н 4564,1 1,08    
08317000000 Розівський р-н 1417,9 0,13    
17315000000 Рокитнівський р-н 10641,1 3,2    
10319000000 Рокитнянський р-н 4853,5 0,64    
18313000000 Роменський р-н 5995 1,06    
06320000000 Ружинський р-н 5468,3 2,08    
15321000000 Савранський р-н 3324,5 0,21    
01311000000 Сакський р-н 12156,5 2,87    
13314000000 Самбірський р-н 13192,7 1,28    
15322000000 Саратський р-н 8215,2 0,51    
17316000000 Сарненський р-н 18398,9 5,54    
20324000000 Сахновщинський р-н 4245,4 0,3    
07310000000 Свалявський р-н 7225,7 3,36    
12313000000 Сватівський р-н 5204,1 0,61    
11319000000 Світловодський р-н 2045,9 1,44    
16321000000
Семенівський р-н
(Полтавська обл.)
5408,3
0,47


25317000000
Семенівський р-н
(Чернігівська обл.)
3958,8
0,67


18314000000 Середино-Будський р-н 3385,8 0,6    
04316000000 Синельниківський р-н 8583,3 0,46    
01312000000 Сімферопольский р-н 17106,4 4,04    
21316000000 Скадовський р-н 6348,9 3,54    
10320000000 Сквирський р-н 4250,7 0,56    
13315000000 Сколівський р-н 10803,9 1,05    
22313000000 Славутський р-н 5426,9 1,9    
12314000000
Слов'яносербський
р-н
5679,6
0,66


05313000000 Слов'янський р-н 4471 0,18    
23313000000 Смілянський р-н 4968,7 1,46    
14319000000 Снігурівський р-н 6833,2 1,19    
09312000000 Снятинський р-н 12119 3,65    
01313000000 Совєтський р-н 5753,5 1,36    
13316000000 Сокальський р-н 8423,8 0,82    
24309000000 Сокирянський р-н 7300,7 5,08    
04317000000 Солонянський р-н 5732,6 0,31    
25318000000 Сосницький р-н 3586,3 0,61    
04318000000 Софіївський р-н 4553,3 0,24    
25319000000 Срібнянський р-н 2253,4 0,38    
05314000000 Старобешівський р-н 2313,5 0,09    
10321000000 Ставищенський р-н 4772,1 0,63    
12315000000
Станично-Луганський
р-н
6075,7
0,71


12316000000 Старобільський р-н 7052,9 0,82    
03314000000 Старовижівський р-н 6484,4 2,25    
22314000000
Старокостянтинів-
ський р-н
9619,8
3,37


13317000000
Старосамбірський
р-н
17229,2
1,67


22315000000 Старосинявський р-н 4199,4 1,47    
24310000000 Сторожинецький р-н 16024,1 11,15    
13318000000 Стрийський р-н 2768 0,27    
18315000000 Сумський р-н 6729,1 1,19    
25320000000 Талалаївський р-н 2799 0,47    
23314000000 Тальнівський р-н 6010,1 1,77    
10322000000 Таращанський р-н 5814,4 0,76    
15323000000 Тарутинський р-н 8172,8 0,51    
15324000000 Татарбунарський р-н 6301,1 0,39    
05315000000 Тельманівський р-н 4240,4 0,17    
22316000000 Теофіпольський р-н 4634,9 1,62    
02318000000 Теплицький р-н 5481 1,39    
19314000000 Теребовлянський р-н 10927,8 6,16    
19315000000 Тернопільський р-н 6937,4 3,91    
10323000000 Тетіївський р-н 5391,7 0,71    
02319000000 Тиврівський р-н 6992,1 1,78    
09313000000 Тисменицький р-н 9250,1 2,78    
09314000000 Тлумацький р-н 8605,6 2,59    
08318000000 Токмацький р-н 3311,7 0,29    
04319000000 Томаківський р-н 4282,2 0,23    
02320000000 Томашпільський р-н 5151,7 1,31    
12317000000 Троїцький р-н 3782,4 0,44    
02321000000 Тростянецький р-н 4810,1 1,22    
18316000000 Тростянецький р-н 2149,8 0,38    
02322000000 Тульчинський р-н 8375,5 2,13    
03315000000 Турійський р-н 4790,9 1,66    
13319000000 Турківський р-н 12866,6 1,25    
07311000000 Тячівський р-н 31464,1 14,63    
07312000000 Ужгородський р-н 1913,1 0,89    
11320000000 Ульяновський р-н 3951,5 2,77    
23315000000 Уманський р-н 7995,3 2,35    
11321000000 Устинівський р-н 2809 1,97    
10324000000 Фастівський р-н 5231,3 0,69    
15325000000 Фрунзівський р-н 4369,7 0,27    
20325000000 Харківський р-н 14624,5 1,02    
22317000000 Хмельницький р-н 6713 2,35    
02323000000 Хмільницький р-н 10294,1 2,62    
16322000000 Хорольський р-н 4761,9 0,41    
24311000000 Хотинський р-н 10448 7,27    
23316000000 Христинівський р-н 4270,6 1,25    
07313000000 Хустський р-н 21386,6 9,94    
04320000000 Царичанський р-н 3947,3 0,21    
21317000000 Цюрупинський р-н 9550,6 5,32    
21318000000 Чаплинський р-н 7012,7 3,91    
22318000000 Чемеровецький р-н 7308,4 2,56    
06321000000 Червоноармійський р-н 4988,3 1,89    
23317000000 Черкаський р-н 11377,3 3,34    
02324000000 Чернівецький р-н 4635,5 1,18    
08319000000
Чернігівський р-н
(Запорізька обл.)
2881,7
0,26


25321000000
Чернігівський р-н
(Чернігівська обл.)
6101,8
1,0


06322000000 Черняхівський р-н 5676,8 2,15    
02325000000 Чечельницький р-н 4724,7 1,2    
23318000000 Чигиринський р-н 4807,5 1,41    
23319000000 Чорнобаївський р-н 5508,5 1,62    
01314000000 Чорноморський р-н 1675,9 0,4    
16323000000 Чорнухинський р-н 3022 0,26    
19316000000 Чортківський р-н 11815,4 6,66    
20326000000 Чугуївський р-н 5261,2 0,37    
06323000000 Чуднівський р-н 7143,6 2,71    
16324000000 Чутівський р-н 3990,4 0,34    
02326000000 Шаргородський р-н 10878,4 2,77    
05316000000 Шахтарський р-н 3158,4 0,13    
03316000000 Шацький р-н 2833,1 0,98    
20327000000 Шевченківський р-н 3216,1 0,23    
22319000000 Шепетівський р-н 10365,5 3,63    
04321000000 Широківський р-н 3569,5 0,19    
15326000000 Ширяївський р-н 5283,1 0,33    
16325000000 Шишацький р-н 2313,2 0,2    
18317000000 Шосткинський р-н     801,7 43,6
23320000000 Шполянський р-н 6053,2 1,78    
19317000000 Шумський р-н 6142,4 3,46    
25322000000 Щорський р-н 3726,6 0,63    
04322000000 Юр'ївський р-н 2487,5 0,13    
13320000000 Яворівський р-н 17068 1,66    
10325000000 Яготинський р-н 3806 0,5    
08320000000 Якимівський р-н 4617,8 0,41    
02327000000
Ямпільський р-н
(Вінницька обл.)
6178,4
1,57


18318000000
Ямпільський р-н
(Сумська обл.)
3807,9
0,67


22320000000 Ярмолинецький р-н 5646,2 1,98    
05317000000 Ясинуватський р-н 1481,5 0,06    
01100000000
Бюджет Автономної
Республіки Крим
02100000000
Обласний бюджет
Вінницької області
56634,5
14,4


03100000000
Обласний бюджет
Волинської області
41841,1
14,51


04100000000

Обласний бюджет
Дніпропетровської
області
54237,805100000000
Обласний бюджет
Донецької області


32666,6

06100000000

Обласний бюджет
Житомирської
області
66924,1

25,4

07100000000

Обласний бюджет
Закарпатської
області
43646,2

20,29

08100000000
Обласний бюджет
Запорізької області


3207,6

09100000000

Обласний бюджет
Івано-Франківської
області
44081,2

13,26

10100000000
Обласний бюджет
Київської області
40922,2
5,37


11100000000

Обласний бюджет
Кіровоградської
області
36481,6

25,6

12100000000
Обласний бюджет
Луганської області
68456,6
7,99


13100000000
Обласний бюджет
Львівської області
43227,5
4,19


14100000000

Обласний бюджет
Миколаївської
області
25867,4

4,49

15100000000
Обласний бюджет
Одеської області
6511,7
0,41


16100000000
Обласний бюджет
Полтавської області
18208,8
1,57


17100000000
Обласний бюджет
Рівненської області
54641,5
16,45


18100000000
Обласний бюджет
Сумської області
34810,2
6,15


19100000000

Обласний бюджет
Тернопільської
області
39167,9

22,09

20100000000
Обласний бюджет
Харківської області
18986,5
1,33


21100000000
Обласний бюджет
Херсонської області
48316,5
26,91


22100000000

Обласний бюджет
Хмельницької
області
56085

19,65

23100000000
Обласний бюджет
Черкаської області
43258,3
12,71


24100000000

Обласний бюджет
Чернівецької
області
40265,3

28,03

25100000000

Обласний бюджет
Чернігівської
області
44825,9

7,56

26000000000
Міський бюджет
міста Києва


1860348,2

27000000000
Міський бюджет
міста Севастополя
5922,5
7,33


  ВСЬОГО 4 252782,8   3091047,8  

Додаток N 5
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Показники
міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету
з місцевими бюджетами на 2002 рік

тис. грн.

      ----------------------------------------------------
| |
| |--------------------
| |
| |
| |--------------------
| |Виплату |надання |
Код бюджету| Назва місцевого |допомог |пільг |
| бюджету |сім'ям з |ветера- |
| |дітьми, |нам вій-|
| |інвалідам |ни і |
| |з дитинст-|праці |
| |ва та |(крім |
| |дітям- |пільг на|
| |інвалідам |оплату |
| | |електро-|
| | |енергії,|
| | |природ- |
| | |ного і |
| | |скрапле-|
| | |ного |
| | |газу, |
| | |твердого|
| | |і рідко-|
| | |го піч- |
| | |ного по-|
| | |бутового|
| | |палива, |
| | |житлово-|
| | |кому- |
| | |нальних |
| | |послуг і|
| | |послуг |
| | |зв'язку)|
| | |та ком- |
| | |пенсацію|
| | |за піль-|
| | |говий |
| | |проїзд |
| | |окремих |
| | |катего- |
| | |рій гро-|
| | |мадян |
----------------------------------------------------

01100000000
Бюджет Автономної
Республіки Крим
43961,4
11347,7
02100000000
Обласний бюджет
Вінницької області
46955,6
12014,8
03100000000
Обласний бюджет
Волинської області
31082,9
5872
04100000000

Обласний бюджет
Дніпропетровської
області

57615,5

21965
05100000000
Обласний бюджет
Донецької області
95956,9
30441,4
06100000000

Обласний бюджет
Житомирської
області
31226,7

9095,8

07100000000

Обласний бюджет
Закарпатської
області
29962,3

5237,7

08100000000

Обласний бюджет
Запорізької
області
44138

11715,7

09100000000

Обласний бюджет
Івано-Франківської
області
38314,6

7032,5

10100000000
Обласний бюджет
Київської області
26162,6
10755,7
11100000000

Обласний бюджет
Кіровоградської
області
17560,7

7146,6

12100000000
Обласний бюджет
Луганської області
101678,5
16357,7
13100000000
Обласний бюджет
Львівської області
55122,6
13371,5
14100000000

Обласний бюджет
Миколаївської
області
39328,2

7000,8

15100000000
Обласний бюджет
Одеської області
48467
13217,2
16100000000

Обласний бюджет
Полтавської
області
39347,2

10842,8

17100000000

Обласний бюджет
Рівненської
області
33836,2

6121

18100000000
Обласний бюджет
Сумської області
18308,6
8710,5
19100000000

Обласний бюджет
Тернопільської
області

25402

6492,3
20100000000

Обласний бюджет
Харківської
області
56737,7

17130,2

21100000000

Обласний бюджет
Херсонської
області
37259,2

6486,9

22100000000

Обласний бюджет
Хмельницької
області
30580,2

9506,2

23100000000

Обласний бюджет
Черкаської
області
30699,2

9571,9

24100000000

Обласний бюджет
Чернівецької
області
33399,7

4631

25100000000

Обласний бюджет
Чернігівської
області
28786,8

9278,7

26000000000
Міський бюджет
міста Києва
29592,5
11847,7
27000000000
Міський бюджет
міста Севастополя
5260,6
2191,1
20201000000
Міський бюджет
міста Харкова


  ВСЬОГО 1076743,4 285382,4

Продовження таблиці

Субвенції з державного бюджету

     -------------------------------------------------------
Субвенція загального фонду на: |
|
------------------------------------------------------+
надання |надання |ліквіда- |погашен-|комп- |фінан- |
пільг та |пільг та |цію нас- |ня ос- |лексну |сову |
субсидій |субсидій |лідків |новної |рекон- |під- |
населенню|населенню|стихійно-|суми |струк- |тримку |
на оплату|на оплату|го лиха у|боргу за|цію та |держав-|
твердого |електро- |Закарпат-|кредита-|рестав-|ного |
та рідко-|енергії, |ській, |ми, на- |рацію |кому- |
го пічно-|природно-|Івано- |даними у|Одесь- |нально-|
го побу- |го газу, |Франків- |1999 ро-|кого |го під-|
тового |послуг |ській та |ці від- |держав-|приєм- |
палива, |тепло-, |Кірово- |критим |ного |ства |
скрапле- |водопос- |градській|товарис-|акаде- |"Водо- |
ного га- |тачання |областях |твом |мічного|канал" |
зу, квар-|та водо- | |"Держав-|театру |м. За- |
тирної |відведен-| |ний |опери |поріжжя|
плати, |ня і | |ощадний |та |відпо- |
вивозу |послуг | |банк |балету |відно |
сміття та|зв'язку | |України"| |до |
побутових| | |Закар- | |Гаран- |
відходів | | |патській| |тійної |
| | |обласній| |Угоди |
| | |держав- | |між |
| | |ній ад- | |Украї- |
| | |мініст- | |ною та |
| | |рації на| |Євро- |
| | |ліквіда-| |пейсь- |
| | |цію нас-| |ким |
| | |лідків | |банком |
| | |стихій- | |рекон- |
| | |ного | |струк- |
| | |лиха | |ції та |
| | | | |розвит-|
| | | | |ку |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
-------------------------------------------------------

27606,4 40446,7        
45055,7 97843,4        
10434 57547,4        
39110,6 168873,4        
36378,8 201060,6        
18422,3 68759,4        
7149,5 35329,6 20000,0 32000,0    
37338,2 60141,7       8000,0
10391 83770,7 7000,0      
17537,5 119491,2        
33542,5 56044,8 4000,0      
24399,9 104455        
32440,1 187709,4        
7245,6 48974,3        
32625,3 56138,1     5000,0  
18986,8 116920,7        
10217 64735,7        
28218,4 90759,9        
15537,1 79887,6        
44512,9 155591,7        
15696,3 32687,1        
15891,2 82924,9        
26051,6 79955,9        
8705,4 25223,9        
19121,5 77484,4        
47724,9 95305,3        
4169,5 6937,2        
Всього 634510,0 22 95000,0 31000,0 32000,0 5000,0 8000,0

Продовження таблиці

   ----------------------------------------
|Розрахун-
-----------------------------|ковий
Субвенція спеціального |обсяг
фонду на: |надходжень
-----------------------------|загально-
будівництво |лікві- |соціаль-|державних
житла війсь-|дацію |но-еко- |податків і
ковослужбов-|наслід-|номічний|зборів до
цям, учасни-|ків |розвиток|державного
кам бойових |аварії |м. Се- |бюджету за
дій в Афга- |на |васто- |розрахунок
ністані та |очисних|поля |яких здій-
воєнних |спору- | |снюється
конфліктів у|дах | |перераху-
зарубіжних | | |вання до-
країнах, | | |тацій ви-
членам сімей| | |рівнюваним
військово- | | |місцевим
службовців, | | |бюджетам,
що загинули | | |на терито-
під час ви- | | |рії Авто-
конання ними| | |номної
службових | | |Республіки
обов'язків,| | |Крим, об-
а також | | |ластей і
військово- | | |міста Се-
службовцям, | | |вастополя,
звільненим у| | |та обсяг
запас за | | |коштів, що
станом здо- | | |передають-
ров'я, ві- | | |ся з міс-
ком, вислу- | | |цевих до
гою років та| | |державного
у зв'язку із| | |бюджету
скороченням | | |
штатів, які | | |
перебувають | | |
на квартир- | | |
ному обліку | | |
за місцем | | |
проживання | | |
| | |
----------------------------------------

10724,0     423542,2
6785,0     393199,8
3357,0     288278,7
10426,0     1874502,1
6993,0     2506167,3
6575,0     263532,5
2603,0     215103,2
3731,0     1129785,8
3075,0     332365,8
8068,0     761658,8
3844,0     128956,2
3251,0     856557,1
7806,0     1030705,2
5245,0     576112,4
12877,0     1595596,9
5826,0     1159449
3480,0     332172,6
4347,0     565828,1
2289,0     116946,9
11282,0     1429309,7
3228,0     179548,3
5846,0     285363,3
4783,0     340451,6
2276,0     133742
5694,0     592750,1
23375,0      
2659,0   25300,0 80850,5
  27750,0    
Всього 170445,0 27750,0 25300,0 17592476,1

Додаток N 6
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2002 рік"

Субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам на часткове виконання статті 57
Закону України ""Про освіту" ( 1060-12 )

тис. грн.

   ------------------------------------------------------------------
| | Субвенція
| | загального фонду
Код бюджету| Назва місцевого бюджету |державного бюджету
| | на часткове
| | виконання статті
| | 57 Закону України
| | "Про освіту"
------------------------------------------------------------------

01100000000 Бюджет Автономної Республіки Крим 6900,0
02100000000 Обласний бюджет Вінницької області 5400,0
03100000000 Обласний бюджет Волинської області 3920,0
04100000000
Обласний бюджет Дніпропетровської
області
11800,0
05100000000 Обласний бюджет Донецької області 14340,0
06100000000
Обласний бюджет Житомирської
області

6870,0
07100000000
Обласний бюджет Закарпатської
області
4430,0
08100000000 Обласний бюджет Запорізької області 6260,0
09100000000
Обласний бюджет Івано-Франківської
області
4510,0
10100000000 Обласний бюджет Київської області 5640,0
11100000000
Обласний бюджет Кіровоградської
області
3770,0
12100000000 Обласний бюджет Луганської області 6600,0
13100000000 Обласний бюджет Львівської області 7500,0
14100000000
Обласний бюджет Миколаївської
області
4450,0
15100000000 Обласний бюджет Одеської області 6900,0
16100000000
Обласний бюджет Полтавської
області
5150,0
17100000000
Обласний бюджет Рівненської
області
3880,0
18100000000 Обласний бюджет Сумської області 3880,0
19100000000
Обласний бюджет Тернопільської
області
3770,0
20100000000 Обласний бюджет Харківської області 8510,0
21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 4200,0
22100000000
Обласний бюджет Хмельницької
області
4810,0
23100000000 Обласний бюджет Черкаської області 4840,0
24100000000
Обласний бюджет Чернівецької
області
2880,0
25100000000
Обласний бюджет Чернігівської
області
3970,0
26000000000 Бюджет міста Києва 8600,0
27000000000 Бюджет міста Севастополя 1220,0
  ВСЬОГО 155000,0